LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

                                                                                                   

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1509 4 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. xiiip-3872

 

2020-05-20 Nr. 102-P-17

Vilnius

 

            1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė, komiteto pirmininkės pavaduotojas Stasys Šedbaras, nariai: Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Rimas Andrikis,  Irena Haase, Arvydas Nekrošius, Česlav Olševski,  Julius Sabatauskas, Lauras Stacevičius,  Irena Šiaulienė, Petras Valiūnas.

            Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjai: Martyna Civilkienė, Jurga Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, padėjėjos: Aidena Bacevičienė, Meilė Čeputienė.

             Teisingumo ministerijos atstovai: viceministras Ernestas Jurkonis, Baudžiamosios justicijos grupės vadovė Simona Mesonienė, vyresnysis patarėjas Marius Rakštelis, patarėjas Tauras Rutkūnas, Vyriausybės patarėjas Audrius Kasinskas, Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas Gintautas Šarauskas, Policijos departamento vyriausiasis patarėjas Darius Urbonas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019- 10-30

2

 

N

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

             1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 4 straipsnį, nuteistieji asmenys nebus draudžiami nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, siūlytina kartu pakeisti keičiamo įstatymo 5 straipsnį, t. y. pripažinti netekusiu galios šio straipsnio 4 punktą, kuriame numatyta, kad tokių asmenų draudėjai yra bausmių vykdymo institucijos ir įstaigos.

Pritarti

Projektas papildytas nauju 2 straipsniu.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019- 10-30

3

 

N

2. Atsižvelgiant į tai, kad kartu su šiuo įstatymo projektu yra teikiamas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3871, kuriuo šio įstatymo 6 straipsnio 9 dalis pripažįstama netekusia galios, siūlytina kartu pakeisti keičiamo įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, kuriame yra pateikta nuoroda į Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 9 dalį.

Pritarti

Projektas papildytas nauju 3 straipsniu, projekto 2,3 straipsniai  laikytini 4,5 straipsniais.

Atitinkamai keistinas ir įstatymo pakeitimo  įstatymo pavadinimas, papildant jį 5 ir 6 straipsniais.

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

2019-10-23

 

 

 

*

Pritarti įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas.

Atsižvelgti

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui  Nr. XIIIP-3872(2) ir komiteto išvadoms ir pasiūlymui, kuriems komitetas pritarė.

7.2. Pasiūlymas:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Teisės ir teisėtvarkos  komitetas

2020-05-20

5

 

 

*

Atsižvelgiant į tai, kad  BVK projekto XIIIP-3868(2) įsigaliojimo nuostatos (pritarus  Seimo nario pasiūlymui) yra nukeltos iki 2022 m. sausio 1 d., todėl tikslintina ir lydinčiųjų įstatymų projektų įsigaliojimo data.

Pasiūlymas:

Projekto 5 straipsnį išdėstyti taip:

"5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.“

                 

Pritarti

 

8. Balsavimo rezultatai: už – 11, prieš – nėra , susilaikė – nėra.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Agnė Širinskienė,  Rimas Andrikis, Irena Haase.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas XIIIP-3872(2), jo lyginamasis variantas.

 

 

            Komiteto pirmininkė                                         (Parašas)                                                                                                                   Agnė Širinskienė

 

 

 

 

              Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja Rita Karpavičiūtė