Projekto Nr. XIVP-2518(2)

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠEIMYNŲ ĮSTATYMO Nr. XI-681 3, 4, 5, 8, 15 IR 17 STRAIPSNIŲ pakeitimo

įstatymas

 

2023 m. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Šeimynoje globojami (rūpinami) ar laikinai apgyvendinami tos savivaldybės teritorijoje, kurioje įsteigta šeimyna, likę be tėvų globos vaikai. Savivaldybių administracijų merų ar jų įgaliotų savivaldybės administracijos direktorių rašytiniu tarpusavio sutarimu dėl likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimo ir jų globos (rūpybos) šeimynoje finansavimo užtikrinimo bei finansinės ir materialinės pagalbos šeimynos veiklai užtikrinimo šeimynoje gali būti globojami (rūpinami) ar laikinai apgyvendinami ir kitos savivaldybės teritorijoje likę be tėvų globos vaikai. Kitos savivaldybės teritorijoje įsteigtoje šeimynoje vaikai apgyvendinami be savivaldybių administracijų merų ar jų įgaliotų savivaldybės administracijos direktorių rašytinio tarpusavio sutarimo dėl likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimo ir jų globos (rūpybos) šeimynoje finansavimo užtikrinimo bei finansinės ir materialinės pagalbos šeimynos veiklai užtikrinimo, jeigu neišskiriami broliai ir seserys.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktį ir jį išdėstyti taip:

„a) ne trumpiau kaip 3 metus iki įsteigdamas šeimyną vykdė vaiko globėjo (rūpintojo) pareigas, į kurias buvo paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu mero sprendimu ar teismo nutartimi;“.

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktį ir jį išdėstyti taip:

„a) kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje šeimyna steigiama, administraciją merą dėl sutikimo steigti šeimyną savivaldybės teritorijoje. Savivaldybės administracija meras per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos turi pateikti šeimynos steigėjui rašytinį sutikimą dėl šeimynos steigimo ir finansavimo. Savivaldybės administracija meras nesutinka leisti steigti šeimyną savivaldybės teritorijoje, jeigu patenkinamas savivaldybės teritorijoje likusių be tėvų globos vaikų globos (rūpybos) šeimoje poreikis;“.

2. Pakeisti 5 straipsnio 6 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo mero sprendimo dėl vaikų laikinosios globos (rūpybos) nustatymo šeimynoje įsigaliojimo dienos;“.

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) informuoti savivaldybės, kurios teritorijoje ji įsteigta, administraciją apie ketinimą nutraukti savo veiklą prieš 3 mėnesius iki šios veiklos nutraukimo šios savivaldybės administracijos mero nustatyta tvarka;“.

 

5 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Savivaldybės, kurioje įsteigta šeimyna ir (ar) kurios teritorijoje likę be tėvų globos vaikai apgyvendinami šeimynoje, administracija turi sudaryti su šeimyna sutartį dėl vaiko socialinės globos finansavimo, o gavusi šeimynos dalyvio Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka pateiktą prašymą – ir sutartį dėl finansinės paramos šeimynos naudojamam ar nuosavybės teise valdomam nekilnojamajam turtui, skirtam šeimynos veiklai vykdyti, rekonstruoti ar remontuoti. Šios sutartys pasirašomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

2. Pakeisti 15 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Sutartyje dėl finansinės paramos šeimynos naudojamam ar nuosavybės teise valdomam nekilnojamajam turtui, skirtam šeimynos veiklai vykdyti, rekonstruoti ar remontuoti nustatomos finansinės paramos, šeimynos nekilnojamojo turto rekonstravimo ar remonto, kitos finansinės ir materialinės pagalbos, užtikrinančios kokybišką šeimynos veiklą, skyrimo sąlygos ir priemonės. Sutartis dėl finansinės paramos šeimynos naudojamam ar nuosavybės teise valdomam nekilnojamajam turtui, skirtam šeimynos veiklai vykdyti, rekonstruoti ar remontuoti turi būti sudaroma per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl finansinės paramos šiam turtui rekonstruoti ar remontuoti skyrimo priėmimo savivaldybės, kuriai šeimyna yra pateikusi prašymą, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka dienos.“

3. Pakeisti 15 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Savivaldybės, kurioje įsteigta šeimyna, administracija, gavusi šeimynos dalyvio Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka pateiktą prašymą, savivaldybės administracijos direktoriaus mero nustatyta tvarka turi kompensuoti faktiškai patirtas ir pagrįstas šeimynos steigimo išlaidas.“ 

4. Pakeisti 15 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Finansinė parama šeimynos naudojamam ar nuosavybės teise valdomam nekilnojamajam turtui, skirtam šeimynos veiklai vykdyti, rekonstruoti ar remontuoti, teikiama savivaldybės, kurioje įsteigta šeimyna ir (ar) kurios teritorijoje likę be tėvų globos vaikai apgyvendinami apgyvendinti šeimynoje, taip pat kuriai šeimyna teikia pateikė prašymą, administracijos direktoriaus mero nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų turto administratoriumi savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu mero sprendimu ar teismo nutartimi gali būti skiriamas ir kitas asmuo, negu nurodyta šio straipsnio 2 dalyje.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos pradedamos taikyti, kai 2023 m. naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmuosius posėdžius. Iki pirmųjų 2023 m. naujai išrinktų savivaldybių tarybų posėdžių taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusios Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo nuostatos.

3. Iki šio įstatymo taikymo dienos pradėtos su šeimynos veikla susijusios procedūros baigiamos pagal Šeimynų įstatymo nuostatas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. Šiuo įstatymu keičiamo Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nurodytas ne trumpesnis kaip 3 metų vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų vykdymas apima laikotarpį, kai asmuo vaiko globėju (rūpintoju) buvo paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

5. Socialinės apsaugos ir darbo ministras, savivaldybių institucijos ir savivaldybių merai iki 2023 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikia

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

Komiteto pirmininkas                                                                                        Justas Džiugelis