PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1234

2, 6, 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIIIP-113(3)

 

2017-01-12

Vilnius

 

Siūloma keisti

 

 

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1

 

 

Argumentai: Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas keičiamas, siekiant geriau apsaugoti vaikus nuo smurto. Vis dėlto didelė dalis apibrėžimų formuluočių yra nevienareikšmiškos, todėl jų prasmė paliekama jas taikančių socialinių darbuotojų ir kitų specialistų subjektyviai interpretacijai.

Teikiami pasiūlymai konkrečiau apibrėžtų sąvokas, įpareigotų institucijas situaciją vertinti ne pagal formalius požymius, bet orientuojantis į vaiko apsaugą nuo tikros grėsmės bei iš tiesų galinčios kilti žalos. Be to, siekiant išvengti perteklinio valstybės kišimosi ir Lietuvos šeimų konstitucinės teisės pačioms auklėti savo vaikus nepagrįsto ribojimo, apibrėžimuose siūloma atsisakyti formuluočių, kurios įtvirtintų privalomą vaikų auklėjimo modelį.

Atsižvelgdami į tai, teikiame pasiūlymus koreguoti įstatymo projekto nuostatas siekdami smurto sąvoką sieti ne tik su formaliomis aplinkybėmis, bet ir su paties veiksmo realiu pavojingumu vaikui. Taip pat siūlome atsisakyti formuluočių, kurios atveria kelią neproporcingų sankcijų taikymui tėvų (globėjų) atžvilgiu, bei perteklinių nuostatų, atkartojančių kitas įstatymuose įtvirtintas nuostatas.

 

Pasiūlymas: Pakeisti Įstatymo projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Fizinė bausmė – bet kokia bausmė, kai fizinė jėga naudojama fiziniam skausmui, net ir nedideliam, sukelti ar kitaip fiziškai kankinti vaiką Vaikas – žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta kitaip.

2. Smurtas prieš vaiką – vaiko patiriamas kito asmens veikimas ar neveikimas, darantys vaikui fizinį, psichologinį, seksualinį, ekonominį ir kitokį poveikį ar pasireiškiantys nepriežiūra, dėl kurių vaikas patiria žalą ir pavojų savo gyvybei, sveikatai, raidai, garbei ir orumui, įskaitant smurtą artimoje aplinkoje ir fizines bausmes veikimu ar neveikimu vaikui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis poveikis, dėl kurio vaikas patiria fizinę, psichinę žalą, raidos sutrikimus arba yra realus pavojus, kad poveikio pasekmė bus vaikui padaryta fizinė, psichinė žala, sutrikdyta raida.

3. Vaikas– žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta kitaip.“ Seksualinis vaikų išnaudojimaskito asmens veiksmai prieš vaiką, kuriais tas asmuo siekia patirti seksualinį pasitenkinimą arba gauti pelno iš seksualinių ar su jomis susijusių paslaugų. Taip pat vaikų prostitucija, vaikų pornografija, vertimas dalyvauti pornografiniame renginyje, vaiko tvirkinimas.

4. Nepriežiūranuolatinis vaiko prigimtinių poreikių netenkinimas ar aplaidus tenkinimas, dėl ko kyla reali grėsmė vaiko sveikatai ir gyvybei bei fizinei, psichinei, socialinei, dorovinei raidai.

 

2

 

 

Pasiūlymas: Pakeisti Įstatymo projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 21 straipsniu

Papildyti Įstatymą 21 straipsniu:

21 straipsnis. Smurto prieš vaiką formos

Smurto prieš vaiką formos yra šios:

1) fizinis smurtas – kito asmens tyčiniai, pavojingi, neteisėti, atliekami prieš vaiką veiksmai, nukreipti į vaiko kūną ir galintys sukelti sukeliantys vaikui skausmą, žalą jo sveikatai, raidai suvaržyti jo laisvę, sukelti bejėgiškumo būklę ir žeminti jo orumą, taip pat fizinės bausmės arba realų pavojų, kad poveikio pasekmė bus vaikui padaryta fizinė, psichinė žala, sutrikdyta raida;

2) psichologinis smurtas – kito asmens nuolatinis psichinis poveikis vaiko individualumo nepripažinimas, žeminimas, patyčios, gąsdinimas, pozityvios socializacijos trikdymas ar kitokia nefizinio kontakto elgsena, sukeliantys sukeliantis žalą ir realų pavojų vaiko gyvybei, sveikatai, raidai, garbei ir orumui ;

3) seksualinis smurtas – kito asmens veiksmai prieš vaiką, kuriais tas asmuo siekia patirti seksualinį pasitenkinimą arba siekia bet kokios naudos iš seksualinių ar su jomis susijusių paslaugų ir sukeliantys žalą ir pavojų vaiko gyvybei, sveikatai, raidai garbei ir orumui seksualinė prievarta prieš vaikąseksualiniai veiksmai su vaiku, kai naudojama prievarta, jėga ar grasinimai, arba piktnaudžiaujama pasitikėjimu, valdžia ar įtaka vaikui, taip pat ir šeimoje, arba piktnaudžiaujama itin pažeidžiama vaiko padėtimi, ypač dėl jo psichinės ar fizinės negalios ar priklausomumo;

5) nepriežiūra – tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų ar už vaiko priežiūrą atsakingo asmens nuolatinis nesirūpinimas vaiku vengiant tenkinti pagrindinius vaiko fizinius, emocinius ir socialinius poreikius ir (ar) priešingas teisėtiems vaiko interesams jo auklėjimas ar neauklėjimas, sukeliantys žalą ir pavojų vaiko gyvybei, sveikatai, raidai, garbei ir orumui.“

 

3

 

 

Pasiūlymas: Pakeisti Įstatymo projekto 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Papildyti 6 straipsnį 9 punktu:

„9) valstybė imasi visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių ir švietimo ir kitų priemonių užtikrinti vaiko apsaugą nuo visų formų smurto, įskaitant fizines bausmes, kurį jis gali patirti iš tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų ar kurio nors kito vaiką prižiūrinčio asmens seksualinės prievartos, seksualinio išnaudojimo ar nepriežiūros.“

 

4

5

6

7

 

 

Pasiūlymas: Išbraukti Įstatymo projekto 4, 5, 6, 7 straipsnius:

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2.Vaikas turi teisę būti apsaugotas nuo savo tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų, kartu gyvenančių asmenų ar kitų asmenų visų formų smurto, įskaitant fizines bausmes seksualinės prievartos, seksualinio išnaudojimo.

5 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Vaiką, vengiantį atlikti savo pareigas, už drausmės pažeidimus tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai gali drausminti savo nuožiūra, išskyrus fizines bausmes ir (ar) bet kokį kitą smurtą prieš vaiką.

„6 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 56 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Tėvams ir kitiems teisėtiems vaiko atstovams, kurie pažeidžia vaiko teises, piktnaudžiauja savo teisėmis (pareigomis), vengia arba nevykdo pareigos auklėti, mokyti, prižiūrėti, išlaikyti vaiką, drausmina vaiką fizinėmis bausmėmis ar kitaip smurtauja prieš jį vaiką, taikoma įstatymų nustatyta civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.“

2. Pakeisti 56 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Kai tėvas (motina) arba kitas teisėtas vaiko atstovas, arba kitas vaiką prižiūrintis asmuo pažeidžia vaiko teises, piktnaudžiauja savo teisėmis (pareigomis), drausmina vaiką fizinėmis bausmėmis ar kitaip smurtauja prieš jį, vaikas ir kiti asmenys turi teisę kreiptis pagalbos į vaiko teisių apsaugos, teisėsaugos ar kitą instituciją, kuri privalo imtis įstatymų nustatytų priemonių.

7 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 57 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Mokymo, auklėjimo, gydymo ir kitų įstaigų vadovai, auklėtojai ar jiems prilygstantys asmenys, šių įstaigų administracija atsako už jų prižiūrimų vaikų auklėjimą. Kai šie asmenys pažeidžia vaiko teises, nevykdo savo pareigų arba vykdo jas netinkamai, taiko fizines bausmes ar kitaip smurtauja prieš vaikus, jie atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Teikia

 

Seimo nariai                                   Rimantas Jonas Dagys      

                                                       Laurynas Kasčiūnas

                                                       Agnė Širinskienė

Povilas Urbšys                  

Eugenijus Jovaiša

                                                       Paulius Saudargas

Mantas Adomėnas