Projekto

               lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VANDENS įstatymo Nr. VIII-474 15 STRAIPSNIO pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,3. Dėl nepalankių klimatinių sąlygų, netinkamai veikiančių ir (arba) neveikiančių hidrotechninių statinių sunykę tvenkiniai, kurių atstatyti netikslinga, ir (arba) panaikinti tvenkiniai pripažįstami nepaviršiniais vandens telkiniais aplinkos ministro nustatyta tvarka. Sprendimą dėl tvenkinio pripažinimo nepaviršiniu vandens telkiniu priima aplinkos ministras, suderinęs šį sprendimą su Nacionaline žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Vyriausybės įgaliota institucija ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra pripažintas nepaviršiniu vandens telkiniu tvenkinys, administracija. Pripažinti nepaviršiniais vandens telkiniais tvenkiniai, kurie Aplinkos apsaugos įstatymo įstatyme nustatyta tvarka registruoti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre, šio kadastro nuostatų nustatyta tvarka iš jo išregistruojami.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas