PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 1, 2, 6, 38, 58 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI

NR. XIIIP-511(3)

 

2017-05-26

 

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

 

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

Argumentai:

 

Pažangiųjų biodegalų žaliavų sąrašą numatoma įtvirtinti LR energetikos ministro įsakymu, kuris pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto 1994 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 728, derinamas su kitomis suinteresuotomis institucijomis, tame tarpe Aplinkos, Žemės ūkio ir kitomis ministerijomis.

Projektu siūloma įtvirtinti nuostata, kad Pažangiųjų biodegalų žaliavų sąrašas derinamas tik su Žemės ūkio ministerija yra nepriimtinas, kadangi Žemės ūkio ministerija nėra vienintelė ministerija disponuojanti duomenimis apie pažangiųjų biodegalų gamybai tinkamas žaliavas. Aplinkos ministerija pagal jai priskirtas funkcijas renka, kaupia duomenis apie  bioskaidžias atliekas (naudota alyva, medienos atliekos ir kt.), kurios įtrauktos į anksčiau minėtą pažangiųjų biodegalų sąrašą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 3 straipsnį ir išdėstyti taip:

“3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 6 straipsnį nauju 14 punktu:

„14) tvirtina atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodiką, kurioje, vadovaujantis Direktyva (ES) 2015/1513, nurodomas žaliavų ir kitų degalų, kurių dalis, siekiant šio įstatymo 1 straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodyto 0,5 procento rodiklio, turi būti laikoma du kartus didesne už jų energetinę vertę, sąrašas. Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodika ir žaliavų bei kitų degalų, kurių dalis siekiant šio įstatymo 1 straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodyto 0,5 procento rodiklio, turi būti laikoma du kartus didesne už jų energetinę vertę, sąrašas turi būti suderinti su Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijaomis.

2. Buvusį 6 straipsnio 14 punktą laikyti 15 punktu.

 

Teikia

Seimo narys:                                                                                                             Kęstutis Mažeika