LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius,

tel. (8 5)  278 5602, faks. (8 5)  213 2270, el. p. [email protected].

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai,

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai,

Valstybės įmonei „Regitra“,

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijai

„Transeksta“

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE ĮSAKYMO PROJEKTĄ

 

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) pakartotinai[1] teikia derinti Įsakymo projektą[2].

Įsakymo projekto tikslas – įgyvendinti Valstybinės eismo saugumo komisijos[3] (toliau – Komisija) 2022 m. gruodžio 1 d. posėdžio metu priimtą nutarimą[4], kuriuo Administracija įpareigota:

1. Papildyti privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros (toliau – techninė apžiūra) metu taikomus techninius reikalavimus papildomu reikalavimu, kuris numatytų, kad  techninės apžiūros metu kontrolieriui nustačius „neigiamos ridos“ faktą būtų fiksuojamas trūkumas.

2. Numatyti pereinamąjį laikotarpį (pvz., 24 mėn.), kai „neigiamos ridos“ faktas techninės apžiūros metu būtų vertinamas nedideliu trūkumu, o vėliau tas pats trūkumas jau būtų vertinamas kaip didelis, dėl ko transporto priemonė būtų laikoma techniškai netvarkinga.

3. Numatyti priemonės, pavyzdžiui, atitinkamo dokumento apie odometro keitimą ar kitą teisėtai atliktą rodmenų korekciją pateikimą techninės apžiūros metu, kuri leistų transporto priemonės valdytojui pagrįsti „neigiamos ridos“ faktą.

Po pirmojo Įsakymo projekto paskelbimo derinti su visuomene Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) Administracija, atsižvelgusi į gautas pastabas Įsakymo projektui ir siekdama tinkamai įgyvendinti Komisijos įpareigojimą, suorganizavo 2 pasitarimus su kompetentingomis institucijomis: 2023 m. kovo 7 d. įvyko susitikimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ atstovais ir 2023 m. kovo 14 d. susitikimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, VĮ „Regitra“, Lietuvos policijos ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ atstovais.

Atsižvelgusi į Įsakymo projekto derinimo metu gautas pastabas ir susitikimų metu priimtus sprendimus, Administracija patikslino nuostatas dėl transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros metu (toliau – techninė apžiūra) tikrinamų odometro rodmenų: jeigu techninės apžiūros metu transporto priemonės odometro rodoma rida bus mažesnė už praėjusios techninės apžiūros metu užfiksuotą ridą, nuo 2023 m. liepos 3 d. šis trūkumas bus vertinamas kaip nedidelis trūkumas (NT). Nuo 2025 m. liepos 3 d., pasibaigus 2 metų pereinamajam laikotarpiui, „neigiamos ridos“ trūkumas bus vertinamas kaip didelis trūkumas (DT).

Kadangi Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų sąraše[5] (toliau – Sąrašas) reikalavimai odometrui nebuvo nustatyti, Administracija, siekdama tinkamai įvykdyti Komisijos įpareigojimą, Sąrašą papildė nauju 7.11 papunkčiu[6], kuriuo paaiškina trūkumą ir nustato, kada „neigiama rida“ nelaikoma trūkumu: „Odometro rodoma rida techninės apžiūros metu negali būti mažesnė už praėjusios techninės apžiūros metu užfiksuotus odometro rodmenis, išskyrus atvejus, kai odometras pasiekė maksimalią rodytiną ridą ir dėl to rida buvo pradėta skaičiuoti nuo nulio.“

Atsižvelgusi į Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ pateiktą pasiūlymą[7], Administracija patikslino atvejus, kai tachografas nėra tikrinamas[8].

Pirmojo derinimo metu patikslinta Sąrašo 0.1.2 papunkčio nuostata, kai prie transporto priemonės pritvirtinto valstybinio numerio ženklą sudarantys žymenys, skaitant iš kairės į dešinę, turi būti išdėstyti lygiagrečiai su kelio paviršiumi, t. y. valstybinio numerio ženklas negali būti pasuktas šonu ar apsuktas atvirkščiai[9], lieka nepasikeitusi – jai pastabų ir pasiūlymų negauta.

Įsakymo projektas paskelbtas TAIS ir Administracijos interneto svetainėje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Įsakymo projekto. Atsižvelgiant į Komisijos nustatytą terminą ir Įsakymo projekto apimtį, pastabų ir pasiūlymų laukiama skubos tvarka 5 (penkias) darbo dienas nuo Įsakymo projekto paskelbimo.

Visos gautos pastabos ir pasiūlymai bus įvertinti Įsakymo projekto derinimo pažymoje, kuri TAIS bus paskelbta prie šio Įsakymo projekto.

Įsakymo projektą parengė Teisės ir rizikų valdymo skyriaus (vedėja Aistė Usevičienė, tel. 8 694  28 850, el. p. [email protected]) patarėja Vaida Rukienė (tel. 8 688  15 190, el. p. [email protected]) ir Transporto veiklos skyriaus (vedėjas Virginijus Čiškauskas, tel. 8 698  75 173, el. p. [email protected]) patarėjas Simonas Mažionis (tel. 8 607  92 094, el. p. [email protected]).

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-260 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 2 lapai.

2. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-260 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.

3. 2023 m. kovo 28 d. derinimo pažyma Nr. 27B-51, ADOC elektroninis dokumentas.

 

Administracijos direktorius                                                                              Genius Lukošius

 

 

Vaida Rukienė, tel. 8 688  15 190, el. p. [email protected]

Simonas Mažionis, tel. 8 607  92 094, el. p. [email protected]

 [1] Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 14 d. raštas Nr. 15B-916 „Informacija apie įsakymo projektą“.

[2] Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-260 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (tekste ir toliau – Įsakymo projektas).

[3] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 652 „Dėl Valstybinės eismo saugumo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“.

[4] Valstybinės eismo saugumo komisijos posėdžio 2022 m. gruodžio 1 d. protokolas Nr. NV-3474.

[5] Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų sąrašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“.

[6] Įsakymo projekto 1.1.5 papunktis.

[7] Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ 2023 m. vasario 15 d. raštas Nr. 15 „Dėl Įsakymo projekto“.

[8] Įsakymo projekto 1.1.2–1.1.4 papunkčiai.

[9] Įsakymo projekto 1.1.1 papunktis.