PETICIJŲKOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. sausio 14 d. Nr. 1

Radviliškis

 

                      Posėdis įvyko: 2019 01 14

                      Posėdžio pirmininkas – Audronis Jegnoras, Peticijų komisijos pirmininkas;

                      Posėdžio sekretorė – Romualda Baginienė, Juridinio skyriaus sekretorė

                      Dalyvauja:

                      Peticijos komisijoje – 6 nariai.

                      Posėdyje dalyvavo – 4 nariai. Algirdas Fergelis, Audronis Jegnoras, Algirdas Venckus, Algimantas Ruseckas.

Nedalyvavao Aldona Januševičienė, Sigitas Zajančkaukas.

Pareiškėjas.

 

DARBOTVARKĖ

1. Dėl pareiškėjo kreipimosi.

2. Kiti klausimai.

 

SVARSTYTA:

1.         Dėl pareiškėjo kreipimosi.

Audronis Jegnoras paprašė pareiškėjo, kad trumpai komisijos nariams pristatytų kreipimąsi, ko prašo pareiškėjas pateikdamas Peticijų komisijai kreipimąsi.

              Pareiškėjas prašo, kad būtų panaikintos valandos dėl rašytinio prašymo pateikimo, nes tai sudaro nepadogumų gyventojams norintiems dalyvauti komitetų posėdžiuose. Taip pat pageidaujama, kad būtų tiesiogiai transliuojami komitetų posėdžiai dėl viešumo priimamt sprendimus komitetų posėdžiuose.

              Komisija susipažinusi su kreipimusi nusprendė:

1.         Pripažinti pareiškėjo kreipimąsi peticija, nes pareiškėjo pateiktų dviejų siūlymų nagrinėjimas priklauso Savivaldybės kompetencijai, kreipimasis atitinka Peticijų įstatymo 3 straipsnio reikalavimams, t. y. kreipimusi siūlome spręsti klausimus, susijusius su žmogaus teisių ir laisvių apsaugą ar įgyvendinimu ir pareiškėjo iškeltų reikalavimų ir siūlymų tenkinimui reikia priimti naują teisės aktą, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios galiojantį teisės aktą - Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą.

Balsavo: už – 4, susilaikė – 0, prieš – 0.

2.         Komisijos pirmininkas pasiūlė remiantis Radviliškio rajono savivaldybės Peticijos komisijos nuostatų 18.4 punktu, įpareigoti Radviliškio rajono savivaldybės administraciją parengti artimiausiam Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdžiui, kuris vyks po 2019-01-24 tarybos posėdžio, sprendimo projektą, kuriame bus keičiamas savivaldybės Tarybos reglamento 170 p., panaikinant vienos dienos (8 darbo valandų) terminą. Taip pat papildyti Tarybos reglamentą nuostata dėl savivaldybės tarybos komitetų posėdžių tiesioginio vaizdo ir garso transliavimo.

Komisijos nariai pasiūlymui pritarė vienbalsiai.

 

 

 

 

Peticijų komisijos pirmininkas                                                                             Audronis Jegnoras

 

 

 

 

Komisijos sekretorė                                                                                             Romualda Baginienė