LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ekonomikos komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA(2)

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO NR. IX-2135 3, 34, 35, 36, 42, 43, 46, 54, 59, 60, 96 STRAIPSNIŲ, 2 PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 461 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIVP–2817(3)

 

2023-10-17 Nr.108-P-46

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje (nuotoliniu būdu) dalyvavo: Komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius; Komiteto nariai: Andrius Bagdonas, Andrius Kupčinskas, Deividas Labanavičius, Laima Mogenienė, Ieva Pakarklytė, Paulius Saudargas, Mindaugas Skritulskas.

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė, patarėjai: Raimonda Danė,  Rasa Ona Duburaitė, Laura Jasiukėnienė, Irina Jurkšuvienė, Darius Šaltmeris, padėjėja Zita Jodkonienė.

Kviestieji asmenys: Susisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo politikos grupės vyresnysis patarėjas Albertas Turonis, patarėjas Jonas Bazys.

 

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo Teisės departamentas,

2023-10-12

8(461)

5

6

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

Siekiant aiškiai atskirti teisinius sandorio dėl servituto nustatymo suinteresuoto teikėjo naudai nesudarymo pagrindus, iš kurių vienas – imperatyvus, numatytas projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 461 straipsnio 4 dalies 1 punkte (statinio objektyvus netinkamumas elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimui ir (ar) naudojimui, tai yra, kai įrengus elektroninių ryšių infrastruktūrą, būtų pažeisti Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimai), o kitas – sąlyginis, to paties straipsnio 5 dalies 6 punkte (statinio „netinkamumo“ elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) naudoti konstatavimas neigiama kompetentingos valstybės įstaigos išvada), siūlytina keičiamo įstatymo 461 straipsnio 5 dalies 6 punktą dėstyti taip: „6) yra gauta neigiama kompetentingos valstybės įstaigos išvada dėl valstybės (savivaldybės) statinio panaudojimo elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) naudoti“.

Pritarti iš dalies

Argumentai:

Pritarti žodžio „neigiama“ perkėlimui.

Siūlytina nuosekliai vartoti vienodą terminą ir  nepritarti žodžio „tinkamumo“ pakeitimui į žodį „panaudojimo“, nes Įstatymo projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 461 straipsnio 2 dalies 1 punkte yra nustatyta, kad kreipiamasi dėl „tinkamumo“ („1) kreiptis į kompetentingą valstybės įstaigą, kuri pagal jai priskirtą valstybės veiklos sritį turi pateikti išvadą dėl valstybės (savivaldybės) statinio tinkamumo elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) naudoti;).

 

Pasiūlymas

Įstatymo projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 461 straipsnio 5 dalies 6 punktą dėstyti taip:

„6) yra gauta neigiama kompetentingos valstybės įstaigos neigiama išvada dėl valstybės (savivaldybės) statinio tinkamumo elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) naudoti.“

 

Balsavimo rezultatai:

pritarta bendru sutarimu  (dalyvavo 8 nariai).

 

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                           Kazys Starkevičius

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Irina Jurkšuvienė