Projekto   

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MEDICINOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. I-1555 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                   d. Nr.

Vilnius

                                                                                                                 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Licencijos galiojimą, vadovaudamasi Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka, panaikina licencijas išduodanti institucija savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi šiame straipsnyje nurodytos institucijos šio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, vadovaudamasi Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka. Dėl licencijų galiojimo panaikinimo į licencijas išduodančią instituciją turi teisę kreiptis Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigos įstaigų dalyvis arba dalyvio teises ir pareigas įgyvendinanti institucija steigėjai ar jų įgalioti asmenys įgaliotų institucijų vadovai, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, gydytojų profesinės organizacijos, pacientų teises ginančios organizacijos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

         Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                             Aurelijus Veryga