LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

IV (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 175

STENOGRAMA

 

2018 m. gegužės 22 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas A. NEKROŠIUS

 

 


 

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me ge­gu­žės 22 die­nos va­ka­ri­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas)

Re­gist­ruo­ja­mės. Už­si­re­gist­ra­vo 47 Sei­mo na­riai.

 

15.01 val.

Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro Lino Ku­ku­rai­čio pra­ne­ši­mas ,,Dar­bo ko­dek­so įgyven­di­ni­mo ste­bė­se­na (2017/07-2018/01)“

 

Va­ka­ri­nio po­sė­džio 1 klau­si­mas – Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis – so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro L. Ku­ku­rai­čio pra­ne­ši­mas ,,Dar­bo ko­dek­so įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­na“. Mi­nist­re, pra­šom. Ski­ria­mas pus­va­lan­dis.

L. KUKURAITIS. Dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pri­sta­to­me in­for­ma­ci­ją apie Dar­bo ko­dek­so mo­ni­to­rin­gą, ku­rį at­li­ko Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja šių me­tų pir­ma­ja­me ket­vir­ty­je. Pa­gal Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tas Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja at­lie­ka Dar­bo ko­dek­so įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­ną ir iki 2019 me­tų, ir kiek vė­les­nių me­tų gruo­džio 31 die­nos pa­tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei ir Sei­mui Dar­bo ko­dek­so įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­nos ir pa­siek­tų re­zul­ta­tų ver­ti­ni­mo pa­žy­mą, ku­rio­je nu­ro­do­ma tei­gia­mos ir nei­gia­mos Dar­bo ko­dek­so ir su jo įgy­ven­di­ni­mu su­si­ju­sių tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mo pa­sek­mės ir pa­siū­ly­mai dėl Dar­bo ko­dek­so ir ki­tų su jo įgy­ven­di­ni­mu su­si­ju­sių įsta­ty­mų to­bu­li­ni­mu. Pa­gal Dar­bo ko­dek­są mes esa­me įpa­rei­go­ti ofi­cia­lų mo­ni­to­rin­gą at­lik­ti iki 2019 me­tų gruo­džio, o yra mū­sų ini­cia­ty­va tai at­lik­ti jau da­bar, kad mes ga­lė­tu­me įver­tin­ti pir­muo­sius ko­dek­so… tai, kas vyks­ta su ko­dek­su pir­mai­siais jo mė­ne­siais.

Tai­gi tik­tai pri­min­siu, kad Dar­bo ko­dek­sas tei­kia tei­gia­mą įta­ką ir dar­buo­to­jui, ir darb­da­viui, ir vals­ty­bei. Dėl dar­buo­to­jo pri­min­siu ke­le­tą da­ly­kų, kad mė­ne­si­nė al­ga yra tei­kia­ma tik už ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą, pa­žeis­tų tei­sių gy­ni­mas Dar­bo gin­čų ko­mi­si­jo­je yra su­stip­rin­tas, dau­giau apie Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją pa­ko­men­tuo­siu, nes yra tik­rai ge­rų re­zul­ta­tų. Taip pat nu­sta­to­mas pri­va­lo­mas dar­bo ta­ry­bų stei­gi­mas, kai dar­buo­to­jų yra 20 ir dau­giau. Nu­sta­ty­ti bent pen­ki dar­bo lai­ko re­ži­mai, ga­li­mas tam tik­ras lanks­tu­mas dar­buo­to­jui. Reg­la­men­tuo­ti iki­su­tar­ti­niai dar­bo san­ty­kiai nu­sta­tant ža­los at­ly­gi­ni­mą tuo at­ve­ju, jei­gu jų ne­si­lai­ko­ma. Il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kos mo­ka­mos, kai dar­buo­to­jas dir­ba vie­no­je įmo­nė­je il­giau kaip pen­ke­rius me­tus, iš Il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų fon­do, ku­rį ad­mi­nist­ruo­ja „Sod­ra“, tik biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se mo­ka pats darb­da­vys. Taip pat lais­vas lai­kas nu­ma­ty­tas as­me­ni­niams po­rei­kiams ten­kin­ti, ga­li­ma ne­moka­mai ar­ba per­si­ke­liant į ki­tą die­ną dar­bo lai­ką. Taip pat darb­da­vys pri­va­lo im­tis prie­mo­nių pa­dė­ti dar­buo­to­jui vyk­dy­ti jo šei­mi­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, už­tik­rin­ti ne vi­są dar­bo lai­ką, jei­gu yra toks po­rei­kis, ar dar­bą nuo­to­li­niu bū­du.

Darb­da­viui tuo tar­pu yra ki­tos nuo­sta­tos, ku­rios su­da­ro ge­res­nes są­ly­gas or­ga­ni­zuo­ti dar­bą, nu­ma­ty­ta tei­sė at­leis­ti dar­buo­to­ją įspė­jus prieš tris dar­bo die­nas ir su­mo­kant ne ma­žiau kaip še­šių mė­ne­sių jo vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio iš­ei­ti­nę iš­mo­ką. Pa­ro­dy­siu, kiek to­kia iš­mo­ka bu­vo pa­si­nau­do­ta per pra­ėju­sį pus­me­tį. Dėl dar­bo lai­ko re­gu­lia­vi­mo at­si­sa­ky­ta aš­tuo­nių va­lan­dų kas­die­nio dar­bo truk­mės, pa­lie­kant 40 va­lan­dų sa­vai­tės dar­bo lai­ko nor­mą, nu­sta­ty­ti pen­ki dar­bo lai­ko re­ži­mai. Dar­bo ko­dek­se pir­mą kar­tą bu­vo reg­la­men­tuo­ti su­si­ta­ri­mai dėl ne­kon­ku­ra­vi­mo ir su­si­ta­ri­mai dėl kon­fi­den­cia­lios in­for­ma­ci­jos ap­sau­gos bei iki­su­tar­ti­niai dar­bo san­ty­kiai. Taip pat at­si­ra­do pen­kios nau­jos dar­bo su­tar­čių rū­šys.

Kal­bant apie nau­dą vals­ty­bei, tai tik­rai tiek vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis, tiek mi­ni­ma­lus dar­bo už­mo­kes­tis au­ga, skai­čius pa­ro­dy­siu ir­gi ki­to­se skaid­rė­se. Čia toks pri­mi­ni­mas, ko­kią Dar­bo ko­dek­sas ku­ria ar tu­rė­tų kur­ti ver­tę.

Kal­bant apie su­da­ry­tas dar­bo su­tar­tis, 2017 me­tų an­trą pus­me­tį, t. y. tik įsi­ga­lio­jus Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mams, su­da­ry­ta be­veik 310 tūkst. dar­bo su­tar­čių, iš jų ne­ter­mi­nuo­tų 74 %, ter­mi­nuo­tų 21 %, lai­ki­no­jo dar­bo su­tar­čių 3 %, se­zo­ni­nio dar­bo su­tar­čių 1 %. Nau­jos dar­bo su­tar­čių rū­šys – iš vi­so tik iki 1 %. Nau­jos dar­bo su­tar­čių rū­šys – tai pro­jek­ti­nio dar­bo su­tar­tys, pa­meist­rys­tės, dar­bo ke­liems darb­da­viams su­tar­tys, dar­bo vie­tos da­li­ji­mo­si dar­bo su­tar­tys. Nors vis dar su­da­ro­ma dau­giau­sia ne­ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių, ta­čiau pa­dau­gė­jo ir ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių. Lie­tu­va pa­si­žy­mė­jo že­mu ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių skai­čiu­mi, bu­vo iki 3 %, ta­čiau da­bar, šių me­tų ko­vo mė­ne­sį, fik­suo­ja­me 5,2 % ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių skai­čių. Pa­žy­mė­ti­na, kad šių su­tar­čių ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­ka yra dvi­gu­bai di­des­nė, tai yra 3,2 %, tuo tar­pu ki­tų dar­bo su­tar­čių yra 1,6 %.

Kal­bant apie nau­jas dar­bo su­tar­tis, iš vi­so nau­jų dar­bo su­tar­čių, nau­jo ti­po dar­bo su­tar­čių, per pra­ėju­sį pus­me­tį bu­vo su­da­ry­ta kiek virš tūks­tan­čio: pro­jek­ti­nio dar­bo su­tar­čių yra 887, t. y. dau­giau­sia iš nau­jų rū­šių; pa­meist­rys­tės dar­bo su­tar­čių virš 150; dar­bo ke­liems darb­da­viams 133; dar­bo vie­tos da­li­ji­mo­si dar­bo su­tar­čių 11. Nors nau­jų su­tar­čių rū­šių bu­vo su­da­ry­tas tik 1 %, ta­čiau vi­so­mis jo­mis bu­vo pa­si­nau­do­ta. Tai ro­do, kad darb­da­viai ir dar­buo­to­jai ma­to nau­dą nau­do­ti vie­ną ir ki­tą su­tar­tį, ta­čiau, kaip ir ma­to­te, skai­čiai kol kas tik­rai yra la­bai ne­di­de­li.

At­lei­di­mo pa­grin­dai. 2016 me­tų an­trą pus­me­tį dar­bo su­tar­čių bu­vo nu­trauk­ta 321 tūkst., 2017 me­tų – 319 tūkst. Tai ro­do, kad per me­tus, įsi­ga­lio­jus Dar­bo ko­dek­sui, at­lei­di­mų ne­pa­dau­gė­jo, prie­šin­gai, su­ma­žė­jo. 2017 me­tų an­trą pus­me­tį iš­au­go šių at­lei­di­mo pa­grin­dų skai­čius: dar­buo­to­jų ini­cia­ty­va – nuo 70 iki 74 %, po­ky­tis 4 %; darb­da­vio ini­cia­ty­va – nuo 1 iki 5 %, po­ky­tis 4 %. Ir mes ver­ti­na­me, kad tai yra ge­rai, nes to­kiu bū­du trau­kia­si iš dar­buo­to­jų ini­cia­ty­vos į darb­da­vio ini­cia­ty­vą. Tai reiš­kia, kad vis dau­giau žmo­nių yra at­lei­džia­mi su ga­ran­ti­jo­mis, nes, kaip ži­no­me, ne­re­tai darb­da­viai pri­ver­čia dar­buo­to­jus iš­ei­ti sa­vo ini­cia­ty­va. Tas au­gan­tis skai­čius, mū­sų gal­va, ati­tin­ka tik­ro­vę, tas skai­čius tu­rė­tų bū­ti dar di­des­nis, nes tik­rai darb­da­vio ini­cia­ty­va iš­ei­na kur kas dau­giau žmo­nių, ne­gu mato­me sta­tis­ti­ko­je. Ir ša­lių su­si­ta­ri­mu la­bai pa­na­šus skai­čius.

Kai žiū­rim dar­buo­to­jų ini­cia­ty­vą, taip pat mato­me „Sod­ros“ duo­me­nis, ir tie dar­buo­to­jai, ku­rie iš­ei­na sa­vo ini­cia­ty­va, iš kar­to pra­de­da dar­bą ki­to­se dar­bo vie­to­se su di­des­niais dar­bo už­mo­kes­čiais. Tai ro­do, kad ir­gi ati­tin­ka tik­ro­vę, kad iš­ei­nan­tys dar­buo­to­jai iš­ei­na sa­vo va­lia, sa­vo ini­cia­ty­va. Tie­sa, ne vi­si, bet la­bai di­de­lė da­lis. „Sod­ra“ fik­suo­ja, kad iš­ei­na iš kar­to į di­des­nį at­ly­gi­ni­mą siū­lan­tį dar­bą.

Dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mas darb­da­vio va­lia. Darb­da­vio tei­sė – at­leis­ti įspė­jus prieš tris die­nas ir mo­kė­ti ne ma­žes­nę kaip še­šių mė­ne­sių iš­ei­ti­nę. Pri­min­siu, kad nuo­sta­ta ne­tai­ko­ma vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­joms ar įstai­goms, iš­lai­ko­moms iš vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, ar „Sod­ros“ biu­dže­to. Kaip ma­to­te, per pra­ėju­sį pus­me­tį bu­vo at­leis­ti 125 dar­buo­to­jai. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad bū­tent to­kio at­lei­di­mo bu­vo bi­jo­ta, kad tai pa­kenks dar­buo­to­jams, nes darb­da­vys ga­li per tris die­nas nu­spręs­ti ir sa­va­va­liš­kai at­leis­ti. Ta­čiau pa­si­nau­do­ta apie 0,1 % vi­sų dir­ban­čių­ ir iš vi­sų at­leis­tų dar­buo­to­jų – 0,4 %.

Ste­bint dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mą, tiek vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis Lie­tu­vo­je au­ga, tiek žmo­nių, ku­rie gau­na mi­ni­ma­lias pa­ja­mas, mi­ni­ma­lų dar­bo už­mo­kes­tį, ma­žė­ja. Aiš­ku, tai su­si­ję su dau­gy­be įvai­riau­sių prie­mo­nių bei prie­lai­dų, dėl ko taip vyks­ta. Tik­rai ne­ga­li­me vis­ko pri­skir­ti Dar­bo ko­dek­sui, ta­čiau ke­lios nuo­sta­tos, ti­kė­ti­na, pri­si­dė­jo prie ši­tų tei­gia­mų skai­čių. Vie­na iš tų nuo­sta­tų yra tai, kad Dar­bo ko­dek­sas tu­ri nuo­sta­tą, kad mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio ne­ga­li­ma mo­kė­ti kva­li­fi­kuo­tiems dar­buo­to­jams, ir tie kren­tan­tys skai­čiai gau­nan­čių­jų MMA, ti­kė­ti­na, pri­si­de­da. Taip pat ati­tin­ka­mai bu­vo pri­im­ti ir ki­ti tei­sės ak­tai, to­kie kaip Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas nuo 2017 m. va­sa­rio 1 d., kur ir­gi su­da­ry­tos są­ly­gos dar­bo už­mo­kes­tį ko­re­guo­ti pa­gal dar­buo­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją, dar­bo su­dė­tin­gu­mą ir t. t. Mi­ni­ma­lus dar­bo už­mo­kes­tis ati­tin­ka­mai ir­gi bu­vo kel­tas ne kar­tą per tą lai­ko­tar­pį.

Dar­bo bir­ža at­li­ko ap­klau­są dėl 2018 me­tų prog­no­zės, ap­klau­sė 4,6 tūkst. darb­da­vių, ku­rių įmo­nė­se dir­ba 266 tūkst. dar­buo­to­jų, ir re­zul­ta­tai ro­do, kad 2018 me­tais darb­da­viai nu­ma­to, kad 27 % di­dės dar­buo­to­jų skai­čius, taip pat 63 % augs dar­buo­to­jų už­mo­kes­tis ir kad bus in­ves­tuo­ja­ma į įren­gi­nius ir tech­no­lo­gi­jas 37 % dar­buo­to­jų pro­duk­ty­vu­mui di­din­ti. Ir tik­rai yra pa­kan­ka­mai po­zi­ty­vios prog­no­zės, tai ro­do, kad Dar­bo ko­dek­sas gal ir ne­su­ma­ži­no po­zi­ty­vu­mo, bet pri­si­dė­jo prie to po­zi­ty­vu­mo, kad po­zi­ty­viai žiū­ri­ma į at­ei­tį.

Da­bar šiek kiek apie Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją, kaip apie tik­rai svar­bų in­stru­men­tą. Įsi­ga­lio­jus Dar­bo ko­dek­sui, pra­plės­tos Dar­bo gin­čų ko­mi­si­jos kom­pe­ten­ci­jos ri­bos, dar­bo gin­čų spren­di­mai ta­po eko­no­miš­kes­ni ir efek­ty­ves­ni, apie tai pai­liust­ruo­si­me ki­to­se skaid­rė­se. Taip pat dau­gė­ja tai­kos su­tar­čių, dau­gė­ja be­si­krei­pian­čių į ko­mi­si­ją ir ma­žė­ja be­si­krei­pian­čių į teis­mą, ti­kiuo­si, ir į Sei­mą. Iš­plės­tos Dar­bo ginčų ko­mi­si­jos kom­pe­ten­ci­jos ri­bos: ly­gi­nant su prieš tai bu­vu­sio Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­to­mis, da­bar Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ja tu­ri tei­sę spręs­ti dėl ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo, dėl ne­kon­ku­ra­vi­mo su­ta­ri­mo, dėl dar­bo su­tar­ties ša­lių iki su­tar­ti­nių san­ty­kių, dėl at­lei­di­mo iš dar­bo pri­pa­ži­ni­mo ne­tei­sė­tu, dėl bau­dų sky­ri­mo darb­da­viui, ne­vyk­dant Dar­bo gin­čų ko­mi­si­jos ar­ba teis­mo spren­di­mo ir nu­tar­ties.

Dar­bo gin­čų ko­mi­si­jos veik­los ap­im­tys, pa­ly­gin­ti su 2016 me­tų ant­ruo­ju pus­me­čiu… 2017 me­tų ant­ra­ja­me pus­me­ty­je jos ga­vo dau­giau pra­šy­mų, pri­ėmė dau­giau spren­di­mų ir 46 % su­da­rė dau­giau tai­kos su­tar­čių. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad dėl at­lei­di­mo iš dar­bo tei­sė­tu­mo su­da­rė 67 % vi­sų dar­bo gin­čų ko­mi­si­jų rei­ka­la­vi­mų.

Dar ke­le­tą skai­čių tu­riu apie Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją. Pa­di­dė­ju­sios dar­bo gin­čų ko­mi­si­jų veik­los ap­im­tys ro­do di­des­nį dar­buo­to­jų ak­ty­vu­mą gin­ti sa­vo pa­žeis­tas tei­ses, dar­buo­to­jams jau ne­be­rei­kia dėl ne­tei­sė­to at­lei­di­mo iš dar­bo kreip­tis į teis­mą, kur by­los nag­ri­nė­ji­mas už­truk­da­vo iki dve­jų me­tų. Krei­pi­ma­sis į ko­mi­si­ją ne­kai­nuo­ja. Gin­čas tu­ri bū­ti iš­spręs­tas per vie­ną mė­ne­sį, iš­im­ti­niais at­ve­jais – per du mė­ne­sius, tai­gi kur kas grei­čiau at­ku­ria­mos pa­žeis­tos tei­sės.

2017 me­tų ant­ra­ja­me pus­me­ty­je ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mus dėl 3 mln. 579 tūkst. eu­rų iš­ieš­ko­ji­mo. Iš jų – 3 mln. 511 tūkst. dar­buo­to­jų nau­dai.

Dau­gė­ja tai­kos su­tar­čių. 2017 me­tų ant­ra­ja­me pus­me­ty­je pri­im­ti 3 tūkst. 665 ko­mi­si­jos spren­di­mai. Net 17 % spren­di­mų pri­im­ti tai­kos su­tar­ti­mi. Tai­gi ma­žė­ja be­si­krei­pian­čių į teis­mą. Apie 33 % gin­čų dėl ne­tei­sė­to at­lei­di­mo iš dar­bo bu­vo iš­spręs­ti pa­si­ra­šant tai­kos su­tar­tį.

Dar ki­tas ro­dik­lis pa­gal… Pa­sau­lio ban­kas, skelb­da­mas „Doing Bu­si­ness“ 2018 me­tų duo­me­nis, Lie­tu­vo­je dar­bo re­gu­lia­vi­mą ver­ti­no pa­gal se­no­jo Dar­bo ko­dek­so, ga­lio­ju­sio iki 2017 m. lie­pos mėn., nuo­sta­tas. Įver­ti­nę pa­gal nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, už­im­tu­me 9 vie­tą iš 28 na­rių ir 16 vie­tą ben­dra­me Eu­ro­pos Są­jun­gos ir EBPO na­rių rei­tin­ge. Tuo tar­pu pa­gal se­ną­jį Dar­bo ko­dek­są bu­vo­me ati­tin­ka­mai 16 ir 27 vie­to­se.

Pa­di­dė­jęs dar­buo­to­jų at­sto­vų skai­čius ro­do, kaip au­ga dar­bo ta­ry­bų skai­čius ir ap­skri­tai at­sto­va­vi­mas. Tie­sa, tai yra Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos duo­me­nys. Tai yra tos įmo­nės, ku­rios yra už­si­re­gist­ra­vu­sios elek­tro­ni­nė­je sis­te­mo­je. Iš už­si­re­gist­ra­vu­sių tu­ri­me to­kius pro­cen­tus: dar­bo ta­ry­bos bu­vo 23 % įmo­nių, o ap­skri­tai dar­buo­to­jų at­sto­va­vi­mo, va­di­na­si, ir su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, – 71 %. Pa­ly­gin­ti su pir­muo­ju pus­me­čiu, tam tik­ras au­gi­mas.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie ko­lek­ty­vi­nes su­tar­tis, la­bai tiks­lių duo­me­nų, ypač kai kal­ba­me apie darb­da­vio lyg­mens, įmo­nės lyg­mens ko­lek­ty­vi­nes su­tar­tis, ne­tu­ri­me. Šiuo me­tu yra už­re­gist­ruo­ta 40 to­kių su­tar­čių. Ta­čiau rei­kia pa­sa­ky­ti, kad iki ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo ne­bu­vo prie­vo­lės re­gist­ruo­ti įmo­nės lyg­mens ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių. Per šį lai­ko­tar­pį įmo­nės tie­siog re­gist­ra­vo, in­for­ma­vo apie jau re­gist­ruo­tas. Tai ne­reiš­kia, kad jos nau­jai su­da­ry­tos, bet tai yra in­for­ma­ci­ja apie jau eg­zis­tuo­jan­čias. Mes lau­kia­me, kol vi­sos įmo­nės už­si­re­gist­ruos, ir tik ta­da ga­lė­si­me da­ry­ti rim­tą pa­ly­gi­ni­mą.

Tuo tar­pu ge­gu­žės mė­ne­sį… Šiuo me­tu ga­lio­ja 12 ša­kos ir 6 te­ri­to­ri­nės ko­lek­ty­vi­nės su­tar­tys. Taip pat rei­kia pa­sa­ky­ti, kad tri­mis su­tar­ti­mis te­ri­to­ri­nių su­ma­žė­jo, nes tie­siog jos bai­gė ga­lio­ti.

Dėl il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų. Yra su­kur­tas fon­das, kai at­lei­džia­ma darb­da­vio ini­cia­ty­va. Krei­pė­si apie 1 tūkst. 400 žmo­nių. Ka­dan­gi ga­li­ma kreip­tis per 6 mė­ne­sius ir mo­ka­ma po 3 mė­ne­sių po to, kai žmo­gus ne­ten­ka dar­bo, dėl to pa­čią iš­mo­ką ga­vo tik 169 ga­vė­jai. Krei­pė­si 900, at­leis­ta iš vi­so to­kiu pa­grin­du – 1 tūkst. 400, o 169 jau ga­vo. Ti­kė­ti­na, kad per sau­sį, va­sa­rį ir ko­vą ga­vo vi­si 900 žmo­nių. Vi­du­ti­nis iš­mo­kos dy­dis – ar­ti 500 eu­rų. Il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų fon­de su­rink­ta apie 20 mln. eu­rų, o iš­mo­kė­ta 80 tūkst. per pir­mą­jį pus­me­tį.

Pas­ku­ti­nės skaid­rės tai yra tai­ky­mo pro­ble­mos, kur dau­giau­sia fik­suo­ja­ma, dau­giau­sia krei­pia­ma­si dėl Dar­bo ko­dek­so. Čia yra to­kios api­ben­drin­tos. Tai ap­mo­kė­ji­mas už dar­bą po­il­sio ir šven­čių die­no­mis, virš­va­lan­džiai. Nė­ra vi­sai aiš­kus ap­mo­kė­ji­mas už dar­bą pa­si­rin­kus al­ter­na­ty­vų kom­pen­sa­vi­mo bū­dą. Už fak­tiš­kai dirb­tą lai­ką po­il­sio ir šven­čių die­no­mis, virš­va­lan­di­nį dar­bą dar­buo­to­jas pa­si­ren­ka po­il­sio lai­ką ar ki­tą kom­pen­sa­vi­mo bū­dą. Šiuo at­ve­ju daž­nai darb­da­viai klau­sia, kaip ap­skai­čiuo­ti.

Dėl ko­lek­ty­vi­nių dar­bo san­ty­kių ne vi­sai aiš­kios nuo­sta­tos dėl kan­di­da­tų į dar­bo ta­ry­bos na­rius, dėl pro­fe­si­nės są­jun­gos tei­sės siū­ly­ti kan­di­da­tus į dar­bo ta­ry­bos na­rius ir dėl ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių tai­ky­mo.

Taip pat yra pro­ble­mų dėl dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo ap­ri­bo­ji­mo. Jau esa­me su­si­dū­rę su si­tu­a­ci­ja, kad lik­vi­duo­jant įmo­nę nė­ra tei­si­nės ga­li­my­bės at­leis­ti dar­buo­to­ją, au­gi­nan­tį vai­ką ar įvai­kį iki tre­jų me­tų. Taip pat dėl kom­pen­sa­ci­jų už dar­bą lau­ko są­ly­go­mis. Ne­nu­ma­ty­tas pa­di­dė­ju­sių iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mas už dar­bą lau­ko są­ly­go­mis, kaip tai bu­vo iki nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so. Va­di­na­si, šiuo at­ve­ju dar­buo­to­jams pa­blo­gin­ta si­tu­a­ci­ja.

Api­ben­drin­siu. Pus­me­tis iš tie­sų yra per ma­žai, nes tie­siog da­lis Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tų pra­dė­jo ga­lio­ti nuo sau­sio 1 die­nos. Vy­riau­sy­bė šiam pir­mi­niam mo­ni­to­rin­gui pri­ta­rė, ta­čiau įvar­di­no, kad rei­ka­lin­ga to­les­nė ste­bė­se­na. Skaid­rė­se pa­mi­nė­tos pro­ble­mos nė­ra tik es­mi­nės, kad Dar­bo ko­dek­są bū­tų siū­lo­ma keis­ti kuo grei­čiau. Pa­mi­nė­tos pro­ble­mos – tai dau­giau at­ve­jai, dėl ku­rių su­lau­kė­me dau­giau­sia pa­klau­si­mų. Jas spren­dė­me va­do­vau­da­mie­si pro­tin­gu­mo prin­ci­pais, at­si­žvelg­da­mi į Dar­bo ko­dek­so sis­te­miš­ku­mą bei nor­mos tiks­lus ir už­da­vi­nius. At­sa­ky­mai taip pat bu­vo pa­teik­ti Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos kon­sul­ta­ci­jų pus­la­py­je.

Pa­čių pa­klau­si­mų bu­vo ne­ma­žai, ta­čiau tai su­pran­ta­ma, nes Dar­bo ko­dek­sas nau­jas ir daug kam yra ne­aiš­kios nuo­sta­tos. Pa­žy­mė­ti­na, kad rei­kia siek­ti di­din­ti tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo sta­bi­lu­mą. Dėl to, kiek yra pri­re­gist­ruo­ta jau da­bar siū­ly­mų Dar­bo ko­dek­są keis­ti, tik­rai rei­kia svars­ty­ti kar­tu su ki­tais Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mais. Šiuo at­ve­ju mū­sų siū­ly­mas tai da­ry­ti at­li­kus Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tų 2018 me­tais įgy­ven­di­ni­mo mo­ni­to­rin­gą.

Ačiū už dė­me­sį ir kvie­čiu klaus­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Pir­ma­sis pa­gal frak­ci­jas klau­sia (J. Ole­ko ne­ma­tau) E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų tur­būt sėk­min­gas lai­ko­tar­pis, kai daug ką spren­džia ir pats eko­no­mi­nis au­gi­mas, ir dėl tų dar­bo vie­tų at­si­ra­di­mo, ir at­ly­gi­ni­mų ki­li­mo. Ta­čiau toks ge­ras gy­ve­ni­mas ga­li kiek nors tęs­tis, bet ne vi­są lai­ką. Iš tik­rų­jų tur­būt ko­dek­są pa­tik­rins dau­giau tas mo­men­tas, kai pra­si­dės ko­kie nors eko­no­mi­niai kri­ti­mai.

Bet aš no­rė­čiau pa­klaus­ti jū­sų. Ap­skri­tai tuo ra­miu lai­ko­tar­piu kaž­ko­dėl vis tiek ko­lek­ty­vi­nės su­tar­tys nė­ra pa­si­ra­šo­mos, ir prof­są­jun­gų yra kur kas dau­giau, ne­gu ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių pa­si­ra­šo­ma. Iš tik­rų­jų ko­kios pa­grin­di­nės prie­žas­tys? Ar pa­čios prof­są­jun­gos sil­pnos, ar iš tik­rų­jų darb­da­viai ne­no­riai jas pa­si­ra­šo ir kaip tai bū­tų ga­li­ma pa­ska­tin­ti, nes pa­sau­ly­je iš tik­rų­jų daug kas spren­džia­ma ko­lek­ty­vi­nė­mis su­tar­ti­mis? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų pa­lie­tė­te vie­ną tur­būt opiau­sių mū­sų Dar­bo ko­dek­so lau­kų, Dar­bo ko­dek­so re­gu­liuo­ja­mų lau­kų, bū­tent so­cia­li­nio dia­lo­go ir ko­lek­ty­vi­nių de­ry­bų. Iš tie­sų mes tik­tai mo­ko­mės. Tu­rint gal­vo­je, kiek yra na­rių pro­fe­si­nė­se są­jun­go­se, tai ro­do apskritai mū­sų ti­kė­ji­mą su­si­tel­ki­mu ir de­ry­bo­mis dėl sa­vo san­ty­kių. Ly­giai taip pat tai, kad dar­bo ta­ry­bos taip pa­ly­gin­ti van­giai ku­ria­mos, ir­gi ro­do tam tik­rą su­vo­ki­mą ar­ba nau­dos ma­ty­mą tel­kian­tis ir de­ran­tis. Šiuo at­ve­ju yra ge­bė­ji­mų tai da­ry­ti, va­di­na­si, yra dar­buo­to­jų ge­bė­ji­mų, darb­da­vių ge­bė­ji­mų stip­ri­ni­mas, kad bū­tent ko­lek­ty­vi­niu bū­du su­tar­tu­me, bet taip pat tur­būt rei­kia ir tei­sė­kū­ros lyg­mens.

Šiuo me­tu kaip tik So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je su­da­rė­me dar­bo gru­pę, ku­ri svars­ty­tų so­cia­li­nio dia­lo­go stip­ri­ni­mo tei­sės ak­tus, kaip su­stip­rin­ti, kaip pa­stip­rin­ti pro­fe­si­nes są­jun­gas, kaip pa­stip­rin­ti darb­da­vius, kad tos de­ry­bos vyk­tų ir kuo dau­giau bū­tų su­ta­ria­ma bū­tent dvi­ša­lių de­ry­bų bū­du. Tai ša­lia tų ben­drų­jų prie­mo­nių, ku­rios rei­ka­lin­gos, ša­lia ug­dy­mo, kvie­ti­mo ir ska­ti­ni­mo. Be­je, vie­na Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­ta, kad ko­lek­ty­vi­nės ša­kos su­tar­tis ga­li ga­lio­ti tik pro­fe­si­nių są­jun­gų na­riams, at­ro­do, tu­ri pa­trauk­lu­mo ir pro­fe­si­nės są­jun­gos de­ry­bo­se nau­do­ja­si tuo. Sa­ko, mes no­ri­me, kad tai bū­tų pro­fe­si­nių są­jun­gų na­riams tam, kad ga­lė­tu­me kuo dau­giau dar­buo­to­jų įtrauk­ti į pro­fe­si­nes są­jun­gas ir jie tap­tų ko­lek­ty­vi­nio su­ta­ri­mo da­li­mi. Tai yra tam tik­ros ska­ti­ni­mo for­mos ir jos jau nau­do­ja­mos.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­si­ra­šė pra­ėju­sią sa­vai­tę ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį su so­cia­li­nių pa­slau­gų dar­buo­to­jams at­sto­vau­jan­čio­mis pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, pro­fe­si­nės są­jun­gos (…) ir sa­ko, da­bar mes tu­ri­me įran­kį, kaip kvies­ti tap­ti na­riais ir to­liau de­rė­tis, kas­met de­rė­tis dėl ge­res­nių są­ly­gų. Tai­gi yra tam tik­rų prie­mo­nių, bet, kaip sa­kau, vyks­ta mū­sų ug­dy­mo­si pro­ce­sas ir rei­kia ieš­ko­ti dar ki­tų tei­si­nių prie­mo­nių, kaip tai ska­tin­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si A. Dumb­ra­va.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Al­gir­dai, jūs ir­gi gau­si­te tei­sę, da­bar no­rė­čiau aš pa­klaus­ti. Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­čiau pa­si­klaus­ti. Dėl Dar­bo ko­dek­so ža­dė­tas dar­bo san­ty­kių lanks­tu­mas, bet pa­aiš­kė­jo, kad darb­da­viai šian­dien ga­li su­da­ry­ti tik 10 % ter­mi­nuo­tų su­tar­čių. Net su­da­rant ter­mi­nuo­tas su­tar­tis, mo­ka­mas di­des­nis „Sod­ros“ mo­kes­tis ir dar, ne­pai­sant to, su­da­rant ter­mi­nuo­tą su­tar­tį, rei­kia, tai prie­šin­ga anks­čiau bu­vu­siai prak­ti­kai, pra­neš­ti apie kiek­vie­ną su­tar­tį „Sod­rai“. No­rė­tų­si jū­sų ver­ti­ni­mo: ar, pa­vyz­džiui, Pa­lan­go­je se­zo­no me­tu dir­ban­čiam ver­sli­nin­kui įma­no­ma dirb­ti pa­gal to­kį Dar­bo ko­dek­są?

Ant­ras klau­si­mas bū­tų dėl pro­jek­ti­nių ir pa­meist­rys­čių su­tar­čių. Čia bu­vo nu­ma­ty­tas la­bai pa­žan­gus da­ly­kas Dar­bo ko­dek­se. Ar tai pa­si­tvir­ti­no ir kokį to­kį pa­meist­rys­tės ir pro­jek­ti­nių su­tar­čių bu­mą ma­tė­te per pas­ta­rą­jį lai­ko­tar­pį? Dė­kui.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų ter­mi­nuo­tos dar­bo su­tar­tys tiek Lie­tu­vos, tiek tarp­tau­ti­nia­me kon­teks­te įvar­di­ja­mos kaip vie­nos ne­sau­giau­sių dar­buo­to­jo at­žvil­giu, to­dėl ter­mi­nuo­tos dar­bo su­tar­tys pa­pil­do­mai ap­mo­kes­ti­na­mos ta da­li­mi, ku­ri įne­ša­ma į Il­ga­lai­kio ne­dar­bo fon­dą. Tuo tar­pu ki­tos su­tar­tys, to­kios kaip pro­jek­ti­nio dar­bo su­tar­tys, nė­ra ap­mo­kes­ti­na­mos, jos ir­gi tu­ri tam tik­rą ter­mi­ną, kaip ir ki­tos su­tar­tys, ku­rias jūs mi­ni­te, kaip pa­meist­rys­tės su­tar­tis. Tuo­jau su­ra­siu skai­čių, kiek tiks­liai bu­vo pa­si­nau­do­ta pa­meist­rys­tės su­tar­ti­mis. Be­je, iš tų nau­jų for­mų, ku­rios nu­ma­ty­tos ko­dek­se, dau­giau­sia nau­do­ja­ma­si bū­tent pro­jek­ti­nio dar­bo su­tar­ti­mis, yra su­da­ry­tos 887 to­kios su­tar­tys, o pa­meist­rys­tės – 154. Iš tie­sų ne­di­de­lis skai­čius, ta­čiau tai yra tik pir­mo­jo pus­me­čio re­zul­ta­tai. Tik­rai la­bai lau­kia­me 2018 me­tų pir­mo­jo pus­me­čio re­zul­ta­tų, kad ma­ty­tu­me, kaip to­liau vys­to­si, kas vyks­ta su šio­mis su­tar­ti­mis, nes pir­mas pus­me­tis toks ir bu­vo, kad daug kas tik su­si­gau­dė, kas nu­ti­ko su ko­dek­su, ir pra­dė­jo iš nau­jo for­muo­ti dar­bo san­ty­kius. Tai čia yra tos pir­mo­sios kregž­dės. Ti­kiuo­si, kad pa­meist­rys­tės dar­bo su­tar­čių ir ki­tų su­tar­čių bus dau­giau.

Ap­mo­kes­ti­ni­mas yra tik ter­mi­nuo­tų­jų dar­bo su­tar­čių, kaip sa­kiau, vi­sos ki­tos for­mos nė­ra pa­pil­do­mai ap­mo­kes­ti­na­mos.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi lai­kas bai­gė­si, aš no­rė­čiau leis­ti vi­soms frak­ci­joms bent po vie­ną klau­si­mą už­duo­ti. Jei­gu Sei­mas ne­pri­eš­ta­raus, taip ir pa­da­ro­me. Ge­rai? Su­ta­rė­me. Klau­sia A. Dumb­ra­va. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

A. DUMBRAVA (TTF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ką jūs gal­vo­ja­te apie pa­sy­vų ir ak­ty­vų bu­dė­ji­mą? Anks­tes­nia­me Dar­bo ko­dek­se bu­vo tik to­kia sam­pra­ta kaip „bu­dė­ji­mas na­muo­se“ ir bu­vo mo­ka­ma pu­sė vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio, aš da­bar ne­pa­me­nu. Da­bar prof­są­jun­gos vėl iš­siun­ti­nė­jo raš­tus, kad jie vis tiek bu­di, pri­riš­ti, ne­ga­li nie­kur iš­vyk­ti. Ką jūs ma­no­te, ar tai­sy­ti­ni tie da­ly­kai, kad bū­tų ap­mo­ka­ma nors 50 %, ar tai pa­liks taip, kaip yra da­bar? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų, čia yra ne tik Lie­tu­vos, bet ir tarp­tau­ti­nė prak­ti­ka, at­ro­do, kad ir di­rek­ty­va, ir ke­le­tas Eu­ro­pos Teis­mo spren­di­mų pri­pa­žįs­ta, kad dar­bas lai­ko­mas tik ta­da, kai žmo­gus yra dar­bo vie­to­je, šiuo at­ve­ju bu­dė­ji­mo at­ve­ju. Ta­čiau pagal mū­sų Dar­bo ko­dek­są, kiek aš pri­si­me­nu, ga­liu ne­tiks­liai pa­ci­tuo­ti, bet pa­ko­men­tuo­ti, lyg ir yra 20 % ap­mo­ka­ma, ne 50 %, bet 20 % to lai­ko, kai tau yra bu­dė­ji­mo re­ži­mas na­muo­se, tai tau tiek pri­de­da nuo vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio. Kar­tu tai iš­lai­ko­ma kaip dar­bo san­ty­kis. Kol kas, mū­sų gal­va, yra lai­ko­ma­si bent jau tų eu­ro­pi­nių nuo­sta­tų, nes ša­lims yra tei­sė pa­ge­rin­ti ki­tas są­ly­gas, ne­gu kad yra nu­ma­ty­tos di­rek­ty­vo­je. Tai kol kas tik­rai rei­kia ste­bė­ti ir kar­tu su dar­buo­to­jais ko­lek­ty­vi­niu bū­du ieš­ko­ti spren­di­mų.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si T. To­mi­li­nas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. No­riu pri­min­ti, kad So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja nė­ra pa­ti ma­žiau­sia šian­dien Sei­me, tai į at­ei­tį. Ma­no klau­si­mas, mi­nist­re, vis­kas ge­rai, pui­ku, ką jūs pa­ro­dė­te ir pa­sa­kė­te, bet, ma­nau, jūs, kaip mi­nist­ras, at­sa­kin­gas už ši­tą sri­tį, tu­ri­te ir siū­ly­ti ką nors, o ne tik kon­sta­tuo­ti, nes, aš ma­nau, ne­ga­li­ma taiks­ty­tis. Aš pats pa­si­sa­kau už sis­te­miš­ką po­žiū­rį, ypač Dar­bo ko­dek­se, bet kaž­ka­da bu­vo kal­ba­ma, at­sto­va­vi­mo klau­si­mas ke­lia­mas į vir­šų, li­be­ra­li­zuo­jant ir lanks­ti­nant san­ty­kius. Da­bar val­dy­bos, net vals­ty­bi­nių įstai­gų, ne­įlei­džia dar­buo­to­jų, ieš­ko vi­so­kių pre­teks­tų ir nu­ke­lia. Dar­bo ta­ry­bų for­ma­vi­mas, kaip jū­sų įsi­vaiz­duo­ja­te „Ma­xi­mo­je“, ku­rio­je dir­ba 8 tūkst. žmo­nių ir jie ren­ka vie­ną dar­bo ta­ry­bą? Ką jie ten ga­li iš­si­rink­ti? Jie ne­pa­žįs­ta vie­nas ki­to. Ly­giai taip pat „Eu­ro­vais­ti­nė“ ar ki­ti di­de­li tin­klai. Tai rei­kia iš kar­to ei­ti su pa­siū­ly­mais ir teik­ti juos, o ne ati­dė­ti dar pus­me­čiui, nes tai nie­ko ne­pa­keis, aš jau ne­kal­bu apie ma­žes­nes pro­ble­mas. Ar bus jū­sų ini­cia­ty­va, ar mums rei­kės pa­tiems?

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą, dė­kui, kad ati­džiai klau­so­te pri­sta­ty­mą ir gir­di­te, ko­kią po­zi­ci­ją siū­lo mi­nis­te­ri­ja. Kol kas mū­sų siū­ly­mas – tik­rai, pa­žiū­rė­ki­me, kas vyks­ta 2018 me­tais. 2017 me­tų pus­me­čio yra per ma­žai, kad pri­im­tu­me rim­tas iš­va­das, tuo la­biau jauk­ti sis­te­mą, ku­ri ką tik su­kur­ta. Tiek dar­bo ta­ry­bų at­žvil­giu, tiek at­sto­va­vi­mo at­žvil­giu yra nau­ja sis­te­ma, duo­ki­me lai­ko ją įdieg­ti ir ta­da ją to­bu­lin­ki­me. Gir­džiu siū­ly­mus, tik­rai kal­ba­mės su dar­buo­to­jais, no­ri­me, kad dar­buo­to­jai dau­giau siū­ly­tų. (Bal­sai sa­lė­je) Ir kar­tu su darb­da­viais kal­bė­tis. Ačiū už siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs tei­sus kal­bė­da­mas, kad mes mo­ko­mės so­cia­li­nio dia­lo­go prak­ti­kos. Iš tik­rų­jų, švel­niai ta­riant, nė­ra kuo pa­si­džiaug­ti kal­bant apie ko­lek­ty­vi­nius san­ty­kius. La­bai ge­rai, kad So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja yra kaip led­lau­žis ir sa­vo pa­vyz­džiu ro­do, kad ko­lek­ty­vi­niai ša­kos su­si­ta­ri­mai yra pras­min­gi, jie ga­li at­si­ras­ti ir vals­ty­bė ro­do pa­vyz­dį. Aš taip pat no­rė­čiau pa­gir­ti jū­sų ini­cia­ty­vą ban­dy­ti tar­tis su pri­va­čiu sek­to­riu­mi dėl par­duo­tu­vių dar­bo šven­čių me­tu. Gal jūs ži­no­te, gal gir­dė­jo­te, kad net 70 % Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pa­gal ap­klau­sas pri­ta­ria tam par­duo­tu­vių ne­dar­bui šven­čių me­tu.

Bet aš tu­riu klau­si­mą. Kaip jūs ma­no­te, ar ne­rei­kė­tų ko­re­guo­ti kon­ku­ren­ci­jos tei­sės, nes jei­gu Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba taip leng­vai ga­li nu­ro­di­nė­ti jums, nu­ro­di­nė­ti mums, ką mes ga­li­me ir ko ne­ga­li­me so­cia­li­nio dia­lo­go pro­ce­se, tai tik­riau­siai yra pro­ble­ma su kon­ku­ren­ci­jos tei­se? Gal­būt jūs apie tai dis­ku­ta­vo­te mi­nis­te­ri­jo­je? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų, kai bu­vo pra­dė­tas ta­ri­ma­sis su darb­da­viais dėl ne­dar­bo šven­čių die­no­mis, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba ar­ba bent jau Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos at­sto­vai, iš­reiš­kė sa­vo nuo­mo­nę. Ma­no gal­va, rei­kia stip­rin­ti ko­lek­ty­vi­nio su­si­ta­ri­mo tei­sę, kad ji tu­rė­tų pir­me­ny­bę prieš ki­tas tei­ses. Dėl to, kaip ir mi­nė­jau, yra su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri pa­teik­tų tei­sės ak­tų siū­ly­mus dėl ko­lek­ty­vi­nių de­ry­bų ir so­cia­li­nio dia­lo­go ska­ti­ni­mo. Ti­kiuo­si tuos tei­sės ak­tus tu­rė­ti ir kad jau ga­lė­si­me at­neš­ti į Sei­mą ru­dens se­si­jo­je. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me, mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

O da­bar kvie­čiu R. Baš­kie­nę į tri­bū­ną tar­ti svei­ki­ni­mo žo­dį.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, mes kar­tu da­bar tri­bū­no­je su ju­mis ir vi­so Sei­mo var­du no­ri­me pa­svei­kin­ti. Šian­dien to­kia ypa­tin­ga die­na – jums tik 40 me­tų! Tai lin­ki­me ge­ros svei­ka­tos, daug at­sa­kin­go dar­bo var­dan mū­sų Lie­tu­vos so­cia­li­nės po­li­ti­kos stip­ri­ni­mo. Svei­ka­ta ir džiaugs­mas te­ly­di! Svei­ki­na­me. (Plo­ji­mai)

L. KUKURAITIS. Tie vi­si da­ly­kai pa­sie­kia­mi tik vei­kiant kar­tu. Tai ačiū už ben­drą dar­bą.

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tę­sia­me po­sė­dį.

 

15.38 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 3.3, 3.153, 3.212, 3.217, 3.219, 3.224, 3.253, 3.254, 3.259, 3.260, 3.261, 3.269 straips­nių pa­kei­ti­mo, 3.220 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir Kodek­so pa­pil­dy­mo 3.2541 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIII-645 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2123, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-646 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2124, So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo Nr. X-493 2, 4, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29 ir 34 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-647 4 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2125, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 6, 75 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2126, Vai­ko mi­ni­ma­lios ir vi­du­ti­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. X-1238 7, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2127, Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mo Nr. XI-1425 7 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2128 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ci­vi­li­nio ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo, 3.220 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo 3.2541 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIII-645 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2123. Kar­tu ir ly­di­muo­sius pri­sta­tys mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis. Pra­šom. Pa­tei­ki­mas.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šių pri­sta­ty­tų pro­jek­tų tiks­lai, įgy­ven­di­nant Vai­ko tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­mo, įsi­ga­lio­sian­čio šių me­tų lie­pos 1 die­ną, nuo­sta­tas, nu­sta­ty­ti, kad funk­ci­jas, ku­rias vyk­dė sa­vi­val­dy­bių vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riai, nuo įsta­ty­mų pro­jek­tų įsi­ga­lio­ji­mo die­nos vyk­dys cen­tra­li­zuo­ta vals­ty­bi­nė vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja; taip pat pa­to­bu­lin­ti tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, su­si­ju­sį su vai­ko glo­bos (rū­py­bos) or­ga­ni­za­vi­mu, at­ski­riant sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir vals­ty­bi­nės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­jas or­ga­ni­zuo­jant vai­ko glo­bą (rū­py­bą) sa­vi­val­dy­bė­je; taip pat pa­to­bu­lin­ti tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, su­si­ju­sį su įvai­ki­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mu, nu­sta­tant vie­ną vals­ty­bi­nę ins­ti­tu­ci­ją, at­sa­kin­gą už įvai­ki­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mą.

Ga­lio­jan­čių Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so, So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo, Vai­ko mi­ni­ma­lios ir vi­du­ti­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo ir Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mo nuo­sta­tos įtvir­ti­na dvi ins­ti­tu­ci­jas, at­sa­kin­gas už vai­ko tei­sių ap­sau­gą ir įvai­ki­ni­mą. Tai – vals­ty­bi­nė vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja ir vals­ty­bi­nė įvai­ki­ni­mo ins­ti­tu­ci­ja. Be to, esa­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ne­su­da­ro prie­lai­dų efek­ty­viai or­ga­ni­zuo­ti vai­ko glo­bą, ne­pa­kan­ka­mai už­tik­ri­na­mos vai­ko tei­sės. Bū­ti­na ak­ty­vin­ti sa­vi­val­dy­bė­se pra­de­dan­čių veik­ti glo­bos cen­trų plėt­rą, stip­rin­ti jų funk­ci­jas, kad jie bū­tų ak­ty­vūs ir kom­pe­ten­tin­gi rū­pin­tis vi­sų vai­ko glo­bos rū­šių ir for­mų plėt­ros sa­vi­val­dy­bė­se ko­or­di­na­vi­mu bei or­ga­ni­za­vi­mu. To­dėl šiais pro­jek­tais yra sie­kia­ma pen­kių pa­grin­di­nių tiks­lų.

Pir­ma­sis tiks­las – įtvir­tin­ti vie­ną cen­tra­li­zuo­tą vals­ty­bi­nę vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ją, at­sa­kin­gą už vai­ko tei­sių ap­sau­gą ir įvai­ki­ni­mą. At­si­žvel­giant į tai, kad pa­gal nuo lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lio­sian­tį Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą vals­ty­bi­nę vai­ko tei­sių ap­sau­gos funk­ci­ją, ku­rią vyk­dė sa­vi­val­dy­bių vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riai, pe­rims Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba. Įsta­ty­mo pro­jek­tais sie­kia­ma įtvir­tin­ti vie­nos ben­dri­nės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos są­vo­kos „vals­ty­bi­nė vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja“ var­to­ji­mą ar­ba var­to­ti kon­kre­tų ins­ti­tu­ci­jos pa­va­di­ni­mą – Vals­ty­bi­nė vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba.

Ant­ra­sis tiks­las – pa­to­bu­lin­ti tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, su­si­ju­sį su vai­ko glo­bos or­ga­ni­za­vi­mu at­ski­riant sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir vals­ty­bi­nės vai­ko tei­sų ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­jas or­ga­ni­zuo­jant vai­ko glo­bą sa­vi­val­dy­bė­je.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mais sie­kia­ma įtvir­tin­ti efek­ty­ves­nę vai­kų glo­bos or­ga­ni­za­vi­mo sis­te­mą at­ski­riant sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų ir vals­ty­bi­nės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­jas or­ga­ni­zuo­jant vai­ko glo­bą sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įga­li­nant sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jas ak­ty­viau ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vos vai­kų glo­bai vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­se. Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mais taip pat sie­kia­ma nu­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų funk­ci­jas, su­si­ju­sias su glo­bė­jų sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pa­ieš­ka, jų pa­ren­gi­mu glo­bai, glo­bė­jų vai­kui pa­rin­ki­mu, esant po­rei­kiui, ben­dra­dar­biau­jant su ki­tų sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jo­mis bei vai­ko lai­ki­nos glo­bos nu­sta­ty­mo or­ga­ni­za­vi­mu.

Taip pat pa­to­bu­lin­ti tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, su­si­ju­sį su vai­ko iki tre­jų me­tų glo­bos nu­sta­ty­mu vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­je, ap­ri­bo­ji­mo kon­tro­le bei vai­ko lai­ki­nos glo­bos vyk­dy­mo ter­mi­no ap­ri­bo­ji­mo.

Tre­čia­sis tiks­las – pa­to­bu­lin­ti tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, su­si­ju­sį su įvai­ki­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mu. Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas įtvir­tina dvi ins­ti­tu­ci­jas, at­sa­kin­gas už įvai­ki­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mą. Ka­dan­gi Vals­ty­binė vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba pe­rims funk­ci­jas, ku­rias šiuo me­tu vyk­do sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riai, Ci­vi­li­nio ko­dek­so ir Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pa­kei­ti­mais siū­lo­ma nu­sta­ty­ti vie­ną ins­ti­tu­ci­ją, t. y. vals­ty­bi­nę vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ją, at­sa­kin­gą už įvai­ki­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mą.

Ket­vir­ta­sis tiks­las – su­telk­ti Vals­ty­binės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos tei­sę at­lik­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se nu­ma­ty­tas funk­ci­jas. At­si­žvel­giant į tai, kad nuo lie­pos 1 die­nos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba taps cen­tra­li­zuo­ta ins­ti­tu­ci­ja, at­sa­kin­ga už tė­vų, glo­bė­jų ar ki­tų as­me­nų ne­tin­ka­mo el­ge­sio vai­ko at­žvil­giu nu­sta­ty­mą, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mais siū­lo­ma įtvir­tin­ti Vals­ty­binės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos tei­sę tai­ky­ti as­me­nims ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus, su­si­ju­sius su vai­ko tei­sių pa­žei­di­mais.

Penk­ta­sis tiks­las – su­de­rin­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus su Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis. Įsta­ty­mų pro­jek­tais sie­kia­ma tam tik­ras įsta­ty­mų pro­jek­tų nuo­sta­tas su­de­rin­ti su Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, įtvir­ti­nant blanketines nor­mas, nu­krei­pian­čias į Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo straips­nius, nu­sta­tan­čius kon­kre­čius veiks­mus už­tik­ri­nant vai­ko tei­sių ap­sau­gą.

Šiems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti ne­nu­ma­to­mas pa­pil­do­mas lė­šų po­rei­kis. Pro­jek­tai de­rin­ti su Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, Vi­daus rei­ka­lų, Švie­ti­mo ir moks­lo, Svei­ka­tos ap­sau­gos, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos, kon­tro­lie­riaus įstai­ga ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja.

Iki įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo die­nos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė ar jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos tu­rės pri­im­ti tei­kia­mų pro­jek­tų įgy­ven­di­na­muo­sius tei­sės ak­tus. Tai yra du Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mai ir vie­nas mi­nist­ro įsa­ky­mas. Pra­šom pro­jek­tams pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už iš­sa­mų pri­sta­ty­mą.

Pir­ma­sis klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs pats iš­var­di­no­te ke­le­tą įsta­ty­mo sie­kių ar tiks­lų. Ma­no klau­si­mas dėl vie­nos at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos. Ji­nai bu­vo aiš­ki dar iki Vai­ko tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­mo pri­ėmi­mo. Mes il­gai dėl to dis­ku­ta­vo­me, pri­ėmė­me įsta­ty­mą. Ko­dėl rei­kė­jo taip il­gai lauk­ti, kad bū­tų pa­reng­tas pa­ke­tas įsta­ty­mų, kai jis tu­rė­jo bū­ti aiš­kus vi­siems dar pri­imant Vai­ko tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­mą? Ką mes čia vie­nu ar ki­tu įsta­ty­mu, tiks­liau, nuo­sta­to­mis no­ri­me pa­slėp­ti?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Vie­na pa­grin­di­nių dis­ku­si­jų, ku­ri dau­giau­sia at­ėmė lai­ko, tai su­ta­ri­mas su sa­vi­val­dy­bė­mis, kas už ką yra at­sa­kin­gas glo­bos or­ga­ni­za­vi­mo sri­ty­je, nes kei­čia­ma vi­sa nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka: įve­da­mos nau­jos at­sa­ko­my­bės sa­vi­val­dy­bei, glo­bė­jų cen­trų at­si­ra­di­mas, glo­bė­jo pa­rin­ki­mas, vai­ko tei­sės tuos glo­bė­jus įver­ti­na ir ga­liau­siai pri­ima nu­ta­ri­mą. Tas tar­pu­sa­vio su­de­ri­na­mu­mas su nau­ja struk­tū­ra iš tik­rų­jų at­ėmė ne­ma­žai lai­ko ir, kai jau bu­vo su­ras­tas ga­lu­ti­nis spren­di­mas, ta­da ir iš­ėjo tei­sės ak­tai.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). La­ba die­na, su gim­ta­die­niu!

L. KUKURAITIS. Ačiū.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). No­riu jū­sų pa­klaus­ti. Aš ne­ma­tau to­kio da­ly­ko kaip kon­tak­tas su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis die­nos cen­trų. Jie iš tik­rų­jų yra tar­pi­nė sto­te­lė tarp vai­ko ir tė­vų, ku­riems rei­ka­lin­ga so­cia­li­za­ci­jos pa­gal­ba, nes ten aps­tu tų pro­ble­mų, bet jie ga­nė­ti­nai efek­ty­viau dir­ba ne­gu kai ku­rios vals­ty­bi­nės vai­kų na­mų įstai­gos žiū­rint iš kom­pe­ten­ci­jos pu­sės, nes die­nos cen­truo­se vis dau­gė­ja spe­cia­lis­tų. Vie­nas klau­si­mas.

Ki­tas dėl vai­ko lai­ki­nosios glo­bos (rū­py­bos) ter­mi­no, ku­ris ga­lė­tų bū­ti pra­tęs­tas ne il­giau nei še­šiems mė­ne­siams, o ben­dra vai­ko lai­ki­no­sios glo­bos (rū­py­bos) truk­mė ne­vir­šy­tų 18 mė­ne­sių. Sa­ky­ki­te, kas po 18 mė­ne­sių, jei­gu ne­įvyks­ta? Kur tas vai­kas tu­ri ke­liau­ti? Pas ki­tus lai­ki­nus glo­bė­jus, ko­kia sis­te­ma vei­kia? Dė­ko­ju.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mus. Dėl pir­mo klau­si­mo, bū­tent dėl vai­ko die­nos cen­trų, tai iš tie­sų jau yra pa­si­tei­si­nu­si Lie­tu­vo­je prie­mo­nė, tai pre­ven­ci­nė prie­mo­nė pa­dė­ti vai­kams ne­pa­tek­ti į glo­bos įstai­gas, o ki­tą kar­tą ir pa­gal­ba šei­mai, ypač jei­gu vai­kai yra grą­ži­na­mi iš glo­bos įstai­gų. Ši­tie kon­kre­tūs pro­jek­tai ne­spren­džia ši­tų klau­si­mų – vai­ko die­nos cen­trų ir ap­skri­tai ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Pa­slau­gų tei­kė­jų vaid­muo yra api­brėž­tas tiek Vai­ko tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­me, tiek ki­tuo­se po­įsta­ty­mi­niuo­se tei­sės ak­tuo­se kaip at­ve­jo va­dy­ba, kur yra nu­ma­ty­ta, ko­kie part­ne­riai da­ly­vau­ja, ko­kia­me pro­ce­se, ir ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se, tai yra api­brėž­ta ne šia­me pa­ke­te, bet ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se.

Dėl lai­ki­nos glo­bos ir rū­py­bos. Iš tie­sų čia per­ke­lia­ma nuo­sta­ta iš Vai­ko tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­mo. Tu­ri­ma me­tai, o pas­kui dar še­šis mė­ne­sius ga­li­ma pra­tęs­ti, per pus­an­trų me­tų tu­rė­tų bū­ti ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ta, ar vai­ką grą­žin­ti į bio­lo­gi­nę šei­mą, ar ap­ri­bo­ti tė­vų tei­ses, kad bū­tų ga­li­ma nu­sta­ty­ti nuo­la­ti­nę glo­bą. Tu­ri­me rū­pin­tis, kad vai­kai kiek ga­li­ma grei­čiau gau­tų glo­bė­jus ar­ba tė­vus, ku­rie bū­tų at­sa­kin­gi už juos vi­są lai­ką, o ne­bū­tų to­je tar­pi­nė­je sto­te­lė­je, kur, de­ja, mes tu­ri­me ne­ma­žai įstri­gu­sių vai­kų.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

 R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, aš įdė­miai per­skai­čiau įsta­ty­mo pro­jek­tą, ne­ži­nau, bet man ki­lo la­bai rim­tas klau­si­mas. Ski­ria­mos lė­šos, nu­ma­ty­ti eta­tai ir vi­sa tai ati­duo­da­ma Vals­ty­bi­nei vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bai ir jos pa­da­li­niams sa­vi­val­dy­bė­se, ta­čiau lai­ki­no­ji glo­ba yra duo­da­ma, ki­taip sa­kant, ją tu­ri vyk­dy­ti, nu­sta­ty­ti, tvar­ky­ti do­ku­men­tus sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos. To­liau. Spren­di­mus pri­ima, sa­ky­kim, iki tre­jų me­tų vai­ką pa­tal­pin­ti vėl sa­vi­val­dy­bė, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius su­de­ri­nęs su Vals­ty­bi­ne vai­ko tei­sių… ga­vęs pri­ta­ri­mą Vals­ty­bi­nės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos. Tas pats vai­ko pa­ė­mi­mas iš šei­mos – kaip ir sa­vi­val­dy­bės tu­ri da­ry­ti. Mes pa­nai­ki­no­me sa­vi­val­dy­bė­se vai­ko tei­sių sky­rius, ati­da­vė­me juos Vals­ty­bi­nei vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bai, ati­da­vė­me pi­ni­gus, eta­tus, o tą di­dži­ą­ją dar­bo da­lį pa­lie­ka­me sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jai. Mi­nist­re, gal aš kaž­ko ne­su­pran­tu, bet jūs man tik­rai at­sa­ky­ki­te, kaip čia taip įdo­miai tas pro­jek­tas skam­ba?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų, kaip ir sa­kiau, ne­bu­vo pa­pras­ta at­ran­kio­ti, ką da­ro sa­vi­val­dy­bės, ką da­ry­tų Vai­ko tei­sių tar­ny­ba. Šiuo at­ve­ju vi­soms sri­tims, kur sa­vi­val­dy­bėms iš­ky­la pa­pil­do­mas dar­bas, yra ski­ria­mos pa­pil­do­mos lė­šos, pa­vyz­džiui, glo­bė­jų cen­t­rams, glo­bė­jų pa­ieš­kai yra nu­ma­ty­tos tiek vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos, tiek struk­tū­ri­nės lė­šos. Kaip ži­note, šiuo me­tu kaip tik bus skel­bia­mas kon­kur­sas dėl glo­bė­jų cen­trų stip­ri­ni­mo. Dau­ge­lis glo­bė­jų cen­trų pri­klau­so sa­vi­val­dy­bėms ir sa­vi­val­dy­bės yra už juos at­sa­kin­gos. Vie­nin­te­lė da­lis, kur ne­nu­ma­ty­tos lė­šos, yra įsa­ky­mo pa­ren­gi­mas, kon­kre­taus do­ku­men­to pa­ren­gi­mas, kad pa­si­ra­šy­tų ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, nes iki šiol tuos įsa­ky­mus reng­da­vo Vai­ko tei­sių tar­ny­ba. Tai vie­nam do­ku­men­tui dėl vie­no vai­ko pa­reng­ti pa­pil­do­mai ne­pri­de­da­mos lė­šos, ta­čiau, kaip sa­kiau, vi­soms ki­toms sri­tims yra pri­de­da­ma. Vai­kų pa­ė­mi­mas yra vai­ko tei­sių tar­ny­bų at­sa­ko­my­bė, ta­čiau jų ap­gy­ven­di­ni­mas yra jau sa­vi­val­dy­bių at­sa­ko­my­bė ir tam ati­tin­kamai ir­gi ski­ria­mos lė­šos tiek iš vals­ty­bės biu­dže­to, tiek iš sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­gal įsta­ty­mus.

PIRMININKAS. La­bai trum­pai.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Koks sa­vi­val­dy­bės pa­da­li­nys at­liks vi­są ši­tą dar­bą, taip ir ne­at­sa­kė­te, mi­nist­re?

L. KUKURAITIS. Skir­tin­gos sa­vi­val­dy­bės tu­ri skir­tin­gas ad­mi­nist­ra­ci­nes struk­tū­ras. Vie­nos tu­ri So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius, ki­tos tu­ri ki­tus sky­rius. Įsa­ky­mo pa­ren­gi­mą… tik­rai sa­vi­val­dy­bė su­ras, kas ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ga­lė­tų ši­tą dar­bą at­lik­ti. Vi­sa ki­ta… Glo­bė­jų cen­trų or­ga­ni­za­vi­mą dau­ge­lis ati­duo­da pa­slau­gų cen­trams, sa­vi­val­dy­bių pa­slau­gų cen­trams, kad jie tap­tų glo­bė­jų cen­trais ar­ba jie ko­or­di­nuo­tų glo­bė­jų cen­trus, esan­čius ne­vy­riau­sy­bi­niuo­se ar vai­kų glo­bos na­muo­se. Tik­rai to ko­or­di­nuo­ja­mo­jo dar­bo sa­vi­val­dy­bės ne­ma­žai at­li­ko ir, ma­no gal­va, tik­rai su­si­tvar­kys su šiuo iš­šū­kiu su tais re­sur­sais, ku­rie yra ski­ria­mi pa­pil­do­mai, o ir dis­po­nuo­ja šiuo me­tu.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mi­nist­re, svei­ki­nu su gim­ta­die­niu.

L. KUKURAITIS. Ačiū.

J. OLEKAS (LSDPF). Ma­no klau­si­mas bū­tų… gal­būt du klau­si­mai. Vie­nas. Jūs pa­mi­nė­jo­te dėl po­įsta­ty­mi­nių tei­sės ak­tų pa­ren­gi­mo. Tai ar mes tu­ri­me ko­kius nors pro­jek­tus, kad ga­lė­tu­me ti­kė­tis, kad jie bus, nes čia tik ke­tu­rios sa­vai­tės fak­tiš­kai li­ko jiems pa­reng­ti? O an­tra, daž­nai mi­ni­te, kad Vy­riau­sy­bės įga­lio­ta vai­ko tei­sių ins­ti­tu­ci­ja. Ar jums pa­čiam čia da­ro­si aiš­ku, kiek tų ins­ti­tu­ci­jų bus, ar čia mes su­si­gau­dy­si­me, ku­ri ins­ti­tu­ci­ja – ar čia vai­ko tei­sių ap­sau­gos, ar ki­ta? Ar čia ga­li bū­ti vie­ną kar­tą vie­na, ki­tą kar­tą – ki­ta, nes iš pa­teik­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų ne­vi­siš­kai aiš­ku? Ačiū už at­sa­ky­mą.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju. Gal pra­dė­siu nuo ant­ros da­lies an­tro klau­si­mo. Ši­tuo­se įsta­ty­mų pro­jek­tuo­se yra nu­ma­ty­ti du ter­mi­nai: vie­nas – „vals­ty­bės įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja“, o ki­tur –„Vals­ty­bi­nė vai­ko tei­sų ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba“. Tu­ri­ma gal­vo­je ta pa­ti tar­ny­ba, vie­nin­te­lė, ku­ri at­lie­ka tas ir anas funk­ci­jas.

Da­bar dėl po­įsta­ty­mi­nių tei­sės ak­tų. Šie tei­sės ak­tai, ku­rie tu­ri bū­ti pri­im­ti po to, kai ši­tas pa­ke­tas gaus pri­ta­ri­mą Sei­me, ti­kiuo­si, kad taip ir bus, ta­da… jie yra iš es­mės pa­reng­ti. Mes iš­sių­si­me sa­vi­val­dy­bėms anks­čiau su­si­pa­žin­ti su pro­jek­tu tų tei­sės ak­tų, kad sa­vi­val­dy­bės kiek ga­li­ma anks­čiau su­si­pa­žin­tų, ir kai tik bus pri­im­ta Sei­me, ne­ši­me į Vy­riau­sy­bę, Vy­riau­sy­bė­je gau­si­me pri­ta­ri­mą, ta­čiau sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tą tu­rės anks­čiau ir jau ga­lės pla­nuo­ti sa­vo dar­bus nuo lie­pos 1 die­nos glo­bos or­ga­ni­za­vi­mo sri­ty­je.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia J. Lie­sys.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Gim­ta­die­nio pro­ga ke­le­tas klau­si­mų. No­ri­si pa­klaus­ti, kas ga­lų ga­le vyk­dys tas funk­ci­jas, kiek sa­vi­val­dy­bės gaus pa­pil­do­mai eta­tų šioms funk­ci­joms vyk­dy­ti ir ko­kios lė­šos tam bus skir­tos? Duo­da­ma pa­pil­do­ma ins­ti­tu­ci­ja ir duo­da­mi dar­bai, o pi­ni­gi­nės lė­šos nė­ra duo­da­mos.

Ant­ras klau­si­mas. Ar la­bai daug yra da­bar Lie­tu­vo­je pa­reng­ta no­rin­čių glo­bė­jų, ku­rie tik­rai lau­kia vai­kų ar at­ly­gi­ni­mo lau­kia už tuos vai­kus? Kaip tie glo­bė­jai džiau­gia­si ga­vę tuos vai­kus ir ko­kias… at­liks vai­ko tei­sių ap­sau­ga tuo klau­si­mu?

No­riu pa­klaus­ti, jei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­klau­sys ši­to pa­da­li­nio, ką jūs da­ry­si­te ta­da, nes ga­li dvi nuo­mo­nės skir­tis: ta­ry­bai ne­pri­im­ti­nas klau­si­mas, o vai­ko tei­sei pri­im­ti­nas klau­si­mas? Jau da­bar ji nė­ra pa­val­di ad­mi­nist­ra­ci­jai, tik jums. Tai čia kas bus: ka­ras ar teis­muo­se sė­dė­si­me?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mus. Pir­miau­sia dėl lė­šų sa­vi­val­dy­bėms. Di­džiau­sia da­lis, ku­ri pri­si­de­da sa­vi­val­dy­bėms, tai glo­bos or­ga­ni­za­vi­mas, už­tik­rin­ti glo­bė­jų at­si­ra­di­mą, glo­bė­jų cen­trų veik­los vys­ty­mą. Čia vie­na da­lis, ku­ri iš­au­ga sa­vi­val­dy­bėms.

An­tra da­lis yra at­ve­jo va­dy­ba pa­gal Vai­ko tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­mą. Ir vie­nai, ir ki­tai funk­ci­joms ski­ria­mos pa­pil­do­mos lė­šos tiek iš vals­ty­bės biu­dže­to, tiek iš struk­tū­ri­nių lė­šų. Jas sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų tu­rė­ti pakankamai re­sur­sų už­tik­rin­ti.

Da­bar dėl glo­bė­jų. Kas­met tas skai­čius au­ga. Ar dėl, kaip jūs sa­ko­te, ski­ria­mų pi­ni­gų, nes kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės ski­ria dos­niau, kai ku­rios ma­žiau, ar dėl ki­tų in­ten­ci­jų. Ma­no gal­va, yra svar­bu, kad mes už­tik­rin­tu­me kiek ga­li­ma pla­tes­nį glo­bė­jų skai­čių. To­dėl svar­bu, kad di­di­nant lė­šas, ski­ria­mas glo­bė­jams, kar­tu aug­tų ir glo­bė­jų at­ran­ka, jų pa­ren­gi­mas ir jų pa­ly­dė­ji­mas, kon­tro­lė, mo­ni­to­rin­gas, kaip jiems se­ka­si tuos vai­kus pri­žiū­rė­ti. Tai tu­rė­tų už­tik­rin­ti glo­bė­jų cen­trai, kad vai­kai ne­bū­tų, kaip jūs sa­kė­te, pa­si­pel­ny­mo šal­ti­nis. Tai tu­rė­tų už­tik­rin­ti glo­bė­jų cen­trai, ku­rie ku­ria­mi vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Dėl vai­ko tei­sių tar­ny­bos spren­di­mų ir sa­vi­val­dy­bės įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­me aiš­kiai at­skir­ta, kas, ką, už ką spren­džia. Jei­gu bus ne­si­lai­ko­ma įsta­ty­mo, tai bus taip, kaip vi­so­se sri­ty­se, kur ne­si­lai­ko­ma įsta­ty­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me, mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vų sa­ky­ti dėl vi­so nie­kas ne­už­si­ra­šė, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: 92 – už, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Po pa­tei­ki­mo pro­jek­tams pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Kaip pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mi – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas siū­lo­mi dėl šių pro­jek­tų: Nr. XIIIP-2123, Nr. XIIIP-2124, Nr. XIIIP-2126. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mi – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas dėl šių pro­jek­tų: Nr. XIIIP-2125, Nr. XIIIP-2127 ir Nr. XIIIP-2128. Nau­jų siū­ly­mų ne­ma­tau. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 19 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu su­ta­ria­me? Ačiū. Pri­tar­ta.

 

15.59 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 4.184 ir 4.197 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4109, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 702, 704, 713, 715, 716, 720, 724 ir 746 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4110 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Ci­vi­li­nio ko­dek­so 4.184 ir 4.197 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jektas Nr. XIIP-4109. Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras E. Jan­ke­vi­čius. Pra­šom. Pa­tei­ki­mas. Pri­sta­to­te ir ly­di­mą­jį.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, da­bar­ti­nis tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas ne­nu­ma­to ga­li­my­bės už vyk­dy­mo pro­ce­se pri­vers­ti­nai re­a­li­zuo­ja­mą areš­tuo­tą tur­tą at­si­skai­ty­ti sko­lin­to­mis lė­šo­mis.

Dėl šios prie­žas­ties vyk­dy­mo pro­ce­se pri­vers­ti­nai re­a­li­zuo­ja­mą tur­tą ga­li įsi­gy­ti tik tie as­me­nys, ku­rie tu­ri su­kau­pę pa­kan­ka­mai pi­ni­gi­nių lė­šų at­si­skai­ty­ti už šį tur­tą, ar­ba tie as­me­nys, ku­rie ga­li pa­si­sko­lin­ti lė­šų įkeis­da­mi ki­tą, ne tą tu­ri­mą tur­tą. Tai­gi šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu įtvir­ti­na­ma tei­sė įgy­ti areš­tuo­tą tur­tą var­žy­ty­nė­se sko­lin­to­mis lė­šo­mis įkei­čiant bū­tent tą tur­tą.

Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pra­šom pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. At­si­sa­ko. Ta­da klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas mi­nist­re. Aš tik no­rė­jau pa­si­tiks­lin­ti, kur čia bu­vo tas drau­di­mas, nes da­bar ne­ma­tau, kad bū­tų kur nors nai­ki­na­mas tas drau­di­mas įsi­gy­ti ne už sko­lin­tas lė­šas, bet už ga­li­mai pa­im­tą pa­sko­lą, įkei­čiant tą tur­tą? Ne­ma­tau, kad bū­tų kur nors pa­nai­ki­na­mas tas, kaip jūs sa­ko­te, eg­zis­ta­vęs drau­di­mas įsi­gy­ti už sko­lin­tas lė­šas. Nie­kas nė­ra iš­brau­kia­ma, tik pa­pil­do­ma. Ar čia kur nors ne­pra­leis­ta?

E. JANKEVIČIUS. Ne, tik­rai ne­pra­leis­ta. Mū­sų tei­si­nin­kai ati­džiai pa­tei­kė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, da­bar tik­rai įtvir­ti­na­ma ga­li­my­bė var­žy­ty­nė­se tą tur­tą įsi­gy­ti sko­lin­to­mis lė­šo­mis, ki­taip sa­kant, imant kre­di­tą iš ban­ko. Pro­ce­dū­ra, aiš­ku, tuo­met už­truks šiek tiek il­giau, bet tu­rė­si­me pla­tes­nį ra­tą žmo­nių, ku­rie ga­li tą tur­tą įsi­gy­ti.

PIRMININKAS. Dau­giau klaus­ti ne­ma­tau už­si­ra­šiu­sių.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Ar yra kas nors? Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo?

Bal­suo­ja­me? Ge­rai, bal­suo­ja­me dėl šių pro­jek­tų.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: 94 – už, prieš – nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo ru­dens se­si­jo­je. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pritar­ta.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū.

 

16.03 val.

As­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-1374 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2096ES, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 79, 479 ir 589 straips­nių pakei­ti­mo ir 82 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2097, Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 49 ir 50 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2098, Ban­kų įsta­ty­mo Nr. IX-2085 55 straips­nio pa­kei­ti­mo ir 561 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2099, Dar­bo ko­dek­so 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2100, Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1428 4, 11, 13, 14, 15 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2101, Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 22 ir 291 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2102, Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1234 364, 368 ir 369 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2103, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų komisi­jos įsta­ty­mo Nr. IX-985 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2104, Administ­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 17, 20, 21, 29 ir 36 straips­nių pakei­ti­mo ir II da­lies II sky­riaus pa­pil­dy­mo ant­ruo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2105 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Ki­tas klau­si­mas – As­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-1374 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2096ES. Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras E. Jan­ke­vi­čius. Pra­šau.

E. JANKEVIČIUS. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ačiū. Ma­tyt, šį įsta­ty­mo pro­jek­tą rei­kė­tų pri­sta­ty­ti su vi­sais de­šimt ly­di­mų­jų…

PIRMININKAS. Taip.

E. JANKEVIČIUS. …įsta­ty­mų pro­jek­tų. Šiuo me­tu, kaip mes vi­si ži­no­me, Eu­ro­pos Są­jun­go­je vyks­ta as­mens duo­me­nų ap­sau­gos re­for­ma, ku­ria sie­kia­ma su­stip­rin­ti as­mens tei­sę į sa­vo as­mens duo­me­nų ap­sau­gą ir už­tik­rin­ti vie­no­do ir aukš­to ly­gio fi­zi­nių as­me­nų ap­sau­gą tvar­kant jų as­mens duo­me­nis vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

Pa­žy­mė­ti­na, kad reg­la­men­tas, ku­ris įsi­ga­lios už ke­lių die­nų – ge­gu­žės 25 die­ną, bus tai­ko­mas tie­sio­giai. Jo nuo­sta­tų ne­rei­kia per­kel­ti į na­cio­na­li­nę tei­sę, to­dėl As­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­me reg­la­men­tuo­ti tik tuos klau­si­mus, ku­riuos bū­ti­na reg­la­men­tuo­ti no­rint tin­ka­mai tai­ky­ti reg­la­men­tą ir ku­rie yra tie­sio­giai su­si­ję su reg­la­men­to rei­ka­la­vi­mais. Čia iš tik­rų­jų yra de­šimt įsta­ty­mų pro­jek­tų.

Aš ga­liu pa­mi­nė­ti ke­le­tą gal­būt to­kių svar­biau­sių as­pek­tų. Tai nė­ra tik­rai ker­ti­niai pa­kei­ti­mai, tie pa­kei­ti­mai yra to­kio dau­giau tech­ni­nio po­bū­džio. Pa­vyz­džiui, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mu siū­lo­ma ne ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė, o tai­ko­mos ad­mi­nist­ra­ci­nės bau­dos, su­ra­šy­tos reg­la­men­te. Taip pat Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­me siū­lo­mais pa­kei­ti­mais pir­miau­sia sie­kia­me su­stip­rin­ti žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus ne­pri­klau­so­mu­mą. Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­me siū­lo­ma tiks­lin­ti Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos įga­lio­ji­mus ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­je. Taip pat Vy­riau­sy­bės įsta­ty­me sie­kia­me su­stip­rin­ti Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos ne­pri­klau­so­mu­mą.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­me siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, ko­kiais tiks­lais Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ga­li tvar­ky­ti ati­tin­ka­mus as­mens duo­me­nis ir ko­kiais tiks­lais šie duo­me­nys ga­li bū­ti skel­bia­mi jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, ir taip to­liau. Tik­rai ger­bia­mų­jų Sei­mo na­rių pra­šau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo. Kaip mi­nė­jau, yra de­šimt įsta­ty­mų pro­jek­tų, nuo­dug­niai bū­tų ga­li­ma ko­mi­te­tuo­se iš­dis­ku­tuo­ti kiek­vie­ną at­ski­rą įsta­ty­mą. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą. Pir­ma­sis klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis mi­nist­re. Su dar­bų pra­džia! Gal kar­tu ga­lė­tu­mė­te at­sa­ky­ti. Kaip čia taip nu­tin­ka, kad Ben­dra­sis duo­me­nų ap­sau­gos reg­la­men­tas įsi­ga­lio­ja penk­ta­die­nį vi­soms Eu­ro­pos Są­jun­gos įmo­nėms, ta­čiau jū­sų mi­nis­te­ri­ja tik da­bar pa­tei­kia ly­di­muo­sius pro­jek­tus ir svars­ty­mas tik po mė­ne­sio? Ko­dėl įmo­nės jau da­bar tu­ri lai­ky­tis reg­la­men­to, o jū­sų mi­nis­te­ri­ja vė­luo­ja? Čia pir­ma­sis klau­si­mas. Ir ar bus tai­ko­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė įmo­nėms iki tol, kol įsi­ga­lios vi­si įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai, ku­riuos šian­dien pa­tei­kia­te?

E. JANKEVIČIUS. Ko­dėl vė­luo­ja? Esu mi­nist­ras tik pen­kias die­nas, bet tik­rai sten­gia­mės kuo sku­biau at­lik­ti tuos dar­bus, ku­rie po­rą mė­ne­sių, ne­bū­nant mi­nist­ro, bu­vo ne­pa­da­ry­ti. O da­bar pir­mus du tris mė­ne­sius Vals­ty­bi­nė duo­me­nų ap­sau­gos tar­ny­ba bus la­biau pa­ta­rė­jas, o ne bau­dė­jas, tiks­las bus iš­aiš­kin­ti, pa­dė­ti tin­ka­mai reg­la­men­tuo­ti vi­sus tei­sės ak­tus.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, tu­riu klau­si­mų, ka­dan­gi reg­la­men­tas tie­sio­giai tai­ko­mas, vis dėl­to čia dau­giau mū­sų to­je da­ly­je kal­ba­ma apie ga­li­my­bę skųs­ti Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos funk­ci­jas. Ta­čiau ma­no klau­si­mas toks pa­pras­tas. Kiek pa­si­keis si­tu­a­ci­ja su duo­me­nų kau­pi­mu ir per­da­vi­mu tre­čio­sioms ša­lims, nes čia yra kal­ba­ma apie tai? Ar kas nors kei­sis, ar ne­si­keis, bus vis­kas kaip anks­čiau, nes duo­me­nų kau­pi­mas da­bar iš tik­rų­jų vyks­ta ir pri­va­čio­se įmo­nė­se, pra­de­dant nuo spor­to klu­bų iki, aš ne­ži­nau, iki kur, vi­si kau­pia tuos duo­me­nis, o pas­kui jie ga­li at­si­dur­ti kur nors tre­čio­se ran­ko­se.

E. JANKEVIČIUS. Pa­si­keis iš es­mės, pir­miau­sia bus įtvir­tin­ta pa­mirš­ta­mu­mo tei­sė. Žmo­gui pa­gei­dau­jant, jo raš­tiš­ku pra­šy­mu tam tik­ros įstai­gos, ne­kal­bu apie kri­mi­na­li­nes duo­me­nų ba­zes, tik­rai tu­rės ir pri­va­lės pa­nai­kin­ti as­mens duo­me­nis. Taip pat pri­va­lės pa­gal as­mens pra­šy­mą per­teik­ti tre­čio­sioms ša­lims. Tar­ki­me, ko­kia nors įstai­ga tu­ri duo­me­nų ba­zę ir klien­tas no­ri per­ei­ti į ki­tą įstai­gą, tai da­bar tų duo­me­nų per­duo­ti ne­bu­vo pri­va­lo­ma. Pa­gal nau­ją reg­la­men­tą pri­va­lės, už­tik­ri­nant la­bai svar­bią as­mens duo­me­nų ap­sau­gą.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, dė­ko­ju už pro­jek­tus, no­riu tru­pu­tį pa­tiks­lin­ti tą klau­si­mą, ku­rį už­da­vė ma­no ko­le­ga S. Gent­vi­las. Iš tik­rų­jų ver­slas jau la­bai il­gą lai­ką ruo­šė­si tam, Vy­riau­sy­bė at­ne­ša pro­jek­tą tik da­bar, di­de­lį pa­ke­tą, kaip vis dėl­to vyks tas re­gu­lia­vi­mas? Jūs mi­nė­jo­te, kad ne­bau­si­te, tai koks tas pe­ri­odas to­le­ran­ci­jos vis dar to ne­bau­di­mo ir nuo ka­da vis dėl­to jau rei­kia lai­ky­tis vi­sos nu­sta­ty­tos tvar­kos? Aš su­pran­tu, kad jūs esa­te vi­siš­kai nau­jas žmo­gus mi­nist­ro pos­te, bet tik­rai la­bai keis­tai at­ro­do, kad vals­ty­bė pa­ti ne­si­lai­ko tai­syk­lių ir ver­čia pi­lie­čius, ir ver­slą jų lai­ky­tis? Tik da­bar svars­to­me tuos pro­jek­tus. Kaip ma­no­te, ko­dėl čia taip at­si­ti­ko?

E. JANKEVIČIUS. Sun­ku pa­sa­ky­ti, nes mi­nist­ro ne­bu­vo jau ke­le­tą mė­ne­sių, ma­tyt, to­dėl taip at­si­ti­ko. Aiš­ku, šis tei­sės ak­tas jau bu­vo pa­teik­tas Sei­mui prieš ku­rį lai­ką, reg­la­men­tas įsi­ga­lio­jo iš tie­sų 25 die­ną, jo pri­va­lu lai­ky­tis vi­siems, bet tik­rai aš esu ga­vęs la­bai daug nu­si­skun­di­mų ir pra­šy­mų iš įmo­nių ir pa­ti Duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja su­pran­ta, kad da­bar­ti­niu lai­ko­tar­piu, va­sa­rą, ru­dens pra­džio­je, rei­kia pa­dė­ti įmo­nėms su­si­tvar­ky­ti ir ne­bū­ti bau­dė­ju, o bū­ti pa­ta­rė­ju. Ačiū už klau­si­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mi­nist­re, ma­no klau­si­mas ga­lė­tų bū­ti su­si­jęs ir su ko­le­gų iš­sa­ky­tais nuo­gąs­ta­vi­mais, kad iš tik­rų­jų vė­lo­kai, bet jūs iš da­lies at­sa­kė­te – lai­ko at­gal ne­at­suk­si­me.

Ma­no klau­si­mas iš dvie­jų da­lių. Vie­na ver­tus, tai yra dėl vie­šų duo­me­nų pri­ei­na­mu­mo, kal­bant apie po­li­ti­kus ir apie jų de­kla­ra­ci­jas. Jau bu­vo pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja, kad ati­tin­ka­mos ins­ti­tu­ci­jos iš­ima se­nes­nes ne­gu kaž­kiek lai­ko skir­tas po­li­ti­kų in­te­re­sų de­kla­ra­ci­jas, tuo su­kel­da­mos ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nių pa­si­pik­ti­ni­mą, nes žmo­nės, pi­lie­čiai tu­ri tei­sę bū­ti in­for­muo­ti apie po­li­ti­kų vi­są is­to­ri­ją, ko­kie jų ry­šiai, san­ty­kiai su įvai­rio­mis struk­tū­ro­mis ir ki­tais da­ly­kais. Ar čia yra nu­ma­ty­ti ko­kie nors ap­ri­bo­ji­mai, ar čia bu­vo pa­leis­tas tik toks gan­das, kaip yra su tuo da­ly­ku?

Ir iš ki­tos pu­sės, kaip jūs ma­to­te ir jau­čia­te, koks ap­skri­tai yra pa­si­ruo­ši­mas Eu­ro­pos Są­jun­go­je? Ka­dan­gi nau­jas da­ly­kas, la­bai daug ne­ri­mo, tai, tar­ki­me, ne­ži­nau, jei fo­to­gra­fuo­ja­ma gat­vė­je ir įde­da­mos į sa­vo feis­bu­ko pa­sky­rą žmo­nių nuo­trau­kos, ar jau jie po penk­ta­die­nio ga­lės pa­skųs­ti įdė­ju­sį­jį, ar kaip ki­taip bus spren­džia­ma?

E. JANKEVIČIUS. Ačiū už klau­si­mą. Po­li­ti­kų de­kla­ra­ci­jos. Aš ne­tu­riu to­kios in­for­ma­ci­jos, kad ku­rios nors įstai­gos da­bar puo­lė jas iš­im­ti, tik­rai taip nė­ra. Mes, tarp kit­ko, ben­dra­vo­me šian­die­ną su Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riais, su pir­mi­nin­ke, ir­gi iš­reiš­kė nuo­gąs­ta­vi­mą, kad VRK ne­no­rė­tų iš­im­ti de­kla­ra­ci­jų. Bet aš ma­nau, taip tik­rai ne­at­si­tiks ir šiuo klau­si­mu mes dar tik­rai tu­rė­si­me vi­sas ga­li­my­bes pa­si­kal­bė­ti ko­mi­te­tuo­se. O dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos nuo­tai­kų tai pa­si­ruo­ši­mas yra pa­na­šus kaip ir Lie­tu­vo­je. (Bal­sai sa­lė­je) Ma­nau, kad ne.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ži­niask­lai­dos in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se, Eti­kos ko­dek­se taip pat yra reg­la­men­tas, kas su­si­ję su sa­vi­žu­dy­bių ro­man­ti­za­vi­mu. Ten reg­la­men­tuo­ja­ma, kad tie­siog ži­niask­lai­da ne­de­ta­li­zuo­tų ši­tų da­ly­kų. Da­bar jūs pa­mi­nė­jo­te dėl reg­la­men­to, ku­ris tie­sio­giai, ne­tie­sio­giai vei­kia dėl žur­na­lis­tų eti­kos ne­pri­klau­so­mu­mo. Tai ar ne­ma­no­te, kad gal rei­kė­tų vis dėl­to įsta­ty­mi­niu lyg­me­niu tai da­ry­ti, o ne reg­la­men­tu?

E. JANKEVIČIUS. Ačiū už klau­si­mą. Reg­la­men­tas įsi­ga­lio­ja įsta­ty­mi­niu lyg­me­niu. Mes ir kei­čia­me tuos de­šimt įsta­ty­mų, nes reg­la­men­tas įsi­ga­lio­ja tie­sio­giai. Ir ko­mi­te­tuo­se ga­lė­si­me prie kiek­vie­no at­ski­rai pri­ei­ti ir iš­dis­ku­tuo­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ar dėl mo­ty­vų kas už­si­ra­šė? Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Tuo­met kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Da­bar dė­me­sio! Ban­dy­siu įvar­din­ti siū­lo­mus ko­mi­te­tus. Dėl pa­grin­di­nio pro­jek­to kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mi – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 21 die­ną.

Ki­ti pro­jek­tai. Dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-2097 pa­grin­di­niu siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mu – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Taip pat dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-2105 yra to­kie pa­tys.

To­liau žiū­ri­me. Dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-2102 kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Tie pa­tys ko­mi­te­tai siū­lo­mi dėl pro­jek­tų Nr. XIIIP-2103 ir Nr. XIIIP-2104. Pro­jek­tas Nr. XIIIP-2098. Kaip pa­grin­di­nis – Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Pro­jek­tas Nr. XIIIP-2099. Kaip pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Pro­jek­tas Nr. XIIIP-2100. Kaip pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Ir pro­jek­tas Nr. XIIIP-2101. Kaip pa­grin­di­nis – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas.

Vi­sus siū­lo­ma svars­ty­ti iki bir­že­lio 21 die­nos.

 

16.15 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 33, 64, 108, 109, 115, 127, 174, 187, 205, 208, 209, 212, 213, 214, 426, 589, 599, 610, 613 ir 665 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 491 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1484ES (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo 491 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1484ES. Pra­šau, mi­nist­re, pri­sta­ty­ti.

E. JANKEVIČIUS. Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, su­dė­tin­ges­nis pro­jek­tas. Vie­nas iš Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mų šio ko­dek­so pa­kei­ti­mų yra su­si­jęs su nuo 2018 me­tų pa­didė­ju­siu ba­zi­nių baus­mių ir nuo­bau­dų dy­džiu. Ki­taip sa­kant, su­trum­pin­tai BBND. Iki šių me­tų sau­sio 1 die­nos šis dy­dis bu­vo 37 eu­rai 66 cen­tai. Nuo sau­sio 1 die­nos dy­dis pa­ki­to, ta­po 50 eu­rų. Vy­riau­sy­bei pa­di­di­nus šį BBND, iš­ki­lo po­rei­kis pro­por­cin­gai pa­di­din­ti ANK nu­sta­ty­tas bau­das.

Taip pat šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė už kon­tra­ban­dą ir ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis tai­ko­ma tik tuo­met, jei BBND dy­dis yra 150, ki­taip ta­riant, 5 tūkst. 646 eu­rai. O jei­gu kon­tra­ban­dos ver­tė vir­ši­ja šį nu­ma­ty­tą dy­dį, ta­da bū­tų tai­ko­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Taip pat rei­kia pa­sa­ky­ti, kad ši pa­strai­pa yra ly­di­mo­ji da­lis ki­to įsta­ty­mo, ku­ris jau yra pa­teik­tas, yra svars­to­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te.

Taip pat šiuo ANK pro­jek­tu siū­lo­ma vi­sais at­ve­jais, kai pro­to­ko­las su ad­mi­nist­ra­ci­niu nu­ro­dy­mu su­ra­šo­mas as­me­niui ne­da­ly­vau­jant, nu­sta­ty­ti aiš­kią ir vie­no­dą ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­ro­dy­mo įvyk­dy­mo ter­mi­no pa­bai­gą – 30 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo pro­to­ko­lo iš­siun­ti­mo die­nos.

Taip pat šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą nag­ri­nė­jan­čiam teis­mui ar ins­ti­tu­ci­jai įtvir­tin­ti pa­rei­gą nu­sta­ty­ti ter­mi­ną, per ku­rį tu­rė­tų bū­ti at­ly­gin­ta tur­ti­nė ža­la.

Taip pat šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te sie­kia­ma nu­sta­ty­ti ga­li­my­bę tai­ky­ti ne­tei­sė­tai įgy­to nau­do­ja­mo, lai­ko­mo, par­duo­da­mo, ga­ben­to, žy­mė­to ku­ro, ku­riam tai­ko­mos ak­ci­zo leng­va­tos, kon­fis­ka­vi­mą. Pra­šom pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą. Klau­sia P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mas mi­nist­re, bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė skir­tin­gais epi­zo­dais tai­ko­ma la­bai skir­tin­ga va­gys­tės at­žvil­giu, įsi­lau­ži­mo at­žvil­giu, ki­tais at­ve­jais. Va­gys­tės at­žvil­giu – tik­rai la­bai ne­di­de­lė su­ma ir bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Ar ne­rei­kė­tų taip pat tos kar­te­lės pa­kel­ti už ko­kią nors smul­kią va­gys­tę, kad bū­tų tai­ko­ma dar ad­mi­nist­ra­ci­nės nuo­bau­dos, bet ne­bū­tų tai­ko­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė?

E. JANKEVIČIUS. Taip, ga­li­ma iš da­lies su­tik­ti su jū­sų to­kiu pa­sa­ky­mu. Iš da­lies taip ir yra. Iki 5 tūkst. 600 eu­rų – ad­mi­nist­ra­ci­nė, kas per – bau­džia­mo­ji. Ga­li­ma ko­mi­te­te, aiš­ku, dis­ku­tuo­ti dėl tos kar­te­lės, ar ji ga­lė­tų bū­ti dar že­miau, ar ne. Bet kaip jau ger­bia­mas Sei­mas ap­si­spręs, taip ir bus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai, kaip pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo ru­dens se­si­jo­je.

 

16.18 val.

Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo Nr. I-606 pre­am­bu­lės, 1, 2, 3, 5 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2107 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo Nr. I-606 pre­am­bu­lės, kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2107. Mi­nist­re, pra­šom pa­teik­ti.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas Sei­me yra to­dėl, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pra­dė­jo Lie­tu­vai tai­ky­ti pa­žei­di­mo pro­ce­dū­rą. Šiuo me­tu pa­gal Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mą tei­sė tap­ti po­li­ti­nės par­ti­jos na­riu su­tei­kia­ma 18 me­tų su­lau­ku­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams. Ši tei­sė taip pat su­tei­kia­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je gy­ve­nan­tiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čiams, ta­čiau tik jei­gu įvykdomos vi­sos šios są­ly­gos: pir­ma, jie yra įgi­ję tei­sę nuo­lat gy­ven­ti Lie­tu­vo­je; an­tra, be per­trau­kos pra­gy­ve­no Lie­tu­vo­je dau­giau nei pen­ke­rius me­tus; tre­čia, nė­ra ki­tų ša­lių par­ti­jų ar po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­riai. Pa­gal ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą po­li­ti­nių par­ti­jų stei­gė­jais ga­li bū­ti tik Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai.

O ši­ta­me pro­jek­te pa­gal nau­jai siū­lo­mą reg­la­men­ta­vi­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos, pa­brė­žiu, tik Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės na­rės pi­lie­čiui, tei­sė­tai at­vy­ku­siam į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką il­ges­niam ne­gu tri­jų mė­ne­sių ter­mi­nui ir de­kla­ra­vu­siam sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą Lie­tu­vo­je, bū­tų su­tei­kia­ma tei­sė tap­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je stei­gia­mos po­li­ti­nės par­ti­jos stei­gė­ju ar jau įre­gist­ruo­tos po­li­ti­nės par­ti­jos na­riu. Toks įsta­ty­mo pro­jek­tas yra pa­teik­tas.

Ga­liu pa­sa­ky­ti ke­le­tą pa­vyz­džių apie mū­sų kai­my­nus. Es­ti­jo­je yra pri­im­tas ga­na li­be­ra­lus įsta­ty­mo pro­jek­tas, Lat­vi­jo­je yra pa­na­šiai, tik Lat­vi­jos pi­lie­čių tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 200, o Len­ki­jai yra ne­pri­im­ti­nas toks va­rian­tas ir nuo 2014 me­tų jai vyks­ta pa­žei­di­mo pro­ce­dū­ra.

Tai­gi, ger­bia­mas Sei­me, pra­šom ap­si­spręs­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už to­kį iš­sa­mų pri­sta­ty­mą. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, pra­šom pa­tiks­lin­ti, ar tei­sin­gai su­pran­tu aiš­ki­na­mą­jį raš­tą, kad jie ga­lės bū­ti po­li­ti­nių par­ti­jų stei­gė­jais, to­dėl tu­rės ly­gias ga­li­my­bes kar­tu su Lie­tu­vos pi­lie­čiais vi­sa­pu­siš­kai nau­do­tis sa­vo tei­se da­ly­vau­ti po­li­ti­nė­je veik­lo­je, rin­ki­mų me­tu bū­ti iš­rink­tiems į Eu­ro­pos Par­la­men­tą ir vie­tos sa­vi­val­dos ta­ry­bą?

E. JANKEVIČIUS. Taip.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Va­di­na­si, jie ga­lės vi­sa­pu­siš­kai da­ly­vau­ti po­li­ti­nė­je veik­lo­je. Jūs kaip ar­gu­men­tą pri­im­ti sa­ko­te pra­dė­tą Eu­ro­pos Są­jun­gos, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pro­ce­dū­rą prieš mus. Bet jei­gu žiū­rė­tu­me vals­ty­bės in­te­re­sų, ne vien tik pro­ce­dū­ri­nių in­te­re­sų, ar ne­ma­to­te ri­zi­kos, kad įvai­rių prie­šiš­kų ša­lių pi­lie­čiai ar su­si­ję su prie­šiš­ko­mis ša­li­mis ga­lė­tų da­ly­vau­ti mū­sų po­li­ti­nė­je sis­te­mo­je?

E. JANKEVIČIUS. Aš ne kaip ar­gu­men­tą pa­sa­kiau. Ačiū už klau­si­mą. Tie­siog pa­žei­di­mo pro­ce­dū­ra yra pra­dė­ta. Aš ne­bu­vau šio įsta­ty­mo ren­gė­jas. Jis, aiš­ku, iš es­mės bu­vo pa­reng­tas iki ma­nęs. Bet be­veik vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys to­kį reg­la­men­ta­vi­mą tu­ri. Aiš­ku, ko­mi­te­tų me­tu mes dar tik­rai ga­lė­si­me ko­kias nors griež­tes­nes, ap­sau­gan­čias nuo­sta­tas įtvir­tin­ti šia­me įsta­ty­me. Rei­kės ap­si­spręs­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, vis dėl­to jūs gal­būt ga­na sku­bo­tai, no­rė­da­mas re­a­guo­ti į tą tei­si­nio pa­žei­di­mo pro­ce­dū­rą, pa­tei­kė­te pro­jek­tą. Pats sa­ko­te, kad ko­mi­te­te ką nors dar ban­dy­si­te tiks­lin­ti, ri­bo­ti, bet ne­ma­nau, kad tai bus leng­va pa­da­ry­ti, nes par­ti­jos na­riai tur­būt ne­ga­lės bū­ti ke­lių rū­šių – tu­rin­tys ma­žes­nes tei­ses ir di­des­nes tei­ses. Va­di­na­si, mes už­sie­nie­čiui, ki­tos ša­lies pi­lie­čiui, su­tei­kia­me ga­li­my­bę bū­ti net Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos pir­mi­nin­ku. Kaip ži­no­me, kar­tais par­ti­jų pir­mi­nin­kai yra svar­bes­ni ir už prem­je­rus, ir už mi­nist­rus, jei­gu va­do­vau­ja įta­kin­gai par­ti­jai. Vis dėl­to gal­būt ge­riau bū­tų per­ei­ti tą tei­si­nio pa­žei­di­mo pro­ce­dū­rą ir mė­gin­ti gin­ti po­zi­ci­ją? Ar jūs žiū­rė­jo­te, iš ku­rių Eu­ro­pos tei­sės ak­tų mū­sų sto­ji­mo įsi­pa­rei­go­ji­mų iš­plau­kė tas rei­ka­la­vi­mas, kad mes bū­ti­nai tai tu­ri­me pri­im­ti?

E. JANKEVIČIUS. Mes tu­ri­me tai pri­im­ti, nes yra pra­dė­ta pa­žei­di­mo pro­ce­dū­ra. Bet aš ne­sa­kau, kad rei­kia skir­tin­gai ver­tin­ti tos pa­čios par­ti­jos na­rius, ar tai ES pi­lie­tis, ar ne ES pi­lie­tis, bet gal­būt mes ga­li­me ko­kį nors ir Lat­vi­jos va­rian­tą pa­si­rink­ti ko­mi­te­te, kai to­je par­ti­jo­je ga­lė­tų bū­ti dau­giau mū­sų ša­lies pi­lie­čių. Yra įvai­rių ga­li­my­bių. Da­bar aš at­ėjau ir pri­sta­tau pro­jek­tą, pa­teik­tą jau iki ma­nęs, ir pra­šau Sei­mo ap­si­spręs­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Bet ko­kiu at­ve­ju vis tiek klau­si­mų lie­ka. Šiuo at­ve­ju ma­no klau­si­mas toks. Prieš tai ga­lio­ju­sia­me pro­jek­te, kaip ži­note, bu­vo lei­džia­ma da­ly­vau­ti par­ti­jos na­riams, bet su tam tik­ro­mis iš­ly­go­mis. Pa­vyz­džiui, tu­rė­jo bū­ti gy­ve­nęs Lie­tu­vo­je pen­ke­rius me­tus (da­bar to ne­lie­ka) ir tu­rė­jo ne­bū­ti ki­tų par­ti­jų na­riu ki­to­se vals­ty­bė­se. Kaip mes iš­veng­si­me šios ko­li­zi­jos, kad, pa­vyz­džiui, vie­no­je vals­ty­bė­je jis vie­nos par­ti­jos na­rys, ki­to­je – ki­tos, nes ir sės­lu­mo ter­mi­no nė­ra? Kaip šiuo at­ve­ju mes iš­veng­si­me?

E. JANKEVIČIUS. Ma­tyt, jis tik­rai ga­lės bū­ti ke­lio­se ša­ly­se gal­būt pa­na­šios pa­krai­pos po­li­ti­nės par­ti­jos na­riu. O pa­tik­rin­ti ga­li­my­bių… Iš tik­rų­jų tu­rė­si­me sun­ku­mų.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re! La­bai at­si­pra­šau, ko­le­ga. Iš tik­rų­jų aš su­pran­tu jū­sų si­tu­a­ci­ją – čia ne jū­sų pro­jek­tas, bet vis dėl­to gal­būt bu­vo ga­li­ma ir ne­at­ei­ti su juo šian­dien, nes iš to, ką mes iš­gir­do­me, man su­si­da­rė la­bai pa­pras­tas įspū­dis – mes kal­ba­me apie pi­lie­ty­bės ins­ti­tu­to de­val­va­ci­ją. Toks įspū­dis iš to, ką mes gir­di­me. Ger­bia­mas mi­nist­re, gal vis dėl­to ne­sku­ba­me su ši­tuo rei­ka­lu? Tru­pu­tė­lį grįž­ta­me at­gal kur nors ar­ba mes grą­žin­si­me tru­pu­tė­lį at­gal ir, ap­mąs­tę vi­sus už ir prieš, ta­da gal­būt žen­ki­me žings­nį, nes iš tik­rų­jų tai, ką gir­di­me, yra da­ly­kas, ku­riam pri­tar­ti bus la­bai sun­ku.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū už klau­si­mą ar pa­sa­ky­mą, ger­bia­mas Sei­mo na­ry. Taip, aš ma­nau, kad vis dėl­to po pa­tei­ki­mo rei­kė­tų pri­tar­ti, o pas­kui dis­ku­tuo­ti ko­mi­te­tuo­se, ger­bia­mas Sei­mas tik­rai tu­ri vi­są va­lią iš­min­tin­gai ap­si­spręs­ti iš­dis­ku­ta­vęs šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ko­mi­te­tuo­se.

PIRMININKAS. Klau­sia P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, aš no­riu pri­min­ti to­kią is­to­ri­ją. Kai bu­vo­me oku­puo­ti, dar So­vie­tų Są­jun­go­je, bu­vo ga­li­ma įra­šy­ti į pa­są tau­ty­bę, da­bar jau to­kios gra­fos ne­li­ko – į pa­są tau­ty­bės ne­ga­li­me ra­šy­ti. Ar ne­pri­ei­si­me prie to, kad grei­tai ne­bus ga­li­ma ra­šy­ti pi­lie­ty­bės? Ar ne­at­eis to­kios Eu­ro­pos Są­jun­gos nuo­sta­tos? Ki­tas kon­kre­tes­nis klau­si­mas. Ge­rai, tar­kim, Sei­mas ap­si­spręs­tų ir pri­im­tų ši­tą įsta­ty­mą, o par­ti­ja sa­vo įsta­tuo­se ne­leis­tų ki­tų ša­lių pi­lie­čiams bū­ti par­ti­jos na­riais, tai tos par­ti­jos įsta­tai ne­bū­tų re­gist­ruo­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je, ar taip?

E. JANKEVIČIUS. Ma­tyt, kad taip, vis tiek yra įsta­ty­mo vir­še­ny­bė.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aš gal iš ki­tos pu­sės klau­si­mo pa­klau­siu – ar ne­ga­lė­tu­me dar pra­plės­ti ra­to žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų bū­ti po­li­ti­nių par­ti­jų stei­gė­jais ir na­riais. Pa­vyz­džiui, tu­rin­tys il­ga­lai­kį gy­ve­ni­mo lei­di­mą Lie­tu­vo­je, bet esan­tys ne Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pi­lie­čiai? Ar ne­ga­lė­tų bū­ti, pa­vyz­džiui, Eu­ro­pos eko­no­mi­nės ben­dri­jos na­rių, to­kių kaip Nor­ve­gi­ja, Švei­ca­ri­ja, Is­lan­di­ja, pi­lie­čiai taip pat na­riais, ar čia yra ko­kia nors di­rek­ty­va, ku­ri mus ri­bo­ja? Dė­kui už at­sa­ky­mą.

E. JANKEVIČIUS. Ne­ma­nau, kad to­kia di­rek­ty­va yra, ku­ri ri­bo­tų jū­sų pa­siū­ly­mą. Tai yra pa­siū­ly­mas, rei­kia svars­ty­ti. Da­bar tie­siai iš tri­bū­nos aš ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, bet svars­ty­ti vi­suo­met ga­li­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Aš kaž­kaip pa­si­gen­du lo­gi­kos, tai no­rė­čiau pa­klaus­ti. Žiū­rė­ki­te, da­bar jei­gu žmo­gus dir­ba mies­te, sa­ky­kim, Vil­niaus mies­te ir sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ruo­ja kur nors Šal­či­nin­kuo­se, tai jis į Vil­niaus ta­ry­bą pa­tek­ti ne­ga­li, nors jis jau čia dir­ba ko­kių 40 me­tų, o čia at­va­žia­vę trims mė­ne­siams ga­li pa­tek­ti. Ar jums ne­at­ro­do, kad tai ne­lo­giš­ka?

E. JANKEVIČIUS. Ne, tai čia… Ačiū už klau­si­mą, už pa­ste­bė­ji­mą. Pro­jek­tas yra apie tai, kad jei­gu Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­tis gau­na lei­di­mą nuo­la­tos gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, de­kla­ruo­ja čia gy­ve­na­mą­ją vie­tą, tuo­met jis ga­li tap­ti Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos na­riu. (Bal­sai sa­lė­je) Ir ati­tin­ka­mai Rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to ta­da jau ki­tas ga­li­my­bes.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aiš­ku, čia mes, tei­si­nin­kai, ga­lė­tu­me gin­čy­tis dėl iš­vis jo bū­ti­nu­mo, rei­ka­lin­gu­mo. Ma­no gal­va, tik­rai jo ne­rei­kia. Bet ma­no klau­si­mas… Yra ki­tas da­ly­kas – da­bar yra pa­bė­gė­lių. Jie ir­gi gau­na lei­di­mą gy­ven­ti vie­no­je iš Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių ir pa­bė­gė­liai, anot jū­sų, to­kiu at­ve­ju ga­lė­tų da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Kiek pa­bė­gė­lių bu­vo Lie­tu­vo­je, 90 % jų pa­bė­go. Bu­vo vie­no­je vals­ty­bė­je kaž­ka­da ge­ras spren­di­mas, Grai­ki­jo­je, jei­gu aš ge­rai at­si­me­nu, ga­li bal­suo­ti ar bal­sa­vi­mo tei­sę ga­li gau­ti tik tie pi­lie­čiai, ku­rie gi­mė ir už­au­go te­nai, o ne tie, ku­rie at­vy­ko. Ką mes čia da­bar da­ro­me? Gal vi­są Af­ri­ką čia su­veš ne­drau­giš­kos mums ša­lys ir da­ly­vaus mū­sų rin­ki­muo­se.

E. JANKEVIČIUS. Ne­ži­nau, ką ir at­sa­ky­ti. Jei­gu pa­bė­gė­liai iš­vyks­ta iš Lie­tu­vos, ta­da jie ne­be­dek­la­ruo­ja gy­ve­na­mo­sios vie­tos Lie­tu­vo­je, tuo­met jau pa­gal ši­tą tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą ne­ga­lė­tų bū­ti po­li­ti­nių par­ti­jų na­riais.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tuo­met, kai dar Lie­tu­va ne­bu­vo Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir apie tai ne­bu­vo net mąs­ty­ta (kal­bu apie J. Ba­sa­na­vi­čiaus lai­kus), J. Ba­sa­na­vi­čius, iš­va­žia­vęs į Bul­ga­ri­ją, ta­po Var­nos mies­to ta­ry­bos na­riu ir ini­ci­ja­vo Var­nos mies­to ku­ror­to sta­tu­so su­tei­ki­mą, bu­vo vie­nas iš ide­o­lo­gų te­nai. Jau tais lai­kais mū­sų tau­tos pa­triar­chas da­ly­va­vo už­sie­nio vals­ty­bių sa­vi­val­dos veik­lo­je, po­li­ti­nė­je veik­lo­je ir ta­da į tai bu­vo žiū­ri­ma.

Grįž­tant prie ma­no as­me­ni­nio pa­vyz­džio, aš esu bu­vęs tri­jų už­sie­nio vals­ty­bių tri­jų par­ti­jų na­rys: Šve­di­jos Folk­par­tiet, šian­die­ni­nių li­be­ra­lų, Nor­ve­gi­jos kon­ser­va­to­rių Høyre par­ti­jos na­rys ir Da­ni­jos Venst­re par­ti­jos na­rys. Pri­me­nu tik tai, kad Nor­ve­gi­ja, ku­ri nė­ra Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė, ne Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­tį, ta­da lie­tu­vį, pri­ėmė į par­ti­ją.

Man at­ro­do, tai yra di­de­lė stip­ry­bė, jei­gu vals­ty­bės ga­li pa­si­trauk­ti ir pri­si­dė­ti vi­sus, ku­rie no­ri jung­tis prie po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo. Jei­gu mes kiek­vie­ną kar­tą žiū­rė­si­me į žmo­nes per įta­ri­mo priz­mę, kad ap­lin­kui mus tik šni­pai ir blo­gie­čiai, ku­rie sie­kia su­griau­ti ši­tą vals­ty­bę, mes iš­va­ry­si­me ta­len­tin­giau­sius. O to­kios ša­lys, ku­rios pri­trauks ir už­sie­nie­čius pa­vers šių vals­ty­bių kū­rė­jais, tos vals­ty­bės vi­sa­da pir­maus ta­len­tus pri­trauk­da­mos, o ne ta­len­tus at­stum­da­mos.

Ma­nau, įsta­ty­mas la­bai rei­ka­lin­gas, rei­kė­tų dar la­biau pra­plės­ti, kas ga­lė­tų tap­ti po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vais, nes pa­ties J. Ba­sa­na­vi­čiaus pra­ei­tis mus įpa­rei­go­ja ti­kė­ti, kad tai yra įma­no­ma, ir rei­kė­tų to­kius as­me­nis įtrauk­ti į mū­sų po­li­ti­nes par­ti­jas. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš gal ne­ma­ty­čiau šian­dien ko­kių nors prak­ti­nių for­ma­lių grės­mių, jei­gu mes pri­im­tu­me tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bet vis tiek, aš ma­nau, mes tu­ri­me žiū­rė­ti į kon­sti­tu­ci­nius prin­ci­pus. Be abe­jo, ge­rai, kai Lie­tu­vo­je ap­si­gy­ve­nęs žmo­gus iš kar­to ga­li da­ly­vau­ti ben­druo­me­ni­nė­je veik­lo­je, gal­būt sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. Čia kaip tik yra pla­čios ga­li­my­bės, to­kią tei­sę lo­giš­ka re­a­li­zuo­ti ne per par­ti­ją. O per par­ti­ją vis dėl­to žmo­gus jau kaip pi­lie­tis iš­ei­na, man at­ro­do, į es­mi­nį san­ty­kį su vals­ty­be, per par­ti­ją iš­skir­ti­nę tei­sę tu­rė­da­mas for­muo­ti cen­tri­nes val­džios ins­ti­tu­ci­jas.

Jei­gu mes pri­ima­me ši­tą įsta­ty­mą, la­bai leng­va ran­ka su­tei­kia­me šią iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę bet ku­rios ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės pi­lie­čiui, ku­ris sa­vo vals­ty­bę ge­rai ži­no, iš­lie­ka pi­lie­čiu ten ir yra san­ty­kis su ja, Lie­tu­vo­je, gal­būt net ne­mo­kant kal­bos, ne­ži­nant mū­sų Kon­sti­tu­ci­jos, tie­siog per par­ti­ją įgy­ti tą iš­im­ti­nę pi­lie­čių pri­vi­le­gi­ją.

Aš ma­nau, kad vis dėl­to tai bū­tų sku­bo­tas spren­di­mas, tuo la­biau kad mi­nist­ras pats iš tri­bū­nos sa­ko, kad pro­jek­tas pa­reng­tas dar iki jo. Su­prask, jei­gu jis bū­tų ren­gęs, tai bū­tų pa­ren­gęs ge­res­nį. Ne­su­pran­tu, ko­dėl mes tu­rė­tu­me pri­tar­ti to­kiam ne­to­bu­lam va­rian­tui.

PIRMININKAS. Vi­sos nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 39, prieš – 6, su­si­lai­kė 43. Pro­jek­tui ne­pri­tar­ta.

Tai gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu ini­cia­to­riams pa­siū­ly­ti to­bu­lin­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

16.34 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1031 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IV (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2175 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1031 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IV (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2175. Pra­ne­šė­jas – B. Ma­te­lis. Pra­šom.

B. MATELIS (MSNG). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Pra­šau į šio pa­va­sa­rio se­si­ją įtrauk­ti Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo Nr. I-606 pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Nie­kas klaus­ti ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo bal­suo­ti. Ge­rai, bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 48, prieš – 11, su­si­lai­kė 28. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Svars­ty­mas. Nie­kas kal­bė­ti ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų taip pat. Ar už­si­ra­šė? Tuoj pa­žiū­rė­si­me. Nė­ra, nie­kas ne­už­si­ra­šė. Tai ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 41, prieš – 15, su­si­lai­kė 31. De­ja, ne­pri­tar­ta. Ne­pri­ėmė­me nu­ta­ri­mo.

Ki­tas klau­si­mas – Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo tre­čiuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4669VK. Pra­ne­šė­jai… Su­pra­tau, kol kas pra­ne­šė­jas vė­luo­ja. Gal ga­li­me ki­tą klau­si­mą iš ei­lės?

 

16.37 val.

Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 10 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1199(3) (pa­tei­ki­mas)

 

Tai L. Mat­ke­vi­čie­nės – Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 10 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1199(3). Pra­ne­šė­ja, kaip mi­nė­jau, L. Mat­ke­vi­čie­nė. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, leis­ki­te pa­teik­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, pa­reng­tą…

PIRMININKAS. Kar­tu ir ly­di­mą­jį pri­sta­to­te, taip? Kar­tu. Ačiū.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Taip. At­si­žvel­gę į Vy­riau­sy­bės iš­va­dą, ku­rią tei­kė­me dėl Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo 18, 10 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo bei dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­ni­gų plo­vi­mo, Te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mų straips­nių pa­kei­ti­mo ir ku­rią svars­tėme ko­mi­te­tuo­se, at­si­žvel­gė­me į pa­teik­tas pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus. At­si­žvelg­da­mi į tai, kad žino­me, kad azar­ti­nių lo­ši­mų re­kla­ma tam­pa vis pa­trauk­les­nė, su­si­de­dan­ti iš įvai­rios pa­pil­do­mos vaiz­di­nės, gar­si­nės in­for­ma­ci­jos, ku­ri ska­ti­na iš­ban­dy­ti lo­ši­mus, ir iš­ki­lo tas po­rei­kis nu­sta­ty­ti griež­tes­nius rei­ka­la­vi­mus lo­ši­mo re­kla­mai.

Tai­gi šiuo įsta­ty­mu ir siū­lo­ma, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je drau­džia­ma re­kla­muo­ti azar­ti­nius lo­ši­mus, iš­sky­rus azar­ti­nių lo­ši­mų or­ga­ni­zuo­jan­čių ben­dro­vių pa­va­di­ni­mus, pre­kės žen­klus ir or­ga­ni­zuo­ja­mų lo­ši­mų rū­šis. Jei­gu nu­ro­dy­ta in­for­ma­ci­ja skel­bia­ma in­ter­ne­to sve­tai­nė­se, ji pri­va­lo bū­ti be nu­krei­pi­mo į ki­tą in­ter­ne­to sve­tai­nę ga­li­my­bės. In­ter­ne­to sve­tai­nė­se, ku­rio­se skel­bia­ma vai­kams, pa­aug­liams skir­ta in­for­ma­ci­ja, yra drau­džia­ma skelb­ti bet ko­kią su azar­ti­niais lo­ši­mais su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją.

Taip pat, kaip mi­nė­jau, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra pa­reng­tas at­si­žvel­giant į mū­sų Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tą prie­mo­nę griež­tin­ti la­biau­siai pa­žei­džia­mų vi­suo­me­nės gru­pių ap­sau­gos nuo ga­li­mo nei­gia­mo lo­ši­mų po­vei­kio rei­ka­la­vi­mus, įskai­tant, kaip sa­kiau, mi­nė­tus re­kla­mos rei­ka­la­vi­mus ir ri­bo­ji­mus. Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je, iš­sky­rus ben­dro­vių pa­va­di­ni­mus, azar­ti­nių lo­ši­mų kie­kis mak­si­ma­liai ri­bo­ja­mas, kad tos in­for­ma­ci­jos ne­bū­tų. Sie­kiant, kad ši re­kla­ma ne­bū­tų pa­trauk­li, kaip sa­kiau, drau­džia­ma nu­ro­dy­ti pa­pil­do­mą vaiz­di­nę, gar­si­nę… šiuo me­tu ypač, kaip jūs ži­no­te, yra tos re­kla­mos, kur ak­to­riai – tuk tuk CityBet ir t. t.

Taip pat šio įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mą lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riui pa­tik­rin­ti klien­tų ta­pa­ty­bę bei drau­di­mą į šias vie­tas įleis­ti jau­nes­nius kaip 18 me­tų as­me­nis. Ta­pa­ty­bės nu­sta­ty­mo rei­ka­la­vi­mas yra bū­ti­nas tam, kad į lo­ši­mų vie­tas ne­pa­tek­tų tiek ne­pil­na­me­čiai, tiek as­me­nys, pa­tei­kę pra­šy­mus ne­leis­ti loš­ti. Tai ati­tin­ka Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo 10 straips­nio 21 da­lį, kur nu­sta­ty­ta, kad as­me­nis, pa­tei­ku­sius pra­šy­mus ne­leis­ti jiems loš­ti ir da­ly­vau­ti nuo­to­li­niuo­se lo­ši­muo­se, drau­džia­ma įleis­ti į lo­ši­mų or­ga­ni­za­vi­mo vie­tas ir leis­ti jiems da­ly­vau­ti nuo­to­li­niuo­se lo­ši­muo­se.

Taip pat drau­džia­ma į lo­ši­mų or­ga­ni­za­vi­mo vie­tas įleis­ti as­me­nis, ku­rie teis­mo tvar­ka ir pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio ko­dek­so 1 da­lies sky­riaus skir­snį pri­pa­žin­ti ne­veiks­niais ar­ba ri­bo­tai veiks­niais šio­je sri­ty­je ir leis­ti to­kiems as­me­nims da­ly­vau­ti nuo­to­li­niuo­se lo­ši­muo­se. Šių rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dy­mą pri­va­lo už­tik­rin­ti lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­rius. Šiuo me­tu pra­šy­mus yra pa­tei­kę apie 4 tūkst. as­me­nų ir moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad dėl vie­no pro­ble­mi­nio lo­šė­jo ken­čia ma­žiau­siai 20–30 as­me­nų ap­lin­kui. Tai­gi yra toks pa­vyz­dys, kad šis skai­čius su­da­ro be­veik Pa­ne­vė­žio mies­to gy­ven­to­jų skai­čių, yra apie 88 tūkst.

Tai­gi kvie­čiu ši­tam įsta­ty­mui pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge, už iš nau­jo pa­teik­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Kaip ma­to­me, jis reikš­min­gai ap­ge­nė­tas, pa­ly­gin­ti su tuo, ką tei­kė­te anks­čiau. Ti­kė­ti­na, kad kils ma­žiau pro­ble­mų. Bet iš tie­sų tei­sin­gas žings­nis kal­bant apie lo­ši­mų pri­klau­so­my­bę ir vi­są pre­ven­ci­jos sis­te­mą. No­riu in­for­muo­ti, jog šiuo me­tu per mė­ne­sį ne­no­rin­čių loš­ti už­si­re­gist­ruo­ja, kiek anks­čiau už­si­re­gist­ruo­da­vo per vi­sus me­tus. Tie skai­čiai daž­nai net­gi ko­re­liuo­ja su tam tik­rų lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­rių pel­nais ir apy­var­to­mis. Tai­gi ma­to­me ten­den­ci­ją Lie­tu­vo­je, kad lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riai už­dir­ba ne iš pra­mo­gos, o daž­nai už­dir­ba iš žmo­nių, ser­gan­čių pri­klau­so­my­be.

Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, ma­no klau­si­mas jums. Ko­kias dar pa­pil­do­mas pre­ven­ci­nes prie­mo­nes pla­nuo­ja­te ar gal­vo­ja­te, ar įsi­vaiz­duo­ja­te, ku­rias rei­kė­tų įgy­ven­din­ti no­rint už­tik­rin­ti, kad ma­žiau žmo­nių tap­tų pri­klau­so­mi nuo lo­ši­mų?

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Šiaip tai iš tik­rų­jų mes dė­jo­me di­de­les pa­stan­gas, kad mū­sų bū­tų griež­tes­nis rei­ka­la­vi­mas dėl azar­ti­nių lo­ši­mų ir re­kla­mos ir t. t., bet mes tie­siog da­bar at­si­žvel­gė­me į Vy­riau­sy­bės iš­va­das ir tie­siog ati­tin­ka­mai ko­mi­te­tuo­se bu­vo pa­siū­ly­ta. Ma­nau, kad pro­gra­mą vyk­dy­si­me at­ei­ty­je dėl tų azar­ti­nių lo­ši­mų, o da­bar šian­dien, ma­nau, bū­tų la­bai gra­žu, jei­gu mes pri­im­tu­me ši­tą įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, dėl re­kla­mos to­je da­ly­je tik­rai aš iš es­mės pri­ta­riu, ne­tu­riu klau­si­mų, bet to­je da­ly­je dėl kiek­vie­no, ei­nan­čio į la­žy­bų punk­tą, as­mens do­ku­men­to tik­ri­ni­mo. Jūs ši­tą rei­ka­la­vi­mą įra­šo­te tik tuo as­pek­tu, kad bū­tų la­bai už­tik­rin­ta, jog ne­pa­klius ne­pil­na­me­tis. Mes pri­si­me­na­me, ko­kią nei­gia­mą re­ak­ci­ją su­kė­lė, kai pre­ky­bos tin­klai bu­vo su­ma­nę to­kią pik­ty­bi­nę ak­ci­ją iš se­nu­kų rei­ka­lau­ti pa­so tuo pre­teks­tu, kad pa­tik­rin­tų, jog jis tu­ri dau­giau kaip 18 me­tų. Čia ir­gi ne­nu­ma­to­ma ko­kia nors re­gist­ra­ci­ja, jog sa­ky­tų, kad rei­kia as­mens do­ku­men­to, o tik tik­ri­na­ma, ar žmo­gus tu­ri 18 me­tų. Da­bar iš gar­baus am­žiaus žmo­gaus, sa­kys, mes tu­ri­me im­ti, Sei­mas taip pri­ėmė. Ar tik­rai čia to rei­kia? Ar ne­už­te­ko tos nuo­sta­tos, kad kai ky­la abe­jo­nių, jog žmo­gus, t. y. jau­nuo­lis, ne­tu­ri 18 me­tų, ta­da pa­pra­šo­ma do­ku­men­to?

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Šiaip iš tik­rų­jų mes ne­pra­šo­me, kai ma­to­me am­žių ir ga­li­me įver­tin­ti, kad jis yra vy­res­nis ne­gu 25 me­tų, mes ma­to­me, kad jis, sa­ky­kim, jau… Bet ka­da yra įta­ri­mas, ar jis yra pil­na­me­tis, ar ne­pil­na­me­tis, aš ma­nau, kad bū­ti­na net­gi pa­tik­rin­ti ta­pa­ty­bę, nes mes no­ri­me ap­sau­go­ti tą la­biau­siai pa­žei­džia­mų žmo­nių gru­pę, bū­tent ne­pil­na­me­čius. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ki­tas klau­sia R. Mar­ti­nė­lis. Pra­šau.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti pra­ne­šė­jos, ko­kio re­zul­ta­to ti­ki­ma­si su­lauk­ti ši­taip griež­ti­nant są­ly­gas? Iš tik­rų­jų ko­kie bū­tų re­zul­ta­tai?

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Kaip aš mi­nė­jau, la­biau­siai mes ti­ki­mės, kad kai ne­bus tos to­kios pa­trauk­lios vaiz­di­nės, gar­si­nės re­kla­mos, ku­ri tik­rai ža­lo­ja, ypač ne­pil­na­me­čių, sa­ky­kim, psi­chi­ką, tai sie­kia­ma… Ma­nau, kad ji bus ma­žiau pa­trauk­li ir ma­žiau rink­sis tą pri­klau­so­my­bę, ma­žiau bus pri­klau­so­mų žmo­nių, nes da­bar tie­siog pa­dik­tuo­ja iš­ban­dy­ti tai, kas kar­tais yra taip ro­man­ti­zuo­ja­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Baub­lys.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, pra­šom pa­sa­ky­ti, o kaip bus bau­džia­mi tie, ku­rie ne­si­lai­kys šio įsta­ty­mo nuo­sta­tų? Ko­kio dy­džio bau­dos bus nu­ma­to­mos? Ačiū.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Šiaip, sa­ky­kim, dėl azar­ti­nių lo­ši­mų bau­dų aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, gal dau­giau Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­ba. Bet, kiek man yra ži­no­ma, apie 1,5 tūkst. ir net­gi iki 4 tūkst. tos bau­dos nu­ma­to­mos. Čia Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­ba dau­giau ga­lė­tų pa­sa­ky­ti. Ji­nai vyk­dys.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Var­ka­lys.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, no­rė­jau pa­klaus­ti to­kio da­ly­ko. Su­pran­tu, kad do­ku­men­to rei­ka­la­vi­mas iš as­me­nų iki 18 me­tų ar vy­res­nių tur­būt yra rei­ka­lin­gas dar ir tam, kad jei­gu žmo­gus yra pa­tei­kęs pra­šy­mą ap­ri­bo­ti jo įlei­di­mą į lo­ši­mo na­mus, tam rei­ka­lin­gas do­ku­men­tas, ne­svar­bu, ko­kio am­žiaus ji­sai bū­tų. Bet ma­no klau­si­mas bū­tų ki­tas. Kaip bū­tų su lo­te­ri­jų žai­di­mais? Ar jų re­kla­ma bus taip pat reg­la­men­tuo­ta?

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Lo­te­ri­jų žai­di­mus reg­la­men­tuo­ja Lo­te­ri­jų įsta­ty­mas. Ma­nau, kad jis tu­rė­tų ati­tik­ti Lo­te­ri­jų įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, aš taip pat no­riu pa­dė­ko­ti tams­tai už pa­to­bu­lin­tą šį įsta­ty­mą. Ma­to­si ne­ma­žai įdė­tų jė­gų ir pa­stan­gų to­bu­li­nant jį. Ir ži­nant, ka­da mes ma­tė­me pir­mo su­si­ti­ki­mo me­tu, ka­da or­ga­ni­za­vo­te su­si­ti­ki­mą, bu­vo pa­kvies­ti vi­sų or­ga­ni­za­ci­jų, lo­ši­mo or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, ga­lų ga­le ir šei­mos na­riai, ku­rių, sa­ky­kim, bu­vo ir žmo­na, ir ki­ti gi­mi­nės, ku­rių vy­ras, vai­kas, ta­pęs jau li­go­niu, ka­da yra už­sta­to­mi… Pra­lo­šę stam­bio­mis su­mo­mis pa­si­sko­li­na di­džiu­les pi­ni­gų su­mas, už­sta­to ma­ši­ną, už­sta­to bu­tą, žmo­na ne­ži­no, krei­pia­si ant­sto­liai, ma­to­si, koks svar­bus ir rei­ka­lin­gas šis įsta­ty­mas ir tos re­kla­mos re­gu­lia­vi­mas. Ta­čiau aš vis dėl­to drį­siu pa­klaus­ti, kur ta­da lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riams bus ga­li­ma re­kla­muo­ti sa­vo pa­slau­gas? Ar iš­vis bus ga­li­ma?

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Šiaip lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riams, kaip ži­no­me, pa­ti re­kla­ma ne­drau­džia­ma tais at­ve­jais. Kaip ži­no­me, bus pa­va­di­ni­mas, lo­ši­mo rū­šys, ir ši­tas da­ly­kas ne­drau­džia­mas, bet yra drau­džia­ma re­kla­muo­ti pa­čius azar­ti­nius lo­ši­mus, sa­ky­kim, kvies­ti ir pa­na­šiai. O ta re­kla­ma kaip ir bus vi­sur lei­džia­ma tiek, kiek ga­lio­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je ši­tas įsta­ty­mas. Pa­ti re­kla­ma ne­bus drau­džia­ma, bet ji­nai bus ne­gy­va, ne­ju­dan­ti ir šiek tiek ma­žiau pa­trauk­les­nė. Ma­nau, kad ji­nai duos re­zul­ta­tų, kai pra­dės veik­ti, kai įsi­ga­lios įsta­ty­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Aš vėl no­rė­čiau grįž­ti prie to įpa­rei­go­ji­mo pa­teik­ti as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tą. No­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kiu tiks­lu griež­ti­na­ma ši nuo­sta­ta, nes ir da­bar ga­lio­ja drau­di­mas loš­ti as­me­nims, ku­riems nė­ra 18 me­tų.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Ma­to­te, yra pats tas tiks­las vi­so ši­to, kad, kaip ir sa­kiau, bū­tų ap­sau­go­ti ne­pil­na­me­čiai. Kad ir da­bar, sa­ky­ki­me, jie tu­ri tei­sę pa­tek­ti į tuos lo­ši­mo na­mus, o da­bar, kai jie pa­teiks do­ku­men­tą, aš ma­nau, kad į lo­ši­mo ben­dro­ves jiems ne­pa­vyks pa­tek­ti. Kar­tais bū­na, kad tas ne­pil­na­me­tis kar­tais lo­šia per tar­pi­nin­ką. Jis ga­li loš­ti įė­jęs. Da­bar kaip tik, ma­nau, tos griež­ti­ni­mo prie­mo­nės ap­sau­gos.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, aš no­riu pa­si­tei­rau­ti dėl skir­tin­gų lo­ši­mo rū­šių. Jūs sun­kiai at­sa­kė­te į klau­si­mą dėl lo­te­ri­jų, ko­le­ga už­da­vė klau­si­mą, kad daž­niau­siai pri­klau­so­my­bės, su­sir­gi­mai pri­klau­so nuo pel­no. Tai kaip skir­tin­gi sek­to­riai: lo­te­ri­jos, ka­zi­no, A, B gru­pių au­to­ma­tai… Jūs ga­li­te pa­teik­ti duo­me­nis, ku­rio­je vie­to­je čia mes tu­ri­me di­džiau­sią pro­ble­mą? Ger­bia­ma­sis ko­le­ga sa­kė: už­sta­to­mi au­to­mo­bi­liai ir pa­na­šiai. Yra la­bai ne­di­de­lė sri­tis, jūs ga­li­te pa­sa­ky­ti at­ski­rų rū­šių pel­ną ir pri­klau­so­mus, ser­gan­čius žmo­nes, kad mes ga­lė­tu­me ne ak­lai pri­im­ti, bet pri­im­ti, ži­no­da­mi kon­kre­čią įvai­rių sričių fak­to­lo­gi­ją. Ačiū už at­sa­ky­mą.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Mie­las ko­le­ga, kaip jūs ži­no­te, lo­te­ri­jas nu­sta­to ar­ba lo­te­ri­jas kon­tro­liuo­ja Lo­te­ri­jų įsta­ty­mas. Su­tin­ka­te su tuo, kad Lo­te­ri­jų įsta­ty­mas yra toks? Ir aš už jį, Lo­te­ri­jos… Ne to sie­kiu. Lo­te­ri­jų, taip, yra vi­so­kių: spor­ti­nių, mo­men­ti­nių lo­te­ri­jų, o mes kal­ba­me apie azar­ti­nių lo­ši­mų pri­klau­so­my­bę. Pri­klau­so­my­bė, kaip ži­no­te, yra li­ga. Ir vie­nam pri­klau­so­my­be ser­gan­čiam žmo­gui iš­gy­dy­ti rei­kia vos ne 60 tūkst., kad jis vi­siš­kai… ir tai jis ne­iš­gis, įver­ti­nant tai, kad nuo pra­džios jo su­sir­gi­mo, diag­no­za­vi­mo, gy­dy­mo, re­a­bi­li­ta­ci­jos ir in­teg­ra­ci­jos vie­nas žmo­gus ša­liai kai­nuo­ja 60 tūkst. Aš ma­nau, kad ši­tas ke­lias už­draus­ti bū­tų kaip ir pre­ven­ci­ja. Drau­di­mas tai yra pre­ven­ci­ja. O skai­čių aš ne­ga­liu da­bar de­ta­li­zuo­ti, aš tik ži­nau, kad tai yra blo­gy­bė. Pri­klau­so­my­bė tai yra blo­gy­bė ir jos rei­kia veng­ti. Mes tie­siog pre­ven­ci­nį dar­bą dir­ba­me čia su­si­rin­kę.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jai, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Da­bar mo­ty­vai. Mo­ty­vai dėl vi­so už – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, aš no­riu pa­si­tiks­lin­ti: dėl 9b bus ant­ras pri­sta­ty­mas, nes ten vi­siš­kai į ki­tą pu­sę pro­jek­tas?

PIRMININKAS. Dėl abie­jų.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų abu pro­jek­tai yra la­bai skir­tin­gi, nes vie­nas yra už pre­ven­ci­ją, o ki­tas yra (nie­kaip ne­su­pran­tu, ko­dėl su­plak­tas yra) prieš pre­ven­ci­ją. Tai yra trum­pi­na­mas lai­ko­tar­pis, per ku­rį tu­ri tei­sė­sau­ga su­re­a­guo­ti ar na­cio­na­li­nio sau­gu­mo tar­ny­bos su­re­a­guo­ti dėl pa­žei­di­mų ir žmo­nių, ku­rie pa­ten­ka į azar­ti­nių lo­ši­mų or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­tal­pas, ir trum­pi­na­mas lai­ko­tar­pis, kiek lai­ko tu­ri sau­go­ti tą in­for­ma­ci­ją. Čia yra du la­bai la­bai skir­tin­gi pro­jek­tai, ir mū­sų dar­bo­tvarkėje, ku­rią mes tvir­ti­na­me, bu­vo pri­sta­ty­ti kaip du at­ski­rai pri­sta­to­mi pro­jek­tai.

Ne­su­pran­tu, ko­dėl da­bar yra su­plak­ta, pra­šom pa­si­tiks­lin­ti, ar mes čia ne­da­ro­me pa­žei­di­mo, nes pir­mas pro­jek­tas yra tei­sin­gas pro­jek­tas, jis di­di­na pre­ven­ci­ją, jis už­tik­ri­na pa­gal­bą, jis ri­bo­ja ag­re­sy­vią re­kla­mą ir jam rei­kia pri­tar­ti. Bet ant­ra­sis pro­jek­tas yra vi­siš­kai ki­toks, jis prieš­ta­rau­ja Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to po­zi­ci­jai, ku­ri sa­ko, kad tu­ri sau­go­ti 180 die­nų in­for­ma­ci­ją, ir mes vi­sai ne­se­niai tam pri­ta­rė­me. Da­bar grą­ži­na­ma at­gal ir ma­ži­na­ma iki 45. Tai yra du skir­tin­gi pro­jek­tai, ei­nan­tys į dvi skir­tin­gas pu­ses. Aš ne­ži­nau, kaip mes ga­li­me ben­drai pro­jek­tams pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Su­pra­tau, kad jūs pa­si­sa­kė­te už. Aš tik re­a­guo­siu dėl pa­sta­bos, nes dar­bo­tvarkėje taip yra nu­ro­dy­ta, kad tai yra ly­di­ma­sis. Aš at­si­klau­siau Lai­mu­tės, ar ji pri­sta­to abu pro­jek­tus. Tai ji pa­mi­nė­jo, kad abu. Ta­čiau ma­tau, kad ky­la klau­si­mų, to­dėl aš siū­ly­čiau bal­suo­ti skir­tin­gai už abu va­rian­tus. Ga­li­ma? Ma­nau, ra­si­me ben­drą su­ta­ri­mą.

Dar mo­ty­vai už. Ar no­rė­tu­mė­te dėl šio pir­mo­jo pa­si­sa­ky­ti? My­ko­lai, pra­šom. Tuoj įjungs. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Kvie­čiu, ko­le­gos, iš tik­rų­jų pa­lai­ky­ti. Trum­pas pa­si­sa­ky­mas. Pro­jek­tas yra tei­sin­gos kryp­ties, reikš­min­gai ap­ge­nė­ta tai, kas bu­vo anks­čiau. Tai yra tei­sin­ga pre­ven­ci­jos sri­tis. La­bai svar­bu čia ne­su­sto­ti ir kal­bė­ti apie to­les­nius da­ly­kus, apie pa­gal­bą žmo­nėms, ne­no­rin­tiems loš­ti, ku­rių vis dau­gė­ja. Tai yra pa­grin­di­nė sri­tis, ku­riai, man at­ro­do, mes tu­ri­me skir­ti dau­giau dė­me­sio, ne tik ri­bo­ti ga­li­my­bes, bet ir su­teik­ti pa­gal­bą, ir tai tu­ri bū­ti ben­dra­me pre­ven­ci­jos pa­ke­te. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš. Tuoj, mi­nu­tė­lę. Man at­ro­do, jei­gu ge­rai pa­me­nu, bu­vo J. Ole­kas. Taip. J. Ole­kas – mo­ty­vai prieš.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ne­ži­nau, kaip jūs da­bar mums lei­si­te iš­sa­ky­ti nuo­mo­nes, nes aš la­bai pri­ta­riu My­ko­lo iš­reikš­tai min­čiai, kad ne­iš­gir­do­me iš ko­le­gės jo­kių mo­ty­vų, ko­dėl rei­kia sau­go­ti in­for­ma­ci­ją ge­ro­kai trum­piau, tai yra be­veik ke­tu­ris kar­tus trum­piau, ne­gu bu­vo nu­ma­ty­ta įsta­ty­muo­se, kad įra­šai apie lo­ši­mus tu­ri bū­ti sau­go­mi 180 die­nų, da­bar pa­lie­ka­mos tik 45 die­nos. Ne­gir­dė­jau mo­ty­vų, to­dėl ne­tu­riu jo­kių ar­gu­men­tų pa­ra­gin­ti jus tam pri­tar­ti. Aš kvies­čiau to­kiam sau­go­ji­mo lai­ko trum­pi­ni­mui tik­rai ne­pri­tar­ti.

O dėl pir­mo­jo klau­si­mo. Dar kar­tą no­riu iš­dės­ty­ti tą po­zi­ci­ją, kad iš tik­rų­jų mes ne­tu­ri­me in­for­ma­ci­jos apie la­bai skir­tin­gas lo­ši­mų rū­šis. Mes su ko­le­ge esa­me abu gy­dy­to­jai. Vie­na in­for­ma­ci­ja yra apie te­ra­pi­nius li­go­nius, ki­ta – apie chi­rur­gi­nius. Ne­ga­li vi­sur su skal­pe­liu mo­suo­ti, nes te­ra­pi­nį li­go­nį ga­li­ma iš­gy­dy­ti ir tab­le­te. Aš kvies­čiau, kad… gal­būt šian­dien ne­tu­ri­me tos in­for­ma­ci­jos, bet svars­ty­mo me­tu la­bai aiš­kiai ži­no­tu­me, apie ko­kias sri­tis, skau­dan­čias, ser­gan­čias, su­ke­lian­čias tur­to iš­švais­ty­mą ir pri­klau­so­my­bę, kal­ba­me, kad ga­lė­tu­me pri­im­ti tik­slius, ri­bo­jan­čius spren­di­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pir­mo­jo įsta­ty­mo pro­jek­to, t. y. dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-1199(3).

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 73, prieš – 1, su­si­lai­kė 8. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Pa­pil­do­mo nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo ru­dens se­si­jo­je. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dar A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šom.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas dar no­rė­tų bū­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Ka­dan­gi Lai­mu­tė pri­sta­tė ir ant­rą­jį klau­si­mą…

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti, kad mes svars­ty­tu­me dar šio­je se­si­jo­je – bir­že­lio 26 die­ną.

PIRMININKAS. Dar re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). No­riu pra­neš­ti, kad kol Sei­mas pri­ima to­kias ge­ras pa­tai­sas ar ban­do jas pri­im­ti, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je esan­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja to­liau sėk­min­gai at­lei­džia la­žy­bų punk­tus nuo že­mės mo­kes­čio – ma­ži­na že­mės mo­kes­tį. Fi­nan­sų mi­nist­ras ma­ne gir­di. Kai Vil­nius pa­pra­šys iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­pil­do­mų pi­ni­gų, aš pra­šau fi­nan­sų mi­nist­ro bū­ti­nai at­kreip­ti dė­me­sį, nuo ko at­lei­džia, ko­kias įstai­gas at­lei­džia nuo mo­kes­čio sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je vy­rau­jan­ti Li­be­ra­lų frak­ci­ja.

PIRMININKAS. A. Pa­lio­nis. Pra­šom.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą dėl no­ti­fi­ka­vi­mo, dėl 1 straips­nio pa­kei­ti­mo. Ar čia pro­ce­dū­riš­kai mes tu­ri­me kaž­ką pa­da­ry­ti, ar nie­ko? Nie­ko?

PIRMININKAS. Ka­dan­gi ant­rą­jį klau­si­mą jau pri­sta­tė, tai kvie­čiu dėl mo­ty­vų. J. Ja­ru­tis – už. Gal no­rė­tu­mė­te jūs pri­sta­ty­ti, nes jūs tur­būt ge­riau ži­no­te? Pra­šau. A. Pa­lio­nis. Pra­šau dar kar­te­lį pri­sta­ty­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

 

16.58 val.

Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 151, 161 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIII-771 3 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1969 (pa­tei­ki­mas)

 

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­riu pri­sta­ty­ti pro­jek­tą ir ko­dėl to­kia idė­ja ki­lo. Jei­gu pri­si­min­tu­me, pra­ei­tą ru­dens se­si­ją Vy­riau­sy­bė at­ne­šė pro­jek­tą, kur ir bu­vo nu­ma­čiu­si sau­go­ji­mo lai­ką – 45 die­nas. Pats bu­vau ini­cia­to­rius ir Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas svars­tė ir siū­lė 180 die­nų. Bet, svars­tant šią pa­va­sa­rio se­si­ją azar­ti­nių lo­ši­mų pro­jek­tą (mes Sei­me ne­pri­ta­rė­me ir siun­tė­me au­to­rius to­bu­lin­ti), dis­ku­tuo­jant su Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­ba, ji pa­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją, kad jiems yra svar­biau ne sau­go­ji­mo die­nų skai­čius, o įra­šo ko­ky­bė, nes tos sau­go­ji­mo die­nos 180 die­nų šian­dien dar ne­ga­lio­ja. Jos įsi­ga­lios tik­tai 2019 m. sau­sio 1 d.

Pa­gal tą pro­jek­tą, ku­rį mes pri­ėmė­me, Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­ba tu­rė­jo nu­sta­ty­ti lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riams vaiz­do ko­ky­bę ir jie nu­sta­tė žy­miai di­des­nę ko­ky­bę, kad ga­lė­tų iden­ti­fi­kuo­ti as­me­nis, ir dėl to siū­lo kaip kom­pro­mi­są, nes tai yra di­de­lės iš­lai­dos – į sau­go­ji­mą rei­kia in­ves­tuo­ti pi­ni­gus, siū­lo kom­pro­mi­są – su­trum­pin­ti tą sau­go­ji­mo lai­ką. O jei­gu žiū­rė­tu­me pa­gal skun­dus, ar už­ten­ka to lai­ko, tai, kaip Lo­ši­mo prie­žiū­ros ko­mi­si­ja pa­sa­kė, jiems už­ten­ka 30 die­nų. Jei­gu yra gau­na­mas skun­das, jis yra gau­na­mas an­trą, tre­čią die­ną po įvy­kio ir ta­da jau įra­šas sau­go­ja­mas, kol skun­das yra iš­spren­džia­mas. Tiek trum­pai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Nė­ra. M. Ma­jau­s­kas. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga An­driau, aš pui­kiai pa­me­nu, kai mes svar­s­tė­me šį pro­jek­tą ir mes vi­sai ne­se­niai pa­tys pri­ėmė­me spren­di­mą ir jį pa­tvir­ti­no­me čia nu­sta­ty­da­mi 180 va­lan­dų. Ar­gu­men­tas bu­vo toks… Die­nų. Bu­vo toks, kad Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas at­krei­pė dė­me­sį į po­rei­kį tu­rė­ti il­ges­nį, ir vie­nas iš ar­gu­men­tų tai, jog to­se įstai­go­se, to­je ter­pė­je daž­nai lan­ko­si žmo­nės, ku­rie ne tik­tai lo­ši­mų prie­žiū­rai ga­lė­tų bū­ti įdo­mūs, bet ir na­cio­na­li­nio sau­gu­mo tar­ny­boms, ku­rios rū­pi­na­si na­cio­na­li­niu sau­gu­mu. Ma­tyt, jiems no­rė­tų­si tu­rė­ti il­ges­nį lai­ko­tar­pį įra­šui ir ga­li­my­bę ste­bė­ti, ir tu­rė­ti tą in­for­ma­ci­ją. Ko­dėl gi ši­to­je si­tu­a­ci­jo­je jūs ma­no­te, jog ver­slas yra ne­pa­jė­gus sau­go­ti tos in­for­ma­ci­jos 180 die­nų, ką mes jau ką tik esa­me pri­ėmę? Ko­dėl tai, jū­sų ma­ny­mu, reikš­min­gai ap­sun­kin­tų jų si­tu­a­ci­ją? Tam mums net rei­kė­tų keis­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą.

A. PALIONIS (LSDDF). My­ko­lai, aš tik­tai no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad su 180 die­nų pro­jek­tas, ku­rį mes esa­me pri­ėmę, įsi­ga­lio­ja 2019 m. lap­kri­čio 1 d. Nau­ji įra­šai at­si­ras tik­tai 2019 m. lap­kri­čio 1 d. Ši­tuo pro­jek­tu siū­lo­me trum­pin­ti lai­ką, pa­gal Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­bos rei­ka­la­vi­mus ge­rin­ti įra­šo ko­ky­bę, nes ir na­cio­na­li­niu sau­gu­mu be­si­rū­pi­nan­čioms ins­ti­tu­ci­joms, ko­kia pras­mė iš įra­šo, iš ku­rio tu ne­ga­li iden­ti­fi­kuo­ti as­mens? Ir ar­ti­na­me įsi­ga­lio­ji­mo da­tą – tai yra 2019 m. sau­sio 1 d. Vi­sais 11 mė­ne­sių įsi­ga­lio­ji­mas yra anks­tes­nis.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). La­bai ačiū už pa­tei­ki­mą. Ma­no klau­si­mas bū­tų pa­na­šus. Ta­da kie­no pra­šy­mu, ar tik vien Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­bos, nes ka­da mes dis­ku­ta­vo­me dėl sau­go­ji­mo ter­mi­no ir ko­ky­bės, tai kaip tik rei­ka­la­vo­me ge­ros ko­ky­bės ir 180 die­nų. Da­bar ar ta­da kom­pa­ni­jos, ku­rios kom­pa­ni­jos ta­da, ka­da jos ne­ga­li sau­go­ti… Iš kur čia at­si­ran­da tas da­ly­kas, kad ko­ky­bė ge­ra, bet ta­da rei­kia bū­ti­nai trum­pai sau­go­ti?

A. PALIONIS (LSDDF). Ne, iš es­mės yra taip, kad fil­muo­ja, plius dar rei­kė­tų pa­pil­dy­ti, kad fil­muo­ja ne tik lo­ši­mo apa­ra­tus, o fil­muo­ja ir įė­ji­mą, kur yra re­gist­ra­ci­ja ir žmo­gaus pa­tik­ri­ni­mas, ar jis ati­tin­ka am­žių, ar nė­ra pa­ra­šęs pra­šy­mo, kad ne­no­ri loš­ti. Kaip mi­nė­jau, pir­mi­nis va­rian­tas Vy­riau­sy­bės ir bu­vo 45 die­nos. Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­ba, svars­tant ko­mi­te­te ir dar­bo gru­pė­je, ir tas pats M. Ma­jaus­kas… Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­bos pra­šy­mu tai bu­vo.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ši­mas.

A. ŠIMAS (LVŽSF). Ačiū. Man vis tiek tru­pu­tį ne­aiš­ku. Prieš tai at­sa­kė­te į klau­si­mą. Jūs sa­ko­te, kad rei­kia ge­rin­ti ko­ky­bę, su­trum­pin­ti lai­ką. Kaip su­pra­tau, pra­šy­mas ver­slo gru­pių, nes lai­ky­mas 180 die­nų jiems kai­nuo­ja bran­giau, nes ko­ky­bė bus ge­res­nė. Tos lai­ky­mo vie­tos, už (…) fil­ma­vi­mą užims di­des­nes vie­tas, ten rei­kės ser­ve­rių ir pa­na­šiai. Tai jūs da­ro­te kaip ir nuo­lai­dą lo­ši­mo įmo­nėms? Čia iš­ei­na toks kaip ir su­si­ta­ri­mas, mes jums su­trum­pi­na­me, jūs pa­da­ro­te ge­rą ko­ky­bę, bet su­trum­pi­na­me, ma­žes­nius. Ar čia nė­ra net to­kio ver­slo pro­te­ga­vi­mo, aš sa­ky­čiau?

A. PALIONIS (LSDDF). Ga­lė­čiau at­sa­ky­ti jums ir­gi. Ge­rin­ti ko­ky­bę ga­li­ma ir­gi ke­liais eta­pais. Ko­kia ko­ky­bė ge­ra, nė­ra vie­no stan­dar­to. Yra ke­li stan­dar­tai. Kaip Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­ba pa­sa­kė, yra pa­im­tas tas stan­dar­tas, pagal ku­rį bus ma­ty­ti vei­dai, ne­gu kad jie su­ma­žins stan­dar­tą. Tai ne Sei­mas spren­džia, ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus nu­sta­to, ką pri­ėmė­me įsta­ty­mo pro­jek­tu prieš tai, Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­ba.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mes kal­ba­me apie tą pa­tį, bet vis tiek ne­aiš­ku. Jei­gu mums svar­biau­sias ak­cen­tas yra ge­ra ko­ky­bė, tai kaip ji­nai su­si­ju­si su lai­ku? Mes da­bar, esant šiuo­lai­ki­nėms tech­no­lo­gi­joms, ga­li­me lai­ky­ti ir 10–20 me­tų, ta ko­ky­bė vis tiek iš­liks. Jei­gu kam nors pa­to­giau sa­vo ty­ri­mams, dar­bui tu­rė­ti il­ges­nį lai­ky­mo lai­ką, dėl to tik­rai nie­kas, jo­kia įmo­nė, ben­dro­vė ne­nu­ken­tės. Čia juk ne ak­me­nis ki­še­nė­je ne­šio­ti. Čia yra laik­me­nos, ku­rias pa­dė­jai ir ga­li pa­mirš­ti. Pri­rei­kė – pa­gal kar­to­te­ką iš­si­trau­kei ir per­žiū­rė­jai. Ma­nau, kad čia mes gin­či­ja­mės vi­sai tuš­čio­je vie­to­je. Kaip jūs ma­no­te?

A. PALIONIS (LSDDF). Gal ne vi­sai taip. Pa­im­ki­me te­le­fo­ną, kur yra dvie­jų me­ga­pik­se­lių ka­me­ra ir de­šim­ties me­ga­pik­se­lių ka­me­ra. Su dvie­jų me­ga­pik­se­lių ka­me­ra pa­da­ry­ta nuo­trau­ka užims sep­ty­nis aš­tuo­nis kar­tus ma­žiau vie­tos nei su de­šim­ties. Ly­giai tas pats ir dėl vaiz­do ko­ky­bės. Tai ir yra pa­grin­di­nė min­tis, kad bus rei­ka­lau­ja­ma di­de­lių tal­pyk­lų, kur sau­go­ti tą vaiz­do įra­šą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – J. Ja­ru­tis. At­si­sa­ko. M. Pui­do­kas. Ir­gi nė­ra. Nuo­mo­nė prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kaip ir mi­nė­jau, čia du la­bai skir­tin­gi pro­jek­tai. Pir­mas apie pre­ven­ci­ją, rei­ka­lin­gas čia. Ant­ras yra toks, ku­ris iš tik­rų­jų šiek tiek kve­pia in­te­re­sų at­sto­va­vi­mu. Aš tik­rai nuo­šir­džiai ti­kiu, kad A. Pa­lio­nis ne­at­sto­vau­ja ver­slo in­te­re­sams čia, Sei­me. Bet pats siū­ly­mas tik­rai toks, kad ne­de­ra su ta nuo­tai­ka ir ta idė­ja, koks bu­vo pir­mas – apie azar­ti­nių lo­ši­mų pre­ven­ci­ją.

Gal­būt rei­kė­tų kal­bė­ti apie įsi­ga­lio­ji­mo grei­ti­ni­mą, apie ko­ky­bės ge­ri­ni­mą, bet apie lai­ko­tar­pį, ku­rį tu­ri bū­ti sau­go­ma ta in­for­ma­ci­ja, tik­rai ne­rei­kė­tų net gal­vo­ti. Gal net rei­kė­tų gal­vo­ti apie il­gi­ni­mą, nes, kaip ir mi­nė­jau, iš tik­rų­jų, re­mian­tis na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­for­ma­ci­ja, žmo­nės, ku­rie lan­ko­si, yra jiems te­nai įdo­mūs, ir daž­niau­siai tie pa­žei­di­mai ar kas nors at­si­tin­ka ne vie­ną die­ną ar dvi die­nas po, bet pra­ėjus tam tik­ram lai­ko­tar­piui. Tai iš tik­rų­jų kvie­čiu la­bai at­sar­giai gal­vo­ti apie pri­ta­ri­mą tam, kas ga­li šian­dien at­ro­dy­ti kaip ver­slo in­te­re­sų ten­kini­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 51, prieš – 6, su­si­lai­kė 22. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.11 val.

Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 1, 2, 10, 26, 28, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo tre­čiuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4669VK, Administra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 134 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4670VK (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 1, 2, 10, 26, 28, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo tre­čiuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4669VK. Pra­ne­šė­jas mi­nist­ras V. Ša­po­ka kar­tu pri­sta­to ir ly­di­mą­jį.

V. ŠAPOKA. La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Tei­kiu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pats pro­jek­tas pa­reng­tas įgy­ven­di­nant Vals­ty­bės kon­tro­lės vals­ty­bi­nio au­di­to ata­skai­tos re­ko­men­da­ci­jas aiš­kiau reg­la­men­tuo­ti žai­di­mų au­to­ma­tais reg­la­men­ta­vi­mo veik­lą. Pa­grin­di­nis tiks­las: pa­pil­dy­ti Azar­ti­nių lo­ši­mo įsta­ty­mą nuo­sta­to­mis, įtvir­ti­nan­čio­mis žai­di­mų au­to­ma­tais or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos tei­si­nį pa­grin­dą; nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mus Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je žai­di­mų au­to­ma­tus eks­plo­a­tuo­jan­tiems sub­jek­tams; nu­sta­ty­ti ins­ti­tu­ci­ją, at­sa­kin­gą už žai­di­mų au­to­ma­tų ati­tik­ties Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­me nu­sta­ty­tiems rei­ka­la­vi­mams tik­ri­ni­mą, žai­di­mų au­to­ma­tų pa­sų ir spe­cia­lių­jų žai­di­mų au­to­ma­tų žen­klų iš­da­vi­mą.

Iš es­mės dau­ge­lis įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­mų nuo­sta­tų per­ke­lia­ma iš šiuo me­tu ga­lio­jan­čios žai­di­mų au­to­ma­tais or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos, ku­ri pa­tvir­tin­ta Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu. Ten nu­sta­ty­ta, kad žai­di­mų au­to­ma­to ati­tik­tį nu­sta­ty­tiems spe­cia­lie­siems tech­ni­niams rei­ka­la­vi­mams tik­ri­na ir žai­di­mų au­to­ma­tų pa­sus ir spe­cia­liuo­sius žen­klus iš­duo­da Vals­ty­bi­nė met­ro­lo­gi­jos tar­ny­ba. Rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad 2014 me­tais, re­or­ga­ni­za­vus mi­nė­tą tar­ny­bą iš­da­li­ji­mo bū­du, žai­di­mų au­to­ma­tais or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka li­ko ga­lio­ti, ta­čiau ne­li­ko ins­ti­tu­ci­jos, ku­ri bū­tų at­sa­kin­ga už žai­di­mų au­to­ma­tų ati­tik­ties nu­sta­ty­tiems rei­ka­la­vi­mas tik­ri­ni­mą, žai­di­mų au­to­ma­tų pa­sų ir spe­cia­lių­jų žen­klų iš­da­vi­mą. Šią tei­si­nę spra­gą, mū­sų įsi­ti­ki­ni­mu, bū­ti­na pa­nai­kin­ti, nes ky­la ri­zi­ka, kad ga­li bū­ti eks­plo­a­tuo­ja­mi ne­pa­tik­rin­ti, ne­tu­rin­tys pa­sų ir spe­cia­lių­jų žen­klų žai­di­mų au­to­ma­tai, taip pat ga­li bū­ti eks­plo­a­tuo­ja­mi žai­di­mų au­to­ma­tai, ku­rie iš­ore ar­ba sa­vo funk­ci­jo­mis imi­tuo­ja lo­ši­mų įren­gi­nius, o ins­ta­liuo­to­mis pro­gra­mo­mis ar­ba žai­di­mais azar­ti­nius lo­ši­mus ga­li žais­ti ne­pil­na­me­čiai.

Kar­tu kaip ly­di­ma­sis pro­jek­tas yra tei­kia­mas Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 134 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jo pa­grin­di­nis tiks­las – nu­ma­ty­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už žai­di­mų au­to­ma­tais or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos pa­žei­di­mus. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Pir­ma­sis klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš no­riu pa­klaus­ti. Kas jums truk­dė ar kas jū­sų tar­ny­boms truk­dė ir kas bu­vo toks ap­si­lei­dęs, kad pa­teik­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te įsta­ty­mas įsi­ga­lio­ja nuo 2017 m. sau­sio 1 d.? Da­bar yra 2018 m. ge­gu­žės 22 d., tai ko­dėl tiek il­gai pra­gu­lė­jo jū­sų stal­čiu­je ir ko­dėl tik to­kia kva­li­fi­ka­ci­ja jū­sų ko­le­gų, dar­buo­to­jų, kad jie, daug tai­sy­da­mi, ne­su­ge­bė­jo net da­tų pa­tai­sy­ti?

V. ŠAPOKA. Ka­dan­gi šie ter­mi­nai yra iš­li­kę nuo pra­di­nio va­rian­to ir Sei­mui bu­vo pa­teik­tas 2016 me­tų ru­de­nį pra­di­nis va­rian­tas, tai, ži­no­ma, tiks­lin­ga ši­tuos ter­mi­nus pa­ko­re­guo­ti, ir ma­nau, kad tam bus pui­ki pro­ga.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, daž­nai nuo vi­so­kių to­kių blo­gų veiks­nių yra sau­go­mos mo­kyk­los ir nu­sta­to­mi tam tik­ri at­stu­mai. Ar ne­ma­no­te, kad ir čia rei­kė­tų, ar­ba aš ne­pa­ste­bė­jau, kad žai­di­mų au­to­ma­tai bū­tų įren­gia­mi tam tik­ru at­stu­mu nuo mo­kyk­lų? Ačiū.

V. ŠAPOKA. Su tuo su­si­ju­sios nuo­sta­tos yra įsta­ty­mo pro­jek­te, bet, ma­nau, ko­mi­te­te bus ga­li­ma iš­plės­ti tą dis­ku­si­ją. Yra pa­kan­ka­mi tie ap­ri­bo­ji­mai.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų pa­val­du­mui pri­klau­so Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­ba, ku­ri tu­ri ne tik pri­žiū­rė­ti, bet ir rū­pin­tis lo­ši­mų prie­žiū­ros pre­ven­ci­ja. Šian­dien, ma­no ži­nio­mis, nė­ra pa­tvir­tin­tos lo­ši­mų prie­žiū­ros pre­ven­ci­jos stra­te­gi­jos, kaž­koks pre­li­mi­na­rus do­ku­men­tas yra pa­teik­tas Vy­riau­sy­bei. Gal jūs ga­li­te pa­tiks­lin­ti? Bet be ga­lo svar­bu yra kal­bė­ti, jei­gu kal­ba­me apie veiks­min­gą lo­ši­mų prie­žiū­rą, kal­bė­ti ir apie pre­ven­ci­jos stra­te­gi­ją. Ar ga­lė­tu­mė­te įsi­pa­rei­go­ti per kon­kre­čius ter­mi­nus, ka­da mes ma­ty­si­me tą stra­te­gi­ją, kad ga­lė­tu­me ar pa­pil­dy­ti, ar nu­ma­ty­ti ko­kį nors fi­nan­sa­vi­mą, ar kal­bė­ti apie dar ko­kius nors da­ly­kus? Nes šian­dien kal­bė­ti apie prie­žiū­rą be pre­ven­ci­jos tik­rai bū­tų klai­din­ga.

V. ŠAPOKA. Ačiū už dė­me­sio at­krei­pi­mą. Tik­rai pre­ven­ci­ja… ypač tuo­met, kai tai yra su­si­ję su sri­ti­mis, kur ga­li­mos pri­klau­so­my­bės. Tai, ži­no­ma, la­bai svar­bu, bet ar yra po­rei­kis ir bū­ti­ny­bė reng­ti kaip at­ski­rą do­ku­men­tą, kaip vals­ty­bi­nę stra­te­gi­ją, nes pui­kiai ži­no­te, mes tų stra­te­gi­jų tu­ri­me šim­tus. Ar čia gal­būt la­biau rei­ka­lin­gas veiks­mų pla­nas jau kon­kre­tiems žin­gs­niams at­lik­ti? Ma­nau, kad pa­si­kon­sul­ta­vę kar­tu su Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­ba ap­si­sprę­si­me ir ta­da tik­rai in­for­muo­si­me.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau jū­sų pa­si­tei­rau­ti, nes čia pla­čiau klau­si­nė­ja­me apie lo­ši­mus. Kai mes įve­dė­me, at­vė­rė­me ga­li­my­bę loš­ti, aš bu­vau prieš ir te­be­su prieš prieš net ko­kius lo­ši­mus, ta­čiau per Lie­tu­vos te­le­vi­zi­ją mes ma­to­me kiek­vie­ną va­ka­rą ten ri­de­nant vi­so­kius ru­tu­liu­kus. Lie­tu­vos te­le­vi­zi­ja ne­ga­li nie­ko re­kla­muo­ti. Ar čia nė­ra už­slėp­ta re­kla­ma, kaip „Nai­sių va­sa­ra“ už­slėp­ta re­kla­ma vie­nos par­ti­jos? Čia lo­ši­mai ne­rek­la­muo­ja­mi? Kiek­vie­ną die­ną vis pa­ska­ti­nant, pa­svei­ki­nant, kas iš­lo­šė, ir pa­na­šiai. Ir dar per Lie­tu­vos te­le­vi­zi­ją, ku­ri ne­ga­li nie­ko re­kla­muo­ti.

V. ŠAPOKA. Ačiū, kad at­krei­pė­te dė­me­sį. Aš tik­rai ne­su tur­būt tos kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos at­sto­vas, ku­ri ga­lė­tų įver­tin­ti, ar tai yra pa­slėp­ta re­kla­ma. Bet per­duo­si­me ši­tą dė­me­sio at­krei­pi­mą toms tar­ny­boms, ku­rios tuo už­si­i­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, šian­dien la­bai pa­to­gi pro­ga už­duo­ti ly­gia­gre­tų klau­si­mą apie tuos lo­ši­mus, nes ei­na tar­si pa­ke­tas. Jūs ką tik pa­mi­nė­jo­te, kad 2016 me­tais šio pro­jek­to ren­gi­mas jau bu­vo baig­tas. Aš no­riu pri­min­ti, kad dar vie­nas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį pa­ren­gė L. Mat­ke­vi­čie­nė, bu­vo pa­teik­tas Sei­me ir svars­ty­mas bu­vo pa­skir­tas net pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. Jau pra­ėjo 5, be­veik 6 mė­ne­siai, iš Vy­riau­sy­bės nė­ra jo­kio at­sa­ky­mo. O mums, Sei­mui, tai la­bai truk­do, nes da­bar ren­gia­mos Spor­to įsta­ty­mo iš­va­dos ir bū­tent bu­vo pro­jek­tuo­ja­ma ir į to pro­jek­to pri­ėmi­mo ga­li­my­bę. Ką jūs at­sa­ky­tu­mė­te, ku­riam stal­čiu­je jis da­bar gu­li? Jei ne­ga­li­te pro­tin­gai, gud­riai, aš gal su­pra­siu, ko­dėl bū­tent mes jo ne­ma­to­me jau be­veik pu­sę me­tų?

V. ŠAPOKA. Tik­rai pa­si­do­mė­siu, kur jis yra įstri­gęs.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Čia apie mo­kes­čių pa­di­di­ni­mą ir sky­ri­mą spor­tui, svei­ka­tai ir pana­šiai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sian­čių dau­giau nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so.

Nuo­mo­nė už – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš kvies­čiau pri­tar­ti pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Pri­min­siu, kad ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­teik­tas dar pra­ei­tos Vy­riau­sy­bės 2016 m. rug­sė­jo 5 d. Pri­rei­kė dau­giau kaip pus­an­trų me­tų kri­ti­kos ar­ba ne­vei­ki­mo, kad pa­ga­liau jis iš­vys­tų die­nos švie­są ir ši­ta­me Sei­me.

Iš tik­rų­jų žai­di­mų ne­pri­ežiū­ra, kaip mi­nist­ras kal­bė­jo, pa­si­kei­tus įsta­ty­mi­nei ba­zei, at­si­ra­do, ir ne­ma­ža da­lis žai­di­mų apa­ra­tų ban­dė už­im­ti lo­ši­mų apa­ra­tų vie­tą ar­ba la­bai stip­rų po­vei­kį da­rė jau­na­jai kar­tai. To­dėl aš ma­nau, kad ši­tos pa­tai­sos yra tei­sin­gos ir kvie­čiu joms pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Pa­tį įsta­ty­mo pro­jek­tą tik­rai pa­lai­ky­siu, bet no­riu iš­sa­ky­ti ke­lis ne­ri­mo da­ly­kus ir tai, ką mi­nė­jau mi­nist­rui. Ap­gai­les­tau­ju, kad kaž­kaip lyg ir abe­jin­gai mi­nist­ras ­re­a­ga­vo.

Šiuo me­tu kiek­vie­ną mė­ne­sį už­si­re­gist­ruo­ja ne­no­rinčių loš­ti tiek, kiek anks­čiau už­si­regist­ruo­da­vo per vi­sus me­tus. Maž­daug apie 500 žmo­nių ne­no­ri loš­ti kiek­vie­ną mė­ne­sį. Tie augi­mo skai­čiai tie­sio­giai ko­re­liuo­ja su tam tik­rų lo­ši­mų ben­dro­vių pa­ja­mo­mis ir pel­nu. Tai ro­do, kad lo­ši­mas… At­si­pra­šau ko­le­gės. Kom­pa­ni­jos, ku­rios or­ga­ni­zuo­ja lo­ši­mus, už­dir­ba ne iš pra­mo­gos, kaip kad daž­nai skel­bia, ar spor­to, bet iš žmo­nių, ku­rie ser­ga. Veiks­min­ga lo­ši­mų prie­žiū­ra ga­li veik­ti tik­tai su la­bai veiks­min­ga lo­ši­mų pre­ven­ci­ja. Jei­gu aš kal­bu stra­te­gi­ja – tai ne kaž­koks grand do­ku­men­tas, bet la­bai aiš­kus veiks­mų pla­nas, ką da­ry­ti, kad bū­tų už­tik­rin­ta pa­gal­ba tiems, ku­rie iš tik­rų­jų ne­no­ri loš­ti. Aš la­bai kvie­čiu mi­nist­rą tik­rai pa­si­do­mė­ti ir pa­si­žiū­rė­ti, ko­kį ga­li­ma veiks­mų pla­ną pa­tvir­tin­ti tam, kad bū­tų veiks­min­ga ta lo­ši­mų prie­žiū­ra už­tik­rin­ta. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai vi­si iš­sa­ky­ti. To­dėl kvie­čiu bal­suo­ti dėl šių įsta­ty­mų pro­jek­tų.

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: 63 – už, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 17. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis dėl projekto Nr. XIIIP-4669 – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, o dėl ly­di­mo­jo pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sė­tvar­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 26 die­ną. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.23 val.

Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo Nr. VIII-1756 14, 17 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1205 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo Nr. VIII-1756 įvai­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1205. Pra­ne­šė­jas – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, no­riu pri­sta­ty­ti Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Pra­džio­je bu­vo mū­sų kar­tu su ko­le­gos Pet­ro įsta­ty­mai vie­nas ša­lia ki­to. Yra tik­tai vie­nas skir­tu­mas – ko­le­ga Pet­ras sa­ko, nei žve­jo­ja, nei ver­sli­nin­kas. Tai šiuo at­ve­ju šį įsta­ty­mą vi­si pa­si­ra­šiu­sie­ji yra su­pran­tan­tys apie žve­jy­bą ir tik­rai tu­rin­tys glau­dų ry­šį. Be to, re­mia­si 24 stu­di­jo­mis, straips­niais ir moks­li­nin­kų įžval­go­mis bei mi­nis­te­ri­jos at­lik­tais ty­ri­mais.

Pro­jek­tu sie­kia­ma ne su­prie­šin­ti žve­jus mė­gė­jus ir žve­jus ver­sli­nin­kus, kas iki šiol bu­vo da­ro­ma, bet tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis su­de­rin­ti ver­sli­nę ir mė­gė­jų žve­jy­bą vi­daus van­de­ny­se bei prie­kran­tė­je, taip pat pa­ge­rin­ti žu­vų iš­tek­lių ap­sau­gą ir at­kū­ri­mą, ir, be abe­jo, gau­są. Įsta­ty­mo pro­jek­te, iš prin­ci­po re­mian­tis moks­li­nin­kų bei Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­lik­tų ty­ri­mų iš­va­do­mis ir įžval­go­mis, ga­li­ma pa­ste­bė­ti, kad šian­die­n įmo­nėms, ku­rios už­si­i­ma ver­sli­ne žve­jy­ba, jų yra apie 80, mi­nist­ro įsa­ky­mu iki šiol yra nu­sta­ty­ta, kad vi­daus van­de­ny­se, t. y. eže­ruo­se, yra ri­bo­ja­ma bū­tent ver­sli­nė žve­jy­ba, yra tik spe­cia­li­zuo­ta žve­jy­ba, žūk­lė, o prie­kran­tė­je ne­ri­bo­ja­ma, ir ky­la pro­ble­mų, ypač dėl mig­ruo­jan­čių žu­vų, nes jos ne­ga­li įplauk­ti per iš­ties­tus mė­gė­jų žve­jų tin­klus, be ap­ri­bo­ji­mų ne­ga­li įplauk­ti nerš­ti. Per tiek me­tų, kai bu­vo at­kur­ti la­ši­ši­nių žu­vų iš­tek­liai, jau paste­bėta, kad tos la­ši­šos par­plauk­da­vo, di­džio­sios la­ši­šos, po 12–15 ki­log­ra­mų. Pas­ta­rai­siais me­tais at­plau­kia tik­tai 7–8 ki­log­ra­mų. Va­di­na­si, tik­rai ne­ma­ža da­lis jų yra pa­gau­na­ma. Ir pa­gau­na­ma bū­tent prie­kran­tė­je bei ak­va­to­ri­jo­je, bū­tent sta­tant tin­klus ant mig­ra­ci­jos ke­lių. Ir šio­mis prie­mo­nė­mis… Gal­būt at­sa­ky­siu į ki­tus klau­si­mus, bet ak­cen­tuo­siu jū­ros prie­kran­tės žūk­lę, dėl ku­rios tur­būt dau­giau­sia klau­si­mų ky­la.

Iš prin­ci­po tie 300 met­rų yra ir dėl paukš­čių – šian­dien kar­tu su Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja skai­čiuo­ja­ma šim­tai ir tūks­tan­čiai žve­jų tin­kluo­se žūs­tan­čių paukš­čių, ku­rie mai­ti­na­si, mig­ruo­ja, prie­kran­tė­je ap­si­sto­ja, o to­je sri­ty­je pa­gau­na­ma dau­giau­sia žu­vų, men­ka­ver­čių žu­vų, ku­rių kie­kis tik­rai nė­ra di­de­lis, o vi­si pa­grin­di­niai men­kių ir plekš­nių iš­tek­liai gau­do­mi už tos ri­bos, t. y. dau­giau nei 300 ir dar dau­giau met­rų. Tai­gi pa­si­ta­rę su moks­li­nin­kais ir pa­tei­kė­me šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, kvie­čia­me pa­lai­ky­ti. O prieš tai at­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis ko­le­ga, už pri­sta­ty­tą pro­jek­tą. Iš tik­rų­jų la­bai svar­bus pro­jek­tas, jis ska­ti­na mė­gė­jiš­ką žve­jy­bą. Ko­dėl ji­nai yra svar­bi? Nes ji­nai ku­ria reikš­min­gai dau­giau pri­dė­ti­nės ver­tės (net­gi 25 kar­tus dau­giau nei ver­sli­nė žūk­lė) ir su­mo­ka reikš­min­gai dau­giau mo­kes­čių, nes ska­ti­na už­sie­nio tu­riz­mą, eko­lo­gi­nį tu­riz­mą, įtrau­kia vie­tos ben­druo­me­nes, at­gai­vi­na kul­tū­ros tra­di­ci­jas, plė­to­ja nak­vy­nės, ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas, ku­ria pa­pil­do­mas dar­bo vie­tas, įtrau­kia jau­ni­mą ir mo­te­ris, plė­to­ja žūk­lės reik­me­nų pre­ky­bą, ma­sa­lo ga­my­bą, val­čių nu­omą, va­rik­lių re­mon­tą, ska­ti­na in­ves­ti­ci­jas ir be­ga­lę ki­tų da­ly­kų, taip pat sun­ku gin­čy­tis, jog lai­kas gam­to­je stip­ri­na emo­ci­nę ir fi­zi­nę sa­vi­jau­tą. Ma­no klau­si­mas, tru­pu­tį žiū­rint į prie­kį, ko­kios dar ini­cia­ty­vos, ko­kie dar spren­di­mai ga­lė­tų pa­ska­tin­ti mė­gė­jiš­ką žve­jy­bą (žūk­lę) Lie­tu­vo­je?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Tik­rai tu­ri­me šiuo at­ve­ju kur to­bu­lė­ti. Ga­li­ma įžvelg­ti tą pro­ble­mą, ku­rią mes tu­ri­me, tai van­dens tel­ki­nių nu­oma, kur vėl­gi yra sun­ku kon­tro­liuo­ti įžu­vi­ni­mą, o tai tur­būt yra pri­ori­te­tas. Taip pat pro­ble­ma tiems žve­jams mė­gė­jams, at­vy­ku­siems prie tel­ki­nio nu­si­pirk­ti bi­lie­tą, nes su­ras­ti šei­mi­nin­ką, nuo­mo­to­ją… vėl­gi daug pro­ble­mų, ku­rių są­ra­šą tik­rai tu­ri­me, ir tai yra ki­ti žings­niai. Kar­tu vėl­gi su tais pa­čiais moks­li­nin­kais, su mi­nis­te­ri­ja jau dė­lio­ja­me, kaip su­kur­ti bū­tent vie­no bi­lie­to sis­te­mą, kad tas nuo­mo­to­jas, sa­vi­nin­kas tu­rė­tų rū­pin­tis, kaip su­si­ras­ti tą žve­ją, o žve­jui bū­tų su­da­ry­tos vi­sos są­ly­gos: jis at­va­žia­vo ir nau­do­ja­si pa­slau­ga, o ser­vi­su pa­si­rū­pi­na tas žmo­gus, ku­ris no­ri ir at­ei­na iš jo pa­si­im­ti tuos pi­ni­gus, ar­ba su­ku­ria to­kią pa­trauk­lią ap­li­ka­ci­ją ar ko­kį nors ki­tą bū­dą, ku­riuo bū­tų ga­li­ma at­si­skai­ty­ti ir taip pri­sit­rauk­ti tuos mė­gė­jus. Taip dar la­biau su­ak­ty­vin­ti šį už­si­ė­mi­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Dumb­ra­va.

A. DUMBRAVA (TTF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, pra­šau pa­tvir­tin­ti, kad šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu vis dėl­to ne­at­nau­ji­na­me ver­sli­nės žve­jy­bos ša­lies eže­ruo­se, taip?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, ko­le­ga, iš tie­sų mes jau tur­būt… Kai pra­si­dė­jo ka­den­ci­ja ir kaip daž­nai kiek­vie­nos ka­den­ci­jos pra­džio­je bū­na įvai­rių ban­dy­mų pa­veik­ti mi­nist­rą šiuo at­ve­ju, nes mi­nist­ro įsa­ky­mu iki šiol ver­sli­nė žve­jy­ba bu­vo ­ri­bo­ja­ma, o mes no­ri­me per­kel­ti šią nuo­sta­tą iš mi­nist­rų įsa­ky­mų į įsta­ty­mą, kad Sei­mo na­riai, at­sto­vau­da­mi vi­suo­me­nės in­te­re­sams, šiuo at­ve­ju vi­sų žve­jo­jan­čių ir be­si­lan­kan­čių prie eže­rų, nes tai su­si­ję… be­veik pu­sė mi­li­jo­no žmo­nių re­čiau ar­ba daž­niau pa­ima meš­ke­rę į ran­kas. Iš tie­sų mes tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ku­riuo ke­liu ei­na­me. Yra toks pa­siū­ly­mas, siū­lo­me, kad… Vi­si ro­dik­liai, vi­si ty­ri­mai ro­do, kad ta rek­re­a­ci­nė, bū­tent mė­gė­jiš­ka žūk­lė tik­rai duo­da daug di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę, ką prieš tai mi­nė­jo ir ko­le­ga.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Strel­čiū­nas.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Aš pri­ta­riu šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bet ar ne­rei­kė­tų… Ger­bia­mas Pu­pi­ni, gal pa­ty­lė­ki­te. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti dėl van­dens tel­ki­nių, ku­rių dy­dis yra 200 hek­ta­rų. Ar ne­rei­kė­tų jo su­ma­žin­ti ir su­teik­ti dau­giau są­ly­gų žve­jams mė­gė­jams?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Mes tik­rai šiuo at­ve­ju… Jei­gu pri­tar­si­me šiam pro­jek­tui, tai tik žve­jai mė­gė­jai ga­lės žve­jo­ti vi­suo­se van­dens tel­ki­niuo­se. Bet mes pa­lie­ka­me spe­cia­li­zuo­tą žūk­lę, kai žve­jai mė­gė­jai su meš­ke­re ne­ga­li su­gau­ti se­lia­vų ar stin­te­lių eže­ruo­se. Tai yra spe­cia­li­zuo­ta žūk­lė, ku­ri žve­jams mė­gė­jams ne­tu­ri po­vei­kio.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Juo­kau­da­mas no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad tu­rin­tys ry­šių su mė­gė­jiš­ka žve­jy­ba taip pat ne­tu­rė­tų bal­suo­ti, nes bus pa­žeis­ti vie­šie­ji ir pri­va­tūs in­te­re­sai. O jei­gu rim­tai, tai vis dėl­to jūs tur­būt tu­ri­te skai­čius, kiek žu­vų suž­ve­jo­ja mė­gė­jai, ir kiek tie, ku­rie už­si­i­ma ver­sli­ne žu­vi­nin­kys­te. Anks­čiau bū­da­vo skai­čiai, tai skir­da­vo­si ver­sli­nės žve­jy­bos nau­da net de­šimt kar­tų, da­bar ne­ži­nau, kaip pa­si­kei­tė. Da­bar jūs sa­ko­te, kad čia ver­sli­nės žve­jy­bos ir mė­gė­jiš­kos žve­jy­bos su­gy­ve­ni­mo įsta­ty­mas. Tai kad ne­si­ma­to – iš­brau­kia­te net di­džiuo­sius eže­rus. Bet pa­si­sa­kė­te, kad gal­būt rei­kė­tų ei­ti prie sis­te­mos, jog ver­sli­nė žve­jy­ba gy­vuo­tų, bū­tų kon­tro­liuo­ja­mas žu­vų įvei­si­mas ir veik­tų sis­te­ma, kai, kaip ir nor­ma­liuo­se pa­sau­lio kraš­tuo­se, bū­tų lei­džia­mi prie eže­rų ir mė­gė­jai. Gal­būt jūs pa­ruoš­ki­te įsta­ty­mą iki ga­lo ir ta­da mes pri­im­si­me. Ma­nau, jūs da­bar iš­brauk­si­te ši­tą ver­sli­nę žve­jy­bą, o po to pa­mir­ši­te pa­teik­ti įsta­ty­mą, kur bus su­gy­ve­ni­mas. Iš tik­rų­jų čia ke­li klau­si­mai.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga. Jū­sų juo­kai iš tie­sų gal­būt ir pa­grįs­ti, kaip jūs sa­ko­te, bet mes tų pa­rei­gų esa­me at­si­sa­kę. Taip, aš prieš tai bu­vau Kau­no žve­jų drau­gi­jos val­dy­bos na­rys, bet da­bar ne­su. No­riu pa­sa­ky­ti jums, at­sa­ky­ti į ki­tus klau­si­mus. Jūs sa­ko­te, rei­kia pa­ruoš­ti įsta­ty­mą. Tai reg­la­men­tuo­ja­ma mi­nist­ro įsa­ky­mu ir po­įsta­ty­mi­niais tei­sės ak­tais, tai nė­ra reg­la­men­tuo­ja­ma įsta­ty­me. Tvar­ka, kaip rei­kės nu­si­pirk­ti bi­lie­tą, kaip žve­jo­ti, ir žu­vų dy­džiai įsta­ty­muo­se ne­įra­šo­mi – tai ga­li kis­ti ir pri­klau­so nuo žu­vų gau­sos, po­pu­lia­ci­jos ir vi­sų ki­tų kri­te­ri­jų, ap­ta­ria­mų pa­ta­ria­mo­jo­je Žūk­lės ta­ry­bo­je prie ap­lin­kos mi­nist­ro. Bet aš no­riu pa­sa­ky­ti skai­čius, ku­rių jūs pra­šė­te. Iš tie­sų už mė­gė­jų žūk­lės lei­di­mus nuo 2015 me­tų žve­jai mė­gė­jai su­mo­kė­jo vie­ną kab­le­lis sep­ty­nis su pu­se mi­li­jo­no eu­rų, o už žve­jy­bos kvo­tas žve­jai ver­sli­nin­kai tais pa­čiais me­tais su­mo­kė­jo 74 tūkst. eu­rų. Tuo tar­pu žve­jai mė­gė­jai pa­ga­vo virš 2 tūkst. to­nų žu­vų, o žve­jai ver­sli­nin­kai – ir­gi la­bai pa­na­šų kie­kį. Mes ga­li­me įver­tin­ti, kiek tai kai­nuo­ja ir kaip tie iš­tek­liai pa­si­skirs­to. Tur­būt at­sa­kiau. Ga­liu dar pa­mi­nė­ti, la­bai daž­nai mes re­mia­mės Len­ki­jos pa­vyz­džiu, Len­ki­jo­je lyg ir dau­giau lei­džia­ma, kaip čia bu­vo pa­mi­nė­ta, ver­sli­nin­kams – at­vi­rai, kiek no­ri, tiek žve­jok, bet iš tie­sų taip nė­ra, nes Len­ki­jo­je bū­tent pen­kis… Mes pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių ir kiek ten­ka vie­nam gy­ven­to­jui van­dens tel­ki­nių, kiek žve­jų yra mi­li­jo­nui gy­ven­to­jų, tai mes len­kia­me Len­ki­ją pen­kis kar­tus, kiek su­gau­na­me žu­vies. O pa­gal pi­ni­gus, kiek už­dir­ba­ma tai, įsi­vaiz­duo­ki­te, pla­kiai ar­ba kar­šiai pa­gal skai­čius ro­do, kad už­dir­ba­ma tik nuo 10 iki 30 cen­tų už ki­log­ra­mą, ver­sli­nin­kai par­duo­da. Tik­rai tai yra ne tie pi­ni­gai, o tie iš­tek­liai tik­rai yra eik­vo­ja­mi.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pas­ta­ruo­ju me­tu ke­le­tą me­tų ap­ri­bo­jus ver­sli­nę žve­jy­bą vi­daus van­de­ny­se moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad žu­vų iš­tek­liai pa­di­dė­jo maž­daug pus­an­tro kar­to, o ta bio­ma­sė – be­veik tiek pat, maž­daug 1,45. Kaip jūs gal­vo­ja­te, ar, vi­siš­kai už­drau­dus ver­sli­nę žve­jy­bą vi­daus van­dens tel­ki­niuo­se, ne­pra­dės do­mi­nuo­ti la­bai smul­kios žu­vys? Kaip ten bus?..

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. No­riu at­sa­ky­ti, kad iš­ties da­bar­ti­nė būk­lė ir ypač tų tel­ki­nių, ku­riuo­se bu­vo lei­džia­ma žve­jo­ti, ir to­kio tel­ki­nio kaip Kau­no ma­rios pa­vyz­dys tur­būt ir ro­do, kad žu­vų iš­tek­liai at­si­ku­ria vi­sa­da iš tų pa­čių žu­vų, ku­rių yra dau­giau­sia. Dau­giau­sia yra men­ka­ver­čių žu­vų, bet ly­gia­gre­čiai tu­ri­me la­bai di­de­lį dė­me­sį skir­ti įžu­vi­ni­mui ir plėš­rių­jų žu­vų iš­tek­liams at­kur­ti, kas šiuo me­tu la­bai stip­riai ak­ty­vi­na­ma ir pla­nuo­ja­ma įžu­vi­nti, ypač plėš­rio­sio­mis žu­vi­mis, o tai yra ma­sė. Ta bio­ma­sė, ku­ri da­bar su­si­kū­ru­si, tai yra mais­tas toms plėš­rio­sioms žu­vims. Tai vėl­gi iš­tek­liai tu­rė­tų at­si­kur­ti pa­kan­ka­mai grei­tai ir su­re­gu­liuo­ti tą po­pu­lia­ci­ją.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia A. Ši­mas. Nė­ra sa­lė­je. P. Čim­ba­ras.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš tru­pu­tį ne­su­pra­tau. Jūs, pri­sta­ty­da­mas pro­jek­tą, sa­kė­te, kad tin­klus sta­to žve­jai mė­gė­jai. Ar čia tik­rai, ar čia man pa­si­gir­do, ar jūs čia su­kly­do­te?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Gal pa­si­gir­do, ko­le­ga.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ne, tai jūs įra­šą pa­si­klau­sy­ki­te, jūs pa­sa­kė­te, kad…

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Tai gal ta­da su­kly­dau ar­ba jums pa­si­gir­do.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ir aš tru­pu­tį ne­su­pra­tau – vie­nu mo­men­tu pa­sa­kėt, kad men­kės la­bai di­de­lės, po to – men­kės la­bai ma­žos. Tai čia no­rė­čiau pa­klaus­ti, kuo tai su­si­ję su už­drau­di­mu? O jei­gu rim­tai, ver­sli­nin­kai, ku­riems anks­čiau bu­vo leis­ta žve­jo­ti, in­ves­ta­vo į įran­kius, ti­kė­jo­si, kad ga­lės žve­jo­ti, mai­tin­ti šei­mas. Ta­da Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja kvo­tų ne­sky­rė ir jie bu­vo pa­lik­ti li­ki­mo va­liai. Įsta­ty­mas da­bar lei­džia žve­jo­ti virš 200 hek­ta­rų, bet Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­gal moks­li­nin­kų iš­va­das ne­ski­ria kvo­tų. Ar jums kar­tais ne­at­ro­do, kad čia ban­do­ma iš­vis su­si­do­ro­ti su ver­sli­nin­kais, ku­rie gau­do, ir gry­nai įtik­ti vie­nai gru­pei, tai yra žve­jams mė­gė­jams?

Ant­ras va­rian­tas. Ko­dėl jūs no­ri­te prie­kran­tės žve­jus nu­stum­ti į jū­ros gi­lu­mą? Ar ne­bus vėl pa­tai­kau­ja­ma, kad ten ga­lė­tų žve­jo­ti žve­jai mė­gė­jai? Bet ten ir­gi – ir šei­mas tu­ri žmo­nės, ir in­ves­ta­vo. Ko­dėl mes bū­ti­nai pro­te­guo­ja­me tik vie­ną pu­sę?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už klau­si­mą. Ban­dy­siu trum­pai at­sa­ky­ti, čia kaip ir du klau­si­mai jū­sų bu­vo. Pir­mas klau­si­mas. Jūs pra­ei­ta­me Sei­me taip pat dir­bo­te ir tur­būt pri­si­me­na­te pro­jek­tą „žve­jų ro­jus“, kai bu­vo pa­da­ry­tas, su­kur­tas pro­jek­tas siau­rai gru­pei žve­jų ar kaip tai pa­va­din­si, jis šian­dien tur­būt yra vie­nas iš blo­giau­sių pro­jek­tų. Bet šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu ir sie­kia­ma, kad vi­sos Lie­tu­vos tel­ki­niai bū­tų žve­jų ro­jus ir čia pa­sau­lio ir Eu­ro­pos žve­jai at­va­žiuo­tų tu­rė­da­mi tiks­lą pa­gau­ti žu­vų, kaip da­bar va­žiuo­ja mū­sų žve­jai į Nor­ve­gi­ją ir į ki­tas ša­lis. Tai tik­rai yra vi­sos ga­li­my­bės ir vi­sos są­ly­gos mums su­kur­ti to­kią pui­kią ni­šą žve­jams mė­gė­jams ir taip pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vos kles­tė­ji­mo.

Kal­bant apie žve­jy­bą jū­ro­je, ga­liu tik pa­sa­ky­ti, kad į tuos 300 met­rų yra ir mig­ruo­jan­tys paukš­čiai, ir žu­vys, at­plau­kian­čios nerš­ti, ir pa­gal skai­čius, kiek ten su­gau­na­ma žu­vų, tai yra ma­ža da­lis, iš­sky­rus in­va­zi­nę rū­šį grun­du­lus, ku­riuos ir taip lei­džia­ma gau­dy­ti tuo lai­ku, kai ki­tos žu­vys yra iš­ner­šu­sios ir ne­da­ro­ma ža­la bū­tent žu­vų ik­rų iš­tek­liams. Tin­klais iš­rau­na­mos ir žo­lės, ir su­ar­do­ma aug­me­ni­ja, ir na­tū­ra­liai žūs­ta ir ki­tų iš­ner­šu­sių žu­vų ik­rai. Mes tu­ri­me tur­būt vys­ty­ti tau­so­ja­mą­ją žve­jy­bą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, dar iš tik­rų­jų pra­eis šiek tiek lai­ko, kol iš­mok­si­me at­sa­kin­gai mė­gau­tis gam­ta: ne­šiukš­lin­ti, ne­pik­tnau­džiau­ti gam­to­je svai­ga­lais. Man at­ro­do, la­bai svar­bu pa­gau­tą žu­vį ne į ka­me­rą dė­ti, o pa­bu­čiuo­ti ir pa­leis­ti, pa­lik­ti gam­tą mė­gau­tis at­ei­nan­čioms kar­toms to­kią, ko­kią mes ją ­ra­do­me.

Čia yra pir­mas žings­nis, ku­rį la­bai kvie­čiu pa­lai­ky­ti ir pa­kal­bė­ti šiek tiek dau­giau apie tai, kaip mes ga­lė­tu­me ska­tin­ti mė­gė­jiš­ką žūk­lę, ku­ri su­ku­ria reikš­min­gai dau­giau pri­dė­ti­nės ver­tės eko­no­mi­kai, taip pat puo­se­lė­ja mū­sų kul­tū­ri­nes ir šei­mos tra­di­ci­jas. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Man at­ro­do, kad tei­kiant įsta­ty­mą, nors kiek­vie­nas Sei­mo na­rys tu­ri to­kią tei­sę, ir aš ger­biu, rei­kia pa­teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos, ko­kia yra sis­te­ma ar kaip vei­kia tai šiuo me­tu Žve­jy­bos tai­syk­lė­se ar Žve­jy­bos įsta­ty­me.

Pir­miau­sia yra du sau­gik­liai. Ver­sli­nė žve­jy­ba lei­džia­ma ne ma­žes­niuo­se kaip 200 hek­ta­rų van­dens tel­ki­niuo­se vi­daus van­de­ny­se. Pa­brė­žiu – 200. Da­bar įsta­ty­mo siū­ly­to­jai siū­lo už­draus­ti ir ten. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te mes ne per se­niau­siai bu­vo­me su­si­ti­kę su moks­li­nin­kais. Jie pa­tei­kė vi­siš­kai at­virkš­čią in­for­ma­ci­ją nei ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Jie pa­sa­kė, kad iš­ties ga­li­ma leis­ti ver­sli­nę žve­jy­bą, nes van­dens tel­ki­niuo­se tik­rai jau yra per­tek­li­nės žu­vies, ku­rią tik­rai ga­li­ma žve­jo­ti. Šiuo at­ve­ju mes vi­siš­kai už­drau­džia­me žve­jy­bą vi­daus van­dens tel­ki­niuo­se.

Ant­ras sau­gik­lis. Kvo­tas nu­sta­to mi­nist­ras. Vi­daus van­de­ny­se – ap­lin­kos, jū­ro­je – že­mės ūkio. Ar jūs ne­pa­si­ti­ki­te, ger­bia­mo­ji val­dan­čio­ji dau­gu­ma, sa­vo mi­nist­rais?

Tre­čias da­ly­kas. Jis nu­sta­to li­mi­tus at­si­žvelg­da­mas į moks­li­nin­kų re­ko­men­da­ci­jas. Mok­sli­nin­kai pa­sa­kė, kad, taip, ga­li­ma, ta­da lei­džia, ne­ga­li­ma – ne­lei­džia. Da­bar jū­ro­je tris ki­lo­me­trus plauks žve­jo­ti, ver­sli­nė žve­jy­ba? Pa­skai­ty­ki­te, ką ra­šo įsta­ty­mo tei­kė­jai. Su­pras­ki­me, ku­ro ko­kia kai­na, in­ven­to­riaus, vi­so ki­to. Mes mė­gė­jams lei­džia­me čia, o jūs plau­ki­te, kur ne­pa­gau­si­te.

To­dėl aš ka­te­go­riš­kai pa­si­sa­kau prieš ši­tą pro­jek­tą, nes šiuo me­tu galiojan­tys įsta­ty­mai, ri­bo­jan­tys ver­sli­nę žve­jy­bą, ir taip yra la­bai griež­ti. Lat­vi­jo­je 70 % vi­daus van­de­ny­se lei­džia­ma ver­sli­nė žve­jy­ba ir mė­gė­jai ne­si­skun­džia. Lie­tu­vo­je am­ži­nai mė­gė­jams nė­ra ką žve­jo­ti. Pra­ei­tos ka­den­ci­jos vie­nas mi­nist­ras stei­gė žve­jų ro­jų. Tei­sin­gai sa­kė – iš to iš­ėjo he­mo­ro­jus…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. SALAMAKINAS (LSDPF). …kaip sa­ko tau­ta. Mes stei­gia­me ki­tą he­mo­ro­jų.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to.

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 3, su­si­lai­kė 20. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je)

M. Ma­jaus­kas. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, aš siū­ly­čiau kaip pa­grin­di­nį Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą ir kaip pa­pil­do­mą – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą, nes man at­ro­do, kad tai yra ap­lin­kos ap­sau­gos klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš dar su­pras­čiau dėl ki­tų žu­vų, bet kad Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas no­ri ap­sau­go­ti in­va­zi­nę žu­vį – grun­du­lus, įra­šęs į ši­tą įsta­ty­mą, tai jau yra virš vis­ko. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. V. Rin­ke­vi­čius. Pra­šau.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš no­rė­jau A. Sa­la­ma­ki­nui. Ko­le­ga, bu­vai Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku, kaž­ko­kį įsta­ty­mą pa­ren­gė­te. Jei­gu da­bar nau­ja ko­a­li­ci­ja ir ko­mi­te­tas ma­to kiek ki­taip, tai jums at­ro­do, kad tai jau vis­kas, va­ro į he­mo­ro­jų. Gal gerb­ki­me vie­ni ki­tus, ma­nau, kiek­vie­nas tu­ri tei­sę į sa­vo nuo­mo­nę, ma­nau, tą pro­jek­tą ap­svars­ty­si­me ir įver­tin­si­me, ir pri­im­si­me. Jei­gu bus jū­sų ge­rų pa­tai­sų, ku­rioms Sei­mas pri­tars, ma­nau, kad jas pri­im­si­me.

PIRMININKAS. Pet­rai, dėl ko­mi­te­tų? Pra­šau, Pet­rai.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik­rai ger­biu Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, bet vi­są že­mės, at­si­pra­šau, žu­vies po­li­ti­ką for­muo­ja Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja – ir Bal­ti­jos jū­ro­je, ir prie­kran­tė­se, ir Kur­šių ma­rio­se. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to funk­ci­ja yra sau­go­ti ir kon­tro­liuo­ti, bet for­muo­ja vi­są po­li­ti­ką Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. K. Ma­žei­ka. Pra­šau.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Aš tik, ko­le­gos, dėl aiš­ku­mo. Dėl grun­du­lų, tai yra ak­cen­tuo­ta – iš­sky­rus, be ap­ri­bo­ji­mų. Dėl kvo­tų, tai, kaip ir prieš tai ko­le­ga mi­nė­jo, un­gu­rių, se­lia­vų ir stin­te­lių kvo­tas nu­sta­to ap­lin­kos mi­nist­ras, o vyk­do tik­tai Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja. Ma­nau, iš prin­ci­po vis­kas kaip ir bū­tų lo­giš­ka, nes tik­rai pa­kan­ka ar­gu­men­tų pa­si­rink­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą kaip pa­grin­di­nį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi bu­vo pa­siū­ly­ta, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas bū­tų pa­grin­di­nis, tai aš skel­biu al­ter­na­ty­vų bal­sa­vi­mą. Kas už tai, kad Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas bū­tų pa­grin­di­nis, bal­suo­ja už, kas no­ri, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas bū­tų pa­grin­di­nis, bal­suo­ja prieš. (Triukš­mas sa­lė­je)

Bal­sa­vo 68: už – 23, prieš – 45. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, o pa­pil­do­mas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti, kaip mi­nė­jau, ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me su­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Tik trum­pą re­pli­ką. Svei­ki­nu pa­si­rin­kus Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, nes žu­vys nė­ra bul­vės ir po­mi­do­rai, kaip kad že­mės ūky­je mes įpra­tę ma­ty­ti. Tai yra gam­ta, gam­tos da­lis. Mes tu­ri­me iš­mok­ti mė­gau­tis gam­ta, o ne ją var­to­ti ir pa­lik­ti to­kią, ko­kią ją ­ra­do­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). La­bai ačiū. Ka­dan­gi ma­no pa­var­dę Vik­to­ras pa­mi­nė­jo, tai no­riu jam at­sa­ky­ti, kad aš kal­bė­jau, kad mes su­kur­si­me Lie­tu­vo­je eže­rus he­mo­ro­jus, jo­kiu bū­du ne­no­rė­da­mas įžeis­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko. Klau­syk, Vik­to­rai, ką sa­kau.

PIRMININKAS. Ir P. Čim­ba­ras dar.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Yra, aiš­ku, rei­ka­lau­ja­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, taip de­par­ta­men­tas pra­šo. (Bal­sai sa­lė­je) Rei­kia. (Bal­sai sa­lė­je) Rei­kia.

PIRMININKAS. Siū­lau bal­suo­ti dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kas no­rite Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 68: už – 20, prieš – 23, su­si­lai­kė 25. Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ne­rei­kia.

Ir Al­gi­man­tas no­ri dar kaž­ką.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). La­bai ačiū. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Aš ke­lin­tą kar­tą ste­biu ir ste­biuo­si: jei­gu Tei­sės de­par­ta­men­tas, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­tas sa­ko, kad Vy­riau­sy­bės iš­va­da tar­si ir bū­ti­na, aš jau penk­tą ar šeš­tą kar­tą ma­tau, kad Sei­mo dau­gu­ma ne­no­ri tar­tis su sa­vo Vy­riau­sy­be. Gal jūs reikš­ki­te jai ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ir ta­da jau dirb­si­me ki­taip? Da­bar ne­ti­kė­ti sa­vo Vy­riau­sy­be, ku­ri yra su­for­muo­ta Sei­mo, pri­saik­din­ta, ir taip at­mes Vy­riau­sy­bę kaip ne­rei­ka­lin­gą, na, tik­rai ste­biu ir ste­biuo­si. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. De­ja, bet Sei­mas ap­si­spren­dė, o Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas tu­ri tei­sę bet ku­riuo me­tu pa­pra­šy­ti tos iš­va­dos.

Dar K. Ma­žei­ka, bet la­bai trum­pai.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Tik­rai jo­kių bai­mių nė­ra, ger­bia­mas ko­le­ga. Aš kaip tik ma­tau norą stab­dy­ti pro­ce­są, kaip sa­ko. Bet jei­gu mes ko­mi­te­te ma­ty­si­me svars­ty­da­mi, tik­rai da­ry­si­me klau­sy­mus, kvie­si­me ver­sli­nin­kus. Jūs, kaip bu­vęs ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ga­lė­si­te da­ly­vau­ti, ir mė­gė­jai, ir tie ar­gu­men­tai, ma­nau, nu­ga­lės. Jei­gu rei­kės, mes vi­sa­da ga­li­me pa­pra­šy­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ge­rai, ma­nau, rei­kia nu­trauk­ti šią dis­ku­si­ją, nes tik­rai dis­ku­tuo­si­me iki va­ka­ro. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, ka­dan­gi V. Kam­ble­vi­čius dar nė kar­to ne­kal­bė­jo, tai pra­šom.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Mie­li ko­le­gos, aš bal­sa­vau už, kad Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, bet aš ma­nau, kad pa­da­riau klai­dą. Ko­dėl klai­dą? Mū­sų Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas mie­ga ir ne­bal­suo­ja, ir nie­kur ne­da­ly­vau­ja. Aš taip su­pra­tau, jam vi­siš­kai ne­įdo­mu, kas da­ro­si su že­mės ūkiu Lie­tu­vo­je. Jo ko­le­ga, ma­tot, ar­do­si, sto­vi, o jis mie­ga ir ne­bal­suo­ja.

PIRMININKAS. Pet­rai, la­bai trum­pai.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ge­rai, jei­gu jau ne­no­rit Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, tai pra­šau bent jau an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo. (Bal­sas sa­lė­je: „Ne­rei­kia.“) Tai nie­ko ne­rei­kia, ar ne?

PIRMININKAS. Ge­rai, dėl an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo kaip Sei­mas ma­no? Siū­lo bal­suo­ti. Ge­rai, bal­suo­ja­me. Kas no­ri­te an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Sei­mas ap­si­spren­dė. Bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už – 38, prieš – 8, su­si­lai­kė 21. Iš­va­dos bus pa­pra­šy­ta.

 

17.52 val.

Žel­dy­nų įsta­ty­mo Nr. X-1241 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1675 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Žel­dy­nų įsta­ty­mo Nr. X-1241 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1675. Pra­ne­šė­jas – K. Bac­vin­ka. Pra­šom.

K. BACVINKA (LVŽSF). Dar kar­tą la­ba die­na vi­siems. Šį pro­jek­tą kar­tu su Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku pa­ska­ti­no tos ap­lin­ky­bės, kad vi­so­je Lie­tu­vo­je iš es­mės be aiš­kios prie­žas­ties nuo­lat ker­ta­mi sau­go­ti­ni me­džiai. Ne tik vi­suo­me­nė, bet ir mes, po­li­ti­kai, kar­tais ne­su­pran­ta­me tų reiš­ki­nių, kai sa­vi­val­dy­bės lei­di­mu iš­ker­ta­mi bran­dūs me­džiai, vi­so­ke­rio­pai ver­tin­gi, o so­di­na­mi įvež­ti­niai le­pūs me­de­liai, ku­riuos grei­čiau­siai po 10–15 me­tų teks at­so­din­ti. Pro­jek­tas pa­reng­tas pa­si­tel­kus ap­lin­kos spe­cia­lis­tus, ar­bo­ris­tus, aka­de­mi­nės vi­suo­me­nės at­sto­vus.

Ren­giant pro­jek­tą, bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys, ko­kios pa­dė­ties šiuo me­tu yra žel­di­niai, ar jie in­ven­to­ri­zuo­ti, ar pa­kan­ka­mai vei­kia duo­me­nų ba­zė, į ku­rią pa­ten­ka in­ven­to­ri­zuo­tų žel­di­nių duo­me­nys. Ko­kios pa­dė­ties yra žel­di­niai, de­ri­nant te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo duo­me­nis, ko­kias funk­ci­jas šia­me pro­ce­se at­lie­ka ins­ti­tu­ci­jos, kaip in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma su­in­te­re­suo­tai vi­suo­me­nei ir ar ji tu­ri ga­li­my­bę da­ly­vau­ti pri­imant spren­di­mus dėl žel­di­nių tvar­ky­mo. Ka­dan­gi Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja šiuo me­tu ren­gia nau­jos re­dak­ci­jos Žel­dy­nų įsta­ty­mą, pro­jek­te bu­vo ap­si­ri­bo­ta tik šiuo me­tu ak­tu­a­liau­sio­mis nuo­sta­to­mis, t. y. žel­di­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo, žel­di­nių prie­žiū­ros ir kon­tro­lės funk­ci­jų at­sky­ri­mu. Sa­ky­ki­me, da­bar­ti­niu me­tu sa­vi­val­dy­bės į lei­di­mų iš­da­vi­mo dėl me­džių kir­ti­mo pro­ce­są yra įtrau­ku­sios ir re­gio­ni­nių ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tų ins­pek­to­rius, ku­rie, sa­ky­ki­me, pa­si­ra­šę, su­de­ri­nę tuos lei­di­mus, jau kaip ir kon­tro­liuo­ti ne­be­tu­ri tei­sės ir nuo šio pro­ce­so net­gi nu­si­ša­li­na.

To­liau, dėl sa­vi­val­dy­bės lei­di­mo iš­da­vi­mo, su­gru­puo­jant juos pa­gal svar­bą ir iš­ski­riant is­to­ri­nius, den­dro­lo­gi­nius ir vi­suo­me­nei svar­bius žel­dy­nus, dėl ku­rių sa­vi­val­dy­bė su su­in­te­re­suo­ta vi­suo­me­nės da­li­mi tu­rė­tų tar­tis dar pir­mi­nė­je sta­di­jo­je, pro­jek­ti­nių siū­ly­mų eta­pe.

Tre­čia, dėl lei­di­mų iš­da­vi­mo, tik at­li­kus sau­go­ti­nų me­džių in­ven­to­ri­za­ci­ją ir duo­me­nis su­ve­dus į duo­me­nų ba­zę.

Ket­vir­ta, dėl duo­me­nų ba­zės, ku­rio­je bū­tų vi­sa in­for­ma­ci­ja apie in­ven­to­ri­zuo­tus žel­di­nius bei tos in­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mo su­kū­ri­mo. Ir ga­liau­siai dėl sau­go­ti­nų ir ne­sau­go­ti­nų me­džių kri­te­ri­jų nu­sta­ty­mo.

Pro­jek­to nuo­sta­tos siū­lo­mos dėl šian­dien su­si­da­riu­sios ker­ta­mų me­džių kri­ti­nės pa­dė­ties, kai sa­vi­val­dy­bės dar nė­ra net pra­dė­ju­sios in­ven­to­ri­zuo­ti sa­vo žel­di­nių ir ne­su­tvar­kiu­sios duo­me­nų apie želdinių in­ven­to­ri­za­ci­ją. Esant to­kiai pa­dė­čiai, sun­ku už­tik­rin­ti rei­kia­mą kon­tro­lę, taip pat at­si­ran­da ga­li­my­bė veng­ti kom­pen­sa­vi­mo už sau­go­ti­nų me­džių iš­kir­ti­mą.

Pa­reng­ta­me pro­jek­te nu­ma­to­ma, kad vi­suo­me­nė bū­tų su­pa­žin­di­na­ma su pro­jek­tu dar pa­ren­gia­ma­ja­me eta­pe. Kai ki­tos pro­jek­to da­lys nė­ra su­de­rin­tos su ins­ti­tu­ci­jo­mis, pro­jek­tuo­to­jas ga­li at­si­žvelg­ti į su­in­te­re­suo­tos vi­suo­me­nės nuo­mo­nę. Kai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja… įkur­ta žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja kar­tu su vi­suo­me­ne yra pri­ėmu­si spren­di­mą dėl sta­ty­bų lei­di­mo iš­da­vi­mo ir kai pro­jek­to ren­gi­mas pra­de­da­mas tik po at­lik­tos žel­di­nių in­ven­to­riza­ci­jos.

Taip pat no­rė­čiau pa­žy­mė­ti, kad Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­tei­kė ga­na daug pa­sta­bų, ta­čiau su­si­pa­ži­nus su pa­sta­bo­mis pa­aiš­kė­jo, kad fak­tiš­kai vi­sos, dau­gu­ma jų, yra tech­ni­nio po­bū­džio, to­dėl jei­gu pri­tar­si­te šiam pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo, pro­jek­tas pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas bū­tų ko­re­guo­ja­mas svars­tant ko­mi­te­tuo­se. Ačiū. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Pir­ma­sis klau­sia S. Gent­vi­las. Nė­ra. J. Baub­lys.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, sau­go­ti­nų me­džių ir krū­mų, au­gan­čių ne že­mės ūkio pa­skir­ties že­mė­je, kri­te­ri­jus anks­čiau nu­sta­ty­da­vo Vy­riau­sy­bė nu­ta­ri­mu. Šiuo me­tu yra pa­reng­tas nau­jas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, ku­ris su­de­rin­tas su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, su Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ir pa­teik­tas Vy­riau­sy­bei tvir­tin­ti. Pa­gal nau­ją nu­ta­ri­mo pro­jek­tą yra pa­leng­vi­na­mas me­džių kir­ti­mas, yra nu­ma­ty­ta 20 cen­ti­met­rų sker­smens dy­dis vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, 30 cen­ti­met­rų – pri­va­čio­je že­mė­je. Jūs, at­virkš­čiai, griež­ti­na­te są­ly­gas. Anks­tes­nia­me, da­bar ga­lio­jan­čia­me bu­vo ga­li­my­bė pa­si­rink­ti iš­kirs­ti 20 cen­ti­met­rų, jūs ra­šo­te 16 cen­ti­met­rų. Ko­dėl rei­kia Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą tvar­ką per­kel­ti į įsta­ty­mą? Ačiū.

K. BACVINKA (LVŽSF). Aš ma­nau, kaip tik gal­būt dėl to, kad nė­ra to pa­grin­di­nio da­ly­ko kaip duo­me­nų in­ven­to­ri­za­ci­ja… žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­ci­jos jo­kios ba­zės, nė­ra at­skai­tos taš­ko. To­dėl at­si­ran­da ne­su­si­kal­bė­ji­mai tarp ins­ti­tu­ci­jų. Ma­no nuo­mo­ne, tai bū­tų tei­sin­ga įtrauk­ti į įsta­ty­mą ir, sa­ky­ki­me, be­si­kei­čiant val­džioms ne­bū­tų šo­ki­nė­ja­ma nuo iki, kad tai bū­tų. Dėl sto­rio, pa­ra­met­rų bus ga­li­ma tar­tis, žiū­rė­si­me. Aš ma­nau, kad įsta­ty­me bū­tų tei­sin­giau.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, kad vie­šo­sio­se erd­vė­se rei­kia žel­dy­nų ap­sau­gą stip­rin­ti, vi­siš­kai pri­ta­riu, ir tai daž­nai ke­lia vi­suo­me­nės pa­si­pik­ti­ni­mą. Ta­čiau jūs no­ri­te la­bai griež­tai reg­la­men­tuo­ti pri­va­čio­se val­do­se esan­čius žel­di­nius, in­ven­to­ri­zuo­ti ir t. t. Tai, ko ge­ro, bū­tų per­tek­li­nis rei­ka­la­vi­mas, ne­bent ta te­ri­to­ri­ja yra ko­kio­je nors pa­min­klų ap­sau­gos zo­no­je ar kur. O šiaip bent jau kai­me ar ki­tur pri­va­čio­je val­do­je griež­tai re­gu­liuo­ti me­džių prie­žiū­rą, jei žmo­gus no­ri, pa­vyz­džiui, pa­keis­ti, vie­toj ko­kios nors se­nos dre­vė­tos lie­pos pa­so­din­ti nau­ją ki­tą me­dį, tai dėl lei­di­mo biu­ro­kratija pa­pil­do­ma. Ap­krau­na­me ir val­di­nin­kus, ir net­gi, sa­ky­čiau, kar­tais ga­li kas nors tuo pa­si­nau­do­ti ne­la­bai skaid­riai.

K. BACVINKA (LVŽSF). Ne­su­tik­čiau. Mes ma­no­me, kad lei­di­mus rei­kė­tų gau­ti in­ven­to­ri­zuo­ti tuos sau­go­ti­nus me­džius. O jei jie ne­pri­skir­ti sau­go­ti­niems… Pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je ne­bus taip, kad, sa­ky­ki­me, vi­si bus sau­go­ti­ni. Tie, ku­rie yra iš­skir­ti­niai kuo nors to­je vie­to­vė­je ar kaip nors, bus pri­skir­ti sau­go­ti­niems ir ta­da rei­kės lei­di­mo, o jei­gu jie ne­pri­skir­ti­ni sau­go­ti­niems, tai vis­kas pa­pras­čiau.

PIRMININKAS. Klau­sia N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Gal jūs ga­lė­tu­mė­te iš­si­brauk­ti iš pa­si­sa­kan­čių už, nes jūs pra­ne­šė­jas?

K. BACVINKA (LVŽSF). Taip, ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ši­mas. Nė­ra. A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš tik­rų­jų svei­ki­nu tą aiš­kes­nį reg­la­men­ta­vi­mą dėl žel­dy­nų prie­žiū­ros. Ypač no­rė­tų­si, kad tai vyk­tų bū­tent mies­tų, mies­te­lių gat­vė­se. Jūs iš­ski­ria­te nau­ją ter­mi­ną – vals­ty­bi­nės reikš­mės au­to­mo­bi­lių ke­lių žel­di­niai. Siū­ly­čiau dar vis dėl­to, kad bū­tų iš­skir­ti ir vie­ti­nės reikš­mės ke­liai ir jų žel­di­niai, nes, kaip ma­ty­ti, pa­vyz­džiui, ypač Kau­ne, dau­giau­sia vyk­dant ke­lio re­mon­to dar­bus, žel­dy­nų pro­jek­tų ne­si­i­ma­ma. Tie­siog vyk­do­mi ke­lio re­mon­to dar­bai, o žel­dy­nų tvar­ky­bos pla­no net nė­ra. Vi­si tie dar­bai nu­ker­tant vi­sus me­džius ir at­so­di­nant bri­lian­ti­nius už 500 eu­rų kai­nuo­jan­čius me­de­lius vy­ko bū­tent pa­gal ke­lio re­mon­to pro­jek­tą, t. y. ne­sant žel­dy­nų pro­jek­to. To­dėl siū­ly­čiau įves­ti ir pa­gal­vo­ti dėl…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). …vie­ti­nės reikš­mės kelių žel­dy­nų tvar­ky­bos.

K. BACVINKA (LVŽSF). Be­lie­ka su­tik­ti. Nesu­žiū­rė­ta. Lau­kia­me pa­siū­ly­mų. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Šiaip tai aš, ma­tyt, ne­pa­tai­ky­siu į mos­tį, bet vis tiek pa­šne­kė­siu. Lie­tu­vo­je yra šven­ta my­lė­ti krep­ši­nį ir šven­ta my­lė­ti me­dį. Jei­gu jis kur nors iš­dy­go, tai šven­tas rei­ka­las. Ne­svar­bu, kad tai yra mies­tas, o mies­te tu­ri bū­ti gat­vės, tu­ri bū­ti par­kai, tu­ri bū­ti sta­dio­nai, tu­ri bū­ti na­mai. Jei­gu me­dis yra kliū­tis gat­vei, tai šven­ta gat­vė, bet ne me­dis. Jūs pa­šven­ti­na­te me­dį, ir mes da­bar čia ap­link­ke­lius tie­si­me ap­link me­dį, nes jis yra šven­tas.

Aš kaž­kaip pa­leng­vin­čiau sa­vi­val­dy­bėms spręs­ti me­džių klau­si­mą. Per 20 me­tų miš­kin­gu­mas Lie­tu­vo­je žen­kliai pa­di­dė­jo, o jei­gu jūs dar pa­žiū­rė­tu­mė­te į lau­kus, ku­rie yra sti­chiš­kai ap­žė­lę, bet nė­ra miš­kais pa­va­din­ti, ir ten aš ma­tau dre­bu­lių ir ber­žų, ku­rie dau­giau ne­gu 20 cen­ti­met­rų, tas miš­kin­gu­mas yra…

PIRMININKAS. Lai­kas!

K. MASIULIS (TS-LKDF). …be ga­lo di­de­lis. Gal rei­kia tą pa­ra­dig­mą keis­ti?

K. BACVINKA (LVŽSF). Ma­to­te, ga­lė­čiau gal­būt at­sa­ky­ti. Sa­ky­kim, jei­gu pa­va­ži­nė­tu­mė­te po se­nes­nius Eu­ro­pos mies­tus, jei­gu jie taip pat bū­tų kir­tę, kaip mes da­bar ker­ta­me mies­tuo­se, aš abe­jo­ju, ar jie tu­rė­tų to­kias gra­žias se­nų me­džių alė­jas.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia V. Kam­ble­vi­čius. Vy­tau­tai Kam­ble­vi­čiau, ar klau­si­te? At­si­sa­ko.

Mo­ty­vai. Tuoj. Nuo­mo­nė už – N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). No­riu pa­dė­ko­ti Šiau­lių ap­lin­ko­sau­gos fo­ru­mo ak­ty­vis­tams, at­siun­tu­siems man uni­ka­lią me­džia­gą. Jie per sa­vait­ga­lį su­skai­čia­vo Šiau­lių cen­tri­nia­me par­ke nu­ma­ty­tus nu­kirs­ti me­džius. Pro­jek­te jų pa­žy­mė­ta 2 tūkst. 570. Dvy­li­kos žmo­nių gru­pė su­ra­do 2 tūkst. me­džių – 500 pri­ra­šy­ta.

To­liau. Vie­no­je vie­to­je nu­ma­ty­ta iš­kirs­ti te­ni­so aikš­te­lė­je 150 me­džių. Jie ra­do tris tam tin­ka­mas aikš­te­les. Vi­sa tai pla­nuo­ja­ma da­ry­ti už Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos skir­tas eu­ro­pi­nes lė­šas re­gio­nams vys­ty­ti, ir vie­toj iš­ker­ta­mų kle­vų bus so­di­na­mi de­ko­ra­ty­vi­niai me­džiai, ku­rių prie­žiū­rai rei­kės pa­pil­do­mų žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių.

Ko­le­gos, ką ro­do Šiau­lių mies­to pa­vyz­dys? Kad Sei­mas, lei­dęs pra­ei­tai Vy­riau­sy­bei lais­va ran­ka da­lin­ti mi­li­jo­nus ne­va re­gio­nams vys­ty­ti, re­a­liai dy­ky­nė­se, ku­rio­se ma­žė­ja gy­ven­to­jų, da­ro la­bai bran­gius, nie­kam ne­rei­ka­lin­gus pro­jek­tus ir pri­ra­šo, ir lei­džia pro­jek­tuo­to­jams ir ran­go­vams pri­si­ra­šy­ti ne­eg­zis­tuo­jan­čius me­džius, kad iš­aug­tų są­ma­tos. Mes ska­ti­na­me ma­si­nį eu­ro­pi­nių lė­šų per re­gio­ni­nius rė­mi­mus pa­vo­gi­mą. Gal skir­ki­me tuos pi­ni­gus vis dėl­to ko­kiems nors rim­tiems da­ly­kams: in­fra­struk­tū­rai vys­ty­ti, gy­ven­to­jų skai­čiui di­din­ti, dar­bo vie­toms. Ką mes čia da­ro­me?

Ši­ta kryp­ti­mi pa­teik­tas pro­jek­tas ju­da. Ma­no gal­va, jis iš tik­rų­jų yra la­bai sil­pnas. Bet no­riu pa­dė­ko­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui, jo pir­mi­nin­kui ir na­riams, kad tą bai­siai ne­ryž­tin­gą ap­lin­ko­sau­gos va­do­vy­bę, ypač jau­ną­jį vi­ce­mi­nist­rą, ku­ris iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos da­ro ap­lin­kos ver­slo vys­ty­mo mi­nis­te­ri­ją… vis dėl­to Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, t. y. Sei­mas, ima­si par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ir ši­tą ydin­gą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos nie­ko ne­vei­ki­mą stab­do. O vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro pra­šau su­stab­dy­ti be­pro­tiš­ką eu­ro­pi­nių lė­šų švais­ty­mą.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – J. Baub­lys.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Vis dėl­to Lie­tu­vo­je dar yra ap­leis­tos že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės. Dėl įvai­rių prie­žas­čių. Vie­ni ap­lei­do ne­di­de­lius kraš­tus že­mės. Ypač ne­ma­žai vis dėl­to dar yra ap­leis­tos vals­ty­bi­nės že­mės. Šią že­mę Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba iš­nuo­mo­ja ūki­nin­kams su tiks­lu, kad jie ją įdirb­tų. Kai ūki­nin­kas ją įdir­ba, iš­ker­ta me­džius, at­va­žiuo­ja Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros spe­cia­lis­tai ir už tai nu­bau­džia. At­si­du­ria ūki­nin­kas tarp dvie­jų to­kių rei­ka­la­vi­mų: iš vie­nos pu­sės yra rei­ka­lau­ja­ma, kad že­mė bū­tų pri­žiū­rė­ta, iš­kirs­ti me­džiai, įdirb­ta, iš ki­tos pu­sės – drau­džia­ma tai da­ry­ti. Aš ma­nau, kad vis dėl­to da­bar ren­gia­mas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas yra daug pa­lan­kes­nis. Per­kel­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo punk­tus į įsta­ty­mą tik­rai yra per­tek­li­nis da­ly­kas. Aš siū­lau šio įsta­ty­mo pro­jek­to ne­pa­lai­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 13. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti… (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo­te? Ge­rai.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Aš no­riu pa­siū­ly­ti drau­giš­kai Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą, nes yra at­ve­jų, kai že­mės ūkio pa­skir­ties že­mė yra ap­au­gu­si, gal­būt jie tu­rės tam tik­rų pa­siū­ly­mų. Siū­lau Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Kas nors ki­to­kių pa­siū­ly­mų tu­ri? Juo­zai Baub­ly?

J. BAUBLYS (LSF). Taip, aš no­rė­jau pa­siū­ly­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą ir pa­siū­ly­ti pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKAS. Dėl Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui kaip pa­pil­do­mam, pri­ta­ria­te, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, su­si­lai­ko­te ar­ba bal­suo­ja­te prieš.

Bal­sa­vo 63: už – 56, prieš – 5, su­si­lai­kė 2. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas yra pa­pil­do­mas. Ki­tas siū­ly­mas bu­vo dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. (Bal­sas sa­lė­je: „Ben­dru su­ta­ri­mu.“)

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­te už? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ja­me, ben­dru su­ta­ri­mu. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, dar svars­ty­mo da­tą pa­mir­šau pa­sa­ky­ti. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je.

 

18.09 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Pas­ku­ti­nis die­no­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. (Bal­sai sa­lė­je) Kiek ma­čiau, N. Pu­tei­kis bu­vo už­si­ra­šęs. Pra­šom į tri­bū­ną. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

N. PUTEIKIS (LVŽSF). A. Ma­tu­lo pa­gei­da­vi­mu, pa­gir­siu kon­ser­va­to­rius, su­peik­siu vals­tie­čius.

Dvi ka­den­ci­jas bu­vau Tė­vy­nės są­jun­gos frak­ci­jos na­rys. Fi­nan­sų mi­nist­rė I. Ši­mo­ny­tė su prem­je­ru A. Ku­bi­liu­mi prieš svar­biau­sius pro­jek­tus at­ei­da­vo į frak­ci­ją ir juos pri­sta­ty­da­vo, vyk­da­vo dis­ku­si­ja. Po to vyk­da­vo pri­sta­ty­mas Sei­me. Prem­je­ras S. Skver­ne­lis su fi­nan­sų mi­nist­ru per­nai to­kį veiks­mą taip pat at­li­ko. At­si­me­na­me, kaip pri­sta­tė re­for­mą frak­ci­jo­je. Da­bar pri­sta­to žy­miai di­des­nę re­for­mą – į frak­ci­ją ne­at­ėjo. Frak­ci­jo­je ne­pri­sta­tys. Mes per­skai­tė­me, kad tai bus… (Bal­sai sa­lė­je) Tai, ką jūs va­di­na­te pri­sta­ty­mu, nė­ra pri­sta­ty­mas. Pri­sta­ty­mas, kai vyks­ta dis­ku­si­ja ir vyks­ta po­rą va­lan­dų. Kai aš pri­klau­siau Tė­vy­nės są­jun­gai, dėl fi­nan­si­nių mo­kes­čių ir ki­tų da­ly­kų dis­ku­si­jos vyk­da­vo dvi, tris va­lan­das. Du, trys, ke­tu­ri po­sė­džiai. Aš to pa­si­gen­du, ko­le­gos, Vals­tie­čių frak­ci­jo­je.

Lin­kiu prem­je­rui ir fi­nan­sų mi­nist­rui vis dėl­to tai pa­da­ry­ti. Pa­da­ry­ti tai, ką ge­rai da­ry­da­vo Tė­vy­nės są­jun­ga. Tai ne­at­lei­džia Tė­vy­nės są­jun­gos nuo blo­gų dar­bų, bet tai įpa­rei­go­ja Vals­tie­čių frak­ci­ją da­ry­ti dar ge­riau, dar il­giau ir dar kon­struk­ty­viau. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Taip, pui­kūs pa­lin­kė­ji­mai. Šia gai­da ir bai­gia­me va­ka­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.