LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Aplinkos apsaugos komitetas

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (2)

 DĖL   LIETUVOS RESPUBLIKOS LAUKINĖS AUGALIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1226 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

PROJEKTO NR. XIIIP-3816 (3)

2020-09-23 Nr. 107-P-39

Vilnius

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas; komiteto nariai: Kęstutis Bacvinka, Linas Balsys, Aistė Gedvilienė; Simonas Gentvilas; Kęstutis Mažeika; Petras Nevulis, Paulius Saudargas, Artūras Skardžius, Virginija Vingrienė.

            Komiteto biuras: vedėja Birutė Pūtienė, patarėja Rasa Matusevičiūtė.

Kviestieji asmenys: Aplinkos viceministrė Ligita Valalytė, AM Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius, vyresnioji patarėja Lina Čaplikaitė-Denisovienė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: negauta.

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narė Virginija Vingrienė

2020-09-08

7

2

10

 

Argumentai:

Siūloma patikslinti projekto nuostatą dėl riešutų rinkimo privačioje ne miško žemėje ir nustatyti, kad tam reikalingas šios žemės savininko ar valdytojo sutikimas, nes pagal pastarąjį projekto variantą žemės savininko ar valdytojo sutikimas būtų reikalingas renkant riešutus privačioje valdoje tik arčiau kaip 100 m nuo savininkų sodybų.

Nuostatas dėl grybų,  uogų ir vaistažolių rinkimo siūloma išdėstyti atskira nauja straipsnio dalimi (žr. pasiūlymą Nr. 2)

 Pasiūlymas:

Pakeisti  7 straipsnio  2 dalies 10 punktą   ir jį išdėstyti taip:

 2. Naudojant laukinių augalų ir grybų išteklius vandens telkinio ar žemės savininko (jeigu žemės valdytojas yra kitas asmuo, negu savininkas – tada žemės valdytojo) sutikimas reikalingas šiais atvejais:

  „10) renkant riešutus, grybus, uogas privačioje ne miško žemėje arčiau kaip 100 m. nuo savininkų sodybų“.

Nepritarti

Komiteto argumentai:

Balsuojant alternatyviai nutarta palikti 3 projekto variante priimtą nuostatą.

2.

Seimo narė Virginija Vingrienė

2020-09-08

7

2

 

 

Argumentai:

Iš dabartinio projekto nėra pakankamai aišku, kurio savininko – sodybos ar privačios žemės, esančios arčiau kaip 100 m nuo sodybos – būtų reikalingas sutikimas rinkti grybus ir uogas, nes sodybos ir minėtos žemės savininkai nebūtinai yra tie patys asmenys.

Taip pat siūloma nevaržyti asmenims galimybės lankytis miškuose ir juose naudoti laukinių augalų ir grybų išteklius,   kaip tai numato Miškų įstatymas,  ir  žemės savininko ar valdytojo sutikimo reikalauti tik tuo atveju, kai grybai, uogos, ir vaistažolės renkamos privačioje ne miško  žemėje arčiau kaip 100 m nuo savininkų sodybų.

Pasiūlymas:

Siūloma  papildyti 7 straipsnį nauja 3 dalimi, išdėstant ją taip:

„3.Renkant riešutus, grybus,  uogas, vaistažoles  privačioje ne miško  žemėje ne toliau kaip 100 metrų nuo jos savininko sodybos reikalingas savininko sutikimas.“

Taip pat siūloma atitinkamai pernumeruoti 7 straipsnio dalis.

Nepritarti

Komiteto argumentai:

Balsuojant alternatyviai nutarta palikti 3 projekto variante priimtą nuostatą.

3.

Seimo narė Virginija Vingrienė

2020-09-08

2

 

 

 

Argumentai:

 

Kadangi įstatymo priėmimas Seime buvo atidėtas,  įstatymo įgyvendinimui reikia priimti daug įgyvendinamųjų teisės aktų (planuojama 18) Aplinkos ministerija nesuspės parengti įgyvendinamųjų teisės aktų iki šiuo metu numatyto įstatymo įsigaliojimo termino – 2020 m. gruodžio 31 d., todėl siūloma nukelti įstatymo įsigaliojimo terminą  2021 m. gegužės 1 d., o įgyvendinamųjų teisės aktų parengimo terminą 2021 m. balandžio 30 d.

 

Pasiūlymas:

Siūloma nukelti įstatymo įsigaliojimo datą ir nustatyti, kad įstatymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d. ir įstatymo 2 straipsnį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio gegužės1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2020 m. gruodžio 31 2021 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Pritarti

 

 

4. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                  Juozas Imbrasas

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Matusevičiūtė