LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1183

17 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2022-11-15 Nr. XIVP-2083(3)

Vilnius

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.         Įstatymo projektas teikiamas kartu su Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektu, reg. Nr. XIVP-2066(3), ir vienu iš jo lydimųjų įstatymo projektų - Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymo projektu, reg. Nr. XIVP-2098(3), kuriais siūloma pertvarkyti valstybės politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, valstybės tarnautojų ir kitų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ar kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų atlyginimą gaunančių asmenų darbo apmokėjimo sistemą. Pagal Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymo projektą, reg. Nr. XIVP-2098(3), Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų pareiginėms algoms apskaičiuoti nuo 2024 m. sausio 1 d. turėtų būti taikomas šiame projekte nurodytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, tačiau vertinamame projekte atitinkami pakeitimai nenumatyti, t. y. nenumatoma nuo šios datos atitinkamai sumažinti esamus pareiginius algų koeficientus, taigi būtų nustatytas neišbaigtas, nenuoseklus ir neaiškus nuo 2024 m. sausio 1 d. taikytinas darbo užmokesčio teisinis reguliavimas.

Šiame kontekste pažymėtina, kad atsižvelgiant į valstybės tarnybos sistemos vientisumą (Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje aiškinamą kaip vieną iš valstybės tarnybos konstitucinės sampratos elementų, kartu ir reikalavimų, kurių privalu paisyti organizuojant valstybės tarnybą ir reguliuojant valstybės tarnybos santykius), valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos pertvarka turėtų būti atliekama sistemiškai, neišskiriant tam tikrų valstybės institucijų ar valstybės tarnautojų grupių. Taip pat paminėtina, kad, kaip yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, diferencijuotas valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo santykių teisinis reguliavimas iš principo nėra negalimas, tačiau būtina paisyti konstitucinių asmenų lygiateisiškumo, teisingumo, proporcingumo principų (2007 m. kovo 20 d. nutarimas).

2. Vadovybės apsaugos įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje, kuri įstatymo projektu nėra keičiama, yra numatyta, kad priedo už tarnybos Lietuvos valstybei metus dydis yra 1 procentas pareiginės algos už kiekvienus metus, įskaičiuojamus į pagal šio straipsnio 1 dalyje nustatytą tarnybos stažą, į jį papildomai įskaitant Valstybės tarnybos įstatyme nustatytą valstybės tarnautojo tarnybos stažą. Priedas už tarnybos Lietuvos valstybei metus negali viršyti 30 procentų pareiginės algos.

Pažymėtina, kad kartu su šiuo projektu teikiamuose Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir su juo susijusiuose įstatymų projektuose įtvirtinamas darbo užmokesčio viešajame sektoriuje reglamentavimas, pagal kurį mokamas priedas už tarnybos stažą laikomas pertekline, su veiklos rezultatais nesusieta darbo užmokesčio dalimi, todėl jo atsisakoma. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad keičiamo įstatymo 47 straipsnio 2 dalis turėtų būti atitinkamai patikslinta ir pareigūnų darbo užmokesčio teisinis reguliavimas būtų suderintas su bendra valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistema.

           

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                                 Dainius Zebleckis                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]

J. Raškauskaitė, tel. (8 5)  239 6842, el. p. [email protected]