PASIŪLYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LAUKINĖS GYVŪNIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-498 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTUI XIIIP-3817(2)

 

2020-06-24

 

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

4

 

2

12

Argumentai:

Ne tik griežtai saugomi, bet ir valstybės saugomi gyvūnai (žvėrys, paukščiai) daro žalą žemės ūkio veiklai, gyventojams, tačiau saugomų gyvūnų  daroma žala pagal šio įstatymo nuostatas nėra atlyginama. Siūlome, kad Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrai nustatytų saugomų gyvūnų sąrašą, už kurių padarytą žalą taip pat būtų atlyginama.

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 4 straipsnio 2 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Laukinės gyvūnijos apsaugos ir jos išteklių naudojimo valstybinis valdymas, valstybės ir savivaldybių institucijų kompetencija

,,12.  kartu su Žemės ūkio ministerija tvirtina griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  gyvūnų rūšių padarytos žalos apskaičiavimo metodiką‘‘;

2.

35

2

3

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 35 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

35 straipsnis. Žalos atlyginimas

,,3. Griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, domestikuotiems gyvūnams, miškui, hidrotechnikos įrenginiams ar kitiems objektams, žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams atlygina valstybė, jeigu neįrodoma, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios arba kitų Civilinio kodekso 6.253 straipsnyje nurodytų veiksmų‘‘.

2.

35

2

7

,, 7. Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  rūšių laukinių gyvūnų, nuosavybės teise priklausančių valstybei, padarytą žalą privalo pranešti atitinkamai seniūnijai pagal žalos padarytą vietą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pastebėjus žalą, išsiųsdami rašytinį prašymą dėl griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  rūšių laukinių gyvūnų, nuosavybės teise priklausančių valstybei, žalos įvertinimo. Seniūnas, gavęs rašytinį prašymą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną šį faktą registruoti ir apie jį pateikti duomenis savivaldybės administracijos direktoriui‘‘.

3.

35

2

8

,, 8.  Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo atitinkamo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje dienos, išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 darbo dienoms (šiuo atveju pasirenkamas laikotarpis, kada žala geriausiai matoma ir įmanoma įvertinti), pagal griežtai saugomų  ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  gyvūnų rūšių padarytos žalos apskaičiavimo metodiką privalo apskaičiuoti laisvėje gyvenančių griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą. Iškilus būtinybei, žalai apskaičiuoti savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytoje nuostolių skaičiavimo komisijoje dalyvaujantys aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai teikia šiai komisijai išvadas.

4.

35

2

9

,, 9. Griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  gyvūnų rūšių padarytos žalos apskaičiavimo metodikoje nustatoma, kaip apskaičiuojama griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  rūšių laukinių gyvūnų,  nuosavybės teise priklausančių valstybei, padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, domestikuotiems gyvūnams ar gyvuliams, miškui, hidrotechnikos įrenginiams ar kitiems objektams, žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams piniginė išraiška‘‘.

 

 

 

5.

35

2

11

,, 11. Jeigu žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai sutinka su savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos nuostolių skaičiavimo komisijos apskaičiuotu laisvėje gyvenančių griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  rūšių laukinių gyvūnų, nuosavybės teise priklausančių valstybei, padarytos žalos dydžiu, jie pateikia seniūnui prašymą, adresuotą Aplinkos ministerijai, atlyginti laisvėje gyvenančių griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  rūšių laukinių gyvūnų, nuosavybės teise priklausančių valstybei, padarytą žalą. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos Aplinkos ministerijai pateikia žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų prašymą atlyginti laisvėje gyvenančių griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  rūšių laukinių gyvūnų, nuosavybės teise priklausančių valstybei, padarytą žalą ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos nuostolių skaičiavimo komisijos apskaičiuotą griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  rūšių laukinių gyvūnų padarytos žalos dydį. Aplinkos ministerija už laisvėje gyvenančių griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  rūšių laukinių gyvūnų, nuosavybės teise priklausančių valstybei, padarytą žalą atlygina iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų‘‘.

6.

35

2

12

 ,, 12. Už laisvėje gyvenančių griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  rūšių laukinių gyvūnų, nuosavybės teise priklausančių valstybei, padarytą žalą turi būti atlyginta per vieną mėnesį nuo prašymo atlyginti griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  rūšių laukinių gyvūnų, nuosavybės teise priklausančių valstybei, padarytą žalą pateikimo seniūnui dienos. Ginčo šalis, nesutinkanti su apskaičiuotu žalos, padarytos laisvėje gyvenančių griežtai saugomų ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintame sąraše esančių saugomų  rūšių laukinių gyvūnų, nuosavybės teise priklausančių valstybei,  dydžiu, turi teisę nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimą apskųsti Administracinių ginčų komisijos teritoriniam padaliniui arba teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                       

Viktoras Rinkevičius

Audrys Šimas

Aurimas Gaidžiūnas