Projekto
lyginamasis variantas
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo NR. VIII-1509 3, 15, 19, 26 ir 27 straipsniŲ pakeitimo

Įstatymas

 

2018 m.                             d. Nr.
Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Kompensavimo koeficientas (k) lėtinės profesinės ligos atveju – metinių asmens socialinio draudimo pensijų apskaitos vienetų, apskaičiuotų Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka, vidurkis per visą įskaitytiną to asmens draudimo laikotarpį (stažą).“

2. Pakeisti 3 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Kompensavimo koeficientas (k) nelaimingo atsitikimo darbe (tarnyboje), pakeliui į darbą (tarnybą) ar iš darbo (tarnybos) arba ūmios profesinės ligos atveju – asmens vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų per paskutinius paeiliui einančius 12 mėnesių, skaičiuojant atgal nuo pabaigos užpraeito kalendorinio mėnesio, buvusio prieš nelaimingo atsitikimo darbe (tarnyboje), pakeliui į darbą (tarnybą) ar iš darbo (tarnybos) arba ūmios profesinės ligos nustatymo mėnesį, santykis su nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba susirgimo ūmia profesine liga nustatymo metu galiojančiu užpraeito ketvirčio šalies vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu. Šis koeficientas taip pat taikomas skaičiuojant netekto darbingumo periodinę kompensaciją, kai asmuo, kuriam nustatyta lėtinė profesinė liga, pagal Valstybinių socialinio Socialinio draudimo pensijų įstatymą neturi teisės gauti valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) arba valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos arba kai šis koeficientas yra didesnis nei apskaičiuotas šio straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„15 straipsnis. Ligos išmokų dydis

1. Apdraustajam asmeniui tapus laikinai nedarbingam dėl įvykio, pripažinto draudžiamuoju šio įstatymo 6 straipsnyje nustatyta tvarka, jam mokama ligos išmoka, kurios dydis yra 100 77,58 procentų kompensuojamojo uždarbio, taikomo ligos išmokoms skaičiuoti. Išmoka mokama už darbo laiką pagal asmens darbo (pamainų) grafiką tos darbovietės, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe arba buvo nustatyta profesinė liga pagal darbo dienų skaičių (taikoma 5 darbo dienų darbo savaitė).

2. Jeigu Kol nelaimingas atsitikimas darbe neištiriamas per 30 dienų nuo kreipimosi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių ar Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrių, bus ištirtas, ligos išmoka nuo trečios laikinojo nedarbingumo dienos mokama Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nustatyta tvarka. Tais Pripažinus įvykį draudžiamuoju, ligos išmoka perskaičiuojama šiame įstatyme nustatyta tvarka ir išmokamas skirtumas, tačiau tais atvejais, kai pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą išmokėta ligos išmoka yra didesnė negu pagal šį įstatymą apskaičiuota ligos išmoka dėl nelaimingo atsitikimo darbe (ar jai lygi), išmokėtoji išmoka neperskaičiuojama.“

 

3 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Jeigu nukentėjusysis dėl draudžiamojo įvykio terminuotai netenka iki 20 procentų darbingumo, jam išmokama netekto darbingumo vienkartinė kompensacija, kurios dydis yra 10  7,76 procentų procento jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio, taikomo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti.“

2. Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Jeigu nukentėjusysis dėl draudžiamojo įvykio terminuotai netenka daugiau kaip 20, bet mažiau kaip 30 procentų darbingumo, jam išmokama netekto darbingumo vienkartinė kompensacija, kurios dydis yra 20 15,52 procentų procento jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio, taikomo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti.“

 

4 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 1 dalies 3 punktą  ir jį išdėstyti taip:

„3) mirusiojo sutuoktiniui, sukakusiam Valstybinių socialinio Socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių, – iki gyvos galvos;“

 

5 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Apdraustajam asmeniui mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba ūmios profesinės ligos, pripažintų draudžiamaisiais įvykiais, mirusiojo šeimai išmokama vienkartinė draudimo išmoka, lygi vidutinio šalies darbo užmokesčio (D), galiojusio mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba ūmios profesinės ligos mėnesį, 60 46,55 dydžių. Ši išmoka lygiomis dalimis išmokama kiekvienam mirusiojo šeimos nariui.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 ir 4 straipsnius bei šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Šiame įstatyme nustatyti išmokų dydžiai taikomi skiriant Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nustatytas išmokas dėl draudžiamųjų įvykių, įvykusių po šio įstatymo įsigaliojimo, t. y. dėl nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, įvykusių po šio įstatymo įsigaliojimo, bei profesinių ligų, nustatytų po šio įstatymo įsigaliojimo. Ligos išmokos, kurios paskirtos iki šio įstatymo įsigaliojimo ir jų mokėjimas tęsiamas po šio įstatymo įsigaliojimo, neperskaičiuojamos pagal šiuo įstatymu nustatytą naują  ligos išmokos dydį ir mokamos ne mažesnės nei buvo (turėjo būti) mokamos iki šio įstatymo įsigaliojimo.

3. Šio įstatymo 2 straipsnio nuostatos taikomos skiriant ir mokant ligos išmokas asmenims, tapusiems laikinai nedarbingais ir įgijusiems teisę į ligos išmoką įsigaliojus šiam įstatymui.

4. Kai po šio įstatymo įsigaliojimo skiriamoms Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nustatytoms išmokoms apskaičiuoti patenka asmens draudžiamųjų pajamų laikotarpiai iki šio įstatymo įsigaliojimo, apskaičiuojant šių išmokų dydį, asmens draudžiamosios pajamos, patenkančios į laikotarpį iki šio įstatymo įsigaliojimo, didinamos 1,289 karto.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas