LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 364

STENOGRAMA

 

2019 m. gruodžio 12 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). La­bas ry­tas. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ger­bia­mi sve­čiai, pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. gruo­džio 12 d. po­sė­dį. (Gon­gas)

Re­gist­ruo­ja­mės. Už­si­re­gist­ra­vo 92 Sei­mo na­riai.

 

10.02 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2019 m. gruo­džio 12 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių darbo­tvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dėl dar­bo­tvarkės – R. Bud­ber­gy­tė. Pra­šom.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF*). Mū­sų nuo­mo­ne, rei­kė­tų iš­brauk­ti 2-3.1 klau­si­mą to­dėl, kad tri­jų yra pri­ėmi­mas, o pas­ku­ti­ny­sis, 2-3.4 klau­si­mas, yra svars­ty­mo sta­di­jos. Siū­lo­me iš­brauk­ti, nes ne­ati­tin­ka Sta­tu­to rei­ka­la­vi­mų. Ly­di­mo­jo yra svars­ty­mas, o ki­tų yra pri­ėmi­mo sta­di­ja. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl lo­bis­ti­nės veik­los.

PIRMININKAS. V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Pra­šom.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du pra­šau iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės pro­jek­tą dėl Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo Nr. XIIP-786, dar­bo­tvarkės klau­si­mas 2-16.

Ir ant­ras pra­šy­mas – frak­ci­jos var­du pra­šau įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3195.

PIRMININKAS. Apie ką tai?

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę.

PIRMININKAS. R. Bud­ber­gy­tė. Pra­šom.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Dar siū­ly­mas bū­tų iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sas, su­si­ju­sias su po­pie­ri­nė­mis de­kla­ra­ci­jo­mis. Prie­žas­tis bū­tų ta, kad Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas kaip ir ne­ap­svars­tė siū­ly­mo, ku­ris dėl tam tik­rų prie­žas­čių bu­vo trak­tuo­ja­mas kaip toks pat kaip esan­tis įsta­ty­mi­nis reg­la­men­ta­vi­mas pro­jek­te. Ta­čiau siū­ly­mas bū­tų, kad vis dėl­to mes iš­brauk­tu­me iš dar­bo­tvarkės ir ši­tą klau­si­mą, su­grą­žin­tu­me ap­svars­ty­ti siū­ly­mą, kaip ir pa­keis­tą šiek tiek, į Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to dar­bo­tvarkę.

PIRMININKAS. Ar frak­ci­jos var­du pra­šė­te?

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Taip, frak­ci­jos var­du.

PIRMININKAS. Ir kal­ba­te apie T. To­mi­li­no pa­siū­ly­mą ne­svars­ty­ti?

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Tik­rai taip, apie T. To­mi­li­no ir frak­ci­jos var­du.

PIRMININKAS. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Frak­ci­jos var­du vie­ną pro­jek­tą taip pat siū­lau iš­brauk­ti, tai yra Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to įsta­ty­mo pa­tai­sas. Dėl šio pro­jek­to, kaip ma­tė­me, yra daug blaš­ky­mo­si ir dėl ap­mo­kes­ti­ni­mo prin­ci­po, ir dėl pa­ties dy­džio, ri­bos. Ma­nau, kad tie­siog ap­mo­kes­ti­ni­mas ga­li lik­ti toks, koks yra šian­dien, ir iš vi­so ne­pri­im­ki­me šio pro­jek­to.

PIRMININKAS. Dau­giau pa­siū­ly­mų ne­ma­tau. Ta­da nuo­sek­liai. Pir­miau­sia dėl gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. R. Bud­ber­gy­tė frak­ci­jos var­du siū­lė iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės. Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je)

Nu­trau­kia­me bal­sa­vi­mą, nes Sei­mo na­riai ne­su­pran­ta, už ką bal­suo­ja. Kar­to­ju: R. Bud­ber­gy­tė frak­ci­jos var­du siū­lė iš­brauk­ti Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pro­jek­tą, jo pri­ėmi­mą, pro­jek­tą Nr. XIIIP-4017. Tie, ku­rie pri­ta­ria R. Bud­ber­gy­tės pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš – 6, su­si­lai­kė 10. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Dar­bo­tvar­kės 1-2.2 klau­si­mas iš­brauk­tas.

Ki­tas pa­siū­ly­mas, nuo­sek­liai žiū­rint, dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas, pro­jek­tas Nr. XIIIP-4078. J. Raz­ma frak­ci­jos var­du siū­lė Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 45, prieš – 36, su­si­lai­kė 25 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas lie­ka dar­botvarkėje.

Ki­tas R. Bud­ber­gy­tės pa­siū­ly­mas frak­ci­jos var­du. Siū­lė iš­brauk­ti Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ly­di­muo­sius. Ta­čiau pra­ei­tą po­sė­dį, ket­vir­ta­die­nį, bu­vo­me ap­si­spren­dę, kad juos tu­ri­me pri­im­ti pir­ma, kad ga­lė­tu­me su­de­rin­ti su Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mu. A. Ši­rins­kie­nė no­ri kal­bė­ti? Pra­šom. At­si­sa­ko. Siū­lau ne­bal­suo­ti dėl šio pa­siū­ly­mo. Lie­ka dar­bo­tvarkėje. Su­tin­ka­te. Ačiū.

V. Čmi­ly­tė-Niel­sen frak­ci­jos var­du siū­lė iš dar­bo­tvarkės iš­brauk­ti 2-16 klau­si­mą, tai yra Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą Nr. XIIP-786. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 34, prieš – 38, su­si­lai­kė 38 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Klau­si­mas 2-16 lie­ka dar­bo­tvarkėje.

Dar bu­vo frak­ci­jos var­du taip pat siū­ly­ta įtrauk­ti Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3195. Siū­lo­ma įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę. Kas už šį siū­ly­mą, bal­suoja už.

Bal­sa­vo 109 Sei­mo na­riai: už – 48, prieš – 30, su­si­lai­kė 31 Sei­mo na­rys. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl vi­sos dar­bo­tvarkės. Ga­li­me pri­tar­ti dar­bo­tvarkei ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ga­li­me. Bal­suoja­me.

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 76, prieš – 5, su­si­lai­kė 29 Sei­mo na­riai. Dar­bo­tvarkei pritar­ta.

 

10.12 val.

Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-385 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4016(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.1 klau­si­mas – Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4016. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – V. Rin­ke­vi­čius. Kvie­čiu į tri­bū­ną, yra pa­siū­ly­mų dėl 1 straips­nio. Pri­ima­me pa­straips­niui. (Bal­sas sa­lė­je) Vie­toj V. Rin­ke­vi­čiaus at­eis V. Ąžuo­las.

Dėl 1 straips­nio yra Sei­mo na­rės G. Bu­ro­kie­nės pa­siū­ly­mas. Pra­šo­m pri­sta­ty­ti. Guo­da Bu­ro­kie­ne, pra­šom pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Yra G. Bu­ro­kie­nės pa­siū­ly­mas, ku­rį…

PIRMININKAS. G. Bu­ro­kie­nė pri­sta­tys sa­vo pa­siū­ly­mą.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­kui, Pir­mi­nin­ke. Tie­siog siū­lau, kad bū­tų ga­lų ga­le nu­sta­ty­ta, už ką gau­na­mi pi­ni­gai ir kaip įgy­ven­di­na­mas biu­dže­tas, ir „…pa­ly­gin­ti su ei­na­mai­siais biu­dže­ti­niais me­tais ap­skai­čiuo­to­mis sa­vi­val­dy­bių prog­no­zuo­to­mis pa­ja­mo­mis, pa­di­dė­ji­mo su­mos.“

PIRMININKAS. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ga­li­me ma­ny­ti, kad 29 pa­lai­kan­tys yra? Bal­suo­ti ne­bū­ti­na dėl to?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Ačiū, pri­tar­ta. Ta­da pra­šau ko­mi­te­to nuo­mo­nės.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti G. Bu­ro­kie­nės pa­siū­ly­mui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 4 – už, prieš – 2, su­si­lai­kė 2. Lė­mė pir­mi­nin­ko bal­sas. Pri­tar­ta. (Bal­sas sa­lė­je) At­si­pra­šau, pri­tar­ta iš da­lies.

PIRMININKAS. Pri­tar­ta iš da­lies. Ir yra ko­mi­te­to re­dak­ci­ja. Pra­šo­m ją pa­gar­sin­ti.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas šiek tiek pa­re­da­ga­vo. At­si­žvel­giant į tai, kad nuo­sta­ta yra vien­kar­ti­nio ir lai­ki­no po­bū­džio tai­syk­lė, ko­mi­te­tas siū­lo kei­čia­mą įsta­ty­mo nuo­sta­tą dės­ty­ti dviem re­dak­ci­jo­mis, kar­tu pil­dant pro­jek­tą nuo­sta­to­mis dėl jų įsi­ga­lio­ji­mo bei ga­lio­ji­mo, ir iš­dės­ty­ti, kaip įsi­ga­lio­ja.

PIRMININKAS. Ar au­to­rė G. Bu­ro­kie­nė su­tin­ka su pa­siū­ly­mu?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me.

Mo­ty­vai dėl pa­siū­ly­mo. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rė G. Skais­tė. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Šiuo pa­siū­ly­mu nu­sta­to­ma, kad sa­vi­val­dy­bėms ne­be­pri­va­lo­ma kom­pen­suo­ti už Sei­mo pri­im­tus spren­di­mus, jei­gu joms už­ten­ka lė­šų pa­di­dė­ji­mo. Man at­ro­do, pats spren­di­mas yra la­bai ydin­gas, nes jei­gu Sei­mas ne­be­pri­si­i­ma at­sa­ko­my­bės už sa­vo pa­ties spren­di­mus, tai yra at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mus ir ki­tus da­ly­kus, ir sa­vi­val­dy­bės tai tu­ri kom­pen­suo­ti iš sa­vo pa­ja­mų au­gi­mo, man at­ro­do, pra­ran­da­mas tas sis­te­mi­nis ry­šys. To­dėl man at­ro­do, kad taip ne­tu­rė­tų bū­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nių dau­giau nė­ra.

Bal­suo­ja­me dėl ko­mi­te­to pa­siū­ly­tos re­dak­ci­jos, su ku­ria su­ti­ko ir au­to­rė G. Bu­ro­kie­nė. Pri­ta­rian­tie­ji šiam pa­siū­ly­mui bal­suo­ja už.

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 69, prieš – 14, su­si­lai­kė 27 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. To­kiu bū­du ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 1 straips­niui? Pri­ta­ria­me. Dėl 1 straips­nio dar yra G. Bu­ro­kie­nės… (Bal­sai sa­lė­je) Čia dėl 2 straips­nio G. Bu­ro­kie­nės pa­siū­ly­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Ar V. Ąžuo­las su­tin­ka su tuo pa­siū­ly­mu? Su­tin­ka, taip, kaip ko­mi­te­tas su­re­da­ga­vo. Ir ta­da ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Aš no­riu kreip­tis į Sei­mo na­rius, ku­rie kal­ba ir pri­sis­ta­to kaip at­sto­vau­jan­tys re­gio­nams, re­gio­nų sa­vi­val­dy­bėms. Ger­bia­mi ko­le­gos, šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu jūs kei­čia­te me­to­di­ką ir at­ima­te mo­ty­va­ci­ją iš sa­vi­val­dy­bių kur­ti dar­bo vie­tas, ge­rai ap­mo­ka­mas dar­bo vie­tas, nes tai da­ry­da­mos jos gau­na gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį. Da­bar eko­no­mi­ka au­ga, daug sa­vi­val­dy­bių ku­ria nau­jas, ge­rai ap­mo­ka­mas dar­bo vie­tas, ta­čiau at­ei­na vals­ty­bė, fi­nan­sų mi­nist­ras ir iš to au­gi­mo ka­ti­lo, ku­rį su­si­kū­rė sa­vi­val­dy­bės, pa­ima tiek, kiek jam rei­kia. Tai ko­kia mo­ty­va­ci­ja da­bar yra sa­vi­val­dy­bėms di­din­ti pa­ja­mas, kur­ti nau­jas dar­bo vie­tas ir gau­ti dau­giau pa­ja­mų į sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus, kai jos kiekvie­ną kar­tą ži­nos, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja bet ka­da ga­li at­ei­ti ir pa­si­im­ti tiek, kiek jai trūks­ta. Man at­ro­do, kad tai yra blo­ga mo­ty­va­ci­ja ir yra blo­gas spren­di­mas su­ba­lan­suo­ti biu­dže­tą sa­vi­val­dy­bių są­skai­ta.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

P. GRAŽULIS (MSNG). Nors sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tas di­dė­ja 70 mln. eu­rų, bet kon­ser­va­to­riai vis tiek ran­da kaž­kaip pa­si­sa­ky­ti prieš, ne­pai­sy­da­mi to, kad sa­vi­val­dy­bės au­di­tas ne kar­tą ir ne vie­nus me­tus aiš­ki­no, kad tu­ri bū­ti aiš­kiai įvar­din­ta, kur ir kaip pa­nau­do­ja gau­na­mas lė­šas sa­vi­val­dy­bė, kad tos lė­šos bū­tų fak­tiš­kai skirs­to­mos per pro­gra­mas, ir ši­tas įsta­ty­mas at­si­žvel­gė į vals­ty­bės au­di­to siū­ly­mus. Ir dar vie­nas da­ly­kas, aš no­riu pa­sa­ky­ti, jei­gu sa­vi­val­dy­bė su­ku­ria pa­pil­do­mai dar­bo vie­tų, dar pa­pil­do­mai gau­na į biu­dže­tą iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai, kaip jūs… Šiuo atveju, at­ro­do, tu­rė­tu­mė­te pa­si­sa­ky­ti už, jūs vis tiek pa­si­sa­ko­te prieš. Ka­da jūs ma­ži­no­te sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus, ta­da pa­si­sa­kė­te už, o da­bar, kai di­di­na, jūs pa­si­sa­ko­te prieš. Vi­sa­da kuo vals­ty­bei, sa­vi­val­dy­bėms blo­giau, tuo kon­ser­va­to­riams ge­riau. Jei­gu jau kon­ser­va­to­riai kal­ba prieš, tai vi­sa­da rei­kia bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­nau, čia, po­li­ti­ko­je, toks chu­li­ga­niš­kas el­ge­sys tik­rai ne­to­le­ruo­ti­nas. Iš tie­sų pa­čia­me įsta­ty­mo pro­jek­te bu­vo kal­ba­ma vi­sai apie kit­ką, apie tai, kad žmo­nės, ku­rie ne­su­spė­ja de­kla­ruo­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos, sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mą gau­na iš pa­ja­mų mo­kes­čio pa­gal tą pas­ku­ti­nę vie­tą. Kas šiuo me­tu pa­teik­ta ger­bia­mos G. Bu­ro­kie­nės, iš tik­rų­jų yra ab­sur­das. Pri­si­min­ki­me gra­žius žo­džius ir pro­gra­mi­nes nuo­sta­tas, kuo­met prem­je­ras S. Skver­ne­lis sa­kė, kad tu­ri­me su­da­ry­ti sa­vi­val­dy­bėms są­ly­gas, kad jos plė­to­tų ver­slus tam, kad už­si­dirb­tų ir tu­rė­tų pi­ni­gų. Iš tik­rų­jų šiuo pa­siū­ly­mu, ku­ris bu­vo pa­teik­tas pas­ku­ti­nis, nu­brau­kia­mos vi­sos pa­stan­gos.

Daug me­tų sa­vi­val­dy­bės sa­ko – kas iš to, jei­gu mes tau­piai gy­ve­na­me, jei­gu mes tau­po­me lė­šas, bet ko­kiu at­ve­ju vals­ty­bė iš mū­sų at­ima. Jūs at­ima­te tas lė­šas, ku­rios bu­vo skir­tos ir pa­lik­tos sa­vi­val­dy­bėms mo­kant so­cia­li­nes iš­mo­kas, jūs pa­ima­te ki­tiems tiks­lams. Šiuo me­tu dar vie­nas toks el­ge­sys, kuo­met jūs pa­ima­te lė­šas iš sa­vi­val­dy­bių vien to­dėl, kad jos ge­rai ūki­nin­kau­ja ir gal­būt tu­ri šiek tiek virš­pla­ni­nių lė­šų. Kam ta­da vys­ty­ti in­dust­ri­nius par­kus, eko­no­mi­nes zo­nas, kuo­met vals­ty­bė pa­si­i­ma vi­sus pi­ni­gus. Iš tik­rų­jų vys­ty­da­mas ver­slus, gal­būt tik su­ke­li pyk­tį vie­tos ver­sli­nin­kų, pa­di­din­da­mas kon­ku­ren­ci­ją. Iš tik­rų­jų da­bar jūs pa­ima­te iš sa­vi­val­dy­bių pas­ku­ti­nius pa­ska­tos sver­tus, dėl ko ver­ta steng­tis tam, kad bū­tų vys­to­mas ver­slas, pri­trau­kia­mos in­ves­ti­ci­jos.

Aš tik­rai siū­lau bal­suo­ti prieš, ypač po ši­to pa­kei­ti­mo, ku­ris bu­vo įmes­tas pas­ku­ti­niu mo­men­tu. Gal at­si­klaus­ki­te sa­vo prem­je­ro, ką jis apie tai gal­vo­ja. Siū­lau bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš tik vie­ną pa­sta­bą, gal pa­tai­sy­mą, tiks­liau, no­riu pa­sa­ky­ti. Iš opo­zi­ci­jos vie­nas pa­sa­kė, kad sa­vi­val­dy­bė ku­ria dar­bo vie­tas. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad sa­vi­val­dy­bė dir­ba, vyk­do ad­mi­nist­ra­ci­nį dar­bą, jį or­ga­ni­zuo­ja, kvie­čia in­ves­tuo­to­jus, o tie in­ves­tuo­to­jai ku­ria dar­bo vie­tas. Tie­siog ne­mai­šy­ki­me są­vo­kų. Ačiū.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Tik­rai nuo­šir­džiai bu­vau pa­si­ren­gęs bal­suo­ti už ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, pa­si­dė­jęs pliu­siu­ką, ta­čiau G. Bu­ro­kie­nės pri­im­ta pa­tai­sa, pa­siū­ly­mas vis­ką ver­čia aukš­tyn ko­jo­mis. Su­pras­ki­me, aš ir pats, kaip bu­vęs me­ras, su­pran­tu, kad ne sa­vi­val­dy­bė, Ro­ber­tai, ku­ria vie­tas, ta­čiau sa­vi­val­dy­bė ga­li su­kur­ti są­ly­gas nau­joms dar­bo vie­toms at­si­ras­ti, eko­no­mi­kai aug­ti, pa­ja­moms su­rink­ti.

Da­bar dėl ben­dro­jo eko­no­mi­kos au­gi­mo di­dė­tų sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai, ta­čiau val­dan­čio­ji dau­gu­ma, ma­ty­da­ma, kiek yra pri­da­li­nu­si po­pu­lis­ti­nių pa­ža­dų ir įsi­pa­rei­go­ji­mų fi­nan­suo­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to vie­nas ar ki­tas funk­ci­jas, di­din­ti iš­mo­kas, nu­ta­rė pa­si­nau­do­ti pro­ga – ši­tuo G. Bu­ro­kie­nės pa­siū­ly­mu at­ima sa­vi­val­dy­bių biu­dže­to prie­au­gį ir nu­krei­pia jį į vals­ty­bės biu­dže­tą. To­kiu bū­du kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės ge­ro­vė, ga­lin­ti kil­ti, ga­lė­ju­si kil­ti, yra ma­ži­na­ma, per­me­tant ši­tas lė­šas, nu­krei­piant jas į vals­ty­bės biu­dže­tą.

Pa­gal­vo­ki­me, kad kiek­vie­nas iš mū­sų esa­me sa­vi­val­dy­bė­se, vie­no­se ar ki­to­se, gy­ve­nan­tys žmo­nės ir esa­me at­sa­kin­gi už tai, kas vyks­ta to­se sa­vi­val­dy­bė­se. Mes ne tik už vals­ty­bės biu­dže­tą tu­ri­me bū­ti at­sa­kin­gi, bet ir už sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus, juos tvir­ti­na­me. To­dėl, su­si­dū­ręs su to­kia di­le­ma, aš ne­ga­liu bal­suo­ti už vi­są ši­tą įsta­ty­mą, nes jūs ma­no­te, kad vals­ty­bė tu­ri bū­ti cen­tra­li­zuo­ta ir vi­sas gė­ris su­telk­tas vir­šu­je, vals­ty­bės biu­dže­te, o sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai jau kaip nors pa­ken­tės. Ne­ga­liu su­tik­ti su to­kia cen­tra­li­za­ci­ja, ku­ri šiuo at­ve­ju yra fi­nan­si­nė cen­tra­li­za­ci­ja. Jei­gu sa­vi­val­dy­bė per ge­rai gy­ve­na, tai mes ją nu­bau­si­me, at­im­da­mi da­lį pa­ja­mų.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų gai­la, kad dis­ku­tuo­ja­me, kad vis­kas at­im­ta, sa­vi­val­dy­bės nie­ko ne­tu­ri. Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai augs virš 300 mln. Daug me­tų jie au­ga. Ga­li­me grįž­ti prie anks­tes­nės re­gu­lia­vi­mo tvar­kos, ku­ri bu­vo prie ki­tų val­džių: jei­gu pa­ja­mos aug­da­vo dau­giau, jos bū­da­vo at­ima­mos, iš­ly­gi­na­mo­sios do­ta­ci­jos ar­ba duo­da­mos, ar­ba pa­ima­mos. Ga­li­me prie jų grįž­ti.

Bet da­bar, kai au­gi­mas yra tik­rai la­bai žen­klus, sa­ky­ti, kad čia yra di­de­lė bė­da… Tai bu­vo de­rin­ta su Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, bu­vo per­žiū­rė­tos sri­tys, kam bus skir­ta po to tie­sio­gi­nėms sri­tims fi­nan­suo­ti. Tai ir yra pa­da­ry­ta – skir­ta tie­sio­gi­nėms sri­tims fi­nan­suo­ti, to­kioms kaip pa­gal­ba mo­ki­niui ir ki­toms sa­vi­val­dy­bės svar­bioms sri­tims. Bet au­gi­mas vis tiek iš­li­kęs žen­kliai di­de­lis – au­gi­mas 320 mln. Siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rė G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Man keis­tai at­ro­do, kai nuo­lat žval­go­ma­si at­gal ir sa­ko­ma: jūs da­rė­te taip, o jūs da­rė­te ki­taip. Tai jūs pa­da­ry­ki­te ge­riau. Iš tie­sų ir pa­da­rė­te ge­riau, pri­im­da­mi pa­ska­tas sa­vi­val­dy­bėms pa­dė­ti in­ves­tuo­to­jams kur­ti dar­bo vie­tas, mo­ty­vuo­ti jas ben­dra­dar­biau­ti su jais, kad sa­vi­val­dy­bėms dėl to bū­tų dau­giau pa­ja­mų.

Ta­čiau ką da­ro­te šian­dien, man at­ro­do, tai tie­siog sis­te­miš­kai blo­gas pa­siū­ly­mas, nes jūs tuos pa­čius pi­ni­gus ki­ta ran­ka at­ima­te vien to­dėl, kad ne­už­ten­ka pi­ni­gų sa­vo pa­čių pa­ža­dams įgy­ven­din­ti, dar­bo už­mo­kes­čiui kel­ti. Jei­gu Sei­mas ne­be­pri­si­i­ma at­sa­ko­my­bės už sa­vo spren­di­mus, mes čia ga­li­me pri­im­ti dau­gy­bę ko­e­fi­cien­tų di­di­ni­mų, mi­ni­ma­lios al­gos di­di­ni­mų, o vis­kas nu­guls ant sa­vi­val­dy­bių pe­čių ir Sei­mas at­sa­ko­my­bės už tuos spren­di­mus ne­pri­si­i­ma.

Man at­ro­do, tai tie­siog sis­te­miš­kai ydin­gas pa­siū­ly­mas ir rei­kė­tų jam tik­rai ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rė G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju. Čia ma­ne la­bai daž­nai mi­nė­jo, tai aš no­rė­čiau pa­aiš­kin­ti, kaip yra iš tik­rų­jų, ne­ma­ni­pu­liuo­jant fak­tais ir įvai­riu ab­sur­diš­ku mąs­ty­mu.

Tai­gi pir­miau­sia sa­vi­val­dy­bėms biu­dže­tas au­ga virš 300 mln. Vals­ty­bi­nis au­di­tas me­tai iš me­tų sa­kė, kad vals­ty­bė duo­da pi­ni­gų, bet ne­pra­šo re­zul­ta­to, ne­nu­sta­to tiks­lų, už­da­vi­nių. Kaip da­bar? Ma­žy­tė da­ly­tė at­ima­ma ir sa­ko­ma, kad duo­si­me jums už to­kius, to­kius, to­kius re­zul­ta­tus, plius bo­nu­sas iš­lie­ka už įkur­tas dar­bo vie­tas kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei iš vals­ty­bės biu­dže­to, ne iš kie­no ki­to, o iš vals­ty­bės biu­dže­to. Vis tiek yra ne­ge­rai.

Aš ma­nau, kad tai yra ma­žas žings­ne­lis, bet į prie­kį. Mes tu­ri­me at­si­žvelg­ti į vals­ty­bi­nį au­di­tą, ku­ris kon­sta­tuo­ja tik­rai bent jau ket­ve­rius me­tus tą pa­tį, kad vals­ty­bė duo­da sa­vi­val­dai pi­ni­gų, bet ne­pra­šo jos pa­siek­ti re­zul­ta­tų. Ne­nu­sta­to tiks­lių tiks­lų. Čia yra 40 mln., la­bai ne­daug, bet su la­bai aiš­kio­mis už­duo­ti­mis ir la­bai aiš­kiais tiks­lais. Ir jei­gu ma­ty­si­me, kad tai yra pa­sie­kia­ma, tai tie pi­ni­gai me­tai iš me­tų di­dės. Tai­gi aš siū­lau baig­ti po­li­ti­kuo­ti ir bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Kvie­čia bal­suo­ti ir aš kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 63, prieš – 26, su­si­lai­kė 21 Sei­mo na­rys. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4016) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mi ko­le­gos. Ne­ži­nau, ko mes čia, Sei­me, esa­me, jei­gu jau G. Bu­ro­kie­nė drau­džia po­li­ti­ka už­si­im­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai įvy­ko toks pa­vyz­dys, ku­ris ne­puo­šia nė vie­no par­la­men­to, kai es­mi­niai spren­di­mai per pa­kei­ti­mus pri­ima­mi pas­ku­ti­nio po­sė­džio me­tu. Iš tik­rų­jų ne­ži­nau, ką apie tai pa­sa­kys sa­vi­val­dy­bės, bet ti­kiu, kad jos smar­kiai su­re­a­guos, nes jūs pa­žei­dė­te… ki­ša­tės į sa­vi­val­dos rei­ka­lus, truk­do­te nor­ma­liai ūki­nin­kau­ti ir pi­ni­gus, ku­riuos duo­da­te, ki­ta ran­ka at­ima­te. O duo­da­te ne be rei­ka­lo, nes di­di­na­te ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį dy­dį įvai­rioms gru­pėms. Iš tik­rų­jų tų pi­ni­gų ne­ką ir lie­ka.

Šiuo me­tu, nors ir per vals­ty­bę, per kaž­ko­kius ko­e­fi­cien­tus no­ri ska­tin­ti, bet tai yra… žlug­do sa­vi­val­dy­bių sa­va­ran­kiš­ku­mą. Ne­va Vy­riau­sy­bė ge­ra: su­kurk dar­bo vie­tą, aš tau mes­tel­siu pi­ni­gų. Bet iš tik­rų­jų sa­vi­val­dy­bės es­mė yra pa­čių ūkio tvar­ky­mas, pa­čių sten­gi­ma­sis už­si­dirb­ti ir su­tau­py­ti lė­šų. O jūs ki­ša­tės, at­ima­te ir no­ri­te, kad Vy­riau­sy­bė bū­tų ge­ra, duo­tų kaž­ko­kias pa­ki­šas. Iš tik­rų­jų gė­da, ir ma­nau, kad to­kių da­ly­kų at­ei­ty­je ne­tu­rė­tų pa­si­tai­ky­ti, kai pa­kei­ti­mų bū­du kei­čia­mos es­mi­nės įsta­ty­mo nuo­sta­tos.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš tik­rai džiau­giuo­si, kad vals­tie­čiai pra­dė­jo dirb­ti pro­fe­sio­na­liai, kaip bu­vo ža­dė­ję, kad dirbs pro­fe­sio­na­liai ir ne ­po­li­ti­kuos, o dirbs. Tai pra­šom dirb­ti, ko jūs po­li­ti­kuo­ja­te?

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mie­ji, skam­ba to­kios fra­zės: vals­ty­bė duo­da sa­vi­val­dy­bėms pi­ni­gų. Pir­miau­sia vals­ty­bė su­si­ren­ka pi­ni­gus, ku­rie gims­ta iš sa­vi­val­dy­bė­se vyks­tan­čios veik­los. Iš­sky­rus gal­būt vals­ty­bės val­do­mas įmo­nes, ku­rių įmo­kos ga­lė­tų bū­ti trak­tuo­ja­mos kaip vals­ty­bės ge­ne­ruo­tos įmo­kos. Vi­sa ki­ta yra sa­vi­val­dy­bės gims­tan­tys da­ly­kai.

Ir štai da­bar V. Ąžuo­las pa­sa­ko: ne­rei­kia jau­din­tis sa­vi­val­dy­bėms, Vy­riau­sy­bė ge­riems pro­jek­tams ar už ge­rus dar­bus sa­vi­val­dy­bėms at­sei­kės. Ki­taip sa­kant, su­prask, at­ėmiau iš ta­vęs, jei­gu bū­si ge­ras, ne­am­sė­si, ne­po­li­ti­kuo­si, ger­bia­mas me­re, mes tau duo­si­me. Ši­taip ne­ga­li bū­ti. Bet aš su­pran­tu, mū­sų vals­ty­bė yra uni­ta­ri­nė ir vis­kas kon­cen­truo­ja­si val­džios pi­ra­mi­dės vir­šū­nė­je. Tai jūs ban­do­te tie­siog su­tvir­tin­ti val­džios pi­ra­mi­dės vir­šū­nę ma­žin­da­mi sa­vi­val­dos tei­ses ir sa­vi­val­dos fi­nan­si­nes ga­li­my­bes.

PIRMININKAS. G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). La­bai ačiū. Ko­le­gos, įsta­ty­mo pa­tai­sa bu­vo su­de­rin­ta su Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja ir ji tik­rai pri­ta­ria šiai pa­tai­sai. Vi­siems la­bai dė­ko­ju už pa­mo­ky­mus, tik­rai ne­ži­no­jau. Dė­ko­ju vi­siems.

PIRMININKAS. R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Aš ne­bū­čiau toks džiaugs­min­gas, ger­bia­ma ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, nes Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mas yra la­bai aiš­kus dėl sa­vi­val­dy­bių ne vie­ną kar­tą. Dėl to yra at­skir­tos funk­ci­jos, de­le­guo­tos funk­ci­jos, sa­va­ran­kiš­kos funk­ci­jos ir ki­to­kie me­cha­niz­mai ga­li pa­žeis­ti mū­sų Kon­sti­tu­ci­ją. Jūs tie­siog ši­tuo bal­sa­vi­mu ri­zi­kuo­ja­te tuo, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ga­li pa­nai­kin­ti ši­tą nuo­sta­tą. Kaip gy­ven­si­te ki­tais me­tais?

PIRMININKAS. Ga­na. Ačiū.

 

10.31 val.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1335 2, 4 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3613(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 2, 4 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3613. Du su­jung­ti pro­jek­tai. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – A. Pa­lio­nis. Jo nė­ra. V. Ąžuo­las. Pri­ima­me pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­rė­me. Dėl 2 strai­ps­nio yra Sei­mo na­rių S. Gent­vi­lo, V. Čmi­ly­tės-Niel­sen, V. Alek­nos, G. Vai­če­kaus­ko, J. Lie­sio, J. Var­ka­lio, E. Gent­vi­lo ir R. Juš­kos pa­siū­ly­mas. Pri­sta­to S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė biu­dže­to pro­jek­tą, ku­ria­me ne­bu­vo nu­ma­ty­ta su­lė­tin­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio tai­ky­mą. Tą pa­da­rė Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas as­me­ni­ne ini­cia­ty­va pa­teik­da­mas pro­jek­tą, ku­ris bu­vo su­jung­tas. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ne­ma­tė rei­ka­lo iš tik­rų­jų lė­tin­ti NPD di­di­ni­mą, to­dėl mes siū­lo­me iš­lai­ky­ti pa­ža­dą vi­suo­me­nei, ku­ris bu­vo duo­tas dar prieš me­tus, tai yra mi­li­jar­das mi­li­jo­nui. Siū­lo­me iš­lai­ky­ti ir mo­ty­va­ci­ją dirb­ti, kad žmo­nės ei­tų, dirb­tų ir už­si­dirb­tų, o ne vals­ty­bė iš jų pa­imtų dau­giau mo­kes­čių ir iš­da­li­ntų juos per kaž­ko­kias tie­sio­gi­nes iš­mo­kas pa­va­din­da­ma kon­kre­čių po­li­ti­kų, esan­čių šian­die­ni­nė­je val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, var­dais. Mes taip pat siū­lo­me, kad iš es­mės bū­tų lai­ko­ma­si mo­kes­ti­nio nuo­sek­lu­mo, to­dėl siū­lo­me ir per­re­gist­ra­vo­me siū­ly­mą, kad NPD di­dė­ji­mas bū­tų iš­lai­ky­tas toks, kaip bu­vo pa­da­ry­ta per mo­kes­čių re­for­mą, tai yra prieš 11 mė­ne­sių. Tai­gi siū­lo­me tai­ky­ti tą pa­čią ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio ba­zę, tai yra 4 tūkst. 800 eu­rų per me­tus. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­ri­me ap­si­spręs­ti, bet siū­lau pri­tar­ti, kad 29 pri­ta­rian­tys dėl pa­tai­sų yra. Bal­suo­ja­me, nes V. Ąžuo­las kra­to gal­vą. Bal­suo­ja­me, ar yra 29 pri­ta­rian­tys, kad pa­siū­ly­mas bū­tų svars­to­mas.

Už bal­sa­vo 41 Sei­mo na­rys. Pa­siū­ly­mas svars­to­mas.

Pra­šau – ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė ma­no ir ki­tų ko­le­gų pa­siū­ly­mui, kad tas di­dė­ji­mas bū­tų ne iki 400, o iki 350 eu­rų. Jei­gu bū­tų pri­tar­ta šiam pa­siū­ly­mui, tai kai­nuo­tų apie 80 mln. eu­rų mi­nus. Kur biu­dže­te tai ras­tu­me, tik­rai ne­įsi­vaiz­duo­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už pa­siū­ly­mą – Sei­mo na­rys K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­rė­čiau pa­lai­ky­ti Si­mo­no ir ko­le­gų li­be­ra­lų siū­ly­mą, nes iš tik­ro jis lo­giš­kas ir nuo­sek­lus. Kaip vi­si su­pran­ta­me, jei­gu mes pa­ža­dė­jo­me ką nors prieš ko­kį nors lai­ko­tar­pį, ypač ta­me fo­ne, kad bu­vo ne­ža­da­ma keis­ti jo­kių mo­kes­čių, tai bū­tų tiks­lin­ga pa­lik­ti tą pa­tį NPD dy­dį ir tuo są­ly­gi­nai ne­pa­blo­gin­ti si­tu­a­ci­jos, ku­ri dau­ge­liui žmo­nių, gau­nan­čių ma­žas pa­ja­mas, ga­li pa­blo­gė­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu mes pa­lai­ky­si­me šį kom­pro­mi­si­nį siū­ly­mą, tai bus tik­ras par­la­men­ta­riz­mo fak­tas, ge­ras pa­vyz­dys. Jūs, ypač Kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja, iš es­mės vi­są pa­va­sa­rį ar­gu­men­ta­vo­te, ir pa­kan­ka­mai kva­li­fi­kuo­tai ar­gu­men­ta­vo­te dėl ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio kė­li­mo am­bi­ci­jos. Mes iš­gir­do­me tą pa­siū­ly­mą ir pa­siū­lė­me kom­pro­mi­si­nį va­rian­tą – nuo ki­tų me­tų ab­so­liu­čiai dau­gu­mai Lie­tu­vos dir­ban­čių žmo­nių mo­kes­ti­nė naš­ta ma­žės, 50 eu­rų di­dės ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis.

Aš ti­kiuo­si, kad mes Sei­me tu­ri­me su­ta­ri­mą, kad tai ir yra tas dy­dis, ku­rį ga­li pa­vež­ti mū­sų biu­dže­tas. Bū­tent dėl to di­dės į ran­kas gau­na­mos pa­ja­mos svar­biau­siai, di­džiau­siai gru­pei žmo­nių. Šiek tiek su­tau­pę tas am­bi­ci­jas mes ga­li­me pa­kan­ka­mai am­bi­cin­gai kel­ti at­ly­gi­ni­mus gy­dy­to­jams, mo­ky­to­jams, gais­ri­nin­kams ir vi­siems ki­tiems. To­dėl kom­pro­mi­sas yra svar­biau­sias po­li­ti­kos veiks­nys. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad opo­zi­ci­ja sa­vo pa­siū­ly­mui pri­tars.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mo. Tie, ku­rie pri­ta­ria pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už bal­sa­vo 20, prieš – 28, su­si­lai­kė 54 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, ar ki­ti pa­siū­ly­mai yra su­si­ję su pir­muo­ju?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Su­si­ję, ki­tas yra su­si­jęs.

PIRMININKAS. Vi­si su­si­ję? Vi­si su­si­ję, to­dėl dėl jų ne­bal­suo­si­me.

S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, jei­gu yra su­si­ję, tai pa­aiš­kin­ki­te, nes vie­ni yra dėl tai­ky­mo 2020 me­tais…

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Dėl įsi­ga­lio­ji­mo (…).

S. GENTVILAS (LSF). …o ki­tas yra dėl 2021 me­tų, ko­kį tai­ky­si­me tuo­met NPD. Tai jie nė­ra su­si­ję.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Rei­kė­tų tik ten, kur kei­čia­si įsi­ga­lio­ji­mo me­tai. Gal už ši­tą rei­kė­tų bal­suo­ti, nes for­mu­lės tai su­si­ju­sios.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Si­mo­nai Gent­vi­lai, ku­riuos rei­kė­tų dar svars­ty­ti dėl įsi­ga­lio­ji­mo? Pri­sta­ty­ki­te. Ge­rai, iš vie­tos. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Aš pra­šy­čiau spręs­ti ir bal­suo­ti dėl 4 straips­nio 7 da­lies, nes ten jau lie­čia 2021 me­tais de­kla­ruo­ja­mų pa­ja­mų tai­ko­mą NPD dy­dį.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė…

PIRMININKAS. Pra­šo­m Sei­mo na­rius pa­reikš­ti nuo­mo­nę dėl to, kad bū­tų svars­to­mas šis pa­siū­ly­mas. Rei­kia 29 bal­sų, kad bū­tų svars­to­mas. Bal­suo­ja­me.

Už bal­sa­vo 31 Sei­mo na­rys. Svars­to­me.

Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes tai taip pat pa­rei­ka­lau­tų pa­pil­do­mų lė­šų ki­tais me­tais.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai dėl šio pa­siū­ly­mo ne­už­si­ra­šė.

Bal­suo­ja­me. Pri­ta­rian­tie­ji Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui bal­suo­ja už.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 24, prieš – 21, su­si­lai­kė 49 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

K. Ma­siu­lis, re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, aš ne­ži­nau, ar jums tai kliū­na, ar ne­kliū­na, man tai kliū­na, kai įsta­ty­mo pro­jek­tą pri­sta­tan­tis as­muo di­ri­guo­ja bal­sa­vi­mui, kaip bal­suo­ti – už ar prieš. Aš ma­nau, kad tai ne jo funk­ci­ja bū­tų.

PIRMININKAS. Dėl 4 straips­nio 9 da­lies yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to pra­šau pa­ko­men­tuo­ti.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti, ir pa­siū­lė­te re­dak­ci­ją.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Su for­mu­le. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Iš es­mės pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mui ir straips­nio pa­kei­ti­mui, kad ko­re­guo­jant bū­tų 350 NPD ir ko­re­guo­jan­tys ko­e­fi­cien­tai taip pat.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, aš pri­min­siu, nuo ko vis­kas pra­si­dė­jo – nuo mi­li­jar­do mi­li­jo­nui. Da­bar po tru­pu­tį at­si­trau­ki­nė­ja­ma nuo tos po­zi­ci­jos, ta­čiau at­si­trau­ki­nė­ja­ma taip krei­vai, su la­bai keis­to­mis ka­va­le­riš­ko­mis ata­ko­mis, čia iš po­no A. But­ke­vi­čiaus, ku­rio pa­grin­du da­bar yra siū­lo­ma pa­pil­do­mai ap­mo­kes­tinti 230 tūkst. dir­ban­čių­jų, tai apie 21 % vi­sų dir­ban­čių­jų, tų žmo­nių, ku­rių pa­ja­mos yra nuo 1,1 VDU iki 1,8 VDU. Ki­tais žo­džiais ta­riant, bru­to dar­bo už­mo­kes­tis di­dė­tų tiems žmo­nėms, ku­rie už­dir­ba nuo 1 tūkst. 500 iki 2 tūkst. 500.

Man at­ro­do, kad už­ten­ka čia mo­kes­čių di­di­ni­mo. Mes tu­ri­me pre­ky­bos mo­kes­tį, ban­ko mo­kes­tį, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį, šnap­so mo­kes­tį, ta­ba­ko mo­kes­tį, dy­ze­li­no mo­kes­tį ir da­bar dar lo­te­ri­jų mo­kes­tį. Mo­kes­čių tik­rai už­ten­ka, man at­ro­do. Bū­tų ge­rai, kad at­si­trauk­tu­mė­te nuo vi­sų nau­jų mo­kes­ti­nių siū­ly­mų ir dar pa­pil­do­mai ne­siū­ly­tu­mė­te ap­mo­kes­tin­ti vi­du­ri­nės kla­sės. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti Vy­riau­sy­bę ir at­si­kvo­šė­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai, jūs gal dve­jus me­tus iš ei­lės ka­lė­te val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, ko­dėl taip žen­kliai di­di­na ne­ap­mo­kes­ti­na­mąjį mi­ni­mu­mą, ir įsi­klau­sė, ga­lų ga­le įsi­klau­sė jū­sų Sei­mo dau­gu­ma ir ma­ži­na ma­žiau… di­di­na, tai yra ma­žiau 50 eu­rų per mė­ne­sį. Da­bar bus 350 eu­rų. Jūs siū­lė­te šiuos pi­ni­gus iš­da­lin­ti vie­ša­jam sek­to­riui: mo­ky­to­jams, gy­dy­to­jams ir pa­na­šiai. Taip ir pa­si­el­gė val­dan­čio­ji dau­gu­ma.

At­ro­do, kad jūs pa­si­sa­ky­tu­mė­te už ir dė­ko­tu­mė­te, kad įsi­klau­sė į jū­sų siū­ly­mus, bet jūs dar la­biau kri­ti­kuo­ja­te. Ka­da jums įtik­si, jūs pa­sa­ky­ki­te? Po­ne Ma­jaus­kai, ka­da jums įtik­si? Jūs pa­žiū­rė­ki­te, ką jūs kal­bė­jo­te prieš me­tus, pra­ei­tais me­tais, kai bu­vo pri­imi­nė­ja­mas biu­dže­tas? Kaip jūs kri­ti­ka­vo­te val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, kad taip žen­kliai di­di­na ne­ap­mo­kes­ti­na­mąjį mi­ni­mu­mą. Aš ma­nau, kad tik­rai nie­ka­da ne­įtik­si kon­ser­va­to­riams, ir, man at­ro­do, ne­kreip­ki­me dė­me­sio, bal­suo­ki­me už.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mo, ku­rį su­re­da­ga­vo ko­mi­te­tas. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 70, prieš – 7, su­si­lai­kė 23. Tai­gi su­re­da­guo­tam pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Ta­da ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti vi­sam 2 straips­niui.

3 straips­nis. Pa­siū­ly­mų dėl jo nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Ačiū pra­ne­šė­jui. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, sa­ko, klys­ti yra žmo­giš­ka, at­leis­ti – die­viš­ka. Tai val­dan­tie­ji pri­pa­ži­no su­kly­dę, pa­ža­dė­da­mi mi­li­jar­dą mi­li­jo­nui, ir mū­sų rei­ka­las šian­dien yra at­leis­ti. Spren­di­mas, ku­ris bus pri­im­tas, pa­di­dins vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mas 70 mln. Jos leis pa­pil­do­mai di­din­ti vai­ko pi­ni­gus ir ba­zi­nę pen­si­ją. Jei­gu bū­tų iš­tai­sy­ta klai­da iki pat ga­lo, NPD di­di­ni­mas bū­tų ati­dė­tas dar me­tams, tai pa­pil­do­mai gau­tu­me dar apie 100 mln. ir ne­rei­kė­tų nei ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio, nei au­to­mo­bi­lių mo­kes­čio, nei šnap­so, ta­ba­ko, dy­ze­li­no ar ben­zi­no pa­pil­do­mų mo­kes­čių. Ta­čiau, na, bent tiek, jūs pri­pa­ži­no­te, kad kly­do­te, ir ma­no rei­ka­las, man at­ro­do, jums at­leis­ti ir pa­lai­ky­ti šį spren­di­mą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rė G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Mo­ty­vai gal ir pa­na­šūs, kur ko­le­ga pa­si­sa­ko už, bet, man at­ro­do, pats prin­ci­pi­nis šios re­for­mos star­tas bu­vo ne­tei­sin­gas, vi­sai ne­tei­sin­gai su­kal­ku­liuo­ta for­mu­lė, ku­ria skai­čiuo­ja­ma mo­kes­ti­nė leng­va­ta, tai yra ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis, ir jos tai­ky­mas tik­rai bu­vo nu­ma­ty­tas per pla­tus. Man at­ro­do, ne­už­ten­ka jos kaip nors pu­siau pa­mo­de­liuo­ti, rei­kė­tų pa­gal­vo­ti apie tai – tie­siog iš vi­so stab­dy­ti ją kaip ne­vy­ku­sį pro­duk­tą. Jei­gu su­stab­dy­tu­me vi­są mo­kes­čių re­for­mą, tur­būt bū­tų ga­li­ma at­si­sa­ky­ti, kaip ko­le­ga ir mi­nė­jo, vi­sų eg­zo­ti­nių mo­kes­čių, ku­rių dar pa­sau­lis ne­ma­tė ir ku­riuos jūs čia iš­ra­di­nė­ja­te. Kal­bant apie pa­tį šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo pro­ce­są, tie­siog ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tai kla­si­ki­nis ne­kom­pe­ten­ci­jos pa­vyz­dys, ka­da pa­grin­di­nis Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas su­ge­ba du kar­tus ap­si­gal­vo­ti dėl to pa­ties da­ly­ko. Pri­ta­ria vie­nam va­rian­tui, ku­ris, ma­no nuo­mo­ne, bu­vo tei­sin­ges­nis, ne­iš­ple­čia be pa­grin­do šios leng­va­tos tai­ky­mo, vė­liau at­ei­na Vy­riau­sy­bės pa­baks­no­ji­mas, kad, ne­duok Die­ve, ne­ga­li­ma pri­tar­ti tam va­rian­tui, ir ko­mi­te­to na­riai vėl ap­si­gal­vo­ja, lyg ne­tu­rė­tų jo­kios sa­vo nuo­mo­nės. Man at­ro­do, pa­gal­vo­ki­te, ar leng­va­tos tai­ky­mas žmo­gui, ku­ris už­dir­ba 2 tūkst. 600 eu­rų, iš­ties yra rei­ka­lin­gas. O gal vis­gi tei­sin­giau bū­tų tą leng­va­tą tai­ky­ti di­des­ne ap­im­ti­mi tiems žmo­nėms, ku­rių at­ly­gi­ni­mas yra ma­žas, ir taip ska­tin­ti juos dirb­ti. Man at­ro­do, pa­ti vi­sa sis­te­ma nuo pat pra­džių bu­vo vi­siš­kai ne­tei­sin­gai for­muo­ja­ma.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Vis dėlto rei­kia pa­sa­ky­ti, kad ger­bia­mas M. Ma­jaus­kas yra ga­na są­ži­nin­gas kon­ser­va­to­rius, pri­pa­ži­no sa­vo klai­dą. Man at­ro­do, tu­rė­tų sek­ti juo ir ki­ti kon­ser­va­to­riai, jau­nes­ni. Vis tik ma­ži­na­mas, ne di­di­na­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­masis mi­ni­mu­mas ne iki 400, o iki 350. M. Ma­jaus­kas siū­lo, kad lik­tų se­nas ta­ri­fas, kad bū­tų 300 eu­rų, ir ta­da pa­pil­do­mai dar į biu­dže­tą gau­tu­me ne­ma­žai lė­šų – iki 100 mln. eu­rų. Ta­čiau yra pa­siū­ly­ti ki­ti mo­kes­čiai, ku­rie kom­pen­suos ši­tą pra­ra­di­mą. Ma­nau, tai yra ga­na lo­giš­ki mo­kes­čiai, tai­ko­mas toks ne­di­de­lis pro­gre­sy­vi­nis mo­kes­tis, di­di­na­mi mo­kes­čiai tiems, ku­rie gau­na di­des­nes pa­ja­mas. Ma­nau, kad biu­dže­tas su­ba­lan­suo­tas ir rei­kė­tų pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu iš tik­rų­jų su­si­lai­ky­ti nuo bal­sa­vi­mo ir iš­im­ti kor­te­les bent mums, opo­zi­ci­jai, nes tai leis­tų val­džiai, šiuo at­ve­ju Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai ir val­dan­tie­siems, lai­ky­tis sa­vo duo­tų pa­ža­dų. Rug­sė­jo 15 die­ną Briu­se­ly­je Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai pri­sta­ty­tas Lie­tu­vos biu­dže­tas, ku­ria­me bu­vo šie 80 mln., ku­rie tu­rė­jo lik­ti žmo­nių ki­še­nė­se ir liks, jei­gu mes ne­bal­suo­si­me už šį įsta­ty­mą. V. Ąžuo­las, kaip po­li­ti­kas, at­ėjo ir pa­sa­kė: mes ki­tais me­tais jau iš­im­si­me 80 mln. eu­rų iš skur­džiau­sių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ki­še­nių ir iš­da­lin­si­me juos per iš­mo­kas. Jei­gu kas nors kon­struo­ja ge­ro­vės vals­ty­bę per iliu­zi­ją, kad vals­ty­bė ap­mo­kės ir iš­lai­kys jus, tai ne­ti­kė­ki­te, nes iš tik­rų­jų ge­ro­vės vals­ty­bę su­si­kurs pats žmo­gus, jei­gu jam vals­ty­bė leis už­si­dirb­ti.

Da­bar NPD, ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio, ma­ži­ni­mas yra iš es­mės vals­ty­bės ki­šima­sis į žmo­gaus ki­še­nę. Kiek­vie­nas žmo­gus, da­bar jau sun­ku pa­sa­ky­ti, nuo kiek iki kiek, bet vi­du­ti­niš­kai nuo 10 iki 15 eu­rų dau­giau su­mo­kės nuo sa­vo at­ly­gi­ni­mo ki­tais me­tais, jei­gu mes bal­suo­si­me už ši­tą pro­jek­tą. Ir tai nė­ra tei­sin­ga, nes jis jau su­pla­na­vo sa­vo biu­dže­tus ir finan­sus.

Pri­min­siu, prieš ge­rą 12 me­tų dar G. Kir­ki­las pats ma­ži­no gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį. Ir ta­da Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja gar­siai skel­bė re­kla­mi­nes kam­pa­ni­jas, kad at­ly­gi­ni­mai di­dė­ja (ka­bu­tė­se ir skliaus­te­liuo­se su žvaigž­du­te) tiems, ku­rie gau­na pa­ja­mas le­ga­liai. Mo­ty­va­ci­ja dirb­ti tu­ri bū­ti iš­lai­ky­ta. Kvie­čiu ne­bal­suo­ti už šį pro­jek­tą ir iš­im­ti kor­te­les, nes tai bus pa­ža­dų lai­ky­ma­sis šio­je pa­ža­du­kų Vy­riau­sy­bė­je.

PIRMININKAS. T. To­mi­li­nas – mo­ty­vai už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik­rai džiau­giuo­si šia dis­ku­si­ja. Tai tik­ros ge­ro­vės vals­ty­bės kū­ri­mas. Ge­ro­vės vals­ty­bė – tai mo­kes­čių pro­gre­sy­vu­mas. Nuo XVIII am­žiaus pa­bai­gos, kai bu­vo iš­ras­tas pro­gre­sy­vu­mas mo­kes­ti­nė­je sis­te­mo­je, pa­ga­liau ju­da­me ir Lie­tu­vo­je link to. Mo­kes­čių pro­gre­sy­vu­mas reiš­kia, kad žmo­nėms nuo 600, tai yra nuo mi­ni­mu­mo, iki maž­daug 1 tūkst. 200 eu­rų per mė­ne­sį mo­kes­ti­nė naš­ta ki­tais me­tais pa­kan­ka­mai žen­kliai ma­žės. Ji ma­žės taip pat žmo­nėms iki dvie­jų vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų. Tai yra pa­grin­di­nė Lie­tu­vos žmo­nių gru­pė, ku­riai mo­kes­čiai, gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis ki­tais me­tais ma­žės.

Ta­čiau ge­ro­vės vals­ty­bės dis­ku­si­jo­je vi­sa­da yra an­tra pu­sė. Ir Skan­di­na­vi­ja, ir Vo­kie­ti­ja, ir Bri­ta­ni­ja, ir Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos tai per­ėjo. Jo­se taip pat yra aukš­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fai, daug aukš­tes­ni ne­gu Lie­tu­vo­je, di­de­lėms pa­ja­moms. Mes su ju­mis esa­me nu­ta­rę, kad Lie­tu­vo­je bus „Sod­ros“ lu­bos, ir Sei­mas ne­su­svy­ra­vo, ir ne­pa­nai­ki­no „Sod­ros“ lu­bų, nes tai nau­din­gas spren­di­mas vi­sų pir­ma ta­len­tin­giems, daug už­dir­ban­tiems. Bet jiems bus tai­ko­mas są­ži­nin­gas, pa­kan­ka­mai ne­aukš­tas 32 % gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fas ir to­kiu bū­du vals­ty­bės fi­nan­sai ne­nu­ken­tės, bus dau­giau tei­sin­gu­mo, pa­si­ti­kė­ji­mo „Sod­ros“ sis­te­ma.

Taip, tai nė­ra ga­lu­ti­nis spren­di­mas dėl pro­gre­si­nių mo­kes­čių. Mū­sų lau­kia dar rin­ki­mi­nė dis­ku­si­ja dėl Pre­zi­den­to pa­siū­ly­mų jau ki­tais me­tais, gal­būt Vy­riau­sy­bė įsi­trauks ak­ty­viau į tą te­mą.

PIRMININKAS. Lai­kas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Bet tai yra at­ei­ties klau­si­mas. Šian­dien ra­gi­nu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis – mo­ty­vai prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­pa­tin­ka man daug kas šio­je Vy­riau­sy­bė­je. Ne­pa­tin­ka tai, kad jie at­ėjo pa­si­ža­dė­da­mi bū­ti pro­fe­sio­na­lūs. Fi­nan­sų sri­ty­je bu­vo iš­kel­ta la­bai hi­per­li­be­ra­li am­bi­ci­ja. Na ge­rai, li­be­ra­lų Vy­riau­sy­bė – pir­myn, da­ry­ki­te taip, kaip esa­te nu­ta­rę. Mes kri­ti­ka­vo­me iš tik­ro tuos siū­ly­mus už tą jų hi­per­li­be­ra­lu­mą ir sa­kė­me, kad biu­dže­tas rei­ka­lin­gas vals­ty­bei, nes vals­ty­bė tei­kia daug vie­šų­jų pa­slau­gų ir tos pa­slau­gos tu­ri bū­ti tin­ka­mai at­ly­gi­na­mos. Kri­ti­kuo­da­mi sa­kė­me, kad ne­be­bus ga­li­my­bių at­ly­gin­ti. Iš mū­sų šai­pė­si, ty­čio­jo­si, ne­pri­ta­rė mū­sų idė­joms.

Da­bar pa­tys, for­muo­da­mi biu­dže­tą, vals­tie­čiai su­si­dū­rė su tuo, kad sa­vo pa­ža­dų įgy­ven­din­ti jie ne­pa­jė­gia. For­muo­ja cha­o­tiš­kus vi­so­kiau­sius pa­siū­ly­mus, nau­jau­sius mo­kes­čius, mo­kes­tė­lius, vis tiek nie­kaip ta mo­kes­čių ant­klo­dė ne­už­klo­ja vi­sų pa­slau­gų, rei­kia­mo kū­no, ne­pa­ten­ki­na. Ta­da siū­lo ko­kį nors kom­pro­mi­są.

Žiū­rė­ki­te, aš no­riu pa­klaus­ti. Ar at­si­sa­kant kvai­lys­tės ne vi­sai, iš da­lies, tai jau čia kom­pro­mi­sas, čia jau yra ge­rai? Tai kvai­lys­tės at­si­sa­ky­ki­me iki ga­lo. Jei­gu tai yra kvai­lys­tė, bai­ki­me kvai­lio­ti. Da­bar ženg­ti pu­sę žings­nio at­gal jau yra pro­gre­sas. Na taip, nu­kvai­lio­ji­mo pro­gre­sas. Bet gal žen­ki­me at­gal pil­nai, pri­si­pa­žin­ki­te, kad da­rė­te ne­pro­tin­gą spren­di­mą, ir jo at­si­sa­ko­me. Ne­ga­li­me pri­tar­ti. Aš pri­ta­riu li­be­ra­lams, rei­kia iš­trauk­ti kor­te­les. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rė A. Jan­ku­vie­nė.

A. JANKUVIENĖ (LVŽSF). Ačiū. Ma­nau, kad mo­kes­čių pro­gre­sy­vu­mas tik­rai nė­ra kvai­lys­tė. 60 % Lie­tu­vos gy­ven­to­jų GPM šiuo at­ve­ju ma­žė­ja, tai yra vie­nas žings­nis stip­rin­ti vi­du­ri­ni­ą­ją kla­sę. Taip pat la­bai no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad smar­kiai di­di­na­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis mi­ni­mu­mas ne­įga­lu­mą tu­rin­tiems žmo­nėms – iki 600 ar­ba 645 eu­rų.

Ma­nau, kad šis įsta­ty­mas tik­rai su­teiks dau­giau mo­kes­ti­nio tei­sin­gu­mo Lie­tu­vo­je, to­dėl tik­rai kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ši­ta gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ko­rek­ci­ja vi­so­mis sa­vo da­li­mis iš tik­ro ne­pa­di­dins eko­no­mi­kos au­gi­mo. Vi­si ši­tie per­da­li­ni­mai ar­ba pa­ko­re­ga­vi­mai į vie­ną ar ki­tą pu­sę gal kiek pa­kei­čia si­tu­a­ci­ją pa­ja­mų sri­ty­je, bet iš es­mės jos ne­iš­spren­džia.

Ko­le­gos čia kal­bė­jo apie tai, kad pro­gre­sy­vu­mas Lie­tu­vo­je yra že­mas, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis vals­ty­bė­mis. Bet rei­kia pri­si­min­ti, kad pro­gre­sy­vu­mas, kaip ir ki­ti mo­kes­čiai, skai­čiuo­ja­mas nuo ba­zės. Vo­kie­ti­jo­je, Šve­di­jo­je ar­ba Suo­mi­jo­je mo­kes­ti­nė ba­sė, tai yra dar­bo už­mo­kes­čio dy­dis, nuo ku­rio skai­čiuo­ja­ma, yra de­šimt kar­tų di­des­nė. Nuo de­šimt kar­tų di­des­nio dar­bo už­mo­kes­čio tu vi­sa­da ga­li pa­im­ti di­des­nius mo­kes­čius. Šia pras­me mū­sų yra tik pir­mi žings­niai.

Ma­nau, kad ši­ta ko­rek­ci­ja, dar kar­tą no­riu pa­kar­to­ti, ką čia ko­le­gos sa­kė, ne­pri­si­dės prie mū­sų eko­no­mi­kos au­gi­mo ir ge­res­nio biu­dže­to vyk­dy­mo, taip pat ne­su­ma­žins skur­do ir skurs­tan­čių­jų skai­čiaus. Ačiū.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl pro­jek­to pri­ėmi­mo. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 80, prieš – 2, su­si­lai­kė 6 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3613) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Na, ne­su­si­lai­kiau nuo re­pli­kos ta pras­me, kad kai gir­di li­be­ra­lų pa­aiš­ki­ni­mus, kad iš mū­sų tik bė­ga, tai bė­ga vi­si žmo­nės į tas vals­ty­bes, ku­rio­se pro­gre­sy­vu­mas yra di­des­nis, ku­rio­se mo­kes­čiai yra di­des­ni ir per­skirs­ty­mas yra di­des­nis. Net ir ly­gi­nant su mū­sų ki­to­mis Vi­du­rio Eu­ro­pos ir Bal­ti­jos vals­ty­bė­mis, pas mus per­skirs­ty­mas yra ma­žes­nis, ir iš ten ma­žiau bė­ga… iš Lie­tu­vos. Tai­gi jū­sų te­ori­ja prak­ti­ko­je pa­ty­rė fias­ko.

PIRMININKAS. V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). No­rė­jau pa­tiks­lin­ti. Kaž­kas čia mi­nė­jo, kad at­ly­gi­ni­mai ma­žės, iš kaž­ko kaž­ką at­ima­me. Iš tik­rų­jų iki dvie­jų VDU at­ly­gi­ni­mai ne ma­žės, o di­dės vi­siems vi­du­ti­niš­kai apie 10 eu­rų.

PIRMININKAS. T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Aš no­riu pa­dė­ko­ti ir po­zi­ci­jai, ir tai opo­zi­ci­jai, ku­ri gal­būt bal­sa­vo. 80 bal­sų yra la­bai aiš­kus sig­na­las vi­suo­me­nei, kad biu­dže­tas bus pri­im­tas, kad vis­kas bus ge­rai, Ka­lė­das mes švę­si­me ra­miai su sa­vo šei­mo­mis. Mo­kes­ti­nė naš­ta ki­tais me­tais ma­žės ab­so­liu­čios dau­gu­mos žmo­nių, o tur­tin­ges­ni žmo­nės pri­si­dės prie vi­suo­me­nės ge­ro­vės. Tai yra ge­ro­vės vals­ty­bės kū­ri­mo pra­džia. Ačiū, kad jo­je da­ly­vau­ja­te. Dė­ko­ju Sei­mui už šį spren­di­mą.

PIRMININKAS. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ačiū ger­bia­mam ko­le­gai To­mui už ka­lė­di­nius lin­kė­ji­mus. Aš tie­siog nuo­gąs­tau­ju, kad šian­dien įtvir­ti­na­me, kas yra tur­tin­gie­ji, tai yra vos vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą vir­ši­jan­tys vi­suo­me­nės dir­ban­tie­ji, ar iš tik­rų­jų, ger­bia­mas To­mai, tur­tin­gie­ji tu­rė­tų bū­ti de­mo­ty­vuo­ja­mi dirb­ti? Ir pa­ža­dų ne­si­lai­ko­ma, kaip tai yra pa­da­ry­ta šian­dien.

PIRMININKAS. Siū­lau dis­ku­si­ją nu­trauk­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

P. Gra­žu­lis. Pra­šau ne­mi­nint pa­var­džių.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ne­mi­nė­siu pa­var­džių, tik tru­pu­tė­lį ap­gai­les­tau­siu. Pir­mi­nis va­rian­tas, ku­rį tei­kė Sei­mas, ma­nau, bu­vo tik­rai daug ko­rek­tiš­kes­nis, so­cia­liai at­sa­kin­ges­nis. Ten bu­vo nu­ma­to­ma, kad mi­ni­ma­li al­ga di­dės 20 eu­rų. Ti­kė­jau­si, kad ga­lu­ti­nia­me va­rian­te bus ko­kie 30 eu­rų. Tas žmo­gus, ku­ris gau­na ma­žas pa­ja­mas, tik­rai bū­tų pa­jau­tęs. Da­bar vi­siems iki 10 eu­rų, ir nie­kas ne­pa­sa­kys ačiū, nei tas, ku­ris gau­na daug, nei tas, ku­ris gau­na ma­žai. Gai­la. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis – T. To­mi­li­nas. Vis­kas!

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ka­dan­gi pa­mi­nė­ta… ne ma­no pa­var­dė, o var­das, aš vis tiek tu­riu pa­si­sa­ky­ti.

Ger­bia­mas Si­mo­nai, ne­va­ry­ki­te Die­vo į me­dį! (Bal­sai sa­lė­je) Nuo ki­tų me­tų mo­kes­ti­nė naš­ta, gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio pro­gre­si­nis ta­ri­fas, ga­lios žmo­nėms, už­dir­ban­tiems dau­giau ne­gu 7 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį. Vi­siems ki­tiems, tiems žmo­nėms, ku­riuos jūs gi­na­te, dau­giau ne­gu 2 VDU, tie­siog nie­kas ne­pa­si­keis. To­dėl ne­rei­kia va­ry­ti Die­vo į me­dį, ne­rei­kia at­sto­vau­ti vien tur­tin­gie­siems, tie­siog su­si­tai­ky­ki­te su re­a­ly­be – pro­gre­si­niai mo­kes­čiai Lie­tu­vo­je ski­na­si ke­lią.

 

11.02 val.

So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 2, 8 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4040(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo 2, 8 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4040. Pra­ne­šė­ja – R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pri­ėmi­mas.

Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 ir 3 straips­nių taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 4 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ger­bia­mo­ji R. Ša­la­še­vi­čiū­tė pa­sa­kys ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo pri­tar­ti iš da­lies. Vie­ną mi­nu­tė­lę… (Bal­sai sa­lė­je) Tei­sin­gai, Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui yra pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai nė­ra tas pro­jek­tas, ku­ris la­bai su­ža­vė­tų, bet vis tiek daug­maž su­ba­lan­suo­tas tiek, kiek ga­li­ma. Aiš­ku, bū­tu­me pa­sie­kę ge­ro­kai dau­giau, jei­gu ne­bū­tų tos do­va­no­ji­mo ak­ci­jos – mi­li­jar­das mi­li­jo­nui. Iš tik­rų­jų at­si­sa­kė­me tų pa­ja­mų, ku­rio­mis ga­lė­jo­me pen­si­jas ir ki­tus da­ly­kus su­tvar­ky­ti ge­ro­kai spar­čiau. Tas mi­li­jar­das pa­da­li­nus yra maž­daug be­veik 120 eu­rų pen­si­nin­kų pen­si­jos.

PIRMININKAS. Dau­giau mo­ty­vuo­jan­čių Sei­mo na­rių nė­ra.

Bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 95, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4040) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.05 val.

So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-3952(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3952(2). Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­ja taip pat ger­bia­mo­ji R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pri­ima­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti iš da­lies. Ne­pri­ta­ria­me pir­mos pa­strai­pos da­liai dėl ben­dro po­bū­džio tai­syk­lės nu­sta­ty­mo. Pri­tar­ta yra ant­rai pa­sta­bos da­liai, ku­ria siū­lo­me vie­toj da­tos „2021 me­tai“ įra­šy­ti da­tą, pa­tiks­lin­ti „2021 m. sau­sio 1 d.“, ir ati­tin­ka­mai yra pa­teik­tas ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Pri­tar­da­mi 1 straips­nio to­kiai re­dak­ci­jai pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam 1 straips­niui. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dėl 3 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Pra­šau.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Pri­tar­ta taip pat iš da­lies, pri­ta­riant pa­sta­bos 1 da­liai – nu­ro­dy­ti, ko­kio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą tu­rės pa­teik­ti Vy­riau­sy­bė. O ne­pri­tar­ta yra pa­sta­bos 2 da­liai, pa­lie­kant siū­ly­tus įver­tin­ti kri­te­ri­jus ne­pa­keis­tus. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas yra tie­siog tech­ni­nis da­ly­kas, vie­toj žo­de­lio „šio“ įra­šo­ma „So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo“.

PIRMININKAS. Su to­kiu ko­mi­te­to pa­pil­dy­mu pri­ta­ria­me vi­sam 3 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dėl 4 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Su to­kiu pri­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 4 straips­niui – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė vi­sam pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu, tai yra vien­bal­siai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Vin­kus. Pra­šau.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš jau esu pa­lan­kiai pa­si­sa­kęs dėl šio So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to svars­ty­mo sta­di­jo­je, kai ir jūs, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, taip pat la­bai po­zi­ty­viai re­a­ga­vo­te į šį pro­jek­tą ir di­de­le dau­gu­ma už jį pa­bal­sa­vo­te. Ma­nau, kad ir pri­ėmi­mo sta­di­jo­je pri­im­da­mi spren­di­mą at­si­žvelg­si­te į tai, kad pa­dė­tis vals­ty­bė­je, be­veik tris de­šimt­me­čius gy­ve­nan­čiai ne­pri­klau­so­mai Lie­tu­vai, nė­ra ge­ra, jei­gu virš 40 % pen­si­nin­kų gy­ve­na skur­de. Siū­lo­mo pro­jek­to pa­stum­ti į ša­lį mes tik­rai ne­tu­ri­me mo­ra­li­nės tei­sės ir agi­tuo­ju vi­sus pri­tar­ti jam su to­kiu pa­čiu pa­lai­ky­mu, ko­kiu jūs jau pri­ta­rė­te svars­ty­mo sta­di­jo­je. Ei­da­mi kad ir po ne­di­de­lį žings­nį į prie­kį gal pri­ei­si­me prie si­tu­a­ci­jos, kai kal­bė­ti apie skur­dą ne­be­teks ar­ba bent jau pa­siek­si­me to­kį ly­gį, kad skur­de gy­ve­nan­čių žmo­nių kie­kis kar­di­na­liai su­ma­žės. La­bai no­rė­tų­si, kad šis pro­ce­sas vyk­tų kuo spar­čiau. To­kia po­li­ti­ka ati­tin­ka ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to ini­cia­ty­vą dėl pen­si­jų di­di­ni­mo ten­den­ci­jų Lie­tu­vo­je. La­bai re­miu Sei­mo na­rės po­nios R. Ša­la­še­vi­čiū­tės pa­teik­tą ir svars­to­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma nu­ma­ty­ti spar­tes­nį ba­zi­nės pen­si­jos in­dek­sa­vi­mą.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jų so­cia­li­nė pa­dė­tis pa­gal am­žiaus gru­pes pa­ti kal­ba apie tai, kad lo­py­ti biu­dže­to spra­gų ne­tu­ri­me skur­džiau­siai gy­ve­nan­čių žmo­nių są­skai­ta, to­dėl pa­lai­kau šį So­cia­linio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą ir kvie­čiu dar kar­tą bal­suo­ti vie­nin­gai. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Pri­min­siu ke­lis skai­čius. Pen­si­nin­kų, gy­ve­nan­čių skur­do ri­zi­ko­je, – 40 %, nuo 2014 me­tų iki 2018 me­tų šis skai­čius pa­dvi­gu­bė­jo – iš es­mės nuo 20 % iki 40 %, čia mes esa­me pa­čio­je blo­giau­sio­je si­tu­a­ci­jo­je per vi­są ne­pri­klau­so­my­bės lai­ko­tar­pį. Dar blo­giau, kad mes čia esa­me ir ab­so­liu­čia­me dug­ne vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je kar­tu su Lat­vi­ja ir Es­ti­ja. Tie­są pa­sa­kius, pro­ble­ma yra ne tik šios Vy­riau­sy­bės, bet me­tai iš me­tų vy­riau­sy­bės ne­sky­rė pa­kan­ka­mo dė­me­sio pen­si­nin­kų skur­do pro­ble­mai ir šian­dien esa­me, kur esa­me.

Kvie­čiu pri­tar­ti šiam siū­ly­mui, nors iš es­mės ji­sai pro­ble­mos ne­spren­džia. Pa­pil­do­mais 3 eu­rais di­di­na­ma ba­zi­nė pen­si­ja, bet jau šis tas. Ten­den­ci­ja ir kryp­tis yra tei­sin­ga, bū­tų ge­rai, kad to­kie spren­di­mai dar bū­tų pa­pil­do­mai iš­dis­ku­tuo­ti ir for­mu­lė bū­tų taip pa­keis­ta, kad per at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus ne po 3 eu­rus, bet iš es­mės bū­tų iš­spręs­tas pen­si­nin­kų skur­do klau­si­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tur­būt prieš ne­iš­ei­na bal­suo­ti, nes pas­kui, ži­not, nors ir tru­pu­tį, ga­li­ma sa­ky­ti, to­kia ne­są­mo­nė, kaip ir ei­li­nį kar­tą, bet tu­ri­me bal­suo­ti. Man tik­rai įdo­miai skam­ba įsta­ty­muo­se to­kie žo­džiai kaip „ga­li bū­ti“, ga­li bū­ti pa­si­ra­šy­ti ke­ti­ni­mo pro­to­ko­lai. To įsta­ty­muo­se dar ne­bu­vo, kad ga­li bū­ti, jei­gu bus. Iš tik­rų­jų bu­vo kal­bė­ta apie tai, kad bus pa­di­din­ta. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, jū­sų no­rai di­de­li, bet nė­ra iš ko. Ta­da jūs ra­šo­te: „ga­li bū­ti, jei­gu bus“.

Ma­nau, to­kie įsta­ty­mų pro­jek­tai tik dar la­biau ro­do šio Sei­mo tam tik­rą ne­įga­lu­mą, kuo­met Pre­zi­den­tas ne­va siū­lo, nė­ra kaip at­si­sa­ky­ti, di­dė­ji­mai ma­ži, tai pa­ra­šo­me ste­buk­lin­gus žo­de­lius „ga­li bū­ti pa­di­din­ti“. Iš tik­rų­jų tai ne įsta­ty­mas, tai ge­rų no­rų, ke­ti­ni­mų pro­to­ko­las. Siū­lau pri­tar­ti, tik ne­si­no­rė­tų, kad bū­tų pa­da­ry­ta taip, kaip G. Kir­ki­lo Vy­riau­sy­bės me­tu: prieš iš­ei­nant Vy­riau­sy­bei mes­tel­tas mi­li­jar­das ne­tu­ri­mų lė­šų, tuo­met ki­tos vy­riau­sy­bės tu­rė­jo vi­sa tai srėb­ti ir su­ba­lan­suo­ti biu­dže­tą. Ma­nau, Vy­riau­sy­bė elg­sis at­sa­kin­gai ir ne­da­lins pi­ni­gų, ku­rių ne­tu­ri. Bent jau tai bus ge­rai. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Jei ger­bia­mas E. Pu­pi­nis ne­bū­tų kal­bė­jęs apie G. Kir­ki­lo Vy­riau­sy­bę, aš gal bū­čiau pa­ty­lė­jęs. Bet, ger­bia­mas Pu­pi­ni, pri­si­min­ki­te, kaip jūs bal­sa­vo­te, ka­da bu­vo di­di­na­mos pen­si­jos, nors bu­vo­te opo­zi­ci­jo­je. Jūs bal­sa­vo­te… taip, be Sei­mo pri­ta­ri­mo tų da­ly­kų ne­pa­da­ry­si. Man at­ro­do, pri­si­min­ki­me pa­tys tuos lai­kus – vi­si pa­si­el­gė­me ne­at­sa­kin­gai. Man at­ro­do, ne­rei­kė­tų kal­tin­ti vien tik G. Kir­ki­lo Vy­riau­sy­bės.

O ap­skri­tai tai džiau­giuo­si, kad nie­kas ne­už­si­ra­šė prieš. Vi­si su­pran­ta, kad pen­si­jos di­dė­ja 33 eu­rais, ba­zi­nė pen­si­ja, ir tai yra svei­kin­ti­nas da­ly­kas, ji ne­ma­žė­ja. Taip, Vy­riau­sy­bė, ypač val­dan­čio­ji dau­gu­ma, no­rė­tų gal ir 100 eu­rų di­din­ti ba­zi­nį at­ly­gi­ni­mą, bet tiek pi­ni­gų nė­ra, el­gia­si at­sa­kin­gai, to­dėl net ir kon­ser­va­to­riams rei­kia pa­dė­ko­ti, kad nė vie­nas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti prieš.

PIRMININKAS. Tai bu­vo mo­ty­vai prieš, kal­bant už.

Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rė R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, rei­kia pri­min­ti, kad pen­si­jų in­dek­sa­vi­mo pa­grin­du 8,11 % di­dė­ja vi­sos pen­si­jos. Pre­zi­den­to ini­cia­ty­va di­din­ti pa­pil­do­mai ir spar­čiau 1,83 %, o tai reiš­kia 3,5 eu­ro, – taip pat pui­ku, kad yra pa­pil­do­mas dy­dis. Taip, tai pa­rei­ka­laus iš biu­dže­to 32 mln., bet lė­šos yra su­ras­tos, nes at­sa­kin­gai žiū­ri­me į pro­ble­mą, ku­rią tu­ri­me spręs­ti.

Be­je, mes ko­mi­te­te svars­tė­me R. Ša­la­še­vi­čiū­tės ir ma­no pa­siū­ly­mą, kad kar­tu di­din­tu­me ne tik ba­zi­nę da­lį, bet ir kin­ta­mą­ją da­lį. Su­pran­ta­ma, kad tam taip pat rei­kia pa­pil­do­mų mi­li­jonų. Nu­ta­rė­me, kad tai bus 2021 me­tais, ir dė­lio­ja­me vi­su­mą. Žvel­giant iš es­mės ir la­bai at­sakin­gai, 2020 me­tais pa­pil­do­mai di­dė­ja ma­žos pen­si­jos, pa­pil­do­mai di­dė­ja šal­pos ir ki­tos iš­mo­kos.

 Ger­bia­mie­ji, „Sod­ra“ ne­tu­ri mi­li­jar­di­nės sko­los ir tuo ga­li­me taip pat pa­si­džiaug­ti. „Sod­ra“ ga­li at­sa­kin­gai sa­ky­ti, kad pui­kiai dirb­da­ma ir ­kaup­da­ma lė­šas kar­tu su šia Vy­riau­sy­be jau su­kau­pė 0,5 mlrd. eu­rų re­zer­vą. Tai ro­do, kad sėk­min­gai ei­nant į prie­kį at­ei­ty­je ga­li­ma gal­vo­ti apie di­des­nį, pa­pil­do­mą pen­si­jų in­dek­sa­vi­mą, ką sėk­min­gai siū­lo Pre­zi­den­tas. Mes iš­ties pri­ta­ria­me jo ini­cia­ty­vai ša­lia 8,11 % dar pa­di­din­ti ta pa­pil­do­ma da­li­mi, kad ga­lė­tu­me pa­sa­ky­ti, kad mums tai rū­pi ir mes kar­tu veik­da­mi tai da­ro­me. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­tar­da­mi bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai – vi­si vien­bal­siai bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3952) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pa­pras­čiau­siai no­rė­čiau pa­neig­ti pa­sa­ky­tą fra­zę, kad iš tik­rų­jų vis­ką Sei­mas da­ro. Ne. G. Kir­ki­lo Vy­riau­sy­bės me­tu Vy­riau­sy­bė di­di­no pen­si­ją sa­vo nu­ta­ri­mais. O šiaip no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad šios pen­si­jos di­di­na­mos pa­gal nu­sta­ty­tą A. But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bės for­mu­lę, ir ste­buk­lo nė­ra.

O aš pa­si­sa­kau prieš tuos žo­de­lius „ga­li bū­ti“. Jei­gu esa­me to­kie drą­sūs, ne ra­šo­me „ga­li bū­ti“, o pa­pras­čiau­siai di­di­na­me. Ačiū.

11.15 val.

Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1904 7, 8, 12, 13, 15, 17 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4042(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 7, 8, 12, 13, 15, 17 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4042(2). Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jos į tri­bū­ną ne­kvie­čiu, nes pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ne­gau­ta. Dė­ko­ju R. Ša­la­še­vi­čiū­tei už ge­rus no­rus.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. 2 straips­niui taip pat ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. 3 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 5 ir 6 straips­niams pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 7 straips­niui taip pat pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ir 8 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl vi­so.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai, vien­bal­siai bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4042) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.17 val.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. X-233 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4078(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4078(2). Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – V. Ąžuo­las, pra­šom į tri­bū­ną. Yra pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Dėl 2 straips­nio yra Sei­mo na­rio R. Že­mai­tai­čio pa­siū­ly­mas. At­si­pra­šau, pra­šom dar.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė šiam pa­siū­ly­mui, nes tai su­da­rys…

PIRMININKAS. Mi­nu­tę pa­lau­ki­me, tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar svars­to­me šį pa­siū­ly­mą, ar tu­ri­me 29? R. Že­mai­tai­čio ne­ma­tau. Tai gal ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pri­sta­tys pa­siū­ly­mą, ta­da ap­si­sprę­si­me, ar svars­to­me.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). La­bai trum­pai. Pa­siū­ly­mo es­mė, kad ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, ku­rį as­muo tu­ri vie­nin­te­lį ar­ba pir­mą, bū­tų vi­siš­kai neap­mo­kes­ti­na­mas. Bet tai, kaip ir mi­nė­jau, su­da­ry­tų są­ly­gas tu­rė­ti la­bai bran­gų tur­tą ir ne­mo­kė­ti nie­ko ir nie­ka­da, jei­gu tu­ri vie­ną tur­tą. O ka­dan­gi ri­ba yra 150 tūkst. eu­rų, tai yra pa­kan­ka­ma ri­ba, kad tur­tas ne­bū­tų ap­mo­kes­ti­na­mas. Kas virš, tai tu­rė­tų bū­ti ap­mo­kes­ti­na­ma.

PIRMININKAS. Ar yra 29 pri­ta­rian­tys, kad bū­tų svars­to­mas pa­siū­ly­mas? Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo tik 10 už, pa­siū­ly­mas ne­svars­to­mas. Tai­gi pa­siū­ly­mų ir nė­ra. Tai­gi 2 straips­niui be pa­siū­ly­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Ir 3 straips­niui „Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir tai­ky­mas nuo 2020 m. sau­sio 1 d.“ ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, la­bai kvie­čiu vi­sus tuos, ku­riems rū­pi, kad ne­bū­tų pri­imi­nė­ja­mi mo­kes­ti­niai įsta­ty­mai sku­bos tvar­ka, kad ne­bū­tų nu­skriaus­ti vie­ni­ši as­me­nys, vy­res­nio am­žiaus as­me­nys, kad ne­bū­tų iš­krai­po­ma mo­kes­ti­nė sis­te­ma, ne­da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me – iš­si­trauk­ti kor­te­les.

Ir aš pa­aiš­kin­siu ko­dėl. Pir­ma, šis įsta­ty­mas prieš­ta­rau­ja Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo nuo­sta­toms, kad nuo jo pri­ėmi­mo iki įsi­ga­lio­ji­mo, nuo pa­skel­bi­mo iki įsi­ga­lio­ji­mo tu­ri pra­ei­ti še­ši mė­ne­siai.

Ant­ras da­ly­kas – jis pa­lies vi­sų pir­ma vie­ni­šus as­me­nis, ku­rie gal­būt dėl dvie­jų prie­žas­čių su­si­du­ria su pro­ble­mo­mis. Vie­na, tai gal­būt sky­ry­bos, tai yra vie­ni­šos šei­mos. Kai nuo­sa­vy­bė yra dvie­jų as­me­nų, po sky­ry­bų tam­pa vie­no, to­dėl mo­kes­ti­nis kre­di­tas su­ma­žė­ja per pu­sę. Ta­da as­me­nys, vie­ni­šos šei­mos, vie­ni­ša ma­ma ar vie­ni­šas tė­vas, tu­rė­tų mo­kė­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį, nes jų mo­kes­ti­nė ba­zė pa­di­dė­tų.

Ant­ras da­ly­kas, dau­giau­sia to­kių pa­lies­tų Vil­niu­je. Aš ne­su­pran­tu, ko­dėl at­ski­rai rei­kia skriaus­ti Vil­nių?

Tre­čias da­ly­kas. Mes ži­no­me, pen­si­nin­kai, ku­rie gy­ve­na, vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą gy­ve­no gal­būt bu­te, se­na­me bu­te, ku­ris yra Vil­niaus se­na­mies­ty­je. Tai, kad jie tu­ri tą tur­tą, vi­siš­kai ne­reiš­kia, kad jie tu­ri pa­ja­mų su­mo­kė­ti tą ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį.

Ket­vir­tas da­ly­kas. Šis pa­ja­mų mo­kes­tis tu­rė­tų ke­liau­ti sa­vi­val­dy­bėms, o jis ke­liau­ja į vals­ty­bės biu­dže­tą. Vi­sa­me pa­sau­ly­je ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čiai ke­liau­ja į sa­vi­val­dy­bes tam, kad jos rū­pin­tų­si in­fra­struk­tū­ra, taip di­din­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ver­tę ir vėl gau­tų pa­pil­do­mų pa­ja­mų in­fra­struk­tū­rai ge­rin­ti.

Penk­tas da­ly­kas. Su­rinks iš vi­so tik 2,5 mln. eu­rų pa­ja­mų.

Ir pas­ku­ti­nis da­ly­kas. Tur­tin­giau­si ga­lės iš­veng­ti – per­re­gist­ruos tur­tą į įmo­nę ir mo­kės vi­sai ki­tą mo­kes­tį, o ne ši­tą, ku­ris yra pa­tvir­tin­tas čia, siū­lo­mą Vy­riau­sy­bės. To­dėl kvie­čiu iš­trauk­ti kor­te­les bal­suo­jant.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų la­bai ste­bi­na to­kie pa­si­sa­ky­mai, kad rei­kia še­šių mė­ne­sių įsi­ga­lio­ti, ir vi­si ki­ti. Ta­da dau­ge­liui įsta­ty­mų, ar tai bū­tų Ak­ci­zų, ar PVM, ar ki­tiems, – vi­siems tai ne­ga­lio­tų. Kiek­vie­nais me­tais tiek Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, tiek ki­ti kar­tu su biu­dže­tu yra kei­čia­mi. Tuo la­biau kad tai yra ga­lio­jan­tis įsta­ty­mas, nė­ra nau­jas, tik nu­lei­džia­ma ri­ba iš 220 tūkst. į 150 tūkst. Vi­si pui­kiai ži­no­me, kad ver­tės yra vi­sai ki­to­kios, ne to­kios, už ku­rias tu tą bu­tą par­duo­tum. Jos yra Re­gist­rų cen­tre ver­ti­na­mos, ima­mas pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­pis ir dar apie 20 % ma­ži­na­ma. Tai net­gi ver­tės, nuo ku­rių rei­kės mo­kė­ti, šiuo me­tu yra ma­žes­nės, ne­gu re­a­liai rin­ko­je. My­ko­las sa­ko, tai pa­lies la­bai di­de­lę gru­pę. Ka­dan­gi šiuo me­tu ri­ba yra 150 tūkst., di­de­lės gru­pės tik­rai ne­pa­lies, ir tai yra nuo ma­žes­nių ver­čių, ne­gu tie būs­tai ver­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, fi­nan­sų mi­nist­ras šį mo­kes­tį va­di­no ne­iš­ven­gia­mu, ne­iš­ven­gia­mu mo­kes­čiu, ku­ris tu­rė­tų už­gul­ti vi­du­ri­ni­ą­ją kla­sę. Pa­siū­ly­mų bū­ta įvai­rių: R. Kar­baus­kio per­re­gist­ruo­tas pa­siū­ly­mas daug­maž nu­si­sto­vė­jo ties 150 tūkst. ir net bu­vo at­mes­tas R. Že­mai­tai­čio siū­ly­mas, kad ne­bū­tų vie­nin­te­lis žmo­nių tur­tas ap­mo­kes­ti­na­mas, jei­gu tai yra pir­mas būs­tas. Bet ko­kią mo­ra­li­nę tei­sę tu­ri V. Ąžuo­las ir R. Kar­baus­kis siū­ly­ti to­kį mo­kes­tį, kai mū­sų, li­be­ra­lų, pa­siū­ly­mai bu­vo at­mes­ti? O jie bu­vo apie tai, kad iš ju­ri­di­nio sek­to­riaus, ju­ri­di­nių as­me­nų, yra vie­nin­te­lė gru­pė, ku­ri at­leis­ta nuo šio mo­kes­čio mo­kė­ji­mo. Spė­ki­te kas? Že­mės ūkio tur­tas. Tai že­mės ūkis, ben­dro­vės ne­mo­ka ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio, ir R. Kar­baus­kis, pa­siū­lęs tur­tin­giems žmo­nėms su­mo­kė­ti, pa­tei­kė to­kį pa­siū­ly­mą – 2,6 mln. prog­no­zuo­ja­mų lė­šų. O kiek ad­mi­nist­ra­vi­mas kai­nuos, kiek dar kas nors kai­nuos? Pa­tys apie sa­ve pa­mirš­ta, kad tu­ri ir gy­ve­na su iš­im­ti­mis, ir vie­nin­te­liai ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­rie ne­mo­kės šio mo­kes­čio, bus že­mės ūki­nin­kai. Bet ki­tus rei­kia nu­skal­puo­ti. Tai ko­kią, mie­lie­ji, mo­ra­li­nę tei­sę jūs tu­ri­te teik­ti to­kius pa­siū­ly­mus? Kvie­čiu iš­im­ti kor­te­les dėl to­kio amo­ra­lu­mo. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rė V. Ačie­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai ge­rai pa­me­nu pra­ei­tų me­tų dis­ku­si­ją, tai yra ta pa­ti dis­ku­si­ja, kur ką tik mi­nė­jo ko­le­ga Si­mo­nas. Jau pra­ei­tais me­tais bu­vo nu­spręs­ta, kad… apie tai, ką kal­bė­jo Si­mo­nas, tai yra apie ga­my­bos prie­mo­nes, ir ga­my­bos prie­mo­nių pra­ei­tais me­tais bu­vo nu­spręs­ta ne­ap­mo­kes­tin­ti. Ta pa­ti nuo­sta­ta ga­lio­ja ir šiais me­tais.

Dėl ki­tų pa­sta­bų. Pa­sta­bos yra dau­giau skir­tos da­bar jau ga­lio­jan­čiam įsta­ty­mui. Ga­lio­jan­tis įsta­ty­mas nė­ra kei­čia­mas, o yra nu­lei­džia­ma tik kar­te­lė iki 150 tūkst., nes anks­čiau ga­lio­ju­si kar­te­lė fak­tiš­kai vi­siš­kai ne­vei­kė. Tie­siog ma­nau, kad tai nė­ra es­mi­nis pa­kei­ti­mas, tai yra tas pats įsta­ty­mas. Pri­tar­ki­me tam, kas jau ga­lio­ja. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rė G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš es­mės aš su­tin­ku, kad di­džio­ji da­lis kri­ti­kos yra dėl jau da­bar ga­lio­jan­čio įsta­ty­mo. Ta­da klau­si­mas: jei­gu ma­to­te vi­są kri­ti­ką ir ma­to­te, kad jis yra blo­gas, ko­dėl jūs jo ne­tai­so­te? Nes iš­ties čia toks ma­žas gy­vu­lių ūke­lis ap­mo­kes­ti­nant ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, kai la­biau ap­si­mo­ka tu­rė­ti tur­tą įmo­nės var­du, o ne fi­zi­nio as­mens, ir tik­rai at­si­ran­da pa­ska­tų per­ra­šy­ti tur­tą įmo­nei, nes sa­vi­val­dos tai­ko­mi mo­kes­čiai yra ma­žes­ni. Šis įsta­ty­mas taip pat ne­da­ro jo­kių iš­im­čių vie­ni­šoms ma­moms, vie­ni­šoms šei­moms, kai gal ir naš­lys­tės at­ve­ju, gal ir sky­ry­bų at­ve­ju tik­rai ga­li pa­tek­ti į ap­mo­kes­ti­na­mų as­me­nų są­ra­šą to­kie as­me­nys, ku­rie ten pa­tek­ti ne­tu­rė­tų. Pa­ja­mos vis dar pa­ten­ka ne sa­vi­val­dy­bėms, o į vals­ty­bės biu­dže­tą, kas, man at­ro­do, yra sis­te­mi­nis ši­to įsta­ty­mo trū­ku­mas.

 Kal­bant apie pa­ja­mas, ku­rias at­neš į biu­dže­tą, ne­pai­sant to vi­so triukš­mo, ku­rį mes čia ma­to­me, yra tik 2,5 mln. At­ro­do, kad la­biau mes čia krapš­to­me po tru­pu­tį, kad pri­krapš­ty­tu­me į biu­dže­tą dau­giau pi­ni­gų, bet iš tie­sų po­ky­tis yra ypač ma­žas.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys J. Varž­ga­lys.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai keis­tai skam­ba ir G. Skais­tės, ir M. Ma­jaus­ko pa­sa­ky­mai, kad stai­ga bus per­ra­ši­nė­ja­mas tur­tas ju­ri­di­niams as­me­nims ir taip to­liau. Nie­kas čia ne­puls per­ra­ši­nė­ti to tur­to ju­ri­di­niams as­me­nims. Ka­žin kas ri­zi­kuos, jei­gu bus ju­ri­di­nių as­me­nų ban­kro­tas.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš taip pat kvie­čiu pa­si­sa­ky­ti prieš šį pro­jek­tą ir tai da­ry­ti ne­si­re­gist­ruo­jant, nes tai yra vie­nin­te­lis bū­das stab­dy­ti tą mo­kes­ti­nių pa­siū­ly­mų cha­o­są, ku­rio pir­mą kregž­dę šiuo me­tu mes kaip tik tu­ri­me.

Ko­kie ar­gu­men­tai? Pir­mas da­ly­kas. Įsta­ty­mas tik­rai ne­ga­li įsi­ga­lio­ti sau­sio 1 die­ną, jis ne­bu­vo teik­tas Vy­riau­sy­bės kar­tu su biu­dže­to pro­jek­tu, yra teik­tas at­ski­rų Sei­mo na­rių. O žo­džiu pa­sa­ky­mas, kad jis ne­va ei­na su biu­dže­to pro­jek­tu, ma­nau, nė­ra pa­kan­ka­mas tei­si­nis pa­grin­das taip lai­ky­ti. To­dėl mes ke­ti­na­me kreip­tis ir į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, nes yra ne vie­nas toks mo­kes­ti­nių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mas.

To­liau. Su­ke­lia­ma su­maiš­tis, kai sa­vi­val­dy­bės jau yra pa­tvir­ti­nu­sios ne­kil­no­ja­mo­jo mo­kes­čio ta­ri­fus ir kai kur jos yra nu­sta­čiu­sios juos mi­ni­ma­lius – 0,3, da­bar ta ri­ba yra ke­lia­ma iki 0,5. Sa­vi­val­dy­bės vėl karšt­li­giš­kai tu­ri vis­ką iš nau­jo per­svars­ty­ti.

To­liau dėl tos pra­ban­gos ri­bos. Iš tik­rų­jų keis­tai at­ro­do, kad pra­gy­ve­ni­mas Lie­tu­vo­je au­ga, o pra­ban­gos ri­ba že­mė­ja. Kad val­dan­tie­ji ne­ži­no, ko­kią tą ri­bą nu­sta­ty­ti, ge­rai iliust­ruo­ja ir tai, kad pra­džio­je 100 tūkst., da­bar – 150 tūkst. Bet jei­gu iš tik­rų­jų mes no­ri­me kaip nors api­brėž­ti, kas yra pra­ban­gus būs­tas, ma­tyt, ne­už­tek­tų vien nu­ro­dy­ti jo kai­ną, nes iš­ties tai pa­pras­tas bu­tas Vil­niaus cen­tre pa­sieks tą ri­bą. Ar są­ži­nin­ga žmo­gų, ku­ris, taip jau su­si­klos­tė, yra ten ap­si­gy­ve­nęs, prie­var­tau­ti žūt­būt iš­si­kel­ti ir ieš­ko­ti kur nors mies­to pa­kraš­ty….

PIRMININKAS. Lai­kas!

J. RAZMA (TS-LKDF). …pi­ges­nio būs­to?

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar vei­kian­tis, eg­zis­tuo­jan­tis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis yra ab­so­liu­čiai ydin­gas. Ši­tas mo­kes­tis – gal žings­nis į prie­kį. Aš lai­ky­čiau jį ge­res­niu, ne­gu da­bar esan­tis. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis yra ti­pi­nis sa­vi­val­dos mo­kes­tis. De­ja, Lie­tu­vo­je taip nė­ra.

Ką rei­kė­tų pa­da­ry­ti? Rei­kė­tų nu­brėž­ti mo­kes­čio ben­drus rė­mus ir ati­duo­ti tei­sę sa­vi­val­dy­bėms rink­ti mo­kes­tį. To mes ne­tu­ri­me. Ši­tas mo­kes­tis yra sky­lė­tas kaip ge­ras olan­diš­kas sū­ris. Vien sky­lės. Lie­tu­vos ban­kas ir tas ne­mo­ka mo­kes­čių.

O juk ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis tu­ri ei­ti sa­vi­val­dy­bėms dėl to, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tai rei­ka­lau­ja in­fra­struk­tū­ros: ke­lių, ap­švie­ti­mo, ša­li­gat­vių ir vi­so­kios ki­to­kios in­fra­struk­tū­ros, ku­rią tu­ri su­kur­ti sa­vi­val­dy­bė. Jei­gu tas mo­kes­tis sky­lė­tas, tai iš­ei­na, ban­kui ne­rei­kia in­fra­struk­tū­ros. Ko­dėl Lie­tu­vos ban­kui ne­rei­kia? Juk pel­nin­ga ins­ti­tu­ci­ja.

Štai Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ma­no siū­ly­mus iš­me­ta, kad ban­ką rei­kia ap­mo­kes­tin­ti. Iš­me­ta ir siū­ly­mą, kad tas mo­kes­tis tu­ri ei­ti sa­vi­val­dy­bei. Rei­kė­tų tai­ky­ti nu­li­nį ta­ri­fą, vi­si ga­li mo­kė­ti, bet sa­vi­val­dy­bė ką no­ri, tą at­lei­džia. Vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je bus at­lei­džia­mi ne­tur­tin­gie­ji, ki­tur gal tuo ne­tur­tin­guo­ju bus lai­ko­mas vi­sai ki­toks žmo­gus. Ko­dėl mes čia taip vargs­ta­me su tuo mo­kes­čiu, aš ne­su­pran­tu. Štai to­dėl toks ap­gai­lė­ti­nas re­zul­ta­tas. Si­tu­a­ci­ja blo­ga, tru­pu­tį pa­ge­rin­ta, bet nie­ko ge­ro ne­iš­ėjo.

PIRMININKAS. Lai­kas! Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu ty­liai bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to pri­ėmi­mo. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš – 1, su­si­lai­kė 2 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4078) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jūs vi­si ži­no­te, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis yra vie­nas pa­grin­di­nių klau­si­mų, bet kurios – Va­liu­tos fon­do, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ar dar ki­tos – de­le­ga­ci­jos, ku­ri pri­žiū­ri Lie­tu­vos eko­no­mi­ką, klau­si­mas. Ši­tas klau­si­mas Lie­tu­vo­je jau spren­džia­mas ko­kių 15 me­tų, kiek aš ži­nau, vis ban­do­ma ar vie­no­kia, ar ki­to­kia for­ma įves­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį, bet, iš­sky­rus šnipš­tą, nie­ko ne­iš­ei­na.

Iš tik­rų­jų mo­kes­čių su­rin­ki­mas la­bai ma­žas, ad­mi­nist­ra­vi­mas di­de­lis, o mes vi­si, pri­si­deng­da­mi ko­kiais nors so­cia­li­niais da­ly­kais, ban­do­me iš­veng­ti mo­kes­čio, ku­ris dau­ge­lio tur­tin­ges­nių vals­ty­bių sa­vi­val­dy­bė­se su­da­ro iki 15–20 % pa­ja­mų. Iš tik­rų­jų tas klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mas.

Mes ro­do­me vi­siš­ką ne kva­li­fi­ka­ci­ją pri­im­da­mi to­kį įsta­ty­mą, ku­ris iš es­mės yra tik ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dos ir šiaip tik pro for­ma, bet ne dėl tu­ri­nio, ne dėl pa­ja­mų, ne dėl di­des­nių pen­si­jų ir ki­tų da­ly­kų. Ačiū.

PIRMININKAS. A. Stan­či­kas.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Iš tik­rų­jų re­pli­ka po bal­sa­vi­mo, ka­dan­gi bu­vo pa­lies­tas ir že­mės ūkis. Fer­ma žem­dir­biams yra ga­my­bos prie­mo­nė, o ne gy­ve­na­ma­sis būs­tas. Kai ku­riems at­ro­do, kad būs­tas. Aš taip ir su­pran­tu, kad žem­dir­bius daž­nai pri­ly­gi­na gy­vu­liams.

PIRMININKAS. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas An­drie­jau, yra toks spau­dą vi­sa­da už­sto­jan­tis ko­le­ga R. Šar­knic­kas. Pa­sa­ky­ki­te, o spaus­tu­vei, ku­ri spaus­di­na kny­gas, sto­gas virš gal­vos yra ga­my­bos prie­mo­nė ar ne? Ar spaus­tu­vė ga­lė­tų dirb­ti po at­vi­ru dan­gu­mi spaus­din­da­ma kny­gas? Grei­čiau­siai ne, bet jos ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas yra ap­mo­kes­ti­na­mas.

PIRMININKAS. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

 

11.34 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 2 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-4219(2), Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 77 straips­nio pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4051(2), Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 45 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4052(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pro­jek­tai, ku­rių pa­da­ry­tos svars­ty­mo per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. O tai yra 1-8 klau­si­mas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4219(2). Tei­sės ir tei­sė­tvar­kos ko­mi­te­to iš­va­da. A. Ši­rins­kie­nė. Tai yra prie įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4043. No­riu at­si­klaus­ti pra­ne­šė­jos: ga­li­me kar­tu tik­riau­siai pa­teik­ti iš­va­dą ir dėl ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų – pro­jek­tų Nr. XIIIP-4051(2) ir Nr. XIIIP-4052(2).

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ap­svars­tė įsta­ty­mų pro­jek­tus, tiek pa­grin­di­nio, tiek ly­di­mų­jų, ir jiems pri­ta­rė. Dėl pa­grin­di­nio Svei­ka­tos drau­di­mo: už – 7, su­si­lai­kė 2. Dėl ly­di­mų­jų ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų be­veik ne­ga­vo­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja. Kvie­čiu A. Ma­tu­lą. Jums pen­kios mi­nu­tės. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, vėl­gi šne­kė­siu tik­riau­siai ne dau­gu­mai, nes ne­la­bai ką jūs gir­di­te, šne­kė­siu tau­tai, ypač me­di­kams ir pa­cien­tams, kad jie ži­no­tų, ko­kia si­tu­a­ci­ja.

Aš vi­siš­kai su­pran­tu Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją, ku­ri no­ri pa­keis­ti ka­li­nių svei­ka­tos prie­žiū­rą. Iki šiol, no­riu pri­min­ti, tai bu­vo už­da­ra sis­te­ma, fi­nan­suo­ja­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to per Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją. Šiuo me­tu no­ri­ma šią sis­te­mą per­duo­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, kad ji bū­tų fi­nan­suo­ja­ma per pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo sis­te­mą.

Šiuo me­tu ka­lė­ji­muo­se yra apie 6 tūkst. žmo­nių, va­di­na­si, jei­gu vals­ty­bė juos draus, už vie­ną mo­kės 430 eu­rų ki­tais me­tais, mes su­rink­si­me 2,6 mln. eu­rų už drau­džia­mus as­me­nis, kai da­bar nu­teis­tų­jų sis­te­ma kai­nuo­ja apie 7 mln. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos jo­kio­je ei­lu­tė­je tos lė­šos nė­ra nu­ma­ty­tos. Iš pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo bus su­rink­ta apie 2,6 mln. Tai­gi ka­lė­ji­me dir­ban­tys me­di­kai tei­sin­gai nuo­gąs­tau­ja, kad jų si­tu­a­ci­ja, ma­tyt… ir at­ly­gi­ni­mai ma­žės, iš­lai­ky­ti tą sis­te­mą bus ne­įma­no­ma.

Mes tu­ri­me to­kią si­tu­a­ci­ją, kad vals­ty­bė asig­na­vi­muo­se pa­pil­do­mai pi­ni­gų ne­nu­ma­tė. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je ei­lu­tės pi­ni­gų, rei­ka­lin­gų re­a­liai sis­te­mai iš­lai­ky­ti, nė­ra, va­di­na­si, mes vėl­gi pri­si­i­ma­me pa­pil­do­mus įsi­pa­rei­go­ji­mus iš pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo draus­ti ir fi­nan­suo­ti nu­teis­tų­jų gy­dy­mą. Ga­li­ma aiš­kiai teig­ti, kad si­tu­a­ci­ja pa­blo­gės žmo­nėms, ku­rie mo­ka mo­kes­čius, gau­na tas pa­slau­gas, nes tie­siog pa­pil­do­mai bus pri­skir­ta vyk­dy­ti funk­ci­jas, ku­rių fi­nan­sa­vi­mas ne­nu­ma­ty­tas.

Dar vie­nas pa­ra­dok­sas, kad ly­di­ma­ja­me Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­me nu­ma­ty­tas įpa­rei­go­ji­mas svei­ka­tos prie­žiū­ros įstaigoms, sa­vi­val­dy­bių po­li­kli­ni­koms iš es­mės, PSPC, su­da­ry­ti su­tar­tis ir teik­ti pa­slau­gas ne tik lai­ki­no su­lai­ky­mo vie­to­se, izo­lia­to­riuo­se su­lai­ky­tiems as­me­nims, bet ir nu­teis­tiems as­me­nims, net­gi nu­teis­tiems iki gy­vos gal­vos.

Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, ku­rio­je nors sa­vi­val­dy­bė­je, kur yra įka­li­ni­mo įstai­ga, mes da­bar pri­ver­si­me gy­dy­to­jus, ku­rių ir taip trūks­ta, ei­ti į įka­li­ni­mo įstai­gą ir teik­ti pa­slau­gas už­da­ro­je įstai­go­je? Aki­vaiz­du, kad įstai­ga pa­ti tu­ri su­si­tvar­ky­ti. Ir, kaip mi­nist­ras sa­ko, jei­gu kas nors su­sirgs, jie tu­rės ta­da pa­va­duo­ti. Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te? Po­li­kli­ni­ko­je dir­ban­tis gy­dy­to­jas nu­eis į ka­lė­ji­mą pa­va­duo­ti, ne­ži­no­da­mas si­tu­a­ci­jos, ne­ži­no­da­mas, kaip rei­kia elg­tis.

Sa­kau, siū­lo­mi vi­siš­kai ne­lo­giš­ki spren­di­mai. Jie gal­būt iš da­lies ir spren­džia Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos iš­si­kel­tus tiks­lus, bet tai da­ro­ma la­bai ne­ko­rek­tiš­kai, be pi­ni­gų ir aki­vaiz­džiai pa­blo­gins PSDF biu­dže­to si­tu­a­ci­ją. Ko­dėl dir­ban­tys žmo­nės tu­ri draus­ti, mo­kė­ti įmo­kas, ir už tai bus drau­džia­ma 6 tūkst. žmo­nių, ku­rie yra nu­si­kal­tę tiems pa­tiems žmo­nėms.

Tai gal­būt Vy­riau­sy­bė… Ne gal­būt – Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas 2013 me­tais aiš­kiai pa­sa­kė, kad vi­si žmo­nės tu­ri mo­kė­ti įmo­kas. Tos įmo­kos tu­ri pri­klau­sy­ti nuo pa­ja­mų. Šiuo at­ve­ju, jei­gu mes jau įsta­ty­mu nu­ma­ty­si­me, kad juos drau­džia vals­ty­bė, tai Vy­riau­sy­bė ir tu­ri nu­ma­ty­ti lė­šas. Ne­ga­li bū­ti fi­nan­suo­ja­mos pa­slau­gos iš įmo­kų, ku­rias su­mo­ka dir­ban­tys as­me­nys.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta, tad jų ap­tar­ti ir ne­rei­kia.

Mo­ty­vai dėl vi­so po svars­ty­mo. M. Pui­do­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, pro­jek­to tiks­las – su­im­tuo­sius ir nu­teis­tuo­sius in­teg­ruo­ti į na­cio­na­li­nę svei­ka­tos sis­te­mą. Tik­rai vi­sų pir­ma no­riu pa­svei­kin­ti šio įsta­ty­mo pro­jek­to ini­cia­to­rius su ver­go­vės tam tik­ros for­mos pa­nai­ki­ni­mu įka­li­ni­mo įstai­gų sis­te­mo­je, kad pa­ga­liau Lie­tu­va, kaip svar­bi eu­ro­pi­nės ben­druo­me­nės na­rė, at­si­žvel­gė į Eu­ro­pos ko­mi­te­to prieš kan­ki­ni­mą ir ki­to­kį žiau­rų, ne­žmo­niš­ką ar že­mi­nan­tį el­ge­sį ir bau­di­mą re­ko­men­da­ci­jas, ku­rio­mis jau daug me­tų rei­ka­lau­ta iš Lie­tu­vos vals­ty­bės at­lik­ti šiuos pa­kei­ti­mus. La­bai ra­gi­nu ko­le­gas pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, o šio įsta­ty­mo kri­ti­kams pa­žy­mė­siu, kad pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą iš dir­ban­čių nu­teis­tų­jų tam tik­ra jų at­ly­gio da­lis vis tiek at­skai­to­ma, tik per­ve­da­ma ne į pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo mo­kes­čio ei­lu­tę, bet į ki­tą – Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to val­do­mą ei­lu­tę, ne­va skir­tą nu­teis­tų­jų me­di­ci­ni­niam iš­lai­ky­mui, o tai iš­krei­pia vi­są sis­te­mą. Be ki­ta ko, pa­gal šian­dien ga­lio­jan­tį tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą nu­teis­tie­ji iš vi­so nė­ra drau­džia­mi pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu. O tai reiš­kia, kad iš­ėjus jiems į lais­vę ir, pa­vyz­džiui, su­sir­gus jų gy­dy­mas ap­mo­ka­mas iš mū­sų vi­sų ki­še­nės. To­dėl tik­rai tai yra la­bai pro­gre­sy­vus ir svei­kin­ti­nas įsta­ty­mo pro­jek­tas ir vi­sus kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Ma­lo­niai dė­ko­ju. Ka­dan­gi nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti prieš, kvie­čiu bal­suo­ti po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 73, prieš – 1, su­si­lai­kė 11. Po svars­ty­mo pri­tar­ta pro­jek­tui Nr. XIIIP-4219 ir ly­di­mie­siems pro­jek­tams Nr. XIIIP-4051 ir Nr. XIIIP-4052. Dė­ko­ju.

 

11.42 val.

Tur­to ci­vi­li­nio kon­fis­ka­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3214(2), Ci­vi­li­nio proceso ko­dek­so 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3216(2), Krimina­li­nės žvalgy­bos įsta­ty­mo Nr. XI-2234 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4117(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Tur­to ci­vi­li­nio kon­fis­ka­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3214(2). Taip pat yra svars­ty­mo per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. No­riu pri­min­ti, kad pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­da jau bu­vo per­skai­ty­ta. Kvie­čiu pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to, pir­mi­nin­ką V. Ba­ką per­skai­ty­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą. (Bal­sas sa­lė­je) At­si­pra­šau, pra­ne­šė­ją.

V. BAKAS (MSNG). Aš pui­kiai at­si­me­nu ko­mi­te­to iš­va­dą.

PIRMININKĖ. Vis­kas ge­rai.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas svars­tė pro­jek­tą, pa­tei­kė sa­vo pa­sta­bų ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ly­di­ma­sis bu­vo Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, tai jūs taip pat ir ly­di­mą­jį? Taip. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas pa­tvir­ti­no, kad dėl ly­di­mo­jo taip pat ko­mi­te­to iš­va­da bu­vo pri­tar­ti.

Pa­pil­do­mas bu­vo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Pir­mi­nin­kas V. Si­mu­li­kas, šį kar­tą ne­su­kly­do­me, per­skai­tys iš­va­dą dėl Tur­to ci­vi­li­nio kon­fis­ka­vi­mo ir pa­pil­do­mo Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so.

V. SIMULIK (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, mie­lie­ji ko­le­gos, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, siū­lo ben­dru su­ta­ri­mu grą­žin­ti pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo, Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ros, Lie­tu­vos tei­sės ins­ti­tu­to, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie VRM siū­ly­mus. Mes čia nag­ri­nė­jo­me pa­čią pir­mą re­dak­ci­ją. Kiek ži­nau, dar­bo gru­pė da­rė ant­ros re­dak­ci­jos, mums įpa­rei­go­ji­mo nag­ri­nė­ti ne­bu­vo.

Ir ly­di­ma­sis, bu­vo­me pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas dėl ly­di­mo­jo Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 1 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo. Taip pat siū­lo­me jį grą­žin­ti to­bu­lin­ti tei­kė­jams.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Iš­va­das iš­gir­do­me. Dis­ku­si­ja. P. Urb­šys. Yra P. Urb­šys. Dis­ku­si­ja. Kvie­čia­me kal­bė­ti dėl Tur­to ci­vi­li­nio kon­fis­ka­vi­mo įsta­ty­mo svars­ty­mo sta­di­jo­je.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, prieš de­vy­ne­rius me­tus Pre­zi­den­tės ini­cia­ty­va bu­vo pa­keis­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­ma­sis ko­dek­sas, nu­ma­tan­tis ga­li­my­bes ne­va efek­ty­viau tai­ky­ti tur­to kon­fis­ka­vi­mo ins­ti­tu­tą, kri­mi­na­li­zuo­jant ne­tei­sė­tą pra­tur­tė­ji­mą.

Pre­zi­den­tė dar šiais me­tais, skai­ty­da­ma pas­ku­ti­nį me­ti­nį pra­ne­ši­mą, šią sa­vo ini­cia­ty­vą įvar­di­no tarp svar­biau­sių de­šimt­me­čio dar­bų. Lyg ir bu­vo pro­ga ta­da iš­šau­ti šam­pa­ną ne­lau­kiant Nau­jų­jų me­tų. Ta­čiau kai skai­tai aiš­ki­na­mą­jį raš­tą, ku­ris pri­dė­tas prie nau­jai ini­ci­juo­ja­mo įsta­ty­mo pro­jek­to, šiek tiek su­abe­jo­ji, ar tą rei­kė­jo da­ry­ti. Ci­tuo­ju: „Ne­pai­sant įsta­ty­mi­nių ga­li­my­bių, po 2010 m. gruo­džio 11 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je bu­vo pri­im­ta 230 nu­ta­ri­mų nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo, teis­mui per­duo­ti tik 97 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, o ir jų di­džio­jo­je da­ly­je pri­im­ti iš­tei­si­na­mie­ji nuosp­ren­džiai. Iš­plės­ti­nis tur­to kon­fis­ka­vi­mas ini­ci­juo­tas iš­skir­ti­nai pa­vie­niais at­ve­jais.“

Aki­vaiz­du, iš­pūs­tas po­li­ti­nis bur­bu­las su­bliūš­ko, nors tei­si­nin­kai ir teis­mai ne kar­tą siun­tė ži­nu­tes į Dau­kan­to aikš­tę dėl ne­efek­ty­vaus įsta­ty­mo. Siū­lė įtvir­tin­ti ci­vi­li­nį tur­to kon­fis­ka­vi­mo mo­de­lį, pa­gal ku­rį bū­tų ga­li­ma kon­fis­kuo­ti tur­tą, įro­dant jo kil­mės ne­tei­sė­tu­mą ma­žes­niu įro­dy­mu, nei bū­ti­nas bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se. Ta­čiau ne­kves­tio­nuo­ja­mu­mo kom­plek­sas ne­lei­do adek­va­čiai re­a­guo­ti į tei­si­nę re­a­ly­bę. Ini­ci­juo­ja­mu nau­ju Tur­to ci­vi­li­nio kon­fis­ka­vi­mo įsta­ty­mu lyg ir ban­do­ma iš­tai­sy­ti pa­da­ry­tą klai­dą.

De­ja, su­klus­ti, kai skai­tai Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das apie tai, kad šio įsta­ty­mo pro­jek­tas ga­li su­da­ry­ti prie­lai­das pa­žeis­ti Kon­sti­tu­ci­jos 23 straips­nio rei­ka­la­vi­mus dėl nuo­sa­vy­bės ne­lie­čia­my­bės, nes ne­pa­kan­ka­mai už­tik­ri­na veiks­min­gą nuo­sa­vy­bės tei­sių gy­ny­bą, kai ins­ti­tu­ci­jos pri­ima ne­pa­grįs­tus spren­di­mus. Be to, Tei­sės de­par­ta­men­tui ky­la abe­jo­nių dėl tur­to ci­vi­li­nio kon­fis­ka­vi­mo tai­ky­mo ga­li­my­bės as­me­niui, nu­teis­tam už nu­si­kal­ti­mą, ku­riam bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se ne­bu­vo pa­skir­ta bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nė – tur­to kon­fis­ka­vi­mas ar iš­plės­ti­nio kon­fis­ka­vi­mo prie­mo­nė.

Tik­rai esu už tai, kad vals­ty­bės va­gys ne­si­jaus­tų sau­gūs ir už ne­tei­sė­tą pra­tur­tė­ji­mą su­lauk­tų skaus­min­go at­pil­do. Jie ne­bi­jo teis­mų. Jie bi­jo pra­ras­ti tur­tą, ku­rį su­kau­pė ne­tei­sė­tai. Ta­čiau jei­gu ei­li­nį kar­tą po­li­ti­nės emo­ci­jos už­goš tei­si­nius ar­gu­men­tus, mes ir vėl ga­li­me pri­im­ti bu­ta­fo­ri­nį įsta­ty­mą, ku­ris bus be­dan­tis prieš įsta­ty­mo pa­žei­dė­jus, to­dėl lin­kiu ne­su­klys­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu V. Ba­ką. Ma­lo­niai pra­šau.

V. BAKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­sų pir­ma tik­rai no­rė­jau pa­dė­ko­ti vi­siems tiems, ku­rie pri­si­dė­jo prie šio įsta­ty­mo ren­gi­mo, taip pat vi­siems Sei­mo na­riams, ku­rie pa­rė­mė šio įsta­ty­mo pro­jek­tą, ly­di­muo­sius pro­jek­tus pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je, taip pat vi­sai Lie­tu­vos moks­lo, tei­si­nin­kų ben­druo­me­nei, Vi­daus rei­ka­lų ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jų žmo­nėms.

Pa­grin­di­nis šio įsta­ty­mo leit­mo­ty­vas yra tas, kad nu­si­kals­ti tu­ri ne­ap­si­mo­kė­ti. Mums rei­ka­lin­gas efek­ty­vus įran­kis tam, kad mū­sų ša­lis bū­tų at­spa­ri ko­rup­ci­jai ir or­ga­ni­zuo­tam nu­si­kals­ta­mu­mui. Pa­brė­žiu, šis įsta­ty­mas skir­tas tam, kad mes ga­lė­tu­me ne tik ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja, sta­ty­ti prie kiek­vie­no val­di­nin­ko po­li­ci­nin­ką, bet tam, kad pa­ti vi­suo­me­nė bū­tų jam at­spa­ri.

Ki­tas as­pek­tas yra or­ga­ni­zuo­tas nu­si­kals­ta­mu­mas, dėl jo taip pat bū­tų tai­ko­mas šis įsta­ty­mas. De­ja, šiuo po­žiū­riu, kal­bant apie Lie­tu­vos skaid­ru­mo in­dek­są, kaip mums ap­skri­tai se­ka­si ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja, esa­me že­miau ne­gu Eu­ro­pos vi­dur­kis pa­gal skaid­ru­mo in­dek­są. Ty­ri­mus, su­si­ju­sius su juo, at­lie­ka „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“. Esa­me įsi­tvir­ti­nę ket­ve­rius me­tus 38 vie­to­je, ir si­tu­a­ci­ja ket­ve­rius me­tus ne­si­kei­čia.

Kam rei­ka­lin­gas šis įsta­ty­mas? Kaip ži­no­te, mes jau tu­ri­me įran­kius, kaip pa­ma­tuo­ti ko­rup­ci­jos ir or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo da­ro­mą ža­lą. Kas­met Lie­tu­va dėl ko­rup­ci­jos ne­ten­ka maž­daug 4,5 mlrd. eu­rų ver­tės.

Ko­le­gos, jei­gu pa­ly­gin­tu­me, Vil­niaus biu­dže­tas yra apie 700 mln., per me­tus 600 mln. rei­kia skir­ti vi­sų ša­lies mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams. Iš tie­sų tu­ri­me po­ten­cia­lą su­kur­ti di­des­nę ver­tę. Mes ją re­a­liai ir su­ku­ria­me – mū­sų eko­no­mi­ka, mū­sų vi­suo­me­nė, bet da­lį jos, tai yra be­veik 11 % BVP, pra­ran­da­me dėl di­de­lio mas­to ko­rup­ci­jos, ky­ši­nin­ka­vi­mo, vals­ty­bės ir pri­va­taus tur­to iš­nau­do­ji­mo, pa­rei­gū­nų pa­pir­ki­mo.

Į šią ver­tę įei­na pra­ra­di­mai ne tik dėl to, kad pra­ran­da­me pa­ja­mas į vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus, ne tik dėl to, kad pra­ran­da­me ga­li­my­bes kur­ti, dėl to, kad yra pro­ble­mų dėl vie­šų­jų pir­ki­mų, bet ir dėl to, kad in­ves­tuo­to­jai ap­len­kia mū­sų ša­lį pa­si­rink­da­mi tas ša­lis, ku­rio­se ne­rei­kia mo­kė­ti ky­šių, ku­rio­se ne­rei­kia po­li­ti­nių sto­gų ir at­ka­tų tam, kad bū­tų ga­li­ma plė­to­ti sa­vo ver­slą. Į šiuos pra­ra­di­mus įei­na ir žmo­nės – mū­sų pro­tai, ku­rie dėl ne­po­tiz­mo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­se ap­len­kia mū­sų vals­ty­bės tar­ny­bą ar­ba iš jos pa­si­trau­kia.

Da­bar pa­ci­tuo­siu šią sa­vai­tę iž­do sek­re­to­riaus S. Mnu­či­no ži­nu­tę, kai JAV pa­skel­bė sank­ci­jas Lat­vi­jos oli­gar­chui: „Ko­rup­ci­ja at­ima iš žmo­nių jų iš­tek­lius, bū­ti­niau­sias pa­slau­gas ir eko­no­mi­nes ga­li­my­bes, kar­tu tur­tin­da­ma ne­dau­ge­lį iš­rink­tų­jų ir ska­tin­da­ma ap­lin­kos nai­ki­ni­mą, po­li­ti­nį ne­sta­bi­lu­mą ir kon­flik­tus.“

Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl ko­rup­ci­jos mū­sų po­li­ti­nė sis­te­ma tam­pa pa­žei­džia­ma ne­drau­giš­kų mums vals­ty­bių įta­kos. Tai ma­tė­te, kai at­li­ko­me net du par­la­men­ti­nius ty­ri­mus, kai po­li­ti­ka, vals­ty­bės tar­ny­ba, spren­di­mų pri­ėmė­jai yra pa­žei­džia­mi. Iš tie­sų jų pa­žei­džia­mu­mas yra iš­nau­do­ja­mas kaip ka­na­las da­ry­ti įta­ką mū­sų po­li­ti­nei sis­te­mai ir mū­sų eko­no­mi­kai.

Ger­bia­mi ko­le­gos, mes taip pat tu­ri­me su­si­tar­ti ir tu­ri­me pro­gą tai pa­da­ry­ti dėl to, ko­kį at­sa­ką pa­tirs tie, ku­rie at­ima iš mū­sų žmo­nių bū­ti­niau­sias pa­slau­gas, tie, ku­rie se­ki­na mū­sų eko­no­mi­ką ir dar­ko de­mo­kra­tiją, ko­kį at­sa­ką pa­tirs tie, ku­rie ska­ti­na mū­sų žmo­nių nu­si­vy­li­mą. Šian­die­nos prie­mo­nės tie­siog ne­vei­kia. Aš ne­pri­si­me­nu ir ne­ži­nau…

PIRMININKĖ. Lai­kas, ger­bia­mas Vy­tau­tai.

V. BAKAS (MSNG). …nė vie­no at­ve­jo, kai už ko­rup­ci­ją žmo­nės bū­tų nu­teis­ti re­a­lia lais­vės at­ėmi­mo baus­me teis­muo­se. Kiek­vie­nas teis­mo spren­di­mas dar dau­giau ska­ti­na nu­si­vy­li­mą. Aš ma­nau…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

V. BAKAS (MSNG). …ci­vi­li­nio tur­to kon­fis­ka­vi­mas yra ta prie­mo­nė, ku­ri pa­dės mū­sų ša­liai bū­ti at­spa­riai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ap­tar­si­me pa­siū­ly­mus, ku­rie bu­vo pa­teik­ti. A. Ši­rins­kie­nę kvie­čiu į tri­bū­ną kaip pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją. Dėl 2 straips­nio bu­vo teik­tas jū­sų pa­siū­ly­mas. Jis ga­nė­ti­nai re­dak­ci­nio po­bū­džio ir, ma­tau, ko­mi­te­tas tam pri­ta­rė­. Jūs su­tin­ka­te, kad pri­tar­ta iš da­lies? Su­tin­ka­te. Dė­ko­ju.

Taip pat bu­vo teik­tas Sei­mo na­rių J. Sa­ba­taus­ko, I. Ha­a­se, S. Šed­ba­ro, V. Alek­nai­tės-Ab­ra­mi­kie­nės pa­siū­ly­mas dėl 5 straips­nio. Ko­mi­te­te ko­le­gos at­si­ė­mė, to­dėl siū­lo­ma ne­svars­ty­ti. Bu­vo du pa­siū­ly­mai, jų abie­jų su­tar­ta ne­svars­ty­ti.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Dėl 7 straips­nio yra Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. Jam pri­tar­ta iš da­lies. Ar su­tin­ka Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, kad pri­tar­ta iš da­lies? Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke? (Bal­sas sa­lė­je) D. Gai­žaus­kas sa­ko, kad su­tin­ka. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

Dėl 11 straips­nio taip pat yra Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. Jam pri­tar­ta iš da­lies.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Su­tin­ka­me.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas D. Gai­žaus­kas pri­ta­ria, kad su­tin­ka.

Ir bai­gia­mo­sios nuo­sta­tos – 15 straips­nis. Sei­mo na­rio J. Sa­ba­taus­ko ir gru­pės ko­le­gų pa­siū­ly­mas dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Ku­ris iš ko­le­gų tei­kia­te? Ma­nau, kad yra de­šimt pri­ta­rian­čių­jų. S. Šed­ba­ras? J. Sa­ba­taus­ko ne­ma­tau sa­lė­je.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ši­tas pa­siū­ly­mas yra su­si­jęs su tuo, kad įsta­ty­mas yra tai­ko­mas at­gal de­šim­ties me­tų ter­mi­nu. Mes ma­no­me, kad jei­gu bū­tų toks spren­di­mas dėl ci­vi­li­nio kon­fis­ka­vi­mo ap­skųs­tas Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui, tai, ko ge­ro, jis ne­iš­lai­ky­tų Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pa­tik­ros. To­dėl mes ir siū­lė­me nu­ma­ty­ti ki­to­kį mo­de­lį, to­kį, ko­kį bu­vo siū­liu­si sa­vo pir­mi­nia­me pro­jek­te Vy­riau­sy­bė. Taip, kaip pa­siū­ly­me yra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes tik­rai la­bai ati­džiai svars­tė­me ir pa­siū­ly­mą, ir ar­gu­men­tus, bet įver­ti­no­me tai, kad yra ana­lo­giš­ka by­la, Sa­kart­ve­lo, Žmo­gaus Tei­sių Teis­me. Ati­tin­ka­mai dėl to­kios si­tu­a­ci­jos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas pa­sa­kė, kad įsta­ty­mo ga­lio­ji­mas at­gal, kaip yra nu­ma­to­ma, yra ga­li­mas, to­dėl ko­kių nors nuo­gąs­ta­vi­mų dėl Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo grei­čiau­siai ne­tu­rė­tų bū­ti.

Ki­tas da­ly­kas. Vėl­gi įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir lai­ko skai­čia­vi­mas yra sie­ja­mas su 2010 m. gruo­džio 11 d., nes bū­tent šią die­ną įsi­ga­lio­jo Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sos, nu­ma­tan­čios tur­to kon­fis­ka­vi­mą. Tai vėl­gi žmo­nės tik­rai ne­tu­ri tei­sė­to ko­kio nors lū­kes­čio nuo tos da­tos, kad jų tur­tas, jei­gu yra ne­tei­sė­tai už­dirb­tas, bus vals­ty­bės ne­pa­im­tas. Šiuo at­ve­ju tik­rai ko­kių nors nuo­gąs­ta­vi­mų nė­ra, to­dėl ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Už pa­siū­ly­mą ar­gu­men­tus no­ri iš­sa­ky­ti I. Ha­a­se. Pra­šau.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš siū­lau pa­lai­ky­ti pa­siū­ly­mą ir pri­tar­ti, kad vis­gi Tur­to ci­vi­li­nio kon­fis­ka­vi­mo įsta­ty­mas ne­bū­tų tai­ko­mas taip, kaip yra nu­ro­dy­ta įsta­ty­mo pro­jek­te, nuo 2010 me­tų. Mes ma­no­me, kad vis dėl­to ši nuo­sta­ta yra ne­su­de­ri­na­ma su Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tu lex ret­ro non agit prin­ci­pu, tai yra įsta­ty­mas at­gal ne­ga­lio­ja, vien dėl to, kad Sei­mas nė­ra vi­siš­kai lais­vas leis­da­mas įsta­ty­mus, nes įgy­ven­din­da­mas tei­sė­kū­ros tei­sę jis yra var­žo­mas Kon­sti­tu­ci­jos. Yra rei­ka­la­vi­mas gerb­ti Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas žmo­gaus tei­ses. To­dėl tik to­kiais iš­skir­ti­niais at­ve­jais ga­li bū­ti nu­sta­ty­tas įsta­ty­mu grįž­ta­ma­sis įsta­ty­mo ga­lio­ji­mas. Bet toks įsta­ty­mo ga­lio­ji­mas at­gal, blo­gi­nan­tis sub­jek­to pa­dė­tį, ar tai yra tei­sin­ga, ar tai yra ge­rai? Ma­nau, kad at­ga­li­nė da­ta yra ydin­ga, nes tai nu­sta­to įpa­rei­go­ji­mus pa­teik­ti pra­ei­tų de­šimties me­tų do­ku­men­tus. Tie­siog ky­la klau­si­mas, ar žmo­gus tu­rės iš­li­ku­sius tuos do­ku­men­tus?

Ki­tas da­ly­kas. Ar ne­bus pik­tnau­džiau­ja­ma? Pa­čia­me įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ro­dy­ta, kad jei­gu iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ne­pa­teiks do­ku­men­tų, tuo­met žmo­gus tu­rės įro­di­nė­ti ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka. Ma­ny­čiau, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­pa­nai­ki­na ne­aiš­ku­mų, ne­pa­nai­ki­na abe­jo­nių, lie­ka ri­zi­kų, to­dėl pra­šau bal­suo­ti už mū­sų pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – V. Ba­kas. Pra­šo­m.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu pa­aiš­kin­ti la­bai pa­pras­tai. Jei­gu mes pri­tar­si­me šiai pa­tai­sai, ta­da Sei­mas skel­bia am­nes­ti­ją vi­siems tiems, ku­rie įgi­ję iki mi­nė­tos da­tos ir ne­ga­li pa­grįs­ti tur­to kil­mės. Mes no­ri­me skelb­ti am­nes­ti­ją? (Bal­sai sa­lė­je) Ta­da siū­ly­čiau ne­pri­tar­ti. Ir tik­rai, ko­le­gos, siū­lau ne­klai­din­ti Sei­mo na­rių, nes Sa­kart­ve­lo by­la, apie ką kal­bė­jo pir­mi­nin­kė, yra pre­ce­den­tas Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me. Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas pa­sa­kė, kad ga­lio­ji­mas at­gal ga­li­mas.

An­tra. Lie­tu­va 2010 me­tais pri­ėmė įsta­ty­mą dėl ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo ir taip pat toks re­gu­lia­vi­mas ga­li­mas, to­dėl tik­rai kvie­čiu ne­bal­suo­ti už am­nes­ti­ją.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me už Sei­mo na­rių J. Sa­ba­taus­ko ir gru­pės ki­tų pa­siū­ly­mą, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir dėl ku­rio ar­gu­men­tus jūs jau gir­dė­jo­te. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už pa­siū­ly­mą – 15, prieš – 27, su­si­lai­kė 31. Pa­siū­ly­mui ne­pritar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­rė­tų pra­si­dė­ti Vy­riau­sy­bės va­lan­da, ar ga­li­me dar pen­kias mi­nu­tes skir­ti šiam įsta­ty­mui pa­baig­ti, nes li­ko vie­nas pa­siū­ly­mas? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū. Bal­suo­ja­me, kad leis­tu­me pa­baig­ti svars­ty­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, o po to pra­dė­tu­me Vy­riau­sy­bės va­lan­dą. Kas už?

Už tai, kad baig­tu­me šio įsta­ty­mo svars­ty­mą, – 69 Sei­mo na­riai, prieš – 6, su­si­lai­kė 8. Ma­nau, ope­ra­ty­viai tai ir pa­da­ry­si­me.

Pa­keis­ti 15 straips­nio 4 da­lį siū­lė Sei­mo na­riai J. Sa­ba­taus­kas, I. Ha­a­se, S. Šed­ba­ras. Ku­ris pri­sta­to­te? I. Ha­a­se? Pra­šom, trum­pai.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ar­gu­men­tai tie pa­tys, to­dėl ir pra­šo­me pri­tar­ti pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, ka­dan­gi čia prieš tai nu­skam­bė­jo ar­gu­men­tas dėl to, kad ne­bus do­ku­men­tų, žmo­nės ne­tu­rės kuo pa­grįs­ti. Tas rei­ka­la­vi­mas do­ku­men­tų, ku­rie pa­grin­džia pa­ja­mas, yra se­nas, at­si­ra­dęs dar de­vy­nias­de­šimt kaž­ku­riais me­tais, ir tik vė­liau bu­vo įsta­ty­mo nor­mo­mis kon­kre­ti­na­ma, ko­kie tu­rė­tų bū­ti kon­kre­tūs do­ku­men­tai. Tik­rai jo­kių nuo­gąs­ta­vi­mų ne­lie­ka. Tiek įver­ti­nęs šį, tiek jau anks­čiau mi­nė­tus ar­gu­men­tus, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Ba­kas – prieš pa­siū­ly­mą.

V. BAKAS (MSNG). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pa­siū­ly­mas vi­siš­kai ana­lo­giš­kas bu­vu­siam pa­siū­ly­mui. Ir vėl­gi kal­ba­me, ar Sei­mas vis dėl­to ap­si­spręs at­leis­ti nuo at­sa­ko­my­bės vi­sus tuos, ku­rie ne­tei­sė­tai įgi­jo tur­tą, ne­ga­li jo pa­grįs­ti iki 2020 me­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

V. BAKAS (MSNG). Kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, ir ar­gu­men­tus jau iš­sa­kė­me. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jai. Ap­ta­rė­me vi­sus gau­tus pa­siū­ly­mus, li­ko tik mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 15, prieš – 38, su­si­lai­kė 25. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Vie­nas – už, vie­nas – prieš. V. Ba­kas – už.

V. BAKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai kvie­čiu bal­suo­ti už. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra pa­rem­tas ne ko­kia nors Ry­tų ša­lių pa­tir­ti­mi, jo idė­ją įgy­ven­di­no Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Ai­ri­ja. Įsta­ty­mas sėk­min­gai tai­ko­mas. Pa­na­šių žings­nių ėmė­si Uk­rai­na, Sa­kart­ve­las, to­dėl tai įran­kis, ku­ris leis mums ne tai, kad būtų nu­baus­ti as­me­nys už ko­rup­ci­ją, bet kad būtų ap­sau­go­ta Lie­tu­va, nuo di­de­lio mas­to ko­rup­ci­jos ir or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. S. Gent­vi­las – mo­ty­vai prieš.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­su tei­si­nin­kas, bet Vil­niaus uni­ver­si­te­to ha­bi­li­tuo­tas moks­lų dak­ta­ras pro­fe­so­rius V. Ne­kro­šas, at­si­pra­šau, V. Ne­kro­šius api­bū­di­no šį įsta­ty­mą ir re­ziu­ma­vo taip: net prie so­vie­tų taip ne­bu­vo, jie bent tei­sin­gu­mą imi­tuo­da­vo. Ir prie­šin­gai, ger­bia­mas Vy­tau­tai Ba­kai, pro­fe­so­rius ver­ti­na, kad tai yra ak­ty­vus ju­dė­ji­mas link ru­siškos, bal­ta­ru­siš­kos de­mo­kra­tijos. Kas bu­vo kal­bė­ta iš tri­bū­nos, ger­bia­mas Vy­tau­tai Ba­kai, pa­si­ra­šau po kiek­vie­nu leit­mo­ty­vu ir tiks­lais, bet tai, kaip su­konst­ruo­tas šis įsta­ty­mas, ir tai, kaip V. Si­mu­li­kas pri­sta­tė Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te gau­tas teis­mų, po­li­ci­jos, ki­tų ins­ti­tu­ci­jų išva­das, sa­ko apie šį įsta­ty­mą, kad jis yra ab­so­liu­čiai ne­to­bu­lai pa­reng­tas. Jis mirs po pir­mo Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo kir­vio pa­mo­ja­vi­mo.

Ger­bia­mie­ji tei­si­nin­kai, ku­rie ger­bia­te sa­vo tei­sę, žiū­rė­ki­te, kaip šis įsta­ty­mas su­konst­ruo­tas, nes Tei­si­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kai kal­ba apie tai, kad ga­li tap­ti kal­tas be teis­mo. Vien įta­ri­mų pa­reiš­ki­mas jau lei­džia kai ku­riems mū­sų ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nams kon­fis­kuo­ti žmo­gaus tur­tą ar­ba su­stab­dy­ti jo as­me­ni­nes lė­šas. Ne­ga­li bū­ti de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je taip, kad be teis­mo žmo­gui ap­ri­bo­ja­ma tei­sė dis­po­nuo­ti tuo tur­tu, ku­rį jis tu­ri. Apie tai kal­ba 1993 me­tų, 1997 me­tų Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mai, apie tai, kad Kon­sti­tu­ci­jos 23 straips­ny­je nu­ma­ty­tas nuo­sa­vy­bės tei­sės ne­lie­čia­mu­mas yra sau­go­mas ir ga­li bū­ti ap­ri­bo­ja­mas tik tuo­met, kai jis nau­do­ja­mas nu­si­kals­ta­mai veik­lai da­ry­ti ar­ba po­ten­cia­liai da­ry­ti ki­tus nu­si­kal­ti­mus. Bet taip ne­ga­li bū­ti, kad be teis­mo kaž­kas Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­ga, jau lai­kas!

S. GENTVILAS (LSF). …ar pro­ku­ro­ras ima ir kon­fis­kuo­ja tur­tą. Kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKĖ. Ačiū. Bal­suo­ja­me dėl Tur­to ci­vi­li­nio kon­fis­ka­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to ir ly­di­mų­jų – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mų pro­jek­tų.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 56, prieš – 10, su­si­lai­kė 20. Po svars­ty­mo mi­nė­tiems įsta­ty­mų pro­jek­tams pri­tar­ta.

 

12.07 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 1891 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3215, Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1338 1, 2, 3, 4, 5, 9 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 73 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3217 (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Taip pat, ko­le­gos, tik­riau­siai pri­ta­ria­te, kad Bau­džia­mo­jo ko­dek­so ir Gy­ven­to­jų tur­to de­k­la­ra­vi­mo įsta­ty­mų, ku­riuos siū­lė at­mes­ti ko­mi­te­tas, at­me­ti­mui mes pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dė­ko­ju. Šio klau­si­mo svars­ty­mą bai­gė­me. Jau tu­rė­tų pra­si­dė­ti Vy­riau­sy­bės va­lan­da vė­luo­jant sep­ty­nias mi­nu­tes.

J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­ma Vy­riau­sy­be, li­ko vie­nas ry­ti­nės dar­bo­tvarkės klau­si­mas – pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas. Pra­šy­čiau frak­ci­jos var­du dar tri­jų mi­nu­čių pa­teik­ti ir už­baig­tu­me ry­ti­nę dar­bo­tvarkę.

PIRMININKĖ. Ma­tau, kad ko­le­gos pra­šo pri­tar­ti. Ga­li­me pri­tar­ti? J. Ja­ru­tis. Kvie­čiu į tri­bū­ną. At­si­pra­šy­da­mi Vy­riau­sy­bės lei­džia­me pa­teik­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą, ku­rio nu­me­ris… dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų Nr. XIIIP-3787 ir Nr. XIIIP-3789 pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų sky­ri­mo.

 

12.08 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pa­skir­tų pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3787, Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to paslau­gų sri­ties per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo Nr. XIII-328 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3788 ir Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 9, 91 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3789 svars­ty­ti at­si­sa­ky­mo“ pri­ėmi­mas

 

J. JARUTIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, trum­pin­da­mas es­mę pa­sa­ky­siu.

Yra siū­ly­mas at­si­sa­ky­ti pa­pil­do­mų Au­di­to ir Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tų, kaip pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų, dėl Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo. Šio įsta­ty­mo pa­tei­ki­mas bu­vo dau­giau nei prieš du mė­ne­sius. Ten­ka ap­gai­les­tau­ti. Bu­vo pa­pra­šy­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Vy­riau­sy­bės iš­va­da gau­ta tik gruo­džio 10 die­ną. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, ne­ga­vęs pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų iš­va­dų ar svars­ty­mų, ne­ga­li svars­ty­ti, o įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mas yra nu­ma­to­mas ki­tų me­tų sau­sio 1 die­ną, to­dėl pra­šau at­si­sa­ky­ti pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų ir leis­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui svars­ty­ti šį klau­si­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti Au­di­to ir Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tų, kaip pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų, dėl Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pro­jek­to. Dė­ko­ju ko­le­gai.

Mo­ty­vai dėl jū­sų pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo. Ga­li­te grįž­ti į sa­vo dar­bo vie­tą. E. Pu­pi­nis – už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tur­būt bus vi­so­kių nuo­mo­nių, ta­čiau sa­vi­val­dy­bių šiuo me­tu yra tam tik­ra ne­dė­kin­ga si­tu­a­ci­ja, ypač dėl ko­mu­na­li­nių ūkių. Ga­li­me gin­čy­tis iki be­ga­ly­bės, ar tai tu­rė­tų vyk­dy­ti pri­va­tūs ver­slai, ar kon­kur­suo­se da­ly­vau­ti. Iš tie­sų ma­žo­se sa­vi­val­dy­bė­se tai yra pro­ble­ma, ka­dan­gi kon­ku­ren­ci­jos su­kur­ti ne­ga­li­ma. Gal­būt di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ga­li­ma. Siū­lau pri­im­ti tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes ne­ma­žai įmo­nių, ku­rios pri­klau­so sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios są­ži­nin­gai dir­ba, žmo­nių liks gat­vė­se. Siū­lau pas­ku­bin­ti šį pri­ėmi­mą ir tik­rai at­si­sa­ky­ti ki­tų (…), nes prie­šin­gu at­ve­ju iki Nau­jų­jų me­tų ne­spė­si­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Bi­lo­tai­tė – mo­ty­vai prieš.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Man pir­miau­sia la­bai keis­ta, kad to­kiu bul­do­ze­riu yra stu­mia­mas šis pro­jek­tas. Gir­dė­jo­me anks­čiau, bu­vo kal­ba­ma, kad mes už skaid­ru­mą, ­skaid­rin­si­me vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mą, bet kas yra da­ro­ma?

Vi­si ži­no, kad vi­daus san­do­riai jau yra ta­pę tei­sė­tu bū­du pri­vers­ti mus vi­sus mo­kė­ti bran­giau. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba yra at­li­ku­si ty­ri­mą, ku­ris at­sklei­dė, kad vi­daus san­do­rių bū­du su­da­ry­ti pir­ki­mai pa­bran­gi­na pa­slau­gas nuo 5 iki 100 %. Va­di­na­si, žmo­nės su­mo­ka tuos vi­sus pi­ni­gus.

Dar pa­aiš­kė­jo to­kių da­ly­kų, kai pir­ki­mai at­lie­ka­mi be kon­ku­ren­ci­jos, kai­na daž­nai iš­au­ga nuo 10 iki 20 %. Vi­daus san­do­riai, kai pa­žvel­gia­me į juos, ma­to­me, daž­nai su­da­ro­mi 15 me­tų, ne­la­bai aiš­ku, kas per­ka­ma, nes yra sle­pia­ma. Skaid­ru­mo jo­kio nė­ra.

Kiek kai­nuo­ja mums vi­daus san­do­riai? Ga­li­ma sa­ky­ti, kad sa­vi­val­dy­bės jų su­da­ro maž­daug už 0,5 mlrd. eu­rų. Tai daug ar ma­žai? Ma­nau, tai yra di­de­lė su­ma.

Man ne­su­pran­ta­ma, ko­dėl mes ne­no­ri­me dis­ku­tuo­ti, svars­ty­ti ci­vi­li­zuo­tai ir tei­sė­to­mis prie­mo­nė­mis, kaip ir rei­ka­lau­ja Sei­mo sta­tu­tas. Kas čia yra da­ro­ma, kur skaid­ru­mas, aš žvel­giu į vals­tie­čius, kur skaid­ru­mas? (Bal­sai sa­lė­je) Man la­bai la­bai gė­da ir la­bai grau­du.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ap­si­spren­džia­me ir bal­suo­ja­me dėl Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo. Jį pri­sta­tė ko­le­ga J. Ja­ru­tis ir iš­gir­do­me mo­ty­vus. Pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas. Vie­nas – už, vie­nas – prieš.

Dė­ko­ja­me.

Bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš – 7, su­si­lai­kė 6. Pro­to­ko­li­niam nu­ta­ri­mui pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, re­pli­kuo­ti žo­džio no­rė­čiau ne­su­teik­ti ir pra­dė­ti Vy­riau­sy­bės jau pa­vė­luo­tą va­lan­dą. Rei­ka­la­vi­mas griež­tas. E. Gent­vi­las. Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Ne griež­tas, o ma­lo­nus, ir ma­lo­nu, kad ma­lo­niai su­ti­ko­te. Ma­no ma­ny­mu, ne­si­va­do­vau­ta Sta­tu­tu tei­kiant šį pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą. Ape­liuo­ja­ma į Sta­tu­to 50 straips­nio 5 punk­tą, ku­ris ne apie tai kal­ba. Iš bė­dos bū­tų ga­li­ma va­do­vau­tis 50 straips­nio 3 punk­tu, ne­de­ta­li­zuo­siu dėl lai­ko tau­py­mo. Bet es­mi­nis da­ly­kas – pa­pras­tai ko­mi­te­tas tu­ri pa­teik­ti vie­no­kią ar ki­to­kią iš­va­dą Sei­me, ir tik ta­da bū­tų ga­li­ma keis­ti ko­mi­te­tą. O jūs da­bar, kad apei­tu­mė­te šią po­zi­ci­ją, ap­skri­tai at­si­sa­ko­te pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų. Štai ko­kias pro­ce­dū­ri­nes ma­ni­pu­lia­ci­jas jūs pa­da­rė­te. Ne­tin­ka šie ko­mi­te­tai, na, vie­nas, su­pran­tu, – I. Ši­mo­ny­tės, aiš­ku, ne­tin­ka, kaip ir vi­sa I. Ši­mo­ny­tė…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

E. GENTVILAS (LSF). …ki­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, ku­riam va­do­vau­ja jū­sų dau­gu­ma, bet kaž­ko­dėl ne­tei­kia mums svars­ty­ti, tai iš vi­so at­si­sa­ko­te pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi Sei­mo prak­ti­ko­je jau taip yra bu­vę ir ne vie­ną kar­tą, to­dėl tos prak­ti­kos ir bu­vo lai­ko­ma­si. I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš ne­ban­dy­siu jū­sų įti­ki­nė­ti, kad pa­lik­tu­mė­te šį klau­si­mą ma­no ko­mi­te­tui. Tie­siog la­bai gė­da, kad jū­sų pa­čių Vy­riau­sy­bė svars­tė iš­va­dą du mė­ne­sius, da­bar jūs ne­spė­ja­te, pas­ku­ti­nę sa­vai­tę įšo­ka­te į trau­ki­nį ir sa­ko­te, iš­brau­ki­me tuos pa­pil­do­mus ko­mi­te­tus, ką pro­tin­go jie ga­li mums iš vi­so pa­sa­ky­ti. Toks, taip sa­kant, kon­sen­su­sas, to­kia dis­ku­si­ja.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. To­kia bu­vo ini­cia­ty­va, Sei­mo va­lia ap­si­spręs­ti. T. To­mi­li­nas kal­ba pas­ku­ti­nis, ir pra­dė­si­me Vy­riau­sy­bės va­lan­dą.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti ger­bia­mos opo­zi­ci­jos ne­kal­tin­ti nei ko­rup­ci­ja, nei pik­tnau­džia­vi­mu. Tas klau­si­mas rū­pi jū­sų frak­ci­jos na­riams, ku­rie pa­si­sa­ko už šį klau­si­mą, ir aš jų ne­kal­ti­nu jo­kia ko­rup­ci­ja. Tai tie­siog ide­o­lo­gi­nis klau­si­mas. Taip, jei­gu mes pri­im­si­me šį spren­di­mą, švy­tuok­lė šiek tiek pa­si­slinks į kai­rę, nes, taip, kon­ku­ren­ci­ja ne vi­sa­da ge­rai vei­kia, kar­tais rei­kia ir sa­vi­val­dos vaid­mens vie­tos eko­no­mi­ko­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, 12 val. 15 min. Pra­de­da­me Vy­riau­sy­bės valan­dą.

 

12.15 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

No­riu in­for­muo­ti, kad Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas tu­ri ne­dar­bin­gu­mą ir jį pa­va­duo­ja ger­bia­mas Ž. Vai­čiū­nas. Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras yra čia, kar­tu pa­va­duo­jan­tis ir Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką.

Opo­zi­ci­jos ly­de­rio nė­ra. Pir­ma­sis klau­sia V. Juo­za­pai­tis. Ruo­šia­si Gin­ta­ras… Ir­gi nė­ra. A. Ged­vi­lie­nė. Ir­gi nė­ra. E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si G. Vai­če­kaus­kas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. No­rė­čiau pa­klaus­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro apie pa­ty­čių tę­si­mą­si mo­kyk­lo­se. Kas yra da­ro­ma, kad to ne­bū­tų, nes pa­si­ra­šo­mo­je ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je vėl yra nu­ma­ty­tas toks punk­tas, tuoj aš jį pa­ci­tuo­siu, ku­ria­me sa­ko­ma, kad vis dėl­to iki 2022 me­tų tu­rė­tų iš­lik­ti pa­ty­čių ne dau­giau ne­gu 70 % per du mė­ne­sius.

Ką tai reiš­kia? 30 % pa­ty­čių, tai yra kas tre­čias vai­kas ga­li pa­tir­ti pa­ty­čias, ir tai nu­ma­ty­ta ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je, ku­rią jūs at­nau­ji­no­te ir pa­si­ra­šė­te? Ar taip su­pran­ta­ma, ar iš tik­rų­jų ne­ga­li­me pa­da­ry­ti, kad gal­būt to­kie skai­čiai ne­bū­tų mi­ni­mi? Ap­skri­tai ar tai ne ab­sur­das, kai ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je jūs nu­ma­to­te tas pa­ty­čias, kad vis dėl­to kas tre­čias žmo­gus, tai yra vai­kas, pa­tir­tų pa­ty­čias mo­kyk­lo­je? Ačiū.

A. MONKEVIČIUS. Ačiū. Tai tik­rai yra klau­si­mas, į ku­rį tur­būt rei­kia at­sa­ky­ti, nuo­lat ap­ta­ri­nė­ti, kas tai yra per reiš­ki­nys ir kaip jis yra ma­tuo­ja­mas. Yra tarp­tau­ti­niai ty­ri­mai, ku­rie fik­suo­ja, ir tik­rai yra la­bai am­bi­cin­gas sie­kis – su­ma­žin­ti iki to­kios ap­im­ties, kaip ir dau­ge­lį ki­tų da­ly­kų. Tar­kim, vai­kų, ku­rie ne­pa­sie­kia rei­kia­mo ly­gio ba­zi­nių ži­nių, skai­čius. Iš tik­rų­jų no­rė­tu­me, kad iš vi­so ne­bū­tų nė vie­no to­kio vai­ko – to­kia yra sie­kia­my­bė ir kad ne­bū­tų nė vie­nos mo­kyk­los ir nė vie­no to­kio at­ve­jo. De­ja, vi­suo­me­nė­je yra įvai­rių reiš­ki­nių ir jie yra ma­tuo­ja­mi. Yra me­to­do­lo­gi­jos, tarp­tau­ti­niai ty­ri­mai ir na­cio­na­li­niai ty­ri­mai ir pa­gal juos mes ma­tuo­da­mi žiū­ri­me, kaip in­ves­ti­ci­jos, veik­los, kaip įvai­rios prie­mo­nės nai­ki­na ši­tą ne­ga­ty­vų reiš­ki­nį.

Ma­no gal­va, tai yra la­bai am­bi­cin­gas tiks­las ir tik­rai rei­kia la­bai daug pa­stan­gų, kad su­ma­žė­tų iki to­kios ap­im­ties, bet vi­siš­kai pri­ta­riu. Šiaip rei­kia kal­bė­ti apie tai, kad ap­skri­tai tu­rė­tų jų ne­bū­ti. Kiek­vie­nas at­ve­jis yra šaukš­tas de­gu­to ir tai yra blo­gas reiš­ki­nys, nes pa­lie­čia kon­kre­čius žmo­nes, kon­kre­tų as­me­nį ir ga­li lem­ti jo li­ki­mą. Aš ma­nau, kad tai, ką mes da­bar da­ro­me, yra nu­kreip­ta į tai, kad jų ap­im­tis tik­rai su­ma­žė­tų bent iki to­kio ly­gio. Sie­kiant štai to­kio ide­a­lo, ka­da nors at­ei­ty­je… Ma­tyt, to­kių ide­a­lių at­ve­jų nie­kur pa­sau­ly­je nė­ra, bet į tai rei­kia orien­tuo­tis. Aš tam pri­ta­riu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia G. Vai­če­kaus­kas. Ruo­šia­si M. Pui­do­kas.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke, už žo­dį. Ger­bia­ma vi­daus rei­ka­lų mi­nist­re, vi­sos die­tos ir re­for­mos pra­si­de­da nuo pir­ma­die­nio ar­ba iš kar­to po Nau­jų­jų me­tų. Pra­šau pa­sa­ky­ti, ko­kios nau­jo­vės lau­kia po sau­sio 1 die­nos eis­mo da­ly­vių, nes šian­dien pa­dė­tis ke­liuo­se yra tra­giš­ka? Šian­dien mes tu­ri­me 8 žmo­nė­mis dau­giau žu­vu­sių ir 526 su­žeis­tų dau­giau ne­gu pra­ėju­siais me­tais per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Jei­gu taip to­liau, tai vi­zi­ja nulis žu­vu­sių ke­liuo­se bus tie­siog klie­de­sys ant po­pie­riaus.

Tai­gi klau­si­mas pa­pras­tas: ko­kios nau­jo­vės lau­kia nuo sau­sio 1 die­nos? Ačiū.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū už klau­si­mą. Klau­si­mas kom­plek­si­nis – lie­čia ne tik Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, bet ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją, ki­tas ins­ti­tu­ci­jas, ku­rių ben­dras sie­kis yra nulis žu­vu­sių ke­liuo­se. Tik­rai kryp­tin­gai dir­ba sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tai. Ži­no­me vie­ną nau­jo­vę, ku­ri įsi­ga­lios, kad ne­be­lie­ka ro­dyk­lės švie­so­fo­re, bet taip pat ži­no­me, kad po­lici­ja da­bar dir­ba to­le­ran­ci­jos re­ži­mu, kol eis­mo da­ly­viai pri­pras prie tų nau­jo­vių. Mes da­bar krei­pia­me dė­me­sį dau­giau į ko­vą su še­šė­liu.

Kal­bant apie Sau­gaus eis­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, tai jų bu­vo la­bai daug pri­pla­nuo­ta vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je, tar­pins­ti­tu­ci­nio pa­si­ta­ri­mo me­tu per­duo­ta taip pat Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai, kur ku­ria­ma ben­dra dar­bo gru­pė ap­svars­ty­ti vi­sus ak­tu­a­lius pa­siū­ly­mus. Iš tie­sų to­le­ran­ci­ja mū­sų vi­suo­me­nės grei­čio mė­gė­jams, taip pat ne­rei­ka­lin­gų prie­mo­nių nau­do­ji­mas vai­ruo­jant – tai di­de­lis edu­ka­ci­nis da­ly­kas. Mes jau kal­ba­me apie ga­li­my­bę di­des­nį dė­me­sį skir­ti so­cia­li­nėms re­kla­moms ir taip ug­dy­ti mū­sų vi­suo­me­nę. Vien drau­di­mais ir pa­pil­do­mo­mis baus­mė­mis mes ne­pa­siek­si­me to­kių re­zul­ta­tų, ko­kių sie­kia­me, bet tik kom­plek­si­nės prie­mo­nės, pra­de­dant nuo jau­niau­sio eis­mo da­ly­vio edu­ka­ci­jos, duos tei­gia­mų re­zul­ta­tų. Vis­kas vyks­ta da­bar, ne nuo sau­sio. O grei­to efek­to ti­kė­tis – tai iš tie­sų apie tai ne­ga­li­me kal­bė­ti, nes tai di­de­lis dar­bas – pir­miau­sia tai yra vi­suo­me­nės švie­ti­mas, ug­dy­mas. Tik tuo­met pa­siek­si­me to­kį re­zul­ta­tą, kuo­met mū­sų vals­ty­bė­je kei­sis vai­ra­vi­mo kul­tū­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia M. Pui­do­kas. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ma­no klau­si­mas bū­tų ger­bia­mam švie­ti­mo mi­nist­rui A. Mon­ke­vi­čiui. Prieš ke­le­tą die­nų tiek į jus, tiek į po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nį ko­mi­sa­rą R. Po­žė­lą krei­piau­si raš­tu dėl sau­gu­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo įstai­go­se po įvy­kių Ta­do Iva­naus­ko pro­gim­na­zi­jo­je Kau­ne. No­rė­čiau pa­klaus­ti, kaip bu­vo re­a­guo­ta, ar su­si­ti­ko­te su ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru, ar bu­vo­te su­si­ti­kęs su pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi?

Ma­tau la­bai rim­tą pro­ble­mą, ku­rią įvar­di­nau ir raš­te, kad dau­ge­ly­je mo­kyk­lų vis dar nė­ra tin­ka­mų sau­gu­mo prie­mo­nių ir pa­ša­li­niai as­me­nys ga­li ga­nė­ti­nai leng­vai pa­tek­ti. Ir net to­kios ba­zi­nės pa­pras­tos ir tau­pios prie­mo­nės kaip aliar­mo myg­tu­kas, ku­rį pa­nau­do­jus per ke­lias mi­nu­tes ga­lė­tų at­vyk­ti sau­gu­mo tar­ny­bos au­to­mo­bi­lis, yra nau­do­ja­mos itin re­tai. Pats ben­dra­vau tiek su švie­ti­mo sky­riais, tiek su mo­kyk­lo­mis, tai tik vie­ne­tai iš jų tą sis­te­mą tai­ko, bet di­rek­to­riai į ją žiū­rė­tų tik­rai po­zi­ty­viai. Yra ir dau­giau įvai­rių prie­mo­nių…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

M. PUIDOKAS (MSNG). …ku­rias bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti.

A. MONKEVIČIUS. Bū­tent yra są­vei­ka su po­li­ci­ja. Kar­tu mes tu­ri­me dvie­jų die­nų se­mi­na­rą su sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo pa­da­li­nių va­do­vais. Na, tarp ki­tų te­mų ir ši­ta te­ma yra ak­tu­a­li – kaip ir pa­ty­čių, taip ir štai to­kie sau­gu­mo at­ve­jai. Kaip mes ga­lė­tu­me ko­o­pe­ruo­ti pa­stan­gas, kad ga­lė­tu­me už­tik­rin­ti sau­gu­mą mo­kyk­lų, iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų te­ri­to­ri­jo­se, pa­nau­do­ti tai, ką da­ro da­bar po­li­ci­ja, na, kad kar­tu ir mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja ži­no­tų tas ga­li­my­bes. Ir ge­ros pa­tir­ties yra, ku­ria ga­lė­tu­me pa­si­nau­do­ti už­tik­rin­da­mi, kad ne­bū­tų pa­na­šių at­ve­jų.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad tai epi­zo­das, bet epi­zo­das jau­di­nan­tis. Ma­nau, kad jis ir­gi ver­čia dar kar­tą per­gal­vo­ti, pa­si­žiū­rė­ti, kad ir to­kių epi­zo­dų mes iš­veng­tu­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si A. Bau­ra.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas bū­tų so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rui. Ger­bia­mas mi­nist­re, kai Sei­mas pri­ėmė Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą, 2018 me­tais Lie­tu­vo­je ne­žu­vo nė vie­nas vai­kas. Šiais me­tais jau yra trys mir­tys. Mes ma­to­me, kai at­si­ti­ko Kau­no įvy­kis, pa­si­py­lė įsta­ty­mo tai­sy­mai ir aiš­ki­ni­mai, kad kiš­tis į šei­mos rei­ka­lus ne­la­bai ge­rai. Ar ne­ma­to­te pa­sek­mės, kad bū­tent 2019 me­tais jau trys vai­kai nu­žu­dy­ti? Aš ne­si­ki­šu da­bar į ty­ri­mus ir vis­ką, aš ap­skri­tai ten­den­ci­ją… Aš no­rė­čiau gir­dė­ti jū­sų pa­mąs­ty­mus ši­to­je sri­ty­je. Ar mi­nis­te­ri­ja, na, sa­ky­kim, bus tik sta­tis­tai, ar vis tiek ką nors gal­vo­ja da­ry­ti? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų mi­nis­te­ri­ja nuo­lat da­ro, nuo­lat vei­kia ir vei­kia dėl ge­riau­sių vai­ko in­te­re­sų. Ša­lia ši­tų mir­čių, ku­rios tik­rai yra skaus­min­ga pa­tir­tis mū­sų vi­sai vi­suo­me­nei, pa­ti sis­te­ma yra tik­rai kur kas dar­niau vei­kian­ti. Ste­bint 2018, net ir 2019 me­tus, ta sta­tis­ti­ka yra tik­rai kur kas ma­žes­nė, ne­gu bu­vo 2016, 2017 me­tais ir taip to­liau. Ki­taip sa­kant, da­bar jau yra pa­kan­ka­mai daug įstai­gų ste­bė­se­nos ir ji­nai tur­būt už­ker­ta ke­lią tiems ne­lai­min­giems įvy­kiams, ku­rių ne­nu­tin­ka. Mes apie tai ne­ži­no­me, to mes ne­ga­li­me ži­no­ti. De­ja, tie įvy­kiai, ku­rie da­bar šiais me­tais pa­si­ro­dė, ga­li­mai sig­na­li­zuo­ja, kad vai­ko tei­sių tar­ny­boms rei­kia iš nau­jo per­žiū­rė­ti mū­sų vei­ki­mo ir prie­žiū­ros stan­dar­tus, ar jie nė­ra at­leis­ti tiek, kad su­ke­lia ri­zi­ką vai­kams, ypač jei­gu tai kar­to­ja­si. Šį dar­bą mes da­ro­me ir kiek­vie­nu at­ve­ju la­bai iš­sa­miai ana­li­zuo­ja­me, kur ir kaip ga­lė­jo­me veik­ti ki­taip, ir ta­da duo­da­me re­ko­men­da­ci­jas ir nuo­ro­das vi­siems vai­ko tei­sių sky­riams. Ki­taip sa­kant, tą re­flek­si­nį dar­bą da­ro­me nuo­lat. De­ja, įvy­kių nu­tin­ka, net­gi esant pa­kan­ka­mai in­ten­sy­viai prie­žiū­rai.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia A. Bau­ra. Ruo­šia­si A. Vin­kus.

A. BAURA (LVŽSF). Ma­no klau­si­mas vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rei. Šios ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je, gre­ta to­kių vi­sų nu­ma­ty­tų dar­bų, vie­nas iš jų yra sie­kis dau­gu­mą mi­nis­te­ri­jų su­kel­ti į vie­ną vie­tą. Klau­si­mas bū­tų toks, ko­kią in­for­ma­ci­ją jūs tu­ri­te dėl ga­li­my­bių stu­di­jos, gal jau dėl kai ku­rių net ir pri­im­tų tei­sės ak­tų tuo klau­si­mu?

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). De­ja, ne­da­ly­vau­ja prem­je­ras, gal pa­pa­sa­ko­tų dau­giau ir pla­čiau, ka­dan­gi tai Vy­riau­sy­bės dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Mes jį ne­se­niai taip pat svars­tė­me ir kal­bė­jo­me apie Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to vie­tą, skly­pą ir taip to­liau. Ir ar tik­rai mi­nis­te­ri­jų mies­te­lis ga­lė­tų kil­ti šio­je vie­to­je. Sa­ky­ki­me, to­kie pa­ren­gia­mie­ji dar­bai. Tos idė­jos iki ga­lo nė­ra at­si­sa­ko­ma, bet, be abe­jo, ver­ti­na­mi kaš­tai ir at­lie­ka­ma ana­li­zė, kaip at­si­lieps pats per­kė­li­mas ir ko­kią įta­ką tai da­rys pla­na­vi­mo eta­pu biu­dže­tui ir ki­tiems da­ly­kams. Da­bar pa­sa­ky­ti, kad šiais me­tais tas įvy­kis įvyks, aš ne­si­ryž­čiau taip sa­ky­ti, bet pa­čios idė­jos nė­ra at­si­sa­ko­ma ir kal­ba­ma apie tai, kad toks mies­te­lis ga­lė­tų at­si­ras­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Vin­kus. Ruo­šia­si A. But­ke­vi­čius.

A. VINKUS (LSDDF). Klau­si­mas fi­nan­sų mi­nist­rui ger­bia­mam po­nui V. Ša­po­kai. Ger­bia­mas mi­nist­re, pas­ta­ruo­ju me­tu pa­ste­bi­ma ryš­ki re­zer­vų di­di­ni­mo ten­den­ci­ja. Įsi­ga­lio­jus svei­ka­tos drau­di­mo sis­te­mai Lie­tu­vo­je, pri­imant PSDF biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mą, mes pa­si­žiū­rė­jo­me, 18 me­tų PSDF re­zer­vas iš vi­so ne­bu­vo pla­nuo­ja­mas. Pas­ta­rai­siais me­tais, pa­pra­šius Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, jis bu­vo pra­dė­tas pla­nuo­ti, bet jo dy­dis svy­ra­vo nuo 1,7 % iki 6 % vi­sų PSDF biu­dže­to pa­ja­mų. 2019 me­ta­is re­zer­vas pa­sie­kė 16 % PSDF biu­dže­to pa­ja­mų, 2020 me­tais nu­ma­to­ma, kad 2020 me­tų pa­bai­goje jis pa­sieks virš 570 mln. eu­rų ir su­da­rys 25 % PSDF biu­dže­to pa­ja­mų. Ti­kė­ti­na, kad me­tų bė­gy­je…

PIRMININKĖ. Lai­kas.

A. VINKUS (LSDDF). …svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras pa­ro­dys ini­cia­ty­vą pa­si­nau­do­ti re­zer­vo lė­šo­mis gal­būt me­di­kų dar­bo už­mo­kes­čiui, gal­būt vals­ty­bės de­le­guo­toms funk­ci­joms ap­mo­kė­ti. Ka­dan­gi re­zer­vo for­ma­vi­mas aiš­ki­na­mas bū­ti­nu­mu už­tik­rin­ti vals­ty­bės fi­nan­si­nės draus­mės sta­bi­lu­mą, bū­ki­te ma­lo­nus, pa­aiš­kin­ki­te, ger­bia­mas mi­nist­re, kaip re­zer­vo pa­nau­do­ji­mas per me­tus pa­da­rys įta­ką vals­ty­bės fi­nan­si­nei po­li­ti­kai ir kaip jūs re­a­guo­si­te, pri­im­da­mas spren­di­mą, jei­gu svei­ka­tos mi­nist­ras, aš ti­kiu, kad jis taip elg­sis, pa­ro­dys to­kią ini­cia­ty­vą?

PIRMININKĖ. Ačiū.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų Lie­tu­va įžen­gė į to­kį bran­des­nį lai­ko­tar­pį ir rū­pi­na­si, kas bū­tų, jei­gu at­si­tik­tų ne­nu­ma­ty­ti įvy­kiai eko­no­mi­ko­je, ir kau­pia re­zer­vus. Ži­no­ma, tie re­zer­vai kau­pia­mi skir­tin­gu tem­pu, nes yra skir­tin­gos ba­zės. Pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų Lie­tu­va iš­si­sky­rė tuo, jog la­bai spar­čiai au­go at­ly­gi­ni­mas, o tai yra pa­grin­di­nė ba­zė, bū­tent svei­ka­tos sri­ty­je. Ta­ri­fų nu­sta­ty­mai ati­tin­ka­mai, ži­no­ma, iš­si­krai­po, ir tik­rai ky­la klau­si­mas, kiek ir koks tu­rė­tų bū­ti tiks­li­nis re­zer­vas, pa­vyz­džiui, „Sod­ro­je“, koks tu­rė­tų bū­ti ben­dra­me vals­ty­bės re­zer­ve. Tuos klau­si­mus, aš ma­nau, rei­kia iš­si­nag­ri­nė­ti, nes ma­to­me, kad ne vi­siems lai­ko­tar­piams ta sis­te­ma tin­ka. Bet, ži­no­ma, tai rei­kia nag­ri­nė­ti at­sie­tai nuo pa­ties biu­dže­to.

Da­bar kal­bant dėl pa­ties re­zer­vo at­ri­ši­mo, jei­gu bus fis­ka­li­nės erd­vės, ar­ba jei­gu eko­no­mi­ka augs tva­riau, ar­ba jei­gu eko­no­mi­ka augs kur kas lė­čiau, nei prog­no­zuo­ja­me, to­kiu at­ve­ju nebus jo­kių pro­ble­mų tai at­pa­lai­duo­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. But­ke­vi­čius. Ruo­šia­si A. Bi­lo­tai­tė.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui. Ger­bia­mas mi­nist­re, ar jūs ga­li­te at­sa­ky­ti į klau­si­mą, kaip šiuo me­tu yra įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas „Rail Bal­ti­ca“? Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­si­gir­do tam tik­rų ne­su­ta­ri­mų tarp val­dy­bos na­rių, kiek ži­nau, val­dy­bos pir­mi­nin­kas, ku­ris bu­vo iš Suo­mi­jos, pa­si­trau­kė. Ar yra jau nau­jas val­dy­bos pir­mi­nin­kas? Ar ap­skri­tai to pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas yra kon­tro­liuo­ja­mas, at­si­skai­to­ma lai­ku? Ko­kio­s sta­di­jos yra? Ki­ti me­tai yra pas­ku­ti­niai kontr­aktavimo me­tai, o tų pi­ni­gų, kiek ži­nau, lau­kia ir bul­ga­rai, ir ru­mu­nai, ir is­pa­nai. Jei­gu tik­rai mes to pro­ce­so ne­su­val­dy­si­me, ga­li bū­ti la­bai nei­gia­mų pa­sek­mių. Ar jūs tie­siog nu­ra­min­si­te, pa­sa­ky­si­te, kad vis­kas yra ge­rai? No­rė­čiau iš­girs­ti.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Aš pa­si­steng­siu kal­bė­ti tai, ką ga­liu kal­bė­ti. Penk­ta­die­nį tuo klau­si­mu bu­vo ir Bal­ti­jos ša­lių prem­je­rų su­si­ti­ki­mas, tai Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, prieš tai – mi­nist­rų su­si­ti­ki­mas. Kar­tu da­ly­va­vo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sa­kin­gi at­sto­vai. Bu­vo iš­sa­ky­ta, ko­kios mū­sų lau­kia per­spek­ty­vos, ir bu­vo la­bai rim­ta dis­ku­si­ja. Iš tie­sų jū­sų mi­nė­tas as­muo pa­si­trau­kęs ir da­bar yra lai­ki­nai va­do­vau­jan­tis as­muo. Ta­čiau kal­ba­ma apie or­ga­ni­za­ci­nius niu­an­sus. Tie niu­an­sai yra la­bai svar­būs. Kas, ko­kia struk­tū­ra da­bar­ti­niu me­tu val­dys „Rail Bal­ti­cos“ įgy­ven­di­ni­mo pro­jek­tą?

Ant­ras da­ly­kas. Ko­kia bus val­dy­mo struk­tū­ra jau ope­ra­vi­mo pras­me ki­ta­me eta­pe? Ar yra spė­ta at­lik­ti tuos dar­bus, ku­rie yra nu­ma­ty­ti? Prieš tai vy­ko mi­nist­rų su­si­ti­ki­mas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je ir Lie­tu­va pa­si­ra­šė tam tik­rą pa­pil­do­mą su­si­ta­ri­mą. Lie­tu­va vie­na iš tri­jų ša­lių pa­si­ra­šė. In­ten­sy­viau­sias dar­bas vyk­do­mas dėl tam tik­ro ko­re­ga­vi­mo. Mes kal­bė­jo­me, kad da­bar­ti­niu me­tu iš Lie­tu­vos pu­sės bus su­stip­rin­tas val­dy­mas. Prie to dir­bu. Tai­gi iš­šū­kiai yra la­bai rim­ti. Ačiū. Aš tiek da­bar ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti. Bet si­tu­a­ci­ja yra val­do­ma. Ačiū.

 PIRMININKĖ. Dė­ko­ju mi­nist­rui. Klau­sia A. Bi­lo­tai­tė. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ma­no klau­si­mas taip pat bus skir­tas su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui. Gai­la, kad šian­dien nė­ra prem­je­ro, nes no­rė­čiau jam už­duo­ti šį klau­si­mą. Va­kar Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no uos­to ben­drą­jį pla­ną. Ką tai reiš­kia klai­pė­die­čiams? Man at­ro­do, kad yra la­bai liūd­na, tai tam tik­ras, net sa­ky­čiau, ge­du­las, nes pa­gal jį Klai­pė­do­je kro­va pa­di­dės ke­tu­ris kar­tus. Jau da­bar Klai­pė­da ir klai­pė­die­čiai su­si­du­ria su di­džiu­lė­mis tar­šos pro­ble­mo­mis, ku­rios yra ne­spren­džia­mos ir ne­iš­spren­džia­mos. Tai yra kro­va yra vyk­do­ma at­vi­ru bū­du, mes ma­to­me chro­mu už­terš­tą dir­vo­že­mį ir ki­tus da­ly­kus. Ir su­pran­ta­me, kad Uos­to di­rek­ci­ja šiuo me­tu taip pat ne itin ge­rai vyk­do sa­vo funk­ci­jas ir ne­už­tik­ri­na, kad bū­tų vyk­do­mi ap­lin­ko­sau­gi­niai rei­ka­la­vi­mai. Ger­bia­mas mi­nist­re, ko­kia ži­nia bū­tų klai­pė­die­čiams? Ką jūs ga­lė­tu­mė­te jiems pa­sa­ky­ti…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). …kas mū­sų lau­kia?

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Iš­ties va­kar Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­tas uos­to plėt­ros ben­dra­sis pla­nas. Tai su­dė­tin­gas do­ku­men­tas ta pras­me, kad jis bu­vo ren­gia­mas dau­giau kaip dve­jus me­tus, bu­vo daug su­si­ti­ki­mų ir su Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­be, ir su ben­druo­me­ne, ir su ati­tin­ka­mo­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Mes pri­ėjo­me prie, na, ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, ben­dro su­ta­ri­mo, ta­čiau dėl for­mos, kad ša­lia ši­to pla­no yra at­ski­ras do­ku­men­tas veiks­mų Klai­pė­dos mies­tui ir pa­gal tą do­ku­men­tą yra apie 17 prie­mo­nių. Dėl dau­gu­mos tų prie­mo­nių yra su­tar­ta, o dėl ki­tų yra kon­sta­tuo­ta, kad mes jas ži­no­me ir sie­kia­me, kad jos bū­tų re­a­li­zuo­tos. Kal­bu ir apie ne su uos­to plėt­ra su­si­ju­sius in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, sa­ky­ki­me, Klai­pė­dos re­gio­ni­nį sta­dio­ną, bet mes su­ta­rė­me ir ga­ran­ta­vo­me, kad per ar­ti­miau­sius me­tus bus in­ves­tuo­ta į mies­to in­fra­struk­tū­rą. Iš­kė­lė­me klau­si­mą ir fik­sa­vo­me, kad nuo 2023 me­tų ana­li­zuo­si­me, nes tai pri­klau­sys nuo pa­di­dė­ju­sios kro­vos ir srau­tų, ap­link­ke­lio te­ma­ti­ką ir pra­dė­si­me tam ruoš­tis. Jei­gu bus tam po­rei­kis, tai tik­rai klau­si­mas bus spren­džia­mas tei­gia­mai. Mes ap­ta­rė­me ir su­ta­rė­me, kad rei­kė­tų iš Klai­pė­dos cen­tro per­kel­ti ge­le­žin­ke­lio maz­gą. Ge­le­žin­ke­lie­čiai pir­miau­sia no­rė­jo, ar­gu­men­ta­vo, kad jiems rei­kia 50 hek­ta­rų te­ri­to­ri­jos ki­to­je da­ly­je, mes pri­ėjo­me prie nuo­mo­nės, kad pa­kak­tų 30 hek­ta­rų.

At­sa­ky­da­mas į jū­sų klau­si­mą, ga­lė­čiau at­sa­ky­ti taip. Uos­to plėt­ra yra stra­te­giš­kai svar­bi Lie­tu­vai. Tai vie­nas da­ly­kas. Bet tur­būt svar­biau­sia yra kiek­vie­no gy­ven­to­jo in­te­re­sai ir, kai uos­tas plė­sis į pie­ti­nę da­lį, tai mies­tas tik­rai tu­rės žy­miai dau­giau in­ves­ti­ci­jų, ne­gu nu­ma­to­ma da­bar be plė­ti­mo. Tai­gi klai­pė­die­čių in­te­re­sas yra la­bai svar­bus, pri­ori­te­ti­nis ir sten­gia­mės, kad lė­šų su kiek­vie­nais me­tais bū­tų dau­giau, ir net­gi tiems pro­jek­tams, dėl ku­rių šian­dien ne­ga­lė­tu­me ga­ran­tuo­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Tai­gi klai­pė­die­čių in­te­re­sas yra pir­ma­ei­lis. Ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si A. Gai­džiū­nas.

S. GENTVILAS (LSF). La­ba die­na. Ger­bia­ma Vy­riau­sy­be, pir­miau­sia svei­ki­nu tre­jų me­tų pro­ga, lin­kiu, ypač mi­nist­rams pro­fe­sio­na­lams, to­liau tęs­ti re­for­mas, ne­pa­si­duo­ti dau­gu­mos va­liai pri­stab­dy­ti rei­ka­lin­gus spren­di­mus Lie­tu­vai. No­riu pa­dė­ko­ti taip pat A. Pa­lio­niui, ku­ris va­kar su­si­lai­kė Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je dėl ben­dro­jo pla­no. Iš tik­rų­jų klau­si­mas pa­na­šus į Ag­nės. Ne­va­din­čiau, kad tai klai­pė­die­čiams yra ge­du­las, bet yra la­bai ap­mau­du ir aš, leis­ki­te, ne­ti­kė­siu ger­bia­mo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro pa­ža­dais, nes kol kas jie tik pa­ža­dai. Bet klau­si­mą tu­riu svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui.

Ko klai­pė­die­čiai no­ri su uos­to plėt­ra – kad šian­die­ni­nė tar­ša bū­tų su­stab­dy­ta. Štai 2006 me­tais, 2010, 2015, 2019 me­tais chro­mas už­fik­suo­tas ša­lia „Ache­mos“, už „Ache­mos“ tvo­ros. Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras, jums pa­val­dus, tei­kė tar­pi­nius va­rian­tus, kad chro­mo jau yra už­fik­suo­ta ir šie­met, bet kai rei­kė­jo tvir­tin­ti ga­lu­ti­nius re­zul­ta­tus, jis stai­ga din­go.

PIRMININKĖ. Lai­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Kaip taip ga­li bū­ti, kad vi­sos ins­ti­tu­ci­jos dau­ge­lį me­tų fik­suo­ja, o jū­sų prieš uos­to ben­dro­jo pla­no tvir­ti­ni­mą stai­ga ne­be­ran­da tar­šos? Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. De­ja, bet ne­ga­lė­siu la­bai da­ly­kiš­kai at­sa­ky­ti, rei­kė­tų pa­si­do­mė­ti, ko­dėl tie duo­me­nys ski­ria­si. Kiek man te­ko gir­dė­ti ko­men­ta­rus, tai su­pras­ki­me, kad re­zul­ta­tai ga­li skir­tis dėl mė­gi­nių pa­ė­mi­mo skir­tu­mų, dėl ty­ri­mo me­to­di­kų skir­tu­mų, bet iš tie­sų, no­rė­da­mas at­sa­ky­ti da­ly­kiš­kai, ne­iš­ve­džio­da­mas, tu­rė­čiau pa­si­do­mė­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir, ma­tau, ran­ką ke­lia Ž. Vai­čiū­nas. Pra­šom.

Ž. VAIČIŪNAS. Aš tik­tai dėl ben­dro­jo pla­no pa­pil­dy­ti no­rė­jau ir prieš tai at­sa­ko­mą klau­si­mą. Tai iš es­mės nė­ra tik pa­ža­dai, mes tu­ri­me du dar­bų fron­tus, tai yra ben­dra­sis pla­nas, ku­ris va­kar bu­vo pa­tvir­tin­tas. Ak­cen­tuo­čiau, kad va­kar taip pat bu­vo pri­tar­ta pro­to­ko­li­niu spren­di­mu, kad bus at­ski­ra dar­bų pro­gra­ma, tai yra de­ta­lių­jų są­ly­gų są­va­das, mi­nė­ti 17 dar­bų, tai yra kon­kre­tūs dar­bai, dėl ku­rių bus re­gu­lia­riai at­si­skai­to­ma Vy­riau­sy­bei apie tų dar­bų ei­gą ir pro­ce­są. Čia rei­kia pa­brėž­ti, kad mes tu­ri­me du dar­bų fron­tus ir tai nė­ra tik pa­ža­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Gai­džiū­nas. Ruo­šia­si A. Dumb­ra­va. (Bal­sas sa­lė­je) Da­bar klaus A. Gai­džiū­nas. (Bal­sas sa­lė­je)

A. GAIDŽIŪNAS (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKĖ. Vis­kas ei­na la­bai tvar­kin­gai pa­gal gra­fi­ką. Jei­gu ko nors nė­ra, tai at­leis­ki­te.

A. GAIDŽIŪNAS (LVŽSF). Ma­no klau­si­mas yra kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rui. Miš­kuo­se vyks­ta me­džiok­lės ir ne tik me­džiok­lės, taip pat vyks­ta ka­riš­kių pra­ty­bos. Me­džio­to­jai tu­ri griež­tai su­si­rink­ti, nes to rei­ka­lau­ja ap­lin­kos ap­sau­ga, iš­šau­tas tū­te­les, o aš pats ma­čiau ir ži­nau, kad ka­riš­kiai jų vi­sai ne­su­ren­ka. La­bai daug miš­kuo­se yra pa­lik­ta ne vien šo­vi­nių tū­te­lių, bet ir ki­tų prie­mo­nių. Kaip jūs ma­no­te, kas jas tu­rė­tų su­rink­ti? Ar jie pa­tys ne­tu­rė­tų su­si­rink­ti ši­tų pa­nau­do­tų tū­te­lių?

R. KAROBLIS. Šiuo me­tu aš ne­tu­riu at­sa­ky­mo. Aš pa­si­žiū­rė­siu, už­si­ra­šy­siu ši­tą klau­si­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia A. Dumb­ra­va. Ruo­šia­si J. Raz­ma.

A. DUMBRAVA (LGF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Klau­si­mas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui. Mi­nist­re, no­riu pri­min­ti, kad jūs ne­at­sa­kė­te į prieš tris mė­ne­sius jums už­duo­tą klau­si­mą ir iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ne­gau­nu jo­kių at­sa­ky­mų dėl vais­to (…), skir­to vai­kams, ku­rie ser­ga ypač sun­kio­mis li­go­mis.

No­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti dėl ki­to da­ly­ko. Prieš mė­ne­sį ne­to­li Sei­mo vy­ko pi­ke­tas li­go­nių, ser­gan­čių on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis. Te­ko iš­girs­ti to­kią nuo­mo­nę, kad (aš gal­būt klys­tu, ne­la­bai ką me­di­ci­nos sri­ty­je nu­tuo­kiu) yra toks PET apa­ra­tas, ku­ris gal­būt diag­no­zuo­ja li­gą ar pa­de­da ge­riau ją iš­tir­ti. Jis, ko ge­ro, yra Kau­ne. Sa­ko, vie­nos on­ko­lo­gi­nės li­gos, tar­kim, plau­čių li­gų, yra kom­pen­suo­ja­mas tas ty­ri­mas, o jei­gu ser­ga žmo­gus skran­džio vė­žiu, nė­ra kom­pen­suo­ja­ma. Ar taip ga­li bū­ti, ar čia koks nors nesu­si­pra­ti­mas? Ką jūs apie tai ma­no­te? La­bai ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). Aš at­si­pra­šau pir­miau­sia dėl to at­sa­ky­mo, ku­rio ne­gau­na­te. Pa­klau­siu, ko­dėl ne­at­ra­šė ir ne­at­sa­kė.

Da­bar dėl on­ko­lo­gi­nių pa­cien­tų. Man te­ko bū­ti ta­me pi­ke­te, nu­ei­ti ir pa­ben­drau­ti su pa­cien­tais. Ten klau­si­mas bu­vo gal ne dėl ty­ri­mo, bet dėl kaž­ko­kio me­di­ka­men­to, ku­ris gal­būt ma­ži­na ne­pa­gei­dau­ja­mus simp­to­mus. Aš pra­šiau, kad jie tie­siog la­bai kon­kre­čiai su­ra­šy­tų, nes tai ne­tu­rė­tų pri­klau­sy­ti nuo li­gos. Jei­gu iš tik­rų­jų jis skir­tas ko­kiems nors ne­pa­gei­dau­ja­miems simp­to­mams ma­žin­ti, jis tu­rė­tų bū­ti pri­ei­na­mas vi­siems pa­cien­tams. Kai su­lauk­si­me la­bai kon­kre­taus pa­klau­si­mo, aš ma­nau, tik­rai pa­si­žiū­rė­si­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Raz­ma. Ruo­šia­si S. Tu­mė­nas.

J. RAZMA (TS-LKDF). Klau­siu prem­je­ro pa­rei­gas ei­nan­čio fi­nan­sų mi­nist­ro. Ger­bia­mas mi­nist­re, li­ko de­šimt die­nų, kai su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras tu­ri ap­si­spręs­ti, ar pa­si­ra­šy­ti di­džiu­lės ap­im­ties – virš 300 mln. eu­rų vir­ši­jan­čią su­tar­tį dėl ge­le­žin­ke­lių elek­tri­fi­ka­vi­mo. Kaip ži­no­me, jei­gu iki nu­sta­ty­tos da­tos ne­pa­si­ra­šys, Lie­tu­va iš es­mės ne­grįž­ta­mai pra­ras 240 mln. eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos.

Kaip ma­no­te, ar ne per daug ri­zi­kin­ga spren­di­mo tei­sę pa­lik­ti vie­nam mi­nist­rui, ku­riam Pre­zi­den­tas yra pa­reiš­kęs ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ir ku­riam jo pa­ties par­ti­jos va­do­vas V. To­ma­šev­skis yra vie­šai griež­tai nu­ro­dęs to su­si­ta­ri­mo ne­pa­si­ra­šy­ti? Taip pat pa­ste­bė­ta, kad mi­nist­ras (taip pat ir va­kar Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te) ta te­ma vys­to kaž­ko­kius vie­šuo­sius ry­šius. Ar ne­ver­tė­tų šį klau­si­mą spręs­ti Vy­riau­sy­bės ly­giu…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Lai­kas!

J. RAZMA (TS-LKDF). …ki­taip sa­kant, at­sa­ko­my­bę pri­si­im­ti vi­sai Vy­riau­sy­bei?

V. ŠAPOKA. Pa­juo­kau­da­mas sa­ky­siu ačiū už lai­ki­ną pa­aukš­ti­ni­mą, bet prem­je­ro pa­rei­gas ei­na ger­bia­mas ko­le­ga Ž. Vai­čiū­nas ir per­lei­siu jam žo­dį.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­kui už klau­si­mą. Šio­je si­tu­a­ci­jo­je es­mė yra ta, kad mes ma­to­me at­sa­ko­my­bę. Tai yra ne tik eu­ro­pi­nės fi­nan­si­nės pa­ra­mos pra­ra­di­mo grės­mės klau­si­mas, bet taip pat ir pa­ties pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo po­rei­kis ir bū­ti­ny­bė. Aki­vaiz­du, kad Na­cio­na­li­nia­me ener­ge­ti­kos ir kli­ma­to kai­tos pla­ne ir ki­tuo­se da­ly­kuo­se to­kie da­ly­kai yra įskai­čiuo­ti, to­dėl tik­rai at­sa­kin­gai spren­di­mas tu­ri bū­ti pri­im­tas.

Dėl at­sa­ko­my­bės. Taip, šiuo me­tu tai yra su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ro, kaip vie­nin­te­lio ak­ci­nin­ko, at­sa­ko­my­bė, bet vie­na ar ki­ta for­ma mes, ma­nau, tą klau­si­mą taip pat ap­tar­si­me ir Vy­riau­sy­bė­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Ga­li­ma pa­pil­dy­ti?

PIRMININKĖ. Pa­pil­dy­ti? Pra­šau.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. Aš su­pran­tu ger­bia­mą ko­le­gą J. Raz­mą, jis ne vie­ną kar­tą ir ne pir­mą kar­tą no­ri dar­bi­nį klau­si­mą nu­kreip­ti į po­li­ti­nį lyg­me­nį. Ma­no at­sa­ky­mas bū­tų vie­nas, kad šis mi­nist­ras at­lie­ka kon­kre­čius dar­bus ir ne­už­si­i­mi­nė­ja vie­šų­jų ry­šių ak­ci­jo­mis, kaip gal­būt kai ku­rie iš jū­sų sa­ko, kad bu­vo ar yra.

Ta­čiau klau­si­mas iš­ties yra la­bai svar­bus ir bu­vo tiek ko­mi­te­te, tiek ir Vy­riau­sy­bės ne­for­ma­lia­me po­sė­dy­je pri­sta­ty­tas. Ma­nau, vi­suo­me­nė tu­rė­tų ži­no­ti, kiek­vie­nas žmo­gus tu­rė­tų iš­girs­ti, kaip bu­vo or­ga­ni­zuo­tas pa­si­ren­gi­mo pro­ce­sas, ir iš­girs­ti, ko­kie yra re­zul­ta­tai. Ne­si­ki­šant, aiš­ku, į pa­čią kon­kur­so ei­gą.

Ta­čiau prieš pri­imant spren­di­mą, – be­je, aš ir­gi siū­liau ta­da, kad Vy­riau­sy­bei gal­būt ver­tė­tų tą klau­si­mą iš­nag­ri­nė­ti, pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, bet čia jau ne ma­no kom­pe­ten­ci­ja, – prieš pri­imant spren­di­mą, kas lie­čia kaip ak­ci­nin­ką su­si­sie­ki­mo mi­nist­rą, rei­kė­tų ži­no­ti at­sa­ky­mus į vi­suo­me­nei rū­pi­mus klau­si­mus. Tai yra fak­tas. Jei­gu kai­na vie­toj 250 tūkst. pla­ne nu­ma­ty­tų lė­šų… (Bal­sai sa­lė­je) …mi­li­jo­nų, la­bai at­si­pra­šau, be abe­jo, mi­li­jo­nų, vie­toj 250 mln. at­si­ra­do 363 mln., tai 113 mln. dau­giau. Vie­ni kal­ba, kad dėl už­si­tę­su­sio dėl są­ly­gų pa­kei­ti­mo lai­ko­tar­pio nuo še­šių mė­ne­sių iki dve­jų me­tų. Bet ant­ras klau­si­mas, kaip „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pa­mi­nė­jo, – ki­tas da­ly­vis pa­siū­lė 41 mln. ma­žiau. Vi­suo­me­nė tik­riau­siai ir­gi tu­rė­tų ži­no­ti tą da­ly­ką ir tu­rė­ti at­sa­ky­mus to­kius, ko­kie ga­lė­tų bū­ti leis­ti­ni.

Ga­vus vi­sus rei­kia­mus at­sa­ky­mus ir įsi­ti­ki­nus, kad kon­kur­sas vy­ko skaid­riai ir tvar­kin­gai, be abe­jo, bus pri­im­tas ati­tin­ka­mas spren­di­mas. Jį pri­ims su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Tu­mė­nas. Ruo­šia­si K. Star­ke­vi­čius.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Krei­piuo­si į mi­nist­rą M. Kviet­kaus­ką. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš ti­kiu, kad jūs iš­li­ko­te kū­ry­bos ir švie­sos žmo­gus, ta­čiau ku­riuo M. Kviet­kaus­ku rei­kia ti­kė­ti, ar kos­tiu­muo­tu mi­nist­ru, ku­ris šią sa­vai­tę ne­pri­ta­rė siū­ly­mui įves­ti leng­va­ti­nį lei­di­nių spaus­di­ni­mo ta­ri­fą, pe­ri­odi­nių lei­di­nių spaus­di­ni­mui su­ma­žin­ti ta­ri­fą iki 5 %, ar tuo M. Kviet­kaus­ku, ku­ris prieš po­rą me­tų Sei­mo ko­mi­te­te kar­tu su „Li­te­ra­tū­ros ir me­no“, „Ne­mu­no“ ir ki­tų kū­ry­bos lei­di­nių re­dak­to­riais sie­kė pa­leng­vin­ti są­ly­gas kū­ry­bi­niams pe­ri­odi­niams lei­di­niams? Ku­ris jūs esa­te da­bar?

M. KVIETKAUSKAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Aš dir­bu pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­jų sri­tį. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja nuo­sek­liai sie­kia ge­rin­ti kul­tū­ros spau­dos si­tu­a­ci­ją, ir tai, kas yra mū­sų kom­pe­ten­ci­ja, kas mū­sų ga­lio­je, mes da­ro­me la­bai aiš­kiai. Per­tvar­ky­da­mi Spau­dos, ra­di­jo ir te­le­vizi­jos rė­mi­mo fon­dą, Ži­niask­lai­dos rė­mi­mo fon­dą, siū­ly­da­mi įvai­riau­sias ki­tas prie­mo­nes, sie­kia­me už­tik­rin­ti, kad kul­tū­ri­nė ži­niask­lai­da tu­rė­tų kur kas ge­res­nes są­ly­gas, ga­lė­tų gau­ti ir sis­te­min­ges­nę vals­ty­bės pa­ra­mą pa­gal sa­vo veik­los spe­ci­fi­ką. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja čia yra la­bai aiš­ki ir ne­si­kei­čian­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mi­nist­ras V. Ša­po­ka pa­pil­do.

V. ŠAPOKA. Aš no­rė­čiau dėl la­bai kon­kre­taus PVM ta­ri­fo su­teik­ti aiš­ku­mo. Pa­tiems lei­di­niams yra ga­li­ma leng­va­ta ir ji­nai yra tai­ko­ma, ta­čiau pa­čiam spaus­di­ni­mui Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sė ne­nu­ma­to to­kios ga­li­my­bės. Tai čia aiš­ku­mo dė­lei. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ki­te gal as­me­niš­kai. Da­bar klau­sia K. Star­ke­vi­čius. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). La­ba die­na. Aš no­riu pa­klaus­ti ger­bia­mo­jo švie­ti­mo mi­nist­ro. Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te vy­ko dis­ku­si­ja dėl ki­tų me­tų pri­ėmi­mo į Že­mės ūkio aka­de­mi­ją, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pa­da­li­nį. Da­ly­va­vo jū­sų vi­ce­mi­nist­ras V. Ra­zu­mas, lyg ir kal­bė­jo­me, kad tas klau­si­mas ne­baig­tas dėl kai­miš­kų spe­cia­ly­bių – tai miš­kų, me­lio­ra­ci­jos, kad bū­tų ga­li­ma, kad pats uni­ver­si­te­tas ga­lė­tų tai­ky­ti kar­te­lės ly­gį at­ski­roms spe­cia­ly­bėms, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas. Jis gal­būt pa­reng­tų ir da­ry­tų sta­žuo­tes, mo­ky­mus sa­vo bū­si­miems stu­den­tams, bet, de­ja, po to iš­girs­tu, kad jau pa­si­ra­šy­tas įsa­ky­mas, ir nie­kas ne­si­keis.

A. MONKEVIČIUS. Ačiū. Tas įsa­ky­mas vi­sa­da pa­si­ra­šo­mas iki rug­sė­jo 1 die­nos, ka­dan­gi nu­sta­to mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus sto­jan­tie­siems dvejiems me­tams į prie­kį, nes tu­ri įsi­ga­lio­ti po dve­jų me­tų. Da­bar ga­lio­ja tie, ku­rie bu­vo anks­čiau. Da­bar, kaip mes iš­sprę­si­me ši­tą klau­si­mą, tik­rai, aš ma­nau, tu­rė­si­me pa­si­tar­ti. No­riu tik pa­sa­ky­ti, kad da­bar kar­te­lę, tuos mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus, ku­rie yra da­bar, per­žen­gė 22 tūkst. šių me­tų kan­di­da­tų, ku­rie no­rė­jo sto­ti į aukš­tą­sias mo­kyk­las. Įsto­jo 12 tūkst. į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas ir 4 tūkst. į vals­ty­bės ne­fi­nan­suo­ja­mas vie­tas, tai yra 16 tūkst. Pa­brė­žiu, to­kių žmo­nių, ku­rie įvei­kė kar­te­lę, yra 22 tūkst. Jų yra ir dau­giau, bet tiek kan­di­da­tų re­gist­ra­vo­si ir tiek ieš­ko­jo pro­gra­mų, į ku­rias no­rė­tų sto­ti.

Kaip ga­li­ma spręs­ti ši­tą pro­ble­mą? Taip, ga­li­ma kar­te­lę nu­leis­ti ir sa­ky­ti, kad ga­li at­ei­ti ma­žiau pa­si­ren­gę, ti­kin­tis, kad uni­ver­si­te­tas pa­dės jiems pa­si­vy­ti ir sėk­min­gai stu­di­juo­ti gre­ta tų, ku­rie yra jau pa­si­ren­gę. Bet yra ir ki­ta iš­ei­tis, ku­rią aš siū­lau, kar­te­lės ne­nu­leis­ti, ta­čiau ska­tin­ti štai iš tų 22 tūkst. rink­tis tas pro­fe­si­jas, tas pro­gra­mas. Mes čia su mi­nist­ru kal­bė­jo­me, tik­rai ieš­ko­si­me to­kių va­rian­tų, ska­ti­ni­mo prie­mo­nių. Vie­na iš jų ga­li bū­ti sti­pen­di­jos, bet ne tik sti­pen­di­jos, kad pri­trauk­tu­me pa­si­ren­gu­sius ga­bius abi­tu­rien­tus sto­ti vi­sur, ir į me­lio­ra­ci­ją, ku­ri nė­ra vien tik au­li­niai ba­tai ir vamz­de­lių klo­ji­mas į mo­lį, tai yra jau ir dirb­ti­nis in­te­lek­tas, yra tech­no­lo­gi­jos, yra ki­ti da­ly­kai, kur rei­kia ma­te­ma­ti­kos, fi­zi­kos ir ki­tų da­ly­kų. Tai bū­tų sig­na­las at­ei­čiai – kuo ge­riau pa­si­reng­ti toms stu­di­joms, pa­ro­dy­ti jų pa­trauk­lu­mą ir ska­tin­ti. Tas pats yra mo­ky­to­jams, tas pats yra tech­no­lo­gi­jos, in­for­ma­ti­kos spe­cia­lis­tams. Aš ma­nau, mes pir­miau svars­ty­si­me to­kį va­rian­tą, ­skai­čiuo­si­me. Jei­gu ki­tais me­tais ri­zi­kos ne­su­val­dysi­me, gal­būt, kaip jūs sa­ko­te, ieš­ko­si­me tar­pi­nio va­rian­to. Bet ne­ga­li­me pa­žeis­ti ir tei­sė­tų lū­kes­čių tų, ku­rie jau ži­no­da­mi tuos rei­ka­la­vi­mus ren­gia­si. Tai­gi čia la­bai svar­būs ir tei­si­niai da­ly­kai. Kaip tik da­bar apie tai ko­mi­te­te ir ke­liuo­se ko­mi­te­tuo­se kal­bė­si­me ir tą ba­ka­lau­ro mo­de­lį pro­jek­tuo­si­me to­kia lin­kme.

PIRMININKĖ. Ačiū.

A. MONKEVIČIUS. Ga­li­my­bių yra, tai ne­daug kai­nuo­tų. Aš siū­lau svars­ty­ti tą va­rian­tą, ku­ris tik­rai bū­tų re­for­ma. Bet jei­gu bus ir ki­to­kių nuo­mo­nių, į ku­rias bū­tų ga­li­ma pro­tin­gai at­si­žvelg­ti, tur­būt ir­gi ne­at­me­si­me. Va­rian­tus ap­svars­ty­si­me, ma­nau, pa­si­rink­si­me ge­riau­sią.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Ruo­šia­si Ž. Pa­vi­lio­nis.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Klau­si­mas, ko ge­ro, lai­ki­na­jam prem­je­rui dėl to pa­ties klau­si­mo, ku­rio klau­sė S. Tu­mė­nas. Vis dėl­to prieš­ta­rau­čiau kul­tū­ros mi­nist­rui, kad per Spau­dos rė­mi­mo fon­dą ga­li­ma tai da­ry­ti ir pa­na­šiai. Mes kal­ba­me apie spaus­di­ni­mą, virš 200 re­dak­ci­jų spaus­dins Lat­vi­jo­je ir Len­ki­jo­je, kur di­rek­ty­va ga­lio­ja kaip ir Lie­tu­vai. Kas an­trą die­ną spaus­di­na, mi­li­jo­nai su­si­kau­pia tų ša­lių biu­dže­te ir tik 30 re­dak­ci­jų spaus­di­na Lie­tu­vo­je. Kon­tras­tas yra mil­ži­niš­kas. Ži­nau, kad jūs net ne­svars­tę at­me­tė­te, vie­nin­gai nu­bal­sa­vo­te. Man šiek tiek ke­lia ne­ri­mą, drįs­tu pa­sa­ky­ti. Aš no­riu pa­pra­šy­ti: su­grą­žin­ki­te tą klau­si­mą, pa­ana­li­zuo­ki­te, pa­svars­ty­ki­te, gal ra­si­me kaž­ko­kių ki­tų bū­dų, prie­mo­nių tai spręs­ti. Pa­si­do­mė­ki­te Lat­vi­jos Vy­riau­sy­bė­je, Len­ki­jos Vy­riau­sy­bė­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, lai­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Bū­tų pra­šy­mas tie­siog vi­sų tų žmo­nių re­dak­ci­jų, kur dir­ba ne­ma­žai žmo­nių, jie per tai ne­te­kę dar­bų jau ne vie­nus me­tus. Ačiū jums.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Mi­nist­ras pra­šy­mą iš­gir­do. Ar no­ri ko­men­tuo­ti?

Ž. VAIČIŪNAS. Tik­rai ačiū už siū­ly­mą. Dar iš­sa­miau pa­žiū­rė­si­me, įver­tin­si­me. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia Ž. Pa­vi­lio­nis. Ruo­šia­si A. Ne­kro­šius.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. No­rė­čiau klau­si­mą pa­teik­ti už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rui. Va­kar me­ti­nė­je už­sie­nio po­li­ti­kos kon­fe­ren­ci­jo­je Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da dar kar­tą įvar­di­jo, kad mū­sų vi­sų tiks­las yra už­tik­rin­ti, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­giu ne­bū­tų per­ka­ma elek­tra iš Ast­ra­vo. Vie­na­me iš po­sė­džių, kur bu­vo įvai­rios ins­ti­tu­ci­jos, Sei­me mes su­ta­rė­me, kad bus pa­reng­tas ben­dras vi­sų mū­sų stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vei­ki­mo pla­nas, kad šį tiks­lą pa­siek­tu­me. Ar, mi­nist­re, ren­gia­te to­kį pla­ną ir ka­da mes jo ga­li­me ti­kė­tis?

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Aš ma­nau, kad mes pa­gal tą pla­ną ir vei­kia­me jau da­bar. Jei­gu dar ga­li­ma jį to­bu­lin­ti, įtrauk­ti dau­giau Sei­mo na­rius, eu­ro­par­la­men­ta­rus, jei­gu apie tai kal­ba­ma. Vy­riau­sy­bės ly­giu mes tą da­ro­me nuo­sek­liai vi­suo­se tarp­tau­ti­niuo­se fo­ru­muo­se. Tu­ri­me pla­ną, kaip jiems reng­tis, ką tu­ri­me per juos pa­siek­ti. Tai­gi mes, ma­nau, šiuo at­ve­ju la­bai kryp­tin­gai vei­kia­me. Pre­zi­den­tas dar kar­tą pa­brė­žė tą vie­ną iš pri­ori­te­tų, ir aš ti­kiuo­si, kad mes jį nuo­sek­liai vyk­dy­si­me, nors tai nė­ra leng­vas ke­lias.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ne­kro­šius ir pas­ku­ti­nis ruo­šia­si A. Kup­čins­kas.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau pa­klaus­ti su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro ger­bia­mo­jo J. Nar­ke­vi­čiaus dėl re­gio­nų paš­to sky­rių li­ki­mo. Iš es­mės tur­būt ne vie­nas Sei­mo na­rys yra ga­vęs ne vie­no mies­te­lio ar gy­ven­to­jų pa­ra­šų, ga­nė­ti­nai daug tur­būt to­kių krei­pi­mų­si. Aš ir­gi esu ne iš­im­tis, esu ga­vęs dėl Ši­lu­vos, dėl Ne­makš­čių, dėl ki­tų mies­te­lių. No­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti, ko­kia jū­sų as­me­ni­nė nuo­mo­nė dėl to­kių paš­to sky­rių už­da­ry­mo re­gio­nuo­se? Ir gal­būt yra nu­ma­ty­ti ko­kie nors po­ky­čiai, su­si­ję su tuo? Ačiū.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Aš jau ne kar­tą bu­vau pa­si­sa­kęs už tai, kad ir paš­to sky­rių re­or­ga­ni­za­ci­ja tu­rė­tų bū­ti per­žiū­rė­ta. Tu­rė­tų bū­ti at­si­žvelg­ta į žmo­nių re­gio­nuo­se lū­kes­čius, jau ne­kal­bant apie tai, kad nu­ma­to­mas tos re­or­ga­ni­za­ci­jos pri­sta­ty­mas tu­rė­tų bū­ti ne in­for­ma­ci­nio po­bū­džio, o svars­ty­mo po­bū­džio. Šian­dien ga­vau in­for­ma­ci­ją, kad kai ku­rie paš­to at­sto­vai at­va­žiuo­ja į gy­ven­vie­tes ir in­for­muo­ja apie tai, kad jau bus už­da­ro­mas tam tik­ras sky­rius. Apie tai už­va­kar kal­bė­jo­mės su nau­jos val­dy­bos na­riais, kaip lū­kes­čių ak­ci­nin­ko si­tu­a­ci­ja… Va­kar paš­to val­dy­ba tu­rė­jo pir­mą sa­vo po­sė­dį, pri­ėmė spren­di­mą dėl Kau­no ir Klai­pė­dos cen­tri­nių pa­sta­tų par­da­vi­mo auk­cio­nų su­stab­dy­mo. Kar­tu su ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­rė­tų per­žiū­rė­ti mo­bi­laus paš­ti­nin­ko re­for­mą ko­ky­bi­ne pras­me bei sky­rių re­or­ga­ni­za­vi­mą.

Kal­bant kon­kre­čiai dėl jū­sų mi­nė­to sky­riaus, dėl Ši­lu­vos, tai ir­gi ne kar­tą jau esu vie­šai pa­reiš­kęs, kad man yra ne­su­vo­kia­ma, kaip bu­vu­sie­ji val­dy­bos na­riai, ku­rie sa­ve lai­kė ar­ba lai­ko pro­fe­sio­na­lais val­dy­bų ir įmo­nių val­dy­mo sri­ty­se, ne­pa­ste­bė­jo, kad Ši­lu­va yra daž­nai lan­ko­mas tu­ris­tų mies­te­lis, bet ir dėl kit­ko, kad tai yra ver­ty­bi­nė vie­ta ir ten ne­bu­vo ga­li­ma ras­ti bū­dų, kad cen­tri­nė­je aikš­tė­je esan­tis paš­to pa­sta­tas gal­būt ki­ta for­ma, ta­čiau bū­tų veik­lus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me, mi­nist­re.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Ar A. Kup­čins­kas pa­gei­dau­ja pa­klaus­ti, nes jau jū­sų pa­var­dę bu­vau pa­mi­nė­ju­si? Trum­pas klau­si­mas ir trum­pas at­sa­ky­mas, ir tai bus pas­ku­ti­nis klau­sė­jas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū už su­teik­tą žo­dį, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti ger­bia­mo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro. Iš tik­rų­jų jūs pri­ėmė­te spren­di­mus dėl Klai­pė­dos ir Kau­no cen­tri­nių paš­tų ne­pri­va­ti­za­vi­mo. Man no­rė­tų­si iš­girs­ti, ko­kia bus to­les­nė ei­ga: ar tie pa­sta­tai bus iš­brauk­ti iš paš­to ba­lan­so, per­duo­ti Vy­riau­sy­bei, vals­ty­bei, ar gal­būt pa­ti­kė­ji­mo tei­se juos val­dys vie­na ar ki­ta sa­vi­val­dy­bė, kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te to­les­nę ei­gą? Tik­rai ne­si­no­ri, pri­min­siu, kaip pra­ėju­sį gruo­džio mė­ne­sį, kai bu­vo iš­jung­tas šil­dy­mas, trū­ko vamz­džiai ir vi­sas Kau­no cen­tri­nis paš­tas ap­le­dė­jo… Net pa­vel­di­nin­kai ne­krei­pia dė­me­sio, o pas­tatas nyks­ta tie­siog aky­se.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Pir­mas da­ly­kas. Ne aš, ne su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras pri­ėmė to­kį spren­di­mą, to­kį spren­di­mą pri­ėmė tei­siš­kai vei­kian­ti paš­to val­dy­ba. Ant­ras da­ly­kas. Mes dar prieš dvi tris sa­vai­tes tu­rė­jo­me pir­mą tarp­ži­ny­bi­nį su­si­ti­ki­mą ir dar­bi­nį po­sė­dį su įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vais, su ben­druo­me­nių at­sto­vais. Yra su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri pa­gal pla­ną lai­ko pras­me ir vie­tos pras­me vie­ši­na ir aiš­ki­na, ko­kiu bū­du, ko­kia for­ma ga­lė­tų bū­ti įveik­lin­tas ir Kau­ne esan­tis paš­to pa­sta­tas.

Aš gal­vo­ju, kad ir jūs, ger­bia­mas ko­le­ga, at­sto­vau­jan­tis ir kau­nie­čių in­te­re­sams, ir vals­ty­bės in­te­re­sams, ga­lė­tu­mė­te pa­si­nau­do­ti ak­ty­vu­mo tei­se ir kar­tu su ben­druo­me­nės na­riais, kar­tu su mu­mis ge­rą­ja, ko­ky­bi­ne pras­me ieš­ko­ti for­mų, bū­dų, ne tik in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mo, bet ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų da­ly­vių, kad tas pa­sta­tas bū­tų įveik­lin­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji mi­nist­rai, nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me už Vy­riau­sy­bės va­lan­dą. Ry­toj, gruo­džio 13 die­ną, su­kan­ka tre­ji me­tai, kai dir­ba ši Vy­riau­sy­bė. Pa­si­džiau­ki­te, kad pa­da­rė­te daug ge­rų dar­bų Lie­tu­vai. Lin­ki­me jums sėk­mės.

Bai­gia­me ry­ti­nį po­sė­dį. Re­gist­ruo­ja­si tie ko­le­gos, ku­rie dar li­ko ir yra čia, sa­lė­je, iš­klau­sė Vy­riau­sy­bės va­lan­dą. Džiau­gia­mės, kad mus ste­bė­jo at­vy­kę ko­le­gos, jiems lin­ki­me taip pat sėk­mės. Ačiū, kad lan­ko­tės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 24 Sei­mo na­riai.

Ry­ti­nį po­sė­dį bai­gia­me. Iki pa­si­ma­ty­mo 14 va­lan­dą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LGF – frakcija „Lietuvos gerovei“; LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.