LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

 

SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO DERINIMAS

 

 

Paskelbimo www.esinvesticijos.lt data

2020-12-03

Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų?

Jei pastabų ir pasiūlymų nebuvo gauta, į kitą klausimą neatsakoma ir žemiau esanti lentelė nepildoma

 Taip   Ne

Ar į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus atsižvelgta?

Jei atsižvelgta į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus, žemiau esanti lentelė nepildoma

 Taip  Ne

 

Nr.

Institucija

Pastabos ir pasiūlymai

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma) argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabas ar pasiūlymus

  1.

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (2020-12-08 raštas Nr.R4-4170)

Atkreipiame dėmesį, kad projekto tekste pastebėjome, kad galimai yra sumaišyta skirsnių numeracija, t. y. I skyriaus trečiojo skirsnio 7 punktas su I skyriaus šeštojo skirsnio 7 punktu.

Atsižvelgta.

 

2.

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (2020-12-04 raštas Nr. 2020/2-1947)

Pateikta 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ paskutinė projektų vertinimo ataskaita

Atsižvelgta.

 Po 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės paraiškų vertinimo sumos tokios:

 

DNR (Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

viešojoje infrastruktūroje):

69 984 000,00

DNR (valstybės pastatai) 04.3.1-VIPA-T-113 (vėliau bus 13 prioritetas)

49 984 310,00

DNR (valstybės pastatai ENEF) 04.3.1-FM-F-105  (4 prioriteto virškontraktavimas)

4 300 000,00

DNR (gatvės) 04.3.1-LVPA-T-116 (vėliau bus 13 prioritetas):

15 699 690,00

Iš jų rezervinis sąrašas

9 152 601,00

Iš jų naujas kvietimas

6 547 089,00

 

Rodikliai:

1.      04.3.1-FM-F-105 priemonė:

Vertinimas įtakos neturėjo, rodikliai ir sumos lieka nepakitusios.

 

DNR lėšos- 4 300 000 eurų

 

2 221 000 kWh/per metus „Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas“ pagal Ateities ekonomikos DNR planą.

7 proc. valdymo mokesčio nuo 4,3 mln sudaro 301.000,00 eurų
(4.300.000,00-301.000,00) / 1,8=3.999.000/1,8=2.221.666,666666667 kwh/per metus. Suapvalinus 2.221.000

222 t CO2 ekvivalentu „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas“ pagal Ateities ekonomikos DNR planą.

2.221.000 kwh / per metus x 0,1 = 222.100 kg CO2/per metus = 222,1 tCO2 / metus. Suapvalinus 222

 

2. 04.3.1-VIPA-T-113  priemonė

 

DNR lėšos -49 984 310,00

 

1 žingsnis: nuo pradinės sumos atimame 12 mln DNR rodiklių reikšmes (kadangi šiai priemonei buvo skirtas 12 mln virškontraktavimas, o rodiklių reikšmės suminės)

 

20 330 000 – 6 667 000 =13 663 000 KWh/per metus

4 558 – 667 = 3891 t CO2

 

2 žingsnis: apskaičiuojame rodiklius pagal 49 984 310,00 eurų DNR:

 

27 769 000 kWh/per metus „Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas“ pagal Ateities ekonomikos DNR planą.“

49984310 / 1,8=27769061,1111 kwh / per metus. Suapvalinus 27.769.000

 

2 776 t CO2 ekvivalentu „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas“ pagal Ateities ekonomikos DNR planą.

27.769.000kwh / per metus x 0,1 = 2776,9 kg CO2/per metus. Suapvalinus 2776

 

3 žingsnis

Sudedame pradinės reikšmes su 2 žingsnyje apskaičiuotomis

 

13 663 000 + 27 769 000 = 41 432 000KWh/per metus

3891 776 = 6 667  t CO2

 

 

3, 04.3.1-LVPA-T-116  priemonė

 

DNR lėšos -15 699 690,00

Modernizuotų šviestuvų skaičius, vnt.  35400=30000+5400

Sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis, GWh 9.61=8.26+1.35

Iš jų:

3.1. rezervinis sąrašas 9 152 601,00

Modernizuotų šviestuvų skaičius, vnt 30 000

Rodiklio reikšmė nustatyta pagal faktinį planuojamą modernizuoti šviestuvų skaičių, kuris nurodytas projektų, kurie įtraukti į patvirtintą rezervinių projektų sąrašą, vertinimo rezultatų ataskaitose

Sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis, GWh 8,26

Rodiklio reikšmė nustatyta pagal faktinį planuojamą sutaupyti vidutinį metinės galutinės energijos kiekį, kuris nurodytas projektų, kurie įtraukti į patvirtintą rezervinių projektų sąrašą, vertinimo rezultatų ataskaitose

 

3.2. naujas kvietimas 6 547 089,00

Modernizuotų šviestuvų skaičius, vnt. 5400

Rodiklio reikšmė nustatyta ekspertinio vertinimo metu, atsižvelgiant į nustatytą VP rezultato rodiklio "Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkiuose" reikšmę, planuojamus sutaupymus, keičiant seną šviestuvą nauju, ir įvertinant vieno šviestuvo sunaudojamos galios sumažėjimą tam pačiam darbo valandų skaičiui. Kadangi vidutinė vieno šviestuvo modernizavimo kaina, įvertinus projektavimo ir techninės priežiūros, administravimo išlaidas,  sieks iki 2,4 tūkst. EUR (LED lempa, valdymo punktas, atrama, elektros tinklas ir kt. būtini priedai) išlaidos, įvertinus finansavimo intensyvumą (pagal subsidinę dalį intensyvumas 50 proc.).

 

6547089/2400=2727.95, pritaikius intensyvumą (50 proc) *2=5455.9. Suapvalinus 5400

Sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis, GWh

Rodiklio reikšmė nustatyta ekspertinio vertinimo metu, įvertinant, kad 1 šviestuvas sutaupo 250 kWh.

5400*250=1.350.000 kWh/metus. Pavertus 1.35 GWh

 

Perskaičiuoti dydžiai ir patikslintas Įsakymo projekto lyginamasis variantas buvo išsiųsti 2020-12-07 el. paštu VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovams Kristinai Dėjei, Sigitai Švabienei,

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros atstovams Vaidai Lauruševičienei, Žanetai Maskoliovienei

LR finansų ministerijos atstovams Agnei Kvedarienei ir Agnei Navikienei.

El. paštu pastabų negauta.

3.

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (2020-12-08 raštas Nr. (2020/2-1963)

Pažymime, kad PIP keitimo projekte nurodytas rodiklis „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas – 3 845 t CO2 ekvivalentu“ negalės būti pasiektas.

Agentūra 2020 m. birželio 15 d. raštu Nr. 2020/2-877 „Dėl priemonių įgyvendinimo plano pakeitimo“ siūlė P.B.234 rodiklio kiekybinę reikšmę  nustatyti ne „3 623 t CO2 ekvivalentu“, o  „1 471,87 t CO2 ekvivalentu“. Pažymime, kad Agentūra buvo teikusi tokio siūlymo argumentus: pasikeitė šio rodiklio faktinės reikšmės: įprasta buvo skaičiuoti, kad  sutaupyta centralizuotai tiekiamos šilumos 1 MWh sutaupydavo 0,233 t CO2, tačiau ši prielaida buvo pakeista - Lietuvoje vykdomiems projektams taikomi tipiniai taršos faktoriai, kiekvienai deginamo kuro rūšiai naudojamos vertės yra nurodytos Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d.  įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ 2 priedo 2.18 lentelėje. Pagal 2.18 lentelę vidutinis taršos faktorius, kai šiluma tiekiama iš šilumos tinklų, yra 0,1 t CO2/MWh, t. y. 2,33 karto mažesnis nei buvo seniau. Minėtas pasikeitimas lemia, kad bus pasiekti gerokai mažesni rodiklio „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas“ rezultatai.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei atsižvelgiant į Energijos efektyvumo fondo gautų ir įvertintų paraiškų rodiklių pasiekimo prognozes, PIP keitimo projekte I skyriaus ketvirtojo skirsnio 5 punkte nurodyto rodiklio „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas“ reikšmę prašome pakeisti į 1 471,87 t CO2 (iš kurių viešųjų pastatų modernizavimo pasiekta dalis - 1 084,87 t CO2).

Neatsižvelgta.

PĮP keičiamas atsižvelgiant į 04.3.1-FM-F-105 priemonei papildomai skiriamus 4,3 mln. eurų (DNR plane numatytą sumą ir skirtą virškontraktavimą) ir neapima Veiksmų programos rodiklių tikslinimo.  Rodikliai DNR plane numatytoms lėšoms paskaičiuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d.  įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ 2 priedo 2.18 lentelėje nurodyto vidutinio taršos faktoriaus, kai šiluma tiekiama iš šilumos tinklų, reikšme, tai yra 0,1 t CO2/MWh.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. birželio 18 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-157 patvirtintas PĮP pakeitimas buvo atliktas pagal patvirtintą Veiksmų programos pakeitimą. Rengiant Veiksmų programos pakeitimą,  UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra pasiūlė P.B.234 rodiklio reikšmei taikyti proporcingo išskaičiavimo būdą ir nebuvo gauta pastabų susijusių su skaičiavimų pasikeitimu pagal 2016 m. gruodžio 11 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-754 patvirtinto STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 2.18 lentelę.

2021 m. pradžioje numatomas Veiksmų programos pakeitimas, kurio metu bus tikslinamos rodiklių reikšmės, šio rodiklio pakeitimą įtrauksime į pasiūlymą keisti Veiksmų programą.