2017-07-07

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671

7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIP-4291(2)

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Argumentai:

Miškų įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje nustatyta, kad miškų urėdija yra valstybės įmonė. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybės įmonės savininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Vyriausybę arba jos įgaliotą valstybės valdymo instituciją. Miškų įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog valstybės įmonę nutarimu steigia Vyriausybė, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.

Galiojanti Miškų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostata, kurioje reglamentuojamas Lietuvos Respublikoje veikiančių urėdijų skaičius, apriboja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jos įgaliotos institucijos galimybes siekti optimalesnio valstybinių miškų valdymo. Ši nuostata taip pat tiesiogiai prieštarauja Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 9, 10 ir 11 dalims, kurios atitinkamai numato, kad įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi teisę priimti sprendimus reorganizuoti, pertvarkyti ar likviduoti valstybės įmonę.

Siūloma nereglamentuoti Lietuvoje veikiančių urėdijų skaičiaus įstatymu, tuo pačiu ir atsisakyti pateiktame įstatymo projekte vienos konkrečios valstybės įmonės įvardijimo, ir palikti teisę Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai tvarkyti valstybinių miškų ūkį ir nuspręsti dėl optimalaus miškų urėdijų skaičiaus.

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 1 straipsnio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje miškų urėdijosa (-os) veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas. Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, skirtam kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti įsigyti. Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo kontrolę nustatyta tvarka vykdo Aplinkos ministerija. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. miškų urėdijos dydį turi sudaryti ne mažiau kaip 30 000 hektarų ir ne daugiau kaip 70 000 hektarų miškų ploto. Nuo 2020 m sausio 1 d. miškų urėdijos miškų plotas nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

Teikia

Seimo nariai:                                                                                                            Simonas Gentvilas

                                                                                                                                  Paulius Saudargas