LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2018-12-10 Nr. XIIIP-2893(3)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.    Projekto 4 straipsniu siūloma pripažinti netekusiu galios keičiamo įstatymo 9 straipsnį, reglamentuojantį teisės aktus ir kitus norminius dokumentus, nustatančius įstaigų veiklą. Nei iš projekto aiškinamojo rašto, nei iš sisteminės keičiamo įstatymo nuostatų analizės nėra aišku šio straipsnio pripažinimo netekusiu galios tikslas. Atkreiptinas dėmesys, kad pripažįstamas netekusiu galios straipsnis būtent ir nustato sveikatos apsaugos ministro įgaliojimus dėl medicinos normų ir sveikatos priežiūros metodikų, kuriomis privaloma vadovautis Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų veikloje, tvirtinimo. Juo vadovaujantis sveikatos apsaugos ministras ir yra patvirtinęs visas galiojančias medicinos normas, kuriuos taikomos sveikatos priežiūros paslaugas teikiant Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigose. Pripažinus netekusiu galios įstatymo 9 straipsnį, galimai susidarytų teisės reguliavimo spraga dėl teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sveikatos priežiūros įstaigose reglamentavimo, nes nei Sveikatos sistemos įstatymas, nei Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatai neįtvirtina analogiškų kaip ir pripažįstamame netekusiu galios straipsnyje sveikatos apsaugos ministro įgaliojimų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos reguliavimo srityje.

2.    Projekto 9 straipsniu keičiamo įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, nustatanti, kad viešas konkursas LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinės ir viešosios įstaigos vadovo pareigoms eiti vykdomas jos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos arba šios institucijos kartu su įstaigos dalininkais nustatyta tvarka. Svarstytinas siūlomo reguliavimo pagrįstumas, pagal kurį konkursai į aukštesnes, t.y. įstaigų vadovų, pareigas organizuojami įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka, kai konkursai į žemesnes - įstaigų vadovų pavaduotojų, vyriausiųjų finansininkų, padalinių ir filialų vadovų pareigas organizuojami jau Vyriausybės nustatyta tvarka.

3.    Projekto 9 straipsniu keičiamo įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad įstaigų vadovų pavaduotojai į darbą priimami viešo konkurso būdu įstaigos vadovo kadencijos laikotarpiui. Vertindami šią nuostatą, pažymime, kad vadovo pavaduotojų pareigos yra užimamos viešojo konkurso būdu, o ne asmeniniu vadovo pasirinkimu. Taigi, toks pareigų užėmimo būdas suponuoja tam tikrą įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas užimsiančio asmens teisėtą lūkestį, kad jis pareigas eis visą įstatyme ar konkurso sąlygose numatytą laikotarpį, t.y. kad jis, nesant jo kaltės, negalės būti atleistas iš pareigų vadovaujantis vien tik įstaigos vadovo kadencijos pasibaigimu prieš terminą. Atsižvelgiant į tai, manome, kad vadovo pavaduotojų, priimamų viešo konkurso būdu,  pareigų laikotarpis negali būti siejamas išimtinai su vadovo pareigų laikotarpiu, todėl vadovo darbo santykių su įstaiga pasibaigimas anksčiau jo numatytos kadencijos pabaigos negali būti pakankamu darbo santykių ir su vadovo pavaduotoju nutraukimo pagrindu. Pažymėtina, kad Darbo kodekso 67 straipsnio 2 dalyje terminuotos sutarties pasibaigimo pagrindu gali būti laikomos tokio pobūdžio aplinkybės, kurių atsiradimas ar pasibaigimas yra aiškiai žinomas ir numanomas.

4.    Projekto 9 straipsniu siūlomo keisti įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje siūloma imperatyviai nustatyti, kad „LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos vadovą laikinai nušalinus nuo pareigų, vadovo pavaduotojai toliau eina pavaduotojų pareigas iki tol, kol su vadovu pasibaigs darbo santykiai.“ Toks imperatyvus nuostatos pobūdis kelia abejonių. Pastebėtina, kad vadovo pavaduotojai taip pat gali padaryti teisės pažeidimų, nebeatitikti nepriekaištingos reputacijos ar kvalifikacinių reikalavimų ir pan. Todėl manytina, kad nėra pagrįsta imperatyviai, be jokių išlygų nustatyti, kad vadovų pavaduotojai ir toliau eina savo pareigas iki vadovo darbo santykių pasibaigimo t.y. net ir tais atvejais, kai yra pagrįstų priežasčių su jais pačiais nutraukti darbo santykius.

5.    Projekto 9 straipsniu keičiamo įstatymo 15 straipsnio 5 dalies 1 punkto (o taip pat ir šios dalies 2-4 punktų) formuluotė neapima, mūsų nuomone, analogijų su laidavimu turinčių atvejų, kai asmuo įstatymų nustatyta tvarka nors ir pripažintas kaltu dėl apysunkio ar nesunkaus nusikaltimo padarymo, teismo sprendimu atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jam ir nukentėjusiajam susitaikius (Baudžiamojo kodekso 38 straipsnis).

6.    Projekto 9 straipsniu siūlomo keisti įstatymo 15 straipsnio 5 dalies 1, 2, 3, 4 punktai tikslintini, atsisakant perteklinio baudžiamojo proceso terminų vartojimo, išbraukiant žodžius „įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu“ ir vietoje jų įrašant žodį „nuteistas“, kaip tai apibrėžiama Baudžiamojo kodekso 97 straipsnio 3 dalyje reguliuojant teisinius santykius, susijusius su asmenų teistumu. Be to, žodžius „turi neišmykusį ar nepanaikintą teistumą“ siūlytina keisti į žodžius „teistumas neišnykęs arba nepanaikintas“, o formuluotė „arba turi nepasibaigusį laidavimo terminą“ keistina į formuluotę „arba laidavimo terminas yra nesibaigęs“.

7.    Derinant projekto terminiją su galiojančiais įstatymais, siūlome keičiamo įstatymo 15 straipsnio 5 dalies 5 punkte vietoj žodžių „atleistas iš pareigų už šiurkščius pažeidimus“ siūlome įrašyti žodžius „atleistas iš tarnybos ar darbo už šiurkščius tarnybinius nusižengimus ar šiurkščius darbo pareigų pažeidimus“.

8.    Projekto 29 straipsniu pildomo įstatymo 331 straipsnio 13 dalies paskutiniajame sakinyje siūloma nustatyti, kad LNSS viešosios įstaigos dalininkas (dalininkai) ir (ar) dalininko (savininko) teises įgyvendinanti (įgyvendinančios) institucijos gali įpareigoti LNSS viešosios įstaigos vadovą vykdyti valdybos siūlymus, įskaitant ir siūlymą dėl įstaigos vadovo sprendimų atšaukimo. Vertindami šią nuostatą, norime pažymėti, kad aukščiau nurodyti subjektai (visuotinis dalininkų susirinkimas ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija) neturi įgaliojimų patys atšaukti ar įpareigoti įstaigos vienasmenį valdymo organą – vadovą atšaukti savo priimtą sprendimą. Viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 3 punkte yra įtvirtinta tik dalininko teisė kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo ir kitų viešosios įstaigos organų sprendimus.  Taip pat atkreipiame dėmesį, kad minėtoje nuostatoje turėtų būti vartojama keičiamo įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje įvesta „visuotinio dalininkų susirinkimo“ santrumpa.

9.    Projekto 41 straipsnio pakeitimų esmėje vietoj skaičiaus „42“ įrašytinas skaičius „49“.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                                   Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]

D. Zebleckis, tel. (8 5) 239 6906, el. p. dainius.zebleckis@lrs.lt