PASIŪLYMAS

DĖL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO NR. IX-2135 3, 34, 35, 36, 42, 43, 46, 54, 59, 60,

96 STRAIPSNIŲ, 2 PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 461 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2817(2)

 

2023-09-28

Vilnius

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

14

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 34, 35, 36, 42, 43, 46, 54,59, 60, 96 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 461 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-2817(2) ir jį lydinčių teisės aktų projektų svarstymas ir priėmimas Seime užtruko ilgiau nei tikėtasi ir projektas tikėtina nebus priimtas iki lapkričio 1 d., todėl reikalinga suvienodinti projekte numatytą įstatymo įsigaliojimo terminą, pakoreguojant projekto 14 straipsnio 1, 3 ir 6 dalyse nustatytus terminus.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalį, 9 ir 12 straipsnius ir šio straipsnio 3–6 2, 4 ir 5 dalis, įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d. 2024 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalis, 9 ir 12 straipsniai įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir susisiekimo ministras iki 2023 m. spalio 31 d. 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo 8 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 461 straipsnio nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai atitinkamiems juridiniams asmenims yra perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jais pagal patikėjimo sutartis, sudarytas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. Asmenys, naudojantys ir (ar) laikantys radijo ryšio perėmimo įrenginius, išskyrus asmenis, kurie nurodyti šio įstatymo 9 straipsnyje išdėstyto Elektroninių ryšių įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje ir kurie po šio įstatymo įsigaliojimo dienos turės teisę juos naudoti ir (ar) laikyti, privalo iki 2023 m. gruodžio 31 d. radijo ryšio perėmimo įrenginius realizuoti, kitaip perleisti arba sunaikinti, taip pat turi teisę iki 2023 m. gruodžio 29 d. neatlygintinai juos perduoti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai sunaikinti teisės aktų, reglamentuojančių valstybei perduoto turto pripažinimą atliekomis, nustatyta tvarka.

5. Asmenys, laikantys šio įstatymo 9 straipsnyje išdėstyto Elektroninių ryšių įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas radijo ryšio stotis ir neturintys Ryšių reguliavimo tarnybos išduoto leidimo naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus), išskyrus asmenis, kuriems Elektroninių ryšių įstatymo 54 straipsnio 2 dalis netaikoma, privalo iki 2023 m. spalio 1 d. 2023 m. gruodžio 1 d. pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai prašymą išduoti leidimą naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus) ir tokį leidimą gauti iki 2023 m. gruodžio 29 d. arba tokias radijo ryšio stotis realizuoti, kitaip perleisti, pakeisti jas taip, kad jos nebeatitiktų Elektroninių ryšių įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje nurodytų požymių ir nebūtų įmanoma jų atkurti nedelsiant, arba jas sunaikinti iki 2023 m. gruodžio 31 d.“

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                              Kazys Starkevičius