LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SVEIKATOS REIKALŲ komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO

I Š V A D A

 

  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SVEIKOS GYVENSENOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

PROJEKTO NR. XIIIP-2160

 

 

2018-06-20 Nr. 111-P-

 

 

Vilnius

 

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo: : Komiteto pirmininkė A. Kubilienė, komiteto nariai: D. Kaminskas, J. Liesys, R. Martinėlis, L. Matkevičienė, I. Degutienė, A. Matulas, R. Žemaitaitis, A. Kirkutis, A. Vinkus.

Komiteto biuras: Biuro vedėja J. Bandzienė, patarėjai K. Civilkienė, R. Griciutė, B. Sesickienė, E. Jankauskas, padėjėja S. Šimonienė.

Kviestieji asmenys: sveikatos apsaugos viceministrė K. Garuolienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

Str.

Str. d.

P.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2018-05-24

 

 

 

Įvertinę projektą pagal jo santykį su Konstitucija, galiojančiais įstatymais bei teisės technikos taisyklėmis, teikiame šias pastabas:

 

1. Nutarimo projekte neturi rašomi nutarimą pasirašančiojo asmens vardas ir pavardė.

 

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2018-05-24

 

 

 

2. Nuostatų projekto 4 punkto pirmajame sakinyje nėra aišku, už ką atsakingų institucijų veiklą kontroliuoja komisija, t.y., šiame sakinyje po žodžių „atsakingų už sveikos gyvensenos“ trūksta prasminio žodžio (pvz., „politiką“, „vykdymą“ ar „įgyvendinimą“, nes kitur Nuostatų tekste yra vartojamos sąvokos „sveikos gyvensenos politika“, „sveikos gyvensenos klausimus vykdančios institucijos“ ir kt.).

Be to nuostatų projekto 4 punkto paskutiniame sakinyje po žodžio „sveikos“ reikia įrašyti žodį „gyvensenos“.

 

Pritarti

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2018-05-24

 

 

 

3. Nuostatų projekto 19 punkto nuostatą „protokolus pagal raštvedybos taisykles rašo Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato tarnautojas, priskirtas talkinti Komisijai“ reikia išbraukti kaip perteklinę, nes Seimo komisijų sekretoriatas šią funkciją vykdo vadovaudamasis Seimo kanceliarijos ir savo nuostatais.

 

Pritarti

 

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2018-05-24

 

 

 

4. Nuostatų projekto 28 punktas brauktinas kaip perteklinis, nes pagal Seimo statutą ir šių Nuostatų 1 punktą Komisija sudaroma Seimo kadencijos laikotarpiui, todėl jos įgaliojimai baigiasi pasibaigus Seimo kadencijai.  

 

 

Pritarti

 

            3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų, komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai.

7.1. Sprendimas (pagal Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu siūlomas sprendimas numatytas Seimo statuto 150 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose, pateikiami šio sprendimo argumentai): pritarti  komiteto patobulintam Seimo nutarimo projektui Nr. XIIIP-2160(2) ir komiteto išvadai.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: A. Kirkutis, R. Žemaitaitis.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nebuvo.

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                    Asta Kubilienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro vedėja Jolanta Bandzienė