Stenogramas galima rasti

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 316

STENOGRAMA

 

2023 m. lapkričio 7 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė V. ČMILYTĖ-NIELSEN
ir Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas
J. RAZMA

 


 

PIRMININKĖ (V. ČMILYTĖ-NIELSEN). La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos. Kvie­čiu už­im­ti vie­tas, pra­de­da­me lap­kri­čio 7 die­nos ry­ti­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 117 Sei­mo na­rių.

 

10.00 val.

Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2023 m. lap­kri­čio 7 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės 1 klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL*). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, no­riu pa­pra­šy­ti 2-16 klau­si­mą, įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-1976, iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, nes jis ta­po iš tik­rų­jų ne­be­ak­tu­a­lus.

PIRMININKĖ. 2-16 klau­si­mą iš­brauk­ti.

L. NAGIENĖ (DFVL). Pa­gal nau­ją žiū­riu.

PIRMININKĖ. Vie­tos sa­vi­val­dos, taip?

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. R. Ta­ma­šu­nie­nė. Pra­šau.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Frak­ci­jos var­du no­riu pa­pra­šy­ti iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mą – Ne­pil­na­me­čių ap­sau­gos nuo nei­gia­mo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos po­vei­kio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3270, kaip vi­sai ne­ati­tin­kan­tį tiks­lų. Čia yra ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tas, o pa­siū­ly­mas prie­šin­gas pa­ties įsta­ty­mo dva­siai, tai mes jį pra­šo­me iš­brauk­ti.

PIRMININKĖ. Dė­kui. K. Vil­kaus­kas. Pra­šau.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du siū­lau iš­brauk­ti Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3172, ka­dan­gi jis yra la­bai ne­iš­dis­ku­tuo­tas, prof­są­jun­gos tu­ri la­bai daug pa­siū­ly­mų ir pa­tys pa­rei­gū­nai tu­ri dėl šio klau­si­mo daug pa­siū­ly­mų. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mus iš­gir­do­me. Pir­miau­sia dėl 2-16 klau­si­mo – L. Na­gie­nės. Ka­dan­gi pa­ti ini­cia­to­rė pra­šo, tai ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu iš­brauk­ti? Ačiū.

Ant­ra­sis pa­siū­ly­mas yra iš­brauk­ti 2-3 klau­si­mą, tai yra Ne­pil­na­me­čių ap­sau­gos nuo nei­gia­mo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos po­vei­kio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3270. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi. Kas pri­ta­ria­te, kad iš­brauk­tu­me, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 127: už – 60, prieš – 53 su­si­lai­kė 14. Klau­si­mas lie­ka dar­bo­tvarkėje.

Ir tre­čia­sis pa­siū­ly­mas – iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės 1-14 klau­si­mą, tai yra pa­grin­di­nį Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir jo ly­di­muo­sius. Bal­suo­ki­me. Kas pri­ta­ria­te, kad iš­brauk­tu­me, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 128: už – 63, prieš – 60, su­si­lai­kė 5. Ne­pri­tar­ta, kad iš­brauk­tu­me, lie­ka dar­bo­tvarkėje.

Ir ket­vir­ta­sis pra­šy­mas dėl 2-21 klau­si­mo, tai yra dėl Ak­ci­zų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Jis nė­ra įtrauk­tas į Sei­mo se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, kad jis bū­tų svars­to­mas šian­dien? Dė­ko­ju. Da­bar dėl vi­sos dar­bo­tvarkės. Ar ga­li­me jai pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne. Bal­suo­ki­me. Kas pri­ta­ria­te šios die­nos dar­bo­tvarkei, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 129 Sei­mo na­riai: už – 82, prieš – 4, su­si­lai­kė 43. Dar­bo­tvarkei pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau pa­pra­šy­ti jū­sų dė­me­sio. Va­kar pa­sie­kė ži­nia, kad ei­da­mas 88-uo­sius me­tus mi­rė Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras, bu­vęs Sei­mo na­rys, fi­lo­so­fas B. J. Kuz­mic­kas. At­min­ki­me jį ty­los mi­nu­te.

 

Ty­los mi­nu­tė

 

Dė­ko­ju. A. Strel­čiū­nas. Pra­šau.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, no­rė­čiau, kad plo­ji­mais pa­si­tik­tu­mė­te Žė­ru­čio pra­di­nės mo­kyk­los se­niū­nus. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Taip. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, krikš­čio­nys de­mok­ra­tai, so­cial­de­mok­ra­tai, Lais­vės par­ti­ja pa­siū­lė iš­brauk­ti kon­sti­tu­ci­nę nuo­sta­tą iš įsta­ty­mo ir leis­ti tvir­kin­ti vai­kus, griau­ti šei­mą, o jūs, kai pra­šo­me, kad bū­tų iš­brauk­tas ši­tas klau­si­mas iš dar­bo­tvarkės…

PIRMININKĖ. Pet­rai Gra­žu­li, ar jūs tu­ri­te pa­siū­ly­mą dėl dar­bo­tvarkės?

P. GRAŽULIS (MSNG). …bal­suo­ja­te prieš. Keis­ki­te pa­va­di­ni­mą kuo grei­čiau. O so­cial­de­mok­ra­tai, grą­žin­ki­te „2K“ pro­jek­tą.

 

10.07 val.

Rin­ki­mų ko­dek­so 51 ir 52 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3044(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ. Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Rin­ki­mų ko­dek­so 51 ir 52 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3044(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Kvie­čiu į tri­bū­ną pra­ne­šė­ją I. Ha­a­se. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Aš pra­šy­čiau ger­bia­mą pir­mi­nin­kę pri­sta­ty­ti pa­sta­bą bei ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas, įver­ti­nęs pro­jek­to ati­tik­tį Kon­sti­tu­ci­jai ir at­si­žvel­gęs į Sei­mo 2022… 2023 m. ge­gu­žės 25 d. pri­im­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dy­džio nu­sta­ty­mo ir asig­na­vi­mų dar­bo už­mo­kes­čiui per­skai­čia­vi­mo įsta­ty­mą, nu­ro­dė, kad įsta­ty­mo pro­jek­to 1 strai­­ps­niu kei­čia­mo įsta­ty­mo 51 straips­nio 1 da­ly­je vie­to­je žo­džių „Sei­mo pa­tvir­tin­to tų me­tų pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dy­džio, ku­ris tai­ko­mas ap­skai­čiuo­jant vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nes al­gas“ rei­kė­tų įra­šy­ti žo­džius „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dy­džio nu­sta­ty­mo ir asig­na­vi­mų dar­bo už­mo­kes­čiui per­skai­čia­vi­mo įsta­ty­me nu­sta­ty­to pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dy­džio“. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė nu­ro­dy­tai Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas – pro­jek­to 1 straips­niu kei­čia­mo įsta­ty­mo 51 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tą iš­dės­ty­ti taip, kaip nu­ro­dy­ta šia­me pa­tei­ki­me. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me 1 strai­ps­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Ar ga­li­me 2 ir 3 straips­niams pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­tyvų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pri­me­nu, jog pir­ma­sis bal­sa­vi­mo in­ter­va­las yra nuo 10 val. 40 min. iki 11 va­lan­dos.

 

10.10 val.

Rin­ki­mų ko­dek­so 57 ir 61 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2757(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Rin­ki­mų ko­dek­so 57 ir 61 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2757(2). Jį su­da­ro trys straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.10 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­mų sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3273(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­mų sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3273(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čia­me ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją ger­bia­mą I. Ha­a­se į tri­bū­ną, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to iš­va­dą.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­mų sky­ri­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3273. Ko­mi­te­to spren­di­mas: pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – vien­bal­siai: už – 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­si­me vė­liau.

 

10.11 val.

Vys­to­mo­jo ben­dra­dar­bia­vi­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo Nr. XII-311 7 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3083(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Vys­to­mo­jo ben­dra­dar­bia­vi­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3083(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją Ž. Pa­vi­lio­nį.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­tė 25 die­ną. At­si­žvel­gė­me į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ati­tin­ka­mai įsta­ty­mą pa­to­bu­li­no­me ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė­me įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių taip pat nė­ra. Ap­sisprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.12 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 29, 212, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1884 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1949 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3033(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3033(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu ger­bia­mą I. Ha­a­se, Tei­sės ir tei­sė­tvar­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to iš­va­dą.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svar­s­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 29, 212, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1884 straips­niu įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3033. Ko­mi­te­to spren­di­mas: pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų taip pat už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Dėl vi­so pro­jek­to ap­si­sprę­si­me vė­liau.

 

10.13 val.

Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 13, 17 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2654(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2654(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu ger­bia­mą ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką L. Ka­s­čiū­ną, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to iš­va­dą. Jo sa­lė­je šiuo me­tu ne­ma­tau. Gal J. Ja­ru­tis ga­lė­tų pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą dėl Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo? Ačiū.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Kiek pa­me­nu, svars­ty­tas Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mas. Bal­sa­vi­me da­ly­va­vo 6, už bal­sa­vo 6, prieš ne­bu­vo ir nie­kas ne­su­si­lai­kė, spren­di­mui pri­tar­ta. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą iš­va­dą. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė A. Po­cius. Kvie­čiu į tri­bū­ną kal­bė­ti dėl Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo.

A. POCIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, yra ini­ci­juo­tas siū­ly­mas, kad Lie­tu­vos pi­lie­čiams, no­rin­tiems įsi­gy­ti gin­klų me­džiok­lei, spor­tui, sa­vi­gy­nai, pro­fe­si­nei veik­lai, kad bū­tų nu­ma­ty­ti kur­sai šiems žmo­nėms. Aš net­gi dar siū­ly­čiau, kad ir tie as­me­nys, ku­rie anks­čiau tuos gin­klus yra įsi­gi­ję, taip pat iš­ei­tų spe­cia­lius kur­sus, nes ne tik­tai mo­kė­tų šau­dy­ti gin­klu į tai­ki­nį, bet jei­gu mes kal­ba­me apie tų gin­klų ga­li­mą pa­nau­do­ji­mą mū­sų vals­ty­bės gy­ny­bai, yra rei­ka­lin­gos spe­ci­fi­nės ži­nios. Ži­no­me, kad ne­ma­žai tų gin­klų sa­vi­nin­kų yra ne­tar­na­vę ka­riuo­me­nė­je, ne­ži­no, kaip vei­kia ka­riuo­me­nė, yra tam tik­ri tak­ti­niai ele­men­tai, mas­ka­vi­ma­sis ir ki­to­kios, taip sa­kant, ka­ri­nės gud­ry­bės, tai bent jau mi­ni­ma­liai tu­rė­tų gau­ti te­ori­nių ži­nių, aiš­ku, pa­gal ga­li­my­bes ir prak­ti­nių.

Toks yra siū­ly­mas ir aš tik­rai ra­gi­nu vi­sus pa­lai­ky­ti šią ini­cia­ty­vą, nes pa­sau­lis tik­rai yra ne­ra­mus, ma­to­me, kas de­da­si Uk­rai­no­je, kas įvy­ko Iz­ra­e­ly­je. Bū­tent Iz­ra­e­lio pa­vyz­dys mums ro­do, kad tie as­me­nys, ku­rie na­mie tu­rė­jo gin­klus, vis dėl­to su­ge­bė­jo ap­sau­go­ti sa­vo šei­mas, sa­vo ben­druo­me­nes. Bū­tent mes, NSGK na­riai, ra­gi­na­me su­pras­ti tą bū­ti­ny­bę. Vis dėl­to rem­ki­me tuos žmo­nes, ku­rie tik­rai ke­ti­na pri­si­dė­ti prie mū­sų vals­ty­bės gy­ny­bos. Tiek no­rė­jau pa­sa­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je kal­bė­ti dau­giau nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ka­dan­gi dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­sta­bų, no­rė­čiau pa­pra­šy­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, kad jis pa­ko­men­tuo­tų dėl 1 straips­nio iš­sa­ky­tus pa­ste­bė­ji­mus ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę dėl jų.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų Vy­riau­sy­bė siū­lė to­kią for­mu­luo­tę, tru­pu­tė­lį su­si­ju­sią su tuo, kad Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­me įtvir­tin­tas lei­di­mų lai­ky­ti ar lei­di­mų ne­šio­tis gin­klus iš­da­vi­mo są­ly­gas jie sie­ja su pa­vo­jaus vi­suo­me­nės sau­gu­mui eli­mi­na­vi­mu, ir kė­lė klau­si­mą, kaip pa­pil­dy­mas dėl pi­lie­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo kur­sų de­ra tar­pu­sa­vy­je, bet mes… NSGK ma­no, kad pla­či­ą­ja pras­me as­muo, tu­rin­tis gin­klą, bet ne­tu­rin­tis pi­lie­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo ži­nių, gin­kluo­to už­puo­li­mo at­ve­ju ga­li kel­ti pa­vo­jų vi­suo­me­nės sau­gu­mui. Tai­gi, ki­taip ta­riant, iš­spren­dė­me to­kiu bū­du ir tam Vy­riau­sy­bės tei­gi­niui ne­pri­ta­rė­me. O vi­sur ki­tur mes pri­ta­rė­me iš da­lies ar­ba pa­kar­to­jo­me tuos pa­čius ar­gu­men­tus. Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, iš­spren­dė­me vis­ką ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Tai­gi dis­ku­si­jo­je nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių po svars­ty­mo, tuoj pa­tik­rin­si­me, ar yra. Taip, už­si­ra­šė už kal­bė­ti D. Gai­žaus­kas. Pra­šau.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). La­bai ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties ra­gi­nu pa­lai­ky­ti bū­tent šį siū­ly­mą, nes jis la­bai svar­bus. Tai tik pa­ro­do, kad Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas ėmė­si ly­de­rys­tės tei­sin­ga kryp­ti­mi. Bū­tent da­bar­ti­niu klau­si­mu, ku­ris ypač ak­tu­a­lus, kai kal­ba­me apie pi­lie­ti­nį pa­si­prie­ši­ni­mą, bu­vo tam tik­rų spra­gų ir taip to­liau. No­ras įtrauk­ti kuo dau­giau vi­suo­me­nės ir su­pa­žin­din­ti su gy­ny­bi­niais pla­nais, stra­te­gi­ja, mo­ky­mais ir taip to­liau, tai čia yra la­bai ge­ras pa­rink­tas bū­das, ypač tiems žmo­nėms, ku­rie no­ri gau­ti lei­di­mus, įsi­gy­ti lei­di­mus šau­na­ma­jam gin­klui. Be jo­kios abe­jo­nės, jie jau yra pa­si­ruo­šę tam – iš­klau­sy­ti kur­sus, kas bū­tent su­si­ję su šau­na­mų­jų gin­klų nau­do­ji­mo tai­syk­lė­mis. Be jo­kios abe­jo­nės, gau­ti tam tik­rų ži­nių, iš­klau­sy­ti kur­sus yra la­bai svar­bu ir nau­din­ga.

Mes ypač daug dis­ku­si­jų tu­rė­jo­me dėl to, kad ne­bū­tų eg­za­mi­na­vi­mo ir taip to­liau, tai to ir ne­lie­ka, tik­tai iš­klau­so­mas kur­sas. Tai yra la­bai ge­rai. Gai­la, kad nė­ra kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ro, kad ma­ty­tų, kad mes jau žen­kliai pa­bė­go­me į prie­kį, o da­lis Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos buk­suo­ja ir už­stri­gu­si dar prie ko­men­dan­tū­rų klau­si­mo, kai ga­lė­tų šie žmo­nės, jau iš­lai­kę kur­sus ir tu­rin­tys gin­klus, ­kur nors rink­tis, bet dar ne­aiš­ki tvar­ka. Ka­dan­gi ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas jau krei­pė­si raš­tu, dar kar­tą ra­gi­na­me kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rą, pa­tį lė­čiau­sią, de­ja, mi­nist­rą, kad vis dėl­to at­ra­šy­tų mums ir nu­sta­ty­tą tvar­ką pa­teik­tų, nes iš tik­rų­jų mes su­sto­jo­me vi­siš­kai ly­gio­je vie­to­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos po svars­ty­mo. Bal­suo­si­me nuo 10 val. 40 min.

 

10.19 val.

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. XI-626 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2989(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2989(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją. V. Pranc­kie­čio šiuo me­tu sa­lė­je ne­ma­tau. Gal­būt kas nors iš Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to ko­le­gų ga­lė­tų per­skai­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą? Ačiū. Čia yra dėl maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių. Pra­šau.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­to­mam klau­si­mui pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu ir siū­lė įver­tin­ti siū­ly­tas pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo už­si­ra­šiu­sių taip pat nė­ra.

 

10.20 val.

Mė­gė­jų žve­jy­bos įsta­ty­mo Nr. IX-2389 3, 6, 10, 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3108(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Mė­gė­jų žve­jy­bos įsta­ty­mo Nr. IX-2389 ke­tu­rių strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3108(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas – J. Ur­ba­na­vi­čius, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas, ta­čiau ger­bia­mo Jus­ti­no ne­ma­tau. Gal­būt ga­lė­tų pir­mi­nin­kė pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą?

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas svars­tė spa­lio 25 die­nos po­sė­dy­je, ko­mi­te­to na­rių at­ski­ro­sios nuo­mo­nės ne­bu­vo, bu­vo pri­tar­ta pa­teik­tiems siū­ly­mams. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. Dis­ku­si­ja. Už­si­ra­šė kal­bė­ti du Sei­mo na­riai. K. Ma­žei­ka frak­ci­jos var­du, kol kas ne­ma­tau jo sa­lė­je. Tai­gi kvie­čiu R. Že­mai­tai­tį į tri­bū­ną dėl Mė­gė­jų žve­jy­bos įsta­ty­mo.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Iš­ties, ko­le­gos, prieš ke­le­tą sa­vai­čių, tiks­liau, prieš pus­an­tro mė­ne­sio Sei­me Ap­lin­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė kar­tu su ko­le­go­mis pa­tei­kė Mė­gė­jiš­kos žūk­lės įsta­ty­mo tam tik­ras nuo­sta­tas, ku­rioms iš es­mės di­džio­ji da­lis par­la­men­ta­rų kaip ir pri­ta­rė. Bet vyks­tant svars­ty­mui ko­mi­te­te, klau­san­tis Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų pra­ne­ši­mų iš tie­sų ky­la tam tik­rų abe­jo­nių dėl pa­ties įsta­ty­mo, na, tiks­lin­gu­mo, gal rei­kė­tų sa­ky­ti, ar­ba pa­čios su­mos pa­di­di­ni­mo ir jos pa­nau­do­ji­mo. Iš­ky­la ke­le­tas klau­si­mų. Pa­mė­gin­čiau juos ap­žvelg­ti, jie ko­mi­te­te vi­siš­kai ne­bu­vo iš­ana­li­zuo­ti ar­ba ne­bu­vo net pa­teik­ti.

Kai bu­vo už­duo­tas klau­si­mas, o kur­gi pla­nuo­ja­ma pa­nau­do­ti di­des­nę su­mą su­rink­tų pi­ni­gų, o tai yra na­tū­ra­lu, nor­ma­lu – iš­tek­liai ne­bu­vo di­din­ti, ji tu­ri su­rink­ti fi­nan­sa­vi­mą, Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai taip ir ne­su­ge­bė­jo pa­sa­ky­ti kon­kre­čiai, kam nau­do­ja­mi. Žo­džiai bu­vo ben­dri, bu­vo skirs­to­ma ir sa­ko­ma taip: na, mes siek­si­me tuos pi­ni­gus pa­nau­do­ti žu­vų iš­tek­liams at­nau­ji­nti, kon­tro­lei ir ap­sau­gai. Da­bar aš at­si­ver­čiu Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nuo­sta­tas, at­si­ver­čiu jų funk­ci­jas ir ką Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tu­ri vyk­dy­ti, tai tai, ką kal­bė­jo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, šian­dien mi­nis­te­ri­ja iš na­cio­na­li­nio biu­dže­to ir tu­ri už­tik­rin­ti, tai ne­tu­ri bū­ti iš mė­gė­jiš­kos žūk­lės su­rink­tų pi­ni­gų per­ka­mi kom­piu­te­riai, au­to­mo­bi­lis, fil­ma­vi­mo ka­me­ros ar ki­tas in­ven­to­rius, ku­ris ne­va bus skir­tas žu­vų iš­tek­liams sau­goti.

Ki­tas yra da­ly­kas, ar­gu­men­tas, kad, sa­ko, mes pa­di­di­na­me mė­gė­jiš­kos žūk­lės mo­kes­tį, bet kar­tu pa­ke­lia­me kar­te­lę iki 18 me­tų vai­kams. Na, mes Ši­lu­tė­je, Kel­mė­je kaip tik pa­ban­dė­me pa­stu­di­juo­ti, per ke­le­tą priz­mių pa­žiū­rė­ti, tai da­bar, jei­gu yra pa­aug­lys 17 me­tų, už jį tė­vas pir­ko, mo­kė­jo 15 eu­rų, da­bar jis yra at­lei­džia­mas nuo to mė­gė­jiš­kos žūk­lės bi­lie­to ir nuo tos 15 eu­rų su­mos, bet tė­vas vis tiek su­mo­ka tą mė­gė­jiš­kos žūk­lės kai­ną, bū­tent įskai­čiuo­tą į jo pa­di­din­tą kai­ną. Ar tai tei­sin­ga? Iš tie­sų mes gal­vo­ja­me, kad tai nė­ra ge­ras da­ly­kas.

Tre­čias da­ly­kas, ko Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, tiek ši mi­nis­te­ri­ja, tiek bu­vu­si va­do­vy­bė, taip ir ne­su­ge­ba pa­aiš­kin­ti, ko­dėl mė­gė­jiš­kos žūk­lės bi­lie­to pa­nau­do­ti ne pri­va­čiuo­se van­dens tel­ki­niuo­se, bet iš­nuo­mo­tuo­se van­dens tel­ki­niuo­se, kur Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tu­ri tei­sę juos iš­nuo­mo­ti, ko­dėl mė­gė­jiš­kos žūk­lės bi­lie­tu ne­ga­li­ma ten nau­do­tis ir gy­ven­to­jai, ku­rie no­ri žve­jo­ti tuo­se iš­nuo­mo­tuo­se van­dens tel­ki­niuo­se, yra pri­vers­ti pa­pil­do­mai pirk­ti bi­lie­tą vie­nos die­nos, dvi­die­nį, mė­ne­sio, sa­vai­tės ar de­šim­ties die­nų.

Tai­gi esant šioms trims ap­lin­ky­bėms tik­rai re­ko­men­duo­čiau gal ir su­si­lai­ky­ti dėl šio tei­sės ak­to. Kar­tu kaip žve­jys, kaip ir su­pras­da­mas, kad jis yra rei­ka­lin­gas, bet ma­ty­da­mas, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja taip ir ne­su­ge­ba at­sa­ky­ti į tuos tris pa­grin­di­nius klau­si­mus, tik­rai, ko­le­gos, kvie­čiu bal­suo­ti su­si­lai­kant ar­ba gal kas tie­siog net ir prieš, nes iš gy­ven­to­jų su­ren­ka­mi pi­ni­gai už mė­gė­jiš­ką žūk­lę ne­ga­li bū­ti tie­siog be kon­tro­lės pa­lei­džia­mi.

Iš tie­sų yra la­bai keis­ta, ka­da mes ma­to­me, iš tų su­rink­tų pi­ni­gų yra įren­gia­mas do­kas. Do­ko kai­na, pa­vyz­džiui, 100 tūkst. eu­rų, kai tuo mo­men­tu rin­kos kai­na, to do­ko įren­gi­mas kai­nuo­ja apie 30–35 tūkst. Ar tai yra nor­ma­lus, ar tei­sin­gas da­ly­kas? Aš ma­nau, kad ne. Jei­gu tie pi­ni­gai bū­tų skirs­to­mi ir ati­duo­da­mi mė­gė­jiš­ką žūk­lę vyk­dan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms, pa­vyz­džiui, Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jai ar­ba yra dar ke­le­tas drau­gi­jų, ir jos ra­cio­na­liai tuos pi­ni­gus pa­nau­do­tų, tai aš tik­rai ne­ma­ty­čiau nie­ko prieš ir jos pa­čios nu­spręs­tų. Bet kai aš ma­tau, dar kar­tą sa­kau, kai mi­nis­te­ri­ja per­ka už tuos pi­ni­gus kom­piu­te­rius ir vi­sa ki­ta, kas jau iš es­mės na­cio­na­li­nia­me biu­dže­te mi­nis­te­ri­jai yra nu­ma­ty­ta prie funk­ci­jų, na, mie­li ma­no, tik­rai ne mė­gė­jiš­kos žūk­lės rin­klia­va ga­li bū­ti ski­ria­ma ši­čia.

Ki­tas da­ly­kas – įžu­vi­ni­mas. Vėl­gi mes tu­ri­me Lie­tu­vo­je be ga­lo daug skan­da­lų ir be ga­lo daug in­for­ma­ci­jos, kaip vyks­ta įžu­vi­ni­mas ir pati kon­tro­lė. Ne taip ir se­niai, pra­ei­tais me­tais, už­drau­dė­me ver­sli­nę žve­jy­bą Kur­šių ma­rio­se. Mes už­drau­dė­me, bet Ka­li­ning­ra­das, Ru­si­ja, jos ne­už­drau­dė. Tai jūs man pa­sa­ky­ki­te, kam mes žu­vi­na­me už mū­sų mė­gė­jiš­kos žūk­lės pi­ni­gus, jei­gu Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos žve­jai ir ver­sli­nin­kai sėk­min­gai mū­sų žu­vis žve­jo­ja, sėk­min­gai mū­sų žu­vis gau­do?

Iš tie­sų ver­ta su­abe­jo­ti, ar tas įsta­ty­mas da­bar rei­ka­lin­gas. Žiū­riu į ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę. Aš tik­rai ma­ny­čiau, kad gal pa­da­ry­ki­me per­trau­ką mė­ne­sio, 2 mė­ne­sių, su­dė­ki­me sau­gik­lius į įsta­ty­mą, kam ga­li bū­ti tie pi­ni­gai nau­do­ja­mi, tik­rai ne kom­piu­te­riams, ne te­le­fo­nams, ne ter­mo­vi­zo­riams ir ne pa­na­šiems įren­gi­niams. Pi­ni­gų nau­do­ji­mas, dar kar­tą pa­kar­to­siu, tu­ri bū­ti įtrau­kia­mos ir mė­gė­jiš­kos žūk­lės, ir įvai­rios ins­ti­tu­ci­jos, o ne su po­li­ti­ka su­si­ję as­me­nys.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rė­čiau į tri­bū­ną pa­kvies­ti K. Ma­žei­ką. Jis kal­bės frak­ci­jos var­du.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų, ko­le­gos, gal­būt klau­si­mas su­lau­kia per ma­žai dis­ku­si­jų, nes ver­ti­nant si­tu­a­ci­ją ap­skri­tai, ir štai bal­ko­ne, ma­to­me, jau­ni­mas sė­di, kiek jau­ni­mo šian­dien įsi­trau­kia į žve­jy­bą? Skai­čiai ma­žė­ja, ten­den­ci­jos ma­žė­ja, nes tur­būt mo­ty­va­ci­jos šiuo at­ve­ju yra tik­rai la­bai ma­žai. Ir tur­būt už­ėjus į bet ku­rią žūk­lės par­duo­tu­vę pa­sa­ky­tų, kad tik­rai žve­jų ben­druo­me­nė trau­kia­si.

Tur­būt ir ši­tuo klau­si­mu, ypač kal­bant apie bi­lie­tų bran­gi­ni­mą, bū­tų ga­li­ma dis­ku­tuo­ti dviem as­pek­tais, gal­būt net tri­mis. Vie­nas, kad tas bi­lie­tas, ku­ris kai­nuos 50 eu­rų, ga­lio­tų vi­so­je Lie­tu­vo­je, vi­suo­se van­dens tel­ki­niuo­se, tai tur­būt bū­tų tam tik­ra lo­gi­ka. Ki­tas da­ly­kas, li­mi­tuo­tos žve­jy­bos tel­ki­niai, kad nuo­mi­nin­kai, įdė­ję di­džiu­les pa­stan­gas, daug lė­šų, ga­lė­tų pa­tys nu­sta­ty­ti bi­lie­to kai­ną ir ji­nai ga­lė­tų bū­ti net­gi di­des­nė kai ku­riais at­ve­jais ne­gu 50 eu­rų. Ir tur­būt tre­čias da­ly­kas – tai yra li­cen­ci­jos šla­kiams ir la­ši­šoms, nes da­bar ma­to­me pa­gal Len­ki­jos, Lat­vi­jos pa­vyz­džius, kad mū­sų ša­ly­je tur­būt dau­giau žve­jo­ja už­sie­nie­čių, nes tai yra la­bai pi­gu ir vi­siems la­bai leng­vai pri­ei­na­ma. Tur­būt bū­tų ga­li­ma dis­ku­tuo­ti.

Ta­čiau ap­skri­tai pats pro­jek­tas yra vi­siš­kai ne­są­ži­nin­gas žve­jų at­žvil­giu, nes ban­do­ma pa­sa­ky­ti, kad bus ski­ria­ma dau­giau lė­šų žu­vi­vai­sai. Ta­čiau, ko­le­gos, žiū­riu į že­mės ūkio mi­nist­rą. Per­nai bu­vo pa­nai­kin­ti du žu­vi­vai­sos pa­da­li­niai, tai Ši­la­vo­to ir Ig­na­li­nos, vie­na­me iš jų ir bu­vo vei­sia­mos ly­de­kos, ki­ta­me – kar­pi­nės žu­vys. Šian­dien ki­ti pa­da­li­niai net ne­už­si­i­ma tų žu­vų vei­si­mu, pa­čių po­pu­lia­riau­sių tarp žve­jų, be ki­ta ko. Vi­si ki­ti pa­da­li­niai vei­sia ir au­gi­na tik re­tas, nyks­tan­čias ir sau­go­mas žu­vis, ku­rias žve­jams bet ku­riuo at­ve­ju pri­va­lu pa­leis­ti, jų yra tik­rai la­bai ri­bo­to­se vie­to­se, ri­bo­ti iš­tek­liai. Vis dėl­to, tai yra tur­būt ne­tie­sa, kal­bant apie žve­jus, nes ster­les, erš­ke­tus ar ki­tas žu­vis tik­rai la­bai re­tai kas žve­jo­ja, ir tai yra tik­rai ne­tei­sin­ga.

Sa­ko, kad bus dau­giau pi­ni­gų skir­ta ap­lin­ko­sau­gai, bet vėl da­bar žiū­riu į ap­lin­kos mi­nis­trą: tos įvy­ku­sios re­for­mos, pa­nai­kin­ti re­gio­ni­niai pa­da­li­niai, vėl lau­kia dar vie­na gy­vo­sios gam­tos re­for­ma… Jie tam­pa ka­bi­ne­ti­niais ins­pek­to­riais. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė ža­dė­jo, kad Lie­tu­vo­je at­si­ras daug ne­eta­ti­nių ins­pek­to­rių, bet ne­tu­ri­me nei ins­pek­to­rių, nei pa­ties pro­jek­to. Tai gal­būt ne iš to ga­lo vis dėl­to pra­de­da­ma?

Ki­tas da­ly­kas. Sa­ko­ma, kad bū­tent pa­brangs la­bai ne­daug – nuo 14 iki 50 eu­rų, tai čia du su tru­pu­čiu kar­to. Ko­le­gos, vis dėl­to ver­ti­nant tai, kad yra iš­nuo­mo­ti 949 eže­rai, van­dens tel­ki­niai, tai tur­būt rei­kia tu­rė­ti ome­ny­je, kad vals­ty­bei pri­klau­so fak­tiš­kai tik upės ir kiek­vie­na­me ta­me tel­ki­ny­je… Aš pa­ė­miau pa­pras­čiau­siai Ma­ri­jam­po­lės pa­vyz­dį, kad, no­rint žve­jo­ti Še­šu­pė­je, rei­kės nu­si­pirk­ti bi­lie­tą už 50 eu­rų, ša­lia, Ig­liau­kos eže­re, – dar 50 eu­rų, Lei­ciš­kių – dar 50 eu­rų, Bal­su­pių už­tvan­ko­je – 50 eu­rų ir Ori­jos eže­re – dar 50 eu­rų. Vis dėl­to bū­ki­me re­a­lis­tai, pa­sa­ky­ki­me, kad žve­jys tik­rai vi­są lai­ką ne­žve­jo­ja vie­na­me tel­ki­ny­je. Tai jau pen­ki tel­ki­niai, jau 250 eu­rų. Tai apie ką mes kal­ba­me? Nes aš tik­rai ži­nau: tie vi­si tel­ki­niai yra skir­tin­gų nuo­mi­nin­kų, va­di­na­si, kiek­vie­na­me tel­ki­ny­je bus po 50 eu­rų. Tai įsi­vaiz­duo­ki­me, apie tai, ką kal­ba­me.

Tai kur yra šio mo­kes­čio lo­gi­ka? Tur­būt, pa­na­šu, lo­gi­ka yra to­kia, kad ne­pa­vy­kus įves­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio, pa­žiū­rė­ki­me, mo­kes­tis per­me­ta­mas žve­jams. Maž­daug 200 tūkst. žve­jų, įsi­vaiz­duo­ki­te, po 50 eu­rų, pa­dau­gi­ni – iš­ei­na apie 10 mln. eu­rų, o iš ne­kil­no­ja­mo­jo mo­kes­čio, val­dan­tie­ji skai­čiuo­ja, bus su­rink­ta 7–8 mln. eu­rų. Ar yra lo­giš­ka per­me­ti­nė­ti vie­nai siau­rai gru­pei žmo­nių, tai yra žve­jams, iš tik­rų­jų to­kią naš­tą ir taip ban­dy­ti už­lo­py­ti, ne­aiš­ku, ko­kią sky­lę? Kaip ir ži­no­me, vi­si pi­ni­gai nu­ei­na į biu­dže­tą, ne į Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo pro­gra­mą, kas bu­vo iki šiol. Va­di­na­si, kad tie pi­ni­gai bus nau­do­ja­mi ne tik kom­piu­te­riams Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je pirk­ti, ką čia prieš tai sa­kė ko­le­ga, bet bus nau­do­ja­mi vis­kam, bet kam, bet tik­rai žve­jams tur­būt nuo to nė tru­pu­čio ne­su­ma­žės.

Tur­būt rei­kia pa­ste­bė­ti tai, kad vien bi­lie­tų nu­si­pir­ki­mo sis­te­ma ALIS kai­nuo­ja po ke­lis mi­li­jo­nus kas­met. Jai iš­leis­ta jau tur­būt ke­lio­li­ka mi­li­jo­nų. Tai vis tik gal­būt rei­kė­tų pra­dė­ti nuo to. Pri­si­min­ki­te, mi­nist­re, pa­si­žiū­rė­ki­te, mi­nis­te­ri­jo­je bu­vo su­da­ro­mas eže­rų že­mė­la­pis, kur skait­me­ni­zuo­ti eže­rai, kad bū­tų ga­li­ma tie­siog su­kur­ti pa­pras­tą pro­gra­mė­lę te­le­fo­ne, kad žve­jai ga­lė­tų leng­vai nu­si­pirk­ti tą bi­lie­tą ir taip vyk­dy­tu­me ap­skai­tą, ir bū­tų pa­pras­ta, pi­gu ir tik­rai ne­rei­kė­tų to­kių mi­li­jo­nų.

Tur­būt šio­je vie­to­je no­rė­čiau ir baig­ti su siū­ly­mu grą­žin­ti pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti ir kal­bė­ti, dar kar­tą pa­si­kar­to­siu, pir­miau­sia apie tai, kad bi­lie­tas ga­lio­tų vi­suo­se tel­ki­niuo­se, apie tai, kad bū­tų ga­li­ma skirs­ty­ti į li­mi­tuo­tos žve­jy­bos tel­ki­nius, kad pa­tys sa­vi­nin­kai ga­lė­tų nu­sta­ty­ti lei­di­mą pa­gal tai, kiek ten žu­vų yra…

PIRMININKĖ. Lai­kas.

K. MAŽEIKA (DFVL). ir, aiš­ku, šla­kių ir la­ši­šų, bū­tent li­cen­ci­jų bran­gi­ni­mą. Siū­lau grą­žin­ti pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Vi­si už­si­ra­šę dis­ku­tuo­ti pa­si­sa­kė. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo. Už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų yra. A. Vin­kus kal­ba už, ta­čiau ger­bia­mo An­ta­no šiuo me­tu sa­lė­je ne­ma­tau. K. Ma­žei­ka ką tik pa­si­sa­kė dis­ku­si­jo­je, bet dar no­rė­tų pri­dė­ti ke­lis mo­ty­vus.

K. MAŽEIKA (DFVL). Vie­ną. Pir­mi­nin­ke, pa­mir­šau pa­sa­ky­ti vie­ną svar­bų da­ly­ką apie pa­čius ini­cia­to­rius: ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, mi­nist­ras ir kaž­kaip prie tos kom­pa­ni­jos pri­si­ra­šė tur­būt ir bū­si­mas mi­nist­ras L. Jo­naus­kas. Iš is­to­ri­jos pri­si­me­na­me, kai so­cial­de­mok­ra­tai bu­vo val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, bu­vo ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­ras ir tuo me­tu už ke­lio­li­ka mi­li­jo­nų kū­rė žve­jų ro­jų. Ne­lauk­da­mas, kol taps ap­lin­kos mi­nist­ru, da­bar L. Jo­naus­kas no­ri su­kur­ti žve­jams pra­ga­rą. Ko­le­gos, tik­rai kvie­čiu su­si­lai­ky­ti ir tos at­sa­ko­my­bės… bū­tent ža­ri­jų ne­žars­ty­ti ki­to­mis ran­ko­mis. Iš tie­sų siū­lau pro­jek­tą grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Pa­si­sa­kau už šį pro­jek­tą. Ko­le­ga Kęs­tu­ti, bu­vęs mi­nist­re, jūs prieš ket­ve­rius me­tus sto­vė­jo­te čia, tri­bū­no­je, ir kė­lė­te me­džio­to­jams už me­džiok­lės plo­tus įkai­nius. Tuo­met pir­mas pa­siū­ly­mas bu­vo pa­kel­ti ke­tu­ris kar­tus, su­si­ly­go­me dėl dvie­jų. Ne­rei­kia čia gąs­din­ti, kad me­džio­to­jams ar žve­jams bus pra­ga­ras. Pro­tin­gi žmo­nės, ar me­džio­to­jai, sa­vait­ga­lį su­si­rin­kę Rau­do­nės pi­ly­je, ar žve­jų mė­gė­jų aso­cia­ci­jos, su­pran­ta, kad į in­fra­struk­tū­rą, nu­lei­di­mo sli­pus, įžu­vi­ni­mą rei­kia in­ves­tuo­ti. Tie pi­ni­gai in­fra­struk­tū­rai tik­rai su­grįš.

Ger­bia­ma A. Ged­vi­lie­nė ne vie­nus ko­mi­te­to klau­sy­mus pa­da­rė ko­mi­te­te, at­ski­rai su aso­cia­ci­jo­mis. Tik­rai šis pro­jek­tas tu­ri pa­lai­ky­mą. Pi­ni­gai bus skirs­to­mi ne tik iš mi­nis­te­ri­jos, bet įtrauk­si­me ir aso­cia­ci­jas, pri­ėmę ši­tą pa­kei­ti­mą. Nu­lei­si­me tru­pu­tį į re­gio­ni­nį lyg­me­nį. Tik­rai rei­kia žiū­rė­ti į to­kias ša­lis kaip Šve­di­ja, ku­rio­je su­ku­ria­ma 1,5 mlrd. eu­rų nau­dos iš žve­jy­bi­nio tu­riz­mo. Ne iš ver­sli­nės žve­jy­bos, bet iš mė­gė­jiš­kos žve­jy­bos. Tai yra ir Lie­tu­vos at­ei­tis. Į Lie­tu­vą va­žiuo­ja me­džio­ti žmo­nės iš įvai­riau­sių pa­sau­lio vals­ty­bių, nes mes tu­ri­me su­kū­rę tiek me­džiok­lės tra­di­ci­jas, tiek pri­žiū­rė­ję plo­tus. Ly­giai tas pats ga­li nu­tik­ti ir Lie­tu­vo­je iš es­mės pa­kei­tus mū­sų mė­gė­jiš­ką žve­jy­bą – ne tai, kad at­ei­ni pa­žve­jo­ti ir pa­si­gau­ti mais­to į sa­vo puo­dą, bet spor­tiš­kai pa­žve­jo­ti. Ir į tą vals­ty­bę ga­li in­ves­tuo­ti. Ši­ta ga­li­my­bė bus su­teik­ta po šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo. Kvie­čiu, Kęs­tu­ti, per­si­gal­vo­ti, o vi­sus ki­tus – pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi jau ne­tru­kus.

 

10.37 val.

So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1934 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2998(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1934 16 strai­psnio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2998(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu ger­bia­mą J. Ur­ba­na­vi­čių, kad pri­sta­ty­tų Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą. Pir­mi­nin­kė A. Ged­vi­lie­nė vėl pri­sta­tys. La­bai ačiū.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te šis klau­si­mas bu­vo svars­ty­tas spa­lio 11 die­ną. Bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­lau­ki­te, dar kar­tą. Ben­dru su­ta­ri­mu, taip.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. Dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė kal­bė­ti ger­bia­mas A. Vin­kus. A. Vin­kus yra sa­lė­je. Ger­bia­mas An­ta­nai, ar no­rė­tu­mė­te kal­bė­ti? Ne­gir­di. Ge­rai. Lai­ky­ki­me, kad ne.

Tai­gi dau­giau dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Tu­ri­me dar 1 mi­nu­tę iki bal­sa­vi­mo pra­džios. Nau­jo klau­si­mo ne­im­si­me, tie­siog luk­tel­si­me tru­pu­tį.

Pra­de­da­me bal­sa­vi­mą. Kvie­čiu už­im­ti vie­tas.

Tai­gi ap­si­spręs­ki­me bal­suodami dėl 1-10 klau­si­mo – So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pa­kei­timo pro­jek­to Nr. XIVP-2998 po svars­ty­mo. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip. So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas.

Bal­sa­vo 99: už – 99, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Po svars­ty­mo vien­bal­siai pri­tar­ta.

 

10.40 val.

Me­džiok­lės įsta­ty­mo Nr. IX-966 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 151, 152 straips­niais ir prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1457(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – Me­džiok­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1457. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip. (Šur­mu­lys, bal­sai sa­lė­je) (Skam­bi­na­ma var­pe­liu) Me­džiok­lės įsta­ty­mai, kaip vi­sa­da, dau­giau­sia aist­rų su­ke­lia.

Bal­sa­vo 108: už – 49, prieš – 43, su­si­lai­kė 16. Ne­pri­tar­ta.

Tai ne­grą­ži­no­me, tie­siog ne­pri­tar­ta. Pri­im­ti ne­pri­tar­ta. Baig­tas klau­si­mas.

 

10.42 val.

Rin­ki­mų ko­dek­so 51 ir 52 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3044(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Grįž­ta­me į pa­čią po­sė­džio pra­džią prie 1-2 klau­si­mo – prie Rin­ki­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3044.

Bal­suo­ja­me. Pri­me­nu: tam, kad šis įsta­ty­mas bū­tų pri­im­tas, rei­kia 85 bal­sų, ka­dan­gi tai yra kon­sti­tu­ci­nis įsta­ty­mas. Tai­gi bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te Rin­ki­mų ko­dek­so 51 ir 52 straip­s­nių pa­kei­ti­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 124: už – 124, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Įsta­ty­mas (pro­jek­to Nr. XIVP-3044) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.42 val.

Rin­ki­mų ko­dek­so 57 ir 61 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2757(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Rin­ki­mų ko­dek­so 57, 61 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2757. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ki­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ki­te ki­taip.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 126: už – 111, prieš – 5, su­si­lai­kė 10. Įsta­ty­mas (pro­jek­to Nr. XIVP-2757) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.43 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­mų sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3273(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­mų sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3273. Svars­ty­mo sta­di­ja. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 129: už – 128, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė tik 1. Po svars­ty­mo da­tai pri­tar­ta.

 

10.44 val.

Vys­to­mo­jo ben­dra­dar­bia­vi­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo Nr. XII-311 7 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3083(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Vys­to­mo­jo ben­dra­dar­bia­vi­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3083. Svars­ty­mas. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 124: už –124, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

10.45 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 29, 212, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1884 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1949 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3033(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3033. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 125: už – 125, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

10.45 val.

Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 13, 17 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2654(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2654. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 127: už – 114, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 13. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

10.46 val.

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. XI-626 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2989(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2989. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 120: už – 118, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

10.46 val.

Mė­gė­jų žve­jy­bos įsta­ty­mo Nr. IX-2389 3, 6, 10 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3108(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Mė­gė­jų žve­jy­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3108. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 126: už – 65, prieš – 26, su­si­lai­kė 35. Pri­tar­ta po svars­ty­mo. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mam mi­nist­rui S. Gent­vi­lui, ku­ris pa­si­sa­kė už įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ger­bia­mas mi­nist­re, bū­tų la­bai ma­lo­nu, kad jūs ne­klai­din­tu­mė­te vi­suo­me­nės kal­bė­da­mas, kad K. Ma­žei­ka me­džio­to­jams pa­di­di­no ke­tu­ris ar du kar­tus. Ne­pa­mirš­ki­te vie­no da­ly­ko – me­džio­to­jas mo­ka tam bū­re­liui, ku­ria­me jis yra. Na­tū­ra­lu, kad vi­so­je Lie­tu­vo­je ir di­dė­jo. Mė­gė­jiš­kos žūk­lės bi­lie­to kai­na di­dė­jo vi­sur. Už skir­tin­gus van­dens tel­ki­nius, kiek yra pri­va­čių ir kiek yra iš­nuo­mo­ta, kiek yra ki­tų tel­ki­nių, mo­ka­ma at­ski­rai. Jūs tu­ri­te mė­gė­jiš­ką bi­lie­tą vi­so­je Lie­tu­vo­je, at­va­žiuo­ja­te į Rus­nės sa­lą žve­jo­ti – jūs at­ski­rai mo­ka­te mo­kes­tį. Tik­rai ne­be­klai­din­ki­te vi­suo­me­nės.

PIRMININKĖ. Re­pli­kos iš­sa­ky­tos. Vi­sus bal­sa­vi­mus įvei­kė­me.

 

10.47 val.

2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių patvirtini­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1556 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3243 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 1-13 klau­si­mas – 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3243. Kvie­čiu ger­bia­mą G. Skais­tę į tri­bū­ną, kad pri­sta­ty­tų šį pro­jek­tą. Ki­tas bal­sa­vi­mo in­ter­va­las bus nuo 12 val. 50 min. iki 13 va­lan­dos. Pra­šom.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Svei­ki. At­si­žvel­giant į fak­ti­nę si­tu­a­ci­ją pa­gal šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­jų mo­kė­ji­mą, pa­nau­do­ji­mą, tei­kia­mas 2023 me­tų biu­dže­to pa­tiks­li­ni­mas, nes pa­ra­ma ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams yra mo­ka­ma ir iš sa­vi­val­dy­bių sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms vyk­dy­ti ski­ria­mų lė­šų. Pa­pras­tai biu­dže­tuo­se bū­na nu­ma­ty­ta apie 220 mln. eu­rų, ta­čiau ma­to­me si­tu­a­ci­ją, kuo­met dėl iš­au­gu­sių kai­nų, ly­gi­nant 2021–2022 me­tų ir 2022–2023 me­tų šil­dy­mo se­zo­nus, iš­au­go pa­ra­mos ga­vė­jų skai­čius, nes di­des­nė da­lis gy­ven­to­jų ga­li pre­ten­duo­ti į šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­jas, dėl to po­rei­kis mo­kė­ti šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­jas gy­ven­to­jams yra žen­kliai iš­au­gęs. Iš­au­go ir ga­vė­jų skai­čius, ir pa­ti vi­du­ti­nė šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­ja, tei­kia­ma vie­nam gy­ven­to­jui. Jau iš­mo­kė­jo sa­vi­val­dy­bės ir tas lė­šas, ku­rios bu­vo tu­ri­mos sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms, ir taip pat 47 sa­vi­val­dy­bėms So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­pil­do­mai per­ve­dė 36 mln. eu­rų, ta­čiau ma­to­me, kad iki me­tų pa­bai­gos dar rei­kės dau­giau lė­šų – apie 25 mln. eu­rų. Tiks­li su­ma bus ma­to­ma per šil­dy­mo se­zo­ną, to­dėl siū­lo­ma pa­pil­do­mai įsi­ra­šy­ti tei­sę sko­lin­tis tam, kad bū­tų ga­li­ma sa­vi­val­dy­bėms iš­mo­kė­ti lė­šas, ku­rios yra rei­ka­lin­gos šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­joms mo­kė­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­rė­tų pa­klaus­ti sep­ty­ni Sei­mo na­riai. Pir­mo­ji klau­sia A. Ši­rins­kie­nė. Ruo­šia­si V. Ąžuo­las.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Mi­nist­re, aš su­pran­tu, kad rei­kia spręs­ti aukš­tų kai­nų pro­ble­mą, bet iš tie­sų su­si­da­ro įspū­dis, kad Vy­riau­sy­bė ei­na pa­čiu leng­viau­siu ke­liu – pri­ima­mas spren­di­mas sko­lin­tis ir iš pa­sko­lin­tų lė­šų iš­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jas už pa­ki­lu­sias kai­nas ne­pa­si­tu­rin­tiems žmo­nėms, ta­čiau nie­ko ne­da­ro­ma, kad tos pa­ki­lu­sios kai­nos bū­tų nor­ma­li­zuo­tos. Tai gal vis dėl­to ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti pa­vyz­džių veiks­mų, ko­kių jūs dar pla­nuo­ja­te im­tis be ši­to ga­na pri­mi­ty­vaus įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­rie pa­dė­tų, vi­sų pir­ma, su­val­dy­ti kai­nų au­gi­mą, o ne ei­ti ki­tu spren­di­mo bū­du, ne­da­lin­ti kom­pen­sa­ci­jų?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Kom­pen­sa­ci­jos vi­sa­da yra trum­po­jo lai­ko­tar­pio spren­di­mas, sten­gian­tis su­švel­nin­ti šo­ką, ku­ris tuo me­tu bu­vo. Bu­vo pri­im­ti įsta­ty­mai, kuo­met ir tur­tas ne­ver­ti­na­mas tam, kad bū­tų ga­li­ma pla­tes­niam ga­vė­jų ra­tui pa­siū­ly­ti šį au­to­ma­ti­nį sta­bi­li­za­to­rių, kad žmo­nės gau­tų šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­jas. Bet il­go­jo lai­ko­tar­pio spren­di­mai, na­tū­ra­lu, yra su­si­ję su ža­liuo­ju kur­su ir su tuo, kad bū­tų in­ves­tuo­ja­ma į ki­tas ku­ro rū­šis, ku­rios yra ma­žiau pri­klau­so­mos nuo svy­ra­vi­mų tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se, taip pat į at­si­nau­ji­nan­čios elek­tros ener­gi­jos ge­ne­ra­ci­ją. Tam yra nu­ma­ty­tos žen­klios lė­šos iš struk­tū­ri­nių fon­dų ir iš pla­no „Nau­jos kar­tos Lie­tu­va“ in­ves­ti­ci­jų. Ti­ki­mės, kad tai pri­ar­tins prie pa­sie­ki­mo tų tiks­lų, ku­riuos mes esa­me įsi­pa­rei­go­ję pa­siek­ti eu­ro­pi­niu mas­tu.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Ąžuo­las. Ruo­šia­si A. Sy­sas. V. Ąžuo­lo ne­ma­tau. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si P. Gra­žu­lis.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, ar ši­tų skir­tų lė­šų jau tik­rai už­teks vi­soms sa­vi­val­dy­bėms, nes kai tik vyks­ta mū­sų ko­mi­te­to po­sė­dis ir pra­de­da­ma kal­bė­ti apie kom­pen­sa­ci­jas ir kom­pen­sa­ci­jų dy­džius, mes vis gir­di­me ne rau­das, bet nuo­gąs­ta­vi­mus, kad tų pi­ni­gų ga­li ne­už­tek­ti ir pri­trūk­ti. Pa­tiks­lin­ta­me biu­dže­te vi­siems bus duo­ta tiek, kiek rei­kia? Ačiū.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ka­dan­gi da­bar ga­lio­jan­tis įsta­ty­mas nu­ma­to, kad yra kom­pen­suo­ja­ma tiek, kiek ne­už­ten­ka lė­šų, ku­rios yra da­bar nu­ma­ty­tos šiai sa­va­ran­kiš­ka­jai funk­ci­jai vyk­dy­ti, to­dėl vi­sos lė­šos, ku­rios bus pa­nau­do­tos šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­joms, na­tū­ra­lu, tu­ri bū­ti kom­pen­suo­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to. Ka­dan­gi šiuo me­tu su­dė­tin­ga prog­no­zuo­ti, kiek tiks­liai rei­kės lė­šų, to­dėl yra nu­ma­to­ma tei­sė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai sko­lin­tis, įgy­ven­di­nant šią kon­kre­čią funk­ci­ją. To­dėl kiek rei­kės, tiek ir bus pa­nau­do­ta.

PIRMININKĖ. Klau­sia P. Gra­žu­lis. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­ma mi­nist­re, pre­zi­den­tū­ra bu­vo pa­tei­ku­si įsta­ty­mo pa­tai­są, Sei­mas nu­bal­sa­vo pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je, kad bū­tų pa­di­din­tos al­gos ne tik tei­sė­jams, tei­sėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jų ki­tiems pa­rei­gū­nams, bet ir pro­ku­ro­rams. Ta­čiau pro­ku­ro­rai taip ir li­ko su ne­pa­di­din­tu at­ly­gi­ni­mu. Gal jų ši­ta­me biu­dže­te nu­ma­tė­te, ka­dan­gi ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ro­rė jau įvyk­dė jū­sų rei­ka­la­vi­mą, at­ėjo į Sei­mą, pa­pra­šė ma­no ne­lie­čia­my­bės, tai gal vis dėl­to jau da­bar nu­ma­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas ir pro­ku­ra­tū­rai?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Pro­ku­ro­rų al­gų fi­nan­sai yra nu­ma­ty­ti 2024 me­tų vals­ty­bės biu­dže­te. Ka­dan­gi spren­di­mas įsi­ga­lio­ja nuo sau­sio 1 die­nos, šių me­tų biu­dže­to pa­kei­ti­mas yra da­ro­mas tik dėl šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­jų iš­mo­kė­ji­mo sa­vi­val­dy­bėms, kad ga­lė­tų kom­pen­suo­ti pa­gal po­rei­kį gy­ven­to­jams.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma ko­le­ge Gin­ta­re, no­rė­jau pa­si­tei­rau­ti, ka­dan­gi į so­cia­li­nę pa­ra­mą taip pat įei­na šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­jos, su­pran­tu. Ką gir­džiu? Kad sa­vi­val­dy­bės ne vi­sa­da iš­nau­do­ja tą sver­tą, kad ne­pa­tik­ri­na vi­sų, ku­rie da­ly­vau­ja re­no­va­ci­jos su­si­rin­ki­muo­se, ar jie gau­na šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­ją, ir jei­gu bal­suo­ja prieš re­no­va­ci­ją, tai iš jų nė­ra at­ima­ma kom­pen­sa­ci­ja, nors čia yra tas toks, kad vals­ty­bė, vie­na ver­tus, den­gia šim­tap­ro­cen­ti­nį tur­to at­nau­ji­ni­mą pa­rem­da­ma re­no­va­ci­ją, ki­ta ver­tus, pa­sa­ko, kad jei­gu jūs ne­bal­suo­ja­te už re­no­va­ci­ją, jūs to­liau ne­gau­na­te šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­jos. Tai ar mes tik­rai dar ne­iš­nau­do­jo­me vi­sų re­sur­sų? Man at­ro­do, kai kur mes ga­lė­tu­me tik­rai pa­tau­py­ti tiek vals­ty­bės, tiek sa­vi­val­dy­bės lė­šų aiš­kiau pa­ska­tin­da­mi re­no­va­ci­jai žmo­nes ir kar­tu sank­cio­nuo­da­mi, jei­gu jie ne­pri­ta­ria.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ma­nau, kad to­les­nis pro­ce­sų to­bu­li­ni­mas ga­lė­tų bū­ti ben­dra­dar­biau­jant tiek So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai, tiek ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, nes ko­or­di­nuo­ja tur­būt vie­ni vie­ną funk­ci­ją, ki­ti – ki­tą. Ta­čiau tam, kad bū­tų ga­li­ma už­tik­rin­ti, kad są­vei­ka yra efek­ty­viau­sia, ma­nau, kad ga­li­ma bū­tų pa­si­kal­bė­ti apie tai, kaip už­tik­rin­ti duo­me­nų pa­tik­ri­ni­mą tuo­met, kai spren­di­mai yra pri­ima­mi tiek ir tei­kiant pa­ra­mą, tiek ir re­no­va­ci­jos spren­di­mus pri­imant jau dau­gia­bu­čio ben­druo­me­nė­je.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Ruo­šia­si R. Baš­kie­nė.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ma­no la­bai pa­na­šus klau­si­mas bu­vo dėl ža­lio­jo kur­so, kom­pen­sa­vi­mo žmo­nėms ir pa­na­šiai. Tiems dau­gia­bu­čiams, ku­rie re­no­vuo­ja­si ir pa­na­šiai, ko­kia ski­ria­ma kom­pen­sa­ci­ja ir ko­kia tiems, ku­rie ne­si­re­no­vuo­ja? Aš no­rė­jau pa­klaus­ti, kiek yra sa­vi­val­dy­bių, ku­rios la­biau lai­ko­si ža­lio­jo kur­so, ir ar pa­gal tuos ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus yra nu­sta­to­mos kom­pen­sa­ci­jos? Ačiū.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Kom­pen­sa­ci­jos yra ski­ria­mos pa­gal įsta­ty­mą. Ja­me nu­ma­ty­ti kon­kre­tūs kri­te­ri­jai, ku­riuos tu­ri ati­tik­ti žmo­gus ir žmo­gaus pa­ja­mų ly­gis, kad jam pri­klau­sy­tų kom­pen­sa­ci­ja: jei­gu jo pa­ja­mos yra ma­žes­nės, ne­gu nu­sta­ty­tas dy­dis, ir šil­dy­mui rei­ka­lin­gos lė­šos vir­ši­ja tą kon­kre­tų dy­dį, ku­ris yra nu­ma­ty­tas įsta­ty­me. Sa­ky­čiau, kad lė­šų po­rei­kis yra už­prog­ra­muo­tas įsta­ty­mi­niu bū­du ir tie­siog sa­vi­val­dy­bėms yra kom­pen­suo­ja­ma ta da­lis, ku­rios ne­už­ten­ka pa­gal sa­va­ran­kiš­ka­jai funk­ci­jai skir­tų lė­šų da­lį. Tai nė­ra su­si­ję su ža­lio­jo kur­so įgy­ven­di­ni­mu. Ta­čiau tur­būt Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ga­lė­tų pa­teik­ti kon­kre­tes­nius duo­me­nis apie tai, kiek re­no­va­ci­jos pro­ce­sų at­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bė­se yra, ir gal­būt pa­žiū­rė­ti, ku­rie ge­rie­ji pa­vyz­džiai ir ko­kios prie­žas­tys le­mia, kad vie­nos sa­vi­val­dy­bės ak­ty­viau gal­būt da­ly­vau­ja šiuo­se pro­ce­suo­se.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (DFVL). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji mi­nist­re. Ačiū, kad jūs iš­gir­do­te, į sa­vi­val­dy­bių šauks­mą at­si­liep­da­ma. Ir ačiū už pa­ti­ki­ni­mą ir pa­sa­ky­mą, kad lė­šų bus tiek, kiek rei­kės, nes čia yra ne­ri­mas, ar tų 25 mln. už­teks, nes lė­šų trūks­ta jau da­bar. Sa­ky­ki­te, kaip grei­tai šios lė­šos pa­sieks sa­vi­val­dy­bes, nes už to sto­vi žmo­nės, jau šian­die­ną lau­kian­tys iš­mo­kų? Ačiū.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Sa­vi­val­dy­bėms yra iš­mo­ka­ma, kai jos pa­tei­kia duo­me­nis apie kon­kre­tų fak­tą. Kaip mi­nė­jau, šiuo me­tu jau So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja yra per­si­skirs­čiu­si iš sa­vo lė­šų ir pa­pil­do­mai sky­ru­si 36 mln. eu­rų. Pri­ėmus šį įsta­ty­mą, dau­giau lė­šų bus ga­li­ma iš­mo­kė­ti pa­gal eg­zis­tuo­jan­tį po­rei­kį. Vy­riau­sy­bė Sei­mui siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka, kad bū­tų ga­li­ma kuo sku­biau tą už­tik­rin­tu­mą tu­rė­ti dėl to, kiek lė­šų bū­tų ga­li­ma skir­ti.

PIRMININKĖ. Dė­kui, ger­bia­ma mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Ka­dan­gi tai yra biu­dže­ti­nis pa­siū­ly­mas, ne­rei­kia bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo. Tik tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl ko­mi­te­tų bei svars­ty­mo da­tų. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti: pir­ma­sis svars­ty­mas – lap­kri­čio 14 die­ną, ant­ra­sis svars­ty­mas – lap­kri­čio 16 die­ną. Pri­ėmi­mas – lap­kri­čio 21 die­ną. Ar ga­li­me pa­tvir­tin­ti to­kias da­tas ir ko­mi­te­tą? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju.

 

10.58 val.

Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3172, Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-693 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIVP-3173, Mui­ti­nės įsta­ty­mo Nr. IX-2183 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-3174, Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-450 15, 18, 28 ir 37 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 291 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3175, Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-450 2, 6, 7, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 11 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo Nr. XIV-1732 9, 18 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3176, Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 6 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3177, Pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dydžio nu­sta­ty­mo ir asig­na­vi­mų dar­bo už­mo­kes­čiui per­skai­čia­vi­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-2011 2 straips­nio ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3178, Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės parei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-2012 2 straips­nio ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3179 ir Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1183 2, 17, 18, 31, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 59, 61, 65, 70 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 521 straips­niu ir 46 straips­nio pripa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3180 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar no­rė­čiau į tri­bū­ną pa­kvies­ti ger­bia­mą mi­nist­rę A. Bi­lo­tai­tę, ji pri­sta­tys 1-14.1 klau­si­mą – Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą bei ly­di­muo­sius. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas J. Raz­ma.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Tei­kiu Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­tai­sas. Jos yra orien­tuo­tos į il­ga­lai­kės pa­rei­gū­nų ge­ro­vės su­kū­ri­mą, nes tik­rai su­si­du­ria­me su ne vie­nu iš­šū­kiu. Pir­miau­sia, sta­tu­ti­nės tar­ny­bos dau­ge­liui yra ne­pa­trauk­lios, nes, ne­pai­sant to, kad nuo­sek­liai yra di­di­na­mas dar­bo už­mo­kes­tis, jis vis tiek yra ne­pa­kan­ka­mas. Pa­čios dar­bo są­ly­gos yra daž­nai pa­vo­jin­gos gy­vy­bei ir svei­ka­tai, o rei­ka­la­vi­mai yra tik­rai ne­ma­ži tiek svei­ka­tai, tiek fi­zi­niam pa­si­ren­gi­mui. To­dėl mes šian­dien vi­so­se sta­tu­ti­nė­se tar­ny­bo­se tu­ri­me pa­rei­gū­nų trū­ku­mą apie 16 %. Taip pat per ma­žai at­ei­na nau­jų pa­rei­gū­nų, to­dėl ryš­kė­ja ir per­so­na­lo se­nė­ji­mo ten­den­ci­jos. Šian­dien 15 % pa­rei­gū­nų am­žius yra 50 ir dau­giau me­tų, 35 % pa­rei­gū­nų sta­žas jau yra 22 me­tai ir tai reiš­kia, kad per tre­jus me­tus jie ga­li pa­lik­ti tar­ny­bą ir iš­ei­ti į pen­si­ją. Pats dar­bo už­mo­kes­tis taip pat ne­kon­ku­ren­cin­gas: 42 % pa­rei­gū­nų vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis ne­sie­kia ša­lies vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio, o pa­rei­gū­nų mi­ni­ma­lio­ji pa­rei­gi­nė al­ga nuo 2024 m. sau­sio 1 d., jei­gu nie­ko ne­kei­si­me, ne­sieks mi­ni­ma­liojo at­ly­gi­ni­mo.

Tad tei­kia­me šias pa­tai­sas, jų tiks­lai yra šie: pir­miau­sia to­bu­lin­ti pa­rei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mą įgy­ven­di­nant vals­ty­bės tar­ny­bos per­tvar­kos ant­rą­jį eta­pą, di­din­ti pa­rei­gū­nų mo­ty­va­ci­ją, pri­trauk­ti į tar­ny­bą nau­jų pa­rei­gū­nų, efek­ty­viau val­dy­ti žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius sta­tu­ti­nė­se tar­ny­bo­se ir su­kur­ti pa­rei­gū­nų re­zer­vą. Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­mos kon­kre­čios prie­mo­nės: pir­miau­sia yra nu­ma­to­ma nau­ja pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma, tai yra di­di­na­mi mi­ni­ma­lūs pa­rei­gū­nų al­gų ko­e­fi­cien­tai, dėl to fak­tiš­kai pa­rei­gi­nė al­ga pa­di­dės 5 tūkst. 711 pa­rei­gū­nų, ku­rių pa­rei­gi­nė al­ga ne­sieks pro­jek­te nu­ma­ty­tos mi­ni­ma­liosios pa­rei­gi­nės al­gos. Pa­rei­gi­nei al­gai ap­skai­čiuo­ti bus tai­ko­mas nau­jas ba­zi­nis dy­dis, prie­das už laips­nį įtrau­kia­mas į pa­rei­gi­nę al­gą, dėl to pa­di­dės prie­das už tar­ny­bos sta­žą ir ki­tas ap­mo­kė­ji­mas vi­siems pa­rei­gū­nams. Prie­das už tar­ny­bą, tas sta­žas ne­ga­lės vir­šy­ti 20 % pa­rei­gi­nės al­gos, ta­čiau gau­nan­tiems šį prie­dą di­des­nį jis ne­bus ma­ži­na­mas, taip pat su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis esa­me su­ta­rę, kad tiems pa­rei­gū­nams, ku­rie, na, iš­dirbs il­ges­nį lai­ko­tar­pį ne­gu 20 me­tų, dar­bo už­mo­kes­čio po­li­ti­ko­je bus nu­ma­ty­tas di­dė­ji­mas už kiek­vie­nus pa­pil­do­mus me­tus. Taip pat sta­tu­te yra nu­ma­to­mi mi­ni­ma­lūs dar­bo už­mo­kes­čio ko­e­fi­cien­tai, o dar­bo už­mo­kes­čio po­li­ti­ko­je bus kon­kre­ti­zuo­ti dy­džiai ir, kaip jau mi­nė­jau, su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis esa­me su­ta­rę, kad ta dar­bo už­mo­kes­čio po­li­ti­ka bus su­de­rin­ta ir įtvir­tin­ta.

Sie­kiant į tar­ny­bą pri­trauk­ti nau­jų pa­rei­gū­nų, nu­ma­to­ma ga­li­my­bė kur­san­tams mo­kė­ti spe­cia­li­ą­sias sti­pen­di­jas ir teik­ti jiems ki­tą ma­te­ria­li­nę pa­ra­mą, tiks­li­nes ska­ti­na­mą­sias sti­pen­di­jas stu­den­tams, jei­gu jie su­da­ro sto­ji­mo į vi­daus tar­ny­bą su­tar­tis ir įsi­pa­rei­go­ja bai­gę stu­di­jas tam tik­rą me­tų skai­čių dirb­ti vi­daus tar­ny­bo­je. Nu­ma­to­ma ga­li­my­bė mo­kė­ti vien­kar­ti­nes iš­mo­kas nau­jai pri­ima­miems ar per­ke­lia­miems į tam tik­ras vie­to­ves pa­rei­gū­nams, o, sie­kiant efek­ty­viau iš­nau­do­ti esa­mus iš­tek­lius, siū­lo­ma įtvir­tin­ti cen­tri­nės sta­tu­ti­nės įstai­gos per­so­na­lo re­zer­vą, ku­ris su­da­rys są­ly­gas, pa­vyz­džiui, esant tam tik­roms kri­zi­nėms si­tu­a­ci­joms juos pa­si­telk­ti, ir tai ga­lė­tų bū­ti apie 600 pa­rei­gū­nų re­zer­vas. Taip pat su­da­ro­ma ga­li­my­bė pa­si­telk­ti kur­san­tus kar­tu su pa­rei­gū­nais vyk­dy­ti sta­tu­ti­nių įstai­gų funk­ci­jas, su­da­ro­ma ga­li­my­bė pa­rei­gū­nams tar­nau­ti il­giau, tai yra nu­ma­to­ma ga­li­my­bė pra­tęs­ti tar­ny­bos truk­mę ne tik pir­mi­nės gran­dies, bet ir vi­du­ri­nės gran­dies pa­rei­gū­nams, taip pat to­bu­li­na­mas pa­rei­gū­nų re­a­bi­li­ta­ci­jos mo­de­lis, sie­kiant už­tik­rin­ti di­des­nį re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą ir fi­nan­sa­vi­mo tva­ru­mą, to­bu­li­na­mas pa­rei­gū­nų ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, at­si­žvel­gus į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, taip pat reg­la­men­tuo­ja­mas pa­rei­gū­nų vy­ki­mas ne tar­ny­bos tiks­lais į tam tik­ras už­sie­nio vals­ty­bes, jų są­ra­šą pa­tvir­tins Vy­riau­sy­bė, at­si­žvelg­da­ma į ri­zi­kos veiks­nius ir pa­vo­jus na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Taip pat nu­ma­ty­ta dau­giau ga­li­my­bių dėl tam tik­rų tar­ny­bos są­ly­gų su­si­tar­ti ko­lek­ty­vi­nė­se su­tar­ty­se ir su­da­ro­mos tei­si­nės prie­lai­dos or­ga­ni­zuo­ti ir vyk­dy­ti mui­ti­nės pa­rei­gū­nų pro­fe­si­nį mo­ky­mą.

Siū­lo­miems pa­kei­ti­mams įgy­ven­din­ti yra nu­ma­ty­tas tik­rai ne­ma­žas fi­nan­sa­vi­mas. Vi­daus rei­ka­lų sta­tu­ti­nėms tar­ny­boms yra apie 12 mln. eu­rų, tei­sin­gu­mo mi­nist­ro įstai­goms – 9,4 mln. eu­rų, fi­nan­sų mi­nist­ro val­dy­mo sri­ties sta­tu­ti­nėms tar­ny­boms – 2,74 mln. eu­rų. Tai­gi iš vi­so yra apie 24 mln. eu­rų. Dar kar­tą no­riu pa­brėž­ti, kad ši­tie pa­kei­ti­mai yra skir­ti tam, kad pa­ge­rin­tu­me pa­rei­gū­nų fi­nan­si­nes są­ly­gas ir dar­bo už­mo­kes­tį. Nu­ma­ty­ta tik­rai ne­ma­ža su­ma – 24 mln. Tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti, nes tai yra pa­rei­gū­nų il­ga­lai­kės ge­ro­vės ge­ri­ni­mas.

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF). Da­bar klau­si­mai. Pir­ma­sis klau­sia R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, ger­bia­ma mi­nist­re, prieš 3 sa­vai­tes tri­bū­no­je pri­sta­ty­da­ma ki­tą klau­si­mą jū­sų vi­ce­mi­nist­rė kal­bė­jo apie ko­ky­bę, apie aukš­tą kva­li­fi­ka­ci­ją, kal­bė­jo, kad Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je kaip tik da­bar yra at­rink­ti spe­cia­lūs žmo­nės su aukš­tuo­ju tei­si­niu iš­si­la­vi­ni­mu ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai. Gal ga­li­te man pa­sa­ky­ti, kaip taip nu­ti­ko, kad jū­sų ko­man­do­je – to­kie pro­fe­sio­na­lai, o su­ge­bė­jo­te at­neš­ti įsta­ty­mą, dėl ku­rio yra 45 Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos ir vi­sos yra kri­ti­nės, dėl ko įsta­ty­mo šian­dien rei­kė­tų iš­vis net ne­svars­ty­ti, o grą­žin­ti at­gal į mi­nis­te­ri­ją? Ly­giai taip pat bu­vo ir su Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mu. Ar jums, kaip mi­nist­rei, ne­at­ro­do, kad jū­sų mi­nis­te­ri­jo­je yra kaž­kas ne­ge­rai, ar čia mū­sų Tei­sės de­par­ta­men­te ne­ge­rai?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, tai yra tik­rai di­džiu­lės ap­im­ties pa­ke­tas, ku­ris ap­ima tik­rai pla­tų pa­siū­ly­mų ra­tą. Yra tech­ni­nio po­bū­džio Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos, į ku­rias bus at­si­žvelg­ta. Tik­rai aš ne­tu­riu pa­sta­bų sa­vo ko­man­dai dėl ko­ky­bės ir dėl pa­ties tu­ri­nio. Pro­ce­sas vi­sas vy­ko tik­rai il­gai, da­ly­vau­jant ir įtrau­kiant vi­sas gru­pes, taip pat pro­fe­si­nes są­jun­gas. Tai aš tik­rai ne­no­rė­čiau su­tik­ti su jū­sų pa­sta­ba.

PIRMININKAS. To­liau klau­sia A. Ši­rins­kie­nė. Nė­ra. Tuo­met klau­sia D. Gai­žaus­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­ma mi­nist­re, sa­vo pri­sta­ty­mą pra­dė­jo­te nuo ar­gu­men­tų ar­ba ak­cen­tų, ku­rie jums at­ro­do la­bai įti­ki­nan­tys, kad bū­tent su šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu jūs pri­trauk­si­te kuo dau­giau žmo­nių pa­si­rink­ti bū­tent šias pro­fe­si­jas, pa­si­rink­ti tar­ny­bą po­li­ci­jo­je, VSAT ir ki­to­se tarp­tau­ti­nė­se įstai­go­se.

Kai skai­tai tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ar­ba tai, ką jūs pa­tei­kė­te kiek­vie­nam Sei­mo na­riui šian­dien, tiks­liau, mes va­kar ga­vo­me į paš­to dė­žu­tes, rau­do­no­mis rai­dė­mis ir taip to­liau jūs ten nu­ro­dė­te ak­cen­tus, ku­rie jums at­ro­do la­bai svar­būs, bet jūs ne­pa­ste­bė­jo­te, kad kai ku­rie iš jų net an­ti­kons­ti­tu­ci­niai, ypač su­si­ję su mo­kė­ji­mu ar pa­na­šiai. Bet blo­giau­sia, kad kai jūs bū­tent šį pro­jek­tą ren­gė­te, vi­sos pro­fe­si­nės są­jun­gos, vi­sų tar­ny­bų pro­fe­si­nės są­jun­gos ap­si­lan­kė vi­so­se frak­ci­jo­se ir mus vi­sus įspė­jo, kad jei­gu net at­ne­ši­te šį įsta­ty­mo pro­jek­tą į Sei­mą pa­teik­ti, pra­si­dės pro­tes­to ak­ci­jos, mi­tin­gai, nes bū­tent pro­fe­si­nės są­jun­gos ak­cen­ta­vo, kad jei­gu šis įsta­ty­mo pro­jek­tas bus pri­im­tas, iš tar­ny­bų pa­si­trauks di­de­lė da­lis pa­rei­gū­nų, tai yra la­biau­siai pa­reng­tų, kva­li­fi­kuo­tų. Ypač šio­mis die­no­mis, kai yra to­kios grės­mės, tai ne­do­va­no­ti­na. Jus įspė­jo, kad šio pro­jek­to ne­rei­kia teik­ti, su­sto­ki­te, ypač šiuo lai­ku ir ypač dėl to, kad dėl jo tiek daug pa­sta­bų. Ir jas be­veik vi­sas nu­ro­dė bū­tent Tei­sės de­par­ta­men­tas, dau­giau ne­gu 45 punk­tai pa­žy­mė­ti. Ger­bia­ma mi­nist­re, jei­gu pra­si­dės pro­tes­to ak­ci­jos ir iš­eis pa­rei­gū­nai, kaip ruo­šia­tės su­val­dy­ti si­tu­a­ci­ją? Ar apie tai gal­vo­jo­te?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už jū­sų klau­si­mą. Prieš sa­vai­tę lai­ko tu­rė­jo­me su­si­ti­ki­mą su vi­so­mis pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, dar kar­tą ap­ta­rė­me Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­tai­sas, ir vi­si su­tin­ka, kad tai yra tik­rai rei­ka­lin­gas po­ky­tis. Tai yra su­si­ję ir su kon­kre­čiu fi­nan­sa­vi­mu, kaip mi­nė­jau, tai yra 24 mln., pir­miau­sia di­džiau­sią dė­me­sį ski­riant že­miau­sios ir vi­du­ri­nės ka­te­go­ri­jos pa­rei­gū­nams.

Taip pat no­riu pa­sa­ky­ti, kad mes su­si­ta­rė­me dėl kai ku­rių kom­pro­mi­si­nių da­ly­kų, yra sep­ty­ni punk­tai. Pro­fe­si­nėms są­jun­goms ti­ko. Ar­ti­miau­siu me­tu pa­ti įre­gist­ruo­siu tuos mū­sų su­tar­tus da­ly­kus, ku­rie bu­vo svar­būs ir ku­rie bu­vo su­de­rin­ti su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis. Aš ne­gir­dė­jau ar­gu­men­tų, kad bū­tų pa­si­sa­ko­ma kaip nors ka­te­go­riš­kai prieš. Vi­si su­pran­ta­me, kad jei­gu ne­bus pri­im­tas Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tas, va­di­na­si, pa­rei­gū­nai, pir­miau­sia kal­bant apie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nus, ne­gaus pa­pil­do­mai 12 mln. eu­rų, tai yra tik­rai žen­kli su­ma. Ir kai mes šian­dien kal­ba­me apie tai, kaip pri­trauk­ti pa­rei­gū­nus į tas pir­mi­nes po­zi­ci­jas, mes su­pran­ta­me, kad tai nė­ra šian­dien pa­trauk­lu. Ši­tas Sta­tu­tas ir orien­tuo­tas bū­tent į tai, kad pa­kel­tu­me grin­dis ir taip pa­ska­tin­tu­me jau­nus žmo­nes at­ei­ti ir pra­dė­ti sa­vo kar­je­rą sta­tu­ti­nė­se tar­ny­bo­se.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mo­ji mi­nist­re, jūs jau šiek tiek į tą klau­si­mą pra­dė­jo­te at­sa­ki­nė­ti, bet aš vis tiek no­rė­čiau iš­girs­ti tam tik­rus pa­tiks­li­ni­mus. Pa­rei­gū­nų ben­druo­me­nė la­bai aiš­kiai per­spė­ja, kad da­lis jų, jei­gu įsi­ga­lios to­kie Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­kei­ti­mai, pa­si­nau­dos ga­li­my­be ir tie­siog iš­eis į va­di­na­mą­ją pa­rei­gū­nų pen­si­ją, ir jų ne­liks sis­te­mo­je. Jau net yra to­kių kon­kre­čių pa­skai­čia­vi­mų, čia mes kal­ba­me apie gin­klų mo­ky­mus, apie li­cen­ci­ja­vi­mą, tai ži­no­me, net kiek daug jų iš­eis. Tai kaip jūs pla­nuo­ja­te su­val­dy­ti tas ri­zi­kas? Jos per­si­kels į ki­tą ka­den­ci­ją, ir ta­da jau jūs grei­čiau­siai sa­ky­si­te: žiū­rė­ki­te, ko­kia yra be­tvar­kė, trūks­ta pa­rei­gū­nų ir da­ry­ki­te ką nors. Tai koks yra jū­sų pla­nas? Ačiū.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Pir­miau­sia no­riu pa­brėž­ti, kad vi­sas šis įsta­ty­mų pa­ke­tas yra su­si­jęs su si­tu­a­ci­jos, pir­miau­sia, fi­nan­si­nės si­tu­a­ci­jos, ge­ri­ni­mu. Pri­ėmus Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­tai­sas, ma­tyt, kiek­vie­nas pa­rei­gū­nas pa­jus skir­tin­gą, pri­klau­so­mai nuo sa­vo si­tu­a­ci­jos ar net tu­ri­mo laips­nio, sta­žo, fi­nan­si­nį pa­di­dė­ji­mą. Tai yra au­gi­mas. Mes kal­ba­me apie fi­nan­si­nį au­gi­mą kiek­vie­nam pa­rei­gū­nui ir tam yra nu­ma­ty­ta 24 mln. eu­rų. Gal­būt tie­siog pra­džio­je ne taip bu­vo iš­girs­ta. Gal bu­vo su­klai­din­ti kaž­ko­kiais ar­gu­men­tais, ne­tiks­liai pa­teik­tais kai ku­rių po­li­ti­kų. Bet no­riu pa­brėž­ti, kad tik­rai tai yra pa­rei­gū­nų ge­ro­vės pro­jek­tas, pir­miau­sia, fi­nan­si­ne iš­raiš­ka. Aš ma­nau, kad, pa­ju­tę ši­tą fi­nan­si­nį pa­ge­rė­ji­mą, pa­rei­gū­nai tik­rai ne­pri­ims spren­di­mo iš­ei­ti, nes tai yra pa­ge­ri­ni­mas, o ne pa­blo­gi­ni­mas.

PIRMININKAS. Į sa­lę su­grį­žo ko­le­gė A. Ši­rins­kie­nė. Ma­nau, su­teik­si­me ga­li­my­bę pa­klaus­ti, nors ei­lė jau pra­ėjo.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Iš es­mės aš tu­rė­čiau du klau­si­mus. Pir­mas klau­si­mas yra su­si­jęs su pa­čios mi­nist­rės ap­lin­ka ir jos ge­bė­ji­mais. Ar jūs ne­pla­nuo­ja­te pa­keis­ti sa­vo tei­si­nin­kų? Jau ant­ras pro­jek­tas (bu­vo Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį per­re­gist­ra­vo­te tris ar ke­tu­ris kar­tus), čia vėl ei­na pa­ke­tas, ku­ris su­si­lau­kė la­bai daug Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų – iš es­mės yra 45 pa­sta­bos, plius Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­ste­bi, kad ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka, ku­rią jūs čia taip gi­ria­te, prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Tai vie­nas klau­si­mas: ar ne­pla­nuo­ja­te pa­keis­ti dar­buo­to­jų? O ki­tas klau­si­mas: mi­nist­re, ko­dėl jūs sa­ko­te, kad yra vis­kas su­de­rin­ta, kai prof­są­jun­gos prieš­ta­rau­ja? Ko­dėl ne­su­de­ri­no­te mi­nis­te­ri­jos lyg­me­niu?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, tik­riau­siai da­bar ne­da­ly­va­vo­te, kai jū­sų ko­le­ga, sė­din­tis ša­lia, pa­klau­sė taip pat dėl Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Aš at­sa­kiau, tai yra di­de­lės ap­im­ties pro­jek­tas ir, ma­tyt, taip jau nu­tin­ka, kad bū­na ir tech­ni­nių pa­sta­bų, ku­rios bus su­de­rin­tos pa­grin­di­nia­me ko­mi­te­te.

Kal­bant apie prieš­ta­ra­vi­mą Kon­sti­tu­ci­jai. Aš no­riu pa­žy­mė­ti, kad šis Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pro­jek­tas yra ant­ra­sis vals­ty­bės tar­ny­bos re­for­mos eta­pas. Ir jūs, kaip ko­mi­te­to na­rė, ži­no­te apie tai, kad bu­vo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te svars­to­ma ir bu­vo pri­im­tas spren­di­mas, kad nė­ra prieš­ta­ra­vi­mo Kon­sti­tu­ci­jai. Tai čia yra tas pats pre­ce­den­tas ir aš ma­nau, kad pa­na­šus spren­di­mas bus pri­im­tas ir da­bar ko­mi­te­te, įsi­ver­ti­nus tuos pa­čius ar­gu­men­tus, nes ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja dėl dar­bo už­mo­kes­čio po­li­ti­kos.

O, kal­bant apie pro­fe­si­nes są­jun­gas, aš taip pat mi­nė­jau, kad prieš sa­vai­tę bu­vo dar kar­tą su­kvies­tos vi­sos pro­fe­si­nės są­jun­gos. Tu­riu pa­žy­mė­ti, kad nuo­sek­liai vi­so pro­ce­so me­tu pro­jek­tas bu­vo de­ri­na­mas, bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma ir tai da­ro­ma vi­sais klau­si­mais su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis. Bu­vo pri­im­tas, pri­ei­tas kom­pro­mi­sas dėl sep­ty­nių punk­tų. Aš esu įsi­pa­rei­go­ju­si re­gist­ruo­ti kon­kre­čius pa­siū­ly­mus, dėl ku­rių su­ta­rė­me su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis. Ma­nau, kad pro­fe­si­nės są­jun­gos yra tos, ku­rios sie­kia, kad pa­rei­gū­nai pa­jus­tų fi­nan­si­nį pa­ge­rė­ji­mą, o šis Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tas bū­tent to­kį ir at­neš su pa­pil­do­mais 24 mln. eu­rų.

PIRMININKAS. Klau­sia G. Kin­du­rys.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, įsta­ty­mo pro­jek­te yra nu­sta­ty­ta, kad pa­rei­gū­nas be ra­šy­ti­nio su­ti­ki­mo ga­li bū­ti per­kel­tas į ki­tas: aukš­tes­nes, ly­gia­ver­tes ar net že­mes­nes, pa­rei­gū­no pa­rei­gas to­je pa­čio­je ar net ki­to­je sta­tu­ti­nė­je įstai­go­je tik vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro nu­sta­ty­tais ir su tei­sin­gu­mo ir fi­nan­sų mi­nist­rais su­de­rin­tais tar­ny­bi­nio bū­ti­nu­mo at­ve­jais ir tvar­ka.

Aš no­rė­čiau vis­gi pa­klaus­ti, ko­kie tai ga­li bū­ti at­ve­jai ir ko­dėl dar rei­kia de­rin­ti bū­tent su tais dviem mi­nist­rais?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Pir­miau­sia tu­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad šis Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tas ap­ima sta­tu­ti­nes tar­ny­bas, ku­rios yra pa­val­džios ne tik vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rui, bet taip pat ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, tai yra Mui­ti­nės de­par­ta­men­tą, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai yra pa­val­di Ka­lė­ji­mų tar­ny­ba. Šis pro­jek­tas yra pla­tus ir, ma­tyt, tam tik­ros tvar­kos tu­ri bū­ti su­si­ju­sios su šių mi­nist­rų kom­pe­ten­ci­jo­mis.

Grįž­tant prie tų pa­grin­di­nių jū­sų klau­si­mų, pa­grin­di­nio klau­si­mo dėl to, kad bu­vo ke­lia­mas klau­si­mas dėl per­kė­li­mo. No­rė­čiau pir­miau­sia pa­aiš­kin­ti, ko­dėl tai yra svar­bu. Svar­bu yra pa­rei­gū­nus per­kel­ti į ati­tin­ka­mą ki­tą vie­tą, nes tai kar­tais yra su­si­ję ir su skaid­ru­mo klau­si­mais, ir su bū­ti­ny­be ati­tin­ka­mų eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų me­tu pa­si­telk­ti pa­pil­do­mas pa­rei­gū­nų pa­jė­gas. Bet pra­ei­tą sa­vai­tę su­si­ti­kus su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis bu­vo su­tar­ta dėl kom­pro­mi­so – vie­nu at­ve­ju, dėl to pa­ties ter­mi­no su­trum­pi­ni­mo, kai yra per­ke­lia­ma į pa­da­li­nį, esan­tį to­je pa­čio­je ap­skri­ty­je, ir dėl ter­mi­no, kai yra per­ke­lia­ma į ki­tą ap­skri­tį. Mes ra­do­me kom­pro­mi­są su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis. Kaip ir mi­nė­jau, jis bus ar­ti­miau­siu me­tu įre­gist­ruo­tas.

PIRMININKAS. Aš iš kar­to pa­sa­kau, pra­tę­siu klau­si­mų in­ter­va­lą, kad ga­lė­tų vi­si už­si­ra­šę pa­klaus­ti.

Ko­le­gė A. Ši­rins­kie­nė – dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Ka­dan­gi mi­nist­rė ne­ra­do lai­ko toms pa­ža­dė­toms pa­tai­soms įre­gist­ruo­ti, tai aš siū­lau pa­da­ry­ti per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio, kad mi­nist­rė įre­gist­ruo­tų, ką pa­si­ža­dė­jo prof­są­jun­goms. Mums bus leng­viau ap­si­spręs­ti. Iš tik­rų­jų toks vaiz­das, kad da­bar per­ka­me ka­ti­ną mai­še. Tu­ri­me bal­suo­ti už pro­jek­tą, ku­rį dar pa­ti mi­nist­rė no­ri tai­sy­ti.

PIRMININKAS. Ar jūs su­tik­tu­mė­te, kad po vi­sų klau­si­mų, na, prieš bal­sa­vi­mą po pa­tei­ki­mo mes spręs­tu­me dėl per­trau­kos? Ge­rai, to­kiu at­ve­ju tę­sia­me klau­si­mus. L. Na­gie­nė klau­sia.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, jūs pri­sta­to­te pa­rei­gū­nų ge­ro­vės pro­jek­tą, kaip pa­ti įvar­di­no­te. Jei­gu jis iš tik­rų­jų bū­tų la­bai aiš­kus, aš ma­nau, šian­dien ne­kil­tų abe­jo­nių ir klau­si­mų.

Ma­no vie­nas iš klau­si­mų. Kaip jūs sa­ko­te, bus pa­di­din­tas biu­dže­tas ir per­žiū­rė­tas pa­rei­gy­bių su­skirs­ty­mas į gru­pes, nu­sta­tant hie­rar­chi­ją, su­ma­ži­nant pa­rei­gy­bių gru­pių skai­čių ir pa­di­di­nant vi­du­ri­nės gran­dies mi­ni­ma­lius dar­bo už­mo­kes­čius. Pa­ti­kė­ki­te, aš ma­nau, jei­gu to­kia si­tu­a­ci­ja bus, da­lis pa­rei­gū­nų tik­rai pa­si­trauks vien dėl to, kad pri­klau­sys ki­tai gru­pei ir jų dar­bo už­mo­kes­tis bus per­žiū­rė­tas.

Ar ga­li­te man įvar­din­ti tris punk­tus, kas kon­kre­čiai kei­sis dėl so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų? Ki­tas – ko­kia da­bar bus mi­ni­ma­lioji al­ga ir kiek vi­du­ti­niš­kai pa­di­dės dar­bo už­mo­kes­tis pa­rei­gū­nams, kiek pa­di­dės bū­tent tas mi­ni­mu­mas? Ačiū.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ko­le­ge, tai, ką jūs pa­mi­nė­jo­te dėl gru­pių su­ma­ži­ni­mo ir ko­e­fi­cien­tų, reiš­kia, kad pa­di­dės, pri­ėmus Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą, grin­dys, tai yra ma­žiau­siai už­dir­ban­čių pa­rei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­tis. Aš ga­lė­čiau da­bar im­ti ir kon­kre­čius pa­vyz­džius, bet kiek­vie­na si­tu­a­ci­ja, ma­tyt, yra skir­tin­ga. Vi­dur­kis vi­du­ti­niš­kai, iš­ve­dus vi­sų sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų vi­dur­kį, bū­tų apie 80 eu­rų. Bet tai ga­li svy­ruo­ti. Jūs su­pran­ta­te, aš ga­liu pa­im­ti dar­bo už­mo­kes­tį, pa­vyz­džiui, ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo, tu­rin­čio skir­tin­gą sta­žą. Vie­no spe­cia­lis­to at­ly­gi­ni­mas ga­li kil­ti 150 eu­rų, ki­to ga­li kil­ti apie 400 eu­rų. Ži­no­te, si­tu­a­ci­jos yra la­bai skir­tin­gos – skir­tin­gas sta­žas, skir­tin­gas laips­nis. Pa­skai­čiuo­ti da­bar kiek­vie­no ir pa­sa­ky­ti – rei­kė­tų at­ve­jį im­ti ir ta­da pa­sa­ky­ti, kiek kon­kre­čiai tam pa­rei­gū­nui di­dės. Bus skai­čiuok­lė, pa­rei­gū­nas ga­lės įves­ti ir pa­ma­ty­ti, koks bus au­gi­mas kon­kre­čiai jo at­ve­ju.

PIRMININKAS. Klau­sia O. Lei­pu­tė.

O. LEIPUTĖ (LSDPF). Ger­bia­ma mi­nist­re, jūs la­bai gra­žiai pa­va­di­no­te pa­rei­gū­nų ge­ro­vės pro­jek­tu, bet ky­la klau­si­mas, kad tos ge­ro­vės ne­la­bai jau­čia tie pa­rei­gū­nai, nes prof­są­jun­gos nuo­lat ra­šo ne­su­ti­ki­mo laiš­kus mums, ko­men­ta­rus, pa­sie­nie­čiai ap­skri­tai pra­šo nie­ko ne­da­ry­ti. Ir bu­vo už­duo­tas klau­si­mas, kad da­lis pa­tir­ties tu­rin­čių pa­rei­gū­nų tie­siog lau­kia Nau­jų­jų me­tų ir nu­spręs ap­skri­tai pa­si­trauk­ti iš tar­ny­bos. Tai kaip esa­te pa­si­ruo­šę iš­lai­ky­ti pir­miau­sia tuos pa­ty­ru­sius pa­rei­gū­nus, pri­trauk­ti nau­jų ir juos taip pat iš­lai­ky­ti, kad jie lik­tų dirb­ti, o ne pa­dir­bę me­tus pa­pras­čiau­siai pa­si­rink­tų ki­tą sa­vo pro­fe­si­nį ke­lią?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, aš tie­siog no­rė­čiau kal­bė­ti skai­čiais apie šią ka­den­ci­ją, pa­di­dė­ji­mą, ku­ris bu­vo nu­ma­ty­tas ir bu­vo skir­tas mū­sų pa­rei­gū­nų ge­ro­vei. Jei­gu žiū­rė­tu­me į pa­rei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mą, tai po­li­ci­jos dar­bo už­mo­kes­čio fon­das au­go 42 %, prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos – 45 %, VSAT – 77 %, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos – 41 %, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos – 65 %. Tai tik­rai žen­klus au­gi­mas, ku­ris bu­vo nu­ma­ty­tas dar­bo už­mo­kes­čiui. Ir šiaip, žiū­rint į pa­tį au­gi­mą, ly­gi­nant šios Vy­riau­sy­bės lai­ko­tar­pį su pra­ei­tos Vy­riau­sy­bės lai­ko­tar­piu, au­gi­mas yra tik­rai žen­klus. Ma­nau, kad yra da­ro­ma vis­kas, kad in­ves­tuo­tu­me tiek į mo­ty­va­ci­ją, tiek į pa­rei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­tį, tas yra ma­to­ma ir tą ga­li­ma pai­liust­ruo­ti kon­kre­čiais skai­čiais. Tą esa­me nu­ma­tę ir to­liau da­ry­ti, ti­ki­mės, kad ki­tos Vy­riau­sy­bės taip pat tęs to­kiu pat tem­pu, kaip ir mes.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Skver­ne­lis.

S. SKVERNELIS (DFVL). Ačiū. Ger­bia­ma mi­nist­re, no­rė­čiau pa­lin­kė­ti ne­var­to­ti tos ge­ro­vės te­mos, nes kol bus su­kur­ta vie­na ge­ro­vės vals­ty­bė, čia mes pen­ke­rius me­tus jau lau­kia­me, o tai nie­kaip ne­įvy­ko. Tai ti­kiuo­si, kad su sta­tu­tu taip ne­bus.

Dėl Vy­riau­sy­bių. Tik­rai skai­čiai, ka­da bu­vo di­di­na­mas at­ly­gi­ni­mų fon­das, įspū­din­gi, bet ir pra­ei­ta Vy­riau­sy­bė ir­gi nuo 30 % iki 45 % dar­bo už­mo­kes­tį di­di­no tam tik­roms tar­ny­boms. Tai ačiū už tęs­ti­nu­mą.

Bet aš no­rė­čiau pa­klaus­ti kon­kre­taus klau­si­mo. Yra dvi pro­ble­mos, ku­rios spren­džia­mos sta­tu­to: tai yra nau­jų pa­rei­gū­nų pri­trau­ki­mas, kas yra tik­rai la­bai sun­ku, ma­tyt, ne vie­na Vy­riau­sy­bė sten­gė­si, bet, de­ja, to pro­ver­žio nė­ra, ir ant­ras da­ly­kas – tai se­nų pa­rei­gū­nų iš­lai­ky­mas. Ar jūs ne­ma­ty­tu­mė­te pras­mės, ka­dan­gi re­gist­ruo­si­te pa­tai­sas, pa­da­ry­ti taip, kad mo­ty­vuo­tu­mė­te tuos il­giau tar­nau­jan­čius pa­rei­gū­nus pa­si­lik­ti? Mo­ty­va­ci­ja šiuo at­ve­ju pa­pras­ta – ne­rei­kė­tų gal­būt ri­bo­ti tais 20 % sta­žo, o kaip tik steng­tis di­din­ti sta­žą, kad kuo il­giau tar­nau­jan­tys žmo­nės gau­tų mo­ty­va­ci­ją gau­ti di­des­nį prie­dą. Ta pa­ti Vo­kie­ti­jos bri­ga­da, da­bar mes gir­di­me, kad tiems, kas tar­naus Lie­tu­vo­je, net pen­si­nis am­žius yra trum­pi­na­mas, kad jie tik­tai bū­tų mo­ty­vuo­ti. Tai ar jūs ma­ty­tu­mė­te to­kią pras­mę, kad tie­siog no­rint iš­lai­ky­ti tuos il­gai tar­nau­jan­čius pa­rei­gū­nus vis dėl­to sta­žą rei­kė­tų pa­lik­ti net ne 30 %, ne 20 %, bet gal­būt dar rei­kė­tų pa­di­din­ti ir to­kiu bū­du steng­tis iš­lai­ky­ti juos tar­ny­bo­je?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Taip, tik­rai šia­me sta­tu­te yra spren­džia­mi klau­si­mai, ku­rie su­si­ję ir su nau­jų pa­rei­gū­nų pri­trau­ki­mu. Kaip ir mi­nė­jau, yra tiks­li­nės iš­mo­kos, tiks­li­nės sti­pen­di­jos nu­ma­ty­tos ir įtvir­tin­tos Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­te. Aš tik­rai džiau­giuo­si, kad jūs ver­ti­na­te ir ma­to­te tą po­ky­tį, ku­ris vyks­ta dėl fi­nan­sa­vi­mo sta­tu­ti­nėms tar­ny­boms, nes dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mas ir ap­skri­tai fi­nan­sa­vi­mas yra iš­au­gęs tik­riau­siai žen­kliai. Aš gal­būt ne­no­rė­čiau čia da­bar ly­gin­ti jū­sų Vy­riau­sy­bės ir mū­sų Vy­riau­sy­bės, bet tik­rai ma­to­me, kad ski­ria­mas dė­me­sys bu­vo mak­si­ma­lus. Bet kai kal­ba­me apie jū­sų pa­mi­nė­tą as­pek­tą dėl pa­rei­gū­nų, ku­rie tu­ri pa­tir­ties, jų ver­ti­ni­mą, tai taip, mes esa­me su­ta­rę ir su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, ir, kaip ži­no­te, Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­te yra nu­ma­ty­ta, kad at­si­ran­da dar­bo už­mo­kes­čio po­li­ti­kos. Jos tu­rės bū­ti su­de­rin­tos pro­fe­si­nių są­jun­gų kar­tu su tar­ny­bų va­do­vais, kad su­si­tar­tų, tu­rės bū­ti su­si­ta­ria­ma. Jau ir da­bar esa­me su­ta­rę kon­kre­čiai dėl to­kio punk­to ak­cen­to, kad už pa­pil­do­mus me­tus, už pa­pil­do­mą pa­tir­tį, kad au­gi­mas už kiek­vie­nus me­tus bū­tų taip pat nu­ma­ty­tas ver­ti­nant pa­rei­gū­nų pro­fe­sio­na­lu­mą ir jų pa­tir­tį, ku­ri yra įgy­ja­ma per kiek­vie­nus pa­pil­do­mus me­tus. Dėl tų da­ly­kų esa­me su­si­ta­rę ir tai at­spin­dės dar­bo už­mo­kes­čio po­li­ti­kos.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, man tai at­ro­do, kad Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tas – la­biau mo­di­fi­kuo­tas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas, kai ku­rio­se vie­to­se gal ir ge­rai, bet kai ku­rio­se vie­to­se yra ne­ma­žai trū­ku­mų, juos iš­var­di­no ko­le­gos. Yra ir kai ku­rie da­ly­kai, ku­rie ne­kon­kre­čiai iš­reiš­kia­mi ši­ta­me Vi­daus tar­ny­bos sta­tute, pa­vyz­džiui: „Mi­nist­ras ar jo įga­lio­ti cen­tri­nių įstai­gų va­do­vai ga­li nu­sta­ty­ti pa­pil­do­mų rei­ka­la­vi­mų, tai­ko­mų as­me­nims, pa­gei­dau­jan­tiems mo­ky­tis sta­tu­ti­nė­je pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­go­je.“ Vis dėl­to, ma­no nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­ti aiš­kiau, nes da­bar vi­siems mi­nist­rams ar, sa­ky­ki­me, tų įstai­gų va­do­vams duo­da­ma di­des­nė va­lia nu­sta­ty­ti at­ly­gi­ni­mą, aiš­ku, pa­gal lu­bas, at­ly­gi­ni­mus, funk­ci­jas pa­skirs­ty­ti, kaip ir Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me. Ar ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų su­kon­kre­tin­ti ir ne­pa­lik­ti to­kios la­bai di­de­lės lais­vės? Ačiū.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Taip, jūs tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te ir at­krei­pė­te dė­me­sį, kad tai su­si­ję su vals­ty­bės tar­ny­bos re­for­ma ir ant­ruo­ju eta­pu, ir ben­drai­siais prin­ci­pais. Mes esa­me su­ta­rę, kad dar­bo už­mo­kes­čio po­li­ti­ka tu­ri at­si­ras­ti įtrau­kiant pro­fe­si­nes są­jun­gas ir mū­sų tar­ny­bų va­do­vus, pa­tvir­ti­nant kon­kre­čią tvar­ką ir prie­žiū­ros me­cha­niz­mus tam, kad bū­tų vis­kas la­bai aiš­ku ir ne­bū­tų ko­kių nors nu­kry­pi­mų. Jei­gu mes tu­ri­me aiš­kias kryp­tis ir prin­ci­pus, jais tu­ri bū­ti ir va­do­vau­ja­ma­si.

Bet mes ma­to­me, kad da­bar­ti­nė tvar­ka, ku­rią mes šian­dien tu­ri­me pa­gal da­bar­ti­nį Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą, nė­ra tei­sin­ga. Jei­gu šian­dien no­ri pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mą, tai su­dė­tin­ga pa­da­ry­ti – yra ver­ti­ni­mų sis­te­ma, tu tu­ri ga­li­my­bę du kar­tus per me­tus pa­rei­gū­ną ver­tin­ti, jei­gu no­ri pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mą. To lanks­tu­mo, at­si­žvel­giant į dar­bo spe­ci­fi­ką, į tą tei­sin­gu­mą ir ob­jek­ty­vu­mą, tik­rai at­si­ras ir, ma­tyt, ši­to tik­rai la­bai vi­si lau­kia, nes to po­ky­čio rei­kia – tei­sin­ges­nės, lanks­tes­nės dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mos, o tai yra nu­ma­ty­ta ši­ta­me sta­tu­te.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mi­nist­re, tur­būt su­ti­ki­me, kad tas sta­tu­tas vis dėl­to de­mo­ty­vuo­ja po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Apie pa­rei­gū­nų skai­čių kal­bant, man, kaip re­gio­nui at­sto­vau­jan­čiam Sei­mo na­riui, tur­būt ten­ka pa­si­džiaug­ti ir jums, kad Ma­ri­jam­po­lės re­gio­ne, Kal­va­ri­jo­je, su­lai­ko dau­giau­sia nar­ko­ti­kų ir tos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės vei­kia, bet, kal­bant apie gy­ve­ni­mą, tą pa­rei­gū­ną re­gio­nuo­se pa­ma­ty­ti yra iš tie­sų la­bai su­dė­tin­ga – ji­sai ten kaip apaš­ta­las pa­si­ro­do tik­tai la­bai re­tai. Tur­būt ten­ka pra­šy­ti se­niū­nams ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams, net ten­ka kar­tais ir Sei­mo na­riams, kad įtrauk­tų į marš­ru­tą vie­ną ar ki­tą kai­mą, gy­ven­vie­tę, ku­riuo­se vyks­ta įvai­riau­si da­ly­kai.

Vis dėl­to gal­būt ga­li­te pa­sa­ky­ti, ar apie krū­vius ir funk­ci­jų ga­ly­bę yra ko­kių nors min­čių, nes yra vie­nas iš ar­gu­men­tų, dėl ko tur­būt tai yra ne­pa­trauk­lu jau­niems spe­cia­lis­tams, o tie, ku­rie jau yra gar­baus am­žiaus, dėl to di­de­lio krū­vio ir tų funk­ci­jų gau­sy­bės ir­gi, na, pa­si­ren­ka iš­ei­ti į po­il­sį, o ne tęs­ti dar­bus? Ačiū.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Pir­miau­sia, kal­bant apie nau­jus pa­rei­gū­nus, ku­rie pa­si­rinks ši­tą pro­fe­si­ją ar at­eis, ir apie tas star­ti­nes po­zi­ci­jas – jos daž­nai nė­ra to­kios pa­trauk­lios. Ši­tuo Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tu sie­kia­ma iš­spręs­ti ir pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus tų as­me­nų, ku­rie pra­dės sa­vo star­ti­nes po­zi­ci­jas kaip po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ar ki­to­je sta­tu­ti­nė­je tar­ny­bo­je. Mes ma­to­me tą pro­ble­mą, to­dėl ir siū­lo­me kel­ti grin­dis že­miau­sios ar vi­du­ti­nės ka­te­go­ri­jos pa­rei­gū­nams.

Kal­bant apie funk­ci­jas, taip, mes šian­dien su po­li­ci­ja tik­rai daug dis­ku­tuo­ja­me ir ieš­ko­me spren­di­mų, kaip su­ma­žin­ti krū­vius. Yra ir tam tik­ras pa­svars­ty­mas dėl bau­džia­mo­jo pro­ce­so vi­sos si­tu­a­ci­jos iš­si­gry­ni­ni­mo, bet, ma­tyt, čia rei­kės su­ta­ri­mo ir su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Ma­nau, jei­gu tu­rė­si­me su­ta­ri­mą, gal pa­vyks tai iš­si­gry­nin­ti ir pa­lik­ti tas pa­grin­di­nes funk­ci­jas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, ne­ap­krau­nant pa­pil­do­mais da­ly­kais.

PIRMININKAS. Klau­sia D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­kui. Ger­bia­ma mi­nist­re, su­si­ti­ki­me su po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru mums pa­aiš­kė­jo, kad ne­si­se­ka su­kom­plek­tuo­ti po­li­ci­jos kad­rų. Vie­na iš prie­žas­čių yra pras­ta jau­nuo­lių ir tų, ku­rie no­ri bū­ti po­li­ci­nin­kais, svei­ka­ta, pras­ta fi­zi­nė bū­se­na. Tą pa­čią pro­ble­mą įvar­di­ja ir mū­sų ka­riuo­me­nė. Sa­ky­ki­te, da­bar yra for­muo­ja­mas ki­tų me­tų biu­dže­tas, gal ga­li­te pa­sa­ky­ti, kiek jū­sų pa­stan­go­mis tai pro­ble­mai spręs­ti pa­di­dė­jo biu­dže­tas sie­kiant stip­rin­ti, ge­rin­ti mū­sų jau­ni­mo svei­ka­tą, fi­zi­nę bū­se­ną? Kiek pro­cen­tų šie­met skir­si­me dau­giau? Nes jei­gu ne­skir­si­me dvi­gu­bai, tai ta pro­ble­ma to­liau iš­li­ks. Ačiū.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Čia rei­kė­tų pa­klaus­ti švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro, nes tik­rai ma­to­me pro­ble­mą. Pro­ble­mą, ku­ri yra su­si­ju­si su jau­nų žmo­nių fi­zi­niu pa­si­ren­gi­mu. Ma­to­me, nors no­rin­čių at­ei­ti į Po­li­ci­jos mo­kyk­lą, tap­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais tik­rai dau­gė­ja, šiais me­tais tu­rė­jo­me re­kor­di­nį no­rin­čių­jų skai­čių, bet, de­ja, rei­kia pri­pa­žin­ti, kad di­de­lė da­lis jų tie­siog ne­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų. Tai, ma­tyt, su­si­ję ap­skri­tai su mū­sų svei­ka­ta, kiek mes lai­ko ski­ria­me fi­zi­niam pa­si­ren­gi­mui. Bet aš tie­siog ne­ga­lė­čiau to da­bar pa­ko­men­tuo­ti. Pa­pra­šy­čiau, kad gal­būt ma­no ko­le­ga ga­lė­tų at­sa­ky­ti jums tiks­liai į ši­tą klau­si­mą. Bet pro­ble­ma yra su­si­ju­si ne tik su mu­mis, bet ir su ka­riais, jų fi­zi­nės for­mos si­tu­a­ci­ja. Gal­būt čia at­ski­ra dis­ku­si­ja bū­tų rei­ka­lin­ga, kal­bant ne apie ši­tą sta­tu­tą.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nė klau­sė L. Girs­kie­nė.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). La­ba die­na. Man nuo­lat ten­ka ben­drau­ti su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais Klai­pė­do­je ir iš tie­sų jau­čia­ma la­bai di­de­lė įtam­pa ir ne­ri­mas dėl pla­nuo­ja­mų pa­kei­ti­mų. Mi­nist­re, ar jūs ne­ma­no­te, kad sa­vo siū­lo­mais įsta­ty­mų pa­kei­ti­mais pa­mi­na­te, pa­žei­džia­te tei­sė­tus pa­rei­gū­nų lū­kes­čius, tų žmo­nių, ku­rie 25 me­tus dir­bo struk­tū­ro­je, ti­kė­jo­si tam tik­ro pa­ge­ri­ni­mo ir da­bar, šiuo me­tu, yra pri­vers­ti svars­ty­ti pa­lik­ti tar­ny­bą? Taip pat gal ga­lė­tu­mė­te įvar­din­ti kon­kre­tų at­ve­jį, kaip pa­ge­rės ei­li­niam po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui są­ly­gos, dar­bo są­ly­gos, pi­ni­gi­nė iš­raiš­ka po jū­sų siū­lo­mų pa­kei­ti­mų?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Pir­mas da­ly­kas. At­sa­ky­da­ma aš no­riu pa­žy­mė­ti dar kar­tą, kad tik­rai tai su­si­ję su ge­rė­ji­mu. Pri­ėmus Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­tai­sas, fi­nan­si­nis pa­ge­rė­ji­mas bus jun­ta­mas kiek­vie­nam pa­rei­gū­nui. Bet pir­miau­sia no­riu pa­brėž­ti, kad di­džiau­sias dė­me­sys yra ski­ria­mas že­miau­sios ir vi­du­ti­nės gran­dies pa­rei­gū­nų at­ly­gi­ni­mų ki­li­mui šiuo Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tu. Tam yra nu­ma­ty­ta, kaip ir mi­nė­jau, iš vi­so 24 mln. eu­rų. Bet šia­me biu­dže­te, ku­ris bus svars­to­mas, šiaip vi­daus rei­ka­lų sis­te­mai dar­bo už­mo­kes­čiui yra nu­ma­ty­ta iš vi­so 37 mln. eu­rų, dar­bo už­mo­kes­čiui aug­ti. Kon­kre­čiai kal­bant apie pa­rei­gū­ną, tiek tą, ku­ris tik da­bar at­eis dirb­ti į tar­ny­bą, tiek tą pa­rei­gū­ną, ku­ris jau dir­ba dau­giau ne­gu 20 me­tų, dar­bo už­mo­kes­čio po­li­ti­ka bus ga­li­ma įtvir­tin­ti ir bus įtvir­tin­ta, kad už tą pa­pil­do­mą pa­tir­tį, ku­ri yra įgy­ja­ma sun­kiu dar­bu, bus ati­tin­ka­mai ir at­ly­gi­na­ma.

Aš ne­ma­tau čia tik­rai… Klau­si­mų, ko­dėl jų ky­la, aš ne­la­bai ga­liu su­pras­ti, nes pro­jek­tas yra skir­tas pa­rei­gū­nų fi­nan­si­nėms są­ly­goms pa­ge­rin­ti, kon­kre­čiai dar­bo už­mo­kes­čiui. Ir pa­blo­gi­ni­mo, kad kaž­kas nu­ken­tės, kaž­kam bus su­ma­žin­ta, to ne­bus. Tai yra pliu­sas, ku­ris pri­klau­sys nuo skir­tin­gos si­tu­a­ci­jos.

Aš da­bar tu­riu pa­vyz­dį. Pa­ra­šy­ta, kad ug­nia­ge­siui gel­bė­to­jui, pri­ėmus Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą, dar­bo už­mo­kes­čio pa­di­dė­ji­mas, jam, vie­nam pa­rei­gū­nui, bus pa­gal jo si­tu­a­ci­ją, pa­gal jo sta­žą 152 eu­rai. Ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas, tu­rin­tis di­des­nį sta­žą, ga­lės gau­ti, pa­vyz­džiui, 182 eu­rus, jau­nes­ny­sis spe­cia­lis­tas – 275 eu­rus, spe­cia­lis­tas – 395 eu­rus. Sa­kau, bus skai­čiuok­lė, kiek­vie­nas pa­rei­gū­nas, pri­klau­so­mai nuo jo sta­žo ir tu­ri­mo laips­nio, pa­jus skir­tin­gą au­gi­mą, bet tai bus dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mas.

PIRMININKAS. Dė­kui. Mi­nist­rė at­sa­kė į vi­sus klau­si­mus. Da­bar dėl ve­di­mo tvar­kos su­tei­kiu žo­dį A. Po­ciui.

A. POCIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti jū­sų pa­svei­kin­ti Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ka­rius, ku­rie at­vy­ko iš Pa­bra­dės po­li­go­no. Jie yra at­vy­kę su kil­nia mi­si­ja – kaip NATO są­jun­gi­nin­kai sau­go­ti mū­sų vals­ty­bę. (Kal­ba an­gliš­kai)

PIRMININKAS. Tai da­bar gal iš­sa­ky­ki­me mo­ty­vus dėl mi­nist­rės pa­teik­to pro­jek­to, bet, ma­tau, nie­kas ne­už­si­ra­šė dėl mo­ty­vų. Ta­da bal­suo­si­me dėl per­trau­kos. (Bal­sai sa­lė­je) Ka­dan­gi dėl mo­ty­vų nė­ra, tai aš kon­sta­tuo­ju, bal­suo­ja­me dėl Miš­rios gru­pės pa­siū­ly­mo da­ry­ti šio pro­jek­to svars­ty­mo per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio. Bal­suo­ja­me.

Už – 26, prieš – 18, su­si­lai­kė 1. Yra da­ro­ma per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

Esa­me su­tau­pę apie 10 mi­nu­čių lai­ko, ga­li­me svars­ty­ti re­zer­vi­nius klau­si­mus. Taip, ne­ma­tau A. Ma­tu­lo. J. Ur­ba­na­vi­čius yra sa­lė­je, tai tą ir iš­nau­do­si­me.

 

11.37 val.

So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1934 2, 3 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-281 (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-281. Svars­ty­mo sta­di­ja. Iš­klau­so­me pa­grin­di­nio Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to spren­di­mų.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos, dar kar­tą. Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, at­si­žvelg­da­mas į Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to siū­ly­mus, taip pat į tai, kad siū­lo­mas pro­jek­to pa­kei­ti­mas su­si­jęs su 2023 m. ge­gu­žės 11 d. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to pa­si­ra­šy­tu So­cia­li­nių ben­dri­jų įsta­ty­mu. Siū­lo­ma šiam įsta­ty­mui ne­pri­tar­ti. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­si­me per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą. Dar lai­ko šiek tiek tu­ri­me.

 

11.38 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos 2023 m. spa­lio 25 d. iš­va­dos Nr. 250-I-29“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3246 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ga­lė­tu­me pa­kvies­ti į tri­bū­ną E. Pu­pi­nį. Ap­svars­ty­si­me pas­ku­ti­nį dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos spa­lio 25 die­nos iš­va­dos pro­jek­tą.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos 2023 m. spa­lio 25 d. iš­va­dos Nr. 250-I-29“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3246. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja spa­lio 25 die­nos po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo pa­reiš­kė­jo pe­ti­ci­jas, ku­rio­se pa­teik­tas pa­siū­ly­mas pa­keis­ti As­me­nų, slap­ta ben­dra­dar­bia­vu­sių su bu­vu­sios SSRS spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis, re­gist­ra­ci­jos, pri­si­pa­ži­ni­mo, įskai­tos ir pri­si­pa­ži­nu­sių­jų ap­sau­gos įsta­ty­mo 8 straips­nio 1 da­lį ir nu­sta­ty­ti, kad už­re­gist­ruo­tų, pri­si­pa­ži­nu­sių ir įra­šy­tų į įskai­tą as­me­nų pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ir duo­me­nys apie juos bū­tų iš­pla­tin­ti nuo 2023 m. gruo­džio 1 d. Ko­mi­si­ja, at­si­žvel­gu­si į Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­nes, pri­ėmė spren­di­mą teik­ti siū­ly­mo iš­va­dą ne­ten­kin­ti šio pa­siū­ly­mo.

Pa­žy­mė­ti­na, kad Sei­me ne kar­tą bu­vo įre­gist­ruo­ti įsta­ty­mų pro­jek­tai su ana­lo­giš­kais siū­ly­mais iš­slap­tin­ti duo­me­nis apie vi­sus as­me­nis, pri­si­pa­ži­nu­sius, kad ben­dra­dar­bia­vo su bu­vu­sios SSRS spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis, ar­ba apie tam tik­ras pa­rei­gas ei­nan­čius ir kan­di­da­tuo­jan­čius pri­si­pa­ži­nu­siuo­sius.

Tiek Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas, tiek skir­tin­gų ka­den­ci­jų Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tai, ver­tin­da­mi šį pro­jek­tą, lai­kė­si po­zi­ci­jos, kad toks tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas prieš­ta­rau­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tam tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pui. Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, šiuo me­tu ga­lio­jan­tis reg­la­men­ta­vi­mas dėl už­re­gist­ruo­tų, pri­si­pa­ži­nu­sių ir įra­šy­tų į įskai­tą as­me­nų pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos ir duo­me­nų apie juos įslap­ti­ni­mo ir iš­slap­ti­ni­mo ati­tin­ka kon­sti­tu­ci­nė­je dok­tri­no­je įtvir­tin­tas tei­sės gau­ti ir skleis­ti in­for­ma­ci­ją ri­bo­ji­mo są­ly­gas, tei­sė­tų lū­kes­čių ap­sau­gos, tei­si­nio tik­ru­mo ir tei­si­nio sau­gu­mo prin­ci­pus. Pa­reiš­kė­jo siū­lo­mas įsta­ty­mo pri­ėmi­mas reikš­tų, kad vals­ty­bė ne­si­lai­ko pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų as­me­niui, juo bū­tų pa­kirs­tas as­mens pa­si­ti­kė­ji­mas vals­ty­be ir tei­se. Tai­gi bū­tų pa­žeis­ta kon­sti­tu­ci­nių tei­sė­tų lū­kes­čių ap­sau­ga, tei­si­nio tik­ru­mo ir tei­si­nio sau­gu­mo prin­ci­pai, ku­rie yra ne­at­sie­ja­mi kon­sti­tu­ci­nio tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­po ele­men­tai. Pra­šo­me at­si­žvelg­ti ir pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai at­mes­ti mi­nė­tą pe­ti­ci­ją.

PIRMININKAS. Taip, čia tu­ri­me ne­tra­di­ci­nę si­tu­a­ci­ją, pa­pras­tai dėl pe­ti­ci­jų nie­kas ne­klau­sia, o čia už­si­ra­šė pa­klaus­ti net ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – A. Ged­vi­las, jo nė­ra. R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­kė. Na, na­tū­ra­lu, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, kad yra už­si­ra­šiu­sių klaus­ti, nes mes ži­no­me, kad Lie­tu­vo­je bu­vo enka­vė­dis­tų ir ka­gė­bis­tų, jų bu­vo apie 160 tūkst. Lie­tu­vo­je. Jie dė­jo vi­sas pa­stan­gas, kad Lie­tu­va, taip sa­kant, kaip to­kia ne­at­si­gau­tų ir jos ne­bū­tų, o at­ga­vus ne­pri­klau­so­my­bę tie pa­tys ka­gė­bis­tai, en­ka­vė­dis­tai kuo pui­kiau­siai vei­kia da­bar­ti­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se, sė­di įsta­ty­mų lei­džia­mo­jo­je val­džio­je ir sė­di vyk­do­mo­jo­je val­džio­je. Jūs kal­ba­te apie įsi­pa­rei­go­ji­mą. Bet, ger­bia­mas ko­le­ga, Kon­sti­tu­ci­jo­je yra ki­tas straips­nis, ku­ris nu­ma­to, kad įsta­ty­mų lei­dė­jai ar­ba vals­ty­bė ga­li pa­keis­ti sa­vo po­zi­ci­ją ir tei­sės ak­tu ga­li nu­sta­ty­ti ki­tą tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą. Kaip jūs as­me­niš­kai, ger­bia­mas Ed­mun­dai Pu­pi­ni, re­a­guo­ja­te į tai, kad Lie­tu­vo­je ši­tie ban­di­tai, en­ka­vė­dis­tai ir ka­gė­bis­tai, to­liau slaps­to­si, to­liau dir­ba tei­si­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se, dir­ba įsta­ty­mų lei­džia­mo­jo­je val­džio­je ir jie tar­si to­kie šiaip sau – nei čia, nei čia, nei čia. Kaip jūs pats ver­ti­na­te, rei­kia to­kius vie­šin­ti ar ne?

E. PUPINIS (TS-LKDF). Aš pir­miau­sia ver­ti­nu tai, kad esu Sei­mo na­rys ir tu­riu ver­tin­ti pir­miau­sia Kon­sti­tu­ci­ją, o Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs ir pa­sa­kęs, kad iš tik­rų­jų vie­ši­ni­mas prieš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jai. Iš tik­rų­jų ki­to at­sa­ky­mo nė­ra.

PIRMININKAS. Klau­sia P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mas Pu­pi­ni, gal pa­sa­ky­ki­te tau­tai tie­są? Gal tarp jū­sų la­bai daug ka­gė­bis­tų, re­zer­vis­tų, ko­mu­nis­tų, en­ka­vė­dis­tų? Už tai jūs dangs­to­tės Kon­sti­tu­ci­ja, kad pri­deng­tu­mė­te sa­vus? Ko jūs bi­jo­te, ko­dėl jūs taip juos sau­go­te, kas čia per pa­slap­tis? Ko­mu­nis­tų jūs ne­sau­go­te, o pra­šo­te, kad įra­šy­tų jie į biog­ra­fi­ją, o ka­gė­bis­tai – jū­sų auk­so fon­das. Tai ne­jau­gi? O kaip su ju­mis yra, gal jūs pa­sa­ky­si­te, iš­aiš­kė­jo, vie­nu žo­džiu, ko­mu­nis­tų jū­sų tar­pe ne­ma­žai. Gal tik­rai kaž­kas yra gi­liau, ko­dėl jūs taip juos my­li­te?

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ma­no tar­pe vis­kas ge­rai, aš čia vie­nas ir iš tik­rų­jų ga­liu pri­siek­ti ir pa­sa­ky­ti, kad tik­rai su struk­tū­ro­mis ne­tu­rė­jau jo­kių rei­ka­lų. O kit­kas, na, tai įsta­ty­mas daug kar­tų bu­vo tei­kia­mas ir iš tik­rų­jų Sei­mo na­riai, at­si­žvelg­da­mi į tai, kad iš­vie­ši­ni­mas prieš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jai, bal­sa­vo ki­taip. Tai­gi ne­ga­liu kaž­ką jums dau­giau at­sa­ky­ti, ne­gu kad ką daug kar­tų sa­kė par­la­men­tas, tiek vie­nos ka­den­ci­jos, tiek jau tre­čią ka­den­ci­ją tas klau­si­mas ke­lia­mas. Iš tik­rų­jų, na, vi­si, at­si­žvelg­da­mi į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo Kon­sti­tu­ci­jos iš­aiš­ki­ni­mus, tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ki­tus įsta­ty­mų pro­jek­tus, jau gal­būt pen­ki bu­vo teik­ti, at­mes­da­vo.

PIRMININKAS. Ir R. Šar­knic­kas klau­sia.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Na, iš tik­rų­jų 33 me­tai Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bei ir ne­ži­nia, ko­dėl yra to­kie da­ly­kai iš­ti­sai tiek me­tų sle­pia­mi, ko­dėl pa­ti tau­tos są­ži­nė yra sle­pia­ma, juo­lab kad ko­ne kiek­vie­no­je ka­den­ci­jo­je tai vie­ni, tai ki­ti Sei­mo na­riai teik­da­vo tuos įsta­ty­mų pro­jek­tus, kad bū­tų pa­ga­liau at­ver­ta ir bū­tų su­tvar­ky­ta? Ko­le­ga S. Tu­mė­nas taip pat ne per se­niau­siai tei­kė – ir­gi bu­vo at­mes­tas. Kai ku­rios vals­ty­bės nuo 1990 me­tų tie­siog ėmė ir su­si­tvar­kė ir jos iki šiol šau­niai dar­buo­ja­si, dir­ba, kles­ti vals­ty­bės eko­no­mi­ka ir nie­ko čia to­kio ne­įvy­ko. Bet dėl pa­čios tos są­ži­nės, kiek ga­li­me me­tų dar temp­ti tą vi­są gu­mą ir slėp­ti, ir ne­at­ver­ti, ir ne­leis­ti, juk vis dėl­to 160 tūkst. tų žmo­nių ben­dra­dar­bia­vo bū­tent su KGB ir pa­na­šiai. Ačiū jums.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Iš tik­rų­jų dau­gu­ma vals­ty­bių ne­bu­vo gal­būt įsi­pa­rei­go­ju­sios tiems as­me­nims, kad jie bū­tų lo­ja­lūs vals­ty­bei, at­skleis­ti jų pa­var­des. Mū­sų vals­ty­bė pri­ėmė to­kį įsi­pa­rei­go­ji­mą nuo pat pra­džių ir iš tik­rų­jų daug kas tam pri­ta­ria. Ir šiuo at­ve­ju, va­di­na­si, dėl to mes ir ne­no­ri­me at­skleis­ti, kad bu­vo duo­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai. Taip pat ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ir VSD prieš­ta­rau­ja tam tik­ram at­sklei­di­mui, ka­dan­gi tai ga­lė­tų iš­ryš­kin­ti tuos as­me­nis, ku­rie ne­bu­vo at­si­sklei­dę, ku­rie yra gal­būt kaž­kur duo­me­nų ba­zė­se, bet jie nė­ra at­si­sklei­dę, jie pa­pras­čiau­siai ga­lė­tų bū­ti šan­ta­žuo­ja­mi, kad vėl tar­nau­tų tai pa­čiai struk­tū­rai, ku­ri šiuo me­tu, dė­kui Die­vui, tur­būt Lie­tu­vo­je sil­pnai vei­kia ar­ba ne­vei­kia.

PIRMININKAS. Ačiū pra­ne­šė­jui. Da­bar svars­ty­mo sta­di­ja. Dis­ku­si­ja. Pa­gei­dau­ja pa­si­sa­ky­ti A. Ged­vi­las. Jo nė­ra. P. Gra­žu­lis. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai, ar jūs ne­pri­si­me­na­te, kie­no ini­cia­ty­va bu­vo už­slap­tin­ti KGB agen­tai, en­ka­vė­dis­tai, vi­si tie, ku­rie grio­vė Lie­tu­vą? Tai­gi V. Land­sber­gio ini­cia­ty­va. O gal jis pats sa­ve už­slap­ti­no to­kiu bū­du? Bu­vo 25 me­tams – ne, ma­žai, rei­kia 75 me­tams. Gal ne­gal­vo­jo, kad taip il­gai gy­vens. Kas čia yra? Ko­dėl mes taip jais rū­pi­na­mės? Ar ne tie pa­tys so­viet­me­čiu ma­ne per­se­kio­jo? Da­bar per­se­kio­ji­mas yra di­des­nis. Kiek­vie­nas ma­no ženg­tas žings­nis – an­ti­kons­ti­tu­ci­nis, vis ap­kal­ta ir ap­kal­ta. Tai gal čia ir yra tie pa­tys, tik pa­kei­tę pa­va­di­ni­mą, kon­ser­va­to­riai, ku­rie ma­ne per­se­kio­ja? Ir ne tik ma­ne, bet ir ki­tus, ku­rie mąs­to ki­taip, ku­rie so­viet­me­čiu bu­vo tei­sia­mi.

Vi­suo­me­nė ke­lia ši­tą klau­si­mą. Iš­slap­tin­ki­me! Ar yra nors vie­na ša­lis, kad sa­vo bu­de­lius įslap­tin­tų ir lai­ky­tų ver­ty­be? Nė­ra. Nei lat­viai, nei es­tai, nei len­kai, nei če­kai, nei veng­rai – nie­kas, vi­si iš­slap­ti­no. Jūs įslap­ti­nę lai­ko­te kaip di­džiau­sią ver­ty­bę. Ar ne gė­da jums prieš vi­suo­me­nę? Bi­jo­te jūs, bi­jo­te, nes, aš ma­nau, jei­gu bū­tų iš­slap­tin­ta, tik­rai la­bai ne­ma­žai ras­tu­me kon­ser­va­to­rių – ir aukš­tas pa­rei­gas ėju­sių bu­vu­sių ka­gė­bis­tų, en­ka­vėdis­tų ir ki­to­kių tau­tos bu­de­lių.

Iš ši­tos tri­bū­nos kal­bė­jau. Net Sei­mo Pir­mi­nin­kės V. Čmi­ly­tės-Niel­sen se­ne­lis, bu­vęs tan­kis­tas, at­va­žia­vęs su tan­ku į Lie­tu­vą oku­puo­ti Lie­tu­vos; tė­vas – ka­gė­bis­tas, re­zer­vis­tas. Taip, vai­kai ne­at­sa­ko už tė­vų klai­das, bet ka­da iš­drįs, at­eis čia Sei­mo Pir­mi­nin­kė ir pa­sa­kys: aš ne­pri­ta­riu sa­vo se­ne­lio ir tė­vo pa­da­ry­tiems nu­si­kal­ti­mams Lie­tu­vai. To nė­ra, tai gal ji­nai pri­ta­ria? Tai gal ji­nai pri­ta­ria? Ir nuo li­be­ra­lų ke­lia­ma kan­di­da­tė į pre­zi­den­tus!

Kaip taip yra, ko­kio­je Lie­tu­vo­je gy­ve­na­me? Ji­nai šyp­so­si, ji­nai pa­ten­kin­ta, pa­ten­kin­ta sa­vo se­ne­lio dar­bais, sa­vo tė­vo dar­bais. Ir pa­žiū­rė­ki­te, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je. To­dėl šian­dien vi­suo­me­nė­je toks di­džiu­lis su­si­prie­ši­ni­mas, kir­ši­ni­mas, kurs­ty­mas. Ir tai da­ro kon­ser­va­to­riai – griau­na vals­ty­bę, ty­li nu­lei­dę gal­vas kon­ser­va­to­riai, o V. Čmi­ly­tė-Niel­sen džiau­gia­si. Tu­rė­ki­te po­li­ti­nės va­lios ir vie­ną kar­tą pa­im­ki­me ir iš­vie­šin­ki­me juos.

PIRMININKAS. Po svars­ty­mo ne­rei­kia nie­ko spręs­ti. Da­bar pri­ėmi­mas. Mo­ty­vai. A. Ge­d­vi­las – prieš. Nė­ra. A. Ši­rins­kie­nė – prieš. (Bal­sai sa­lė­je) Už tė­ra vie­nas.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Aš no­rė­čiau grįž­ti prie tei­sė­tų lū­kes­čių. Mes ne kar­tą Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te apie tai dis­ku­ta­vo­me, nes kuo­met žmo­nės pri­si­pa­ži­no ir vals­ty­bei pa­ti­kė­jo in­for­ma­ci­ją apie sa­vo dar­bą KGB, jiems bu­vo pa­ža­dė­tas tik­rai ne 75 me­tų lai­ko­tar­pis kaip da­bar, jiems bu­vo pa­ža­dė­ta įslap­tin­ti in­for­ma­ci­ją tiek, kiek rei­ka­lau­ja Vals­ty­bės pa­slap­čių įsta­ty­mas vi­siš­kai slap­tos in­for­ma­ci­jos sau­go­ji­mo at­ve­ju, tai yra tuo me­tu 25-iems me­tams.

Šiuo at­ve­ju žmo­nių tei­sė­tas lū­kes­tis pri­pa­ži­ni­mo, pri­si­pa­ži­ni­mo me­tu bu­vo su­si­jęs su 25 me­tais ir tie me­tai jau yra pa­si­bai­gę. Vė­liau, ma­tant, kad sau­go­ji­mo ir įslap­ti­ni­mo ter­mi­nas ei­na į pa­bai­gą, 2015–2016 me­tais, 2016 me­tų pra­džio­je bu­vo kei­čia­mas įsta­ty­mas ir tas ter­mi­nas bu­vo dar kar­tą pra­tęs­tas, bet vals­ty­bė įsi­pa­rei­go­jo žmo­nėms jų pa­slap­ties ga­vi­mo me­tu sau­go­ti tą pa­slap­tį ne il­giau kaip 25 me­tus. Tai ne­rei­kė­tų ma­ni­pu­liuo­ti ta in­for­ma­ci­ja, sa­kant, kad ne­va žmo­nėms bu­vo pa­ža­dė­ta ir da­bar tu­ri bū­ti tas pa­ža­das tei­sė­tas. To pa­ža­do jau ne­įma­no­ma te­sė­ti dėl to, kad jam jau su­ka­ko… 25 me­tus vals­ty­bė to sa­vo pa­ža­do lai­kė­si. Tik­rai, ko­le­gos, siū­lau pa­ten­kin­ti žmo­nių tei­sė­tus lū­kes­čius ir vis dėl­to grįž­ti prie ši­to klau­si­mo svars­ty­mo, kar­tu at­me­tant pe­ti­ci­jos at­me­ti­mą.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis kal­ba už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų jūs tu­ri­te tei­sę teik­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus, re­gist­ruo­ti ir bet ka­da ga­li­me svars­ty­ti. Kaž­ko­dėl ini­cia­ty­vos ne­ro­do­te.

Šiaip no­rė­čiau pa­žy­mė­ti, čia gal at­sa­ky­da­mas vie­nam ko­le­gai, kad as­me­nys, kan­di­da­tuo­jan­tys į svar­bias pa­rei­gas, iš tik­rų­jų yra iš­vie­ši­na­mi. Jei­gu šiuo at­ve­ju kaž­kas kan­di­da­ta­vo į Eu­ro­pos Par­la­men­tą, į Sei­mą, į ki­tas struk­tū­ras ir pa­tys ne­pri­si­pa­ži­no, jie yra pri­va­lo­mai iš­vie­ši­na­mi. Tai šiuo at­ve­ju kaž­ko­kie pa­vo­jai dėl to, kad kaž­ko­kie as­me­nys kaž­kur kan­di­da­ta­vo ir nu­slė­pė – tai fak­tiš­kai ne­įma­no­ma, ka­dan­gi, kaip ir mi­nė­jau, tas yra…

Taip pat no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad, iš ki­tos pu­sės… Vėl­gi dėl su­prie­ši­ni­mo: tai, iš tik­rų­jų, kil­no­da­mi tą pa­čią me­džia­gą de­šimt kar­tų, mes tik­rai ne­vie­ni­ja­me žmo­nių, o tik­tai prie­ši­na­me ir prie­ši­na­me. Su­ran­da­me kaž­ko­kį bau­bą ir nau­do­ja­me rin­ki­mi­nėms kam­pa­ni­joms ir ki­tiems da­ly­kams. O kaž­ka­da tie pa­tys as­me­nys sa­kė: bū­ki­me vie­nin­gi, už­mirš­ki­me, at­leis­ki­me ir pa­na­šiai. Tai šiuo at­ve­ju tie pa­tys žmo­nės šau­kia, kad bū­ti­nai kaž­ką rei­kia da­ry­ti: vie­šin­ti, ra­šy­ti ir pa­na­šiai. Na, tu­ri tei­sę. Kaip ir sa­kiau, re­gist­ruo­ki­te įsta­ty­mų pro­jek­tus, svars­ty­ki­te, tei­ki­te ir pa­na­šiai.

O šiuo me­tu Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja va­do­vau­ja­si tiek Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mais, tiek nau­do­ja­si Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos iš­aiš­ki­ni­mais. Vi­si iš­aiš­ki­ni­mai sa­ko vie­na: kad iš tik­rų­jų pa­slap­ties, ku­ri gal­būt ir bu­vo pra­tęs­ta, iš­vie­ši­ni­mas prieš­ta­rau­tų tam tik­rai Kon­sti­tu­ci­jai ir žmo­nių tei­sė­tiems lū­kes­čiams, ka­dan­gi tie lū­kes­čiai gi­mė ne tik tuo me­tu, prieš 25 me­tus, bet ir tuo me­tu, kai ki­tas Sei­mas pri­ėmė tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Klau­si­mą ga­li­te už­duo­ti tiems, ku­rie gal­būt pra­tę­sė, ku­rie bal­sa­vo kaž­kaip ki­taip. Lū­kes­čiai bu­vo su­teik­ti tuo me­tu, kai bu­vo pri­im­tas nau­jas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas ir bu­vo pa­sa­ky­ta, kad taip, 75 me­tai, jū­sų nie­kas ne­ga­lės šan­ta­žuo­ti vien to­dėl, kad gal­būt jūs ir ne­pri­si­pa­ži­no­te… Ir kaž­kur šiuo me­tu yra ne­pri­si­pa­ži­nęs žmo­gus, bet jis yra tam tik­ras Ru­si­jos ar ki­tų spe­cia­lių­jų tar­ny­bų tai­kik­lis, kad bū­tų ga­li­ma vėl šan­ta­žuo­ti ir pri­vers­ti dirb­ti prieš Lie­tu­vos vals­ty­bę. Ne tie, ku­rie…

PIRMININKAS. Lai­kas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). …ku­rie iš­si­slap­ti­no, o tie, ku­rie yra slap­ti ir šiuo me­tu jie dar yra tam tik­ro­je bai­mės sta­di­jo­je.

PIRMININKAS. R. Že­mai­tai­tis pa­si­sa­kys prieš.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ru­sai puo­la, ru­sai puo­la Ed­mun­dą, jau jį už­puls. Tai šian­dien E. Pu­pi­nis, kal­bė­da­mas kon­ser­va­to­rių var­du ir par­ti­jos var­du, pri­pa­ži­no vie­šai, kad kon­ser­va­to­rių par­ti­ja pa­lai­ko ka­gė­bis­tus, pa­lai­ko en­ka­vė­dis­tus. E. Pu­pi­nis, kal­bė­da­mas kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos var­du, pa­si­sa­kė ka­te­go­riš­kai prieš, kad to­kie as­me­nys bū­tų iš­vie­šin­ti. Dėl tei­sė­tų lū­kes­čių – tai bu­vo 1990 me­tais, ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai, su­duo­ti… Kaž­ko­dėl Es­ti­jo­je nė vie­nas ka­gė­bis­tas, nė vie­nas en­ka­vė­dis­tas ne­bu­vo nei pa­pjau­tas, nei nu­žu­dy­tas ir pa­na­šiai. E. Pu­pi­nis šian­die­ną kal­bė­jo apie Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą, bet, ger­bia­mas Ed­mun­dai Pu­pi­ni, kal­bė­da­mas kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos var­du, jūs su­da­ri­nė­ja­te R. Že­mai­tai­čio ap­kal­tos ko­mi­si­ją. Ap­kal­tos ko­mi­si­ja bu­vo su­da­ry­ta ne­tei­sė­tai ir bu­vo trys Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mai, dėl ko ko­mi­si­ja bu­vo ne­tei­sė­ta. Kaž­ko­dėl jū­sų de­le­guo­ti ko­mi­si­jos na­riai ne­si­va­do­vau­ja ši­tuo da­ly­ku.

O da­bar, ger­bia­mas Ed­mun­dai Pu­pi­ni, aš jums pa­ci­tuo­siu jū­sų kon­ser­va­to­riaus pa­triar­cho, taip sa­kant, nie­ka­da ne­iš­rink­to, bet sa­ve vis dėl­to pa­si­skel­bu­sio, V. Land­sber­gio po­zi­ci­ją. V. Land­s­ber­gis, ka­da prem­je­ru bu­vo G. Vag­no­rius, jis pa­kvie­tė to­kį K. Rim­šą. Jis šiuo me­tu yra Ka­na­do­je, ka­ri­nin­kas, la­bai ge­rai iš­ma­no Ka­na­dos, ap­skri­tai iš­ma­no ka­riuo­me­nės si­tu­a­ci­ją ir ka­gėbis­tus. Ir ką ji­sai šiais me­tais kal­ba pas N. Pum­pric­kai­tę krem­li­nė­je te­le­vi­zi­jo­je spa­lio 24 die­ną: „No­riu in­for­muo­ti, kad šian­dien jū­sų vals­ty­bės val­dy­mo struk­tū­ro­se – tiek val­dan­čio­jo­je, tiek lei­džian­čio­jo­je val­džio­je – yra la­bai daug ka­gė­bis­tų, ku­rie ly­giai taip pat ben­dra­dar­biau­ja, ir tu­ri­me šni­pų.“

Ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai, šian­die­ną jūs dar kar­tą pa­ro­do­te, kad jūs dir­ba­te kai­my­ni­nei val­s­ty­bei, kad jūs vi­siš­kai ne­no­ri­te at­sto­vau­ti sa­vo vals­ty­bei ir jos in­te­re­sams, jums vi­siš­kai nė­ra svar­bu Kon­sti­tu­ci­ja, o prie­šiš­kai vals­ty­bei sėk­min­gai no­ri­te dirb­ti. Tai aš la­bai no­riu pa­žiū­rė­ti, kaip jūs vi­si bal­suo­si­te už ši­tą re­zo­liu­ci­ją, už ši­tą pe­ti­ci­ją. Taip pa­ro­dy­si­te, kad ka­gė­bis­tai, en­ka­vėdis­tai – ar­ti­miau­si ir ge­riau­si jū­sų drau­gai. Ti­kiuo­si, Lie­tu­va su­ži­nos, kas yra tik­rie­ji prie­šai. (Bal­sas sa­lė­je: „Gė­da! Gė­da!“)

PIRMININKAS. Čia tu­riu pa­tiks­lin­ti pra­ne­šė­ją, kad E. Pu­pi­nis kal­ba ne ko­kios nors par­ti­jos var­du, o Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos var­du, nes ko­mi­si­ja pri­ėmė ati­tin­ka­mą nu­ta­ri­mą. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Aiš­ku, da­bar kiek­vie­nas, ku­ris de­ga pats kaip as­muo, kaip R. Že­mai­tai­tis, P. Gra­žu­lis, ga­li kel­ti to­kius klau­si­mus ir nu­kreip­ti tą dė­me­sį.

Iš ki­tos pu­sės, ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik no­riu pa­sa­ky­ti – ne tik Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, bet ir VSD gal­vo­ja, kad no­ri­ma iš­ryš­kin­ti tuos, ku­rie pri­si­pa­ži­no, tam, kad kas nors ži­no­tų, kas ne­pri­si­pa­ži­no, ir ga­lė­tų šan­ta­žuo­ti tuos, ku­rie ne­pri­si­pa­ži­no. Tai jūs no­ri­te pa­teik­ti są­ra­šą Ru­si­jos KGB struk­tū­roms, kad ži­no­tų žmo­nes (ži­no sa­vo ar­chy­vuo­se), ga­lė­tų šan­ta­žuo­ti ir vėl dirb­ti prieš Lie­tu­vą. Gal­būt to ne­rei­kia. Jūs no­ri­te pa­dė­ti Ru­si­jos sau­gu­mo agen­tams, kad tie žmo­nės bū­tų ži­no­mi.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nė kal­ba L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Nie­ko mes ne­no­ri­me, nie­kam mes ne­tar­nau­ja­me, mes tik pa­pras­čiau­siai no­ri­me tei­sy­bės. Pa­pras­tos pa­pras­čiau­sios tei­sy­bės. Ko rei­kia bi­jo­ti šian­dien, kad bū­tų at­skleis­ta po 25 me­tų? Jau ne­pri­klau­so­my­bei daug dau­giau me­tų. Aš ma­nau, kad tik­rai ne­pri­klau­so­my­bės se­na­tis su­ėju­si, šio tei­sės ak­to pa­keis­ti ir pa­vie­šin­ti tar­na­vu­sių KGB duo­me­nų ne­ga­li­me. Jūs la­bai ge­rai pa­da­rė­te, kad vi­sus par­ti­nius at­sklei­dė­te. Ir man bu­vo klau­si­mas: o ką tu dir­bai? Aš vi­są gy­ve­ni­mą tar­na­vau žmo­nėms, vi­sas gy­ve­ni­mas ma­no ati­duo­tas, aš ne­bu­vau prieš žmo­nes. To­dėl, aš vi­siš­kai ma­nau, šiuo at­ve­ju bū­tų tei­sin­giau­sia, ly­giai taip pat, kaip ir da­bar at­si­sklei­dė ko­mu­nis­tai, ku­rie čia bu­vo vos ne di­džiau­si tau­tos prie­šai, tai da­bar te­gu at­si­sklei­džia KGB agen­tai. Ma­nau, tik­rai rei­kė­tų dėl tei­sy­bės, pra­ėjus se­na­ties ter­mi­nui, šiuos duo­me­nis at­skleis­ti. To­dėl bal­suo­siu prieš šią pe­ti­ci­ją.

PIRMININKAS. R. Že­mai­tai­tis – dėl ve­di­mo tvar­kos.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū. Dar, ger­bia­mas Ed­mun­dai Pu­pi­ni. K. Rim­ša, ku­ris bu­vo V. Land­sber­gio pa­kvies­tas į Lie­tu­vą su­kur­ti ka­riuo­me­nę ir jos struk­tū­rą, kon­sta­ta­vo, kad Ru­sija ir taip ži­no tuos sa­vo agen­tus, ne­rei­kia net vie­šin­ti. Bai­ki­te jūs pa­sa­kas sek­ti. Ga­lų ga­le pri­pa­žin­ki­te, kad jū­sų gre­to­se yra dar la­bai daug ka­gė­bis­tų ir jų ar­ti­mų žmo­nių ir te­be­dir­ba to­se struk­tū­ro­se. Ar jums taip sun­ku yra pri­pa­žin­ti, kad jūs to­kių as­me­nų tu­ri­te? Juk ne­sun­ku. Mes pui­kiai čia, sa­lė­je, vi­si ži­no­me apie tuos do­ku­men­tus, o ypač apie ga­ra­žė­lį, ku­ris, kai bu­vo A. But­ke­vi­čius kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ru, bu­vo iš­kel­tas štai čia, VSAT’o te­ri­to­ri­jo­je, ir iki pat da­bar ji­sai yra din­gęs su vi­so­mis by­lo­mis. Bet, de­ja, KGB rū­muo­se, tai yra Ge­no­ci­do cen­tre, man dar dir­bant 2002 me­tais te­ko ma­ty­ti da­lį by­lų, ypač apie tam tik­rus jū­sų par­ti­jos ir frak­ci­jos na­rius. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis dėl mo­ty­vų kal­ba P. Gra­žu­lis. Ko­le­gos, jau vė­luo­ja­me, bai­ki­me re­pli­kas.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mas Ed­mun­dai Pu­pi­ni, na ką jūs kal­ba­te? Ru­si­ja ar­ba So­vie­tų Są­jun­ga ne­ži­no sa­vo agen­tų! Jie vi­sus ži­no. Jūs vi­sų ne­ži­no­te. Yra ta­pę jau liau­dies pa­tar­le: bu­vu­sių ka­gė­bis­tų ne­bū­na. Na, kaip ir bu­vu­sių kon­ser­va­to­rių, sa­ko, ne­bū­na. Bet, ger­bia­mie­ji, ko­kius jūs ab­sur­diš­kus ar­gu­men­tus nau­do­ja­te? Gal­vo­ja­te, kad jie nė­ra šan­ta­žuo­ja­mi, kad jie to­liau, at­seit pri­si­pa­ži­nę, ne­dir­ba tam pa­čiam po­nui – Ru­si­jai? Kar­tu su ju­mis!

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos – S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, čia įdo­miai dė­lio­ja­si ši­ta dis­ku­si­ja, E. Pu­pi­nio or­ga­ni­zuo­ta. Aš no­riu, kad vi­si na­muo­se pa­mąs­ty­tu­mė­te, kas Lie­tu­vos vals­ty­bei yra pa­vo­jin­ges­nis: ar bu­vęs ko­mu­nis­tas, ar bu­vęs ka­gė­bis­tas? Nes čia svy­ra tar­si į keis­tą pu­sę. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. A. Na­vic­kas dar už­si­ra­šė kal­bė­ti.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Gal ir bu­vę ko­lū­kio pir­mi­nin­kai yra pa­vo­jin­gi, ir jų sū­nūs, bet čia ki­tas da­ly­kas. Šiaip aš no­rė­jau pa­sa­ky­ti vie­ną da­ly­ką. Aš ne­su­pran­tu žan­ro šios dis­ku­si­jos, į ku­rią mes įsi­vė­lė­me. Šiaip ger­bia­mas E. Pu­pi­nis, kaip Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos na­rys, tu­rė­jo pri­sta­ty­ti ko­mi­si­jos ver­dik­tą. Jis jį ir pri­sta­tė. Ko­mi­si­ja ne­ga­lė­jo ki­taip nu­spręs­ti, nes da­bar yra ki­to­kie įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mai. Tik­rai ga­li­ma dis­ku­si­ją dėl šio įsta­ty­mo da­bar kaž­kaip kel­ti. Bet kuo dė­ta da­bar – mes ne­bal­suo­ja­me da­bar, ar iš­vie­šin­ti, ar ne­iš­vie­šin­ti, mes pa­pras­čiau­siai bal­suo­ja­me, ar Pe­ti­ci­jos ko­mi­si­ja tei­sin­gai ap­svars­tė ši­tą klau­si­mą, ir vis­kas. Po to, jei­gu, sa­ky­si­me, jie ap­svars­tė, o at­mes­tu­me ši­tą Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos spren­di­mą, tai ge­rai, ta­da ga­li­ma for­mu­luo­ti vėl, te­nai tuos klau­si­mus spręs­ti. Bet mes šiuo at­ve­ju už­si­puo­lė­me Ed­mun­dą, tar­si jis ką nors draus­tų ir ką nors da­ry­tų, aš to ne­su­pran­tu. Tai šiuo at­ve­ju gal dėl žan­ro su­si­mąs­ty­ki­te.

PIRMININKAS. Taip, kal­bos dėl mo­ty­vų baig­tos. A. Ši­rins­kie­nė – vėl dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Ka­dan­gi tri­bū­no­se klau­so­si žmo­nės, ku­rie Sta­tu­to, ma­tyt, per daug nė­ra skai­tę, tai tik­tai pa­aiš­ki­nu, kad prieš tai kal­bė­jęs ko­le­ga me­la­vo. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja ga­lė­jo pri­im­ti ki­to­kį spren­di­mą, ga­lė­jo re­gist­ruo­ti tei­sės ak­to pro­jek­tą, be­je, taip yra Sei­me bu­vę. Tai šiuo at­ve­ju apie tai ir dis­ku­tuo­ja­me, kad yra tie­siog be pa­grin­do at­me­ta­ma pe­ti­ci­ja ir Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas kaž­ko­dėl gi­na KGB na­rius.

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos – ko­le­gė R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Taip, aš dėl ve­di­mo tvar­kos. Ka­dan­gi re­tai mes dis­ku­tuo­ja­me dėl pe­ti­ci­jos, tai tik­rai ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas nė­ra tei­sus, nes Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja ga­lė­jo im­tis veiks­mų ir pa­ten­kin­ti pi­lie­čių pra­šy­mą. Jau pi­lie­čiai re­a­guo­ja, ren­ka pa­ra­šus, tei­kia pe­ti­ci­jas. Su­dė­tin­gas yra pats pa­tei­ki­mo pro­ce­sas, pro­ce­dū­ra, kad KGB agen­tai ne­ga­li bū­ti įslap­ti­na­mi, o mes už­si­i­ma­me štai va to­kia kaž­ko­kia mak­le ir dar tei­gia­me, kad ne­ga­lė­jo­me ki­taip. Vis­ką Sei­mas ga­li ki­taip, rei­kia vie­ną kar­tą im­ti ir ap­si­spręs­ti. Ir iš vi­so ne­iš­kreip­ki­te, jūs, pir­mi­nin­ke, iš­krei­pia­te pa­čią liust­ra­ci­jos idė­ją. Vi­sos vals­ty­bės, ap­link mus esan­čios, pa­si­nau­do­jo ir su­pran­ta, kad liust­ra­ci­ja tai ir yra ap­sau­ga tų žmo­nių, ku­rie pri­si­pa­ži­no, ne­pri­si­pa­ži­no, bet vals­ty­bė ži­no, kad jie bu­vo to­kie agen­tai, ir juos ap­sau­gos, kad jų ne­ver­buo­tų mums prie­šiš­kos vals­ty­bės.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, mes tę­sė­me kal­bas dėl mo­ty­vų, tai yra baig­ta. Bal­suo­si­me dėl šio pro­jek­to per nu­sta­ty­tą in­ter­va­lą. Vie­toj su­tau­py­to lai­ko tu­ri­me vė­la­vi­mą 17 mi­nu­čių.

 

12.02 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Jo­li­tos Mi­liu­vie­nės sky­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kontro­lie­re“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3285 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar Sei­mo Pir­mi­nin­kė… (Bal­sas sa­lė­je) Sei­mo Pir­mi­nin­kė gir­di ma­ne, ma­tau, tai pri­sta­tys Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Jo­li­tos Mi­liu­vie­nės sky­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kon­tro­lie­re“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3285. Pa­tei­ki­mas.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, va­do­vau­da­ma­si Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo 7 straips­niu, tei­kiu tei­sės moks­lų kryp­ties dak­ta­rės J. Mi­liu­vie­nės kan­di­da­tū­rą į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kon­tro­lie­riaus sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų pa­rei­gū­nų veik­lai tir­ti pa­rei­gas.

J. Mi­liu­vie­nė yra pa­ty­ru­si tei­si­nin­kė, ži­no­ma kon­sti­tu­ci­nės tei­sės eks­per­tė, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­ja ir il­ga­me­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo dar­buo­to­ja. 2005 me­tais J. Mi­liu­vie­nė bai­gė tarp­tau­ti­nės ir Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te ir įgi­jo tei­sės ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį. 2007 me­tais, pa­si­rin­ku­si tarp­tau­ti­nės ir Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės spe­cia­li­za­ci­ją, bai­gė tei­sės stu­di­jas Gre­nob­ly­je, Pran­cū­zi­jo­je, ir įgi­jo ant­ro­sios pa­ko­pos ti­ria­mo­jo tei­sės ma­gist­ro laips­nį. 2011 ir 2015 me­tais kan­di­da­tė stu­di­ja­vo Pa­ry­žiu­je, Na­cio­na­li­nė­je ad­mi­nist­ra­ci­jos mo­kyk­lo­je, žmo­gaus tei­sių ir lais­vių ap­sau­gą bei Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sę. 2020 me­tais My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te ji ap­gy­nė dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją te­ma „Soft law įta­ka kon­sti­tu­ci­nės ju­ris­prudencijos rai­dai“, jai su­teik­tas so­cia­li­nių moks­lų sri­ties tei­sės moks­lų kryp­ties dak­ta­ro laips­nis. Nuo 2021 me­tų My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te J. Mi­liu­vie­nė vyk­do po­dok­to­ran­tū­ros stu­di­jas.

J. Mi­liu­vie­nė sa­vo pro­fe­si­nę kar­je­rą 2008 me­tais pra­dė­jo ir te­be­tę­sia Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me: šiuo me­tu ji yra šio Teis­mo pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ja, nuo 2021 me­tų – Teis­mo at­sto­vė ry­šiams su Ve­ne­ci­jos ko­mi­si­ja. Taip pat ji sta­ža­vo­si Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­me 2007–2008 me­tais ir EŽTT 2022 me­tais. Kan­di­da­tė sa­vo pe­da­go­gi­nę moks­li­nę veik­lą 2013 me­tais pra­dė­jo ir te­be­tę­sia My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te – ji skai­to Lie­tu­vos kon­sti­tu­ci­nės tei­sės, an­ks­čiau – Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­sti­tu­ci­nės tei­sės pa­skai­tas, yra moks­lo dar­buo­to­ja. J. Mi­liu­vie­nė yra ne vie­nos moks­li­nės pub­li­ka­ci­jos au­to­rė ir ben­dra­au­to­rė, da­ly­vau­ja aukš­to ly­gio tarp­tau­ti­nė­se kon­sti­tu­cio­na­lis­tų kon­fe­ren­ci­jo­se, skai­to jo­se pra­ne­ši­mus. Jos moks­li­nių in­te­re­sų ir eks­per­ti­nės sri­tys: kon­sti­tu­ci­nė tei­sė, kon­sti­tu­ci­nė jus­ti­ci­ja ir ju­ris­prudencija, tarp­tau­ti­nės ir Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės san­ty­kis su na­cio­na­li­ne kon­sti­tu­ci­ne tei­se, žmo­gaus tei­sės, soft law. J. Mi­liu­vie­nė jau daug me­tų nuo­sek­liai ir įvai­riais as­pek­tais dir­ba su Lie­tu­vos bei Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­sti­tu­ci­ne tei­se, kar­tu gi­lin­da­ma­si ir į žmo­gaus tei­sių ap­sau­gos pro­ble­ma­ti­ką. Jos kom­pe­ten­ci­ja ir įdir­bis šio­je sri­ty­je yra ne­abe­jo­ti­ni. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti J. Mi­liu­vie­nės kan­di­da­tū­rą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju Pir­mi­nin­kei už kan­di­da­tū­ros pa­tei­ki­mą. Kaip ži­no­te, pa­gal Sta­tu­tą klau­si­mai tei­kė­jai ne­už­duo­da­mi. Da­bar pa­si­sa­kys pa­ti kan­di­da­tė ir po to ji at­sa­kys į jū­sų klau­si­mus. Kvie­čiu į tri­bū­ną J. Mi­liu­vie­nę.

J. MILIUVIENĖ. La­ba die­na, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai. Ačiū už ga­li­my­bę pri­sis­ta­ty­ti. Vi­sų pir­ma dė­ko­ju Sei­mo Pir­mi­nin­kei už pa­ro­dy­tą pa­si­ti­kė­ji­mą ma­ni­mi tei­kiant ma­no kan­di­da­tū­rą Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­rei­goms už­im­ti – sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų pa­rei­gū­nų veik­lai tir­ti. Su­vo­kiu šių pa­rei­gų svar­bą, reikš­mę, jas ei­nan­čiam as­me­niui ten­kan­čią at­sa­ko­my­bę ir esu pa­si­ry­žu­si jų im­tis pa­nau­do­da­ma tam vi­są su­kaup­tą pro­fe­si­nę pa­tir­tį ir tu­ri­mas ži­nias.

Sa­vi­val­dy­bės, jų ins­ti­tu­ci­jos, jo­se dir­ban­tys pa­rei­gū­nai, veik­da­mi pa­gal Kon­sti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų jiems su­teik­tą kom­pe­ten­ci­ją ir vyk­dy­da­mi vie­šą­jį ad­mi­nist­ra­vi­mą bei teik­da­mi vie­šą­sias pa­slau­gas, ga­ran­tuo­ja ne tik te­ri­to­ri­nės ben­druo­me­nės, bet ir vi­sos vals­ty­bi­nės ben­druo­me­nės, pi­lie­ti­nės tau­tos vie­šą­jį in­te­re­są. Veiks­min­gos sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jos liu­di­ja stip­rią, lais­vą ir ak­ty­vią gy­ven­to­jų ben­druo­me­nę. Bū­tent vie­tos sa­vi­val­da yra de­mo­kra­tijos pa­grin­das – jei­gu sa­vi­val­dos lyg­me­niu ky­la tam tik­rų ne­sklan­du­mų, anks­čiau ar vė­liau tai pa­lie­čia vi­są vals­ty­bę. Už­tik­rin­ti, kad sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nai vyk­dy­da­mi jiems pri­skir­tus įga­lio­ji­mus ne­pa­žeis­tų žmo­gaus tei­sių, ne­pa­žeis­tų Kon­sti­tu­ci­jos – Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­rei­ga.

Ma­no pro­fe­si­nė ir aka­de­mi­nė pa­tir­tis kon­sti­tu­ci­nės tei­sės sri­ty­je, ypač dar­bas Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me, lei­do pri­si­dė­ti, lei­do ma­ty­ti, kaip for­muo­ja­ma ofi­cia­lio­ji kon­sti­tu­ci­nė sa­vi­val­dos dok­tri­na, gi­lin­tis į sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­joms Kon­sti­tu­ci­jos su­po­nuo­ja­mus rei­ka­la­vi­mus, na­g­ri­nė­tus kon­sti­tu­ci­nės jus­ti­ci­jos by­lo­se dėl sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių įga­lio­ji­mų, me­rų įga­lio­ji­mų, dėl sa­vi­val­dy­bių su­da­ro­mų vi­daus san­do­rių, dėl vie­šų­jų pa­slau­gų pir­ki­mo ir dau­ge­ly­je ki­tų by­lų. Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sos, lė­mu­sios sa­vi­val­dos re­for­mą, įtei­si­nu­sios nau­ją kon­sti­tu­ci­nę sa­vi­val­dos tei­sę įgy­ven­di­nan­tį pa­rei­gū­ną – sa­vi­val­dy­bės me­rą, reiš­kia, kad ir šio pa­rei­gū­no veik­lai tai­ko­mi spe­ci­fi­niai iš Kon­sti­tu­ci­jos jam ky­lan­tys rei­ka­la­vi­mai. Nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­ta­me Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me me­ras įvar­di­ja­mas kaip vyk­do­mo­ji sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­ja, tu­rin­ti ir sa­vi­val­dy­bės val­džios, ir vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įga­lio­ji­mų. Bū­tent pas­ta­rie­ji pa­ten­ka į Sei­mo kon­tro­lie­riaus kom­pe­ten­ci­ją, ta­čiau tam, kad bū­tų ga­li­ma at­skir­ti, ku­rie iš me­ro vyk­do­mų įga­lio­ji­mų, ge­ro­kai pa­ki­tu­sių dėl pa­mi­nė­tos kon­sti­tu­ci­nės re­for­mos, yra pri­skir­ti­ni jam, kaip sa­vi­val­dos tei­sę įgy­ven­di­nan­čiam pa­rei­gū­nui, o ku­rie – vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sri­čiai, kaip ap­skri­tai at­ri­bo­ti kai ku­riuos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ir me­ro įga­lio­ji­mus, rei­ka­lin­gas gi­lus ofi­cia­lio­sios kon­sti­tu­ci­nės dok­tri­nos iš­ma­ny­mas.

Nors iki šiol for­muo­ta ofi­cia­lio­ji kon­sti­tu­ci­nė vie­tos sa­vi­val­dos dok­tri­na po Kon­sti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mų ne­abe­jo­ti­nai bus ko­re­guo­ja­ma, kai ku­rie ben­drie­ji prin­ci­pai ir jos nuo­sta­tos bus tai­ko­mi ir to­liau, ta­čiau po­ky­čių lai­ko­tar­piu ma­no tu­ri­ma kva­li­fi­ka­ci­ja ir pa­tir­tis kon­sti­tu­ci­nės tei­sės sri­ty­je tu­rė­tų pra­vers­ti ei­nant siū­lo­mas už­im­ti pa­rei­gas. Tai, kad ne­bū­tų pa­žei­džia­mos žmo­gaus tei­sės sa­vi­val­dos lyg­me­niu, ypač svar­bu dėl to, kad sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų pa­rei­gū­nų veik­la yra ar­čiau­siai žmo­gaus – pir­miau­sia į šias ins­ti­tu­ci­jas krei­pia­ma­si, kai iš­ky­la spręs­ti­nų pro­ble­mų, tad kon­sti­tu­ci­niai at­sa­kin­go val­dy­mo ir val­džios ins­ti­tu­ci­jų tar­na­vi­mo žmo­nėms im­pe­ra­ty­vai vi­sų pir­ma tai­ko­mi sa­vi­val­dai. Ži­no­da­ma iš šių im­pe­ra­ty­vų ky­lan­čius rei­ka­la­vi­mus rū­pin­čiau­si, kad jų bū­tų lai­ko­ma­si sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų ir jų pa­rei­gū­nų veik­lo­je.

Sei­mo kon­tro­lie­rius, kaip kon­sti­tu­ci­nė žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo ins­ti­tu­ci­ja, ga­li ir tu­rė­tų veiks­min­gai pri­si­dė­ti prie to, kad as­me­nims bū­tų tei­kia­mi iš­sa­mūs ne­for­ma­lūs at­sa­ky­mai, in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma su­pran­ta­mai, lai­ko­ma­si tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tų ter­mi­nų, ne­per­žen­gia­mi pa­rei­gū­nams su­teik­ti įga­lio­ji­mai. Pa­vyz­džiui, vyk­do­ma ins­ti­tu­ci­nės glo­bos re­for­ma yra tik vie­nas iš dau­ge­lio pa­vyz­džių, kaip svar­bu ko­ky­biš­kas, sa­va­lai­kis, at­sa­kin­go val­dy­mo prin­ci­pą ati­tin­kan­tis so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mas bū­tent sa­vi­val­dos lyg­me­niu. Per­ėji­mo nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ir ben­druo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų įgy­ven­din­ti ne­pa­vyk­tų, jei­gu ne­bū­tų už­tik­rin­tas ko­ky­biš­kas tei­ki­mas tų so­cia­li­nių pa­slau­gų, už ku­rias at­sa­kin­gos bū­tent sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jos ir jo­se dir­ban­tys pa­rei­gū­nai. Tad ati­dus Sei­mo kon­tro­lie­riaus žvilgs­nis tu­rė­tų pa­dė­ti siek­ti ši­tų tiks­lų.

Sei­mo kon­tro­lie­riai, kaip žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo ins­ti­tu­ci­ja, yra svar­bus de­mo­kra­tinės tei­si­nės vals­ty­bės ele­men­tas. Žmo­gaus tei­sių ir lais­vių ap­sau­ga, kon­sti­tu­ci­nis as­me­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo, dis­kri­mi­na­ci­jos drau­di­mo prin­ci­pai yra kon­sti­tu­ci­nės tei­sės, ku­rio­je spe­cia­li­zuo­juo­si ir dir­bu jau dau­giau nei 15 me­tų, pa­grin­das. Pu­siau­svy­ros pa­ieš­ka tarp skir­tin­gų žmo­gaus tei­sių bei tarp žmo­gaus tei­sių ir vi­suo­me­nės in­te­re­sų yra tai, su kuo te­ko dirb­ti vi­sus šiuos me­tus.

Kon­sti­tu­ci­ja iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­džios ins­ti­tu­ci­jų ir jų pa­rei­gū­nų rei­ka­lau­ja ger­bti ir gin­ti žmo­gaus tei­ses, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ko­kio eks­tre­ma­lu­mo si­tu­a­ci­ja su­si­klos­ty­tų vals­ty­bė­je. O to­kių si­tu­a­ci­jų pas­ku­ti­niu me­tu pa­si­tai­kė ne vie­na. Ne­abe­jo­ju, kad ma­no tu­ri­ma pa­tir­tis ir su­kaup­tos ži­nios leis­tų kom­pe­ten­tin­gai, kva­li­fi­kuo­tai ir veiks­min­gai vyk­dy­ti Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­rei­gas, jei­gu man jos bū­tų pa­ti­kė­tos, ieš­kant tin­ka­miau­sių spren­di­mų ge­res­nei žmo­gaus tei­sių ir lais­vių ap­sau­gai už­tik­rin­ti, sie­kiant vi­sa­pu­siš­kai iš­tir­ti ky­lan­čias pro­ble­mas, ir teik­ti re­ko­men­da­ci­jas, siū­lant pri­rei­kus to­bu­lin­ti esa­mą tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą ir taip pri­si­dė­ti prie pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­be ir tei­se di­di­ni­mo.

Ačiū už jū­sų dė­me­sį ir lau­kiu klau­si­mų.

PIRMININKAS. Klau­sian­čių ne­ma­žai. D. Ke­pe­nis klau­sia pir­mas.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­kui. Ger­bia­ma Jo­li­ta, štai Sei­mo kon­tro­lie­rius dir­ba daž­niau­siai ga­vęs pi­lie­čių skun­dų, juos nag­ri­nė­ja. Bet jūs tu­ri­te ir ki­tą ga­li­my­bę, jūs ma­to­te žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus, įsta­ty­mų pa­žei­di­mus, ki­tas ne­ge­ro­ves. Ar ga­li­te iš­var­din­ti, kur jūs ma­to­te dau­giau­siai su­si­kau­pu­sių bė­dų, ku­rias rei­kia spręs­ti pa­de­dant žmo­nėms, kad jų tei­sės bū­tų įgy­ven­din­tos?

Ir prak­ti­nis jums pa­siū­ly­mas. Įdo­mus jū­sų at­sa­ky­mas prak­ti­nis. Štai per­siun­čiu į Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gą ne­ma­žai skun­dų iš me­di­ci­nos įstai­gų. Kaip jūs ma­no­te, per kiek lai­ko jums pa­vyk­tų at­sa­ky­ti, ga­vus to­kius skun­dus, į klau­si­mus ir ap­gin­ti žmo­nių tei­ses, ku­rios yra pa­žei­džia­mos šian­dien me­di­ci­nos įstai­go­se? Kon­kre­čiai. Ačiū.

J. MILIUVIENĖ. La­bai ačiū už klau­si­mus, la­bai kon­kre­čius klau­si­mus. Šiaip la­biau­siai no­rė­tų­si, kad žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų vi­so­se sri­ty­se bū­tų kuo ma­žiau, ir no­rė­tų­si, kad rei­kė­tų tik tar­tis, kaip jas už­tik­rin­ti, o ne spręs­ti dėl jų gy­ny­bos. Tiek, kiek tai yra su­si­ję su Sei­mo kon­tro­lie­riaus kom­pe­ten­ci­ja, kon­kre­čiai su Sei­mo kon­tro­lie­riaus sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nų veik­lai tir­ti kom­pe­ten­ci­ja, kaip ma­ty­ti iš pas­ta­rų­jų Sei­mo kon­tro­lie­riaus įstai­gos ata­skai­tų, dau­giau­siai skun­dų ky­la bū­tent vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sri­ty­je dėl ne­vi­siš­kai tin­ka­mai tei­kia­mų vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gų, dėl ne­tiks­lių at­sa­ky­mų, dėl per­ne­lyg for­ma­lių at­sa­ky­mų, dėl ne­įsi­gi­li­ni­mo į kiek­vie­no as­mens si­tu­a­ci­ją. To­dėl ma­ny­čiau, kad la­biau­siai rei­kė­tų pa­dir­bė­ti ši­to­je sri­ty­je ir gal­būt ne tiek kiek­vie­ną kar­tą pri­myg­ti­nai kon­sta­tuo­jant pa­žei­di­mus, kiek ban­dant kal­bė­tis, dia­lo­go bū­du spręs­ti su­si­da­riu­sias pro­ble­mas ne tik tam, kad bū­tų iš­spręs­ta kon­kre­ti ini­ci­juo­ta skun­dų si­tu­a­ci­ja, bet kad to­kioms si­tu­a­ci­joms bū­tų ga­li­ma už­kirs­ti ke­lią at­ei­ty­je.

At­sa­kant į jū­sų klau­si­mą dėl gau­na­mų skun­dų dėl me­di­ci­nos įstai­gų veik­los, ypač į tai, per kiek lai­ko to­kie skun­dai ga­lė­tų bū­ti iš­nag­ri­nė­ti, abst­rak­čiai kal­bant, at­sa­ky­ti la­bai sun­ku, nes tai pri­klau­so nuo kon­kre­taus skun­do, nuo ja­me for­mu­luo­ja­mų pro­ble­mų, nuo to skun­do ap­im­ties, nuo su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos ir ži­no­mų ap­lin­ky­bių bei tų ap­lin­ky­bių, ku­rias rei­kia iš­si­aiš­kin­ti. Tad ne­abe­jo­ti­nai skun­dų ty­ri­mas vi­sa­da už­trun­ka. Ta­čiau įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ti ter­mi­nai, per ku­riuos to­kie skun­dai tu­rė­tų bū­ti iš­ti­ria­mi. Be abe­jo, yra ga­li­my­bė tuos ter­mi­nus pra­tęs­ti. Kiek­vie­ną kar­tą, nau­do­da­ma­sis ši­ta ga­li­my­be, as­muo, lau­kian­tis spren­di­mo, tu­rė­tų bū­ti in­for­muo­ja­mas, kad ji­sai ne­bū­tų lai­ko­mas ne­ži­nio­je. Ta­čiau, be abe­jo, rei­kė­tų steng­tis tą pa­da­ry­ti kaip ga­li­ma grei­čiau ir kon­struk­ty­viau.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pre­ten­den­te, vie­na iš to­kių Vals­ty­bės kon­tro­lės funk­ci­jų ir pa­grin­di­nių prin­ci­pų yra tei­gia­mas nu­ma­to­mas po­ky­tis vals­ty­bei ir vi­suo­me­nei au­di­tuo­jant vals­ty­bės fi­nan­sus, vyk­dant biu­dže­to ste­bė­se­ną. Kaip jūs gal­vo­ja­te, ko­kiais pa­grin­di­niais prin­ci­pais, jūs tu­ri­te sa­vo pla­ne­lį vis tiek su­si­da­riu­si, ko­kiais prin­ci­pais? Da­bar vi­so­je vals­ty­bė­je žiū­ri­me: ten trūks­ta fi­nan­sų, ten trūks­ta, ten rei­kia pa­deng­ti ir pa­na­šiai, bet rei­kia nu­sta­ty­ti, kur jie ne­efek­ty­viai nau­do­ja­mi. Tai ar jūs tu­ri­te to­kį pla­ną? Ačiū.

J. MILIUVIENĖ. La­bai ačiū už jū­sų klau­si­mą. Ne­su tik­ra, kiek man pa­vyks iš­sa­miai į jį at­sa­ky­ti ir kiek tai yra Sei­mo kon­tro­lie­riaus, kiek Vals­ty­bės kon­tro­lės kom­pe­ten­ci­ja, ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju vi­są lai­ką klau­si­mai dėl fi­nan­sų pa­skirs­ty­mo yra la­bai jaut­rūs. Jie su­ke­lia daug dis­ku­si­jų ir jų pa­nau­do­ji­mo klau­si­mas, be abe­jo, yra vie­nas iš reikš­min­giau­sių. To­dėl tuo už­si­i­man­čios ins­ti­tu­ci­jos, be abe­jo, tu­rė­tų dė­ti vi­sas pa­rei­gas, kad nu­sta­ty­tų jū­sų mi­ni­mus ne­efek­ty­vaus lė­šų nau­do­ji­mo at­ve­jus, taip pat steng­tis su­ras­ti stra­te­gi­ją, su­ras­ti al­go­rit­mą, kaip ga­li­ma bū­tų už­kirs­ti ke­lią to­kiems at­ve­jams at­ei­ty­je. Vėl­gi ben­drau­jant su ati­tin­ka­mas funk­ci­jas at­lie­kan­čiais pa­rei­gū­nais, ta­rian­tis ir kar­tu dia­lo­go bū­du ieš­kant spren­di­mų.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pre­ten­den­te, aš ne­abe­jo­ju jū­sų kom­pe­ten­ci­jo­mis, jū­sų pui­kia pa­tir­ti­mi. Gra­žiai jus pri­sta­tė Sei­mo Pir­mi­nin­kė, gra­žiai jūs iš­dės­tė­te sa­vo min­tis. Ta­čiau aš jau an­trą ka­den­ci­ją pa­na­šiai kal­bi­nu kan­di­da­tus. Ne­abe­jo­ju, kad jūs esa­te darbš­ti, at­ei­na­te dirb­ti, at­ei­na­te su gra­žio­mis iliu­zi­jo­mis pa­dė­ti žmo­nėms, ku­riems jū­sų ins­ti­tu­ci­ja, Sei­mo kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba, daž­nai yra pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja, kai jie ne­ran­da tei­sy­bės se­niū­ni­jo­je, sa­vi­val­dy­bė­je ar teis­muo­se.

Ar jūs, ei­da­ma į šias pa­rei­gas, ap­mąs­tė­te, ko­kias dė­si­te kon­kre­čias pa­stan­gas, kad jū­sų tar­ny­ba tu­rė­tų dau­giau vyk­do­mų­jų tei­sių, o ne tik­tai pa­ba­ri­mo, pa­ro­dy­mo? Ar tai jau ap­mąs­tė­te, kal­bė­jo­te su da­bar ten dir­ban­čiais žmo­nė­mis? Ar kreip­si­tės į Sei­mą, kad mes kai ku­rias pa­tai­sas… pa­dė­tu­me jums ten vyk­dy­ti tuos da­ly­kus, kad tu­rė­tu­mė­te vyk­do­mų­jų ga­lių? O da­bar jų, de­ja, nė­ra. Ačiū.

J. MILIUVIENĖ. La­bai ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų aš ga­liu su ju­mis tik­tai su­tik­ti. Šis klau­si­mas dėl Sei­mo kon­tro­lie­riams su­tei­kia­mų įga­lio­ji­mų, dėl in­stru­men­tų, ku­riais jie ga­li nau­do­tis vyk­dy­da­mi sa­vo funk­ci­jas, iš tie­sų yra jū­sų, Sei­mo na­rių, ran­ko­se, nes šiuo me­tu Sei­mo kon­tro­lie­riai da­ro tai, kas jiems pa­ves­ta ir pa­ti­kė­ta įsta­ty­mu, o įsta­ty­mo kei­ti­mas ir ko­re­ga­vi­mas pri­klau­so įsta­ty­mų lei­džia­mo­sios val­džios ins­ti­tu­ci­jai.

Ta­čiau su­tin­ku ir su tuo, ką jūs sa­ko­te, kad daž­nai Sei­mo kon­tro­lie­riai bū­na tas pas­ku­ti­nis gel­bė­ji­mo­si ra­tas, ieš­kant pa­žeis­tų tei­sių gy­ni­mo bū­dų. Ma­ny­čiau, kad Sei­mo kon­tro­lie­rių ins­ti­tu­ci­ja pas­ku­ti­niu me­tu yra daug la­biau ma­to­ma ir de­da vi­sas pa­stan­gas, kad į kiek­vie­ną si­tu­a­ci­ją, į ku­rią ne­bu­vo su­re­a­guo­ta anks­čiau, bū­tų įsi­gi­lin­ta, ir nau­do­da­ma­si tu­ri­mais in­stru­men­tais iš tie­sų pa­sie­kė efek­ty­vių re­zul­ta­tų. Ir re­zul­ta­tai reiš­kia ne tik pri­im­to skun­do pri­pa­ži­ni­mą pa­grįs­tu, ta­čiau ir itin pla­čiai pas­ta­ruo­ju me­tu tai­ko­mą tar­pi­nin­ka­vi­mą tarp įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų tais at­ve­jais, kai kon­kre­čios pro­ble­mos ne­ga­li iš­spręs­ti bū­tent Sei­mo kon­tro­lie­rius. Ma­ny­čiau, kad iš­min­tin­gai nau­do­jan­tis, tų įga­lio­ji­mų vi­są lai­ką ga­lė­tų bū­ti dau­giau, su tuo su­tik­tų vi­si, ta­čiau iš­min­tin­gai nau­do­jan­tis da­bar Sei­mo kon­tro­lie­riams skir­tais įga­lio­ji­mais taip pat ga­li­ma pa­siek­ti ga­na veiks­min­gų re­zul­ta­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). La­ba die­na. No­rė­jau pa­klaus­ti. Ruoš­da­ma­si už­im­ti šias pa­rei­gas, kas grei­čiau­siai ir įvyks, tu­ri­te pa­lai­ky­mą iš vie­nos pu­sės, gal­būt ir iš mū­sų at­si­ras, be abe­jo, no­rė­jau pa­si­tei­rau­ti, ar do­mė­jo­tės, kiek bu­vęs kanc­le­ris yra įgy­ven­di­nęs tų pro­ble­mų ir kiek jų ne­įgy­ven­di­nęs? Kon­tro­lie­rius, at­si­pra­šau.

J. MILIUVIENĖ. La­bai ačiū už klau­si­mą, la­bai ačiū už op­ti­mis­ti­nes prog­no­zes, šiek tiek drą­sos su­tei­kė. Iš tik­rų­jų, prieš at­ei­nant čia ir kal­ban­tis apie ga­li­my­bę už­im­ti ši­tas pa­rei­gas, te­ko do­mė­tis Sei­mo kon­tro­lie­rių veik­la ir pas­ku­ti­niu me­tu, ma­tyt, įver­ti­nus ir da­bar, ir iki tol vei­ku­sių kon­tro­lie­rių pa­stan­gas. Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­me yra nu­ma­ty­tas toks in­stru­men­tas kaip įpa­rei­go­ji­mas toms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rioms bu­vo su­for­mu­luo­tos re­ko­men­da­ci­jos, pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie tai, kaip bu­vo tų re­ko­men­da­ci­jų lai­ko­ma­si. Tos in­for­ma­ci­jos, kiek tiks­liai re­ko­men­da­ci­jos bu­vo įgy­ven­din­tos, nė­ra, ta­čiau Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga tu­ri in­for­ma­ci­ją, kad 98 % at­ve­jų jie ga­vo grįž­ta­mą­jį ry­šį iš tos ins­ti­tu­ci­jos, su ku­ria bu­vo dirb­ta, su ku­ria bu­vo ben­dra­dar­biau­ta. Tai jau vien to ben­dra­vi­mo, to grįž­ta­mo­jo ry­šio bu­vi­mas yra la­bai tei­gia­mas po­ky­tis vi­siems kar­tu sie­kiant no­ri­mų re­zul­ta­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų ir Sei­mo kon­tro­lie­rius, ir jie yra už­krau­ti dar­bais. Ži­nau, la­bai daug pi­lie­čių skun­džia­si, skun­džia­si bū­tent dėl sa­vi­val­dos kai ku­rių da­ly­kų. Tai yra pats pa­grin­das. Pra­šom pa­sa­ky­ti, jūs iš tik­rų­jų pri­sis­ta­ty­da­ma la­bai gra­žiai pa­sa­kė­te apie sa­vi­val­dą, o pa­si­kei­tus įsta­ty­mui, ką jūs ma­to­te jau šian­dien, gal­būt do­mė­jo­tės, vis tiek do­mė­jo­tės, kas bū­tų keis­ti­na, nes kar­tais įpa­rei­go­ji­mai, ku­riuos Sei­mo kon­tro­lie­rius pa­tei­kia, daž­nai bū­na tik pa­čios sa­vi­val­dos at­si­ra­ši­nė­ji­mas. Ką rei­kė­tų pa­da­ry­ti, kad tik­rai bū­tų įgy­ven­di­na­mos tos re­ko­men­da­ci­jos, o ne tie­siog, kad ne­bū­tų krei­pia­mas dė­me­sys į tas re­ko­men­da­ci­jas?

J. MILIUVIENĖ. La­bai ačiū už klau­si­mą. Jis šiek tiek su­si­jęs su jū­sų ko­le­gos prieš tai už­duo­tu klau­si­mu, kai kal­bė­jo­me apie Sei­mo kon­tro­lie­riams su­teik­tus įga­lio­ji­mus. Ta­čiau aš ma­nau, kad Sei­mo kon­tro­lie­rius, ga­vęs pi­lie­čio skun­dą ir pra­dė­jęs tir­ti, vis tiek kon­tak­tuo­ja su ta įstai­ga, ku­ri kal­ti­na­ma pa­da­riu­si kaž­ko­kį žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mą. Aš ma­ny­čiau, kad vi­si, at­si­žvel­gdami į tai, kad žmo­gaus tei­sių ap­sau­ga, kad sie­kis už­tik­rin­ti tų žmo­gaus tei­sių gy­ny­bą yra vi­sų ins­ti­tu­ci­jų ben­dras tiks­las, vi­si tu­rė­tų bū­ti su­in­te­re­suo­ti veng­ti tų si­tu­a­ci­jų at­ei­ty­je, kai ga­lė­tų bū­ti kar­to­ja­mi žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mai. To­dėl vi­sų ben­dro­mis pa­stan­go­mis ga­li­ma anks­čiau ar vė­liau pa­siek­ti tą re­zul­ta­tą, kai žmo­gus iš­girs­ta­mas, žmo­gaus klau­so­ma­si, į jo si­tu­a­ci­ją gi­li­na­ma­si. Jei­gu to ne­pa­vyks­ta pa­da­ry­ti sa­vi­val­dos lyg­me­niu, tam yra Sei­mo kon­tro­lie­riai, ku­rie, nau­do­da­mie­si įsta­ty­mų su­teik­to­mis ga­lio­mis, tu­rė­tų steng­tis tą pa­da­ry­ti taip pat.

O dėl įvy­ku­sios re­for­mos, dėl nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tų tei­sės ak­tų vėl­gi čia yra la­bai di­de­lė, gi­li dis­ku­si­ja, ji vyks­ta aka­de­mi­niu lyg­me­niu nuo pat įsta­ty­mo pri­ėmi­mo. Iš tik­rų­jų rei­kė­tų, ypač tu­rint prak­ti­nės pa­tir­ties, ypač tu­rint ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti, kaip įsta­ty­mas, kaip nau­jai pa­skirs­ty­ti įga­lio­ji­mai vei­kia re­a­ly­bė­je, rei­kė­tų ana­li­zuo­ti kiek­vie­ną si­tu­a­ci­ją ir pa­gal be­si­for­muo­jan­čią prak­ti­ką ieš­ko­ti ge­res­nių spren­di­mų, jei­gu jie pa­si­ro­dy­tų esan­tys rei­ka­lin­gi. Tai Sei­mo kon­tro­lie­rius tu­ri ga­li­my­bę ben­drau­ti ne tik­tai su to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, bet ir su įsta­ty­mų lei­dė­ju. Esant po­rei­kiui, bū­tu­me pa­si­ren­gę teik­ti pa­siū­ly­mus, ini­ci­juo­ti dis­ku­si­jas, svars­ty­ti, ar iš tie­sų rei­ka­lin­gi ir jei­gu rei­ka­lin­gi, tai ko­kie ati­tin­ka­mi įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Na­vic­kas.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Dė­kui. La­bai džiau­giuo­si, kad jūs esa­te tei­kia­ma, tik­rai ne­pa­žįs­tu jū­sų as­me­niš­kai, bet iš to pri­sis­ta­ty­mo net man tru­pu­tį bu­vo gai­la, kad jū­sų kva­li­fi­ka­ci­jos gal net to­kios, kaip sa­ky­ti, per ge­ros, jei­gu taip ga­li bū­ti, nes tik­rai ga­li bū­ti, kad jau la­bai di­de­li lū­kes­čiai, o ką mes ma­tė­me, sa­ky­si­me, kon­tro­lie­riaus dar­be su­si­du­ria­te, de­ja, su daž­nai to­kiu ne­la­bai iner­tiš­ku in­for­ma­ci­jos tei­ki­mu.

Aš no­rė­jau pa­klaus­ti apie kon­kre­tų da­ly­ką, apie sa­vi­val­dy­bės lė­šas, ku­rios ski­ria­mos so­cia­li­nėms iš­mo­koms. Mes su­si­du­ria­me su to­kia sis­te­mi­ne bė­da, kad jos, na, daž­nai pa­nau­do­ja­mos ki­toms reik­mėms. Gal­būt, aš ne­ži­nau, gal­būt tu­ri­te in­for­ma­ci­jos, kiek vis­gi Sei­mo kon­t­ro­lie­rei, jū­sų pirm­ta­kei, pa­vy­ko pa­siek­ti ko­kį nors re­zul­ta­tą, nes čia daž­nai bū­na toks kon­sta­ta­vi­mas, kad yra klai­da, kaip jūs sa­ko­te, ne klai­da, kad tai yra pik­tnau­džia­vi­mas. Ta­da yra ban­dy­mas ko nors iš­si­rei­ka­lau­ti, bet daž­nai su­si­da­ro įspū­dis, kad sa­vi­val­dy­bėms yra pa­to­giau pa­žeis­ti ir gau­ti per gal­vą ne­gu ne­pa­žeis­ti įsta­ty­mo.

J. MILIUVIENĖ. La­bai ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų to­kios kon­kre­čios in­for­ma­ci­jos ir kon­kre­čių at­ve­jų, ka­da sa­vi­val­dai ski­ria­mos lė­šos bu­vo nau­do­ja­mas ne tai pa­skir­čiai ir ne toms reik­mėms, ku­rioms jos yra nu­ma­ty­tos, aš ne­tu­riu. Ta­čiau jei­gu, kaip jūs sa­ko­te, ga­li­ma kal­bė­ti net­gi apie sis­te­mi­nę, nuo­lat pa­si­kar­to­jan­čią tų lė­šų ne­tei­sin­go nau­do­ji­mo pro­ble­mą, ne­tei­sin­go įsi­sa­vi­ni­mo, gal­būt pa­dė­tų (ta­čiau aš ke­liu tik­tai hi­po­te­zes ne­ži­no­da­ma kon­kre­čios si­tu­a­ci­jos) tam tik­ro re­gu­lia­vi­mo, tam tik­rų tą klau­si­mą re­gu­liuo­jan­čių tei­sės ak­tų per­žiū­ra ir, esant rei­ka­lui, tų tei­sės ak­tų to­bu­li­ni­mas.

Sa­vi­val­dos kon­tro­lie­riams yra su­teik­ta tei­sė po­įsta­ty­mi­nius tei­sės ak­tus, ku­rie nė­ra pri­skir­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo kom­pe­ten­ci­jai, gin­čy­ti Vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me. Tai yra taip pat vie­nas iš in­stru­men­tų pa­ro­dy­ti, kad ku­ri nors sri­tis ne­vei­kia, ku­rią nors sri­tį rei­kia to­bu­lin­ti. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, kuo de­ta­les­nis reg­la­men­ta­vi­mas ir tų pa­rei­gū­nų at­sa­ko­my­bės įtvir­ti­ni­mas tu­rė­tų su­da­ry­ti ma­žiau prie­lai­dų lė­šas nau­do­ti ne pa­gal pa­skir­tį.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Girs­kie­nė.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, kad dar lei­do­te pa­klaus­ti. (Aš čia.) Iš tie­sų ma­no klau­si­mas bus su­si­jęs su vals­ty­bės svei­ka­tos įstai­go­mis. Da­bar yra tai­ko­ma to­kia prak­ti­ka, kad no­rin­tys pa­tek­ti pas gy­dy­to­ją spe­cia­lis­tą as­me­nys yra už­ra­šo­mi į ei­lę, kad ga­lė­tų gau­ti ta­lo­ną, po to, kai gau­na ta­lo­ną kon­sul­ta­ci­jai pas gy­dy­to­ją spe­cia­lis­tą, lau­kia dar ko­kį mė­ne­sį ar du. Aš no­riu pa­klaus­ti, ar čia nė­ra per­dė­tas biu­ro­kratizmas ir ar im­tu­mė­tės nag­ri­nė­ti ši­tą su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją ta­pu­si Sei­mo kon­tro­lie­re? Ir gal­būt jū­sų prak­ti­ko­je yra te­kę spręs­ti by­las, su­si­ju­sias su ši­ta pro­ble­ma?

J. MILIUVIENĖ. La­bai ačiū už klau­si­mą. Klau­si­mas, net ne­abe­jo­ju, yra la­bai ak­tu­a­lus. Ši­ta il­go lai­ko pa­te­ki­mo pas gy­dy­to­jus pro­ble­ma yra tik­rai daž­nai ap­ta­ri­nė­ja­ma. Bet ku­rio­je sri­ty­je, bet ku­riuo at­ve­ju il­gas lau­ki­mo lai­kas vi­sa­da su­po­nuo­ja nu­si­vy­li­mą tam tik­ra sis­te­ma, ins­ti­tu­ci­jo­mis, to­dėl vi­sų in­te­re­sas yra trum­pin­ti tą il­gą lau­ki­mo lai­ką. Vis tik­tai rei­kė­tų gi­lin­tis į kon­kre­čią si­tu­a­ci­ją, žiū­rė­ti tam tik­ros si­tu­a­ci­jos ap­lin­ky­bes ir ta­da ver­tin­ti, ar tas lau­ki­mo lai­kas bu­vo pro­por­cin­gas, ar ne.

Aš ma­ny­čiau, kad Sei­mo kon­tro­lie­rius ga­lė­tų ir tu­rė­tų tą da­ry­ti. Ir vėl­gi, kaip ir at­sa­ky­da­ma į pra­ei­tą klau­si­mą, jei­gu to­kių si­tu­a­ci­jų at­si­ra­di­mo bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti pa­tiks­li­nant tos įstai­gos vi­di­nį re­gu­lia­vi­mą, Sei­mo kon­tro­lie­riai ga­lė­tų teik­ti ne tik­tai pa­siū­ly­mus, kad rei­kė­tų keis­ti vi­di­nį reg­la­men­ta­vi­mą, bet ir kaip kon­kre­čiai rei­kė­tų tą pa­da­ry­ti, kad bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti pik­tnau­džia­vi­mo, ap­si­lan­ky­mo lai­ko tam tik­ro­je įstai­go­je ati­dė­ji­mo.

PIRMININKAS. Dė­kui. Bai­gė­si klaus­ti skir­tas lai­kas. (Bal­sai sa­lė­je) Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo, bet bal­sa­vi­mo ne­bu­vo, tai nė­ra ir re­pli­kos. Da­bar kvie­čiu į tri­bū­ną L. Ku­ku­rai­tį. (Bal­sas sa­lė­je: „Dėl ve­di­mo tvar­kos.“) Jūs sa­kė­te, kad re­pli­ka. Ma­tyt, taip ir bu­vo su­ma­ny­ta. (Bal­sai sa­lė­je)

 

12.28 val.

So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3037 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

L. Ku­ku­rai­tis tei­kia sa­vo pro­jek­tą, tai yra So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo 23 straip­s­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pa­tei­ki­mo tę­si­nys. Bu­vo per­trau­ka, ji bu­vo pa­čio­je pra­džio­je, tai ini­cia­to­rius da­bar tu­ri pa­teik­ti ir at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

L. KUKURAITIS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tei­kiu mū­sų su ko­le­go­mis pa­reng­tą So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­me se­nat­vės pen­si­jos mo­kė­ji­mo pa­kei­ti­mus tiems, ku­rie gau­na iš­anks­ti­nes pen­si­jas.

Pir­miau­sia no­riu pa­neig­ti šian­dien Sei­me sklan­dan­tį mi­tą, kad ne, šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu L. Ku­ku­rai­tis ne­sie­kia anks­tin­ti iš­ėji­mo į iš­anks­ti­nes pen­si­jas ir tuo la­biau ne­su­da­ry­ti tei­sės iš­ei­ti nuo 18 me­tų. Prie­šin­gai, šia­me įsta­ty­me kal­ba­me apie vy­riau­sius mū­sų vi­suo­me­nės as­me­nis, tai yra tuos, ku­riems virš 85 me­tų ir gy­ve­na la­bai ne­leng­vo­je si­tu­a­ci­jo­je. Ne­tru­kus tą si­tua­ci­ją pri­sta­ty­siu. Kal­bant sis­te­miš­kai, iš­anks­ti­nės pen­si­jos yra di­džiu­lė bė­da. Aš esu prieš tai, kad iš­anks­ti­nės pen­si­jos iš­vis eg­zis­tuo­tų, nes dar­bin­go am­žiaus žmo­gaus fi­nan­si­niai ir svei­ka­tos sun­ku­mai tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mi su už­im­tu­mo, ne­dar­bo, ne­tek­to dar­bin­gu­mo drau­di­mo ir svei­ka­tos sis­te­mų pa­gal­ba. Mū­sų frak­ci­ja yra įre­gist­ra­vu­si dėl Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo siū­ly­mus, ku­rie su­stip­rin­tų prieš­pen­si­nio am­žiaus žmo­nių ap­sau­gą, ir tai leis­tų žen­k­liai su­ma­žin­ti be­si­ren­kan­čiųjų iš­anks­ti­nes pen­si­jas skai­čių, o gal net ga­lė­tu­me kal­bė­ti apie to­kių pen­si­jų at­si­sa­ky­mą ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je. Ta­čiau da­bar tu­ri­me gal­vo­ti, ką da­ry­ti su žmo­nė­mis, ku­rie yra pa­te­kę į ši­tą sis­te­mą.

Trum­pai pri­sta­ty­siu iš­anks­ti­nių pen­si­jų ga­vė­jų pa­veiks­lą. Šiuo me­tu iš­anks­ti­nes pen­si­jas gau­na apie 7 tūkst. 500 as­me­nų, tai yra 1,13 %, – tik­rai ne toks di­de­lis, bet žen­klus pen­si­nin­kų skai­čius. Vi­du­ti­niš­kai jų pen­si­jos yra 20–25 % ma­žes­nės ne­gu vi­sų pen­si­nin­kų vi­du­ti­nė pen­si­ja, ku­ri, kaip ži­no­me, ar­ti san­ty­ki­nio skur­do ri­bos. Vi­du­ti­nės iš­anks­ti­nės pen­si­jos 40 % ma­žes­nės už san­ty­ki­nio skur­do ri­bą. Vi­du­ti­nės. Va­di­na­si, tie žmo­nės, apie ku­riuos mes kal­ba­me, gau­na 40 % ma­žiau pa­ja­mų, nei jiems rei­kė­tų iš­gy­ven­ti mū­sų ša­ly­je. Tik 8 % di­des­nės ne­gu ab­so­liu­taus skur­do ri­ba, va­di­na­si, čiut čiut su­du­ria ga­lą su ga­lu. Tarp vi­sų ma­žiau­sias pen­si­jas gau­nan­čių žmo­nių yra 10 % iš­anks­ti­nių pen­si­jų ga­vė­jų. Ki­taip sa­kant, kai mes kal­ba­me apie iš­anks­ti­nių pen­si­jų ga­vė­jus, jie vi­si yra prie ma­žiau­sias pa­ja­mas tu­rin­čių pen­si­nin­kų.

Kaip vei­kia sis­te­ma? Kad su­pras­tu­me, sis­te­ma vei­kia taip: iš­anks­ti­nę pen­si­ją ga­li ir po šio įsta­ty­mo taip pat ga­lė­si pa­im­ti tik ne anks­čiau kaip li­kus pen­ke­riems me­tams iki pen­si­jos am­žiaus. Jei­gu tu pa­imi, ta­vo pen­si­ja ma­ži­na­ma tam tik­ru ko­e­fi­cien­tu: 0,32 % dau­gi­nant iš mė­ne­sių skai­čiaus. Tai tu gau­ni tuos pen­ke­rius me­tus… Jei­gu pen­ke­rius me­tus iki pen­si­jos pa­ė­mei iš­anks­ti­nę pen­si­ją, gau­ni ma­žes­nę pen­si­ją iki se­nat­vės pen­si­jos. Tai jei­gu tu gau­tum 600 eu­rų, tiek už­dir­bęs per vi­są sa­vo gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pį, tu tu­ri bū­ti­ną­jį sta­žą, tu tu­ri bū­ti­nai tu­rė­ti 33 me­tus, ki­tu at­ve­ju ne­gau­si iš­anks­ti­nės pen­si­jos, tai tu ati­tin­ki vi­sus kri­te­ri­jus ir ta­vo pen­si­ja su­ma­ži­na­ma nuo 600 iki 484 eu­rų. Tai yra žen­klus su­ma­ži­ni­mas. Tas su­ma­ži­ni­mas tę­sia­si iki pat gy­ve­ni­mo pa­bai­gos, kiek tu be­gy­ven­tum. Tai­gi, jei­gu gy­ve­ni iki 90 me­tų, iki 100 me­tų, tuos 20, 30, 40 me­tų po pen­si­jos ta­vo pen­si­ja yra su­ma­žin­ta.

Čia tur­būt daug kas esa­te su­si­dū­rę, kad žmo­nės krei­pia­si pri­ėmi­muo­se vien­man­da­tė­se. Jie yra įkliu­vę į ši­tą si­tu­a­ci­ją, sa­ko: mums su­ma­žin­ta ir nė­ra jo­kios vil­ties, kad ji bus grą­žin­ta. Aiš­ku, čia nė­ra įtrauk­tas in­dek­sa­vi­mo ele­men­tas, bet jei­gu bū­tų ne­in­dek­suo­ja­ma, tai bū­tų, tos pro­por­ci­jos iš­lik­tų tos pa­čios.

Tai mū­sų siū­ly­mas yra tok­sai: tuo me­tu, kai žmo­gus kaž­ku­ria pras­me grą­ži­na „Sod­rai“ tą su­mą, ku­ri jam bu­vo pa­sko­lin­ta prieš pen­si­nį am­žių, kai jis grą­ži­na, tai maž­daug už­trun­ka 21 me­tus (mes kal­ba­me apie 85, 86, 87 me­tų as­me­nis), kai jie grą­ži­na tai, ką ga­vo iš­anks­ti­nės pen­si­jos me­tu, tuo me­tu jiems ga­li­ma at­sta­ty­ti orią se­nat­vės pen­si­ją, ku­rią jie už­dir­bo, tu­rė­jo sta­žą, dir­bo, mo­kė­jo „Sod­rai“ įmo­kas. Tai už­tik­rin­tų tam tik­rą so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą, ne­pa­smer­kiant tų žmo­nių iki gy­ve­ni­mo pa­bai­gos. O tie, ku­rie, de­ja, ne­iš­gy­ve­no tų 21 me­tų, tai jau iki jų gy­ve­ni­mo pa­bai­gos jie ir tu­rė­tų tą su­ma­žin­tą pen­si­ją gau­ti. O tiems, ku­rie gy­ve­na il­gai, grą­žin­ti kaip tam tik­rą vil­tį, kad jie ga­lės gau­ti tai, ką jie už­dir­bo.

Tai­gi, mū­sų ver­ti­ni­mu, da­bar­ti­nė sis­te­ma žmo­gų bau­džia tri­gu­bai. Tuo me­tu, kai žmo­gui sun­kiau­sia, tai yra dėl įvai­riau­sių prie­žas­čių vy­res­nia­me am­žiu­je pra­ran­da dar­bą ir ne­ga­li jo su­si­ras­ti, tos so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos, ku­rios tu­rė­tų su­veik­ti, tai yra ne­dar­bo drau­di­mas, už­im­tu­mo ska­ti­ni­mo pro­gra­mos, ne­tek­to dar­bin­gu­mo so­cia­li­nės iš­mo­kos ar ki­ta, ne­su­vei­kia. Va­di­na­si, so­cia­li­nė ap­sau­ga žmo­gui ne­pa­de­da iš­gy­ven­ti ir ta­da jis ieš­ko ki­tų spren­di­mo ke­lių. Kaip ma­to­me, di­džio­ji da­lis žmo­nių, pa­si­ren­kan­čių šią pen­si­ją, yra so­cia­liai pa­žei­džia­miau­sios gru­pės – tai vai­ruo­to­jai, par­da­vė­jai, va­ly­to­jai ir ki­ti.

Tre­čia, žmo­gus kaž­ku­ria pras­me bau­džia­mas vi­sam gy­ve­ni­mui. Jei­gu jis gy­ve­na il­gai ir jau se­niai yra kom­pen­sa­vęs iki pen­si­jos gau­tas iš­anks­ti­nes iš­mo­kas, ir to­liau gau­na to­kias. Tai­gi bau­džia­me so­cia­liai pa­žei­džia­mes­nius vy­res­nio am­žiaus žmo­nes, nors jiems ne­su­kū­rė­me tam tik­ru me­tu so­cia­li­nės pa­gal­vės ir tu­ri­me pa­dė­ti jiems tą si­tu­a­ci­ją spręs­ti, kai jie jau yra vy­res­nio am­žiaus.

Fi­nan­sai. Ver­ti­nant vals­ty­bės ir kon­kre­taus as­mens san­ty­kio per­spek­ty­vą, pa­pil­do­mų lė­šų skir­ti ne­rei­kės, nes kiek žmo­gus pa­si­ė­mė iš „Sod­ros“, tiek grą­ži­no. Jei­gu jis mi­rė anks­čiau, „Sod­rai“ lie­ka jo pen­si­jos da­lis, ku­rios ne­iš­mo­kė­jo tam as­me­niui. Jei­gu jis mirs vė­liau, po tų 21 me­tų, ka­da jis grą­žins, jis gaus tą da­lį, ku­rią yra už­dir­bęs.

Jei­gu žiū­ri­me iš vie­šų­jų fi­nan­sų per­spek­ty­vos, taip, iš tie­sų „Sod­ra“ ne­teks da­lies pi­ni­gų, ta­čiau jei­gu skai­čiuo­ja­me, kiek žmo­nių iš­gy­ve­na vi­du­ti­niš­kai virš tų 21 me­tų, tai ne­di­de­lis skai­čius. O ir tos pen­si­jos, kaip ma­tė­me, yra ma­žes­nės. Tai­gi tai tu­rė­tų bū­ti ne­žen­klus „Sod­ros“ biu­dže­to po­ky­tis, ku­ris, pla­nuo­ja­ma, tu­rės 3 mlrd. re­zer­vą.

Ko­le­gos, vi­si ži­no­me, kad iš­anks­ti­nes pen­si­jas ga­vu­sių žmo­nių si­tu­a­ci­ja yra su­dė­tin­ga. Sis­te­mą tu­ri­me ko­re­guo­ti tiek pre­ven­ci­ne pras­me, kad žmo­nės į ją ne­pa­tek­tų, tiek pa­dė­ti tiems, ku­rie de­šimt­me­čius gau­na su­ma­žin­tas iš­mo­kas. Kvie­čiu čia su­rem­ti pe­čius, iš­spręs­ti šį da­liai mū­sų vi­suo­me­nės la­bai ak­tu­a­lų klau­si­mą vi­siems kar­tu.

Pa­si­ro­dęs įsta­ty­mo pro­jek­tas, čia dar 2021 me­tais mes tu­rė­jo­me šią dis­ku­si­ją, de­ja, pa­tei­ki­mo fa­zės ne­per­ėjo. Nuo to lai­ko į ma­ne nuo­lat krei­pia­si iš­anks­ti­nių pen­si­jų ga­vė­jai. Sa­ko: spręs­ki­te, neš­ki­te ant­rą­kart ši­tą įsta­ty­mą, pa­ban­dy­ki­te ras­ti šį su­ba­lan­suo­tą spren­di­mą dėl jų su­dė­tin­gos si­tu­a­ci­jos. Ti­kė­ti­na, ir šios die­nos dis­ku­si­jas, ir ap­skri­tai ste­bi, kas vyks­ta Sei­me jų at­žvil­giu. Dėl to kvie­čiu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ir per to­les­nes dis­ku­si­jas Sei­me. Ma­nau, kad vis vien vi­si ra­si­me ge­riau­sius spren­di­mus, ku­rie ne ska­tin­tų da­ly­vau­ti, bet spręs­tų so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Klau­si­mai. Pir­mo­ji – L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, pa­mi­nė­jo­te, kad pa­pil­do­mų lė­šų ne­rei­kės. Bet ma­no klau­si­mas. Kiek to­kių as­me­nų… Pa­vyz­džiui, kiek­vie­nais me­tais tas skai­čius bus la­bai skir­tin­gas: ne­bus tie 7 tūkst. 300, gal bus tik 1 tūkst., gal bus tik 500, ku­riems rei­kė­tų jau at­kur­ti ir jie ga­lė­tų gau­ti vi­są se­nat­vės pen­si­ją. Kiek re­a­liai, gal yra bent prog­no­zė pa­skai­čiuo­ta, kiek bū­tų pa­pil­do­mai iš biu­dže­to kas­met at­kū­rus? Pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je pra­ėju­si Vy­riau­sy­bė jau pri­ėmė vie­ną ge­rą da­ly­ką: tam, ku­ris tu­ri 40 me­tų ir di­des­nį sta­žą ir iš­ei­na į iš­anks­ti­nę pen­si­ją vė­liau, ne­gu li­kus tre­jiems me­tams, su­ėjus se­nat­vės am­žiui, jau mo­ka­ma vi­sa se­nat­vės pen­si­ja. Šiuo at­ve­ju yra ki­ta si­tu­a­ci­ja. Gal ži­no­te, kiek rei­kės ir kiek maž­daug to­kių as­me­nų bus?

L. KUKURAITIS (DFVL). Iš tie­sų duo­me­nų ne­tu­riu, kiek iš­anks­ti­nę pen­si­ją gau­nan­čių as­me­nų su­lau­kia tų 20 me­tų po pen­si­jos ir kiek jų to­liau gy­ve­na. Aiš­ku, tai ga­lė­tų pa­skai­čiuo­ti „Sod­ra“ ar mi­nis­te­ri­ja. Bet ap­skri­tai mū­sų tas mir­tin­gu­mas, o ypač ir vy­rų da­lies, yra tik­rai la­bai že­mas. La­bai ne­di­de­lė žmo­nių da­lis gy­ve­na il­giau. Jei­gu mes sa­ko­me, kad tai tu­rin­tys ma­žes­nes pa­ja­mas, tai tik­rai kal­ba­me apie 1 tūkst., dau­gių dau­giau­sia ke­lis tūks­tan­čius žmo­nių per me­tus, ku­riems bū­tų at­ku­ria­ma ta ori pen­si­ja, ku­ri jų se­nat­vei, tai vė­ly­va­jai se­nat­vei, bū­tų la­bai rei­ka­lin­ga. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Oš­mians­kie­nė. Ger­bia­mo­ji Mo­ni­ka, jū­sų klau­si­mas.

M. OŠMIANSKIENĖ (LF). Ačiū už su­teik­tą žo­dį. Aš no­riu pa­klaus­ti: ar yra at­lik­ta ana­li­zė, ko­kie as­me­nys ren­ka­si iš­anks­ti­nę se­nat­vės pen­si­ją ir ko­kios prie­žas­tys juos ve­da ją pa­si­rink­ti, nes svei­ka­tos pro­ble­moms spręs­ti kaip ir yra Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­ba, yra ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­jos, ar ne? As­me­nys, ku­rie iš­ei­na į se­nat­vės pen­si­ją – ma­žiau ne­gu tre­ji me­tai ir tu­ri pa­kan­ka­mai di­de­lį sta­žą, tų pen­si­jų ma­žė­ji­mo ne­pa­ti­ria, ar ne, se­nat­vės am­žiui su­ka­kus? Tai vėl­gi, va­di­na­si, tai tie as­me­nys, ku­rie tu­ri ma­žes­nius dar­bo sta­žus, kaip aš su­pran­tu? Tai man įdo­mu, ko­kios gi prie­žas­tys, ko­kie tai as­me­nys, ku­rie ren­ka­si vis dėl­to ši­tą ke­lią, ku­ris ga­nė­ti­nai tu­rė­tų bū­ti ne­po­pu­lia­rus? La­bai nu­ste­bi­no nuo­sta­ta, kad ūki­nin­kai ar jų part­ne­riai ne­ga­li iš­ei­ti į se­nat­vės pen­si­ją. Tai vėl­gi la­bai keis­ta, sa­ky­čiau, dis­kri­mi­nuo­jan­ti nuo­sta­ta, nes da­bar vėl­gi vie­ni žmo­nės ga­li, ki­ti ne­ga­li, o jei­gu ūki­nin­kas pa­ten­ka į tą pa­dė­tį, į ku­rią pa­ten­ka tie žmo­nės, ku­rie iš­ei­na, kas tuo­met? Gal­būt ap­skri­tai to­kiu at­ve­ju rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti to­kios sis­te­mos, ku­ri ir la­bai ne­aiš­ki, ir nu­skur­di­nan­ti, ir net­gi, sa­ky­čiau, ne­tei­sin­ga, dis­kri­mi­nuo­jan­ti?

Jei­gu dar ga­li­ma, ant­ras klau­si­mas: ar yra įver­tin­ta, kiek ki­to­kių iš­mo­kų gau­na iš­ėję į iš­anks­ti­nę se­nat­vės pen­si­ją dėl to, kad gau­na la­bai ma­žas pa­ja­mas, nes gal­būt jie gau­na ko­kių nors so­cia­li­nių, ki­tų pa­gal­bos prie­mo­nių?

L. KUKURAITIS (DFVL). Tai dė­ko­ju. Iš tie­sų la­bai ak­tu­a­lūs klau­si­mai. Gal pra­dė­siu nuo to, ar iš­vis nė ne­ver­ta kal­bė­ti apie iš­anks­ti­nių pen­si­jų sis­te­mos at­si­sa­ky­mą. Tai aš jau pri­sta­ty­da­mas sa­kiau, kad aš ei­čiau ta lin­kme, bet tam rei­kia mums su­tvar­ky­ti, la­biau su­tvar­ky­ti žmo­nių prieš­pen­si­nio am­žiaus so­cia­li­nę ap­sau­gą. Tas yra ki­to­se ša­ly­se, kaip ir ne­dar­bo drau­di­mo tam tik­ri lai­ko­tar­piai yra il­ges­ni, ir tik­rai tie žmo­nės tu­rė­tų rem­tis to­mis sis­te­mo­mis, ku­rios yra dar­bin­go am­žiaus žmo­nėms skir­tos, o ne to­mis, kur jau mo­ka­mos pen­si­jos. Tai mū­sų frak­ci­ja yra pa­tei­ku­si siū­ly­mų, mes esa­me įre­gist­ra­vęs įsta­ty­mų pro­jek­tus ir ti­ki­mės, kad tai bus žings­nis ir šiai dis­ku­si­jai vys­ty­tis.

Koks yra pa­veiks­las tų žmo­nių? Pa­gal pa­ja­mas tai yra ma­žes­nes pa­ja­mas gau­nan­tys žmo­nės, ti­kė­ti­na, su ma­žes­niu iš­si­la­vi­ni­mu. Yra mi­nis­te­ri­ja šiek tiek da­riu­si tų… bet, kaip ir sa­kiau, tai dau­giau­sia ma­žes­nę kva­li­fi­ka­ci­ją tu­rin­tys žmo­nės. Dėl ūki­nin­kų vi­siš­kai pri­ta­riu, kad vi­sos sis­te­mos, ku­rios eg­zis­tuo­ja, tu­rė­tų bū­ti vie­no­dos dėl tei­sės jo­se da­ly­vau­ti, bet šiuo at­ve­ju, ypač jei­gu mes kal­ba­me apie iš­anks­ti­nių pen­si­jų at­si­sa­ky­mo sis­te­mą, tai rei­kė­tų la­biau ei­ti tuo ke­liu, ne­gu dar plės­tu­me ra­tą, kad da­ly­vau­tų ir ki­ti. O jei­gu vis dėl­to su­ta­ria­me, kad eg­zis­tuo­ja sis­te­ma, aš ir­gi kal­bė­čiau, kad tu­rė­tų bū­ti už­tik­ri­na­ma ly­gia­ver­tė tei­sė, tik tiek, kad kri­te­ri­jai ją gau­ti yra ga­na aukš­ti – tu tu­ri tu­rė­ti nuo 33 iki 42 me­tų sta­žą, dar­bo sta­žą, ir ta­da mes su­pran­ta­me, kad ūky­je dir­ban­tys tik­rai ne vi­si ga­li to­kį tu­rė­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų siū­lo­te ge­riau, ne­gu yra da­bar, bet aš ne­la­bai no­rė­čiau su­tik­ti su jū­sų tei­gi­niu, kad žmo­nės, iš­ei­da­mi į iš­anks­ti­nę pen­si­ją, ne­va gau­na iš vals­ty­bės to­kią pa­sko­lą, nes jie ne­ati­dir­bo iki sa­vo pen­si­nio am­žiaus, nors yra su­kau­pę bū­ti­ną­jį sta­žą, tai yra ati­tar­na­vę vals­ty­bei tiek, kiek pri­klau­so jiems dar­bin­gų me­tų. Vie­no­kiu ar ki­to­kiu at­ve­ju žmo­gus ne­pa­lie­ka­mas vi­siš­kai be jo­kios iš­mo­kos, tai­gi, jis tuo­met ga­lė­tų su­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­tos pro­ble­mo­mis, dėl ku­rių daž­niau­siai ir bū­na tie iš­anks­ti­niai pen­si­nin­kai, ir gau­ti ne­įga­lu­mo iš­mo­ką, gau­ti ki­to­kią pi­ni­gi­nę iš­mo­ką, taip? Tai ta iš­anks­ti­nė pen­si­ja nė kiek nė­ra di­des­nė ne­gu ki­to­kių, sa­ky­ki­me, rū­šių iš­mo­kos. Ir dėl to, kai jūs pro­jek­tuo­ja­te net 20 me­tų jam ati­duo­ti ne­va pa­sko­lin­tą da­lį vals­ty­bei, ma­no ver­ti­ni­mu, tik­rai tas am­žius yra per daug į prie­kį pro­jek­tuo­ja­mas, nes jis re­a­liai 60 mė­ne­sių gaus su­ma­žin­tą pen­si­ją, o jūs siū­lo­te ati­duo­ti vals­ty­bei už 240 mė­ne­sių, ati­duo­ti vals­ty­bei ne­va pa­sko­lin­tus pi­ni­gus. Tai aš gal­vo­ju, vis dėl­to no­riu pa­klaus­ti, ko­dėl jūs pro­jek­tuo­ja­te, ko­dėl jūs pa­si­rin­ko­te 80+ am­žių, o ne… Ma­no ver­ti­ni­mu, 70 ir ke­le­ri me­tai bū­tų tas lai­ko­tar­pis, kuo­met žmo­gus jau bū­tų nu­baus­tas gau­da­mas tą su­ma­žin­tą pen­si­ją, nors jis ir tu­ri pri­va­lo­mą dar­bo sta­žą.

L. KUKURAITIS (DFVL). Dė­ko­ju už klau­si­mus. Tik­rai to­kie kon­cep­tu­a­lūs klau­si­mai. Dėl pa­sko­los, lyg vy­res­nio am­žiaus, prieš­pen­si­nio am­žiaus žmo­gus sko­li­na­si pi­ni­gų iš „Sod­ros“ sa­vo si­tu­a­ci­jai spręs­ti. Aš tą nau­do­ju va­do­vau­da­ma­sis lo­gi­ka, kad pen­si­jos tu­ri bū­ti mo­ka­mos su­lau­kus pen­si­nio am­žiaus. Jei­gu jis nė­ra pen­si­nio am­žiaus, ne pen­si­jo­mis tu­rė­tu­me spręs­ti ši­tas si­tu­a­ci­jas, bet to­mis iš­mo­ko­mis, ku­rias jūs pa­mi­nė­jo­te, tai yra ar­ba ne­dar­bo, ar­ba ne­tek­to dar­bin­gu­mo, ar­ba ki­to­mis iš­mo­ko­mis. Ka­dan­gi tos sis­te­mos ne­su­vei­kia, žmo­nės ren­ka­si iš­an­ks­ti­nes pen­si­jas ir šia pras­me iš­ei­na, kad jis pa­si­sko­li­na, ji­sai tą mė­ne­sį gau­na su­ma­žin­tą, bet be­veik vi­są pen­si­ją – jei­gu gau­na 600 eu­rų, tai 484 eu­rus. Tas fi­nan­si­nis skai­čia­vi­mas 60 ir 240 at­si­ran­da dėl to, kad ji­sai gau­na be­veik vi­są pen­si­ją, o čia su­ma­ži­na­ma tik­tai 0,32 % dau­gi­nant iš mė­ne­sių skai­čiaus. Taip, mes ma­tė­me, kad tai su­da­ro ke­lio­li­ka pro­cen­tų nuo vi­sos. Taip iš­ei­na, kad pra­džio­je gau­na di­de­lę su­mą, o grą­ži­na per daug me­tų, pa­na­šiai, kaip jau­ni­mas ima būs­to pa­sko­las – ir­gi gau­na vi­są su­mą, o pas­kui grą­ži­na per daug me­tų.

At­sa­kau Mo­ni­kai, ka­dan­gi ne­at­sa­kiau į tą klau­si­mą. Žmo­gus ne­ga­li gau­ti jo­kių ki­tų iš­mo­kų, jis ne­ga­li gau­ti ki­tų iš­mo­kų – jei­gu jis gau­na „Sod­ros“ iš­mo­kas ar ki­tas, ta­da jam ne­pri­klau­so iš­anks­ti­nė, jei­gu gau­na so­cia­li­nę pa­šal­pą tam, kad iš­gy­ven­tų, ta­da jau ji­sai ga­li rink­tis, bet so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kų – ne, šal­pos ne­ga­li gau­ti. Pra­šom.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, pir­miau­sia ne­no­rė­čiau su­tik­ti, kad ši­ta sis­te­ma bau­džia žmo­gų. Jūs bu­vo­te mi­nist­ru, pui­kiai ži­no­te, kaip vei­kia sis­te­ma. Jūs at­sa­ky­da­mas pats tei­gė­te, pir­miau­sia, sis­te­ma yra sa­va­no­riš­ka, nie­kas per prie­var­tą ne­ver­čia, po to ga­li grįž­ti į rin­ką. Be­dar­bio iš­mo­kos, so­cia­li­nė pa­gal­ba, pa­ra­ma ir vi­si ki­ti da­ly­kai, bet ne­no­riu čia te­oriš­kai gin­čy­tis, nes bu­vau vie­nas iš ši­to įsta­ty­mo au­to­rių. Ta­da si­tu­a­ci­ja bu­vo vi­siš­kai ki­to­kia – bu­vo šim­tai tūks­tan­čių be­dar­bių, jų nie­kas ne­ėmė į dar­bą. Da­bar su 7,5 tūkst. čia ad­mi­nist­ra­ci­niai kaš­tai bus di­des­ni.

Ma­no klau­si­mas, pir­miau­sia, ką da­ry­si­me su tais, ku­rie jau iš­ėjo anks­čiau, ku­rių bu­vo de­šim­ti­mis tūks­tan­čių dau­giau? Ar ši­tas įsta­ty­mas ga­lios ir at­gal, kaip jūs pro­jek­tuo­ja­te?

Ir ant­ras da­ly­kas, kaip tie 7,5 tūkst. da­bar esan­čių prieš­lai­ki­nės pen­si­jos lai­ko­tar­piu pa­si­skirs­to, kiek yra me­tų – vie­ni me­tai, dve­ji me­tai, tre­ji ir kiek per pen­ke­rius? Nie­kas ne­iš­ei­na, daž­niau­siai ten iš­ei­na vi­dur­kis dve­jų su pu­se–t­re­jų me­tų, jei­gu aš pri­si­me­nu tuos re­zul­ta­tus. Ar ana­li­za­vo­te su „Sod­ros“ spe­cia­lis­tais?

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū.

L. KUKURAITIS (DFVL). Dė­kui, Al­gir­dai. Tik­rai la­bai įdo­mios dis­ku­si­jos, įdo­mūs klau­si­mai. Dėl baus­tu­mo. Te­oriš­kai at­sa­kant į te­ori­nį klau­si­mą, ar bau­džia sis­te­ma, ar ne – ge­ro­vės vals­ty­bė­je, jei­gu žmo­gus tu­ri rink­tis iš­anks­ti­nę pen­si­ją, užuot at­si­rė­męs į ki­tas sis­te­mas, tai ta­da vals­ty­bė bau­džia, va­di­na­si, ji­nai ne­už­tik­ri­na bar­je­ro, kad žmo­gus ne­kenk­tų sau (čia žmo­gus ken­kia sau, jei žvel­gia­me į at­ei­tį). Jei­gu jis ren­ka­si kenk­ti sau, va­di­na­si, ge­ro­vės vals­ty­bė ne­su­vei­kia. Šia pras­me vals­ty­bė bau­džia. Aš su­pran­tu, tuo me­tu bu­vo ki­ta si­tu­a­ci­ja ir da­bar mes tik­rai kal­ba­me, kad pa­si­kei­tu­si ir yra tų va­rian­tų, kaip spręs­ti. Dėl to tu­ri­me kal­bė­ti apie tai, kad kuo ma­žiau žmo­nės rink­tų­si šią sis­te­mą.

Kal­bant apie tai, kaip pa­si­skirs­to, tie­są sa­kant, yra tie duo­me­nys, aš jų ne­tu­riu. Jei­gu per­eis pa­tei­ki­mą, dis­ku­tuo­si­me ko­mi­te­te, tik­rai bus pri­sta­ty­ti vi­si duo­me­nys. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl at­gal…

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Lai­kas klaus­ti iš­se­ko. Da­bar mo­ty­vai. Po jų kaip tik bū­si­me pa­sie­kę bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą ir ga­lė­si­me bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to. L. Na­gie­nė kal­ba už.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, at­sa­ky­siu į kai ku­riuos klau­si­mus ir ko­dėl žmo­nės pa­si­rin­ko bū­tent iš­anks­ti­nę pen­si­ją? Dėl ko? Dėl to, kad kai ku­riais at­ve­jais žmo­nės, kai žlu­go ko­lū­kiai, ko­o­pe­ra­ty­vai, ban­kru­ta­vo įmo­nės, ne­ga­lė­jo pri­si­tai­ky­ti prie esa­mos si­tu­a­ci­jos, sun­kiai su­si­ras­da­vo dar­bo, ne­su­ge­bė­jo in­teg­ruo­tis į nau­ją dar­bo rin­ką. Ne­dar­bin­gu­mo pro­cen­tas yra nu­sta­ty­tas ir jis ne­ga­li gau­ti iš­mo­kos, nes jis dar lai­ko­mas dar­bin­gu.

Aš ma­nau, kad šiuo at­ve­ju iš tų 7 tūkst. 300 as­me­nų, ku­riuos pa­tei­kė ko­le­ga, tik­rai ne vi­siems bus mo­ka­ma ir at­ku­ria­ma se­nat­vės pen­si­ja po 20 me­tų, kaip pa­mi­nė­jo. Da­lis, jau pa­gal nau­ją įsta­ty­mą, tre­jus me­tus… Jei­gu jis iš­ėjo ir tu­rė­jo sta­žą dau­giau ne­gu 40 me­tų, to­kiu at­ve­ju ši­tam as­me­niui ir bus mo­ka­ma se­nat­vės pen­si­ja. Aš ma­nau, kad čia yra tie­siog ne­di­de­lės lė­šos, ji­sai gaus vi­są iš­mo­ką ir to­kiu at­ve­ju vals­ty­bei ma­žiau rei­kės pri­si­dė­ti ir šelp­ti, nes iš tik­rų­jų prie skur­do ri­bos jis šian­dien gy­ve­na, kai mes su­ma­ži­no­me jo pen­si­ją 20 ar 25 %, nes anks­čiau bu­vo net 0,4 % už kiek­vie­ną mė­ne­sį ma­ži­na­ma. To­dėl tik­rai siū­lau pri­tar­ti, ka­dan­gi čia ne­di­de­lė da­lis as­me­nų, kiek­vie­nais me­tais bū­tų at­ku­ria­ma ir pra­de­da­ma mo­kė­ti vi­sa se­nat­vės pen­si­ja. Siū­lau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las – prieš.

E. GENTVILAS (LSF). Ir ne vi­sai prieš, ir sa­vo­tiš­kai no­ri­si bal­suo­ti už, nes gir­džiu, la­bai ati­džiai klau­siau­si, la­bai daug ge­rų mo­ty­vų, bet ke­liu klau­si­mus, ku­rie man ky­la. Tai pri­im­ki­te ne kaip ma­no agi­ta­vi­mą bal­suo­ti prieš ar su­si­lai­ky­ti. Aš pats dar tu­riu lai­ko pa­gal­vo­ti.

Žiū­rė­ki­te, bus tai­ko­ma tur­būt ir tiems as­me­nims, ku­rie bu­vo iš­ėję į iš­anks­ti­nę pen­si­ją ir da­bar jau yra pa­sie­kę pen­si­nį am­žių. Mes ne­ži­no­me, kiek yra to­kių as­me­nų, ku­rie bu­vo iš­ėję į iš­anks­ti­nę pen­si­ją ir da­bar jau yra pen­si­nin­kai. Ku­rie dar nė­ra pen­si­nin­kai, to­kių yra 7,5 tūkst. Tai­gi ap­skri­tai kiek to­kių žmo­nių bus? Kiek jų iš­liks, ge­rė­jant svei­ka­tos ap­sau­gai, iki 21 me­tų po pen­si­jos, tai čia ki­tas klau­si­mas. Klau­si­mas, koks ap­skri­tai yra tų žmo­nių skai­čius?

Ki­tas da­ly­kas, kiek tai kai­nuos? Man at­ro­do, ne­ga­li­ma teik­ti pro­jek­tų, dėl ku­rių sa­ko­ma, kad ne­bus iš­lai­dų. At­si­ras „Sod­ros“ iš­lai­dų, nes taip ga­li at­si­ras­ti de­šim­tys tūks­tan­čių žmo­nių. Įsi­vaiz­duo­ki­me, kad žmo­nės gy­vens, ti­kė­ki­mės, gy­vens vis il­giau ir il­giau.

O di­dy­sis pa­ra­dok­sas, ku­rį aš gir­džiu ko­le­gos Li­no pri­sta­ty­me, yra toks: jis pra­dė­jo ir to­liau tę­sia – aš ne­no­riu ir ne­pri­ta­riu iš­ėji­mui į iš­anks­ti­nę pen­si­ją, ta­čiau jū­sų pro­jek­tas ska­ti­na iš­ei­ti į iš­anks­ti­nę pen­si­ją. Tai čia yra di­dy­sis pa­ra­dok­sas, ku­rį jūs tu­rė­tu­mė­te gir­dė­ti, nes trūks­ta tik tiek, kad dar bū­tų pa­di­din­ta po to, kai su­eis 21 me­tai jau bu­vi­mo pen­si­jo­je. Pri­trū­ko tam tik­ro nuo­sek­lu­mo ko­le­gos, nors šiaip gal net ne­bal­suo­siu vi­sai, kad ne­ga­din­čiau. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Tai da­bar ir bus pro­ga pa­ro­dy­ti, kaip kas bal­suos, taip pat ir E. Gent­vi­las. Bal­suo­ja­me, ar pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo L. Ku­ku­rai­čio ne­se­niai pri­sta­ty­tam pro­jek­tui.

Bal­sa­vo 126: už – 68, prieš – 7, su­si­lai­kė 51. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Da­bar pa­grin­di­nis ir vie­nin­te­lis ko­mi­te­tas siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Svars­ty­mo da­ta siū­lo­ma gruo­džio 19 die­na. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Da­bar ei­lės tvar­ka M. Na­vic­kie­nė. Pra­šau, tuoj įjung­siu.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ko­le­gos, no­riu pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKAS. Ma­nau, kad dėl fi­nan­si­nių klau­si­mų, sa­vai­me aiš­ku, rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. L. Sluš­nys. Pra­šau.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ma­no bal­są įskai­ty­ki­te prieš, nes kor­te­lė kaž­ko­dėl ne­su­vei­kė. Pra­šau.

PIRMININKAS. Taip, fik­suo­ja­me, kad L. Sluš­nys bal­sa­vo prieš. Ir E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ka­dan­gi pri­tar­ta to­kiam iš­ėji­mą į iš­anks­ti­nę pen­si­ją ska­ti­nan­čiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, no­riu pa­klaus­ti: kur ga­liu pa­ra­šy­ti pra­šy­mą iš anks­to iš­ei­ti į pen­si­ją? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Na, vi­si… Jums L. Na­gie­nė ga­li vis­ką pa­tar­ti, ma­nau, ži­no pui­kiai tą sis­te­mą. Ne­var­gin­ki­te čia vi­so Sei­mo.

Taip, ko­le­gos, to­liau, kaip ži­no­me, bu­vo pa­da­ry­ta Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­tei­ki­mo per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Šis pro­jek­tas bus iš kar­to po Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je. Bus pa­tei­ki­mo tę­si­nys.

 

12.56 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Jo­li­tos Mi­liu­vie­nės sky­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kontro­lie­re“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3285 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau dėl J. Mi­liu­vie­nės sky­ri­mo mes tu­ri­me tik ap­si­spręs­ti dėl pa­grin­di­nio ko­mi­te­to. Čia bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo ne­rei­kia, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu fik­suo­ti, kad Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas yra pa­grin­di­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu taip ir nu­ta­ria­me.

Dar mes… Svars­ty­mo da­tos, tie­sa, ne­pa­sa­kiau. Pla­nuo­ja­me svars­ty­ti lap­kri­čio 16 die­ną.

Dar mes ap­svars­tė­me re­zer­vi­nius, vie­ną re­zer­vi­nį ir vie­ną pa­grin­di­nės dar­bo­tvarkės pas­ku­ti­nį pro­jek­tą, tai čia rei­kės bal­suo­ti.

 

12.57 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos 2023 m. spa­lio 25 d. iš­va­dos Nr. 250-I-29“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3246 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar ei­lės tvar­ka dėl dar­bo­tvarkės 2-22 klau­si­mo – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos 2023 m. spa­lio 25 d. iš­va­dos Nr. 250-I-29“ pro­jek­to. Čia yra pri­ėmi­mo bal­sa­vi­mas. Ar pri­ta­ria­me pa­teik­tam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui?

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 132: už – 73, prieš – 49, su­si­lai­kė 10. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.58 val.

So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1934 2, 3 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-281 (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Taip pat ap­svars­tė­me re­zer­vi­nį 2 klau­si­mą. Čia svars­ty­mo sta­di­ja bu­vo. So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dai pro­jek­tą at­mes­ti.

Bal­sa­vo 135: už – 121, prieš – 2, su­si­lai­kė 12. Tai­gi pro­jek­tas yra at­mes­tas.

Da­bar in­for­muo­ju, kad pra­tę­siu ry­ti­nio po­sė­džio lai­ką iki to mo­men­to, kol ap­svars­ty­si­me li­ku­sius ry­ti­nio po­sė­džio pro­jek­tus. Ta­čiau pa­brė­žiu, kad dėl dvie­jų nu­ta­ri­mų pro­jek­tų, ku­riais spren­džia­mi imu­ni­te­to ir ap­kal­tos klau­si­mai, po pa­tei­ki­mo bal­sa­vi­mo nė­ra, tik ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai pa­tei­kia iš­va­das ir at­sa­ko į klau­si­mus. Nei mo­ty­vų, nei bal­sa­vi­mo po pa­tei­ki­mo nė­ra. Vis­kas. Dėl šių nu­ta­ri­mų pro­jek­tų sprę­si­me pri­ėmi­mo sta­di­jo­je, kur rei­kia 71 bal­so, kad pro­jek­tai bū­tų pri­im­ti.

 

13.00 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl su­ti­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį Pet­rą Gra­žu­lį patrauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, jį su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3287 (pa­tei­ki­mas)

 

Tai­gi tę­sia­me ry­ti­nį po­sė­dį. Kvie­čiu į tri­bū­ną D. Asa­na­vi­čiū­tę, ji pa­teiks Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl su­ti­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį Pet­rą Gra­žu­lį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, jį su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“ pro­jek­tą. Pra­šau.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mos ko­le­gės, ger­bia­mi ko­le­gos, tai­gi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ro­rė N. Gruns­kie­nė 2023 m. spa­lio 24 d. raš­tu krei­pė­si į Sei­mą dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo su­ti­ki­mo pa­trauk­ti Sei­mo na­rį bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ir ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę ir in­for­ma­vo, kad at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl to, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis 2022 m. ge­gu­žės 26 d. apie 12 va­lan­dą Sei­mo pa­tal­po­se, Ge­di­mi­no g. 53, vie­šai ty­čio­jo­si ir nie­ki­no žmo­nių gru­pę – LGBT ben­druo­me­nės na­rius dėl jų sek­su­a­li­nės orien­ta­ci­jos. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis pa­da­rė nu­si­kals­ta­mą vei­ką, nu­ma­ty­tą Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 170 straips­nio 2 da­ly­je, tai yra 2022 m. ge­gu­žės 26 d. po Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio, ku­rio me­tu bu­vo svars­to­mas Ci­vi­li­nės są­jun­gos įsta­ty­mo pro­jek­tas, jo pa­si­sa­ky­mus fil­muo­jant ir tran­sliuo­jant į ete­rį te­le­vi­zi­jos ka­me­roms, vie­šai ty­čio­jo­si ir nie­ki­no žmo­nių gru­pę dėl jų sek­su­a­li­nės orien­ta­ci­jos. Įver­ti­nus nu­ro­dy­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos, Sei­mo sta­tu­to, BPK nuo­sta­tas ir by­los fak­ti­nes ap­lin­ky­bes, to­les­nis bau­džia­ma­sis pro­ce­sas imu­ni­te­tą nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės tu­rin­čiam Sei­mo na­riui P. Gra­žu­liui ne­ga­lė­jo bū­ti tę­sia­mas ne­sant kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos, tai yra Sei­mo, su­ti­ki­mo pa­trauk­ti šį as­me­nį bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, jį su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę.

Tai­gi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2023 m. spa­lio 26 d. nu­ta­ri­mu su­da­ry­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ty­ri­mo ko­mi­si­ja ir ši­tai ko­mi­si­jai pa­ves­ta at­lik­ti ty­ri­mą iki lap­kri­čio 7 die­nos, tai yra iki šian­die­nos. Ko­mi­si­ja su­si­rin­ko du kar­tus, tai spa­lio 31 die­ną ir lap­kri­čio 6 die­ną. Spa­lio 31 die­nos po­sė­džio me­tu iš­klau­sė Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Pir­mo­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­rės J. Ja­siū­nie­nės ir Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro J. Lau­ciaus pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją ir at­sa­ky­mus į ko­mi­si­jos na­rių klau­si­mus. P. Gra­žu­lis, nors bu­vo kvie­čia­mas, pa­si­ro­dė tik­tai trum­pam ir pa­klaus­tas, ar mes ga­li­me jus pa­kar­to­ti­nai kvies­ti at­ei­ti pa­teik­ti sa­vo ar­gu­men­tus, jei jūs ne­at­vyk­si­te, ar jūs vis tiek ne­at­vyk­ti pla­nuo­tu­mė­te, P. Gra­žu­lis nu­ro­dė, kad vis tiek pla­nuo­tų ne­at­vyk­ti. To­dėl ko­mi­si­jos spren­di­mas – lai­ky­da­ma­si Sei­mo sta­tu­to ir ko­mi­si­jos reg­la­men­to, ne­da­ly­vau­jant dėl pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių Sei­mo na­riui ar jo įga­lio­tam ki­tam Sei­mo na­riui, pri­ėmė spren­di­mą, jis skam­ba taip: ko­mi­si­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 23 straips­niu, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­nų­jų ty­ri­mo ko­mi­si­jų įsta­ty­mu ir at­si­žvelg­da­ma į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2023 m. spa­lio 26 d. nu­ta­ri­mą, siū­lo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui ten­kin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ro­rės tei­ki­mą dėl su­ti­ki­mo Sei­mo na­rį P. Gra­žu­lį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę. Dėl to­kio spren­di­mo bal­sa­vo: už – 5, prieš ne­bu­vo nė vie­no, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Dė­kui. Da­bar jū­sų no­ri pa­klaus­ti še­ši Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Ged­vi­las.

A. GEDVILAS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis iš­va­di­no į Sei­mą at­ėju­sius ho­mo­sek­su­a­lus iš­kry­pė­liais, o tai iš tie­sų nė­ra po­zi­ty­vu. O ko­dėl nie­kas ne­kal­ba apie ap­lin­ky­bes, kad žmo­gus ga­li­mai bu­vo iš­pro­vo­kuo­tas? Kas vis dėl­to įlei­do į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą žmo­nes, ku­rie prieš pus­an­trų me­tų iš­pro­vo­ka­vo mi­nė­tą Sei­mo na­rį to­kiai re­ak­ci­jai? Kur to Sei­mo na­rio ar na­rės at­sa­ko­my­bės klau­si­mas, at­sa­kin­go už tų as­me­nų el­ge­sį Sei­me? Ar taip pat uo­liai kel­si­te at­sa­ko­my­bės klau­si­mą A. Ar­mo­nai­tės, iš­da­vu­sios lei­di­mą liūd­nai pa­gar­sė­ju­siam O. Šu­ra­je­vui vie­šai derg­ti Sei­me, nes dar ir­gi ma­žiau nei me­tų se­nu­mo klau­si­mas. Ko­dėl siū­lo­te P. Gra­žu­lį po pus­an­trų me­tų ati­duo­ti bau­džia­ma­jai at­sa­ko­my­bei, kai mi­nė­tam O. Šu­ra­je­vui bu­vo skir­ta sim­bo­li­nė 25 eu­rų bau­da, o A. Ar­mo­nai­tė iš vi­so li­ko ne­įver­tin­ta? Ar dar ga­li­me ti­kė­tis ir jos įver­ti­ni­mo už to­kius liūd­nai vi­so­je Lie­tu­vo­je gar­siai nu­skam­bė­ju­sius įvy­kius?

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas Sei­mo na­ry, jūs pui­kiai su­pran­ta­te, kad nei Sei­mas, nei ko­mi­si­ja nė­ra tei­sė­jai ir čia nė­ra teis­mo pro­ce­sas. Ši­ta ko­mi­si­ja tik­tai su­tin­ka su ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ro­rės siū­ly­mu pa­nai­kin­ti imu­ni­te­tą, kad Sei­mo na­rys ga­lė­tų to­liau da­ly­vau­ti teis­mi­niuo­se pro­ce­suo­se. Dėl ki­tų jū­sų mi­nė­tų įvy­kių čia vėl­gi ne mū­sų at­sa­ko­my­bė ir ne mū­sų spren­di­mas. Tie­siog aš no­rė­čiau pa­ci­tuo­ti, ką reiš­kia žo­dis „iš­si­gi­mė­lis“ – tai žmo­gus, tu­rin­tis fi­zi­nio ar­ba psi­chi­nio iš­si­gi­mi­mo po­žy­mių, iš­ga­ma, iš­vi­sa. Ma­nau, kad čia yra ne tik ne­gra­žu, bet ir įžei­džian­tis… Ši­tas žo­dis bu­vo nau­do­ja­mas įra­še, ku­riuo re­mian­tis yra pra­dė­ta by­la.

PIRMININKAS. Klau­sia P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, jūs, ma­nau, gir­dė­jo­te. Ka­da po­nas A. Va­lins­kas bu­vo Sei­mo pir­mi­nin­ku, pa­siū­lė šau­dy­ti iš­ga­mas, pra­de­dant nuo Len­kų par­ti­jos pir­mi­nin­ko W. To­ma­szew­skio, po vie­ną kas­die­ną. Kaip jūs ži­no­te, pri­im­tas spren­di­mas – ne­kal­tas. Jūs jau ma­tė­te O. Šu­ra­je­vo siau­tė­ji­mą, įvai­riau­siais ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais kei­kiant vi­sus Sei­mo na­rius – vis­kas yra ge­rai. Jūs gir­dė­jo­te, ka­da mi­nist­rė, ūkio mi­nist­rė, Lais­vės par­ti­jos pir­mi­nin­kė A. Ar­mo­nai­tė iš­va­di­no š ga­ba­lais Sei­mo na­rį Si­mą, vis­kas yra ge­rai. Ir man la­bai keis­ta, kai aš pa­ci­ta­vau po­pie­žių, ką pro­ku­ro­rė pa­sa­kė, bet tai nu­skam­bė­jo po­pie­žiaus žo­džiai iš ta­vo lū­pų, už tai tu esi kal­tas.

PIRMININKAS. Lai­kas!

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Mū­sų su­da­ry­tai ko­mi­si­jai ne­bu­vo su­for­muo­ta už­duo­tis spręs­ti ki­tų klau­si­mų, bet, ger­bia­mas Pet­rai, per vi­są ne­pri­klau­so­my­bės Sei­mo dar­bą tai yra jau šeš­to­ji ko­mi­si­ja, su­da­ry­ta bū­tent jū­sų at­ve­jams spręs­ti. Bu­vo su­da­ry­ta 2010 me­tais, 2013, 2017, 2019, 2020 me­tais ir da­bar. Ger­bia­mas Pet­rai, aš ma­ny­čiau, kad kiek­vie­nas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis tu­ri at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus ir už sa­vo po­el­gius. Kaip jis tu­ri at­sa­ky­ti – vėl­gi ne Sei­mo spren­di­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­kui. Ger­bia­ma ko­le­ge, jūs ži­no­te, kad tas in­kri­mi­nuo­ja­mas nu­si­kal­ti­mas įvy­ko prieš pus­an­trų me­tų. Dar vie­nas nu­si­kal­ti­mas, už ku­rį P. Gra­žu­lis yra da­bar teis­muo­se, įvy­ko dar se­niau. Kaip jūs ver­ti­na­te mū­sų tei­sė­sau­gos dar­bą, ka­da jie lai­ko tam tik­ras… taip sa­kant, nu­si­kal­ti­mą me­tus, dve­jus, tre­jus ir, ga­vę ko­man­dą iš po­li­ti­kų, iš­trau­kia, ir at­ne­ša ant sta­lo? Ar nė­ra čia tei­sė­sau­gos ben­dra­dar­bia­vi­mas ir da­ly­va­vi­mas po­li­ti­niuo­se pro­ce­suo­se? Ar mes tu­ri­me tai to­le­ruo­ti, ar tu­ri­me vie­ną sy­kį tą si­tu­a­ci­ją įver­tin­ti ir pa­smerk­ti, kad ne­lai­ky­tų ki­še­nė­se, stal­čiuo­se pa­si­dė­ję įvai­rių įro­dy­mų ir čia ne­ne­šio­tų pa­gal tam tik­rą ko­man­dą? Ačiū.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš ne­ma­nau, kad Sei­mo na­rys tu­ri tei­sę, pri­si­deng­da­mas po­li­ti­niais pro­ce­sais, ne­at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 29 straips­nis aiš­kiai sa­ko: „Įsta­ty­mui, teis­mui ir ki­toms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms ar pa­rei­gū­nams vi­si as­me­nys ly­gūs. Žmo­gaus tei­sių ne­ga­li­ma var­žy­ti ir teik­ti jam pri­vi­le­gi­jų dėl jo ly­ties, ra­sės, tau­ty­bės, kal­bos, kil­mės, so­cia­li­nės pa­dė­ties, ti­kė­ji­mo, įsi­ti­ki­ni­mų ar pa­žiū­rų pa­grin­du.“

Tai kaip da­bar taip yra, kad ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pro­ku­ro­ras J. Lau­cius įvar­di­no, kad O. Šu­ra­je­vui yra tai­ko­mi ki­to­kie stan­dar­tai tam, kad pra­dė­tų bau­džia­mą­jį ty­ri­mą, ne­gu kad P. Gra­žu­liui, ku­ris yra Sei­mo na­rys? Tai jei­gu O. Šu­ra­je­vo pa­ty­čios, keiks­mai, ne­cen­zū­ri­niai žo­džiai, ki­tų pa­žiū­rų žmo­nių nie­ki­ni­mas yra tei­sė­ti, tai kaip ta­da iš­ei­na su par­la­men­ta­ru P. Gra­žu­liu? Ar jo at­ve­ju tai jau nė­ra pa­žiū­ros? Sei­mo na­riai, bal­suo­da­mi už tai, kad jis iš­sa­kė sa­vo pa­žiū­ras, kaip tai da­rė O. Šu­ra­je­vas, mes ta­da pa­žei­si­me Kon­sti­tu­ci­ją. Kaip jūs tai ma­to­te?

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Vėl­gi, aš jau ne­at­sa­ki­nė­siu apie teis­mo spren­di­mus ir apie ne mū­sų ko­mi­si­jos nu­brėž­tą for­ma­tą, ir ri­bas, tai at­sa­kys teis­mo pro­ce­sas. Ir mes kal­ba­me, ir jūs pats pa­sa­kė­te sa­vo pa­si­sa­ky­me, kad ne­va­lia įžei­di­nė­ti žmo­nių dėl jų po­li­ti­nių, sek­su­a­li­nių ir ki­tų pa­žiū­rų, taip pat ir ra­sės, ir ti­kė­ji­mo. Šiuo at­ve­ju Sei­mo na­rys kaip po­li­ti­kas tu­rė­tų lai­ky­tis aukš­tes­nių stan­dar­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, Jur­gi, už su­teik­tą žo­dį. SLPB+ ben­druo­me­nė ma­no, kad kaip ir yra daug pa­si­sa­ky­mų, kad mes gy­ve­na­me pliu­ra­lis­ti­nė­je vals­ty­bė­je, tai ir yra nuo­mo­nių įvai­ro­vė. O ar čia jau pre­ce­den­tas įves­ti dik­ta­tą ir su­si­do­ro­ji­mą su opo­nen­tais? Yra daug kal­ba­ma, jūs tur­būt ir­gi ati­trū­ko­te nuo gy­ve­ni­mo, kad jūs Sei­me dir­ba­te. Ir kaip yra iš­va­do­se pa­ra­šy­ta, kad po­li­ti­kai čia, Sei­me, ga­li dau­giau dis­ku­tuo­ti ir iš­reikš­ti dau­giau sa­vo nuo­mo­nių. Tai su jū­sų iš­va­do­mis SLPB+ ben­druo­me­nė su­tin­ka.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Ko ge­ro, rei­kė­tų su­pras­ti jū­sų min­tį, kad tei­sin­gai at­sa­ky­čiau į ši­tą klau­si­mą. De­ja, aš jos ne­su­pra­tau. Bet nuo­mo­nių įvai­ro­vė nie­ka­da ne­ga­li bū­ti pa­ty­čios dėl ki­to žmo­gaus orien­ta­ci­jos, re­li­gi­jos, ra­sės ir ki­tų įsi­ti­ki­ni­mų.

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos M. Pui­do­kas no­ri kal­bė­ti.

M. PUIDOKAS (MSNG). Dėl ve­di­mo tvar­kos. Aš ko­le­gės klau­siau ne apie bau­džia­mą­jį ty­ri­mą, bet kaip par­la­men­ta­rės. Aš taip su­pran­tu, kad ty­čio­tis iš R. Že­mai­tai­čio, D. Ke­pe­nio, M. Pui­do­ko ir ki­tų par­la­men­ta­rų ir juos nie­kin­ti, ir įžei­di­nė­ti yra leis­ti­nas el­ge­sys. Ir jūs pri­ta­ria­te to­kiai iš­sa­ky­tai pro­ku­ro­ro nuo­mo­nei? Nes tai nė­ra apie bau­džia­mą­jį ty­ri­mą. Po­li­ci­ja bu­vo su­rin­ku­si to­kį tal­mu­dą me­džia­gos, ir Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ro­ras įsi­jun­gė, ir bū­tent pri­ėmė spren­di­mą ne­pra­dė­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, nors įpras­tai taip nie­kas to­kio ly­gio by­lo­se ne­da­ro. Tai ar toks el­ge­sys Sei­mą ten­ki­na, kai yra ly­gūs ir ly­ges­ni kaip Dž. Or­ve­lo „Gy­vu­lių ūky­je“?

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Man gai­la, ger­bia­mas ko­le­ga, kad kiek­vie­ną Sei­mo po­sė­dį jū­sų mi­nė­tiems Sei­mo na­riams ty­čio­jan­tis iš tam tik­rų po­li­ti­nių par­ti­jų ir jė­gų vi­si ty­li­te ir tą to­le­ruo­ja­te.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš dar kar­tą pri­me­nu, kad po­li­ti­kai ne­tu­rė­tų leis­tis į dar ne­baig­tų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų ver­ti­ni­mus, nes taip pat ga­li­ma už šią veik­lą su­lauk­ti ati­tin­ka­mo tei­sė­sau­gos re­a­ga­vi­mo. Pas­ku­ti­nis klau­sia V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, dė­ko­ju ko­mi­si­jai už at­lik­tą ne­leng­vą dar­bą. No­rė­jau pa­klaus­ti, ko­kie mo­ty­vai dau­giau­sia lė­mė jū­sų spren­di­mą? Gal­būt bu­vo pa­mi­nė­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo by­los pa­vyz­džiai, kai Teis­mas su­for­ma­vo to­kius kri­te­ri­jus, kad dis­kri­mi­na­ci­ja dėl sek­su­a­li­nės orien­ta­ci­jos yra to­kia pat bjau­ri ir baus­ti­na, ir sun­ki, kaip ir dis­kri­mi­na­ci­ja dėl ly­ties, ra­sės, an­ti­se­mi­ti­nė dis­kri­mi­na­ci­ja? Ma­tyt, to­kie mo­ty­vai jus mo­ty­va­vo pri­im­ti to­kį spren­di­mą?

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Taip, iš­klau­sius pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vų ir su­for­ma­vus tam tik­rą po­zi­ci­ją dėl Eu­ro­pos pa­tir­ties ir žmo­gaus tei­sių, ir taip pat po­li­ti­kų at­sa­ko­my­bės dėl sa­vo veiks­mų ir žo­džių, ir ma­nant, kad po­li­ti­kas, kaip ir ei­li­nis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis, tu­ri at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus ir po­el­gius, ko­mi­si­jos dau­gu­mos, ne vie­no bal­so spren­di­mu, bet dau­gu­mos spren­di­mu šis spren­di­mas bu­vo, kad su­tin­ka­me pa­nai­kin­ti Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio imu­ni­te­tą.

PIRMININKAS. Dė­kui, at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Kaip ir mi­nė­jau, jo­kio veiks­mo dau­giau šian­dien su šiuo pro­jek­tu mums at­lik­ti ne­rei­kia. Svars­ty­mas, kaip ži­no­te, ket­vir­ta­die­nį. P. Gra­žu­lis dėl ve­di­mo tvar­kos.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, jūs iš­var­di­jo­te, kiek jū­sų val­dan­čio­ji dau­gu­ma ban­dė at­im­ti iš ma­nęs imu­ni­te­tą. Tai­gi jūs tie pa­tys, tik dangs­to­te ka­gė­bis­tus ir ko­mu­nis­tus. Tai jūs ga­lė­jo­te ir pri­min­ti, kiek kar­tų so­viet­me­čiu sė­dė­jau kar­ce­riuo­se, la­ge­riuo­se, kad bu­vau teis­tas. Tai­gi jūs tik pa­kei­tė­te par­ti­jos pa­va­di­ni­mą, o esa­te tą­sa to so­vie­ti­nio re­lik­to – Ko­mu­nis­tų par­ti­jos.

Aš no­riu už­baig­ti ši­tą to­kį pa­si­sa­ky­mą, jį sa­kiau iš tri­bū­nos ne vie­ną­kart ir dar pa­sa­kau: so­vie­ti­niais lai­kais mon­sin­jo­ras ku­ni­gas A. Sva­rins­kas, ka­lė­jęs 23 me­tus so­vie­ti­niuo­se la­ge­riuo­se, ti­kin­tie­siems sa­ky­da­vo: „Mie­lie­ji, jei­gu per­se­kio­ja ma­ne ta­ry­bų val­džia, tar­nau­ju Die­vui, o jei­gu ma­ne gir­tų, tar­nau­čiau vel­niui.“

Mie­li žmo­nės, aš jums sa­kau: jei­gu kon­ser­va­to­rių po­li­ti­nė ma­fi­ja ma­ne per­se­kio­ja, tar­nau­ju jums, mie­li žmo­nės, o jei­gu jie ma­ne gir­tų, tar­nau­čiau ši­tai po­li­ti­nei dau­gu­mai. Ačiū jums už šiuos per­se­kio­ji­mus. Ir ne­gal­vo­ki­te, kad aš čia pra­dė­siu gai­lė­tis už sa­vo žo­džius, iš­sa­ky­tas min­tis. Aš krikš­čio­nis. Ma­nęs jūs ne­kry­žiuo­ja­te! Kris­tų nu­kry­žia­vo. Kad nu­kry­žiuo­tu­mė­te, rei­kia bū­ti šven­tam. Aš nuo­dė­min­gas, tai tik man­da­tą ban­do­te at­im­ti.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš vi­sa­da su­tei­kiu žo­dį P. Gra­žu­liui, jis čia yra svar­sty­mo ob­jek­tas, kad pas­kui ne­bū­tų ko­kių skun­dų. Ne­py­ki­te, bet ki­tiems re­pli­kuo­ti žo­džio ne­su­teik­siu, nes ge­riau­sias re­a­ga­vi­mas į P. Gra­žu­lio pa­si­sa­ky­mus yra iš­vis ne­re­a­guo­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

 

13.16 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­teik­tų siū­ly­mų pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Re­mi­gi­jui Že­mai­tai­čiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dai dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos proce­są pa­reng­ti iš­va­dai“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3288 (pa­tei­ki­mas)

 

To­dėl skel­biu ki­tą klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­teik­tų siū­ly­mų pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Re­mi­gi­jui Že­mai­tai­čiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dai dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­reng­ti iš­va­dai“ pro­jek­tą. Pa­tei­ki­mas.

A. VALINSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te pri­sta­ty­ti jums iš­va­dą dėl tei­ki­mo pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui R. Že­mai­tai­čiui.

Ko­mi­si­ja su­da­ry­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2023 m. rug­sė­jo 19 d. nu­ta­ri­mu Nr. XIV-2170 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­teik­tų siū­ly­mų pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Re­mi­gi­jui Že­mai­tai­čiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dai dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­reng­ti su­da­ry­mo“, 2023 m. spa­lio 10 d. Sei­mo nu­ta­ri­mu Nr. XIV-2190 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2023 m. rug­sė­jo 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-2170 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­teik­tų siū­ly­mų pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui R. Že­mai­tai­čiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dai dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­reng­ti su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“.

Ko­mi­si­ja, rem­da­ma­si su­rink­tų ir įver­tin­tų įro­dy­mų vi­su­ma, Kon­sti­tu­ci­jos nuo­sta­tų ir ki­to tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo, eks­per­tų ap­klau­sų pa­grin­du kon­sta­tuo­ja, kad Sei­mo na­rys R. Že­mai­tai­tis sa­vo 2023 m. ge­gu­žės 8 d., tų pa­čių me­tų ge­gu­žės 9 die­nos, bir­že­lio 13 die­nos, bir­že­lio 14 die­nos įra­šuo­se so­cia­li­nia­me tin­kle feis­bu­ke są­mo­nin­gai, pa­kar­to­ti­nai ir tiks­lin­gai sklei­dė tie­sos ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją apie žy­dų tau­tą ir žy­dų tau­ty­bės as­me­nis, pri­skir­da­mas jiems sun­kius ir la­bai sun­kius nu­si­kal­ti­mus, įvyk­dy­tus ki­tų as­me­nų ar as­me­nų gru­pių. Kal­ti­no vi­są žy­dų tau­tą dėl pa­vie­nių šios tau­ty­bės as­me­nų ar tam tik­rų Iz­ra­e­lio Vals­ty­bės ar jos ins­ti­tu­ci­jų veiks­mų. Kal­bė­da­mas apie Iz­ra­e­lio Vals­ty­bę, žy­dų tau­ty­bės as­me­nis ir vi­są žy­dų tau­tą var­to­jo že­mi­nan­čią, nu­as­me­ni­nan­čią, ste­re­o­ti­pi­zuo­jan­čią, nu­žmo­gi­nan­čią re­to­ri­ką, pa­teik­da­vo ten­den­cin­gus ir ša­liš­kus is­to­ri­nių ir šian­die­ni­nių įvy­kių, su­si­ju­sių su žy­dų tau­ty­bės as­me­ni­mis, ver­ti­ni­mus. Bū­da­mas aukš­to ran­go vals­ty­bės po­li­ti­ku, įžei­di­nė­jo ir že­mi­no Iz­ra­e­lio am­ba­sa­do­rių Lie­tu­vai, ak­re­di­tuo­tą ofi­cia­lų Iz­ra­e­lio Vals­ty­bės at­sto­vą, per se įžeis­da­mas Iz­ra­e­lio Vals­ty­bę. At­vi­rai reiš­kė pa­tei­si­ni­mą ir pri­ta­ri­mą po­sa­kiams, ska­ti­nan­tiems smur­ti­nį su­si­do­ro­ji­mą su žy­dų tau­ty­bės as­me­ni­mis. Šiuos veiks­mus ga­li­mai at­li­ko tiks­lais, ne­su­de­ri­na­mais su Sei­mo na­rio man­da­to jam su­tei­kia­mo­mis tei­sė­mis ir pa­rei­go­mis.

Dėl šių prie­žas­čių ko­mi­si­ja kon­sta­tuo­ja, kad R. Že­mai­tai­čio veiks­mai yra ver­tin­ti­ni kaip tau­ti­nės, ra­si­nės, re­li­gi­nės ar so­cia­li­nės ne­apy­kan­tos, prie­var­tos ir dis­kri­mi­na­ci­jos kurs­ty­mas, šmeiž­tas ir dez­in­for­ma­ci­ja, ku­rie yra ne­su­de­ri­na­mi su lais­ve reikš­ti in­for­ma­ci­ją, tai yra prieš­ta­rau­jan­tys iš Sei­mo na­rio prie­sai­kos, Sei­mo na­rio kon­sti­tu­ci­nio sta­tu­so ky­lan­tiems rei­ka­la­vi­mams gerb­ti ir vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai vyk­dy­ti Tau­tos at­sto­vo pa­rei­gas, veik­ti tau­tos ir Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sais, ben­drau­jant su rin­kė­jais, vi­suo­me­nės at­sto­vais pa­teik­ti tei­sin­gus fak­tus apie sa­vo pa­rei­gų vyk­dy­mą, veng­ti el­ge­sio, že­mi­nan­čio Sei­mo – Tau­tos at­sto­vy­bės re­pu­ta­ci­ją ir au­to­ri­te­tą, gerb­ti Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas ir jos sau­go­mas žmo­gaus tei­ses, ne­si­nau­do­ti sa­vo, kaip Tau­tos at­sto­vo, kon­sti­tu­ci­niu sta­tu­su ki­tų as­me­nų kon­sti­tu­ci­nėms tei­sėms ir lais­vėms pa­žeis­ti; iš kon­sti­tu­ci­nės at­sa­kin­go val­dy­mo dok­tri­nos ky­lan­tiems rei­ka­la­vi­mams, kad Sei­mo na­rys ne tik lai­ky­tų­si tei­sės ak­tų, bet tai da­ry­tų ypač at­sa­kin­gai dėl sa­vo pa­dė­ties ir sta­tu­so, nes dėl ne­at­sa­kin­gų, sub­jek­ty­vių sa­vo veiks­mų jis ga­li pa­da­ry­ti ža­lą es­mi­niams kon­sti­tu­ci­niams tei­si­niams gė­riams; iš Sei­mo na­rio, kaip Tau­tos at­sto­vo, tei­si­nio kon­sti­tu­ci­nio sta­tu­so in­di­vi­du­a­lu­mo, iš­skir­ti­nu­mo iš ki­tų vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vi­sų ki­tų pi­lie­čių tei­si­nio sta­tu­so ky­lan­tiems tam tik­riems iš­skir­ti­niams įsta­ty­mų, be ki­ta ko, Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so rei­ka­la­vi­mams jų el­ge­siui bei veiks­mams vi­sa­me vie­ša­ja­me gy­ve­ni­me, to­kių kaip bū­ti­ny­bė pa­rei­gas ei­ti są­ži­nin­gai ir lai­ky­tis aukš­čiau­sių el­ge­sio stan­dar­tų, lai­ky­tis žmo­gaus tei­sių ir lais­vių ir jas už­tik­rin­ti, va­do­vau­tis Kon­sti­tu­ci­ja ir tei­se, di­din­ti pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be ir jos ins­ti­tu­ci­jo­mis, vie­no­dai tar­nau­ti vi­siems žmo­nėms, ne­pai­sant jų tau­ty­bės, ra­sės, ly­ties, kal­bos, kil­mės, so­cia­li­nės pa­dė­ties, iš­si­la­vi­ni­mo, re­li­gi­nių įsi­ti­ki­ni­mų, po­li­ti­nių pa­žiū­rų, am­žiaus ar ki­tų skir­tu­mų, elg­tis de­ra­mai pa­gal ei­na­mas pa­rei­gas, veng­ti si­tu­a­ci­jų, kai po­li­ti­ko el­ge­sys kenk­tų jo ar Sei­mo re­pu­ta­ci­jai ir au­to­ri­te­tui, de­ra­mai elg­tis vi­suo­me­nė­je, lai­ky­tis vi­suo­ti­nai pri­pa­žįs­ta­mų do­ro­vės, mo­ra­lės ir eti­kos nor­mų… Pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 25 straips­nio 4 da­lies nuo­sta­tas, pa­gal ku­rias tau­ti­nės, ra­si­nės, re­li­gi­nės ar so­cia­li­nės ne­apy­kan­tos, prie­var­tos bei dis­kri­mi­na­ci­jos kurs­ty­mas, šmeiž­tas ir dez­in­for­ma­ci­ja sa­vai­me lai­ko­mi šiurkš­čiu Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mu, prieš­ta­rau­ja Sei­mo na­rio prie­sai­kai ir yra ver­tin­ti­ni kaip jos su­lau­žy­mas ir šiurkš­tus Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mas.

Ko­mi­si­jos iš­va­da. Su­rink­ti, iš­tir­ti ir įver­tin­ti įro­dy­mai bei nu­sta­ty­tos fak­ti­nės ap­lin­ky­bės pa­tvir­ti­na Sei­mo na­rių gru­pės 2023 m. rug­sė­jo 19 d. tei­ki­me pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui R. Že­mai­tai­čiui nu­ro­dy­to kal­ti­ni­mo, kad Sei­mo na­rys R. Že­mai­tai­tis 2023 m. ge­gu­žės 8 d., tų pa­čių me­tų ge­gu­žės 9 die­nos, bir­že­lio 13 die­nos, bir­že­lio 14 die­nos įra­šuo­se pa­skel­bė an­ti­se­mi­ti­nius, tau­ti­nę ne­san­tai­ką kurs­tan­čius įra­šus so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ bei vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se ir to­kiais sa­vo veiks­mais ga­li­mai su­lau­žė Sei­mo na­rio prie­sai­ką bei šiurkš­čiai pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją, pa­grįs­tu­mą.

Ko­mi­si­ja, at­si­žvelg­da­ma į tai, kas iš­dės­ty­ta, da­ro iš­va­dą, kad Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­me pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Sei­mo na­riui R. Že­mai­tai­čiui pa­teik­ti kal­ti­ni­mai yra pa­grįs­ti, to­dėl yra pa­grin­das pra­dė­ti šiam Sei­mo na­riui ap­kal­tos pro­ce­są Sei­me. Ko­mi­si­jos iš­va­da pa­tvir­tin­ta 2023 m. lap­kri­čio 6 d. po­sė­dy­je, jai pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu, bal­sa­vi­me da­ly­vau­jant 8 iš 9 ko­mi­si­jos na­rių. Ko­mi­si­jos na­rių at­ski­ro­ji nuo­mo­nė – gau­ta ne­bu­vo. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, ačiū jums už to­kį la­bai ge­rą dė­me­sį man, tu­rė­jo­me ge­rą pro­gą 2 mė­ne­sius vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­ko­mu­ni­kuo­ti ir pa­ben­drau­ti. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, ga­li­te įvar­din­ti vie­šai vi­siems, gir­dint vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nėms, 2018 m. gruo­džio 12 d. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, ku­ris reg­la­men­tuo­ja jū­sų ko­mi­si­jos dar­bą? Kas ta­me nu­ta­ri­me bu­vo, nes kaip ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas jūs pri­va­lė­jo­te su juo su­si­pa­žin­ti ir ra­šy­da­mas iš­va­das tu­rė­jo­te va­do­vau­tis ši­tuo Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mu? Gal ga­lite vie­šai įvar­din­ti, apie ką tas Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mas yra?

A. VALINSKAS (TS-LKDF). Tai aš net ne­abe­jo­ju, kad jūs ga­lė­si­te jį pa­vie­šin­ti. Mes ieš­ko­jo­me pa­gal jū­sų sklei­džia­mą są­mo­nės srau­tą ati­tin­ka­mų nu­ta­ri­mų ir ra­do­me vie­ną, ku­ris, mū­sų nuo­mo­ne, ypač ati­tin­ka mū­sų ko­mi­si­jos veik­los ap­im­tį ir jos su­da­ry­mo ap­lin­ky­bes, bet tai yra 2019 m. gruo­džio 18 d. nu­ta­ri­mas. Ja­me gal­būt, kaip įsi­vaiz­duo­ja­me, nes jūs la­bai ap­ta­kiai šne­ka­te, net ne­nu­ro­do­te nei kon­kre­čių nu­ta­ri­mų, nei kon­kre­čių jų punk­tų, bet grei­čiau­siai mes jau vėl­gi už­si­i­ma­me spė­lio­ji­mu, re­fe­ruo­ja­te į ko­mi­si­jos su­da­ry­mo ap­lin­ky­bes, kuo­met jos, to­kios ko­mi­si­jos, tu­ri bū­ti su­da­ry­tos, su­tei­kiant tei­sę jo­se pro­por­cin­gai da­ly­vau­ti ir opo­zi­ci­jos na­riams. Ta­čiau ta­me, bent jau ma­no ci­tuo­ja­ma­me, Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­me taip pat pa­žy­mi­ma, kad tai tu­ri bū­ti da­ro­ma, jei­gu pa­ti opo­zi­ci­ja to pa­gei­dau­ja.

Su­da­rant ko­mi­si­ją opo­zi­ci­jai bu­vo su­teik­tos ab­so­liu­čiai vi­sos ga­li­my­bės da­ly­vau­ti ko­mi­si­jos veik­lo­je nuo pat pir­mos die­nos. Pri­min­siu, kad ma­no ko­le­ga A. Vyš­niaus­kas dar per šiuos šo­ni­nius mik­ro­fo­nus ne tik pa­pra­šė as­me­niš­kai opo­zi­ci­jos iš­nau­do­ti jai su­teik­tas kvo­tas ir da­ly­vau­ti ko­mi­si­jos veik­lo­je nuo pat pra­džių, ta­čiau ko­mi­si­ja tuo ne­pa­si­nau­do­jo. Na, tai vėl­gi čia re­fe­ruo­ju į 2019 m. gruo­džio 18 d. kon­sti­tu­ci­nio nu­ta­ri­mo 17.1.5 punk­tą, ku­ria­me nu­ro­do­ma, „kad, kaip yra kon­sta­ta­vęs Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, iš Kon­sti­tu­ci­jos ky­lan­čių Sei­mo ma­žu­mos tei­sių gy­ni­mo im­pe­ra­ty­vo, Sei­mo opo­zi­ci­jos ap­sau­gos mi­ni­ma­lių rei­ka­la­vi­mų Sei­mas pri­va­lo pai­sy­ti ir su­da­ry­da­mas lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją. Šie rei­ka­la­vi­mai su­po­nuo­ja, in­ter alia, tai, kad Sei­mo lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja ne­ga­li bū­ti su­da­ro­ma vien iš Sei­mo po­li­ti­nės dau­gu­mos at­sto­vų, ne­įtrau­kiant Sei­mo ma­žu­mos (opo­zi­ci­jos) at­sto­vų, jei­gu jie to pa­gei­dau­ja.“ Jie to ne­pa­gei­da­vo, tas pa­gei­da­vi­mas bu­vo iš­reikš­tas vė­liau, į jį iš­kart bu­vo at­si­žvelg­ta – opo­zi­ci­jos na­riai į ko­mi­si­jos dar­bą bu­vo įtrauk­ti ir jų pa­gei­da­vi­mu, jų siū­ly­mu bu­vo su­reng­ti pa­pil­do­mi po­sė­džiai su eks­per­tais, dėl ku­rių pa­kvie­ti­mo į ko­mi­si­ją dar bu­vo su tais pa­čiais opo­zi­ci­jos na­riais ir kon­sul­tuo­ta­si.

PIRMININKAS. Klau­sia P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Po­nas pra­ne­šė­jau, R. Že­mai­tai­čiui jūs ren­gia­te ap­kal­tą dėl to, kad jis pa­sa­kė, kad bu­vo žy­dų tau­ty­bės as­me­nų, ku­rie ko­la­bo­ra­vo su NKVD, KGB. Ir tai yra tie­sa. Jis ne­ap­kal­ti­no vi­sos žy­dų tau­tos, o jūs iš­ve­dė­te, kad tai an­ti­se­mi­tiz­mas. Man ky­la klau­si­mas, ar jūs ne­ma­to­te da­bar­ti­nių žy­dų, Iz­ra­e­lio vy­riau­sy­bės veiks­mų Ga­zos Ruo­že, kai vyk­do­mas ge­no­ci­das prieš vai­kus? Per ke­lias sa­vai­tes jau yra žu­vę dau­giau kaip 5 tūkst. vai­kų, tė­vų, se­ne­lių, nu­žu­dy­ta dau­giau kaip 10 tūkst. vi­siš­kai ne­kal­tų žmo­nių. Ar jūs ne­gir­di­te, ką sa­ko Jung­tinių Tau­tų ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius, net Dž. Bai­de­nas? Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys ra­gi­na liau­tis, skelb­ti pa­liau­bas, ra­gi­na iš­jung­ti… leis­ti nau­do­tis van­de­niu, elek­tra. Ar tai ne ge­no­ci­das? Ar tai ne tie­sa?

A. VALINSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Pa­brė­šiu, kad tie veiks­mai, ku­riuos jūs da­bar var­di­na­te, tai yra Iz­ra­e­lio veiks­mai Ga­zos Ruo­že ir jo vyk­do­ma ka­ri­nė ope­ra­ci­ja, ne­bu­vo ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mo ob­jek­tas. Taip, įvy­kiai yra ap­gai­les­tau­ti­ni, de­ja, kaip ir spa­lio 7 die­nos te­ro­ro iš­puo­lis prieš Iz­ra­e­lį ir jo pi­lie­čius. Ta­čiau es­mė yra ne vie­ni ar ki­ti kon­kre­tūs ar abst­rak­tūs įvy­kiai, ta­čiau tai, kaip Sei­mo na­rys, reikš­da­mas sa­vo nuo­mo­nę, tą da­ro: ar ji­sai ten­den­cin­gai for­muo­ja tam tik­rą nuo­mo­nę, ar ji­sai tą da­ro taip, kaip pri­klau­so Sei­mo na­riui pa­gal jo man­da­tą, iš to ky­lan­čias tei­ses ir pa­rei­gas. Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, kal­bė­da­mas apie Iz­ra­e­lį kaip vals­ty­bę, apie žy­dų tau­tos as­me­nis, apie jų veiks­mus, pri­skir­da­mas jiems veiks­mus, ku­rių jie net­gi ne­at­li­ko, nes mes čia vėl­gi kal­ba­me ne tik apie spa­lio 7 die­nos įvy­kius, R. Že­mai­tai­tis ten­den­cin­gai for­ma­vo nei­gia­mą nuo­mo­nę apie žy­dų kil­mės as­me­nis ir jo re­to­ri­ka bu­vo an­ti­se­mi­ti­nė.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, Jur­gi. Keis­tai at­ro­do, kai už žo­dį yra no­ri­ma su­si­do­ro­ti, gru­pė Sei­mo na­rių pra­de­da re­gu­liuo­ti, ką my­lė­ti, ko ne­kęs­ti – tai de­mo­kra­tija ir lais­vas pa­si­rin­ki­mas ar jau ne? Ar nuo­mo­nių įvai­ro­vė ga­li­ma, ar ne? Jei­gu nė­ra rim­to pre­teks­to, kad or­ga­ni­zuo­ja­mas smur­tas, ko ta­da kurs­to­te tar­pu­sa­vio ne­apy­kan­tą ir pyk­tį? Kai lie­tu­viai tar­pu­sa­vy­je pe­ša­si, lai­mi at­ėjū­nai – ro­do is­to­ri­ja. Kam jums to rei­kia? Da­bar ta ne­apy­kan­ta… Jūs čia kal­ba­te apie įsta­ty­mus. Įsta­ty­mai ir­gi krei­vi, šlei­vi gal­būt pri­im­ti anks­čiau. Ne­duok Die­ve, kas nors ge­rai ne­pa­bu­du­sio jo pa­klaus, ar bu­vo Ho­lo­kaus­tas, ar ne, pa­sa­kys, kad ne – iš kar­to bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, kas čia per įsta­ty­mai? Ką jūs ma­no­te, jei­gu už žo­dį ga­li­ma į ka­lė­ji­mą pa­so­din­ti ir su­si­do­ro­ti?

A. VALINSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. At­sa­ky­da­mas tur­būt pa­brė­šiu, kad žo­dis žo­džiui ne­ly­gus. Kaip ir dė­me­sį at­krei­pė kai ku­rie eks­per­tai, liu­di­ję ko­mi­si­jai, ir Ho­lo­kaus­tas, kaip is­to­ri­nis įvy­kis, ne­įvy­ko vi­siš­ka­me va­ku­u­me. Ir prieš tai bu­vo da­ly­kų, ku­riuos bu­vo ga­lima ver­tin­ti kaip tik re­to­ri­ką, tik po­li­ti­nius pa­si­sa­ky­mus, ku­rie il­gai­niui vir­to jau fi­zi­nė­mis smur­to ap­raiš­ko­mis ir tuo­met jau iš­ti­sos žy­dų tau­tos ge­no­ci­du.

Na­tū­ra­lu, kad yra ri­bos, yra žo­džio lais­vės ri­bos, tai yra la­bai aiš­kiai nu­ro­dy­ta ir Kon­sti­tu­ci­jos 25 straips­ny­je. Na­tū­ra­lu, kad žmo­nės ne­ga­li šne­kė­ti, ką no­ri. Tai ypač ak­tu­a­lu Sei­mo na­riams, ku­rie sa­vo kal­bė­ji­mu ga­li for­muo­ti vie­šą­jį na­ra­ty­vą, to­dėl su sa­vo žo­džio lais­ve tu­ri elg­tis ypač at­sa­kin­gai, o ne at­virkš­čiai – kal­bė­ti bet ką ir tuo­met ban­dy­ti tai pa­tei­sin­ti kaip tam tik­rą sa­vo pa­rei­gų at­li­ki­mą ar at­sto­va­vi­mą tam tik­roms rin­kė­jų gru­pėms.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Jei­gu šiek tiek dau­giau skai­ty­tu­mė­te Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mus, tai ma­ty­tu­mė­te, kad ap­kal­ta yra ga­li­ma už kon­kre­čius veiks­mus ir žo­džius. Kon­kre­čius, o ne už tai, ką jūs ką tik pa­pa­sa­ko­jo­te, kad čia už po­ten­ci­ją, kad kaž­kas ga­li bū­ti ir at­si­tik­ti.

Jei­gu žiū­rė­tu­me į kon­kre­čius žo­džius ir veiks­mus, tai, kaip jūs su­for­mu­la­vo­te tuo pa­są­mo­nės srau­tu vi­są iš­va­dą, iš­ei­na taip, kad jūs da­bar R. Že­mai­tai­čiui tai­ko­te ap­kal­tos pro­ce­są ir už tai, kad ji­sai pats pa­ra­šė pos­te iro­ni­zuo­da­mas, kad yra krem­li­nis R. Že­mai­tai­tis, ir už tai, kad yra ko­mu­nis­tuo­jan­ti Iz­ra­e­lio am­ba­sa­do­rė. Nors ly­giai taip pat jū­sų mi­nist­rės vy­ras vi­sus Lie­tu­vos mo­ky­to­jus iš­ko­ne­vei­kė, iš­va­din­da­mas ko­mu­nia­go­mis ir broi­le­riais. Tai kai ra­šo­te raš­tus, reik­tų tą pa­są­mo­nės srau­tą, ne­si­mai­vant, kaip jūs da­ro­te da­bar, kaž­kaip pa­ban­dy­ti su­for­mu­luo­ti į nor­ma­lų tei­sės ak­tą.

Ki­tas da­ly­kas, kaip jūs at­si­rin­ko­te eks­per­tus, kuo­met vie­nas jū­sų eks­per­tas pa­sa­kė, kad aš tik­rai ne­ma­tau, kad čia yra kaž­koks an­ti­se­mi­tiz­mas ar Ho­lo­kaus­to nei­gi­mas. Aš kal­bu apie N. Še­pe­tį ir čia yra jo ci­ta­ta. Jūs juo ne­si­re­mia­te, bet kaž­ko­dėl re­mia­tės ki­taip. Tai ko­kie at­si­rin­ki­mo kri­te­ri­jai bu­vo?

A. VALINSKAS (TS-LKDF). Ke­li klau­si­mai. Pir­ma, apie tą ci­ta­tą, kad krem­li­nis R. Že­mai­tai­tis vėl bu­vo tei­sus. Tai ja mes re­mia­mės, la­bai aiš­kiai nu­ro­do­me, kad tai yra pa­ties R. Že­mai­tai­čio ci­ta­ta ir jo ver­ti­ni­mas sa­vo pa­ties pa­reikš­tų pa­reiš­ki­mų at­žvil­giu. Tai bū­tent tuo mes ir re­mia­mės.

Ant­ras da­ly­kas. N. Še­pe­tys, jei­gu jūs skai­ty­tu­mė­te tur­būt vi­są punk­tą, ku­ria­me jis liu­di­ja, mes te­nai su juo kal­ba­me, ir aš pats už­da­viau klau­si­mą, mes gal­būt kal­ba­me apie an­ti­se­mi­tiz­mą kaip nuo­šir­dų, il­ga­lai­kį R. Že­mai­tai­čio įsi­ti­ki­ni­mą. N. Še­pe­tys iš­reiš­kė nuo­mo­nę taip, kaip ji­nai yra įdė­ta ko­mi­si­jos iš­va­do­je, kad tai yra tie­siog an­ti­se­mi­tiz­mo nau­do­ji­mas po­li­ti­niais tiks­lais, o ne kaž­koks il­ga­lai­kis, nuo­šir­dus, nuo­la­ti­nis R. Že­mai­tai­čio kaž­ko­kių vi­di­nių il­ga­lai­kių įsi­ti­ki­ni­mų reiš­ki­mas. Tai ly­giai taip pat yra ne­pa­tei­si­na­ma, an­ti­se­mi­tiz­mas yra tie­siog nuo­šir­dus ar ma­žiau nuo­šir­dus.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų aš su­pran­tu jū­sų po­zi­ci­ją: jums par­ti­ja lie­pė su­si­do­ro­ti su ne­įti­ku­siu Sei­mo na­riu, jūs tą ir da­ro­te kaip ge­ras ka­rei­vis. Bet jūs ir stul­pui ap­kal­tą su­ge­bė­tu­mė­te pa­reikš­ti. Bet aš no­rė­jau pa­klaus­ti, ar jūs ži­no­te is­to­ri­jo­je to­kių at­ve­jų, kad už is­to­ri­jos fak­tų pa­tei­ki­mą bū­tų ap­kal­ta Sei­mo na­riui? Ar yra Lie­tu­vo­je įvy­kę to­kių da­ly­kų?

Ki­tas klau­si­mas, kaip jūs ver­ti­na­te? Pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je G. Land­sber­gis at­si­sa­kė at­ei­ti į ko­mi­si­ją ir pa­aiš­kin­ti, kaip pra­su­ko mi­li­jo­ni­nės ver­tės skly­pą už 1 eu­rą, sa­kė, kad tai jo tei­sė, jis tu­ri tei­sę ne­aiš­kin­ti ir ne­pa­aiš­kin­ti, ir vi­sa ki­ta. Ir nie­ko – nei ap­kal­tų, nei nie­ko. Kaip ver­ti­na­te du da­ly­kus, ku­rie yra to­kie pat? (Bal­sas sa­lė­je)

A. VALINSKAS (TS-LKDF). Pir­mas klau­si­mas dėl is­to­ri­nių įvy­kių pa­tei­ki­mo. Kai apie žy­dų tau­tą yra me­luo­ja­ma, jai pri­ski­riant įvy­kius ir da­ly­kus… R. Že­mai­tai­tis tei­gia, kad Pir­čiu­pių kai­mą iš­žu­dė žy­dai su ru­sais. Is­to­ri­jo­je tai yra tie­siog tas įvy­kis… (Bal­sai sa­lė­je) Kas? (Bal­sai sa­lė­je) Šū­kau­ja žmo­nės.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ne­da­ry­ki­me dis­ku­si­jos. Klau­si­mas pa­teik­tas, pra­ne­šė­jas į jį atsa­ko.

A. VALINSKAS (TS-LKDF). Tai yra pri­ski­ria­mi įvy­kiai, ku­rie ne­bu­vo įvyk­dy­ti žy­dų, ar ne? (Bal­sai sa­lė­je) Vo­kie­čių, ku­rie pas­kui taip pat nai­ki­no tuos pa­čius žy­dus. Tai pir­mas da­ly­kas.

O dėl ki­tų ko­mi­si­jų ir liu­di­ji­mų, tai nė­ra ši­tos ko­mi­si­jos ty­ri­mo da­lis. Jei­gu tu­rė­jo­te ko­kių nors nu­si­skun­di­mų, rei­kė­jo kreip­tis.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ne dis­ku­si­jos lai­kas da­bar. Ar at­sa­kė­te jau į vi­sus klau­si­mus? Taip. Tai dė­kui. Ta­da bai­gia­me kol kas šio klau­si­mo ap­ta­ri­mą. Kaip mi­nė­jau, svars­ty­mas bus ket­vir­ta­die­nį, o ki­tą sa­vai­tę bal­sa­vi­mas, kur jau rei­kia 71 bal­so, kad nu­ta­ri­mas bū­tų pri­im­tas.

 

13.35 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Tai da­bar Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. L. Girs­kie­nė yra pir­mo­ji už­si­ra­šiu­si pa­da­ry­ti pa­reiš­ki­mą. Kvie­čiu.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Aist­rin­gai šian­dien svars­to­me ne vie­no ap­kal­tos pro­ce­so pra­dė­ji­mą Sei­mo na­riams, bet aš siū­ly­čiau rim­tai pa­gal­vo­ti apie ga­li­my­bę pra­dė­ti in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­są ap­lin­kos mi­nist­rui S. Gent­vi­lui. Mo­ty­vų yra daug, vie­nas jų – ne­su­ge­bė­ji­mas įgy­ven­din­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų vi­suo­me­nei dėl miš­kų po­li­ti­kos.

Pjūk­las, rąs­tas, eu­ras – taip api­bū­din­čiau šiuo me­tu Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ir jai pa­val­džių įstai­gų vyk­do­mą miš­kų po­li­ti­ką Lie­tu­vo­je. Tie, ku­rie bu­vo­te iš­va­žia­vę į tą ki­tą Lie­tu­vą už Vil­niaus ri­bos, ma­tė­te ply­nė­mis vir­tu­sius di­džiu­lius miš­kų plo­tus. Su­si­da­ro įspū­dis, kad si­tu­a­ci­ja tam­pa ne­val­do­ma ir ne­kon­tro­liuo­ja­ma. Vie­šo­jo­je erd­vė­je mir­gė­te mir­ga pra­ne­ši­mų apie de­šim­ti­mis hek­ta­rų ply­nais kir­ti­mais nai­ki­na­mus miš­kus, o kir­ti­mus vyk­dan­čios vals­ty­bi­nės įstai­gos ir pri­va­tūs miš­kų sa­vi­nin­kai at­ker­ta, kad miš­kus bū­ti­na nai­kin­ti, nes juos už­puo­lė mis­ti­nis ken­kė­jas. Ken­kė­jas, kaip tei­gia­ma, nai­ki­na spyg­liuo­čius. Bet ta­da pa­aiš­kin­ki­te man, ko­dėl vi­suo­me­nės už­fik­suo­to­se nuo­trau­ko­se ma­to­me rąs­tais vir­tu­sius ąžuo­lus, dre­bu­les, ber­žus ir pa­na­šiai?

2020 me­tų gruo­dį Mi­nist­rė Pir­mi­nin­kė, pri­sta­ty­da­ma XVIII Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, iš tri­bū­nos kal­bė­jo: „Mū­sų tiks­las – dau­giau ap­sau­go­tų ir efek­ty­viai nau­do­ja­mų miš­kų“. Ap­lin­kos mi­nist­ras S. Gent­vi­las ant­ri­no: „2021 me­tais pa­reng­si­me na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą dėl miš­kų ap­sau­gos ir nau­do­ji­mo, ska­tin­si­me gam­ti­nių ver­ty­bių ap­sau­gai pa­lan­kią miš­ki­nin­kys­tę, to­ly­giai ma­žin­da­mi ūki­nių kir­ti­mų ap­im­tis sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se, rū­pin­si­mės sen­gi­rės po­žy­mių tu­rinčių miš­kų ap­sau­ga, su­da­ry­si­me są­ly­gas, di­din­si­me Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos dar­bo efek­ty­vu­mą.“

Da­bar jau 2023 me­tų pa­bai­ga, iki Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jos pa­bai­gos li­ko ma­žiau nei me­tai. At­ro­do, kad ši Vy­riau­sy­bė, at­sto­vau­ja­ma mi­nist­ro S. Gent­vi­lo, su­ge­bė­jo ir dė­jo pa­stan­gas įgy­ven­din­ti vie­nin­te­lį tiks­lą – bio­e­ko­no­mi­kos po­rei­kiams už­tik­rin­ti sta­bi­lų į rin­ką tei­kia­mos me­die­nos kie­kį. Na, gal dar vie­ną – di­din­ti Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos dar­bo efek­ty­vu­mą. Tik čia rei­kė­tų pri­dė­ti: jis bus ver­ti­na­mas pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka.

Skam­biai pri­sta­ty­tas mi­nist­ro ir de­šim­tis ar net šim­tus tūks­tan­čių kai­na­vęs Na­cio­na­li­nio miš­kų su­si­ta­ri­mo pa­ren­gi­mo ir pa­si­ra­šy­mo pro­ce­sas už­mirš­tas, o do­ku­men­tas nu­kiš­tas gi­liai mi­nist­ro S. Gent­vi­lo stal­čiu­je. Ma­tyt, į mi­nist­ro du­ris nuo pro­ce­so pra­džios ak­ty­viai bel­dę­si miš­ko pra­mo­nės pa­sam­dy­ti lo­bis­tai ati­da­rė mi­nist­ro du­ris ir įti­ki­no mi­nist­rą ne­vyk­dy­ti per rin­ki­mus vi­suo­me­nei duo­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų, nu­mes­ti Na­cio­na­li­nį miš­kų su­si­ta­ri­mą į kam­pą, o gal net ir ne­ma­ty­ti pjūk­lais ir mo­der­niais miš­kave­žiais ap­si­gin­kla­vu­sių miš­ko nai­kin­to­jų ga­li­mo siau­tė­ji­mo.

Rąs­tais vir­tę Pa­vil­nių ir Ver­kių re­gio­ni­nių par­kų miš­kų plo­tai, Du­se­tų gi­rios bo­ta­ni­nis-zo­o­lo­gi­nis draus­ti­nis, Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko miš­kas, Ši­mo­nių gi­ria, Ka­čer­gi­nės, Mo­lė­tų, Klai­pė­dos ra­jo­no Šer­nų kai­mo miš­kai. Vie­šo­jo­je erd­vė­je aps­tu ant­raš­čių apie ne­gai­les­tin­gai ker­ta­mus miš­kus. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pa­val­daus Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus pa­žei­di­mus dėl miš­ko kir­ti­mo, me­die­nos iš­ve­ži­mo šiais me­tais bu­vo gau­ta apie 100, iš jų sau­go­muo­se miš­kuo­se – 16 ir da­lis pra­ne­ši­mų apie kir­ti­mus na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se.

Man, ti­kiu ir jums, ger­bia­mi ko­le­gos, nuo­lat ra­šo miš­ką ne tik kaip rąs­tus, įver­tin­tus eu­rų iš­raiš­ka, bio­ku­ro krū­va, ver­ti­nan­tys vi­suo­me­nės at­sto­vai, ap­lin­ko­sau­gos en­tu­zias­tai. Vi­suo­me­nė skun­džia­si ne­su­lau­kian­ti re­ak­ci­jos ir pa­lai­ky­mo ne tik iš­rink­tų po­li­ti­kų, bet ir kir­ti­mus kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų. Vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Ap­lin­ko­sau­gos ko­a­li­ci­ja“ sa­vo so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ro­je da­li­ja­si ply­nų sa­ni­ta­ri­nių kir­ti­mų ne­ūki­nė­se te­ri­to­ri­jo­se že­mė­la­piu. Vaiz­das, at­vi­rai sa­kant, šo­ki­ruo­ja. Skel­bia­ma, kad per šiuos 2023 me­tus Vals­ty­bi­nė miš­kų urė­di­ja iš­da­vė net 462 lei­di­mus ply­niems kir­ti­mams ant­ros gru­pės vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se. Pri­min­siu, kad ant­ros gru­pės miš­kai yra rek­re­a­ci­niai miš­kai ir draus­ti­niai, šie miš­kai su­da­ro tik 15 % vi­so Lie­tu­vos miš­kų plo­to. Per 2003 me­tus dėl sa­ni­ta­ri­nių tiks­lų leis­ta vyk­dy­ti 6 tūkst. 554 ply­nus kir­ti­mus be­veik 4 tūkst. hek­ta­rų plo­te. Sar­kas­tiš­kai pa­sa­ky­siu, kad ap­lin­kos mi­nist­ras ir jam pa­val­di Vals­ty­bi­nė miš­kų urė­di­ja dar tu­ri ga­li­my­bę 2024 me­tais di­din­ti tem­pą ir to­kiu bū­du efek­ty­vin­ti urė­di­jos veik­lą, ver­ti­na­mą pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka. Aš, re­a­guo­da­ma į dėl miš­kų nai­ki­ni­mo ne­abe­jin­gos vi­suo­me­nės su­si­rū­pi­ni­mą, pa­ža­du kreip­tis į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, kad bū­tų at­lik­tas ty­ri­mas ir įver­tin­ta, ar ma­siš­kai vyk­do­mi ply­ni miš­kų kir­ti­mai vyk­do­mi tei­sė­tai, tai yra sie­kiant ap­sau­go­ti miš­ką nuo mis­ti­nio ken­kė­jo.

PIRMININKAS. Dė­kui, lei­do­me šiek tiek il­giau kal­bė­ti. D. Gai­žaus­kas – ki­tas pa­reiš­kė­jas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Kal­bė­siu vėl apie na­cio­na­li­nį sau­gu­mą. Šiuo vie­šu pa­reiš­ki­mu ti­kiuo­si su­lauk­ti dė­me­sio iš prem­je­rės I. Ši­mo­ny­tės. Ieš­ko­me įvai­riau­sių bū­dų, kaip pri­si­bels­ti į Vy­riau­sy­bę, tai gal­būt ši­tas žan­ras yra vie­nas iš tų, nes, ma­to­me, kar­tais I. Ši­mo­ny­tę tai pa­vei­kia.

Iš­ties ge­o­po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja pa­sau­ly­je tik­rai su­dė­tin­ga. Ka­ras Uk­rai­no­je ir ka­ras Iz­ra­e­ly­je, jei­gu taip vaiz­džiai pa­sa­ko­jant, tas tek­to­ni­nes plokš­tes, kaip aš va­di­nu, tai­kos tek­to­ni­nes plok­š­tes pra­vė­rė ir kiek­vie­na da­bar­ti­nė de­mo­kra­tinė pa­sau­lio vals­ty­bė, tai ma­ty­da­ma, iš­ties iš­ke­lia sau iš­šū­kius su­stip­rin­ti sa­vo tiek iš­orės, tiek vi­daus sau­gu­mą. Ka­ras Uk­rai­no­je su­tel­kė vi­suo­me­nę, su­tel­kė NATO są­jun­gi­nin­kes, iš­ties įvy­ko, kaip aš va­di­nu, trys ste­buk­lai, tai tiek Eu­ro­pos Są­jun­ga su­si­vie­ni­jo pri­im­da­ma ben­dras sank­ci­jas, NATO vos per vie­ną die­ną pri­ėmė gy­ny­bos pla­nus, Jung­ti­nės Tau­tos pa­smer­kė Ru­si­jos veiks­mus, ta­čiau Iz­ra­e­lis, ka­ras Iz­ra­e­ly­je, mus vėl su­prie­ši­no ir tuos pa­čius NATO są­jun­gi­nin­kus. Tur­ki­ja, vien tik­tai R. Er­do­ha­no pa­si­sa­ky­mai su­si­rin­ki­me, šim­ta­tūks­tan­ti­nia­me su­si­rin­ki­me, kur krei­pė­si, kad ei, Va­ka­rai, ar jūs no­ri­te ka­ro pus­mė­nu­lio su kry­žiu­mi, pa­ro­do, kad si­tu­a­ci­ja tik­rai įkai­tu­si.

Be jo­kios abe­jo­nės, Lie­tu­va re­a­guo­ja ir pri­ima la­bai daug stra­te­gi­nių ir svar­bių spren­di­mų dėl iš­orės ir vi­daus sau­gu­mo, ta­čiau mes ma­to­me, kad du mi­nist­rai – tai kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras ir vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė A. Bi­lo­tai­tė yra tos pro­ble­mos, ku­rios mums ne­lei­džia tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti. Ko­dėl taip sa­kau? Kal­bant apie kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rą, tai jis tik­rai kri­ti­kuo­ja­mas ne tik­tai opo­zi­ci­jos, bet ir bu­vu­sių ko­man­dos na­rių, prem­je­rės ko­man­dos na­rių, jau įvar­di­ja­mas kaip pa­juo­kos ob­jek­tas, va­di­na­mas lie­tu­viš­ku V. Čer­či­liu – su­prask, kad tai yra pats lė­čiau­sias mi­nist­ras, pra­mie­go­jęs bū­tent tą si­tu­a­ci­ją, kai pra­si­dė­jo ka­ras, ka­da ga­lė­jo su­telk­ti vi­suo­me­nę, im­tis tam tik­rų svar­bių veiks­mų, kal­ba­me apie ka­riuo­me­nės stip­ri­ni­mą, apie Vo­kie­ti­jos bri­ga­dą, apie di­vi­zi­jos pa­ren­gi­mo pla­nus – jis vi­so to ne­įgy­ven­di­no. Tą pro­ble­mą ma­ty­da­ma val­dan­čio­sios par­ti­jos va­do­vy­bė ig­no­ra­vo, bet yra vie­nas par­ti­jos na­rys L. Kas­čiū­nas, ku­ris per Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą ban­do su­telk­ti val­dan­čių­jų dė­me­sį ir iš­si­rei­ka­lau­ti vie­no­kių ar ki­to­kių spren­di­mų. Da­bar mes esa­me įstri­gę bū­tent to­je da­ly­je, kal­bu apie pi­lie­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo stip­ri­ni­mą ir vi­suo­me­nės įtrau­ki­mą į mū­sų na­cio­na­li­nius gy­ny­bi­nius pla­nus, kal­ba­me kon­kre­čiai apie ko­men­dan­tū­ras. Tai la­bai svar­bus klau­si­mas, ku­ris da­bar yra pats ak­tu­a­liau­sias, nes mes jau įsi­bė­gė­jo­me su Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to įsta­ty­mo pro­jek­tais, ka­da mes jau ska­ti­na­me pa­reng­ti­nio re­zer­vo pi­lie­čius įsi­gy­ti gin­klus, gal­būt juos sau­go­ti na­muo­se. Kal­bė­jo­me šian­dien, įsta­ty­mo pro­jek­tas bū­tent apie tam tik­rų A ir B ka­te­go­ri­jos gin­klų lei­di­mų įsi­gi­ji­mą pi­lie­čiams… no­rint juos įtrauk­ti į pi­lie­ti­nį pa­si­prie­ši­ni­mą, kaip juos pa­mo­ky­ti tam tik­rų gy­ny­bi­nių pla­nų ir taip to­liau.

Ta­čiau ko­men­dan­tū­ros klau­si­mas įstri­gęs, o įstri­gęs dėl to, kad nė­ra pa­reng­ta tvar­ka, ją tu­ri pa­reng­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras. Įsi­vaiz­duo­ki­te to­kią si­tu­a­ci­ją, kad jau par­tie­tis L. Kas­čiū­nas raš­tu krei­pia­si į kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rą pra­šy­da­mas pa­teik­ti al­go­rit­mą, kaip žmo­nėms rei­kės rink­tis, kur rink­tis, ko­kius veiks­mus at­lik­ti, nes jūs stab­do­te nor­ma­lų pro­ce­są bū­tent gy­ny­bi­nių pla­nų, ku­rie jau va­kar mū­sų pre­zi­den­tū­ro­je, Vals­ty­bės gy­ny­bos ta­ry­bo­je bu­vo pa­tvir­tin­ti, o mes dar už­stri­gę ties šiuo klau­si­mu. To­dėl pra­šau prem­je­rės im­tis ly­de­rys­tės ir iš­si­aiš­kin­ti, kas per pro­ble­ma tarp L. Kas­čiū­no ir A. Anu­šaus­ko, ir kad ta pro­ble­ma bū­tų iš­spręs­ta, nes mes iš tik­rų­jų tu­ri­me di­de­lių bė­dų dėl iš­ori­nių grės­mių.

Kal­bant apie vi­di­nes grės­mes, tai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ba­ras, ka­da tu­ri­me stip­rin­ti mū­sų po­li­ci­ją, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bą ir vi­sas ki­tas tar­ny­bas. Ir iš­ties ma­ty­da­mi, ko­kia su­dė­tin­ga si­tu­a­ci­ja, sig­na­li­za­vo­me tiek vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rei, kad su sa­vo nau­ju įsta­ty­mo pro­jek­tu, tai yra su da­bar­ti­niu Vals­ty­bės vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tu, ku­rį šian­dien tei­kė… net ne­ban­dy­ki­te šiuo me­tu jo teik­ti, nes vi­sos pro­fe­si­nės są­jun­gos: po­li­ci­jos, pa­sie­nie­čių, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos, ap­lan­kė vi­sas frak­ci­jas ir įspė­jo, kad jei­gu teik­si­te šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris nai­ki­na so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, tai yra sta­žą, tai yra mū­sų prie­mo­kas už laips­nį, už maist­pi­ni­gius, ke­lion­pi­ni­gius ir taip to­liau, tai yra bū­tent ta si­tu­a­ci­ja, kai dau­giau­sia sta­žo tu­rin­tys pa­rei­gū­nai lau­kia šio mo­men­to ir pa­liks mū­sų tar­ny­bą. Ką tai reiš­kia – kad mes iš tik­rų­jų pra­ra­si­me la­biau­siai mo­ty­vuo­tus, stip­riau­sius pa­rei­gū­nus, tu­rin­čius di­džiau­sią pa­tir­tį, jie iš­eis į pen­si­ją, o nau­jų ne­su­ren­ka­me, nes nau­jos kar­tos, nau­jų pa­rei­gū­nų sty­gių jau­čia ir po­li­ci­ja, ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba, o jau ne­kal­bu apie Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bą, ku­ri su­lau­kė tam tik­rų re­for­mų, nai­ki­ni­mo re­for­mų, jau pa­li­ko tą tar­ny­bą.

Ka­dan­gi mi­nist­rė šian­dien pri­sta­ty­da­ma įsta­ty­mo pro­jek­tą me­la­vo sa­ky­da­ma, kad vi­si veiks­mai su­de­rin­ti su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, tai, be jo­kios abe­jo­nės, vėl su­kė­lė įtam­pą ir ta įtam­pa tik­rai įkais, nes pro­fe­si­nės są­jun­gos pa­sa­kė: lau­ki­te pro­tes­tų, lau­ki­te mi­tin­gų ir iš tik­rų­jų su­lauk­si­te ne tik­tai dė­me­sio, bet ir su­kel­si­te ri­zi­kas, ku­rios bus at­sa­kin­gos už mū­sų vie­šą­jį sau­gu­mą iš vi­daus.

Ka­dan­gi vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė taip pat me­la­vo, prem­je­rės vėl pra­šau – įsi­gi­lin­ki­te į si­tu­a­ci­ją, nes tai, kas da­bar vyks­ta, yra fak­tiš­kai dvie­jų mi­nist­rų, vie­no vei­ki­mas, o ki­to ne­vei­ki­mas, tai yra grės­mė mū­sų na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Ir jei­gu mes ski­ria­me mi­li­jo­nus, šim­ta­tūks­tan­ti­nes su­mas vi­daus rei­ka­lų sis­te­mai, mi­li­jo­nus ka­riuo­me­nei, tai mes tuos pi­ni­gus taš­ko­me vė­jais, nes da­bar tos mi­nis­te­ri­jos ar­ba tie va­do­vai, at­sa­kin­gi bū­tent už jų įsi­sa­vi­ni­mą, iš tik­rų­jų ne­at­lie­ka tin­ka­mai sa­vo pa­rei­gų. To­dėl, ger­bia­ma prem­je­re, pra­šau im­tis veiks­mų.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis pa­reiš­kė­jas – V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų pra­ne­ši­mas bū­tų la­bai pa­pras­tas – kaip val­dan­tie­ji, ku­riems at­ro­do, kad Lie­tu­va yra tik vie­no mies­to vals­ty­bė, tik Vil­niaus, o ki­tų nė­ra, ty­čio­ja­si iš re­gio­nų.

Pra­dė­ki­me nuo to, kad lie­taus mo­kes­tį jau tu­rė­si­me nuo Nau­jų­jų me­tų, na, kaip ir vis­kas aiš­ku – už lie­tų rei­kia mo­kė­ti. Vė­jo jė­gai­nių sa­vi­nin­kai dar ga­li bū­ti ra­mūs, nes už vė­ją dar ne­rei­kės mo­kė­ti, kol kas. Bet at­si­ti­ko ki­ta si­tu­a­ci­ja. Val­dan­tie­ji nu­spren­dė, kad tuos žmo­nes, ku­rie ne­tu­ri gam­ti­nių du­jų iš mū­sų „In­de­pen­den­ce“, rei­kia nu­baus­ti per mo­kes­čius, nes ki­ti žmo­nės, ypač gy­ve­nan­tys re­gio­nuo­se, yra pri­vers­ti nau­do­ti su­skys­tin­tas du­jas, ku­rias at­ve­ža au­to­trans­por­tu ir už­pil­do.

Pa­vyz­dys – Skuo­do ra­jo­nas. Skuo­do ra­jo­ne nė­ra nė vie­no var­to­to­jo, ku­ris tu­rė­tų gam­ti­nes du­jas, nes ten nie­kas ne­at­ve­dė vamz­džių, iki jų tas vamz­dis ne­at­ėjo, va­di­na­si, jie pri­vers­ti nau­do­ti su­skys­tin­tas du­jas. Ir dau­gia­bu­čiuo­se, ir pri­va­čiuo­se na­muo­se, ki­tur gy­ve­nan­tys žmo­nės su­skys­tin­tas du­jas nau­do­ja mais­to ga­my­bai, šil­dy­mui ir ki­toms reik­mėms. Tai val­dan­tie­ji nu­spren­dė juos vi­sus nu­baus­ti. Šian­dien tos du­jos kai­nuo­ja apie 400 eu­rų už to­ną, tai jiems už­de­da­mas ak­ci­zas dar virš 300 eu­rų ant vir­šaus, tai baus­mė bus dvi­gu­ba kai­na. Gam­ti­nėms du­joms tuo at­ve­ju yra tik 20 eu­rų ak­ci­zo mo­kes­tis už to­ną. Tai ne­ga­na to, kad jau pa­si­ty­čio­ja­ma iš re­gio­nų, re­gio­nai iš­girs­ta nau­ją ži­nu­tę – ap­lin­kos mi­nist­ras sa­ko: reik­tų nuo 2026 me­tų už­draus­ti kū­ren­ti an­glis ir dur­pes. Na, gra­žu, tar­ša, dar kaž­kas, ki­ti da­ly­kai, bet ta­da aš no­rė­čiau tik pa­klaus­ti, man taip at­ro­do, kad tiek mi­nist­ras, tiek ki­ti po­li­ti­kai iš sa­vo stik­li­nių Vil­niaus dan­go­rai­žių ne­iš­ei­na? Jūs pa­ban­dy­ki­te dau­gia­bu­ty­je, ku­ria­me kū­re­na­te tas su­skys­tin­tas du­jas, pa­si­di­din­ti elek­tros ga­lią ir įsi­jung­ti ši­lu­mos siur­blį (da­bar daž­niau­siai var­to­to­jai ten tu­ri 5 ki­lo­va­tus), tai iš ESO jūs la­bai grei­tai gau­si­te at­sa­ky­mą, kad ga­li­my­bių nė­ra, ga­lios jums nie­kas ne­pa­di­dins. Va­di­na­si, ga­li­my­bės rink­tis ši­lu­mos siur­blį ar ko­kį nors ki­tą kū­re­ni­mo bū­dą nė­ra – be­lie­ka du­jos, an­glys, mal­kos, dur­pės. Dur­pes ir an­glis at­im­si­me, bau­das iš­ra­šy­si­me di­džiu­les.

Lyg to pa­si­ty­čio­ji­mo bū­tų ma­ža, Vo­kie­ti­ja, ki­tos vals­ty­bės už­ku­ria an­gli­nes elek­tri­nes, an­gli­mis kū­re­na­mas, ir jiems tar­ša ne­rū­pi, ir jų ne­jau­di­na tar­ša. Bet svar­biau­sia iš mo­čiu­tės re­gio­ne at­im­ti an­glis ir dur­pes. Kas įdo­miau­sia, val­dan­tie­ji džiū­gau­ja – iš re­gio­nų, ap­mo­kes­ti­nę su­skys­tin­tas du­jas, kur šil­dy­mui bu­vo nau­do­ja­mas nu­li­nis ak­ci­zas, pa­da­ry­si­me virš 300 eu­rų, at­im­si­me 15 mln. eu­rų. Tai, va­di­na­si, kiek­vie­nas tas pen­si­nin­kas, re­gio­ne gy­ve­nan­tis žmo­gus tu­rės ati­duo­ti tuos pi­ni­gus, nes jis ki­tos al­ter­na­ty­vos ir ga­li­my­bės ne­tu­ri. Tai vat vaiz­das yra toks – ge­ro­vės vals­ty­bė. Nu­baus­ki­me re­gio­nus, pa­dė­ki­me Vil­niui. O Vil­nius ir to­liau ga­li džiaug­tis leng­va­ti­niu 9 % PVM šil­dy­mui. Bet jei­gu tu gy­ve­ni re­gio­ne, tai už du­jas su­si­mo­kė­si vi­są 21 % PVM, dar vir­šaus – ak­ci­zą 300 eu­rų, ir tau bus baus­mė už tai, kad tu ne­tu­ri gam­ti­nių du­jų. Tai vat pa­ty­čios tę­sia­si to­liau. Ir to­liau taip bus da­ro­ma.

Ir, ži­no­ma, da­bar, šian­dien, tu­rė­tų bū­ti pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas dėl to ak­ci­zo bent jau su­vie­no­di­ni­mo iki gam­ti­nių du­jų, bet, ti­kiuo­si, val­dan­tie­ji jo tik­rai ne­pra­leis, nes re­gio­nus rei­kia baus­ti, nes re­gio­nai bal­suo­ja ne už tuos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pa­reiš­kė­jams. Tai taip ry­ti­nį po­sė­dį bai­gia­me. Va­ka­ri­nis po­sė­dis stan­dar­ti­niu lai­ku – 14 va­lan­dą. (Gon­gas) 14 va­lan­dą. Mi­nist­ras jau, ma­to­te, vie­to­je.* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.