Projekto

                                                                                                             lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1012 3, 8, 17, 25, 28, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 49, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 95, 96, 97 STRAIPSNIŲ, ĮSTATYMO 1 PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 711 , 791 IR 831 STRAIPSNAIS

ĮSTATYMAS

 

 

2020 m.                               d.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį nauja 7 dalimi:

„7. Lietuvos Respublikos specialusis atašė (toliau – specialusis atašė) – diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje dirbantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojas, karys, valstybės pareigūnas, Lietuvos banko tarnautojas arba įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį, pagal juos paskyrusios, perkėlusios arba į pareigas priėmusios ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos kompetenciją padedantys įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką.

2. Buvusią 3 straipsnio 7 dalį laikyti 8 dalimi.

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„8 straipsnis. Diplomatų atestacijos komisija

Diplomatų atestacijos komisija (toliau – Atestacijos komisija) užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka svarsto diplomatų tarnybinės veiklos vertinimo klausimus, taip pat diplomatų skyrimo į kitas pareigas, šio įstatymo ir užsienio reikalų ministro nustatytais atvejais – diplomato tarnybos sutarties ar terminuotos diplomato sutarties nutraukimo,  rotacijos ir laikino perkėlimo, diplomatų siuntimo tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti mokymuose ar stažuotėse užsienio valstybėse, diplomatinių rangų suteikimo ar atėmimo ir kitus užsienio reikalų ministro pavestus klausimus ir teikia rekomendacijas šiais klausimais užsienio reikalų ministrui. Atestacijos komisijos nuostatus ir jos sudėtį tvirtina užsienio reikalų ministras. Daugiau nei pusę Atestacijos komisijos narių sudaro pagal diplomato tarnybos sutartį dirbantys diplomatai.

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) diplomatinis personalas – diplomatai, Lietuvos Respublikos specialieji atašė ir jų pavaduotojai, karinis atstovas ir jo pavaduotojai, specialieji patarėjai ir jų pavaduotojai, dirbantys diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje ar esantys specialiosios misijos nariais;“

2. Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Lietuvos Respublikos specialiųjų Specialiųjų atašė, tarp jų ir Lietuvos Respublikos gynybos atašė, ir jų pavaduotojų skyrimą ir veiklą reglamentuoja Vyriausybės patvirtinti Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatai.“

 

4 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) gauna diplomatinį rangą šio įstatymo 60 straipsnyje ir 61 straipsnio 3 2 dalyje nustatyta tvarka ir“

 

5 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Su asmeniu, Respublikos Prezidento skiriamu diplomatiniu atstovu ir iki paskyrimo nesudariusiu su Užsienio reikalų ministerija diplomato tarnybos sutarties, su asmeniu, užsienio reikalų ministro skiriamu užsienio reikalų viceministru, ir su asmeniu, užsienio reikalų ministro skiriamu laikinuoju reikalų patikėtiniu diplomatinėje atstovybėje, konsulinės įstaigos vadovu ar diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar specialiosios misijos ministru patarėju, jeigu jie iki šio paskyrimo dienos nėra sudarę su Užsienio reikalų ministerija diplomato tarnybos sutarties, sudaroma terminuota diplomato tarnybos sutartis.“

2. Pakeisti 28 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Pasibaigus ne trumpiau nei 2 metus galiojusios terminuotos diplomato tarnybos sutarties, sudarytos su šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytu asmeniu, terminui, toks asmuo, neatsižvelgiant į jo turėtą ar turimą diplomatinį rangą ir eitas pareigas, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo terminuotos diplomato tarnybos sutarties pasibaigimo gali kreiptis į užsienio reikalų ministrą, kad su juo būtų sudaryta diplomato tarnybos sutartis. Sprendimą dėl diplomato tarnybos sutarties sudarymo be konkurso ir tokio asmens skyrimo į jo diplomatinį rangą atitinkančias pareigas priima užsienio reikalų ministras, atsižvelgdamas į Atestacijos komisijos rekomendacijas. Asmeniui, su kuriuo šioje dalyje nurodytu atveju sudaroma diplomato tarnybos sutartis, pareiginės algos koeficientas nustatomas šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

6  straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Diplomatų pareigybės skirstomos į 11 9 grupes grupių. Aukščiausia yra 1 grupė, žemiausia – 11 9 grupė.

 

7 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 37 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pareiginę algą Pareiginės algos koeficientą nustato diplomatą į pareigas priimantis asmuo. Diplomato pareiginės algos koeficientas nustatomas iš šio įstatymo 1 priede diplomato pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra Seimo patvirtintas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (toliau – pareiginės algos bazinis dydis). Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.“

2. Pakeisti 37 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Kitais atvejais, negu nurodyta šio straipsnio 2 dalyje ir šio įstatymo 43 straipsnio 4,  ir 5 ir 7 dalyse, diplomatui pareiginės alga algos koeficientas nustatomas taip:

1) skiriamam ar perkeliamam ar laikinai perkeliamam į aukštesnes pareigas diplomatui jo perkėlimo laikotarpiu nustatomas pareigybės, į kurią skiriama ar perkeliama ar laikinai perkeliama, pareiginės algos koeficientų intervale esantis pareiginės alga algos koeficientas, kuris yra nustatomas, taikant 0,5 didesnį koeficientą, negu jam iki paskyrimo ar perkėlimo ar diplomato tarnybos sutarties nutraukimo arba terminuotos diplomato tarnybos nutraukimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnį didesnis negu tai pareigybei nustatytas didžiausias koeficientas ir ne mažesnį mažesnis negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas;

2) laikinai perkeliamam į lygiavertes ar žemesnes pareigas nustatomas jo turėtas pareiginės alga  į aukštesnes pareigas diplomatui jo perkėlimo laikotarpiui nustatomas 0,5 didesnis pareiginės algos koeficientas, negu jam iki laikino perkėlimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnis negu tai pareigybei, į kurią diplomatas laikinai perkeliamas, nustatytas didžiausias koeficientas ir ne mažesnis negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas;

3) skiriamam, perkeliamam, laikinai perkeliamam arba atkuriančiam statusą į eitas, lygiavertes ar žemesnes pareigas  arba atkuriančiam statusą į eitas pareigas  nustatomas jo turėtas jam iki paskyrimo, perkėlimo, laikino perkėlimo ar diplomato tarnybos sutarties nutraukimo nustatytas pareiginės alga algos koeficientas, tačiau ne didesnis negu tai pareigybei nustatytas didžiausias koeficientas ir ne mažesnis negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas;

4) perkeliamam arba atkuriančiam statusą į žemesnes pareigas, nustatomas šios pareigybės pareiginės algos koeficientų intervale esantis pareiginės alga, kuris yra nustatomas, taikant 0,5 mažesnį koeficientą, negu jam iki perkėlimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnį negu tai pareigybei nustatytas didžiausias koeficientas ir ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas;

5) diplomato tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai arba nepatenkinamai ­šio įstatymo 41 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.

 

8 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

41 straipsnis. Diplomatų tarnybinės veiklos vertinimas

1. Diplomatų tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais. Vertinama diplomatų, ne trumpiau kaip 6 mėnesius ėjusių pareigas diplomatinėje tarnyboje, tarnybinė veikla. Diplomatų tarnybinės veiklos vertinimo tikslai:

1) įvertinti diplomato kvalifikaciją ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir pasiektus rezultatus, vykdant jiems suformuluotas užduotis;

2) užtikrinti diplomato teisės į karjerą diplomatinėje tarnyboje įgyvendinimą.

2. Diplomato tarnybinę veiklą vertina tiesioginis vadovas ir Atestacijos komisija užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka. Diplomato tarnybinė veikla gali būti vertinama:

1) labai gerai;

2) gerai;

3) nepatenkinamai.

3. Kai diplomato tarnybinė veikla įvertinama gerai, jo teisinė padėtis nesikeičia ir diplomato tarnybinės veiklos vertinimas yra baigiamas.

4. Kai diplomato tarnybinė veikla įvertinama labai gerai, Atestacijos komisijos siūlymu užsienio reikalų ministras priima vieną iš šių sprendimų:

1) nustatyti diplomatui didesnę pareiginę algą, taikant ne mažiau kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1,5 didesnį pareiginės algos koeficientą, negu jam iki tarnybinės veiklos vertinimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau neviršijant tai pareigybei nustatyto didžiausio koeficiento;

2) perkelti diplomatą į nuosekliai aukštesnes pareigas (išskyrus pareigas, kurioms įstatymais yra nustatyta kadencija, ir padalinių vadovų ar kitas pareigas, į kurias užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka turi būti organizuojama atranka);

3) suteikti nuosekliai aukštesnį diplomatinį rangą, atsižvelgiant į šio įstatymo 61 straipsnio 2 dalies nuostatas;

4) 3) taikyti šio įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje nurodytas skatinimo priemones.

5. Kai diplomato tarnybinė veikla įvertinama nepatenkinamai, Atestacijos komisijos siūlymu užsienio reikalų ministras priima vieną iš šių sprendimų:

1) nustatyti mažesnę pareiginę algą, taikant ne daugiau kaip 0,5 mažesnį pareiginės algos koeficientą, negu jam iki tarnybinės veiklos vertinimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne mažesnį, negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas;

2) jeigu diplomatui diplomato pareiginė alga iki tarnybinės veiklos vertinimo buvo nustatytas nustatyta taikant žemiausią žemiausias jo pareigybei nustatytą nustatytas pareiginės algos koeficientas koeficientą, – perkelti diplomatą į žemesnes pareigas ir nustatyti mažesnę pareiginę algą, taikant ne daugiau kaip 0,5 mažesnį pareiginės algos koeficientą, negu jam iki tarnybinės veiklos vertinimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne mažesnį, negu pareigybei, į kurią diplomatas perkeliamas, nustatytas mažiausias koeficientas;

3) nutraukti diplomato tarnybos sutartį arba terminuotą diplomato tarnybos sutartį, pasibaigus diplomato tarnybinės veiklos gerinimo plano laikotarpiui ir diplomato tarnybinę veiklą neeilinio vertinimo metu įvertinus nepatenkinamai.

6. Diplomato tarnybinę veiklą įvertinus nepatenkinamai ir užsienio reikalų ministrui priėmus šio straipsnio 5 dalies 1 arba 2 punkte nurodytą sprendimą, gali būti sudaromas ne trumpesnis negu 2 mėnesių ir ne ilgesnis negu 6 mėnesių diplomato tarnybinės veiklos gerinimo planas.

6. 7. Tiesioginio vadovo rašytiniu motyvuotu siūlymu arba, esant diplomato prašymui nustatyti jam didesnę didesnį pareigybės pareiginės algos koeficientų intervale esančią esantį pareiginę algą pareiginės algos koeficientą, užsienio reikalų ministro sprendimu gali būti atliekamas neeilinis diplomato tarnybinės veiklos vertinimas. Neeilinis diplomato tarnybinės veiklos vertinimas taip pat atliekamas tais atvejais, kai kasmetinio vertinimo metu diplomato tarnybinė veikla buvo įvertinta nepatenkinamai ir buvo sudarytas jo tarnybinės veiklos gerinimo planas.

7. 8. Neeilinis diplomato tarnybinės veiklos vertinimas atliekamas ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus, jeigu nuo kasmetinio diplomato tarnybinės veiklos vertinimo praėjo ne mažiau kaip 6 mėnesiai, išskyrus tuos atvejus, kai nustatomas trumpesnis diplomato tarnybinės veiklos gerinimo plano laikotarpis ir jeigu diplomatas ne trumpiau kaip 6 mėnesius eina pareigas diplomatinėje tarnyboje.

9. Diplomato, laikinai perkelto į karjeros valstybės tarnautojo pareigas šio įstatymo 43 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, tarnybinė veikla vertinama valstybės institucijoje, kurioje jis eina pareigas, į kurias jis perkeltas, Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

 

9 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 43 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Esant tarnybinei būtinybei ir kai institucijų vadovai šį klausimą suderina, užsienio reikalų ministro įsakymu diplomatas jo rašytiniu sutikimu gali būti laikinai perkeltas iš Užsienio reikalų ministerijos į karjeros valstybės tarnautojo pareigas Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Seimo kanceliarijoje, Vyriausybės kanceliarijoje ar kitoje valstybės institucijoje, jeigu diplomatas atitinka pareigybės, į kurią perkeliama, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Laikino perkėlimo terminas – 2 metai nuo diplomato perkėlimo dienos. Esant tarnybinei būtinybei, šis terminas gali būti pratęstas iki vienų metų ir bendras laikino perkėlimo laikas negali viršyti 3 metų per penkerius tarnybos metus. Perkėlimo laikas įskaitomas į diplomatinės tarnybos stažą. Laikinai perkeltam diplomatui paliekamas iki perkėlimo turėtas diplomatinis rangas. Perkėlimo laikotarpiu valstybės institucija, į kurią diplomatas perkeltas, diplomatui moka ne mažesnį, negu iki perkėlimo nustatytas, darbo užmokestį, tačiau ne didesnį negu pagal tai pareigybei, į kurią jis perkeltas, nustatytą didžiausią pareiginės algos koeficientą. Pasibaigus perkėlimo laikotarpiui, diplomatas grąžinamas į Užsienio reikalų ministeriją ir paskiriamas į pareigas, kurios yra ne žemesnės negu tos, kurias jis ėjo iki laikino perkėlimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jeigu tokios galimybės nėra, Atestacijos komisijos siūlymu diplomatas gali būti skiriamas į žemesnes pareigas. Kai diplomatas skiriamas į pareigas Užsienio reikalų ministerijoje, kurios yra lygiavertės ar žemesnės nei tos, kurias jis ėjo iki laikino perkėlimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigas,   ir jam nustatomas iki jo laikino perkėlimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigas nustatytas, o jo pareiginė alga nustatoma šio įstatymo 37 straipsnio 3 dalies 1 ar 3 punkte nustatyta tvarka. Jeigu tokios galimybės nėra, Atestacijos komisijos siūlymu diplomatas gali būti kai skiriamas į žemesnes aukštesnes pareigas, ir jam nustatomas0,5 didesnis nei iki jo laikino perkėlimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigas nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnis negu pareigybei, į kurią jis skiriamas, nustatytas didžiausias ir ne mažesnis negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas. Diplomatas gali būti iš karto skiriamas į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Diplomatas negali būti grąžinamas į Užsienio reikalų ministeriją ir (ar) paskiriamas į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, jeigu iš karjeros ar statutinio valstybės tarnautojo pareigų, į kurias asmuo buvo perkeltas, jis buvo atleistas dėl jam paskirtos tarnybinės nuobaudos – atleidimo iš pareigų, diplomato tarnybos sutarties ar terminuotos diplomato tarnybos sutarties nutraukimo, prarastos Lietuvos Respublikos pilietybės, šio įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių ar kitų aplinkybių, dėl kurių diplomatą į pareigas priimantis asmuo konstatuoja diplomato neatitiktį diplomato nepriekaištingos reputacijos reikalavimams, nurodytiems šio įstatymo 6 straipsnyje. Diplomatui jo laikino perkėlimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigas laikotarpiu taikomos šios dalies ir mutatis mutandis Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos.

2. Pakeisti 43 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Diplomatas Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo nustatyta tvarka gali būti laikinai perkeltas į pareigas tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje. Dėl tokio perkėlimo diplomato tarnybos sutartis nenutrūksta, diplomatui paliekamas diplomatinis rangas, perkėlimo laikas įskaitomas į diplomatinės tarnybos stažą. Diplomatams, laikinai perkeltiems į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybės institucijas, Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo nustatyta tvarka mokamas darbo užmokestis ir kitos su delegavimu susijusios delegavimo išlaidos. Diplomatams darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje laikotarpiu taikomos tarptautinių ir Europos Sąjungos institucijų darbo sąlygas reglamentuojančios taisyklės ar užsienio valstybės darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai. Pasibaigus perkėlimo laikui, diplomatas grąžinamas į Užsienio reikalų ministeriją ir paskiriamas į pareigas, kurios yra ne žemesnės negu tos, kurias jis ėjo iki perkėlimo į pareigas tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje, ir jo pareiginė alga nustatoma šio įstatymo 37 straipsnio 3 dalies 1 arba 3 punkte nustatyta tvarka. Jei o jeigu tokios galimybės nėra, Atestacijos komisijos siūlymu diplomatas gali būti skiriamas į žemesnes pareigas. Diplomato pareiginės algos koeficientas šioje dalyje nurodytais atvejais ir jam nustatomas šio įstatymo 37 straipsnio 3 dalies 1 arba 3 punkte nustatyta tvarka iki laikino perkėlimo į pareigas tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnis negu pareigybei, į kurią jis skiriamas, nustatytas didžiausias ir ne mažesnis negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas. Diplomatas gali būti iš karto skiriamas į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

3. Pakeisti 43 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Diplomatas į Užsienio reikalų ministerijos kanclerio ar užsienio reikalų viceministro pareigas skiriamas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Į Užsienio reikalų ministerijos kanclerio pareigas gali būti skiriamas tik diplomatas, dirbantis pagal diplomato tarnybos sutartį.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme nustatytai kadencijai skiriamas atrankos, organizuojamos šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, būdu. Diplomatas užsienio reikalų ministro sprendimu gali būti skiriamas į ministerijos kanclerio pareigas antrai kadencijai iš eilės, tokiu atveju atranka neorganizuojama. Pasibaigus Vyriausybės įstatyme nustatytai ministerijos kanclerio kadencijai, Atleidus Užsienio reikalų ministerijos kanclerį ar užsienio reikalų viceministrą, su kuriuo sudaryta diplomato tarnybos sutartis, iš politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigų Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 ar 7 punktuose nurodytais pagrindais, diplomatas, ėjęs šias pareigas, atšaukiamas iš pareigų ir  perkeliamas arba paskiriamas į kitas pareigas šio straipsnio įstatymo nustatyta tvarka, laikantis šioje dalyje nustatytų principų. Jeigu iš ministerijos kanclerio pareigų atšaukiamas diplomatas perkeliamas arba skiriamas į kitas pareigas Užsienio reikalų ministerijoje, jis perkeliamas arba paskiriamas į pareigas, kurios yra ne žemesnės negu tos, kurias jis ėjo iki paskyrimo į Užsienio reikalų ministerijos kanclerio ar užsienio reikalų viceministro pareigas, arba, jo pareiginė alga nustatoma šio įstatymo 37 straipsnio 3 dalies 1 arba 3 punkte nustatyta tvarka. Jeigu jeigu tokios galimybės nėra, Atestacijos komisijos siūlymu diplomatas gali būti paskiriamas į žemesnes pareigas. Diplomatui nustatomas ne mažesnis nei iki paskyrimo į Užsienio reikalų ministerijos kanclerio ar užsienio reikalų viceministro pareigas jam nustatytas pareiginės algos koeficientas, bet ne didesnis negu pareigybei, į kurią jis perkeliamas arba skiriamas, nustatytas didžiausias ir ne mažesnis negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas. ir jam nustatomas iki paskyrimo į ministerijos kanclerio pareigas nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnis negu pareigybei, į kurią jis skiriamas, nustatytas didžiausias ir ne mažesnis negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas.

 

10  straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Diplomatas, išdirbęs diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje šio įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytą laikotarpį, paskiriamas į ne žemesnes pareigas Užsienio reikalų ministerijoje, o jeigu tokios galimybės nėra, Atestacijos komisijos siūlymu diplomatas gali būti skiriamas į žemesnes pareigas. Diplomato , kurios yra ne žemesnės negu tos, kurias jis ėjo iki išvykdamas dirbti į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, ir jo pareiginė alga nustatoma pareiginės algos koeficientas šioje dalyje nurodytais atvejais nustatomas šio įstatymo 37 straipsnio 3 dalies 1 ar 3 punkte nustatyta tvarka. Jeigu tokios galimybės nėra, Atestacijos komisijos siūlymu diplomatas gali būti skiriamas į žemesnes pareigas ir jam nustatomas iki paskyrimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnis negu pareigybei, į kurią jis skiriamas, nustatytas didžiausias ir ne mažesnis negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas. Šio įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka diplomatas gali būti iš karto skiriamas į kitą diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.“

 

11 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Jeigu terminuotai diplomato tarnybos sutarčiai pasibaigus asmenį Respublikos Prezidentas vėl skiria diplomatiniu atstovu arba užsienio reikalų ministras pakartotinai skiria dirbti diplomatinėje atstovybėje laikinuoju reikalų patikėtiniu, konsulinės įstaigos vadovu ar diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar specialiosios misijos ministru patarėju, su juo sudaroma nauja terminuota diplomato tarnybos sutartis.“

 

12 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Diplomatiniu atstovu gali būti tik diplomatas, turintis Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus ar Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinį rangą. Diplomatiniu atstovu paskirtas diplomatas eina ambasadoriaus pareigas pagal šį įstatymą, nepriklausomai nuo to, kokios pareigos pagal tarptautinę praktiką įvardijamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose jį skiriant.

 

13 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„61 straipsnis. Diplomatinių rangų teikimo eilė

1. Asmeniui, su kuriuo sudaryta terminuota diplomato tarnybos sutartis parengiamajam laikotarpiui, taip pat asmeniui, sėkmingai išdirbusiam parengiamąjį laikotarpį, suteikiamas žemiausias diplomatinis rangas. Nuosekliai aukštesnis negu turėtas diplomatinis rangas suteikiamas ne anksčiau kaip po 4 metų nuo turimo diplomatinio rango suteikimo (į šį laikotarpį įskaitomas parengiamasis laikotarpis), jeigu diplomatas neturi galiojančių tarnybinių nuobaudų. Ši rangų teikimo tvarka taikoma ir diplomatams, laikinai perkeltiems dirbti į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybės institucijas.

2. Sprendimas suteikti nuosekliai aukštesnį diplomatinį rangą pirma laiko priimamas diplomato tarnybinės veiklos vertinimo būdu ne anksčiau kaip po 2 metų nuo turimo diplomatinio rango suteikimo dienos, išskyrus šio įstatymo 60 straipsnio 1 dalyje nurodytus diplomatinius rangus.

3. Asmeniui, skiriamam diplomatiniu atstovu, taip pat asmeniui, su kuriuo sudaroma terminuota diplomato tarnybos sutartis, išskyrus atvejus, kai terminuota diplomato tarnybos sutartis sudaroma šio įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka, diplomatinis rangas suteikiamas neatsižvelgiant į šio straipsnio 1 ir 2 dalių dalies nuostatas. Šiems asmenims diplomatinis rangas suteikiamas atsižvelgus į jų einamas pareigas, kompetenciją ir darbo užsienio politikos srityje patirtį.“

 

14 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 62 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asmuo ministro patarėjo, patarėjo, pirmojo sekretoriaus, antrojo sekretoriaus, trečiojo sekretoriaus ar atašė diplomatinį rangą turi iki gyvos galvos, jeigu, sukakęs teisės gauti senatvės pensiją pensijos amžių, išeina iš diplomatinės tarnybos.

 

15 straipsnis. 64 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 64 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Diplomatinio paso pavyzdį tvirtina užsienio reikalų ministras, suderinęs su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru.

 

16 straipsnis. 65 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 65 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10) etatiniams diplomatiniams kurjeriams;“

2. Pakeisti 65 straipsnio 1 dalies 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19) kitiems karjeros valstybės tarnautojams ir statutiniams valstybės tarnautojams ar pareigūnams kitais šioje dalyje nenumatytais išimtiniais atvejais – užsienio reikalų ministro sprendimu, kai tai būtina įgyvendinant Seimo priimtuose teisės aktuose numatytus užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslus.“

3. Pakeisti 65 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Diplomatiniai pasai diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose dirbančių ar laikinai perkeltų į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose diplomatų, specialiųjų atašė ar jų pavaduotojų, karinių atstovų ar jų pavaduotojų, specialiųjų patarėjų ar jų pavaduotojų, asmenų, kuriems diplomatinis pasas išduotas šio straipsnio 1 dalies 19 punkto pagrindu, prašymu gali būti išduodami kartu su jais gyvenantiems jų šeimos nariams, nurodytiems šio įstatymo 18 straipsnyje. Diplomatų, specialiųjų atašė ir jų pavaduotojų, karinių atstovų ir jų pavaduotojų, specialiųjų patarėjų ir jų pavaduotojų, asmenų, kuriems diplomatinis pasas išduotas šio straipsnio 1 dalies 19 punkto pagrindu,  prašymu jų šeimos nariams, nevykstantiems į užsienio valstybę gyventi kartu su jais, gali būti išduodami diplomatiniai pasai kelionėms pas diplomatą, specialųjį atašė ar jo pavaduotoją, karinį atstovą ar jo pavaduotoją, specialųjį patarėją ar jo pavaduotoją, asmenį, kuriam diplomatinis pasas išduotas šio straipsnio 1 dalies 19 punkto pagrindu.“

 

17 straipsnis. 66 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 66 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Diplomatiniame pase taip pat daromi įrašai, atitinkantys diplomatinio paso išdavimo pagrindą pagal šio įstatymo 65 straipsnį. nurodoma:

1) paso savininko pareigos, kai diplomatinis pasas išduodamas pagal šio įstatymo 65 straipsnio 1 dalį;

2) giminystės ryšys su asmeniu, dėl kurio pareigų išduodamas diplomatinis pasas, kai diplomatinis pasas išduodamas pagal šio įstatymo 65 straipsnio 2 ar 3 dalį;

3) kad asmuo yra Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, kadenciją baigęs Respublikos Prezidentas, buvęs Seimo Pirmininkas, buvęs Ministras Pirmininkas, buvęs užsienio reikalų ministras ar asmuo, turintis Respublikos Prezidento suteiktą diplomatinį rangą, kai diplomatinis pasas išduodamas pagal šio įstatymo 65 straipsnio 4 dalį.

2. Pakeisti 66 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Visi Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnyje ir šio straipsnio 1 ir 2 dalyje dalyse nurodyti duomenys diplomatiniame pase įrašomi lietuviškais rašmenimis, taip pat pateikiamas šio straipsnio 2 dalyje nurodytų įrašų vertimas į anglų kalbą.“

 

18 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 67 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) šio įstatymo 18 straipsnyje nurodyti diplomatų, specialiųjų atašė ar jų pavaduotojų, karinių atstovų ar jų pavaduotojų, specialiųjų patarėjų ar jų pavaduotojų, asmenų, kuriems diplomatinis pasas išduotas šio įstatymo 65 straipsnio 1 dalies 19 punkto pagrindu,  šeimos nariai, kai diplomatai, specialieji atašė ar jų pavaduotojai, kariniai atstovai ar jų pavaduotojai, specialieji patarėjai ar jų pavaduotojai, asmenys, kuriems diplomatinis pasas išduotas šio įstatymo 65 straipsnio 1 dalies 19 punkto pagrindu,  grįžta į Lietuvos Respubliką baigę darbą diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, diplomatinėje tarnyboje arba pasibaigus diplomatų laikino perkėlimo į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose laikui, taip pat grįžę iš kelionės diplomatų, specialiųjų atašė ar jų pavaduotojų, karinių atstovų ar jų pavaduotojų, specialiųjų patarėjų ar jų pavaduotojų, asmenų, kuriems diplomatinis pasas išduotas šio įstatymo 65 straipsnio 1 dalies 19 punkto pagrindu,  šeimos nariai, jeigu diplomatinis pasas diplomato, specialiojo atašė ar jo pavaduotojo, karinio atstovo ar jo pavaduotojo, specialiojo patarėjo ar jo pavaduotojo, asmens, kuriam diplomatinis pasas išduotas šio įstatymo 65 straipsnio 1 dalies 19 punkto pagrindu,  prašymu jiems buvo išduotas kelionėms pas diplomatą, specialųjį atašė ar jo pavaduotoją, karinį atstovą ar jo pavaduotoją, specialųjį patarėją ar jo pavaduotoją;“

 

19 straipsnis. 70 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 70 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„70 straipsnis. Diplomatų atsakomybė

1. Diplomatai už tarnybinius nusižengimus, išskyrus mažareikšmius tarnybinius nusižengimus, traukiami tarnybinėn atsakomybėn. Tarnybiniu nusižengimu laikomas diplomato pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas dėl diplomato kaltės.

2. Mažareikšmiu tarnybiniu nusižengimu laikomas tarnybinis nusižengimas, kuris yra formalaus pobūdžio, nesukėlęs neigiamų pasekmių, o tarnybinės nuobaudos skyrimas būtų neproporcingas tarnybinio nusižengimo sunkumui. 

3. Už Užsienio reikalų ministerijai padarytą materialinę žalą diplomatai traukiami materialinėn atsakomybėn.

2. 4. Ginčai dėl diplomatų atsakomybės nagrinėjami administracinių bylų procesą reglamentuojančio įstatymo nustatyta tvarka.“

 

20  straipsnis. 71 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 71 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir pasekmes padarinius, į diplomato veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, tarnybinę atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, į Korupcijos prevencijos įstatymo ar į Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka pateiktą informaciją. Pagal Korupcijos prevencijos įstatymą gauta informacija gali būti panaudota skiriant diplomatui tarnybinę nuobaudą tik tuo atveju, kai ši informacija yra išslaptinama teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

21 straipsnis. Įstatymo papildymas 711 straipsniu

Papildyti Įstatymą 711 straipsniu:

711 straipsnis. Asmenų, dėl kurių pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, teisės

Diplomatas ar asmuo, ėjęs diplomato pareigas, dėl kurio pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, turi teisę:

1) būti raštu informuotas apie pradėtą tarnybinio nusižengimo tyrimą ir jo prašymu susipažinti su Užsienio reikalų ministerijos turimais neįslaptintais duomenimis apie jo galimai padarytą tarnybinį nusižengimą arba gauti šiuos duomenis;

2) teikti paaiškinimus, įrodymus, prašymus ar kitą informaciją dėl jo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo;

3) dalyvauti tikrinant su jo galimai padarytu tarnybiniu nusižengimu susijusius faktinius duomenis vietoje, išskyrus atvejus, kai tokios galimybės nėra, nes faktiniai duomenys tikrinami užsienio valstybėje;

4) pareikšti motyvuotą nušalinimą tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotiems asmenims dėl jų galimo šališkumo, apskųsti šių asmenų veikimą ar neveikimą;

5) baigus tarnybinio nusižengimo tyrimą, gauti priimtą sprendimą, jo prašymu susipažinti su neįslaptinta tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiaga arba gauti jos kopiją;

6) turėti atstovą. Atstovas turi tokias pačias teises kaip ir asmuo, kuriam jis atstovauja;

7) skųsti sprendimus dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ar asmens, ėjusio diplomato pareigas, pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą ir tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, nustatymo.

 

22 straipsnis. Įstatymo papildymas 791 straipsniu

Papildyti įstatymą 791 straipsniu:

791 straipsnis. Renta senatvės pensijos amžių sukakusiems diplomatams

1. Asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka turintis diplomatinį rangą iki gyvos galvos, įgijęs ne mažesnį kaip 25 metų diplomatinės tarnybos stažą ir išėjęs iš diplomatinės tarnybos sukakęs senatvės pensijos amžių, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis turi teisę iki gyvos galvos kas mėnesį gauti 2 pareiginės algos bazinių dydžių per mėnesį dydžio rentą (toliau – renta).

2. Rentą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka skiria ir kas mėnesį moka Užsienio reikalų ministerija iš jai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Renta skiriama nuo asmens prašymo skirti rentą pateikimo dienos, bet ne anksčiau nei išėjimo iš diplomatinės tarnybos sukakus senatvės pensijos amžių dienos (kitą dieną po paskutinės tarnybos dienos).  

3. Renta asmeniui neskiriama, o paskirtoji nemokama, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

1) jis neteko Lietuvos Respublikos pilietybės;

2) jis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) jam šio įstatymo 63 straipsnio nustatyta tvarka atimamas diplomatinis rangas;

4) jis gauna valstybinę pensiją ar kitą pensinio pobūdžio išmoką iš valstybės biudžeto (nuo sprendimo skirti valstybinę pensiją ar kitą pensinio pobūdžio išmoką iš valstybės biudžeto dienos);

5) jis gauna bet kokios rūšies pensiją iš tarptautinės ar Europos Sąjungos arba užsienio valstybės institucijos;

6) jam mokamas priedas už diplomatinį rangą.

4. Rentos gavėjas privalo pranešti Užsienio reikalų ministerijai apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo.

5. Jeigu apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes nepranešama ir dėl to renta permokama, permokėtos rentos dydis išieškomas iš rentos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka.

 

23 straipsnis. Įstatymo papildymas 831 straipsniu

Papildyti Įstatymą 831 straipsniu:

831 straipsnis. Gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficientai ir jų korekciniai koeficientai

1. Vyriausybė nustato gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficientus užsienio valstybėms ir/ar miestams, taikomus šio įstatymo 84 straipsnyje, 86 straipsnio 2 dalyje, 89 straipsnio 9 dalyje nurodytoms kompensacijoms, išmokoms, išlaidų normoms arba riboms,  taip pat – šio įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginei algai nustatyti, išskyrus šio įstatymo 89 straipsnio 9 dalyje nurodytas persikėlimo išlaidas.

2. Užsienio reikalų ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos ekonominę padėtį, valiutos kurso svyravimus, valstybės ar miesto, kuriame yra diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, ypatumus, įskaitant nusikalstamumo, taršos, klimato rodiklius, sveikatos apsaugos lygį, religinius ir kultūrinius skirtumus, gyvenamųjų  patalpų nuomos rinkos kainas, kitas svarbias aplinkybes, turi teisę nustatyti  gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų korekcinius koeficientus. Korekcinis koeficientas gali būti nustatomas visoms ar atskiroms išlaidų rūšims, kurioms taikomas gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficientas, ir negali Vyriausybės nustatyto gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficiento padidinti daugiau kaip 50 procentų ar sumažinti daugiau kaip 25 procentais. Užsienio reikalų ministro nustatyti korekciniai koeficientai peržiūrimi ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį. Priimant šioje dalyje nurodytus užsienio reikalų ministro sprendimus, konsultuojamasi su kitus valstybės tarnautojus į kitas pareigas diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose perkėlusiomis ar paskyrusiomis valstybės institucijomis.

 

24 straipsnis. 84 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 84 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„84 straipsnis. Su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensavimas

Diplomatui, dirbančiam diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, mokama su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija pagal diplomato pareigas, taikant šio įstatymo 3 priede nurodytą koeficientą bei gyvenamosios gyvenimo lygio vietos pragyvenimo išlaidų koeficientą, kurio dydį nustato Vyriausybė. Su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos koeficiento vieneto vertė eurais lygi pareiginės algos baziniam dydžiui.“

 

25 straipsnis. 85 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 85 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Kai su diplomatu, dirbančiu diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu gyvena šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktuose nurodyti šeimos nariai – vaikai (įvaikiai), taip pat šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyti nepilnamečiai vaikai, kurių globėju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas diplomatas ar jo sutuoktinis, diplomatui , neviršijant Vyriausybės nustatytų normų, mokama kompensacija visiškai ar iš dalies padengti vaikų ikimokyklinio ugdymo išlaidas. Vyriausybė nustato ikimokyklinio ugdymo išlaidų kompensuojamąją dalį, priklausomą nuo ikimokyklinio ugdymo išlaidų dydžio, o užsienio reikalų ministras – kompensuojamas ikimokyklinio ugdymo išlaidas, jų apskaičiavimo ir kompensavimo tvarką.

2. Pakeisti 85 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Kai su diplomatu, dirbančiu diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu gyvena ir mokosi šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodyti šeimos nariai – vaikai (įvaikiai), taip pat vaikai, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas diplomatas ar jo sutuoktinis, diplomatui, neviršijant Vyriausybės nustatytų normų, mokama kompensacija vaiko (įvaikio) paprastai nuo 6 metų mokymosi išlaidoms visiškai ar iš dalies padengti, kol jis įgis vidurinį išsilavinimą, bet ne ilgiau, iki jam sueis 20 metų. Vyriausybė nustato mokymosi išlaidų kompensuojamąją dalį, priklausomą nuo mokymosi išlaidų dydžio, o užsienio reikalų ministras – kompensuojamas mokymosi išlaidas, jų apskaičiavimo ir kompensavimo tvarką.

3. Papildyti 85 straipsnį 7 dalimi:

7. Kai toje pačioje ar skirtingose diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose  dirba kartu gyvenantys sutuoktiniai diplomatai, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta kompensacija mokama tam sutuoktiniui, kuriam ji priklausytų didesnė, o šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytos kompensacijos mokamos sutuoktinių pasirinkimu vienam iš jų arba atitinkamas paslaugas teikiančiai įstaigai .

 

26 straipsnis. 87 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 87 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Pensijų, motinystės ir nedarbo socialinio draudimo įmokos už diplomatų sutuoktinius tuo laikotarpiu, kurį diplomato sutuoktinis praleido užsienyje dėl to, kad jis ten gyveno kartu su diplomatu, dirbančiu diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Įmokų dydis skaičiuojamas nuo 0,5 diplomato darbo užmokesčio pareiginės algos, arba, jeigu 0,5 diplomato pareiginės algos darbo užmokesčio  sudaro mažiau, negu Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau – minimalioji mėnesinė alga), nuo minimaliosios mėnesinės algos. Šis reikalavimas netaikomas diplomato sutuoktiniui, sukakusiam senatvės pensijos amžių ar turinčiam Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodytų draudžiamųjų pajamų.“

 

27 straipsnis. 89 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 89 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje arba specialiojoje misijoje dirbančiam diplomatui (išskyrus diplomatinį atstovą) jo pasirinkimu kas mėnesį skiriama išmoka apsirūpinti jo pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančiomis gyvenamosiomis patalpomis ir komunalinėms bei ryšių išlaidoms padengti arba esant galimybei suteikiamos jo pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančios Užsienio reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomos gyvenamosios patalpos arba gyvenamosios patalpos, nuomojamos kartu su diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar specialiosios misijos patalpomis. Diplomatiniam atstovui suteikiamos jo pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančios gyvenamosios patalpos – rezidencija. Suteikiant gyvenamąsias patalpas, Vyriausybės nustatyta tvarka apmokamos su gyvenamųjų patalpų suteikimu ir išlaikymu susijusios komunalinės, ir ryšių išlaidos. Taip pat apmokamos diplomato ir jo šeimos narių persikėlimo (įskaitant asmeninio krovinio nugabenimą neviršijant Vyriausybės nustatytų limitų) iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką (ar į kitą priimančiąją valstybę arba kitą tos pačios priimančiosios valstybės miestą, kai diplomatas paskiriamas ten dirbti ir dėl to keičia gyvenamąją vietą) išlaidos ir išmokama vienkartinė įsikūrimo užsienio valstybėje (ar kitame tos pačios priimančiosios valstybės mieste) išmoka (toliau – vienkartinė įsikūrimo išmoka).“

2. Pakeisti 89 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Kartą per metus, skaičiuojant nuo paskyrimo dirbti į diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą arba specialiąją misiją, diplomatui ir kartu gyvenantiems jo šeimos nariams kompensuojamos kelionės į Lietuvos Respubliką ir atgal išlaidos, o kartu negyvenantiems šeimos nariams – kelionės pas diplomatą ir atgal į Lietuvos Respubliką išlaidos. Jeigu sutuoktiniai diplomatai yra paskirti dirbti į skirtingas priimančiąsias valstybes arba skirtingus tos pačios priimančiosios valstybės miestus, diplomato pasirinkimu vietoj šioje dalyje nurodytos kelionės į Lietuvos Respubliką ir atgal gali būti kompensuojamos jo ir kartu su juo gyvenančių šeimos narių kelionės į kitą priimančiąją valstybę ar kitą tos pačios priimančiosios valstybės miestą, kur paskirtas dirbti kitas sutuoktinis, ir atgal išlaidos.

3. Pakeisti 89 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Išmokų apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis komunalinėms bei ryšių išlaidoms padengti dydžius ir jų skyrimo, gyvenamųjų patalpų suteikimo tvarką, su rezidencijų suteikimu ir išlaikymu susijusių išlaidų apmokėjimo tvarką ir rezidencijų gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normą, persikėlimo išlaidų apmokėjimo sąlygas ir tvarką, vienkartinės įsikūrimo išmokos dydį bei mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.“

4. Pakeisti 89 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Diplomatui, paskirtam dirbti į diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą ar specialiąją misiją, ir kartu su juo vyksiančiam ir (ar) išvykusiam sutuoktiniui užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka gali būti apmokamos vienos iš oficialių valstybės, kurioje yra diplomatinė atstovybė, konsulinė įstaiga ar specialioji misija, kalbų ar kitos pagal poreikį užsienio kalbos mokymosi išlaidos.“

5. Papildyti 89 straipsnį nauja 13 dalimi:

13. Diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar specialiojoje misijoje dirbančiam diplomatui Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apmokamos ar kompensuojamos važiavimo tarnybos tikslais keleivių vežimą vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais vykdančiomis transporto priemonėmis išlaidos tais atvejais, kai toks važiavimas nėra laikomas komandiruote. Šioje dalyje nurodytos išlaidos neapmokamos ir nekompensuojamos, jeigu diplomatas gauna šio straipsnio 12 dalyje nurodytą kompensaciją.

6. Buvusias 89 straipsnio 13 ir 14 dalis laikyti atitinkamai 14 ir 15 dalimis.

 

28 straipsnis. 90 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 90 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

90 straipsnis. Kitų valstybės tarnautojų, specialiųjų atašė ir jų pavaduotojų, kurie nėra kiti valstybės tarnautojai, ir jų šeimos narių socialinės garantijos

1. Kitiems valstybės tarnautojams ir jų šeimos nariams taikomos šio įstatymo 84, 85, 86, 87 straipsniuose, 89 straipsnio 7, 8, ir 12 ir 13 dalyse diplomato ir jo šeimos nariams nustatytos socialinės garantijos. Šio įstatymo 85 straipsnio 7 dalyje ir 89 straipsnio 8 dalyje nurodytos sutuoktiniams diplomatams nustatytos sąlygos taikomos ir tais atvejais, kai sutuoktiniai yra kiti valstybės tarnautojai ar diplomatas ir kitas valstybės tarnautojas. Įstatymai gali nustatyti kitų kitiems valstybės tarnautojams taikomų socialinių garantijų.

2. Išlaidas, susijusias su kitiems valstybės tarnautojams ir jų šeimos nariams taikomomis socialinėmis garantijomis, padengia kitą valstybės tarnautoją perkėlusi ar paskyrusi valstybės institucija, išskyrus tuos atvejus, kai kiti įstatymai ar Vyriausybė nustato kitaip.

3. Specialiesiems atašė ir jų pavaduotojams, kurie nėra kiti valstybės tarnautojai, ir jų šeimos nariams taikomos šiame įstatyme kitiems valstybės tarnautojams ir jų šeimos nariams nustatytos garantijos, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.

 

29 straipsnis. 92 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 92 straipsnio 2 dalį 9 punktu:

9) pagal terminuotą diplomato tarnybos sutartį diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar specialiojoje misijoje dirbantis diplomatas atšaukiamas iš pareigų priimančiosios valstybės prašymu ar Atestacijos komisijos siūlymu.

2. Pakeisti 92 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Diplomato tarnybos sutartis ar terminuota diplomato tarnybos sutartis su nėščia diplomate, taip pat su diplomatu, vienu auginančiu vaiką (įvaikį) iki 3 metų, išskyrus diplomatinius atstovus, negali būti nutraukta pagal šio straipsnio 2 dalį, jeigu nėra tokio diplomato kaltės, išskyrus diplomatinius atstovus ir šio straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytus atvejus.“

3. Pakeisti 92 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

„13. Jeigu diplomatas tampa valstybės politiku arba pradeda eiti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, diplomato tarnybos sutartis turi būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai diplomatas skiriamas Užsienio reikalų ministerijos kancleriu, ir šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatytą atvejį, kai asmuo, užsienio reikalų ministro skiriamas užsienio reikalų viceministru, jo skyrimo metu yra sudaręs diplomato tarnybos sutartį. Šie asmenys turi teisę atkurti diplomato statusą šio įstatymo 62 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.“

 

30 straipsnis. 95 straipsnio pakeitimas

Papildyti 95 straipsnį 31 dalimi:

31. Diplomatui, su kuriuo sudaryta terminuota diplomato tarnybos sutartis nutraukiama šio įstatymo 92 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytu pagrindu, išmokama 2 mėnesių jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o diplomatui, kuriam atšaukimo iš pareigų dieną iki terminuotos diplomato tarnybos sutarties pasibaigimo buvo likę mažiau kaip vienas mėnuo, išmokama vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

 

31 straipsnis. 96 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 96 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) vyriausiojo specialiojo kurjerio, valytojo, kiemsargio – 5,75;

2. Pakeisti 96 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas pareiginės algos koeficientą, kuris gali būti padidintas šio straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse nustatyta tvarka, dauginant iš šio straipsnio 3 dalyje nurodyto pareiginės algos bazinio dydžio ir iš Vyriausybės nustatyto gyvenimo lygio gyvenamosios vietos pragyvenimo išlaidų koeficiento.“

 

32 straipsnis. 97 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 97 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„97 straipsnis. Darbuotojų socialinės garantijos

2. Papildyti 97 straipsnį 5 dalimi:

5. Darbuotojui taikomos šio įstatymo 89 straipsnio 13 dalyje nurodytos garantijos.

 

33 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos

diplomatinės tarnybos įstatymo

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATŲ PAREIGYBIŲ GRUPĖS IR PAREIGINIŲ ALGŲ KOEFICIENTAI

 

Diplomatų pareigybių grupė

Diplomatų pareigybės Užsienio reikalų ministerijoje

Diplomatų pareigybės diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose

Pareiginės algos koeficientai

1.

Ministerijos kancleris

-

19,5–22,5

1.2.

Politikos direktorius

-

14,8–19,5

Generalinis inspektorius

2. 3.

Departamento direktorius,

grupės vadovas,

ambasadorius, reziduojantis Lietuvos Respublikoje,

generalinis inspektorius

Ambasadorius

13,4–18,0

Grupės vadovas

3. 4.

Ambasadorius ypatingiems pavedimams

Departamento direktoriaus pavaduotojas,

įgaliotasis ministras

Ambasadorius ypatingiems pavedimams,

laikinasis reikalų patikėtinis,

generalinis konsulas,

įgaliotasis ministras

12,5 10,0–18,0

Laikinasis reikalų patikėtinis

Generalinis konsulas

Įgaliotasis ministras

4. 5.

Departamento direktoriaus pavaduotojas

Skyriaus vedėjas,

ministras patarėjas

Konsulas – konsulinės įstaigos vadovas,

ministras patarėjas

10,0 9,4–16,0

Skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas

 

Ministras patarėjas

5. 6.

Departamento patarėjas

Patarėjas

Patarėjas

9,4 8,8–15,0

Skyriaus, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas

7.

Skyriaus patarėjas

-

8,8–15,0

6. 8.

Pirmasis sekretorius

Pirmasis sekretorius,

konsulas

8,1–14,5

Konsulas

7. 9.

Antrasis sekretorius

Antrasis sekretorius,

vicekonsulas

7,7–13,5

Vicekonsulas

8. 10.

Trečiasis sekretorius

Trečiasis sekretorius

6,9–12,0

9. 11.

Atašė

Atašė

6,6–11,0“

 

34 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras iki 2021 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

35 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 34 straipsnį, įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

2. Asmenims, atitinkantiems šio įstatymo 22 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 791 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytas rentos skyrimo sąlygas ir išėjusiems iš diplomatinės tarnybos sukakus senatvės pensijos amžių iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, renta skiriama nuo prašymo skirti rentą pateikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dienos, bet ne anksčiau kaip nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

3. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje išdėstytoje Diplomatinės tarnybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nurodyti terminai taikomi ir Diplomatinės tarnybos įstatymo 28 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems asmenims, su kuriais terminuotos diplomato tarnybos sutartys sudarytos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų ar Lietuvos Respublikos specialiųjų misijų sutartims dėl gyvenamųjų patalpų suteikimo, sudarytoms iki šio įstatymo įsigaliojimo ir jo neatitinkančioms, iki jų pasibaigimo taikomos tų sutarčių ir iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusio teisinio reguliavimo nuostatos.

5. Lietuvos Respublikos specialusis atašė ar jo pavaduotojas, iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos priimtas į pareigas pagal terminuotą darbo sutartį, kurio priėmimo atvejai ir tvarka nebuvo nustatyti įstatymuose, eina pareigas iki su juo sudarytos terminuotos darbo sutarties pasibaigimo.

6. Iki šio įstatymo įsigaliojimo diplomatams nustatyti pareiginės algos koeficientai dėl pareiginės algos koeficientų pakeitimų, padarytų šio įstatymo 33 straipsniu, nemažinami.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas