LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 2, 61, 10, 13, 22 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-09-25 Nr. XIVP-3094

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Projekto 3 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 10 straipsnio 61 dalies 4 punkte siūloma nustatyti, kad Krašto apsaugos ministerija ar jos įgaliotos institucijos suteikia kariams teisę vykdyti taktinių ir logistinių transporto priemonių, kurios priskirtinos karinei įrangai, ar jų junginių su priekabomis vairuotojų mokytojo ir (arba) taktinių ir logistinių transporto priemonių, kurios priskirtinos karinei įrangai, ar jų junginių su priekabomis vairavimo instruktoriaus funkcijas, nustato šios teisės suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarką. Atkreipiame dėmesį, kad iš projekto nuostatų nėra aišku, kokiems pagrindams esant aukščiau minėtų transporto priemonių vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių teisė vykdyti vairuotojų mokytojo ar vairavimo instruktoriaus funkcijas galėtų būti sustabdoma, atnaujinama ar panaikinama. Manytina, kad suteiktos teisės sustabdymo, atnaujinimo, taip pat tokios teisės panaikinimo pagrindai turėtų būti nustatyti įstatyme, o ne poįstatyminiame teisės akte. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar projekto nuostatas nereikėtų papildyti, nustatant pagrindus, kuriems esant projekte minimų transporto priemonių vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių teisė vykdyti vairuotojų mokytojo ar vairavimo instruktoriaus funkcijas galėtų būti sustabdoma, atnaujinama bei panaikinama. Be to, svarstytina, ar keičiamame įstatyme neturėtų būti nustatomas terminas, kuriam suteikta teisė būtų sustabdoma, bei terminas, per kurį, išnykus aplinkybėms, sudariusioms sustabdymo pagrindą, teisė vykdyti atitinkamas funkcijas būtų atnaujinama.

2.    Siekiant suderinti įstatyme vartojamas formuluotes, projekto 5 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 22 straipsnio 11 dalies paskutiniajame sakinyje po žodžio „vairuoti“ įrašytinas žodis „motorines“.

3.    Atsižvelgiant į Seimo statute nustatytų įstatymų leidybos procedūrų trukmę, į tai, kad pagal Konstituciją Seimo priimtas įstatymas turi būti promulguojamas, taip pat į tai, kad pagal projekto 7 straipsnio 2 dalį krašto apsaugos ministras ar jo įgaliota institucija iki įsigaliojant įstatymui (iki 2023 m. spalio 31 d.) turėtų priimti įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, svarstytina, ar projekto 7 straipsnio 1 dalyje numatyta įstatymo įsigaliojimo data 2023 m. lapkričio 1 d. yra reali.

4.    Atsižvelgiant į projekto aiškinamojo rašto 12 punktą, kad įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus turės priimti ne tik krašto apsaugos ministras, bet ir Vyriausybė, reikėtų atitinkamai papildyti projekto 7 straipsnio 2 dalį.

5.    Atsižvelgiant į Vyriausybės kompetenciją, nustatytą keičiamame įstatyme, manytina, kad dėl projekto turėtų būti gauta Vyriausybės išvada.

6.         Atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 155 punkto nuostatą, kad „vienu straipsniu (ar jo struktūrine dalimi) ar punktu (papunkčiu) teisės aktas gali būti pildomas iš karto keliomis iš eilės einančiomis struktūrinėmis dalimis, tačiau tik tuo atveju, jeigu užtikrinama, kad šių papildymų įsigaliojimas nebus atidėtas“, projekto 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis reikėtų apjungti vienoje struktūrinėje dalyje išdėstant joje visus keičiamo įstatymo 10 straipsnio 61 dalį pildančius 3, 4 ir 5 punktus, o projekto 3 straipsnio 1 dalį (kurios tokiu atveju numeruoti nereikia) išdėstyti taip: „Papildyti 10 straipsnio 61 dalį 3, 4 ir 5 punktais:“.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. +370 5 209 6546, el. p. [email protected]

J. Meškienė, tel. +370 5 209 6089, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. +370 5 209 6165, el. p. [email protected]