LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

 

 

Pagrindinio komiteto IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO IR FINANSAVIMO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-2428 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIp-3129

 

2019-07-17  Nr. 113-P-23

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto pirmininkė Guoda Burokienė, komiteto pirmininko pavaduotojas Algis Strelčiūnas, komiteto nariai: Valentinas Bukauskas, Ričardas Juška, Gintautas Kindurys, Vanda Kravčionok, Kęstutis Masiulis, Zenonas Streikus, Povilas Urbšys.

Komiteto biuro darbuotojai: biuro vedėja Lina Milonaitė, patarėjai: Algirdas Astrauskas, Eglė Jonevičienė, Rasa Mačiulytė, padėjėja Genovaitė Jasaitienė.

Kviestieji asmenys: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė, Teisingumo viceministras Žydrūnas Plytnikas, Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų grupės vadovė Jolita Sinkevičiūtė, Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų grupės patarėja Žana Jerochovienė, Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-12

2

(12)

 

(1)

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.   Iš projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatos – „Šioje dalyje nustatyta tvarka aukų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą sustabdomas, jei dėl neteisėto politinių kampanijų finansavimo yra pradėtas (vyksta) baudžiamasis procesas. Aukų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą tęsiamas, kai <...>“ – nėra aišku, kas turi teisę priimti „sprendimą sustabdyti“ ir „sprendimą tęsti“ lėšų gražinimą aukotojui ar pervedimą į valstybės biudžetą.

Pritarti

Nustatyti, kad sprendimus priimantis subjektas yra Vyriausioji rinkimų komisija.

Žr. pasiūlymą prie Teisės departamento pastabos Nr. 2

 

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-12

2

(12)

 

(1,2)

 

2.   Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostata dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) įgaliojimų priimti sprendimus, kuriais politinės kampanijos dalyviai (priėmę ir panaudoję lėšas ar nepiniginę auką, kurių suma viršija mažos aukos sumą) įpareigojami atitinkamą lėšų sumą pervesti į valstybės biudžetą, turėtų būti dėstoma keičiamo įstatymo 7 straipsnio atskiroje dalyje.

Be to, VRK priimamo sprendimo turinį siūlytina patikslinti, nustatant šio sprendimo vykdymo terminą, per kurį politinės kampanijos dalyvis įpareigojamas pervesti į valstybės biudžetą atitinkamą lėšų sumą. Be to, rekomenduotina aptarti politinės kampanijos dalyviams kylančias teisines pasekmes dėl šio VRK sprendimo nevykdymo. Taip pat siūlytina patikslinti šios dalies nuostatą – „išskyrus tuos atvejus, kai <...> valstybės biudžeto asignavimai nebuvo skirti“ – po žodžių „valstybės biudžeto asignavimai“, įrašant žodžius – „politinei partijai“.

Pritarti iš dalies

Nepritarti dėl siūlymo tam tikras šios dalies nuostatas dėstyti keičiamo įstatymo 7 straipsnyje, nes atitinkamai turėtų būti pildomas ir keičiamo įstatymo 8 straipsnis. Netikslinga nuostatas, reglamentuojančias nepriimtinas aukas, dėstyti skirtinguose straipsniuose, nes tai gali įnešti painiavą. Siekiant teisinio reguliavimo aiškumo siūlome visas nuostatas, reglamentuojančias nepriimtinas aukas, palikti viename straipsnyje išskiriant į kelias dalis.

Siūloma nustatyti 20 darbo dienų terminą Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimui įvykdyti.

 

Dėl atsakomybės už VRK sprendimų nevykdymą žr. pasiūlymą prie Teisės departamento pastabos Nr. 4.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, ją padalinti į 2 dalis ir šias dalis išdėstyti taip:

„1. Draudžiama naudoti politinėms kampanijoms gautas aukas, kurios neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Jeigu tokios aukos buvo gautos ir aukotojas yra žinomas, politinės kampanijos iždininkas per 5 darbo dienas nuo tokios aukos gavimo dienos turi auką grąžinti aukotojui, nurodydamas atsisakymo priimti auką priežastis. Jeigu aukotojas per 10 darbo dienų nenustatomas, politinės kampanijos iždininkas auką perveda į valstybės biudžetą. Šioje dalyje nustatyta tvarka aukų grąžinimas aukotojui  ar pervedimas į valstybės biudžetą sustabdomas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu, jei dėl neteisėto politinių kampanijų finansavimo yra pradėtas (vyksta) baudžiamasis procesas arba pagal šio įstatymo 29 straipsnį atliekamas politinės partijos veiklos  tyrimas. Aukų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą tęsiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu, kai nutraukiamas ikiteisminis tyrimas, byla ar procesas, ar politinės partijos veiklos tyrimas,  taip pat kai įsiteisėja išteisinamasis nuosprendis arba įsiteisėja apkaltinamasis nuosprendis, tačiau šios lėšos nėra konfiskuojamos. 

2. Jeigu nustatoma, kad politinės kampanijos dalyvis priėmė ir panaudojo lėšas ar nepiniginę auką iš kitų, šiame įstatyme nenurodytų, finansavimo šaltinių ar šio įstatymo reikalavimų neatitinkančias aukas, kurių suma viršija mažos aukos sumą, Vyriausioji rinkimų komisija priima sprendimą įpareigoti politinės kampanijos dalyvį panaudotų lėšų ar nepiniginės aukos dydžio sumą per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą, išskyrus tuos atvejus, kai dėl šiurkščių šio įstatymo pažeidimų politinei partijai nebuvo skirti valstybės biudžeto asignavimai nebuvo skirti.“

Buvusias projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 12 straipsnio 2-4 dalis laikyti atitinkamai 3-5 dalimis.

 

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-12

3

1

 

3.    Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 14 straipsnio 8 dalis tikslintina pagal pastabas:

1)   VRK priimamo sprendimo turinį siūlytina patikslinti, nustatant ir šio sprendimo vykdymo terminą, per kurį politinės kampanijos dalyvis įpareigojamas pervesti į valstybės biudžetą atitinkamą lėšų sumą;

2) nuostatoje „išskyrus tuos atvejus, kai <...> valstybės biudžeto asignavimai nebuvo skirti“ po žodžių „valstybės biudžeto asignavimai“ įrašytini žodžiai – „politinei partijai“.

Pritarti

Siūloma nustatyti 20 darbo dienų terminą VRK sprendimui įvykdyti.

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 14 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Jeigu politinės kampanijos dalyvis nedeklaruoja politinės kampanijos išlaidų dydžio, dėl kurio būtų viršytas jo išlaidų limitas. Vyriausioji rinkimų komisija priima sprendimą, kuriuo įpareigoja politinės kampanijos dalyvį sumą, lygią nedeklaruotų politinės kampanijos išlaidų dydžio sumai per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą, išskyrus tuos atvejus, kai dėl šiurkščių šio įstatymo pažeidimų politinei partijai nebuvo skirti valstybės biudžeto asignavimai nebuvo skirti.“

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-12

3

3

 

4.    Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 14 straipsnyje siūlytina aptarti politinės kampanijos dalyviams kylančias teisines pasekmes už šio straipsnio 8 dalyje nurodyto VRK sprendimo nevykdymą.

Pritarti

Pasiūlymas:

Papildyti projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 14 straipsnį 12 dalimi:

 „12. Asmenys, nevykdantys Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų atsako įstatymų nustatyta tvarka.

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-12

5

1

 

5.   Projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 4 dalies nuostata „iki galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo“ turi būti tikslinama dviem aspektais. Pirma, ji turėtų apimti ne tik „rinkimų“, bet ir „referendumo“ rezultatų paskelbimą. Antra, pagal šį įstatymą politinės kampanijos (rinkimų ar referendumo) pabaiga yra siejama su „galutinių rezultatų paskelbimu“ (keičiamo įstatymo 2 straipsnio 13 dalis, 4 straipsnio 3 dalis, ir kt.).

Pritarti

Atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą, o taip pat į 2019 m. vasario 14 d. priimtą Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 16 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1964, siūloma keičiamą dalį papildyti nuostatomis, kurios buvo priimtos po šio projekto užregistravimo Seime.

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Politinės kampanijos laikotarpiu iki galutinių rinkimų ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, kurie iki politinės kampanijos pradžios buvo paskelbti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje. pateiktus Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo dienos. Viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų pateiktus politinės reklamos įkainius ir sąlygas Vyriausioji rinkimų komisija nedelsdama paskelbia savo interneto svetainėje. Paskelbti politinės kampanijos laikotarpiu taikytini politinės reklamos įkainiai ir sąlygos negali būti keičiami ir teikiami prasidėjus politinei kampanijai. Ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios Ppolitinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos gali būti deklaruoti ir (arba) pakeisti keičiami Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka.“

6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-12

5

2

 

6.   Projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 7 dalies nuostata kad „paskleista politinė reklama registruojama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo politinės reklamos paskleidimo“ yra deklaratyvi ir neturi teisinio jos įgyvendinimo mechanizmo. Atkreipiame dėmesį, kad politinės reklamos stebėsena yra, be kita ko, duomenų apie rinkimų (referendumo) agitacijos ir politinės reklamos finansavimą ir skleidimą politinių kampanijų laikotarpiu ir tarp politinių kampanijų rinkimas, kaupimas, analizė ir vertinimas šio įstatymo nustatytais tikslais (Įstatymo 2 straipsnio 15 dalis). Taigi aptariama projekto nuostata turi būti tikslinama taip, kad būtų aišku, jog ne vėliau kaip per 10 dienų nuo politinės reklamos paskleidimo turėtų būti pildoma viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija ar pan.

Pritarti

Įstatymai nenustato reikalavimų politinės reklamos žymėjimui ir įkainiams ne politinės kampanijos laikotarpiu ir tuo metu VRK neturi galimybės oficialiai gauti duomenų iš viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų.

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai elektroninių ryšių priemonėmis nuolat privalo pildyti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaraciją., Joje paskleista politinė reklama registruojama kurioje nurodomi duomenys apie paskleistą politinę reklamą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo politinės reklamos jos paskleidimo. Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija Vyriausiajai rinkimų komisijai teikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo dienos. Ne politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija Vyriausiajai rinkimų komisijai teikiama ne vėliau kaip per vieną mėnesį pasibaigus kalendoriniams metams.

7.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-12

7

5

 

7.   Projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 3 punkte atsisakytina jį papildančios nuostatos – „rinkimų proceso skaidrumo užtikrinimo tikslais“. Pažymime, kad VRK svetainėje skelbiami atitinkami duomenys savaime reiškia, jog tai yra viena iš priemonių, skirtų užtikrinti politinės kampanijos skaidrumui.

Pritarti

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) rinkimų proceso skaidrumo užtikrinimo tikslais per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas, politinės kampanijos išlaidas, prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir sudarytas politinės kampanijos sutartis;“.

8.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-12

7

6

 

8.   Projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 7 punkte brauktinas žodis „banko“, atsižvelgiant į keičiamo įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje apibrėžtą politinės kampanijos sąskaitos sąvoką.

Pritarti

 

9.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-12

8

 

 

9.   Atsižvelgiant į tai, kad projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 18 straipsnio nuostatų paskirtis skiriasi, siūlytina šio straipsnio 1 dalyje išdėstyti nuostatas dėl politinės partijos ir politinių kampanijų įsiskolinimų parengimo šaltinių, o 2 dalyje – nuostatas dėl politinės kampanijos metų atsiradusių įsiskolinimų padengimo laikotarpio, VRK informavimo tvarkos. Šią dalį rekomenduotina patikslinti taip, kad politinės kampanijos įsiskolinimą padengę politinės kampanijos dalyviai apie tai galėtų pranešti iš karto, o ne iki kiekvienų metų vasario 1 dienos.

Be to, aptariamojo straipsnio nuostata – „nuo galutinių rinkimų, referendumo rezultatų paskelbimo“ – turėtų būti patikslinta, nes pagal šį įstatymą politinės kampanijos (rinkimų ar referendumo) pabaiga yra siejama su „galutinių rezultatų paskelbimu“ (keičiamo įstatymo 2 straipsnio 13 dalis, 4 straipsnio 3 dalis, ir kt.).

Pritarti

 

 

 

 

 

Žr. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pasiūlymą Nr. 1

 

10.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-12

11

 

 

10.     Atsižvelgiant į tai, kad projekto 11 straipsniu keičiamo įstatymo 22 straipsnis reglamentuoja, be kita ko, politinės reklamos stebėseną, šio straipsnio 5 dalies nuostata dėl paskleistos informacijos turinio vertinimo turėtų būti siejama su politinės reklamos tikslais paskleistos (past. – ne kurios nors kitos) informacijos turinio vertinimu.

Pritarti

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 11 straipsniu keičiamo įstatymo 22 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Prasidėjus politinei kampanijai, Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, Visuomenės informavimo etikos komisiją, žurnalistų etikos inspektorių dėl paskleistos informacijos turinio vertinimo politinės reklamos aspektu.“

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

            1.            1.

Seimo narys

Jurgis Razma

2019-06-05

8

 

 

 

Pasiūlymas: 8 straipsniu keičiamą 18 straipsnį išdėstyti taip:

8 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Politinių kampanijų dalyvių įsiskolinimų išvengimas ir jų padengimas

Politinių kampanijų dalyviai politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai turi būti įvykdyti per vienus metus nuo galutinių rinkimų, referendumo rezultatų paskelbimo. Kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, iki įsiskolinimas bus padengtas, buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai apie įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius. Politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme nurodytų finansavimo šaltinių, o kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.“  už reklamos ir kitas politinės kampanijos paslaugas privalo atlikti išankstinį apmokėjimą. Šios paslaugos negali būti teikiamos kol už jas nebus pilnai apmokėta. Išaiškėjus neteisėtam politinės kampanijos paslaugų teikimui negavus pilno išankstinio apmokėjimo, tą pažeidimą padariusiems juridiniams asmenims ir politinių kampanijų dalyviams taikoma ta pati atsakomybė kaip ir neteisėto aukų priėmimo atveju.

Nepritarti

Priėmus pasiūlymą būtų neproporcingai ribojamos galimybės politinės kampanijos dalyviams vykdyti politinę kampaniją, nes dalis jų, neturėdami lėšų, net negalėtų paskelbti informacijos apie savo dalyvavimą kampanijoje.

 

               2.             

Seimo nariai

Laurynas Kasčiūnas, Arvydas Anušauskas

2019-07-09

 

8

 

 

 

Argumentai: Įstatymo projektu yra siekiama sugriežtinti rinkimų kampanijų finansų kontrolę. Viena didžiausių rinkimų kampanijų finansų kontrolės spragų, kuri išryškėjo pastaraisiais metais, yra galimybė kandidatui pasilikti dideles (nereguliuojamo dydžio) porinkimines skolas, kurias jis turi apmokėti per vienerius metus nuo rinkimų kampanijos. Tokiu būdu leidžiama politinėms partijoms vykdyti rinkimų kampanijas „į skolą“ būsimų porinkiminių dotacijų sąskaita, o save išsikėlusiems kandidatams arba visuomeniniams rinkimų komitetams apeiti maksimalios galimos fizinio asmens aukos ribas. Todėl siūloma įvesti reguliavimą, kad po rinkimų kampanijos politinės kampanijos dalyvis galėtų turėti ne didesnę nei 10 procentų nuo rinkimų kampanijos metu surinktų aukų ir/arba gautų dotacijų (kampanijos pajamų). Tai leistų politinės kampanijos dalyviams po rinkimų neturėti didelių skolų, kampanijas vykdyti iš realiai turimų/surinktų lėšų.

Taip pat siūloma numatyti, kad visas skolas, kurios negalės viršyti 10 procentų, politinės kampanijos dalyvis apmokėtų iki politinės kampanijos pabaigos. Politinė kampanija pagal įstatymą pasibaigia po 100 dienų nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo. Taigi, toks reguliavimas numatytų prievolę politinės kampanijos dalyviams visas skolas padengti ne per vienerius metus, kaip yra šiuo metu, o per 100 dienų (tris mėnesius).

 Pasiūlymas:

Siūlau pakeisti įstatymo projekto 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„18 straipsnis. Politinių kampanijų dalyvių įsiskolinimai ir jų padengimas

Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai negali viršyti 10 procentų politinės kampanijos dalyvio rinkimų kampanijos pajamų. Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai turi būti įvykdyti iki politinės kampanijos pabaigos. per vienus metus nuo galutinių rinkimų, referendumo rezultatų paskelbimo. Kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, iki įsiskolinimas bus padengtas,  Iki politinės kampanijos pabaigos buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai apie įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius. Politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme nurodytų finansavimo šaltinių, o kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.“

Pritarti iš dalies

Argumentai:

Pritarti pasiūlymo idėjai, kad būtina griežtinti skolinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą. Atsižvelgiant į tai, kad įpareigojimas padengti įsiskolinimus nėra siejamas su sankcija, siūlymas trumpinti įsiskolinimų padengimo terminą vis tiek neužtikrintų šios prievolės įvykdymo, nes įstatyme nėra nuobaudos už šios prievolės neįvykdymą. Siūlome vietoj skolinių įsipareigojimų įvykdymo termino trumpinimo nustatyti sankciją už šios prievolės neįvykdymą – kitoje tokių pačių (pvz. Seimo) rinkimų kampanijoje įsiskolinimų nepadengusiam politinės kampanijos dalyviui 25 procentais mažinti jam leistiną didžiausią išlaidų limitą.

Nepritarti siūlymui, kad politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę skoliniai įsipareigojimai negalėtų viršyti 10 procentų politinės kampanijos dalyvio rinkimų kampanijos pajamų. Susiejus skolinimosi limitą su einamu laikotarpiu turimomis pajamomis būtų labai ribojama politinės kampanijos dalyvio veikla. Politinės kampanijos pradžioje dalyvis gali neturėti lėšų, tačiau jam, pavyzdžiui, reikia sudaryti sutartį su iždininku ir jam mokėti. Lėšos dalyvio sąskaitoje gali atsirasti vėlesniame politinės kampanijos laikotarpyje, tad politinės kampanijos pradžioje jo veiksmų laisvė būtų neproporcingai varžoma.

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Politinių kampanijų dalyvių įsiskolinimai ir jų padengimas

Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai turi būti įvykdyti per vienus metus nuo galutinių rinkimų, referendumo rezultatų paskelbimo. Kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, iki įsiskolinimas bus padengtas, buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai apie įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius. Politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme nurodytų finansavimo šaltinių, o kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.

1. Politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme nurodytų finansavimo šaltinių, o kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.

2. Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai turi būti įvykdyti iki kitos atitinkamų rinkimų politinės kampanijos pradžios. Tais atvejais, kai buvęs savarankiškas politinės kampanijos  dalyvis nepadengia įsiskolinimų iki nustatyto termino, užregistravus jį kitos politinės kampanijos savarankišku dalyviu, jo didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu mažinamas 25 procentais.

3. Buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis, padengęs įsiskolinimą, per 5 darbo dienas privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai apie įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

            1.            1.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

2019-07-10

 

 

 

Pasiūlymas:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui Nr. XIIIP-3129 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas, kurioms Komitetas pritarė, ir Komiteto išvadą.

Pritarti

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIIIP-3129(2) ir komiteto išvadoms.

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

               1.             

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

2019-07-17

8

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą Nr. 9 ir iš dalies į Seimo narių L. Kasčiūno ir A. Anušausko pasiūlymą, siūloma nustatyti, kad buvęs politinės kampanijos dalyvis šios politinės kampanijos įsiskolinimus turi padengti iki kitos tokių pačių (pvz. Seimo) rinkimų politinės kampanijos pradžios. To nepadarius laiku, šiam politinės kampanijos dalyviui būtų 25 procentais mažinamas didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų limitas.

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Politinių kampanijų dalyvių įsiskolinimai ir jų padengimas

Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai turi būti įvykdyti per vienus metus nuo galutinių rinkimų, referendumo rezultatų paskelbimo. Kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, iki įsiskolinimas bus padengtas, buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai apie įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius. Politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme nurodytų finansavimo šaltinių, o kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.

1. Politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme nurodytų finansavimo šaltinių, o kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.

2. Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai turi būti įvykdyti iki kitos atitinkamų rinkimų politinės kampanijos pradžios. Tais atvejais, kai buvęs savarankiškas politinės kampanijos  dalyvis nepadengia įsiskolinimų iki nustatyto termino, užregistravus jį kitos politinės kampanijos savarankišku dalyviu, jo didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu mažinamas 25 procentais.

3. Buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis, padengęs įsiskolinimą, per 5 darbo dienas privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai apie įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius.

Pritarti

 

            2.            1.

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

2019-07-17

9

 

 

 

Argumentai:

Vyriausioji rinkimų komisija turi būti informuojama apie atitinkamo tyrimo ar proceso pradėjimą ar nutraukimą, kad galėtų derinti ir atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus.

 

Pasiūlymas:

Papildyti projekto 9 straipsniu keičiamo įstatymo 19 straipsnį 6 dalimi:

6. Institucija, pradėjusi ar nutraukusi ikiteisminį tyrimą, bylą ar procesą, taip pat politinės partijos veiklos tyrimą, apie tai  informuoja Vyriausiąją rinkimų komisiją.

Pritarti

 

               3.             

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

2019-07-17

12

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad projekte nustatyta įstatymo įsigaliojimo data 2019 m. liepos 1 d. jau yra praėjusi, siūloma nustatyti kitą įsigaliojimo datą – 2020 m. sausio 1 d.

 

Pasiūlymas:

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas,  įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. liepos 1 d. 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija iki 2019 m. birželio 30 d. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo nuostatos taikomos politinėms kampanijoms, kurios prasideda po šio įstatymo įsigaliojimo.“

Pritarti

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: Valentinas Bukauskas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra.

            PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas Nr. XIIIP-3129(2) ir jo lyginamasis variantas.

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                               Guoda Burokienė

           

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Rasa Mačiulytė