LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Audito komitetas

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO 2017 METŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NR. XIIIP-2692

 

2018-11-07  Nr. 141-P-25

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto pirmininkė Ingrida Šimonytė, komiteto pirmininko pavaduotojas Naglis Puteikis, komiteto nariai: Agnė Bilotaitė, Petras Gražulis, Gintaras Vaičekauskas.

Komiteto biuras: vedėja Sigita Ščajevienė, patarėjos: Modesta Maldžienė, Laura Pranaitytė, Jolanta Zibavičiūtė, padėjėja Lina Virgailytė.

Kviestieji asmenys: Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys, Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Simonaitytė, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Audito plėtros departamento patarėjas Gediminas Švetkauskas, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Finansinio audito departamento direktorė Emilija Jasaitienė, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Finansinio audito departamento direktorės pavaduotoja Giedrė Stalauskienė, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Finansinio audito departamento direktorės pavaduotoja Danguolė Krištopavičienė, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Valdymo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė Nomeda Poteliūnienė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento direktoriaus pavaduotoja Rasa Kavolytė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešųjų finansų sistemos valdymo skyriaus vedėja Asta Butrimė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų konsolidavimo skyriaus vedėja Simona Tuminienė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė Aušra Vičkačkienė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė Ingrida Muckutė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų departamento Socialinio draudimo skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinauskas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Rasa Domarkienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Almantas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Mokesčių apskaitos departamento direktoriaus pavaduotoja Violeta Vyšniauskienė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2018-10-15

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

2018-10-01

Nr. FA-2018-P-6-6-10

 

 

 

Sąlyginė nuomonė dėl finansinių ataskaitų rinkinio

Mes atlikome Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą.

Mūsų nuomone, išskyrus mūsų išvados skyriuje „Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio“ apibūdintų dalykų poveikį, Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2017 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio

Dėl netinkamai parinktos apskaitos politikos fondo veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2017-12-31 duomenis nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos (B.I. eil.) nurodytos 733,0 tūkst. Eur mažesnės, aiškinamajame rašte atskleista ne visa informacija apie sumas, gautinas per vienerius metus (ataskaitos 3 pastraipa).

Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Mes atlikome Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų auditą.

Mūsų nuomone, Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

Atsižvelgti

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: atsižvelgiant į Valstybės kontrolės 2018 m. spalio 1 d. valstybinio audito išvadoje Nr. FA-2018-P-6-6-10 pateiktą sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir besąlyginę nuomonę dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio bei ataskaitoje Nr. FA-2017-P-6-6-10-1 pateiktus pastebėjimus, pritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2017 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektui Nr. XIIIP-2692 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti pagal Audito komiteto pasiūlymus.

6.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Audito komitetas,

2018-11-07

 

 

 

B

Argumentai:

Atsižvelgiant į valstybinio audito ataskaitoje Nr. FA-2018-P-6-6-10-1 pateiktus pastebėjimus, siūlome papildyti Seimo nutarimo projekto preambulę.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Seimo nutarimo projekto preambulę ir ją išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos Seimas,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2018 m. spalio 1 d. valstybinio audito išvadoje Nr. FA-2018-P-6-6-10 pateikė sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir ataskaitoje Nr. FA-2018-P-6-6-10-1 pateiktus pastebėjimus;

pažymėdamas, kad sudarant Ilgalaikio darbo išmokų fondo finansinių ataskaitų rinkinį nesilaikoma vieno iš bendrųjų apskaitos principų, įtvirtintų Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 4 straipsnyje – subjekto principo, numatančio, kad kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas, laikomas atskiru apskaitos vienetu ir apskaitoje turi registruoti tik savo turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas;

siekdamas supaprastinti buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės procesus, mažinti administracinę naštą bei užtikrinti finansinių ataskaitų rinkinių teisingumą, n u t a r i a priimti šį Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą:“.

Pritarti

 

2.

Audito komitetas,

2018-11-07

2

 

 

N

Argumentai:

Siekiant užtikrinti finansinių ataskaitų rinkinių teisingumą, supaprastinti buhalterinės apskaitos, atskaitomybės ir konsolidavimo procesus, bei sumažinti administracinę naštą, siūloma papildyti Seimo nutarimo projektą nauju 2 straipsniu.

 

Pasiūlymas:

Papildyti Seimo nutarimo projektą nauju 2 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei inicijuoti atitinkamų teisės aktų pakeitimus dėl Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo duomenų konsolidavimo į vieną Valstybinio socialinio draudimo fondo ataskaitų rinkinį, užtikrinant duomenų atskleidimo pagal atskiras įmokų rūšis.

Pritarti

 

 

7. Balsavimo rezultatai: už – 5, prieš – 0, susilaikė – 0.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Ingrida Šimonytė.

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                           Ingrida Šimonytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Audito komiteto biuro patarėja Jolanta Zibavičiūtė)