LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Ekonomikos komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2699 (2)

 

2018-12-13 Nr. 108-P-52

 Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius,  Komiteto nariai:  Antanas Baura, Eugenijus Gentvilas, Zbignev Jedinskij,  Bronius Markauskas, Bronislovas Matelis, Rūta Miliūtė, Virgilijus Poderys,  Jurgis Razma.

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė, patarėjai: Raimonda Danė, Rasa Ona Duburaitė, Laura Jasiukėnienė, Darius Šaltmeris, Žilvinas Klimka, padėjėja Zita Jodkonienė.

Kviestieji asmenys: Energetikos viceministras Egidijus Purlys, Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vedėjo pavaduotojas Karolis Švaikauskas, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys Donatas Jasas, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos ir vandens departamento vyriausiasis patarėjas, laikinai vykdantis Šilumos ir vandens departamento direktoriaus funkcijas, Dalius Krinickas,  UAB GET Baltic Verslo plėtros direktorius Gintaras Buzkys.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo nario J.Razmos pasiūlymas,

2018-12-10

2

1

 

 

Argumentai:

Dabartinė įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalies redakcija, kuria nustatoma, kad: „Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.“ negali būti tinkamai įgyvendinta nurodytu terminu dėl šių priežasčių:

·        Pakeitimu siekiama nuo 2019 m. sausio 1 d. įteisinti sąnaudų, patirtų įsigyjant dujas ne biržoje, pagrįstumo pripažinimo principus, numatant, kad tais atvejais, kai kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigijimas buvo vykdomas ne per biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstama ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją dedamąją gali būti įtraukiamos įmonės dujų įsigijimo sąnaudos, neviršijančios vidutinės biržos kainos, numatant pareigą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nustatyti tvarką, kuria remiantis būtų nustatoma vidutinė biržos kaina. Įstatymo projekto 2 str. 2 dalyje numatyta, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Tuo tarpu LR Energetikos ministerija visus energijos gamintojus, naudojančiu gamtines dujas, 2018-11-28 raštu Nr. (7.5-09)3-2117 pranešė, kad „skatiname apsvarstyti galimybę artimiausiu metu (rekomenduotina iki š.m. gruodžio 1 d.) inicijuoti gamtinių dujų pirkimo procedūras tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas gamtinių dujų tiekimas <...>“. Tai reikia, kad gamtines dujas reikia įsigyti jau dabar, tačiau Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai suteikiamas terminas iki 2018 m. gruodžio 31 d. priimti įgyvendinamuosius teisės aktus, įskaitant ir metodiką dėl gamtinių dujų sąnaudų (ne)pripažinimo, įvertinant vidutinę gamtinių dujų biržos kainą. Tai reiškia, kad energijos gamintojai šiemet pasirašydami gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartis neturės galimybės (nėra net metodikos) įvertinti, ar pasirašoma sutartis užtikrins gamtinių dujų įsigijimą mažiausiomis sąnaudomis ir ar visos patirtos sąnaudos bus reguliuotojo pripažintos. Jei visos sąnaudos nebus pripažintos, energijos gamintojai gali patirti didelių finansinių nuostolių, kas turės neigiamų pasekmių kokybiškai reguliuojamai veiklai atlikti.

Pasiūlymas: Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 2020 m. sausio 1 d.

Nepritarti

Pasirinktas reguliavimas yra analogiškas jau esamam reguliavimui taikomam perkant biokurą biokuro biržoje, ši kainų pagrįstumo pripažinimo tvarka yra puikiai pažystama energijos gamintojams, tuo tarpu Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos keliamos abejonės yra skirtos tik tam, kad atidėti siūlomą reguliacinį skatinimą reguliuojamiems energijos gamintojams pirkti gamtines dujas gamtinių dujų biržoje, kuris yra skaidriausias ir efektyviausias gamtinių dujų įsigijimo būdas.

Siūlomi įstatymų pakeitimai numato, kad visais atvejais gamtines dujas įsigyjant biržoje šios sąnaudos bus pripažįstamomis pagrįstomis kuro įsigijimo sąnaudomis, todėl energijos gamintojai gali eliminuoti keliamas abejones perkant gamtines dujas per gamtinių dujų biržą.

Kartu su Projektu pakete teikiamo Energijos išteklių rinkos įstatymo projekto XIIIP-2700(2) 23 straipsnyje, kuriame yra numatyta gamtinių dujų, naudojamų šilumos ir elektros gamybai, įsigijimo tvarka, nėra reikalavimo atlikti ekonominio naudingumo vertinimo – palyginti ketinamos sudaryti dvišalės gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutarties kainos su biržos kainomis prieš sudarant sutartį.

Šiuo metu galiojančios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) metodikos dėl šilumos kainų nustatymo 58.4.5.2. papunktis numato, kad atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) skirto šilumai gaminti kainos yra vertinamos paskutinį mėnesį, einantį prieš šilumos kainų (kainų dedamųjų) skaičiavimą. Taip pat yra numatyta, kad galutinės šilumos kainos skaičiavimuose taikoma faktinė biokuro kaina ar kito kuro (žaliavos) kaina.

Taip pat nurodytos abejonės gali būti eliminuotos, energijos gamintojui, gamtinių dujų pirkimo sąlygose nurodžius, kad dvišalės gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutarties kaina turi būti susieta su viešai skelbiamu GET Baltic gamtinių dujų biržos kainos indeksu arba, kokia yra įprasta praktika – su Vakarų Europos gamtinių dujų biržų indeksais, pvz. Gaspool.

Kaip ir minėta ankstesnio Projekto svarstymo metu, minima rizika bus sumažinta VKEKK papildžius Šilumos kainų nustatymo metodika, joje įtvirtinant nuostatą, kad tais atvejais, kai ūkio subjekto atitinkamo mėnesio gamtinių dujų įsigytų dvišalio sandorio pagrindu kaina viršija vidutinę gamtinių dujų biržos kainą iki 5 proc., šilumos kainos skaičiavime būtų taikoma faktinė gamtinių dujų įsigijimo kaina.

 

4. Balsavimo rezultatai: balsavimas už Seimo nario pasiūlymą: „už – 1“, prieš – 6, „susilaikė“ - 2

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                              Rimantas Sinkevičius

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė

Komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Ona Duburaitė