LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 13, 16 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO

 

2017-07-05   Nr. XIIIP-865

Vilnius

 

Įvertinę projektą pagal jo santykį su Konstitucija, galiojančiais įstatymais bei teisės technikos taisyklėmis, teikiame šias pastabas:

1.  Projekto 1 straipsnio pavadinime turi būti nurodomas keičiamo įstatymo 13 straipsnio pakeitimas, o ne papildymas.

2.  Projekto 1 straipsnyje dėstant pakeitimų esmę brauktinas žodis „nauja“, nes daliai, kuria pildomas straipsnis, nėra suteikiamas galiojančios dalies numeris, o galiojančios dalys nėra pernumeruojamos.

3.  Projekto 1 straipsnyje (keičiamo įstatymo 13 straipsnio 101 dalis) pirmą kartą vartojant konstrukciją „vidinės demokratijos principai“, turėtų būti apibrėžta vidinės demokratijos sąvoka bei atskleistas jos principų turinys.

4.  Projekto 1 straipsnyje (keičiamo įstatymo 13 straipsnio 101 dalis) vartojamoje laiką apibrėžiančioje konstrukcijoje „ne mažiau, kaip iki“ turėtų būti pašalintas loginis prieštaravimas, nes „ne mažiau“ reiškia dydį, lygų nustatytam arba didesnį, o „iki“ – dydį, mažesnį už nustatytąjį.

5.  Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio nuostatoje siūloma numatyti galimybę savivaldybės tarybos nariui siūlyti tarybai „projektui užsakyti ekspertinę išvadą (ar tenkinti siūlymą sprendžia taryba)“. Ši nuostata yra neaiški, nes  nei kokiais atvejais, nei kokia ekspertizė turės būti atliekama, nenumatyta.

6.  Projekto 2 straipsniu siūlomoje keičiamo įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkto redakcijos nuostata, kad reglamente turi būti užtikrintas „veiklos sąlygų opozicijai sudarymas“, yra deklaratyvi, nėra aišku, kokia opozicijos veikla (kuriai galiojanti įstatymo redakcija galimybių nesudaro) turima omenyje, kokios sąlygos ir kokiomis organizacinėmis priemonėmis turėtų būti sudaromos.  

7.  Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkte pateikta nuostata „sprendžiami kiti aktualūs savivaldybės tarybos veiklos klausimai“ tikslintina, atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, kurioje nustatyta, kad savivaldybės tarybos reglamente nustatoma savivaldybės tarybos veiklos tvarka ir formos.

8.  Projekto lyginamojo varianto 2 straipsnyje dėstomas keičiamo įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktas neatitinka projektu siūlomų šio punkto pakeitimų.

9.  Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata, kuria pildomas punktas, yra perteklinė, nes galiojanti įstatymo nuostata suteikia teisę merui, be atskiro savivaldybės tarybos sprendimo (įgaliojimo), atstovauti savivaldybės tarybą teisme. Taip pat pažymėtina, kad tokia projekto nuostata būtų sunkiai įgyvendinama, nes, norint kiekvienu atveju įgalioti merą atstovauti savivaldybės tarybą teisme, reiktų kviesti savivaldybės tarybos posėdį, kuriame meras gautų įgaliojimą. Atsižvelgiant, kad savivaldybės tarybos posėdžiai gali vykti ir kas 3 mėnesiai, projekto nuostatos įgyvendinimas būtų apsunkintas.     

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                           Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]

P. Žukauskas, tel. (8 5) 239 6832, el. p. [email protected]