LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 3.3, 3.153, 3.212, 3.217, 3.219, 3.224,

3.253, 3.254, 3.259, 3.260, 3.261, 3.269 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, 3.220 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

IR KODEKSO PAPILDYMO 3.2541 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-356(2)

 

2017-09-27  Nr. 103-P-43

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto nariai: A. Sysas – Komiteto pirmininkas, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Dumbrava, L. Matkevičienė, M. Navickienė, G. Skaistė, T. Tomilinas, J. Varkalys, G. Vasiliauskas;

Komiteto biuro patarėjos: A. Dolmantienė, D. Jonėnienė, I. Kuodienė;

kviestieji asmenys: D. Šakalienė – Seimo narė, R. Laiconienė – Vyriausybės kanceliarijos patarėja, L. Kukuraitis – socialinės apsaugos ir darbo ministras, E. Bingelis – socialinės apsaugos ir darbo viceministras, G. Vitkevičienė – socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja, D. Urbonaitienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento direktorė, E. Žiobienė – Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, E. Žemaitytė – Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vyr. patarėja, J. Maciejevski – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas, A. Vareikytė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-09-26

3

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Projekto 3 straipsnyje siūloma pakeisti Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.212 straipsnio 2 dalį ir nustatyti, kad „Atsisakymas duoti sutikimą įvaikinti turi būti motyvuotas. Teismas, nustatęs, kad atsisakymas yra nemotyvuotas, gali priimti sprendimą įvaikinti be globėjo (rūpintojo) sutikimo.“ Šią formuluotę siūlytina tikslinti dviem aspektais. Pirma, šioje dalyje nurodytą atsisakymą asmuo gali pateikti motyvuotą, tačiau jo pateikti motyvai gali būti nepagrįsti, todėl svarstytina, ar čia neturėtų būti kalbama apie pagrįstą (nepagrįstą) atsisakymą duoti sutikimą įvaikinti. Antra, sprendžiant įvaikinimo klausimą CK 3.224 straipsnyje nustatyta tvarka, pagal šio straipsnio 3 dalį, teismas turi teisę priimti sprendimą įvaikinti be globėjo (rūpintojo) sutikimo atsižvelgdamas į vaiko interesus. Manytina, kad nemotyvuotas (nepagrįstas) atsisakymas duoti sutikimą įvaikinti, kaip sąlyga, nėra tapati sąlygai, pagal kurią teismas turi atsižvelgti į vaiko interesus, todėl svarstytina ar CK 3.212 ir 3.224 straipsniuose šios įvaikinimo sąlygos neturėtų būti vienodos.

Pritarti.

1.                 Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. 3.212 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.212 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jei įvaikinamo vaiko tėvai yra nepilnamečiai ar neveiksnūs šioje srityje, būtinas jų tėvų arba globėjų (rūpintojų) rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Jei įvaikinamo vaiko tėvai yra ribotai veiksnūs šioje srityje, būtinas jų ir jų rūpintojų rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Jei rūpintojas sutikimo neduoda, ribotai veiksnaus šioje srityje asmens prašymu jo rašytinį sutikimą įvaikinti gali patvirtinti teismas. Šiuo atveju papildomo teismo patvirtinimo nereikalaujama. Visais šioje dalyje nurodytais atvejais teismas, nagrinėdamas bylą, privalo išklausyti įvaikinamo vaiko tėvų nuomonę, jei asmuo gali ją išreikšti ir suvokti įvaikinimo procesą, tikslus ir pasekmes. Jei įvaikinamas vaikas turi įstatymų nustatyta tvarka paskirtą nuolatinį globėją (rūpintoją) ir šiam vaikui nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, būtinas globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Atsisakymas duoti sutikimą įvaikinti turi būti motyvuotas. Teismas, nustatęs, kad atsisakymas yra nemotyvuotas, gali priimti sprendimą įvaikinti be globėjo (rūpintojo) sutikimo. Atsisakymo motyvai duoti sutikimą įvaikinti turi būti pagrįsti. Teismas, nustatęs, kad atsisakymo motyvai yra nepagrįsti, gali priimti sprendimą įvaikinti be globėjo (rūpintojo) sutikimo.

2.

Teisės departamentas,

2017-09-26

7

2

 

 

2. Projekto 7 straipsnyje siūloma pakeisti CK 3.224 straipsnį ir jo 2 dalyje nustatyti sąlygas, kurioms esant be šio kodekso 3.209–3.223 straipsniuose nustatytų taisyklių, galimas įvaikinimas šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims. Neaišku, ar turi būti visos trys 2 dalyje nurodytos sąlygos, ar bent viena jų. Manytume, kad turėtų būti kartu 1 punkte ir 2 arba 3 punkte nurodytos sąlygos ir tai reikia aiškiai nurodyti įstatyme. Kitu atveju, jeigu pakaktų vienos iš 2 ar 3 punkte nurodytų sąlygų, būtų diskriminuojami norintys įvaikinti vaiką Lietuvos Respublikos piliečiai.

Pritarti.

2. Pasiūlymas: Pakeisti įstatymo projekto 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Be šio kodekso 3.209–3.223 straipsniuose nustatytų taisyklių, įvaikinimas šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims galimas, jeigu esant visoms 1-4 punktuose nurodytoms sąlygoms, t. y., kai:

3.

Teisės departamentas,

2017-09-26

7

2

4

N

3. Projekto 7 straipsnyje siūloma pakeisti CK 3.224 straipsnį ir jo 2 dalies 3 punkte nustatyti, kad „Atsisakymas duoti sutikimą įvaikinti turi būti motyvuotas.“ Svarstytina, ar ši taisyklė neturėtų būti dėstoma šio straipsnio 3 dalyje ar kitur, kaip bendra norma, taikytina CK 3.224 straipsnio 2 ir 3 punktuose nustatytais atvejais, nes, pagal CK 3.224 straipsnio 2 dalies 2 punktą, taip pat turi būti gautas rašytinis sutikimas įvaikinti, tačiau reikalavimas, kad atsisakymas duoti tokį sutikimą būtų motyvuotas, nėra nustatytas.

Pritarti.

3. Pasiūlymas: Įstatymo projekto 7 straipsnio 2 dalį papildyti nauju 4 punktu ir jį išdėstyti taip:

4) atsisakymo motyvai duoti 2 ir 3 punktuose nurodytą rašytinį sutikimą įvaikinti yra pagrįsti.

4.

Teisės departamentas,

2017-09-26

1,

6

 

 

T

T

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 patvirtintose Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijose nustatytais teisės technikos reikalavimais, projekto 1 straipsnio pavadinime brauktina perteklinė formuluotė „1 dalies“, o 6 straipsnio pavadinimas dėstytinas taip: „3.220 straipsnio pripažinimas netekusiu galios“.

Pritarti.

4. Pasiūlymas: Pakeisti 1 straipsnio pavadinimą ir išdėstyti taip:

„1 straipsnis. 3.3 straipsnio 1 dalies pakeitimas“.

 

5. Pasiūlymas: Pakeisti įstatymo projekto 6 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„6 straipsnis. 3.220 straipsnio pakeitimas pripažinimas netekusiu galios“.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

4. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Algirdas Sysas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja A. Dolmantienė