2018-06-18

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO NR. X-233

2, 6, 7, 11, 12 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO projekto

Nr. XIIIP-2214

 

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

    str.

str.

d.

p.

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Argumentai:

          Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 6, 7, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas) parengtas atsižvelgiant į 2018 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pristatytas mokesčių ir šešėlinės ekonomikos mažinimo struktūrines reformas, taip pat įvertinant ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, nuostatas dėl mokesčių sistemos struktūros tobulinimo ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimo.

Verta pažymėti, kad įstatymo projekto tikslai ir uždaviniai – papildomai užtikrinti Lietuvos mokesčių sistemos progresyvumą ir, plečiant ekonomikos augimui mažiau žalingų mokesčių bazę, didinti fizinių asmenų nekomercinės paskirties nekilnojamojo turto apmokestinimą. Tačiau siūlomas teisinis reguliavimas nekilnojamojo turto mokesčiu apmokestinti antrą ir paskesnį gyvenamosios paskirties turtą, taip kartu prisidedant prie būsto rinkos reguliavimo, yra ydingas.

Įstatymo projekto autoriai, Įstatymo projektu nustatė skirtingas ir aiškiai apibrėžtas nekilnojamojo turto vertės sumas, nuo kurių yra nustatyti skirtingi ir aiškiai apibrėžti mokesčių tarifai (mokami nuo sumos, viršijančios neapmokestinamąjį nekilnojamojo turto dydį). Tačiau nei aiškinamajame rašte, nei Įstatymo projekte nėra nurodyta ir paaiškinta, kokiu pagrindu, kokia apskaičiavimo metodika ar logika vadovaujantis ir kokiais būdais yra nustatytos skirtingos nekilnojamojo turto vertės, nuo kurių yra nustatyti skirtingi mokesčių tarifai. Tai yra, šis apskaičiavimas yra nelogiškas ir nepagrįstas objektyviais paskaičiavimais. Toks turto vertės konkretizavimas ir diferencijavimas atliktas neatsižvelgiant ir nevertinant itin svarbaus fakto, kad nekilnojamojo turto rinka sistemingai keičiasi tiek nuo valstybės viduje susiklostančių aplinkybių, tiek nuo pasaulinių faktorių. Kinta nekilnojamojo turto vertė, pasiūla-paklausa ir kokybė. Turto vertės mokesčiai, kurie yra skaičiuojami nuo sumos, viršijančios neapmokestinamąjį dydį, turėtų būti perskaičiuojami atsižvelgiant tiek į visuotinai pasikeitusią nekilnojamojo turto rinkos situaciją, tiek ir į toje savivaldybėje pasikeitusią ar prognozuojamai besikeisiančią socialinę, ekonominę, užimtumo situaciją, gyventojų skaičių, nekilnojamojo turto rinką ir kitas svarbias aplinkybes. Kadangi tik pačios savivaldybės prognozuoja savo pajamas, investicinius projektus, infrastruktūros sukūrimą, užimtumą ir tik jos geriau žino savo gyventojų bei ūkio subjektų poreikius, lūkesčius bei galimybes, todėl Įstatymo projekte reikia nustatyti, kad mokesčio tarifą nusistato konkrečios savivaldybių tarybos.

Taip pat siūlome neskirstyti mokamų mokesčių už nekilnojamąjį turtą į skirtingus biudžetus, o mokamą mokestį nuo nekilnojamojo turto vertės, viršijančios neapmokestinamąjį turto dydį, įskaityti ne į valstybės biudžetą, o į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamasis turtas, biudžetą.

Šio pasiūlymo iniciatoriai siūlo atsisakyti komercinio pobūdžio lengvatų, taikomų privatiems, su valstybe nekonkuruojantiems verslo subjektams. Todėl siūlome išbraukti iš neapmokestinamojo turto asmenų sąrašo asmenis, kurie vykdo žemės ūkio veiklą. Toks vienos ūkio šakos išskirtinumas mokestinėmis lengvatomis sukuria diskriminacines sąlygas, iškreipia rinką ir asmenims, vykdantiems žemės ūkio veiklą, suteikia nepagrįsto komercinio pranašumo prieš kitus privačius subjektus. Atsižvelgiant į tai, siūloma atsisakyti diskriminuojančio reglamentavimo ir iš įstatymo išbraukti žemės ūkio veiklą vykdančius asmenis, kuriems yra nustatyta nekilnojamojo turto mokesčio lengvata. 

Manome, kad tikslinga papildyti Įstatymo projektą nurodant, kad mokestį už nekilnojamąjį turtą moka biudžetinės įstaigos ir valstybės bei savivaldybės įmonės.

Pasiūlymas parengtas konsultuojantis su Lietuvos laisvosios rinkos institutu ir Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija.

 

Pasiūlymai:

1.      Papildyti įstatymo projektą ir papildyti galiojančio įstatymo 3

straipsnį jį išdėstant taip:

 

1. Mokestį moka nekilnojamojo turto savininkai–fiziniai ir juridiniai asmenys, biudžetinės įstaigos ir valstybės bei savivaldybė įmonės, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus atvejus.

2. Mokestį už įsigyjamą nekilnojamąjį turtą moka šį turtą įsigyjantis fizinis ar juridinis asmuo, biudžetinė įstaiga, valstybės ar savivaldybės įmonė, jeigu duomenys apie atitinkamą sandorį yra įrašyti viešajame valstybės registre.

3. Nekilnojamojo turto mokestį už juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui (asmenims) arba jo (jų) įsigyjamą, tuo laikotarpiu moka šis juridinis asmuo, biudžetinė įstaiga, valstybės ar savivaldybės įmonė.“

 

2.      Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 6 straipsnio

6 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„6. Fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios paskirties statinių (patalpų), kurių vertė neįskaitoma į šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 arba 7 punkte nurodytą neapmokestinamąjį dydį, mokestinės vertės daliai:

1) neviršijančiai 220 000 eurų, taikomas nuo 0,3 0,1 procento iki 2 4 procentų mokesčio tarifas;. Konkretų mokesčio tarifa nustato tos savivaldybės taryba mutatis mutandis pagal šio straipsnio 2 dalį.

2) viršijančiai 220 000 eurų, tačiau neviršijančiai 300 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;

3) viršijančiai 300 000 eurų, tačiau neviršijančiai 500 000 eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;

4) viršijančiai 500 000 eurų, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.“

 

3.      Papildyti įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 6 straipsnį

7 dalimi ir ją išdėstyti taip:

 

Jeigu savivaldybės taryba iki šio straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų nenustato konkrečių šio straipsnio 6 dalyje nurodyto mokesčio tarifų arba po šio straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų keičia nustatytus mokesčio tarifus, atitinkamą mokestinį laikotarpį tos savivaldybės teritorijoje taikomas 0,1 procento mokesčio tarifas.”

 

4.      Panaikinti įstatymo projekto 3 straipsniu keičiamo 7 straipsnio 1

dalies 2 punktą:

 

2) nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas žemės ūkio veiklai, taip pat žemės ūkio paskirties žemėje auginant ar perdirbant taip užaugintą produkciją, jeigu pajamos iš šios veiklos neapmokestinamos pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 25 punkto nuostatas;

 

5.      Papildyti įstatymo projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 7 straipsnį

3 dalimi ir ją išdėstyti taip:

 

3. Pripažinti netekusiu galios 7 straipsnio 2 dalies 2 punktą:

2) valstybės ar savivaldybių nekilnojamasis turtas;”

 

 

6.      Pakeisti įstatymo projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 14

straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

3. Mokestis už nekilnojamąjį turtą, kuris apmokestinamas taikant šio įstatymo 6 straipsnio 46 dalyse nustatytus tarifus, įskaitomas į tos savivaldybės valstybės biudžetą.“

 

 

 

Teikia

Seimo nariai:     

Simonas Gentvilas

Kęstutis Glaveckas

Jonas Varkalys (išskyrus 7 str. 1 d. 2 p)

Eugenijus Gentvilas

Virgilijus Alekna

Gintaras Vaičekauskas

Juozas Baublys (atšaukė parašą 2018-06-20)

Ričardas Juška