PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYMO NR. I-1495 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

                                                                 XIIP-4804(3)                Patikslintas    2017-06-21

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

8

4

Argumentai:

Nėra aiškios, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto savivaldybės tarybos neigiamo sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, teisinės pasekmės. Vadovaujantis šiomis nuostatomis savivaldybės tarybos sprendimu neapibrėžtam laikui sustabdomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, tokiu savivaldybės tarybos sprendimu suvaržoma atsakinga institucija, ji negali priimti nei teigiamo, nei neigiamo sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, o įstatymas nenumato aplinkybių, kurioms esant, poveikio aplinkai vertinimo procedūros galėtų būti atnaujinamos. Atsakinga institucija, kuri pagal įstatymo nuostatas turi teisę vertinti visų kitų poveikio aplinkai vertinimo subjektų motyvuotas išvadas, negali vertinti savivaldybės tarybos priimto neigiamo sprendimo pagrįstumo.

Įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatos sukuria išskirtines teises vienam iš poveikio aplinkai vertinimo subjektų, apriboja atsakingos institucijos, kaip institucijos, priimančios galutinį sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, teises bei neapibrėžtam laikui suvaržo ūkio subjekto teises užsiimti planuojama ūkine veikla.

Pasiūlymas:

1.      Išbraukti  8 straipsnio 4 dalį. 

4. Jeigu iki programos patvirtinimo savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba priima neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, poveikio aplinkai vertinimo procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas sprendimas, išskyrus atvejus, kai planuojama ūkinė veikla yra valstybinės reikšmės ir jos įgyvendinimas numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose valstybės strateginiuose planuose. Apie savivaldybės tarybos priimtą neigiamą sprendimą savivaldybės administracija nedelsdama (per 3 darbo dienas) informuoja atsakingą instituciją ir planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą) ir kartu pateikia motyvuotą savivaldybės tarybos sprendimą. Atsakinga institucija, gavusi savivaldybės tarybos sprendimą, apie tai informuoja visuomenę Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

 

2.     8 straipsnio 5-10 dalis atitinkamai laikyti 4-9 dalimis.

 

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Kazys Starkevičius

 

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė