LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTŲ, PERKANČIŲ–PARDUODANČIŲ ŽALIĄ PIENĄ IR PREKIAUJANČIŲ PIENO GAMINIAIS, NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. XII-1907 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2594

 

2023-05-17 Nr. 110-P-15

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Viktoras Pranckietis - Komiteto pirmininkas, Vidmantas Kanopa - Komiteto pirmininko pavaduotojas, Komiteto nariai: Juozas Baublys, Jonas Gudauskas, Sergejus Jovaiša, Vigilijus Jukna, Kęstutis Mažeika.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

             Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto  nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2023-04-04)

 

1(2)

(1)

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

 

1.Atsižvelgiant į tai, kad ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais privalomos galios administracinius sprendimus priima ministras, projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Žemės ūkio ministerijos“ reikėtų įrašyti žodžius „žemės ūkio ministro“.

 

Pritarti

 

 

 

2.

 

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2023-04-04)

1(2), (5)

(1),

(1)

 

2.Atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija), 35 punkto nuostatą, nustatančią, kad terminų apibrėžtyse trumpiniai nevartojami ir neįvedami“, projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje siūlytina atsisakyti joje vartojamo trumpinio „(toliau – Agentūra)“. Šį trumpinį reikėtų įvesti tose keičiamo įstatymo nuostatose, kuriose pirmą kartą pavartotas trumpinys (šiuo atveju keičiamo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje).

 

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti komiteto patobulintam Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2594(2) ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 7, prieš – 0 , susilaikė – 0 .

9. Komiteto paskirti pranešėjai: V. Kanopa.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.      

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas Nr. XIVP-2594(2), jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                                Viktoras Pranckietis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Donata Černiavskienė

 

Komiteto biuro patarėjas Rolandas Juknevičius