LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMO NR. XII-2604 19, 20 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 (NR. XIIIP-4546)

 

2020-04-29  Nr. 103-P-19

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: R. Šalaševičiūtė – Komiteto pirmininkė, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Dumbrava, J. Džiugelis, P. Kuzmickienė, M. Navickienė, V. Rastenis, J. Rimkus, A. Sysas, T. Tomilinas, J. Varkalys; Komiteto biuras: E. Bulotaitė – biuro vedėja, patarėjos: D. Aleksejūnienė, A. Dolmantienė, D. Jonėnienė, I. Kuodienė, padėjėjos: R. Liekienė, I. Žukauskaitė; kviestieji asmenys: E. Radišauskienė – socialinės apsaugos ir darbo viceministrė,  V. Kalinauskas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo skyriaus vedėjas, I. Balnanosienė – Užimtumo tarnybos direktorė, V. Latvienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus pavaduotoja.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-03-16

1

2

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Projekto 1 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 19 straipsnio 6 punkte yra numatyta, jog administratorius rengia ir teikia Tarybai Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo bendruosius tarpinių ir metinių ataskaitų rinkinius. Pastebėtina, jog kituose šio projekto straipsniuose yra numatytas tik bendrųjų metinių ataskaitų rinkinių rengimas, teikimas bei tvirtinimas. Atsižvelgiant į tai, projektas koreguotinas.

 

Pritarti.

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-03-16

3

 

 

2. Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje brauktina pasikartojanti formuluotė „biudžetiniams metams priskirtinos“. Be to, vienintelė projekto 3 straipsnio dalis nenumeruotina.

Pritarti.

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-03-16

4

 

 

3. Projekto 4 straipsnio 1 dalyje nustatoma, jog įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d., o šio straipsnio 2 dalyje nustatoma, kad šis įstatymas taikomas rengiant 2023 ir vėlesnių metų bendruosius metinių ataskaitų rinkinius. Atsižvelgus į tai, kad ataskaitų rinkiniai rengiami už praėjusius ataskaitinius laikotarpius bei siekiant teisinio aiškumo, projekto 4 straipsnis pildytinas nuostatomis dėl teisinio reguliavimo, kuris taikomas ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2021 ir 2022 metus.

Pritarti.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6.Komiteto sprendimas: iš esmės pritarti įstatymo projektui Nr. XIIIP-4546 ir siūlyti pagrindiniam Komitetui projektą tobulinti pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas, kurioms Komitetas pritarė.

7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirti pranešėjas: Algimantas Dumbrava.

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                                       Rimantė Šalaševičiūtė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRDK biuro patarėja Ieva Kuodienė