Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ GAMYBOS ĮSTATYMO NR. IX-1601 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Komisiją sudaro 7 nariai – po vieną atstovą iš Tarnybos, Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Lietuvos teismo ekspertizės centro ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Komisijos personalinę sudėtį, pirmininką ir darbo reglamentą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Komisiją sudaro 7 nariai – po vieną atstovą iš Tarnybos, Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Lietuvos teismo ekspertizės centro ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lietuvos policijos. Komisijos personalinę sudėtį, pirmininką ir darbo reglamentą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2 straipsnį ir šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2024 m. kovo 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.

3. Finansų ministras atitinkamai iki 2024 m. vasario 29 d. ir 2024 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas