LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA (2)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL ARMANO ABRAMAVIČIAUS ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ PROJEKTO NR. XIVP-1269

 

2023-04-19 Nr. 102-P-15

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, nariai: Arvydą Anušauską pavaduojanti Jurgita Sejonienė,  Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Andrius Vyšniauską pavaduojantis Linas Slušnys.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Andrius Kabišaitis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė, Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Jatkevičius, Nacionalinės teismų administracijos Teisės ir administravimo departamento Teismų veiklos skyriaus vyresnioji patarėja Aurelija Pauliukaitė, Nacionalinės teismų administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus patarėja Inesa Dobrovolskienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2021-12-31

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti

 

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Asmens pasiūlymas 2022-01-04

 

 

 

Manau, kad dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 2 dalies, Seimas taip pat turėtų atkreipti dėmesį sprendžiant klausimą,  dėl LAT teisėjo A. Abramavičiaus atleidimo pagal šį straipsnį, nes naujajame  DK tokios formuluotės neliko.

Todėl esu įsitikinusi, kad Lietuvos Respublikos teismų  įstatymo 90 str. 2 d. “Atleisti teisėją iš pareigų dėl sveikatos būklės galima tais atvejais, kai per vienerius metus teisėjas serga daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt kalendorinių dienų per paskutinius dvylika mėnesių, arba kai suserga nepagydoma ar kita ilgalaike liga, kliudančia jam eiti teisėjo pareigas.” Prieštarauja Darbo kodekso normoms, nes turi viršesnę galią nei įstatymas.

Nepritarti

Atleidimo pagrindas nustatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Teismų įstatyme.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti komiteto patobulintam Seimo nutarimo projektui ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Irena Haase, Agnė Širinskienė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas Seimo nutarimo projektas.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                      (Parašas)                                                                                                                             Irena Haase

 

 

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė