PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVALGYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1861 28, 30, 37, 46, 50, 62, 63, 64, 641 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR

ĮSTATYMO PAPILDYMO 2 PRIEDU

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2667(2)

 

 

2023-05-19

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

12

 

5, 6, 7

 

 

Argumentai:

Konstitucinis Teismas ne kartą savo bylose yra pasisakęs, jog konstitucinis teisinės valstybės principas neatsiejamas ir nuo Konstitucijoje įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo principo. Konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimas kartu yra ir konstitucinių teisingumo, darnios visuomenės imperatyvų, taigi ir konstitucinio teisinės valstybės principo, pažeidimas.

Konstitucinis Teismas taip pat yra aiškiai pasisakęs, kad visų asmenų lygybės principas reiškia tai, jog visiems vienodai turi būti taikomos teisės normos. Konstitucinis visų asmenų lygybės įstatymui principas būtų pažeidžiamas, jei tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisintinas.

Konstitucinis Teismas aiškiai nurodė, kad Konstitucijoje yra įtvirtinta kiekvieno piliečio teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą. Garantuota teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą yra tiesiogiai susijusi su visų asmenų lygybės principu.

Tuo tarpu įstatymo projekto normomis siekiama diferencijuoti žvalgybos institucijų vadovų darbo užmokestį pagal tai, koks laikotarpis jiems liko iki jų kadencijos pabaigos, t. y. jeigu iki jų kadencijos pabaigos liko mažiau nei pusė kadencijos, tuomet jiems būtų mokamas mažesnis darbo užmokestis lyginant su tais, kuriems liko daugiau kaip pusė kadencijos laikotarpio.

Labai svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad žvalgybos institucijos atsakingos už informacijos apie vidaus rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir valstybės interesams rinkimą, apdorojimą, vertinimą ir šios informacijos pateikimą nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms, taip pat vykdo veiklą, kuria siekiama šiuos rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes šalinti. Žvalgyba ir kontržvalgyba vykdoma vadovaujantis Valstybės gynimo tarybos patvirtintais žvalgybos informacijos poreikiais ir prioritetais, žvalgybos užduočių pagrindu.

Taigi, įstatymo projektu nustatant iš esmės skirtingus žvalgybos institucijų vadovų darbo užmokesčius vien tik dėl to, jog į savo pareigas buvo paskirti skirtingu metu, nesant jokiems kitiems kriterijams, būtų sukuriama situacija, pagal kurią:

1.        būtų pažeidžiami Konstitucijoje įtvirtinti asmenų lygiateisiškumo, lygybės bei teisės gauti teisingą apmokėjimą už darbą principai;

2.        būtų pažeidžiamas pareigūnų nepriklausomumo principas;

3.        būtų sukeliamas pavojus valstybės nacionaliniam saugumui.

Taigi, siūlytina atsisakyti diferencijuoti žvalgybos institucijų vadovų darbo užmokestį pagal tai, koks laikotarpis jiems liko iki jų kadencijos pabaigos, ir nustatyti, kad padidintas darbo užmokestis jiems nustatomas nuo įstatymo įsigaliojimo.

 

Pasiūlymas:

Išbraukti įstatymo projekto 12 straipsnio 5-7 dalis:

5. Įsigaliojus šiam įstatymui, žvalgybos institucijos vadovui Žvalgybos įstatymo 2 priede nustatytas pareiginės algos koeficientas taikomas nuo naujos kadencijos pradžios, išskyrus atvejus, jeigu iki žvalgybos institucijos vadovo kadencijos pabaigos liko daugiau kaip pusė kadencijos laikotarpio.

6. Jeigu iki žvalgybos institucijos vadovo naujos kadencijos pradžios liko mažiau kaip pusė kadencijos laikotarpio, jam taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos. Jeigu įsigaliojus šiam įstatymui žvalgybos įstaigos vadovo, kuriam iki kadencijos pabaigos liko mažiau  kaip  pusė kadencijos laikotarpio, apskaičiuotas tarnybinis atlyginimas yra mažesnis negu 115 procentų toje įstaigoje dirbančio ir didžiausią tarnybinį atlyginimą gaunančio žvalgybos pareigūno, o kai tokiu didžiausią tarnybinį atlyginimą gaunančiu žvalgybos pareigūnu yra vadovo pavaduotojas, – mažesnis negu 110 procentų, tarnybinio atlyginimo vidurkis, įvertinus per praėjusius kalendorinius metus apskaičiuotą tarnybinį atlyginimą, žvalgybos institucijos vadovo tarnybinio atlyginimo dydis apskaičiuojamas šio straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.

7. Šio straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju žvalgybos institucijos vadovo tarnybinis atlyginimas nustatomas 15 procentų didesnis negu toje įstaigoje didžiausią tarnybinį atlyginimą gaunančio žvalgybos pareigūno tarnybinio atlyginimo per praėjusius kalendorinius metus vidurkis, o kai tokiu didžiausią tarnybinį atlyginimą gaunančiu žvalgybos pareigūnu yra vadovo pavaduotojas, – 10 procentų didesnis. Šioje dalyje nustatytas tarnybinis atlyginimas perskaičiuojamas vieną kartą per metus.

 


 

 

Teikia

Seimo nariai: