2020-15-20

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

KULTŪROS POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO

PROJEKTO Nr. XIIIP-4463

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Eil. nr.

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1.

 

 

 

Pasiūlymas:

Papildyti Projekto Nr. XIIIP-4463 II skyrių VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJA, TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS KULTŪROS SRITYJE IR KULTŪROS FINANSAVIMAS tarp 4 ir 5 straipsnių įterpiant naują straipsnį „Seimui atskaitingų institucijų kompetencija kultūros srityje” atitinkamai pernumeruojant kitus Projekto straipsnius ir naujai siūlomą straipsnį išdėstyti taip:

„? straipsnis. Seimui atskaitingų institucijų kompetencija kultūros srityje

Kultūros srities Seimui atskaitingos institucijos:

1) pataria Seimui ir Vyriausybei kultūros politikos formavimo klausimais;

2) teikia išvadas ir pasiūlymus valstybės institucijoms ir savivaldybėms kultūros plėtros klausimais;

3) analizuoja kultūros būklę Lietuvoje ir teikia išvadas Seimui, Vyriausybei ir visuomenei;

4) atlieka kitas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.”

2.

 

 

 

Pasiūlymas:

Papildyti Projekto Nr. XIIIP-4463 II skyrių nauju straipsniu “Atskiros kultūros sritys” atitinkamai pernumeruojant kitus Projekto straipsnius ir naujai siūlomą straipsnį išdėstyti taip:

„? straipsnis. Atskiros kultūros sritys

1. Formuojant kultūros politiką išskiriamos šios atskiros kultūros sritys, pasižyminčios specifinėmis ypatybėmis:

1) Architektūra;

2) Dizainas;

3) Etninė kultūra;

4) Kinas;

5) Kultūros paveldas;

6) Literatūra;

7) Mėgėjų menas;

8) Muzika;

9) Scenos menai;

10) Tarpdisciplininis menas;

11) Vizualieji menai.

2. Įgyvendindama kultūros politiką, valstybė organizuoja sistemingą statistinių duomenų rinkimą atskirose kultūros srityse, atlieka apklausas ir skatina mokslinius tyrimus, siekdama priimti pagrįstus sprendimus ir įvertinti jų poveikį.

3. Kiekvienos atskiros kultūros srities plėtros tikslai formuluojami remiantis reguliariai atnaujinamomis strategijomis, kurios rengiamos valstybei bendradarbiaujant su tos srities atstovais.”

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                                        Robertas Šarknickas

                                                                                                             Stasys Tumėnas