LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius,

tel. 8 706 63 335, el. p. dokumentai@stt.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188659948

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų

ministerijai

El. p. kanc@eimin.lt

 

Kopija:

Agnei Bilotaitei

El. p. agne.bilotaite@lrs.lt

 

    

 

ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADA

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 PRODUKTAI LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO

 

2020 m. lapkričio 18 d. Nr. 4-01-9466

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo narių 2020 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. 1111-1 gautą prašymą, į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją[1] ir turimus duomenis, taip pat į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba) 2020 m. rugsėjo 23 d. rašte „Dėl „COVID-19 produktai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto“ Nr. 4-01-7528 (toliau – Raštas) pateiktas pastabas, atlikome 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“ (toliau – Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 4-939 (toliau – Aprašas), antikorupcinį vertinimą.

Siekdami mažinti korupcijos rizikos veiksnių atsiradimo tikimybę, taip pat siekdami teisinio reguliavimo išsamumo, nuoseklumo, skaidrumo ir atsparumo korupcijai, teikiame šias atlikto antikorupcinio vertinimo  pastabas:

1. Dėl Aprašo projektui teiktų pastabų 

1.1. Rašte atkreipėme dėmesį, kad:

- Aprašo projekte nepakankamai atskleistos finansuotinų kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybos kategorijos (pavyzdžiui, Projekto 10.4 papunktyje minimos duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo priemonės);

- nėra tikslios kai kurios teisės akto projekte vartojamos sąvokos (pavyzdžiui, Aprašo projekto 10.2 papunktyje minimi ventiliatoriai).

1.2. Rašte taip pat pažymėjome, kad, atsižvelgiant į tai, kad Aprašo projekto 11 punkte siūloma įtvirtinti, kad kvietimas gali būti stabdomas anksčiau negu kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinė diena, jeigu pagal teigiamai įvertintas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, svarstytina, ar, siekiant Priemonės tikslų pasiekimo ir kuo įvairesnių kovai su koronavirusu reikalingų produktų gamybos, nereikėtų skelbti kvietimo teikti paraiškas pagal atskiras Projekto 10 punkte siekiamas įtvirtintas kategorijas, t. y. pagal nustatytus prioritetus.

Priimtame teisės akte į pateiktas pastabas nebuvo atsižvelgta ir Aprašo nuostatos nebuvo patikslintos, todėl jų taikymas vykdant projektų atranką sukėlė abejonių dėl atrankos objektyvumo, skaidrumo, atsparumo korupcijai, atrinktų projektų tinkamumo ir Priemonės tikslų pasiekimo galimybių.

2. Dėl patvirtinto Aprašo nuostatų

Atsižvelgdami į tai, kad patvirtintas Aprašas buvo pakeistas ir papildytas nuostatomis, kurių nebuvo 2020 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. (18.6-51E)-3-3719 Specialiųjų tyrimų tarnybai pateiktame derinti Aprašo projekte, papildomai teikiame pastabas dėl antikorupcinio vertinimo metu nustatytų korupcijos rizikos veiksnių:  

2.1. Aprašo 16 punkte, be kita ko, įtvirtinta, kad pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, kuris 2019 m. gruodžio 31 d. buvo laikomas sunkumų patiriančia įmone, išskyrus tuos atvejus, jei įmonė yra labai maža arba maža ir jai nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba.

Palyginti su Aprašo projektu, kurio 16 punkte buvo siūlyta įtvirtinti, kad pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, kuris, remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, 2019 m. gruodžio 31 d. buvo laikomas sunkumų patiriančia įmone ir kuris paraiškos pateikimo dieną vis dar yra laikomas sunkumų patiriančia įmone, patvirtintame Apraše numatyta galimybė teikti paraiškas dėl finansavimo ir paraiškos pateikimo dieną sunkumų patiriančioms įmonėms. Tačiau galimybė dalyvauti projektų atrankoje galimai atimama iš įmonių, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. buvo laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis, bet šių metų lapkritį, kai pagal Aprašą teikiamos paraiškos, jos tokiomis jau nebebūtų. Tokia situacija vertinama kaip ydinga tiek antikorupciniu, tiek galimai konkurencijos užtikrinimo požiūriu, nes kelia pagrįstų abejonių dėl pareiškėjų realių galimybių įgyvendinti Priemonės tikslus atitinkančius projektus, bei nesudaro visiems pareiškėjams objektyviai vienodų sąlygų dalyvauti projektų atrankoje.

Analogiška pastaba taikytina ir Aprašo 62 punktui.

2.2. Aprašo 21 punkte įtvirtinta, kad teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 6 mėnesiai nuo pagalbos suteikimo dienos, pakeitus Projekte siūlytą maksimalų 6 mėnesių terminą nuo „projekto sutarties pasirašymo dienos“.

Iš Aprašo nuostatų nėra aišku, kokia tiksliai pagalba turima omenyje – ar pagal Aprašą numatytas galimas skirti finansavimas, ar kas kita. Jeigu turimas omenyje pagal Aprašą numatytas finansavimas, pažymėtina, kad Apraše nėra įvardintas jo skyrimo pareiškėjui momentas, pavyzdžiui, ar lėšos skirtinos iškart po teigiamo sprendimo dėl finansavimo skyrimo priėmimo, ar pasirašius sutartį, ar kuriame nors kitame pasirengimo vykdyti projektą ar jo įgyvendinimo etape, kt. 

Analogiška pastaba taikytina ir Aprašo 22 punktui.   

2.3. Aprašo 42 punkte pateikiamos tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijų lentelės nuostatos (lentelės 4 ir 5 dalys) papildytos sąlyga, kad tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažintinos išlaidos, kurios patirtos iki masinės gamybos pradžios ir apskaičiuotos kaip su įrenginių bandymu susijusių veiklos sąnaudų ir veiklos pajamų, gautų iš bandomųjų gamybos ciklų, skirtumas, tačiau Apraše nedetalizuojamas laikotarpis, per kurį jos gali būti patirtos.

2.4. Aprašo 53 punkte įtvirtinta, kad pareiškėjo pateikto projekto parengtumui taikomas reikalavimas, kad kartu su paraiška turi būti pateikiama pusė ir daugiau Aprašo 52 punkte nurodytų pareiškėjui privalomų rengti ir teikti užpildytų priedų. Jo neįvykdžius paraiška atmetama, neprašant pareiškėjo pateikti papildomų dokumentų ar duomenų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos.

Pažymėtina, kad Apraše nėra detalizuota, kokia „pusė“ Aprašo 52 punkte numatytų dokumentų būtų vertinama kaip pakankama pagrįstai įvertinti teikiamo projekto svarbą, perspektyvumą, atitikimą Priemonės tikslams ir pan. Nenurodant prioritetine tvarka pateiktinų dokumentų pirminiam vertinimui sąrašo, galima nevienareikšmio, nevienodo, neobjektyvaus ir korupcijai neatsparaus paraiškų vertinimo situacija. 

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, siūlome tikslinti Aprašo nuostatas ir užtikrinti skaidrią projektų pagal Priemonę atranką ir finansavimą.

Prašome per du mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo išvados gavimo dienos informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, kaip buvo atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvados pasiūlymus (pateikti motyvuotą informaciją dėl kiekvienos pastabos ir pasiūlymo, užpildant Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvados įgyvendinimo pažymą)[2]. Atsakymą prašome paskelbti taip pat ir per Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinę sistemą, jį susiejant su šia antikorupcinio vertinimo išvada.

 

 

Direktorius                                                                                                               Žydrūnas Bartkus   

 

 

Julija Antanaitė, tel. (8 706) 62 755, el. p. julija.antanaite@stt.lt[1] Prieiga internete: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/31-mln-euru-isisavinimas-per-diena-gali-gauti-imones-be-darbuotoju-skolingos-sodrai-covid-19-gydancios-jodu.d?id=85648985

[2] Prieiga internete: https://www.stt.lt/lt/doclib/2xlsu0nyuios6d7pr8q9ggm9s1axny3w