Stenogramas galima rasti

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 335

STENOGRAMA

 

2023 m. gruodžio 14 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
J. JARUTIS, A. MAZURONIS ir V. MITALAS

 


 

PIRMININKAS (A. MAZURONIS, DPF*). Pra­de­da­me va­ka­ri­nį gruo­džio 14 die­nos Sei­mo ple­na­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 48 Sei­mo na­riai.

 

14.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bės pa­žan­gos stra­te­gi­jos „Lie­tu­vos at­ei­ties vi­zi­ja „Lietu­va 2050“ pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2937(2) (svars­ty­mas)

 

Pir­mas va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bės pa­žan­gos stra­te­gi­jos „Lie­tu­vos at­ei­ties vi­zi­ja „Lie­tu­va 2050“ pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2937(2). Į tri­bū­ną kvie­čia­me R. Lo­pa­tą pri­sta­ty­ti At­ei­ties ko­mi­te­to iš­va­dą, ta­da vi­sų ko­mi­te­tų iš­va­dos, ta­da dis­ku­si­jos, ta­da pa­tai­sų svars­ty­mas. Pra­šom.

R. LOPATA (LSF). Po­nios ir po­nai, At­ei­ties ko­mi­te­tas svars­tė sa­vo iš­va­dą, ji skam­ba taip: pri­tar­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bės pa­žan­gos stra­te­gi­jos „Lie­tu­vos at­ei­ties vi­zi­ja „Lie­tu­va 2050“ pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tui Nr. XIVP-2937(2) ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Už bal­sa­vo 13 ko­mi­te­to na­rių, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Į tri­bū­ną kvie­čia­me Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę A. Ged­vi­lie­nę pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Ais­tės ne­ma­tau sa­lė­je. Ar iš Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to yra kas nors? Nė­ra. Ge­rai, aš pri­sta­ty­siu. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ap­svars­tė Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ir jam pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už bal­sa­vo 4, prieš ne­bu­vo, su­si­laikė 1.

Į tri­bū­ną kvie­čia­me Au­di­to ko­mi­te­to at­sto­vę R. Bud­ber­gy­tę. Jos ir­gi ne­ma­tau. Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko taip pat ne­ma­tau. Duo­ki­te, aš pri­sta­ty­siu. Au­di­to ko­mi­te­tas ir­gi svars­tė Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, jam pri­ta­rė. Už bal­sa­vo 5 Sei­mo na­riai, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

V. Mi­ta­las, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da. Nei pir­mi­nin­ko, nei V. Mi­ta­lo ne­ma­tau. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ir­gi svars­tė Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, dėl jo bal­sa­vo. Už bal­sa­vo 10 Sei­mo na­rių, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui.

Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Jo pir­mi­nin­ko ne­ma­tau. A. Bag­do­nas. An­driau, gal no­ri­te iš tri­bū­nos pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą?

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė šį klau­si­mą spa­lio 11 die­ną. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai yra to­kie: už bal­sa­vo 9 ko­mi­te­to na­riai, prieš ne­bu­vo nė vie­no ko­mi­te­to na­rio, su­si­lai­kė 1 Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rys. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­da. Pir­mi­nin­kės ne­ma­tau, bet ma­tau jos ak­ty­vų­jį pa­va­duo­to­ją A. Ly­de­ką. Ger­bia­mas Ar­mi­nai, gal ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą?

A. LYDEKA (LSF). La­bai ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ap­svar­stė šį tei­sės ak­tą ir nu­spren­dė pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mui. Šis spren­di­mas pri­im­tas ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Į tri­bū­ną kvie­čia­me V. Pranc­kie­tį pri­sta­ty­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. PRANCKIETIS (LSF). Kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė spa­lio 25 die­ną. Spren­di­mas yra toks: pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bės pa­žan­gos stra­te­gi­jos „Lie­tu­vos at­ei­ties vi­zi­ja „Lie­tu­va 2050“ pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tui Nr. XIVP-2937 ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­teik­tus pa­siū­ly­mus (jų 33). Ko­mi­te­tas pa­žy­mi, kad ben­dra­sis gė­ris ne­tu­ri bū­ti įgy­ven­di­na­mas at­ski­rų ūkio ša­kų ir kon­kre­čiai že­mės ūkio, taip pat at­ski­rų vi­suo­me­nės gru­pių są­skai­ta. Ko­mi­te­tas pa­brė­žia, kad pa­gal vi­zi­jos ro­dik­lius „Lie­tu­va 2050“ kli­ma­to kai­ta yra pri­pa­žįs­ta­ma kaip ne­nu­ga­li­ma jė­ga. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Vik­to­rai. Į tri­bū­ną kvie­čia­me Kul­tū­ros ko­mi­te­to at­sto­vus. Gal, Ro­ber­tai Šar­knic­kai, ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti? Duo­si­me.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 7 – už, prieš, su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Kul­tū­ros ko­mi­te­tas pri­ta­ria.

Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (aš ga­liu pri­sta­ty­ti) svars­tė, dis­ku­ta­vo ir ben­d­ru su­ta­ri­mu, 9 bal­suo­jant už, nie­kam ne­bal­suo­jant prieš, nei su­si­lai­kant, pri­ta­ria. A, va, pir­mi­nin­kas. Jau pri­sta­čiau, pir­mi­nin­ke, vis­kas ge­rai.

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą kas ga­lė­tų pri­sta­ty­ti? Ar yra So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rių? Nė­ra, tai aš pri­sta­ty­siu. Svars­tė ko­mi­te­tas ir 6 bal­suo­jant už, prieš ne­bal­suo­jant nie­kam ir 6 su­si­lai­kant, tai yra pir­mi­nin­ko bal­sas bu­vo le­mia­mas, ko­mi­te­tas pri­ta­rė Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui.

Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys L. Sluš­nys. Pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je) Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bės pa­žan­gos stra­te­gi­jos „Lie­tu­vos at­ei­ties vi­zi­ja „Lie­tu­va 2050“… (Bal­sai sa­lė­je) Su ta­ba­ku vals­ty­bės pa­žan­ga ne­la­bai ką ben­dro tu­ri.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). At­si­pra­šau, aš su­pai­nio­jau tru­pu­tė­lį. La­bai at­si­pra­šau. Tai ko­mi­te­tas svars­tė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 5 – už, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Pri­tar­ta.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Į tri­bū­ną kvie­čia­me po­ną A. Žu­kaus­ką pri­sta­ty­ti Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ko­mi­te­tas svars­tė spa­lio 18 die­ną ir pri­ta­rė pro­jek­tui, ta­čiau su iš­ly­ga, kad siū­lo­ma jį to­bu­lin­ti pa­gal ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš – 0, su­si­lai­kė 4. At­ei­ties ko­mi­te­tas svars­tė mū­sų siū­ly­mus ir ne vi­siems pri­ta­rė. No­rė­si­me, kad dėl tų siū­ly­mų, ku­riems ne­pri­tar­ta, bū­tų bal­suo­ja­ma.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, pir­mi­nin­ke. Į tri­bū­ną kvie­čia­me I. Ha­a­se pri­sta­ty­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas svars­tė Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bės pa­žan­gos stra­te­gi­jos „Lie­tu­vos at­ei­ties vi­zi­ja „Lie­tu­va 2050“ pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-2937(2) ir ko­mi­te­tas 6 bal­sais pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, su­si­lai­kė 2.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Į tri­bū­ną kvie­čia­me Ž. Pa­vi­lio­nį pri­sta­ty­ti Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir pa­siū­lė jį pa­to­bu­lin­ti pa­gal ko­mi­te­to siū­ly­mą, tai yra V sky­riu­je „Vals­ty­bės at­ei­ties vi­zi­ja“ įtvir­tin­ti, kad de­mo­kra­tija yra vie­nas iš es­mi­nių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ga­ran­tų. At­si­žvel­giant į tai, bū­tų plė­to­ja­ma ša­lies po­li­ti­nės, vi­daus ir tarp­tau­ti­nės, eko­no­mi­nės, švie­ti­mo, so­cia­li­nės ir ki­tos kryp­tys. Bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Žy­gi. Į tri­bū­ną kvie­čia­me A. Pet­ro­šių pri­sta­ty­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). Kaip ma­no ger­bia­mas ko­le­ga ir bi­čiu­lis iš Sei­mo A. Bag­do­nas pa­sa­ky­tų, dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­tas iš es­mės pri­ta­rė nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir pa­siū­lė jį to­bu­lin­ti pa­gal ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko sa­lė­je ne­ma­tau. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas ir­gi svars­tė Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą. Už jį bal­sa­vo 3, prieš – 1, su­si­lai­kė 2. Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui pri­tar­ta pir­mi­nin­ko bal­su kaip le­mia­mu.

Vi­sų ko­mi­te­tų iš­va­das iš­klau­sė­me, per­ei­na­me prie dis­ku­si­jos. Dis­ku­si­jo­je kvie­čia­me da­ly­vau­ti frak­ci­jos var­du A. Ku­bi­lie­nę.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­dė­ti no­rė­čiau jū­sų, li­be­ra­lai, ben­dra­žy­gio R. Sa­daus­ko-Kviet­ke­vi­čiaus straips­nio ci­ta­ta apie ši­tą stra­te­gi­ją. Ci­tuo­ju: „Kiek­vie­ną kar­tą, kai val­džia pra­ran­da žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą, jai pri­rei­kia mus pa­mai­tin­ti to­li­mos at­ei­ties vi­zi­jo­mis. Taip jau da­rė pas­ku­ti­nis So­vie­tų Są­jun­gos Ko­mu­nis­tų par­ti­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius M. Gor­ba­čio­vas.“

Ko­le­gos, prieš jus la­bai bran­gus do­ku­men­tas. Bran­gus tie­sio­gi­ne pras­me, nes į ma­no už­klau­si­mą, kiek kai­na­vo ši­to do­ku­men­to pa­ren­gi­mas, Vy­riau­sy­bė at­sa­kė – 0,5 mln. Ne­ži­nau, kiek kai­na­vo stra­te­gi­ja „Lie­tu­va 2030“, bet aki­vaiz­du, kad, dar ne­si­bai­gus gy­va­vi­mo lai­kui, ši­tą do­ku­men­tą mes iš­me­si­me į šiukš­lių dė­žę, nors dar li­ko še­še­ri me­tai. Ir vi­sa tai, ko­le­gos, vyks­ta ta­da, kai mes ne­ran­da­me, tei­sin­giau, val­dan­tie­ji ne­ran­da pi­ni­gų po­li­ci­jai, ne­ran­da pi­ni­gų mo­ky­to­jams, ne­ran­da ki­tiems sek­to­riams ir vals­ty­bę bai­gia pra­sko­lin­ti.

Tai­gi šian­dien mus no­ri pa­mai­tin­ti at­ei­ties pa­ža­dais tie, ku­rie ne­su­ge­ba su­si­tvar­ky­ti su da­bar­ties iš­šū­kiais. Sie­kis kuo grei­čiau pa­reng­ti ir pa­tvir­tin­ti nau­ją stra­te­gi­ją yra bū­das už­mas­kuo­ti se­no­sios stra­te­gi­jos vi­siš­ką žlu­gi­mą. Tam­pa ne­pra­smin­ga tei­rau­tis apie pa­sie­ki­mus ir ža­lą, klaus­ti, kas yra įgy­ven­din­ta, kas nė­ra įgy­ven­din­ta, nes jau ne­ak­tu­a­lu, mes tu­ri­me nau­ją stra­te­gi­ją. Ir tai pui­ki sche­ma. Ga­lė­si­me ją kar­to­ti po ko­kių pen­ke­rių, še­še­rių me­tų, ži­no­ma, jei tu­rė­si­me to­kią pri­vi­le­gi­ją.

Šian­dien, ma­nau, dar ne kar­tą gir­dė­si­me pa­si­sa­kan­čius, kiek daug eks­per­tų, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų da­ly­va­vo kur­da­mi šią stra­te­gi­ją. De­ja, ma­nau, bus nu­ty­li­ma, kad įta­kin­giau­si iš jų – ide­o­lo­giš­kai ar­ti­mi ar­ba pa­lai­kan­tys val­dan­čiuo­sius. O ki­ta­min­čių pa­siū­ly­mai taip ir li­ko pa­raš­tė­se. Stra­te­gi­ja „Lie­tu­va 2050“ nuo­lat kei­tė­si. Pir­miau­sia bu­vo pa­rink­ti ke­tu­ri fu­tu­ris­ti­niai sce­na­ri­jai su la­bai įdo­miais pa­va­di­ni­mais (pa­ci­tuo­siu) „Ka­pa­no­ji­ma­sis“, „Am­ži­na­sis įša­las“, „Šiau­ri­nė žvaigž­dė“ ir net „Pui­ku­sis pa­sau­lis“. Pas­ta­ra­sis pa­va­di­ni­mas iš­ties gra­žus, bet įsi­klau­sy­ki­te, kaip yra api­bū­di­na­mas ši­tas sce­na­ri­jus, – pras­ta de­mo­kra­tijos būk­lė, bet ge­ras švie­ti­mas. Ar jums at­ro­do, kad šia­me sa­ki­ny­je vis­kas yra ge­rai?

Ne­kal­bė­siu apie tai, kas jau yra ži­no­ma, kad šia­me pro­jek­te bu­vo nu­si­kal­bė­ta iki žmo­gaus tei­sių su­tei­ki­mo ro­bo­tams. Kaip be­bū­tų, ko­le­gos, tik­rai ten­ka pri­pa­žin­ti, kad pir­mie­ji va­rian­tai bu­vo tik­rai nuo­šir­dus val­dan­čių­jų sie­kis pri­mes­ti mums sa­vo ide­o­lo­gi­ją iki 2050 me­tų. Po pir­mų­jų va­rian­tų su­si­lauk­ta la­bai daug kri­ti­kos net ir iš sa­vų. Ži­nant, kad dėl tos stra­te­gi­jos mes tu­rė­si­me bal­suo­ti čia, Sei­me, su­skub­ta ją tai­sy­ti At­ei­ties ko­mi­te­te. Tai­gi pas­ku­ti­nis va­rian­tas su­da­ry­tas iš vi­siš­kai abst­rak­čių ir uto­pi­nių fra­zių, ku­rios iš pir­mo žvilgs­nio tar­si ir tu­rė­tų tik­ti vi­siems jums, bal­suo­jan­tiems. Tos skam­bios fra­zės, ap­ta­kūs pa­reiš­ki­mai ir re­a­lios am­bi­ci­jos trū­ku­mas ga­li bū­ti įžvel­gia­mos kiek­vie­no­je iš do­ku­men­te pa­teik­tų am­bi­ci­jų. Ma­nau, kad ta ab­st­rak­ci­jų ko­šė do­ku­men­te tu­rė­tų bū­ti pa­keis­ta re­a­lio­mis stra­te­gi­nė­mis įžval­go­mis, ku­rios už­tik­rin­tų, kad dėl po­li­ti­nio vei­ki­mo – ko­le­gos, dėl po­li­ti­nio vei­ki­mo! – ša­lis suk­tų kles­tė­ji­mo kryp­ti­mi, kad kon­kre­tūs dar­bai ga­lė­tų pa­dė­ti mū­sų vals­ty­bei pa­kil­ti iš de­mo­gra­finių, eko­no­mi­nio, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo kri­zių.

Tai­gi, ką kon­kre­čiai mums ža­da ši vi­zi­ja, ku­rią šian­dien svars­to­me? Ka­dan­gi do­ku­men­tas il­gas, tai tik­tai po­rą as­pek­tų. Pir­miau­sia stra­te­gi­jo­je už­prog­ra­muo­ta, kad lie­tu­vių Lie­tu­vo­je ir to­liau dras­tiš­kai ma­žės. Pir­ma­sis stra­te­gi­jos ro­dik­lis mums aiš­kiai sig­na­li­zuo­ja, kad jei­gu mes vi­si su­rem­si­me pe­čius ir įvyk­dy­si­me ši­tą stra­te­gi­ją iki 2050 me­tų šim­tu pro­cen­tų, tai Lie­tu­vo­je liks gy­ven­ti 2,2, kai kur ki­tuo­se pus­la­piuo­se ra­šo­ma – 2,4 mln. gy­ven­to­jų, tai yra su­ma­žės 0,5 mln. Ši gims­ta­mu­mo ten­den­ci­ja kaž­ko­kiu ma­kab­riš­ku sti­liu­mi va­di­na­ma gy­ven­to­jų skai­čiaus sta­bi­li­za­vi­mu. Apie bet ko­kias gy­ven­to­jų au­gi­mo prie­lai­das kal­ba­ma, jas grin­džiant ne šia stra­te­gi­ja, tai yra po 2050-ujų. Kad ir kaip bū­tų, bet aš iš tik­rų­jų su­tin­ku su stra­te­gi­jos vi­zi­jo­je „Lie­tu­va 2050“ esa­mu sa­ki­niu. Tie­sa, kaž­ko­dėl ji­sai pa­ra­šy­tas ta­ria­mą­ja nuo­sa­ka, bet vis tik­tai ci­tuo­ju: „Šios de­mo­gra­finės ten­den­ci­jos kel­tų iš­šū­kius eko­no­mi­kos vie­ša­jam sek­to­riui, di­džiau­sią fi­nan­si­nį spau­di­mą pa­jus­tų so­cia­li­nė sis­te­ma, iš­augs pa­ra­mos ga­vė­jų skai­čius, tai at­si­lieps ir pen­si­jų sis­te­mai, ir prog­no­zuo­ja­ma, kad pen­si­jų ly­gis, pa­ly­gin­ti su bu­vu­sio­mis pa­ja­mo­mis, kris nuo 31,7 % 2019 me­tais iki 24,4 % 2050-ai­siais.“

O kas gi siū­lo­ma re­gio­nams? Tik­rai įdo­mi dis­ku­si­ja vy­ko At­ei­ties ko­mi­te­te ir tik­rai ne­rei­kė­tų ste­bė­tis nuo­sta­ta, ku­ri api­ben­drin­ta yra šio­je vi­zi­jo­je, kad re­gio­nai – ko­le­gos, įsi­klau­sy­ki­te! – re­gio­nai pa­tys tu­ri pa­si­nau­do­ti kles­tin­čio Vil­niaus po­ten­cia­lu. Dis­ku­si­jo­je bu­vo kal­ba­ma apie mies­tų hie­rar­chi­ją. Pa­ci­tuo­siu vie­ną val­dan­tį­jį, po­sė­džiai yra įra­šo­mi, tai ne­sun­ku pa­tik­rin­ti: „Svar­bu au­gin­ti vie­ną mies­tą, nes ne­su­ge­bė­si­me ke­lių. Kuo gy­vy­bin­ges­nis Vil­nius, tuo gy­vy­bin­ges­ni re­gio­nai.“ Tai­gi re­gio­nai, kaip vie­no mies­to ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las ir re­sur­sas, nu­glos­ty­to­mis ir spar­nuo­to­mis fra­zė­mis nu­gu­lė į šį pro­jek­tą.

Bū­da­ma šio­je dar­bo gru­pė­je ir dis­ku­tuo­da­ma At­ei­ties ko­mi­te­te aš nuo­lat klau­siau, kaip tie gra­žūs sa­ki­niai, nu­dai­lin­tos fra­zės bus įgy­ven­di­na­mos, jei jau da­bar į po­sė­džių sa­lę ne­ša­mi do­ku­men­tai…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). …ku­rie prieš­ta­rau­ja tos stra­te­gi­jos nuo­sta­toms? Du pa­vyz­džiai. Stra­te­gi­jo­je ra­šo­ma (ci­tuo­ju): „in­ves­tuos į vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos gy­vy­bin­gu­mo stip­ri­ni­mą“, o į po­sė­džių sa­lę ne­ša­mi įsta­ty­mai, ku­rie nai­ki­na lie­tu­vių kal­bą. Ar­ba dis­ku­si­jo­se…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ge!

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). (Pas­ku­ti­nė fra­zė.) Ar­ba dis­ku­si­jo­se dėl mig­ran­tų bu­vo kal­ba­ma, kad bus lai­ko­ma­si Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tų. Ma­no klau­si­mas bu­vo, ar mes pri­im­si­me įsta­ty­mus, kad vyk­dy­tu­me va­di­na­mą­ją imig­ran­tų ap­grę­ži­mo po­li­ti­ką, ar pa­lai­ky­si­me kai ku­rių po­li­ti­kų siū­ly­mus pri­ori­te­tus su­teik­ti pa­čių pa­žei­dė­jų žmo­gaus tei­sėms? Pri­im­tas sa­lia­mo­niš­kas spren­di­mas. Pa­ci­tuo­siu, kas bus įra­šo­ma į šią stra­te­gi­ją, ku­ri nė­ra jo­kia stra­te­gi­ja.

PIRMININKAS. Lai­kas! Jūs jau mi­nu­tę vir­ši­ja­te.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Pas­ku­ti­nė ci­ta­ta: „Vis dar di­de­lės Lie­tu­vos pi­lie­čių emig­ra­ci­jos ir, ti­kė­ti­na, aug­sian­čių pa­bė­gė­lių bei imig­ran­tų srau­tų iš tre­čių­jų ša­lių klau­si­mams spręs­ti bū­ti­na il­ga­lai­kė ir tva­ri ša­lies mig­ra­ci­jos po­li­ti­ka.“ Tai ko­kia ji bus, lie­ka ne­aiš­ku.

Ko­le­gos, aš ne­pa­bai­giau sa­vo pra­ne­ši­mo, bet dėl mo­ty­vų už ar prieš aš pa­si­sa­ky­siu ir pa­baig­siu. Kvie­čiu ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi po­pu­lia­rė­ja žan­ras pri­sta­ty­ti Sei­me be­si­lan­kan­čius as­me­nis, tai no­riu at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad bal­ko­ne šiuo me­tu lan­ko­si Šv. Kris­to­fo­ro gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai, jie se­mia­si pa­tir­ties at­ei­ties po­li­ti­niams žyg­dar­biams. O į tri­bū­ną kvie­čia­me R. Lo­pa­tą frak­ci­jos var­du da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je.

R. LOPATA (LSF). Po­nios ir po­nai, iš tik­rų­jų svars­to­me ne­ti­pi­nį do­ku­men­tą – to­kį iš par­la­men­to tri­bū­nos ten­ka pri­sta­ty­ti ne­daž­nai – pro­gra­mi­nio po­bū­džio, nu­sta­tan­tį ar brė­žian­tį mū­sų vals­ty­bės rai­dos gai­res 3 de­šimt­me­čiams į at­ei­tį. Pri­si­me­nu, kaip kar­tą švie­saus at­mi­ni­mo pro­fe­so­rius L. Dons­kis pa­klau­sė ki­to pro­fe­so­riaus Z. Bau­ma­no: kas mes – pra­ei­ties val­do­vai ar at­ei­ties tar­nai? Į tai Z. Bau­ma­nas at­sa­kė maž­daug taip: gy­ve­ni­mas ta­kio­sios mo­der­ny­bės są­ly­go­mis jums ne­lei­džia rem­tis anks­tes­ne sėk­min­ga pa­tir­ti­mi, nes nie­ka­da ne­ga­li­te bū­ti už­tik­rin­ti jos pri­tai­ky­mo ga­li­my­bė­mis at­ei­ty­je. Kal­bant apie ją, ten­ka pri­pa­žin­ti, kad mes ser­ga­me trum­pa­re­gys­te. Tai­gi tar­si pa­ban­dė­me kar­tu gy­dy­tis nuo šios trum­pa­re­gys­tės.

Šian­dien mū­sų svars­to­mas pa­si­rin­ki­mas iš tik­rų­jų yra dra­ma­tiš­kas ir ver­ty­biš­kas. Do­ku­men­tas yra ne de­ta­lus pla­nas, bet vi­zi­ja, ku­ri iš­ryš­ki­na res­pub­li­kos ir vi­suo­me­nės rai­dos kryp­tis ir sie­kius. Vi­zi­ja tam tik­ra pras­me yra sva­jo­nė, ta­čiau tai yra re­flek­tuo­ta sva­jo­nė, pa­grįs­ta ana­li­ze ir su­si­ta­ri­mu. Ją su mū­sų ga­lia ir po­li­ti­ka tu­rė­tų su­sie­ti stra­te­gi­ja. Be stra­te­gi­jos ga­lia yra ak­la, po­li­ti­ka be stra­te­gi­jos yra be­jė­gė, bet stra­te­gi­ja be vi­zi­jos iš vi­so ne­įma­no­ma.

Kaip ži­no­te, šio do­ku­men­to pro­jek­tas Sei­mui bu­vo pa­teik­tas dar pa­va­sa­rio se­si­jos pa­bai­go­je. Per ru­dens se­si­ją jį ap­svars­tė ir pa­sta­bas, kaip da­bar ma­tė­me, pa­tei­kė vi­si ko­mi­te­tai, taip pat Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja. Ačiū ko­le­goms už la­bai ati­dų dar­bą ir įžval­gias pa­sta­bas. At­ei­ties ko­mi­te­tas jį svars­tė vi­są se­si­ją, tam skir­da­mas 14 po­sė­džių, taip pat bu­vo su­reng­ta daug fo­ru­mų tarp po­li­ti­kų, eks­per­tų, ki­tų su­in­te­re­suo­tų ša­lių ne­for­ma­lia­me At­ei­ties fo­ru­me.

Per pa­grin­di­nio ko­mi­te­to po­sė­džius įver­ti­no­me pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų iš­va­das, be­veik tris de­šim­tis at­ski­rai gau­tų pa­siū­ly­mų, pa­teik­tų vals­ty­bės ir aka­de­mi­nių ins­ti­tu­ci­jų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, at­ski­rų pi­lie­čių, ku­rie sa­vo pa­siū­ly­mus ga­lė­jo teik­ti ir tei­kė per plat­for­mą „At­vi­ras Sei­mas“. Rem­da­mie­si pi­lie­čių, Sei­mo ko­mi­te­tų, su­in­te­re­suo­tų ša­lių nuo­mo­nė­mis, vi­zi­jos pro­jek­te siū­lo­me pa­da­ry­ti pluoš­tą svar­bių pa­kei­ti­mų ir pa­pil­dy­mų, pa­ly­gi­nus su pa­va­sa­rį pri­sta­ty­tu: pa­brėž­ti vi­suo­me­nę stip­ri­nan­čių ver­ty­bi­nių nuo­sta­tų svar­bą, pa­gi­lin­ti pi­lie­čių ku­ria­mos de­mo­kra­tijos kaip res­pub­li­kos sam­pra­tą, iš­ryš­kin­ti vi­suo­me­nę kei­čian­čią švie­ti­mo ar kul­tū­ros mi­si­ją, ak­cen­tuo­ti fi­zi­nio ak­ty­vu­mo reikš­mę, su­kon­kre­tin­ti tarp­tau­ti­nės po­li­ti­kos sie­kius, su­stip­rin­ti žmo­gaus tei­sių as­pek­tą, su­kon­kre­tin­ti ir su­stip­rin­ti tam tik­ras vi­zi­jos įgy­ven­di­ni­mo nuo­sta­tas. Šie pa­kei­ti­mai ir pa­pil­dy­mai iš­dės­ty­ti At­ei­ties ko­mi­te­to, kaip pa­grin­di­nio ko­mi­te­to, iš­va­do­je. Bū­ti­na, aiš­ku, pa­sa­ky­ti, kad šios vi­zi­jos ver­tė ir reikš­mė la­biau­siai pri­klau­so nuo su­si­ta­ri­mo. Jei­gu su­tar­si­me dėl jos, kaip svar­biau­sių mū­sų tiks­lų ir sie­kių ap­ra­šo, at­ei­ty­je bus daug leng­viau dis­ku­tuo­ti dėl jų įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių ir pri­ori­te­tiš­ku­mo.

Vi­zi­ja „Lie­tu­va 2050“, šiaip ar taip, yra apie Res­pub­li­kos li­ki­mą ir ga­lė­tų tap­ti į at­ei­tį žvel­gian­čia po­li­ti­ka, ter­pe mū­sų pi­lie­čių pa­sto­viam dia­lo­gui apie Lie­tu­vą, žmo­nių ra­gi­ni­mu sa­vi­val­dai, at­vi­ros vi­suo­me­nės pro­jek­tu ir api­brėž­ti to­kios vi­suo­me­nės san­ty­kį su iš­ore, ska­ti­ni­mu, kvie­ti­mu aka­de­mi­nei, kul­tū­ros ir švie­ti­mo ben­druo­me­nei in­te­lek­tu­a­li­niam sa­va­ran­kiš­ku­mui. Kvie­čiu vi­sus pri­tar­ti At­ei­ties ko­mi­te­to iš­va­dai. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi dis­ku­si­jos lai­kas jau yra pa­si­bai­gęs, ta­čiau dar vie­na Sei­mo na­rė yra už­si­ra­šiu­si frak­ci­jos var­du… Dar­bo­tvarkė pa­tvir­tin­ta, Aud­ro­niau, pa­tvir­tin­ta dar­bo­tvarkė yra. Jei­gu siū­lo­te pra­tęs­ti klau­si­mui nu­ma­ty­tą lai­ką, siū­ly­ki­te frak­ci­jos var­du per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Į tri­bū­ną kvie­čia­me J. Šiugž­di­nie­nę pa­si­sa­ky­ti frak­ci­jos var­du ir ta­da ju­dė­si­me prie bal­sa­vi­mo lan­go.

J. ŠIUGŽDINIENĖ (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, stra­te­guo­ti rei­kia ir ge­rais, ir blo­gais lai­kais. Čia bu­vo pa­teik­ta įvai­rių pa­vyz­džių, bet ga­li­ma pa­teik­ti ir vi­sai ki­to­kių, ne to­kių, kaip pa­tei­kė ger­bia­ma ko­le­gė A. Ku­bi­lie­nė, jog stra­te­guo­ja vi­sos pa­žan­gios ša­lys. Il­ga­lai­kes stra­te­gi­jas ren­gia tiek Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, tiek Skan­di­na­vi­jos ša­lys. Dar mū­sų par­ti­za­nų lai­kais vie­nas iš par­ti­za­nų ger­bia­mas B. Kri­vic­kas taip pat jau stra­te­ga­vo at­ei­tį. Tai­gi gal­vo­ji­mas apie atei­tį, il­ga­lai­kių stra­te­gi­jų ren­gi­mas yra la­bai la­bai svar­bus vi­sai mū­sų vi­suo­me­nei.

Ap­skri­tai, gal­vo­jant apie pa­tį pro­ce­są, la­bai svar­bu, kad mes vi­si kar­tu su iš­orės eks­per­tais dis­ku­tuo­ja­me apie at­ei­ties da­ly­kus, nes tai svar­bu ir mū­sų po­li­ti­nei kul­tū­rai. Mums iš tik­rų­jų la­bai trūks­ta su­si­ta­ri­mo. Mums la­bai trūks­ta gir­dė­ti vie­nas ki­tą, su­pras­ti, o ko­kią gi Lie­tu­vos vi­zi­ją mes vis dėl­to pie­šia­me, ko­kia kryp­ti­mi no­ri­me vi­si ju­dė­ti. Ir tai nie­kaip ne­ap­ri­bo­ja Vy­riau­sy­bės, nors ir ku­ri bū­tų val­džio­je, veiks­mų lais­vės. Bet mes vi­si kar­tu tu­ri­me ir ga­li­me su­tar­ti dėl pa­grin­di­nių Lie­tu­vos plėt­ros kryp­čių ir kel­ro­džio.

Iš tik­rų­jų at­ei­tį la­bai sun­ku su­pla­nuo­ti. Mums tas žan­ras tur­būt at­ro­do ne vi­sa­da pri­im­ti­nas, nes mes daž­nai esa­me įpra­tę kal­bė­ti apie la­bai kon­kre­čius da­ly­kus. Šiuo at­ve­ju mes kal­ba­me apie at­ei­tį, ku­ri yra sun­kiai nu­spė­ja­ma ir tik­rai jai yra su­dė­tin­ga pa­si­ruoš­ti. No­riu pri­min­ti, jog pas­ku­ti­nį kar­tą apie il­ga­lai­kius tiks­lus mes dis­ku­ta­vo­me 2010 me­tais, kuo­met bu­vo ren­gia­ma stra­te­gi­ja „Lie­tu­va 2030“. Jei­gu mes bū­tu­me kal­bė­ję ir dis­ku­ta­vę apie tai, kas mū­sų lau­kia, tarp 2010–2011 me­tų ir šios die­nos, gal­būt mes bū­tu­me ir ge­riau pa­si­ruo­šę toms kri­zėms, ku­rios mus iš­ti­ko la­bai ne­ti­kė­tai. Tai yra pan­de­mi­ja, bai­sus ka­ras. Gal­būt šian­dien jau bū­tų sto­vė­ju­sios ir tvo­ros, ir ki­ti da­ly­kai, jei­gu mes tik­rai vi­si bū­tu­me dė­ję pa­stan­gas gal­vo­ti ir dis­ku­tuo­ti apie at­ei­tį.

Ki­tas svar­bus da­ly­kas, kad ši stra­te­gi­ja ap­skri­tai yra la­bai svar­bi mū­sų vi­sai stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sis­te­mai, ku­rios po­ky­čius pa­ren­gė bu­vu­si Vy­riau­sy­bė, tai yra prem­je­ro S. Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bė. Ši Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no. Tai yra stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sis­te­mo­je nė­ra ša­ki­nių il­ga­lai­kių stra­te­gi­jų. Yra trys il­ga­lai­kiai stra­te­gi­niai do­ku­men­tai: tai yra Sau­gu­mo stra­te­gi­ja, Te­ri­to­ri­jos ben­dra­sis pla­nas ir Pa­žan­gos stra­te­gi­ja „Lie­tu­va 2050“. Tai­gi mums la­bai svar­bi ši­ta stra­te­gi­ja dėl to, kad mes ga­lė­tu­me iš es­mės tuos il­ga­lai­kius tiks­lus, ma­ty­da­mi kel­ro­dį, tu­rė­da­mi vi­zi­ją, nu­leis­ti iki la­bai kon­kre­čių veiks­mų ir kon­kre­čių pro­gra­mi­nių do­ku­men­tų.

Dar no­riu pa­brėž­ti vie­ną mo­men­tą, kad stra­te­gi­ja yra la­bai svar­bi švie­ti­mo sri­čiai. Tas ypač ak­tu­a­lu, nes švie­ti­mo sri­tis, jei­gu mes no­ri­me pa­žan­gos, jei­gu mes no­ri­me ju­dė­ti į prie­kį, tu­ri pra­nok­ti ben­drą vi­suo­me­nės rai­dą. Tik taip mes ga­li­me pa­si­ruoš­ti ne­ti­kė­tu­mams, ne­bi­jo­ti glo­ba­lių po­ky­čių ir kri­zių. To­dėl la­bai svar­bu, jog ši stra­te­gi­ja brė­žia la­bai aiš­kų tiks­lą, kad tiek švie­ti­mas, tiek kul­tū­ra tu­rė­tų su­bran­din­ti at­ei­čiai pa­si­ren­gu­sį, at­spa­rų ir lais­vą žmo­gų. Tai mums duo­da la­bai la­bai rim­tą ir la­bai aiš­kią kryp­tį pri­im­ti spren­di­mus, su­si­tar­ti dėl veiks­mų, pra­de­dant dar­že­liu ir bai­giant mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą sis­te­ma, mo­ky­mu­si vi­są gy­ve­ni­mą vi­sais gy­ve­ni­mo tarps­niais.

Tai­gi kvie­čiu pa­lai­ky­ti ši­tą stra­te­gi­ją, ne­bi­jo­ti to­kių do­ku­men­tų ir rem­ti ši­tą stra­te­gi­ją, ren­giant ki­tus pro­gra­mi­nius do­ku­men­tus ir vy­riau­sy­bių pro­gra­mas. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Dis­ku­tuo­ti nu­ma­ty­tas lai­kas bai­gė­si. Yra bal­sa­vi­mo lan­gas ir tuo­jau per­ei­si­me prie bal­sa­vi­mo dėl pa­tai­sų.

 

14.29 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Jur­gą Va­si­liaus­kie­nę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3339(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Tik prieš tai, dar prieš kvie­čiant į tri­bū­ną R. Lo­pa­tą, no­rė­čiau per­skai­ty­ti bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­lą dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Jur­gą Va­si­liaus­kie­nę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“.

Iš vi­so iš­duo­tas 81 biu­le­te­nis, ras­tas 81 biu­le­te­nis, ga­lio­jan­čių – 80, ne­ga­lio­jan­čių – 1.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už – 76, prieš – 2, su­si­lai­kė 2. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas) (Plo­ji­mai)

Tuo­jau, mi­nu­tė­lę, pa­kvie­si­me pa­svei­kin­ti.

 

14.30 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Da­nu­tės Jo­čie­nės sky­ri­mo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo teisė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3338(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Taip pat gau­tas bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­las dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Da­nu­tės Jo­čie­nės sky­ri­mo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ja“ pro­jek­to.

Iš vi­so iš­duo­tas 81 biu­le­te­nis, ras­tas 81 biu­le­te­nis, ga­lio­jan­čių – 79, ne­ga­lio­jan­čių – 2.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už bal­sa­vo 75, prieš – 2, su­si­lai­kė 2. Sei­mo nu­ta­ri­mas taip pat pri­im­tas. (Gon­gas)

Po­nią D. Jo­čie­nę kvie­si­me pa­svei­kin­ti šiek tiek vė­liau, po prie­sai­kos, ji bus 17 valandą, o da­bar kvie­čia­me J. Va­si­liaus­kie­nę. (Plo­ji­mai) La­bai dė­kui.

14.31 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bės pa­žan­gos stra­te­gi­jos „Lie­tu­vos at­ei­ties vi­zi­ja „Lietu­va 2050“ pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2937(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Grįž­ta­me prie po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mo – pro­jek­to Nr. XIVP-2937(2) svars­ty­mo. Į tri­bū­ną kvie­čia­me At­ei­ties ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką R. Lo­pa­tą.

Dėl prie­do yra gau­ta Sei­mo na­rio V. Ra­ku­čio pa­tai­sa, jai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ger­bia­mas Val­dai, pra­šau pri­sta­ty­ti. Mik­ro­fo­ną įjun­ki­te. Pra­šau.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Ma­no pa­tai­sos es­mė yra ta, kad vi­zi­jo­je iš es­mės nu­ma­ty­tas tik vie­nas ge­ras sce­na­ri­jus. O gy­ve­na­me to­kio­je ge­o­po­li­ti­nė­je pa­dė­ty­je, kur iš tik­rų­jų vi­so­kių sce­na­ri­jų ga­li bū­ti, to­dėl, mū­sų nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­ti tie trys sce­na­ri­jai ma­to­mi prieš akis ir pa­si­rink­ti spren­di­mai tu­rė­tų ati­tik­ti mū­sų re­a­lią ge­o­po­li­ti­nę pa­dė­tį, ku­ri grei­čiau­siai grei­tai ne­si­keis ar­ti­miau­sius 100 me­tų. To­kia bu­vo ma­no pa­siū­ly­mo es­mė.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mas Rai­mun­dai, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. LOPATA (LSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Ko­mi­te­to spren­di­mu do­ku­men­te ap­sk­ri­tai at­si­sa­ko­ma sky­riaus, ap­ra­šan­čio vals­ty­bės pa­žan­gos sce­na­ri­jus, to­dėl šis pa­siū­ly­mas ne­tiks­lin­gas.

Bet čia no­riu dar vie­ną ko­men­ta­rą. Tie pa­siū­ly­mai, ku­rie bu­vo at­mes­ti ar­ba ku­riems bu­vo pri­tar­ta tik iš da­lies, tai ne­reiš­kia, kad jie din­go. Vi­sas pa­ke­tas tų pa­siū­ly­mų ei­na to­lyn į ki­tas dar­bo fa­zes su stra­te­gi­niais do­ku­men­tais. Tai­gi tik­rai ne­rei­kia nu­si­min­ti, jei­gu kas nors ne­ap­tin­ka to, ką siū­lė, o ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Už pa­tai­są pa­si­sa­ko V. Val­kiū­nas. Už pa­siū­ly­mą.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū po­sė­džio pir­mi­nin­kui A. Ma­zu­ro­niui už su­teik­tą žo­dį. R. Lo­pa­ta dir­bo ir ko­man­da, At­ei­ties ko­mi­te­tas dir­bo nuo­šir­džiai, daug. Bu­vo daug su­kvies­ta vi­sos Lie­tu­vos iš­min­čių, jie tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mus, pa­ste­bė­ji­mus. Aiš­ku, yra mi­nu­sų, bet, kaip ir ger­bia­mas Rai­mun­das sa­kė, tai yra tik sva­jo­nės. O sva­jo­nių ne­ga­li­me žu­dy­ti, kad ne­lik­tų sva­jo­nių. Tu­ri­me sva­jo­ti apie Lie­tu­vą ir at­ei­nant ki­tiems me­tams, kai iš­rinks ki­tą val­džią ir ga­lės ki­ta val­džia sva­jo­ti. Ir Dar­bo par­ti­ja sva­jo­ja, kad Lie­tu­vai vis­kas bus ge­rai, to­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį do­ku­men­tą, ga­li­ma sa­ky­ti, vi­zi­ją, kad mes dirb­tu­me to­liau var­dan šios Lie­tu­vos. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš V. Ra­ku­čio pa­siū­ly­mą ne­no­ri kal­bė­ti nie­kas. Bal­suo­ja­me, kas pri­ta­ria­te V. Ra­ku­čio pa­siū­ly­mui. (Bal­sai sa­lė­je)

R. LOPATA (LSF). Ne, ne, ne. Dėl V. Ra­ku­čio bal­sa­vi­mas.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl V. Ra­ku­čio pa­siū­ly­mo, ku­rį jis ką tik pri­sta­tė ir ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. (Bal­sai sa­lė­je) Tai la­bai aiš­kiai sa­ko­me.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 45, prieš – 8, su­si­lai­kė 36. V. Ra­ku­čio pa­siū­ly­mui 1 bal­su ne­pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, pri­tar­ta 1 bal­su. La­bai at­si­pra­šau. Pri­tar­ta. Ger­bia­mas Rai­mun­dai, tai tur­būt ne­kei­čia ga­li­my­bės to­liau svars­ty­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tą?

R. LOPATA (LSF). Ne, ne­kei­čia.

PIRMININKAS. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – K. Ado­mai­tis.

K. ADOMAITIS (LF). Ka­dan­gi vie­nu bal­su, tai frak­ci­jos var­du pra­šy­tu­me per­bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jū­sų pa­siū­ly­mas bu­vo tei­sė­tas, bet spren­džia po­sė­džio pir­mi­nin­kas. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – M. Oš­mians­kie­nė. Pra­šau.

M. OŠMIANSKIENĖ (LF). Aš no­riu pa­pra­šy­ti ma­no bal­są įskai­ty­ti prieš..

PIRMININKAS. Tai dėl pro­to­ko­lo jū­sų bal­sas bus įskai­ty­tas prieš. Vis­kas ge­rai. Bet spren­di­mas yra pri­im­tas. Vie­no bal­so per­sva­ra pri­tar­ta V. Ra­ku­čio pa­siū­ly­mui Yra gau­tas ki­tas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Kas pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą? Pir­mi­nin­ko ne­ma­tau, sa­lė­je nė­ra. Rai­mun­dai, gal pri­sta­ty­ki­te ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą.

R. LOPATA (LSF). Ko­mi­te­tas siū­lė per­žiū­rė­ti IV sky­riaus pir­ma­ja­me skir­sny­je iš­dės­ty­tas stra­te­gi­nes am­bi­ci­jas, įgy­ven­di­ni­mo vi­zi­ją ir tiks­lin­ti pa­grin­di­nių vals­ty­bės val­dy­mo po­ky­čių sri­tis. Kaip jūs mi­nė­jo­te, mū­sų ko­mi­te­to, At­ei­ties ko­mi­te­to, nuo­mo­nė pri­tar­ti iš da­lies. Ar­gu­men­tai iš da­lies pri­ta­riant pa­siū­ly­mui. Ma­ny­tu­me, kad tiks­lin­ga re­dak­ci­ne tvar­ka per­žiū­rė­ti val­s­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir pi­lie­čių san­ty­kių at­vaiz­da­vi­mą pro­jek­te, ne­mi­nint kon­kre­čių me­to­dų. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas – stra­te­gi­nę am­bi­ci­ją es­min­gai per­žiū­rė­ti at­si­žvel­giant į pa­teik­tą pa­siū­ly­mą, pa­brė­žiant vi­suo­me­nės ini­cia­ty­vą, įsi­trau­ki­mą ir ins­ti­tu­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mą su vi­suo­me­ne, res­pub­li­kos prin­ci­pais pa­grįs­ta val­dy­se­na. Ati­tin­ka­mas pus­la­pis.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. R. Juš­kos ne­ma­tau po­sė­džių sa­lė­je, tai tur­būt ga­li­me da­ry­ti prie­lai­dą, kad jį ten­ki­na At­ei­ties ko­mi­te­to iš­va­da pri­tar­ti iš da­lies jų siū­lo­mai for­mu­luo­tei. Tvar­ka, pri­ta­ria­me iš da­lies. Yra gau­tas dar vie­nas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. Rai­mun­dai, gal ir­gi pri­sta­ty­ki­te.

R. LOPATA (LSF). Ko­le­gos siū­lė at­si­sa­ky­ti nuo­sta­tos „Vals­ty­bės tar­ny­ba stip­ri ir pro­fe­sio­na­li, dar­bas vals­ty­bei pres­ti­ži­nis“ ir vie­toj jos įtvir­tin­ti nuo­sta­tą – „vals­ty­bės tar­ny­ba vei­kia at­liep­da­ma gy­ven­to­jų po­rei­kius, už­tik­rin­da­ma ad­mi­nist­ra­ci­nių ir vie­šų­jų pa­slau­gų tel­ki­mą gy­ven­to­jams ma­žiau­sio­mis są­ly­go­mis“. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Ar­gu­men­tai – pri­tar­ti­na pa­tiks­lin­ti for­mu­luo­tę at­si­sa­kant pres­ti­žiš­ku­mo są­vo­kos, ta­čiau iš­lai­kant vals­ty­bės tar­ny­bos aukš­tos re­pu­ta­ci­jos ir pa­trauk­lu­mo idė­ją. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas – pa­keis­ti vi­zi­jos teks­to for­mu­luo­tes ir jas iš­dės­ty­ti taip: „Vals­ty­bės tar­ny­ba stip­ri ir pro­fe­sio­na­li, at­lie­pian­ti gy­ven­to­jų po­rei­kius, jos dar­bas vals­ty­bei ger­bia­mas ir ver­ti­na­mas.“

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ar, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti At­ei­ties ko­mi­te­to siū­ly­mui pri­tar­ti iš da­lies Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui? Ne­ga­li­me? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta. Yra gau­tas dar vie­nas, tre­čias, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas ir­gi pri­ta­rė iš da­lies. Gal pri­sta­ty­ki­te.

R. LOPATA (LSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas vi­zi­jo­je „Lie­tu­va 2050“ siū­lė nu­sta­ty­ti 10–12 svar­biau­sių po­ky­čio ro­dik­lių, su­pran­ta­mų vi­suo­me­nei ir aiš­kiai iš­ma­tuo­ja­mų, ki­taip ta­riant, pa­pil­dy­ti pir­mo prie­do ket­vir­tą ei­lu­tę ir nu­ma­ty­ti siek­ti­ną ro­dik­lį Lie­tu­vos, kaip pir­mau­jan­čios ša­lies, at­pa­žįs­ta­mu­mą už­sie­ny­je reikš­mę. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Ko­mi­te­tas nu­spren­dė ne­keis­ti do­ku­men­to pro­jek­te esan­čių ro­dik­lių rin­ki­nio. Pa­siū­ly­mas nu­sta­ty­ti ro­dik­lio Lie­tu­vos, kaip pir­mau­jan­čios ša­lies, at­pa­žįs­ta­mu­mą, ką siū­lė Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, reikš­mę yra pri­im­ti­nas. Ki­taip ta­riant, At­ei­ties ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas – ne­keis­ti pro­jek­te esan­čių ro­dik­lių rin­ki­nio, prie ro­dik­lio Lie­tu­vos, kaip pir­mau­jan­čios ša­lies, at­pa­žįs­ta­mu­mas už­sie­ny­je pa­žy­mė­ti, kad jo skai­čia­vi­mo me­to­di­ka bus nu­sta­ty­ta at­ei­ty­je.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ar ga­li­me, ger­bia­mi ko­le­gos, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti At­ei­ties ko­mi­te­to for­mu­luo­tei pri­tar­ti iš da­lies Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui? Ga­li­me, pri­tar­ta. Ki­ta pa­tai­sa yra Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to. Pra­šau, ger­bia­mas An­ta­nai, pri­sta­ty­ti sa­vo pa­siū­ly­mą, jam, be­je, At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria, ma­tau.

A. MATULAS (TS-LKDF). Tai gal jūs ša­lia tu­ri­te, pra­šom pa­sa­ky­ti, aš ne­pa­si­ruo­šęs.

R. LOPATA (LSF). Jū­sų va­do­vau­ja­mas ko­mi­te­tas siū­lė pa­pil­dy­ti pir­mą prie­dą „Stra­te­gi­nės am­bi­ci­jos“ nau­ju ro­dik­liu – „at­ei­čiai pa­si­ren­gęs, at­spa­rus, lais­vas žmo­gus, gy­ve­nan­tis ben­­druo­me­nė­je, ku­riai rū­pi vi­du­ti­nė ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­mė“. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes ko­mi­te­tas nu­spren­dė ne­keis­ti vi­zi­jos „Lie­tu­va 2050“ pro­jek­te esan­čių ro­dik­lių rin­ki­nio įver­tin­da­mas kaip pa­kan­ka­mą. 28 ro­dik­liai, at­ro­do, iš tik­rų­jų už­tek­tų ir ši­to.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. An­ta­nui su­tei­ki­me.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ačiū, kad pri­sta­tė­te. Aš ma­nau, kad tai la­bai svar­bus ro­dik­lis. Jį ži­nant, pla­nuo­jant ga­li­ma ir­gi tam tik­rus da­ly­kus stra­te­guo­ti. O ki­tas da­ly­kas, ne­tu­riu tei­sės vie­nas pa­keis­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nės, to­dėl pra­šy­čiau bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Pra­šo­me bal­suo­ti. Dėl mo­ty­vų dėl pa­siū­ly­mo nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pritarė?

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 52, prieš – 11, su­si­lai­kė 47. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to ant­ras pa­siū­ly­mas. Ger­bia­mas An­ta­nai, pri­sta­ty­ki­te. Ar čia susi­ję?

R. LOPATA (LSF). Čia siū­ly­mas iš tos pa­čios se­ri­jos. Siū­lo­mas dar vie­nas ro­dik­lis – mir­tin­gu­mo dėl sa­vi­žu­dy­bių at­ve­jų skai­čius 100 tūkst. gy­ven­to­jų. At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. Mo­ty­va­ci­ja ta pa­ti kaip ir pir­mu at­ve­ju.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ma­no pra­šy­mas ir ar­gu­men­tai tie pa­tys – rei­kė­tų pa­bal­suo­ti, nes ži­nant, prog­no­zuo­jant ši­tą ro­dik­lį ga­li­ma ir­gi daug ką į prie­kį pla­nuo­ti – pro­jek­tus, pro­gra­mas, fi­nan­sus.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti.

Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, bal­suo­ja­te už.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 45, prieš – 10, su­si­lai­kė 51. Pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Tre­čias Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas.

R. LOPATA (LSF). Čia vėl iš ro­dik­lių se­ri­jos, jei­gu aš ne­klys­tu. Taip. Siū­lo­mi to­kie ro­dik­liai: le­ga­laus al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mas vie­nam gy­ven­to­jui per me­tus (lit­rais), ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio, ta­ba­ko su­var­to­ji­mas vie­nam gy­ven­to­jui per me­tus (ci­ga­re­čių skai­čius), Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, per pas­ku­ti­nius 12 mė­ne­sių var­to­ju­sių nar­ko­ti­nes, psi­chot­ro­pi­nes me­džia­gas, da­lis (pro­cen­tais), nu­tu­ku­sių vy­rų da­lis tarp Lie­tu­vos 20–64 me­tų am­žiaus vy­rų ir nu­tu­ku­sių mo­te­rų da­lis tarp Lie­tu­vos 20–64 me­tų am­žiaus mo­te­rų. At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ar­gu­men­ta­ci­ja ta pa­ti kaip ir pir­mais dviem at­ve­jais.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, de­mo­gra­finiai ro­dik­liai, jų ži­no­ji­mas, jų prog­no­za­vi­mas yra la­bai svar­bus vals­ty­bei da­ly­kas. Aš vėl­gi pra­šau pa­bal­suo­ti, nes ne­tu­riu tei­sės vie­nas at­šauk­ti ar pra­šy­ti su­tik­ti su At­ei­ties ko­mi­te­to spren­di­mu, to­dėl pra­šy­čiau pa­bal­suo­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Dėl mo­ty­vų dėl pa­siū­ly­mo nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, kaip nors ki­taip.

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už – 56, prieš – 10, su­si­lai­kė 42. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Ki­tas – Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – Mi­nist­rė Pir­mi­nin­kė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Tu­riu re­pli­ką po bal­sa­vi­mo. Vis dėl­to įdo­miai at­ro­do, ka­da stra­te­gi­jo­je, ku­rios ho­ri­zon­tas yra 2050 me­tai, mes ban­do­me pri­ra­šy­ti ro­dik­lių, ku­rie yra Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos, ne­ži­nau, ge­riau­siu at­ve­ju de­šim­ties me­tų pla­na­vi­mo ho­ri­zon­to da­ly­kai. Tai la­bai svei­ki­nu An­ta­ną, su­si­rū­pi­nu­sį nu­tu­ki­mu, bet šiaip ma­nau, kad Sei­mas pa­da­rė ne­są­mo­nę.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ki­tas – Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko ne­ma­tau sa­lė­je. Rai­mun­dai, gal jūs ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti ir pa­siū­ly­mą, ir ko­mi­te­to iš­va­dą?

R. LOPATA (LSF). Ko­mi­te­tas siū­lo VII sky­riaus ste­bė­se­nos ir ver­ti­ni­mo da­lies ant­rą­jį pa­ra­gra­fą iš­dės­ty­ti taip: „Lie­tu­vos at­ei­ties vi­zi­jos „Lie­tu­va 2050“ įgy­ven­di­ni­mo sėk­mė ver­ti­na­ma ste­bint, ana­li­zuo­jant po­vei­kio ro­dik­lius (pir­mas prie­das), ku­rie api­bū­di­na, at­sklei­džia vi­suo­me­nės būk­lę ir jos po­ky­čius, ki­ti­mo ten­den­ci­jas. „Lie­tu­va 2050“ įgy­ven­di­nant pa­žan­gą ma­tuo­jan­čių po­vei­kio ro­dik­lių ste­bė­se­ną ir ana­li­zę at­lie­ka Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja kar­tu su Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­nės ana­li­zės cen­tru. Šių ro­dik­lių švies­len­tė pri­ei­na­ma vals­ty­bės duo­me­nų val­dyse­nos in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je ir skel­bia­ma Vy­riau­sy­bės in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je.“ At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Ar­gu­men­ta­ci­ja pri­ta­riant pa­siū­ly­mui iš da­lies. Ma­ny­ti­na, kad tiks­lin­ga vi­zi­jos įgy­ven­di­ni­mo nuo­sta­tas iš­dės­ty­ti ben­driau. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas pa­keis­ti vi­zi­jos teks­to for­mu­luo­tes ir jas iš­dės­ty­ti taip (to­liau ei­na At­ei­ties ko­mi­te­to re­dak­ci­ja).

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti At­ei­ties ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui pri­tar­ti iš da­lies Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui? Ga­li­ma. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

Ki­tas Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas.

R. LOPATA (LSF). Ki­tas yra dėl to pa­ties sky­riaus 4 da­lies. Pa­ra­gra­fą siū­lo­ma pa­keis­ti iš­dės­tant jį taip: „Sis­te­miš­kai ir re­gu­lia­riai „Lie­tu­va 2050“ įgy­ven­di­ni­mą ver­ti­na Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja kar­tu su STRATA per tar­pi­nį ar­ba bai­gia­mą­jį NPP, tai yra Na­cio­na­li­nės pa­žan­gos pla­no ver­ti­ni­mą.“ (ir taip to­liau, ir pa­na­šiai). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Ar­gu­men­tai iš da­lies pri­ta­riant pa­siū­ly­mui. Ma­ny­ti­na, kad tiks­lin­ga vi­zi­jos įgy­ven­di­ni­mo nuo­sta­tas iš­dės­ty­ti ben­driau, ir tas ben­dru­mas yra aukšč… Prieš tai bu­vau pa­skel­bęs.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti At­ei­ties ko­mi­te­to for­mu­luo­tei? Ga­li­me? La­bai dė­kui, pri­tar­ta. Tre­čia­s Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas.

R. LOPATA (LSF). Jis siū­lo VII sky­riaus pir­mą pa­ra­gra­fą pa­keis­ti to­kia re­dak­ci­ja, kad „Lie­tu­va 2050“ nu­ma­ty­tą pa­siek­ti pa­žan­gą kar­tu su pa­žan­ga, pa­siek­ta įgy­ven­di­nant NPP ne re­čiau kaip vie­ną kar­tą per me­tus ver­ti­na Vals­ty­bės pa­žan­gos ta­ry­ba. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė pri­tar­ti iš da­lies, nes ma­ny­ti­na, kad vi­zi­jos teks­te yra pa­kan­ka­mai at­spin­dė­tas NPP vaid­muo. Pa­siū­ly­mas vi­zi­jos pa­žan­gą ver­tin­ti kar­tu su pa­žan­ga, pa­siek­ta įgy­ven­di­nant NPP, lai­ky­ti­nas at­liep­tu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti At­ei­ties ko­mi­te­to siū­lo­mai for­mu­luo­tei? Ga­li­me? La­bai dė­kui, pri­tar­ta. Ki­tas – vėl Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas.

R. LOPATA (LSF). Ki­tas, taip. Au­di­to ko­mi­te­tas siū­lo, kad in­for­ma­ci­ja apie „Lie­tu­va 2050“ įgy­ven­di­ni­mą kiek­vie­nais me­tais bū­tų pa­tei­kia­ma Vals­ty­bės pa­žan­gos ata­skai­to­je, ku­rią ren­gia Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja kar­tu su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, jų įgy­ven­di­ni­mo tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Iš da­lies pri­ta­riant pa­siū­ly­mui, ma­ny­ti­na, kad tiks­lin­ga vi­zi­jos įgy­ven­di­ni­mo nuo­sta­tas iš­dės­ty­ti ben­driau (ko­mi­te­tas pa­siū­lo ati­tin­ka­mą re­dak­ci­ją).

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti At­ei­ties ko­mi­te­to pa­siū­ly­tai for­mu­luo­tei pri­tar­ti iš da­lies? Ga­li­me? La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to. Pra­šau ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką po­ną A. Žu­kaus­ką pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Dėl tų pa­siū­ly­mų, kur pri­tar­ta iš da­lies, mes su­tin­ka­me. O da­bar – kur ne­pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Tai gal po vie­ną ei­na­me ta­da? Ši­tas yra bū­tent tas pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Tai jūs ne­pra­šo­te bal­suo­ti dėl ši­to?

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ne­pra­šo­me bal­sų.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ki­tas – vėl Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to, jam ko­mi­te­tas (vėl­gi At­ei­ties ko­mi­te­tas) pri­ta­rė iš da­lies. Vėl­gi ne­pra­šo­te bal­suo­ti?

Dar vie­nas (tre­čias) Švie­ti­mo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ne­pra­šo­te bal­suo­ti.

Ket­vir­tam taip pat pri­tar­ta iš da­lies. Penk­tam pri­tar­ta iš da­lies. Šeš­tam Švie­ti­mo ko­mi­te­to pri­ta­ria iš da­lies.

Sep­tin­tas pa­siū­ly­mas, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šau.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Taip. Tai šis pa­siū­ly­mas yra su­si­jęs su tuo, kur mi­ni­ma, kad jau­ni­mas no­riai ren­ka­si aukš­tą­jį moks­lą Lie­tu­vo­je, nes stu­di­jos ir čia vyk­do­mi moks­li­niai ty­ri­mai (ten ir taip to­liau). No­ri­ma, kad bū­tų pa­pil­dy­ta ši­ta fra­ze: „fun­da­men­ti­niai ir tai­ko­mie­ji moks­li­niai ty­ri­mai, o svar­biau­si ty­ri­mai, į ku­riuos įtrau­kia­mi ir jau­nie­ji moks­li­nin­kai“. Ka­dan­gi, ko­mi­te­to nuo­mo­ne, pa­grin­di­nė ir be­ne di­des­nę da­lį tu­rin­ti moks­lo ver­tė yra tai, kad jau­ni­mas iš uni­ver­si­te­tų iš­ne­ša moks­lo ži­nias ir ge­bė­ji­mus į ver­slą ir vie­šą­jį sek­to­rių. Dėl to čia rei­kė­tų ši­tą ak­cen­tuo­ti, juo­lab kad mes da­bar taip pat Moks­lo ta­ry­bą spau­džia­me, kad įtrauk­tų stu­den­tus į pro­jek­tus. Ma­no­me, kad yra di­de­lė ver­tė.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui.

R. LOPATA (LSF). At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Ma­ny­ti­na (kal­bu apie ar­gu­men­ta­ci­ją), kad moks­li­nių ty­ri­mų są­vo­ka ap­ima vi­są moks­li­nės veik­los spek­trą. Jau­nų­jų mo­ks­li­nin­kų įtrau­ki­mas į moks­li­nius ty­ri­mus nė­ra vi­zi­jos da­ly­kas – tai yra da­bar­ties re­a­ly­bė.

PIRMININKAS. Dė­kui la­bai. Kaip su­pran­tu, pra­šo­te bal­suo­ti dėl jū­sų pa­siū­ly­mo. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me dėl ką tik pri­sta­ty­to Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 12, su­si­lai­kė 44. Pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Dar vie­nas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas taip pat ne­pri­ta­rė. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Siū­ly­mo es­mė yra ta, kad VI sky­riaus ant­ra­ja­me skir­sny­je, mi­nint vyk­do­mas in­teg­ruo­tas su ki­tais uni­ver­si­te­tais stu­di­jų pro­gra­mas, bū­tų pa­mi­nė­ta ir dok­to­ran­tū­ros stu­di­jų plė­to­tė. Mes ma­no­me, kad aukš­čiau­sio ly­gio ty­rė­jų po­rei­kis Lie­tu­vo­je tik­rai augs.

R. LOPATA (LSF). At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, nes ma­no, kad nė­ra pa­kan­ka­mo pa­grin­do iš­skir­ti tik tre­či­ą­ją stu­di­jų pa­ko­pą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Kaip su­pran­tu, yra pra­šo­ma bal­suo­ti. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me dėl Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 46, prieš – 4, su­si­lai­kė 53. Pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Tre­čias Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Taip pat siū­lo­ma pa­pil­dy­ti 1 prie­dą nau­ju stra­te­gi­nės am­bi­ci­jos ro­dik­liu. Ben­dros švie­ti­mui skir­tos iš­lai­dos – da­lis nuo BVP, ne ma­žiau kaip EBPO ša­lių vi­dur­kis. Iš tik­rų­jų mes at­si­lie­ka­me pa­gal švie­ti­mo ir moks­lo fi­nan­sa­vi­mą. Ne­pai­sant di­de­lės pa­žan­gos, mes dar ne­sa­me pa­sie­kę EBPO vi­dur­kio – apie 6 %. Ma­no­me, kad tai bū­tų es­mi­nis ro­dik­lis.

R. LOPATA (LSF). At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, bu­vo at­liep­ta, kaip ir dėl anks­tes­nių pa­siū­ly­mų. Ko­mi­te­tas nu­spren­dė ne­keis­ti pro­jek­te „Lie­tu­va 2050“ esan­čių ro­dik­lių rin­ki­nio, pri­me­nu – 28 (da­bar jau su pri­ta­ri­mu, gir­dė­jo­te, kaip ver­ti­no prem­je­rė), įver­tin­da­mas tą ro­dik­lių rin­ki­nį kaip pa­kan­ka­mą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Kaip su­pran­tu, yra pra­šo­ma bal­suo­ti. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me dėl Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš – 4, su­si­lai­kė 51. Pa­siū­ly­mui taip pat nė­ra pritar­ta.

Ir ket­vir­tas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas ir­gi ne­pri­ta­rė. Pra­šau.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Mes siū­lė­me įtrauk­ti šį ro­dik­lį į 1 prie­dą, bet ka­dan­gi jau šio ro­dik­lio ne­pri­ėmė­me, tai nė­ra pras­mės to­liau svars­ty­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ne­rei­kia ir ko­mi­te­to nuo­mo­nės pri­sta­ty­ti, ir bal­suo­ti ne­rei­kia, jei­gu su­si­ję.

Ki­tas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Pra­šau. Vik­to­rai Pranc­kie­ti, ar jus ten­ki­na?

R. LOPATA (LSF). Aš ga­liu, gal bus grei­čiau. Čia yra pa­pil­dy­ti: po Ru­si­jos pra­dė­to ka­ro prieš Uk­rai­ną nu­ro­dy­ti ir Ar­ti­mų­jų Ry­tų ka­rą.

V. PRANCKIETIS (LSF). Tik vie­nas?

R. LOPATA (LSF). Ši­tas. Mes pri­ta­rė­me iš da­lies.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ge­rai.

PIRMININKAS. Ar jus ten­ki­na ko­mi­te­to…

V. PRANCKIETIS (LSF). Ten­ki­na.

PIRMININKAS. Ne­pra­šo­te bal­suo­ti? La­bai dė­kui. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ne­pra­šo bal­suo­ti.

Ant­ras Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ger­bia­mas Vik­to­rai, ar jūs pri­sta­ty­si­te, ar Rai­mun­dui pri­sta­ty­ti?

V. PRANCKIETIS (LSF). Ant­ram yra pri­tar­ta.

R. LOPATA (LSF). Pra­plės­ti do­ku­men­te pa­tei­kia­mą si­tu­a­ci­jos ana­li­zę nu­ro­dy­tais fak­to­riais.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ma­tyt, mū­sų nu­me­ra­ci­ja ne to­kia pa­ti. Ge­rai, pra­šom pa­gal ko­mi­te­to spren­di­mus.

R. LOPATA (LSF). At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, nes glo­ba­lių ten­den­ci­jų ana­li­zė­je šie fak­to­riai jau yra įver­tin­ti.

PIRMININKAS. At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė jū­sų pa­siū­ly­mui. Ar jūs pra­šo­te Sei­mo bal­suo­ti, ar jus ten­ki­na?

V. PRANCKIETIS (LSF). Ne­pra­šau.

PIRMININKAS. Ne­pra­šo­te bal­suo­ti. La­bai dė­kui.

V. PRANCKIETIS (LSF). Tie­są pa­sa­kius, jei­gu bu­vo ko­mi­te­to nuo­mo­nė, tai tur­būt tu­rė­tu­me bal­suo­ti, nes aš vie­nas ne­ga­liu pa­sa­ky­ti už vi­są Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą. Kaip ir ger­bia­mas A. Ma­tu­las sa­kė, jei­gu to­kia yra ko­mi­te­to nuo­mo­nė, tai tur­būt rei­kia pa­bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 42, prieš – 11, su­si­lai­kė 53. Pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Dar vie­nas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas taip pat ne­pri­ta­ria. Ger­bia­mas Vik­to­rai, ar jūs pri­sta­ty­si­te, ar Rai­mun­dui pri­sta­ty­ti?

V. PRANCKIETIS (LSF). Rai­mun­dai, pri­sta­tyk.

R. LOPATA (LSF). Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas iš ap­ta­ria­mos for­mu­luo­tės siū­lė iš­brauk­ti žo­dį „na­cio­na­li­nė“. At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria, nes moks­las ir ino­va­ci­jos kaip veik­los sri­tys yra tarp­tau­tiš­ki, ta­čiau juos įga­li­nan­čios ins­ti­tu­ci­nės, fi­nan­si­nės ir re­gu­lia­ci­nės eko­sis­te­mos ga­li bū­ti tiek na­cio­na­li­nės, tiek re­gio­ni­nės, tiek tarp­tau­ti­nės. Ki­taip ta­riant, At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria.

V. PRANCKIETIS (LSF). Taip, bet ga­liu pra­tęs­ti jū­sų min­tį ir pa­sa­ky­ti, kad na­cio­na­li­nio moks­lo nė­ra. Apie tai bu­vo kal­bė­ta, kad moks­las tu­ri to­kį ly­gia­gre­tų tarp­tau­tiš­ku­mą, ku­ris…

R. LOPATA (LSF). Taip, tai mes ir siū­lė­me iš­brauk­ti tą, ką jūs… Ai, at­si­pra­šau.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Yra pra­šy­mas bal­suo­ti. Pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų ne­no­ri nie­kas. Bal­suo­ja­me dėl Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 112 Sei­mo na­rių: už – 39, prieš – 8, su­si­lai­kė 65. Pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Dar vie­nas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

R. LOPATA (LSF). Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lė pa­tiks­lin­ti for­mu­luo­tę, tie­sio­giai nu­ro­dant da­ly­vau­ja­mą­ją de­mo­kra­tiją, kaip tech­no­lo­gi­jų ir ino­va­ci­jų die­gi­mo val­dy­mo sis­te­mo­je ga­li­my­bę ir sie­ki­nį. Mes, tu­riu ome­ny­je, At­ei­ties ko­mi­te­tas, pri­ta­rė­me iš da­lies. Sa­ky­da­mi iš da­lies, pri­ta­rė­me pa­siū­ly­mui tiks­lin­ga re­dak­ci­ne tvar­ka su­stip­rin­ti pi­lie­čių įsi­trau­ki­mo į vals­ty­bės val­dy­mą ak­cen­tus, ne­si­ri­bo­ti tik da­ly­vau­ja­mo­sios de­mo­kra­tijos for­ma, ir pa­siū­lė­me ati­tin­ka­mą for­mu­luo­tę.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mas Vik­to­rai, ar jus ten­ki­na?

V. PRANCKIETIS (LSF). Taip, ten­ki­na.

PIRMININKAS. Ten­ki­na. Tai ne­pra­šo­te bal­suo­ti.

R. LOPATA (LSF). To­liau. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lė pa­mi­nė­ti kon­kre­čius pi­lie­čių įsi­pa­rei­go­ji­mų ar įna­šų į vals­ty­bės vys­ty­mo­si kryp­čių įgy­ven­di­ni­mo bū­dus, to­kius kaip so­cia­liai tei­sin­gų mo­kes­čių mo­kė­ji­mą, pa­vyz­džiui, ka­na­li­zuo­ja­mų van­de­nų tar­šos mo­kes­tį ne tik ver­slui, bet ir gy­ven­to­jams. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Ar­gu­men­tai iš da­lies pri­ta­riant pa­siū­ly­mui. Ma­ny­ti­na, kad tiks­lin­ga re­dak­ci­ne tvar­ka įtrauk­ti mo­kes­ti­nės mo­ra­lės ir ki­tus pi­lie­čių at­sa­ko­my­bės ir įsi­pa­rei­go­ji­mo vals­ty­bei ak­cen­tus.

V. PRANCKIETIS (LSF). La­bai ge­rą pa­siū­ly­mą At­ei­ties ko­mi­te­tas pa­tei­kė­te. Pri­ta­ria­me.

PIRMININKAS. Su­pra­tau, ne­pra­šo­te bal­suo­ti. Dar vie­nas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, ki­tas, jam jau ne­pri­ta­ria­te.

R. LOPATA (LSF). Pir­mo­je ei­lu­tė­je pa­mi­nė­ti kon­kre­čią, iš­skir­ti­nai svar­bią vie­šo­sios po­li­ti­kos ino­va­ci­ją – elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes ma­ny­ti­na, kad tai įgy­ven­di­ni­mo lyg­mens prie­mo­nė, dėl jos kol kas nė­ra po­li­ti­nio su­ta­ri­mo, to­dėl ją mi­nė­ti vi­zi­jos teks­te ne­tiks­lin­ga.

V. PRANCKIETIS (LSF). No­rė­čiau, kad bal­suo­tu­me. Ka­dan­gi vis dėl­to tai yra vi­zi­ja „Lie­tu­va 2050“, ne šian­die­nos su­si­ta­ri­mo da­ly­kas, tai „Lie­tu­vo­je 2050“ ga­lė­tų bū­ti nu­ma­ty­ta, kad jau bus įgy­ven­din­tas elek­tro­ni­nis bal­sa­vi­mas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Yra pra­šy­mas bal­suo­ti. Dėl mo­ty­vų ne­no­ri pa­si­sa­ky­ti nie­kas. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria?

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 21, prieš – 8, su­si­lai­kė 73. Pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Dar vie­nas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

R. LOPATA (LSF). Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lė tarp stra­te­giš­ko lanks­taus ir efek­ty­vaus val­dy­mo die­gi­mo prie­mo­nių pa­mi­nė­ti vie­šo­jo val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jų ma­ži­ni­mą ar­ba at­si­sa­ky­mą. At­ei­ties ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti iš da­lies. Ar­gu­men­tai: iš da­lies pri­ta­riant pa­siū­ly­mui, tiks­lin­ga re­dak­ci­ne tvar­ka su­stip­rin­ti stra­te­giš­ko lanks­taus ir efek­ty­vaus val­dy­mo ak­cen­tus, ne­iš­ski­riant vien tik ins­ti­tu­ci­jų ma­ži­ni­mo prie­mo­nių. Vi­zi­jo­je orien­tuo­ja­ma­si į skait­me­ni­nių vals­ty­bės sis­te­mų kon­so­li­da­ci­ją ir vei­ki­mą vie­no lan­ge­lio prin­ci­pu, pa­brė­žia­ma vie­šo­jo val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jų orien­ta­ci­ja į efek­ty­vu­mą, tai ir ap­ima adek­va­tų re­sur­sų pa­skirs­ty­mą. Yra kon­kre­tus pa­siū­ly­mas dėl for­mu­luo­tės.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui.

V. PRANCKIETIS (LSF). Pri­ta­ria­me. Su­tvar­ky­ta ge­rai. Ačiū.

PIRMININKAS. Pri­ta­ria­te, vis­kas ge­rai. Ta­da dar vie­nas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam ne­pri­ta­ria At­ei­ties ko­mi­te­tas.

R. LOPATA (LSF). Ket­vir­to­jo­je pa­strai­po­je Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lo prieš žo­dį „hib­ri­di­nes“ įra­šy­ti žo­džius „ki­ber­ne­ti­nes ir“. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Re­dak­ci­ne tvar­ka yra per­žiū­rė­tas są­vo­kų var­to­ji­mas. Hib­ri­di­nės ata­kos są­vo­ka ap­ima ir skait­me­ni­nes bei ki­ber­ne­ti­nes ata­kas.

V. PRANCKIETIS (LSF). Su­tin­ka­me.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Pra­šo­te bal­suo­ti?

R. LOPATA (LSF). Ne.

PIRMININKAS. Ne­pra­šo­te bal­suo­ti. Ge­rai. La­bai dė­kui.

Ta­da dar vie­nas Kai­mo…

R. LOPATA (LSF). Šeš­to­jo­je pa­strai­po­je žo­dį „ins­ti­tu­cio­na­li­zuos“ pa­keis­ti žo­džiu „per­so­na­li­zuos“ siū­lo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Iš da­lies pri­ta­riant pa­siū­ly­mui, siū­ly­ti­na at­si­žvelg­ti kom­plek­siš­kai tiks­li­nant skir­snio re­dak­ci­ją pa­gal Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mus. To­liau yra re­dak­ci­ja.

V. PRANCKIETIS (LSF). Pri­ta­ria­me pri­ta­ri­mui iš da­lies.

PIRMININKAS. Dar vie­nas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas.

R. LOPATA (LSF). Tre­čio­je ir sep­tin­to­je ei­lu­tė­se gre­ta žo­džio „ug­dy­mas“ įra­šy­ti žo­džius „ir ug­dy­ma­sis“. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Iš da­lies pri­ta­riant pa­siū­ly­mui, ma­ny­ti­na, kad tiks­lin­ga įtrauk­ti sa­viug­dos ka­te­go­ri­ją. Ir kon­kre­ti re­dak­ci­nė for­mu­luo­tė.

V. PRANCKIETIS (LSF). Vi­siš­kai tei­sin­gai pa­si­elg­ta. Bal­suo­ti ne­rei­kia. Ačiū.

R. LOPATA (LSF). To­liau Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lo po­sky­rio „Stra­te­gi­nę am­bi­ci­ją įgy­ven­di­nu­sio­je Lie­tu­vo­je“ pir­mo­je ei­lu­tė­je po žo­džio „lei­džia“ įra­šy­ti žo­džius „pa­gal ge­bė­ji­mus“. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Iš da­lies pri­ta­riant pa­siū­ly­mui, siū­ly­ti­na re­dak­ci­ne tvar­ka pa­tiks­lin­ti for­mu­luo­tes, kad bū­tų iš­veng­ta per­dė­tai op­ti­mis­ti­nių ko­no­ta­ci­jų. To­liau ei­na re­dak­ci­nė for­mu­luo­tė.

V. PRANCKIETIS (LSF). Pui­kus žo­dy­nas. Pri­ta­ria­me, bal­suo­ti ne­rei­kia.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui.

R. LOPATA (LSF). Ki­tas. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lo kal­ba­mą pa­strai­pą po žo­džio „lan­ks­tu­mą“ pa­pil­dy­ti for­mu­luo­te „ska­tins ar­tes li­be­ra­les stu­di­jas“. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Ir mes tą su­jun­gė­me su va­kar At­ei­ties ko­mi­te­to svars­ty­ta Sei­mo na­rės L. Po­ciū­nie­nės kom­pro­mi­si­ne for­mu­luo­te. Tai aš ma­nau, kad Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos…

V. PRANCKIETIS (LSF). Ne­vi­siš­kai pri­ta­ria Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, nes va­kar dar iš­si­aiš­ki­no­me ko­mi­te­te, kad čia yra pa­mi­nė­tos tik­tai dvi kryp­tys, tai so­cia­li­nių ir hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų ir kul­tū­ri­nio ug­dy­mo kom­po­nen­tų. Pa­gal kla­si­fi­ka­to­rių yra sep­ty­nios bent jau moks­lo sri­tys, tai ne­ži­nau, ar mes ga­lė­si­me at­liep­ti tą vis­ką, bet šiuo me­tu tai yra ne vis­kas.

R. LOPATA (LSF). Ki­taip ta­riant, jūs siū­lo­te bal­suo­ti už jū­sų for­mu­luo­tę.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ga­li­ma bal­suo­ti už mū­sų for­mu­luo­tę. Tai bū­tų daug pla­čiau.

PIRMININKAS. Žiū­rė­ki­te, ko­le­gos, da­bar pra­šau dė­me­sio. Apie tą pa­tį rei­ka­lą yra dvi pa­tai­sos: ką tik pri­sta­ty­ta Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­tai­sa ir ki­ta Sei­mo na­rės L. Po­ciū­nie­nės pa­tai­sa. Ir čia iš prin­ci­po kaip ir tu­rė­tų bū­ti toks al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas, bet sta­tu­tiš­kai to ne­ga­li­ma pa­da­ry­ti, tu­ri­me pir­ma bal­suo­ti dėl Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo. Jei­gu pa­gal tai, kaip pa­siū­lė At­ei­ties ko­mi­te­tas, tai rei­kė­tų ne­pri­tar­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui, o pri­tar­ti L. Po­ciū­nie­nės pa­siū­ly­mui ir ta­da bū­tų vis­kas tvar­kin­gai, bet jei­gu bus pri­tar­ta Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui, dėl ku­rio tuo­jau pat bal­suo­si­me, ta­da kaip ir ne­be­liks erd­vės pri­tar­ti L. Po­ciū­nie­nės to­liau esan­čiam pa­siū­ly­mui. Bal­suo­ja­me dėl Kai­mo rei­ka­lų pa­siū­ly­mo, ku­rį ką tik pri­sta­tė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 22, prieš – 14, su­si­lai­kė 67. Nė­ra pri­tar­ta Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui.

Ta­da L. Po­ciū­nie­nės pa­siū­ly­mas. Rei­kia de­šimt Sei­mo na­rių, ku­rie rem­tų. Re­ziu­muo­ja­me, kad yra tur­būt? Ma­tau, ran­kos gau­siai ky­la, yra. Pra­šau, ger­bia­ma Liud­vi­ka, ar jūs pri­sta­ty­si­te?

L. POCIŪNIENĖ (TS-LKDF). Tie­siog la­bai trum­pai. Tai yra sie­kis at­kur­ti hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų po­zi­ci­jas ben­dro­je aka­de­mi­nė­je ap­lin­ko­je, kad jie ne­bū­tų ma­žiau tik­ri moks­lai ne­gu tie kie­tie­ji ir kad bū­tų in­teg­ruo­ta hu­ma­nis­ti­ka į tiks­lių­jų moks­lų stu­di­jas.

PIRMININKAS. Pra­šau, Rai­mun­dai.

R. LOPATA (LSF). Pa­pil­dy­siu, kad At­ei­ties ko­mi­te­tas bal­sa­vo dėl šio pa­siū­ly­mo: už bu­vo 14, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Tai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti L. Po­ciū­nie­nės pa­siū­ly­mui? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

Yra gau­tas dar vie­nas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas vėl­gi ne­pri­ta­rė. Pra­šau.

R. LOPATA (LSF). Čia šeš­to­je pa­strai­po­je Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas po žo­džio „žmo­gų“ siū­lė įterp­ti for­mu­luo­tę „pa­kan­ka­mą svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mą“. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes vi­zi­jo­je nuo­sek­liai ven­gia­ma iš­skir­ti ku­rį nors sek­to­rių fi­nan­sa­vi­mo po­žiū­riu.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Vik­to­rai?

V. PRANCKIETIS (LSF). Siū­lau bal­suo­ti, nes vis dėl­to fi­nan­sa­vi­mas nu­le­mia svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos ko­ky­bę.

PIRMININKAS. Yra siū­ly­mas bal­suo­ti. Dėl mo­ty­vų ne­no­ri kal­bė­ti nie­kas. Bal­suo­ja­me dėl Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 41, prieš – 11, su­si­lai­kė 53. Pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Dar vie­nas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas.

R. LOPATA (LSF). Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lo tre­čio­je iš apa­čios pa­strai­po­je po žo­džių „Vy­riau­sy­bės ly­giu“ įterp­ti „ben­dra­dar­biau­jant su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis ir ben­druo­me­nė­mis“. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes šio­je teks­to vie­to­je kal­ba­ma apie Vy­riau­sy­bės po­li­ti­kos nuo­sta­tas.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Vik­to­rai, jū­sų tur­būt ne­ten­ki­na?

V. PRANCKIETIS (LSF). Ir šian­dien, ir po­ryt – vi­sa­da mes no­rė­si­me ben­dra­dar­biau­ti su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis. To­dėl ir bu­vo siū­ly­mas, kad Vy­riau­sy­bės bū­tų ir pa­rei­ga, ir įsi­pa­rei­go­ji­mas ben­dra­dar­biau­ti su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis ir ben­druo­me­nė­mis.

PIRMININKAS. Pra­šo­te bal­suo­ti. Dėl mo­ty­vų ne­no­ri kal­bė­ti nie­kas. Bal­suo­ja­me dėl Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 8, su­si­lai­kė 45. Pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Dar vie­nas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. Jam At­ei­ties ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

R. LOPATA (LSF). Sep­tin­tos pa­strai­pos pir­mą sa­ki­nį pra­tęs­ti for­mu­luo­te „ska­tins są­mo­nin­gą ir at­sa­kin­gą mo­kes­čių mo­kė­ji­mą“. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ti iš da­lies. Siū­ly­ti­na re­dak­ci­ne tvar­ka įtrauk­ti mo­kes­ti­nės mo­ra­lės ak­cen­tus. Tą mes jau pa­da­rė­me anks­čiau.

V. PRANCKIETIS (LSF). Su­de­rin­ta la­bai ko­ky­biš­kai. Ačiū. Tin­ka. Bal­suo­ti ne­rei­kia.

PIRMININKAS. Tin­ka. Ne­pra­šo­te bal­suo­ti. La­bai dė­kui. Ta­da dar vie­nas…

R. LOPATA (LSF). To­liau. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lo tre­čio­je iš apa­čios pa­strai­po­je for­mu­luo­tę „ska­tins per­ei­ti prie eko­sis­te­mų re­ge­ne­ra­vi­mo“ pa­keis­ti for­mu­luo­te „ska­tins pa­lai­ky­ti ir plė­to­ti eko­sis­te­mas“. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Ar­gu­men­tai: eg­zis­tuo­ja že­mės ūkio tar­šos įro­dy­mai ir yra pa­teik­tas At­ei­ties ko­mi­te­to re­dak­ci­nis pa­siū­ly­mas.

V. PRANCKIETIS (LSF). Tin­ka.

PIRMININKAS. Tin­ka. Vis­kas ge­rai.

R. LOPATA (LSF). To­liau. Ket­vir­to­je iš apa­čios ei­lu­tė­je Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lo žo­dį „ap­si­rū­pi­ni­mą“ pa­keis­ti žo­džiu „ap­rū­pi­ni­mą“. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies, nes šio­je teks­to vie­to­je kal­ba­ma apie vals­ty­bės ap­si­rū­pi­ni­mą mais­tu. Siū­ly­mas sie­kiant iš­veng­ti dvi­pras­my­bės nu­ro­dy­to­je ei­lu­tė­je iš­brauk­ti žo­dį „gy­ven­to­jai“ ir pa­lik­ti žo­dį „ap­si­rū­pi­ni­mą“.

PIRMININKAS. Ar ten­ki­na?

V. PRANCKIETIS (LSF). Ten­ka pri­tar­ti pri­ta­ri­mui iš da­lies.

PIRMININKAS. Pri­ta­ria­te. Su­pra­tau.

R. LOPATA (LSF). To­liau. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas sep­tin­to­je pa­strai­po­je žo­dį „kli­ma­to“ siū­lo keis­ti ter­mi­nu „eko­lo­gi­nio“. At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Ma­ny­ti­na, kad kli­ma­to ir eko­lo­gi­nės kri­zės nė­ra ta­pa­čios, to­dėl siū­lo­ma ne­iš­brauk­ti žo­džio „kli­ma­to“, bet for­mu­luo­ti „kli­ma­to, eko­lo­gi­nio“ ir to­liau At­ei­ties ko­mi­te­tas siū­lo re­dak­ci­nę for­mu­luo­tę.

V. PRANCKIETIS (LSF). Tin­ka. Bal­suo­ti ne­rei­kia.

PIRMININKAS. Su­pra­tau.

R. LOPATA (LSF). To­liau. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lo penk­tos pa­strai­pos for­mu­luo­tę: „sieks, kad Lie­tu­va bū­tų pri­ei­na­ma ir skait­me­ni­nė­je erd­vė­je.“ At­ei­ties ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Ar­gu­men­tai iš da­lies pri­ta­riant pa­siū­ly­mui: siū­ly­ti­na at­si­žvelg­ti re­dak­ci­ne tvar­ka tiks­li­nant są­vo­kas, yra pa­siū­ly­mas ir kon­kre­tus for­mu­luo­tės iš­dės­ty­mas.

V. PRANCKIETIS (LSF). Tin­ka, pri­ta­ria­me.

PIRMININKAS. Tin­ka. Vis­kas ge­rai.

R. LOPATA (LSF). Dar vie­nas Kai­mo rei­ka­lų siū­ly­mas keis­ti kal­ba­mą žo­dį tin­ka­mes­niu si­no­ni­mu, pa­vyz­džiui, „vien­ti­sa“, „vi­sa“. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes, ren­gė­jų po­žiū­riu, siū­lo­mas pa­kei­ti­mas su­kel­tų ne­rei­ka­lin­gą te­ri­to­ri­nio ho­mo­ge­niš­ku­mo aso­cia­ci­ją, prieš­ta­rau­jan­čią įvai­ro­vės iš­sau­go­ji­mui. At­ei­ties ko­mi­te­tas siū­lo ne­keis­ti pro­jek­te var­to­ja­mo žo­džio.

V. PRANCKIETIS (LSF). Pa­siū­ly­mas: vie­toj pro­jek­te var­to­ja­mo žo­džio „su­jung­ta Lie­tu­va“ bu­vo pa­siū­ly­ta va­din­ti „vien­ti­sa“, nes „su­jung­ta“ su­po­nuo­ja, kad su kaž­kuo su­jung­ta.

PIRMININKAS. Tai jūs pra­šo­te bal­suo­ti?

V. PRANCKIETIS (LSF). Pra­šau bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų ne­no­ri kal­bė­ti nie­kas. Bal­suo­ja­me dėl Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo. Jam At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 34, prieš – 12, su­si­lai­kė 48. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, vėl pra­šau dė­me­sio. Ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja, kaip bu­vo su Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to ir L. Po­ciū­nie­nės pa­siū­ly­mais. Tai ir­gi du pa­siū­ly­mai, jie iš prin­ci­po al­ter­na­ty­vūs.

K. Ma­žei­ka per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Dėl pro­to­ko­lo pra­šau ma­no bal­są įskai­ty­ti už.

PIRMININKAS. Ge­rai, jū­sų bal­sas dėl pro­to­ko­lo už.

Ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja. Tu­ri­me du pa­siū­ly­mus: Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to ir Sei­mo na­rių L. Sa­vic­ko ir ke­le­to ki­tų. Ger­bia­mas Vik­to­rai, pra­šau pri­sta­ty­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą.

V. PRANCKIETIS (LSF). Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas: „vys­tys ko­ky­bi­nę ap­lin­ko­sau­gą tiks­lin­gai ir kom­plek­siš­kai, der­mė­je su žmo­nių ir ben­druo­me­nių in­te­re­sais, puo­se­lė­da­ma sau­go­mus ob­jek­tus, te­ri­to­ri­jas ir ver­ty­bes“. „Ko­ky­bi­nė ap­lin­ko­sau­ga“ – kal­ba­ma apie tai, kad bū­tų ne eks­ten­sy­vi, ne plo­tų plėt­ra, o kad tie­siog ži­no­tu­me, ką ir dėl ko sau­go­me.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mas Rai­mun­dai, sa­ky­ki­te, kaip su­pran­tu, jūs ne­pri­ta­ria­te Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to, o L. Sa­vic­ko pri­ta­ria­te?

R. LOPATA (LSF). Taip. Iš tik­rų­jų At­ei­ties ko­mi­te­tas svars­tė šią for­mu­luo­tę, bet mi­nė­tiems Sei­mo na­riams pa­siū­lius ki­tą for­mu­luo­tę, iš prin­ci­po yra kal­ba­ma apie są­vo­kų „plėt­ra“ ir „vys­ty­mas“ in­ter­pre­ta­ci­ją, Lu­ko ir ki­tų pa­siū­ly­me yra są­vo­ka „plėt­ra“, tai ko­mi­te­tas šiai for­mu­luo­tei pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 15, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Tai ko­mi­te­tas pri­ta­rė L. Sa­vic­ko ir ki­tų Sei­mo na­rių for­mu­luo­tei.

R. LOPATA (LSF). Taip.

PIRMININKAS. Prieš Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to for­mu­luo­tę pa­si­sa­ko T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, tos to­kios di­džio­sios, aukš­to­sios vi­zi­jos rei­ka­lin­gos daž­niau­siai tam, kad pa­dė­tų mums iš­spręs­ti sun­kiau­sius po­li­ti­nius kon­flik­tus. Aki­vaiz­du šian­dien iš Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mų gau­sos, kad bū­tent čia yra ta šiuo­lai­ki­nė ta­ko­skyra tarp tos ža­lio­sios Lie­tu­vos vi­zi­jos ir to­kios la­biau ag­ra­ri­nės ar­ba la­biau tra­di­cio­na­lis­tinio po­žiū­rio į ap­lin­ko­sau­gą. Aki­vaiz­du, kad At­ei­ties ko­mi­te­te lai­mė­jo vi­zi­ja, kad vis dėl­to Lie­tu­vos gam­tą rei­kia sau­go­ti la­biau, ne­gu mes sau­go­me da­bar. Ta to­kia ža­les­nė vi­zi­ja bū­tent L. Sa­vic­ko pa­siū­ly­mo pa­grin­du. To­dėl siū­lau taip ir įtvir­tin­ti, ir bent jau vie­ną la­bai stip­rų po­li­ti­nį kon­flik­tą iš­spręs­ti. Tai, na, tik­rai di­de­lis pa­sie­ki­mas šios stra­te­gi­jos, jei­gu mes… jei­gu bus pa­ra­šy­ta bū­tent taip, kaip siū­lo L. Sa­vic­kas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Už Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to for­mu­luo­tę pa­si­sa­ko V. Pran­ckie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Taip, ir pa­si­sa­kau dėl to, kad čia pa­mi­nė­ta ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga. To­kios nė­ra. Ne­ga­li bū­ti ko­kia nors vie­nos sri­ties ar ki­tos sri­ties, yra ben­dra te­ri­to­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga ir nie­kaip ki­taip jos ne­rei­kė­tų in­ter­pre­tuo­ti. Bet dar kar­tą kar­to­ju, kad mes tu­ri­me ei­ti prie ko­ky­bi­nės ap­lin­ko­sau­gos, kad ži­no­tu­me, ką sau­go­me, o ne tik plės­tu­me plo­tus, kai kal­ba­me tik­tai apie plėt­rą. Plėt­ra yra įsi­vaiz­duo­ja­ma vi­sa­da tik­tai plo­ti­nė, o plo­ti­nė plėt­ra vi­siš­kai ne­tin­ka ap­lin­ko­sau­gai. Tai siū­lau bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Iš­klau­sė­me vi­sų pa­si­sa­ky­mus dėl mo­ty­vų. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, kaip su­pran­tu.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 19, prieš – 20, su­si­lai­kė 55. Šiam pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Ki­tas kaip ir al­ter­na­ty­vus pa­siū­ly­mas Sei­mo na­rių L. Sa­vic­ko ir ki­tų. Ger­bia­mas Lu­kai, pra­šau pri­sta­ty­ti. Tie­sa, rei­kia dešimt Sei­mo na­rių, re­mian­čių šį pa­siū­ly­mą. Ma­tau ky­lan­čias ran­kas. Yra. Pra­šau.

L. SAVICKAS (DFVL). Ge­rai. Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, T. To­mi­li­nas jau įžan­gą tik­riau­siai pa­da­rė. Tai tik­riau­siai vie­nas iš li­ku­sių­ es­mi­nių to­kių ap­si­spren­di­mų, ką dar tu­ri­me pa­da­ry­ti, svars­ty­da­mi šį stra­te­gi­jos do­ku­men­tą. Vals­ty­bės pa­žan­gos ta­ry­ba iš tik­rų­jų la­bai aiš­kiai iš­sa­kė po­zi­ci­ją, kad sau­go­mos te­ri­to­ri­jos tu­ri bū­ti ple­čia­mos. Taip pat ta po­zi­ci­ja yra įtvir­tin­ta ben­dro­jo pla­no stra­te­gi­niuo­se do­ku­men­tuo­se. Ir čia yra mū­sų es­mi­nis ap­si­spren­di­mo klau­si­mas, o jį tu­ri­me pri­im­ti, na, to­kia­me kon­teks­te, kai vi­sai ne­se­niai at­si­sa­kė­me da­ry­ti re­fe­ren­du­mą dėl ply­nų­jų kir­ti­mų, o šian­dien skai­to­me apie tai, kad sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ply­nie­ji kir­ti­mai de fac­to vyks­ta. Ko­le­gos, bent šiuo klau­si­mu bū­ki­me tei­sin­go­je pu­sė­je, grą­žin­ki­me tai, koks teks­tas ir tu­rė­jo bū­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Kaip su­pran­tu, ko­mi­te­tas pri­ta­ria jū­sų pa­siū­ly­mui. Jų ar­gu­men­tai bu­vo pri­sta­ty­ti. Už pa­siū­ly­mą… Ben­dru su­ta­ri­mu gal ga­li­me? Ar, Kas­pa­rai, no­ri?.. (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam At­ei­ties ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Jus ten­ki­na? Ten­ki­na. La­bai dė­kui.

Ir pas­ku­ti­nis Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. To­mai, pra­šau. Pri­tar­ta iš da­lies. Tuoj, įjun­ki­te. T. V. Ras­ke­vi­čiaus mik­ro­fo­ną įjun­ki­te. Pra­šau.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas siū­lo stip­rin­ti žmo­gaus tei­sių as­pek­tą Lie­tu­vos at­ei­ties vi­zi­jo­je „Lie­tu­va 2050“. Pa­siū­ly­mas yra dėl V sky­riaus, į Vals­ty­bės at­ei­ties vi­zi­ją įtrauk­ti at­ski­rą po­sky­rį, skir­tą žmo­gaus tei­sėms ir lais­vėms įtvir­tin­ti. At­ei­ties ko­mi­te­tas šiam pa­siū­ly­mui pri­ta­rė iš da­lies, siū­ly­da­mas re­dak­ci­ne pras­me stip­rin­ti žmo­gaus tei­sių as­pek­tą stra­te­gi­jo­je. Ma­nau, kad toks At­ei­ties ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą ten­ki­na.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jūs ne­pra­šo­te bal­suo­ti. Ir tai bu­vo pas­ku­ti­nis pa­siū­ly­mas. Dėl vi­so nu­ta­ri­mo pro­jek­to pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo La­bai ačiū. Už nu­ta­ri­mo pro­jek­tą kal­ba T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­pai­sant to, kad yra ne­blo­gų kom­pro­mi­sų, ką tik pa­siek­tų šio­je sa­lė­je, aš at­krei­piu jū­sų dė­me­sį, kad an­trą kar­tą šiuo­lai­ki­nės Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je mes vals­ty­bės pa­žan­gos stra­te­gi­jas pri­ima­me ta­da, kai Sei­me ir Vy­riau­sy­bė­je do­mi­nuo­ja Kon­ser­va­to­rių par­ti­ja. Kad ir ko­kias pa­stan­gas įtrauk­ti vi­suo­me­nę, ki­tas po­li­ti­nes par­ti­jas, ki­tas pa­žiū­ras, ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas jūs da­ry­tu­mė­te, vis tiek to do­ku­men­to au­to­ri­te­tas ne­bus pa­kan­ka­mas. Mes šian­dien ma­tė­me jū­sų dis­ku­si­jas tarp jū­sų pa­čių dėl ro­dik­lių ir pa­na­šiai.

Stra­te­gi­jo­je yra la­bai daug aukš­tų fra­zių apie pi­lie­čių įtrau­ki­mą, de­mo­kra­tijos ko­ky­bę ir pa­na­šiai. Tai aš tu­riu to­kį pa­siū­ly­mą, kom­pro­mi­si­nį, ypač ir opo­zi­ci­jai, ir dau­gu­mai. Kad Lie­tu­vos žmo­nės iš tie­sų jaus­tų, kad jūs no­ri­te įtrauk­ti juos į spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­sus, kad jiems ne­at­ro­dy­tų, kad tai yra kaž­ko­kie sos­tų ka­rai apie to­li­mas di­men­si­jas, iš tie­sų ati­dė­ki­te šio do­ku­men­to pri­ėmi­mą ki­tam ru­de­niui, ta­da, kai po rin­ki­mų bus įvy­kęs de­mo­kra­tinis pro­ce­sas. Ap­gin­ki­te šios vi­zi­jos nuo­sta­tas ir tei­gi­nius re­a­lio­je po­li­ti­nė­je kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je, rin­ki­mų de­ba­tuo­se. Pa­dis­ku­tuo­ki­me apie ją iš es­mės ir ga­vę nau­ją man­da­tą pri­im­ki­me Vals­ty­bės pa­žan­gos stra­te­gi­ją. To­kiu bū­du jūs įro­dy­si­te, kad tai yra ne ap­si­mes­ti­nis no­ras įtrauk­ti vi­suo­me­nę. Su­pran­tu, kai jūs ver­da­te ta­me bur­bu­le, jums vis­kas aiš­ku. Ta­čiau vi­suo­me­nė, di­džio­ji jos da­lis, į šios stra­te­gi­jos ren­gi­mą kol kas ne­įsi­trau­kė, o rin­ki­mai yra ide­a­lus bū­das įtrauk­ti žmo­nes.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą kal­ba A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš da­lies pri­tar­da­ma ger­bia­mam To­mui, no­riu pa­sa­ky­ti, kad stra­te­gi­jo­je tik­rai kal­ba­ma apie de­mo­kra­tijų nuos­mu­kį, pri­pa­žįs­ta­ma, kad, ne­pai­sant de­da­mų pa­stan­gų, iš­lie­ka min­ties, są­ži­nės ir re­li­gi­jos lais­vės su­var­žy­mų. Tu­rint ome­ny­je, kad stra­te­gi­jo­je nė­ra nu­ma­ty­ta jo­kių kon­kre­čių su­var­žy­mo pre­ven­ci­jos prie­mo­nių, ga­li­ma net su­abe­jo­ti, ar iš­ties stra­te­gi­jos ren­gė­jams tin­ka to­kia si­tu­a­ci­ja. Aš sa­vo pa­si­sa­ky­me per svars­ty­mą jau daug ką pa­sa­kiau, bet no­riu at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį į tuos ro­dik­lius, į tuos pas­ku­ti­nius pus­la­pius, ku­riuo­se, ro­dos, 30 ši­tų ro­dik­lių, jie va­di­na­mi įvai­riais in­dek­sais. Bet at­krei­piu jū­sų dė­me­sį į tai, kad di­de­lė jų da­lis yra pri­va­tūs sub­jek­tai. Mes jau tu­ri­me pa­vyz­dį su „Lie­tu­va 2030“, kai tie sub­jek­tai bai­gia sa­vo veik­lą ir ne­bė­ra kas tuos kri­te­ri­jus mums ga­li iš­ana­li­zuo­ti. Tai­gi ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me kaž­kaip tuos kri­te­ri­jus iš­gry­nin­ti. Juk jei­gu mums iš tik­rų­jų rū­pi ta pa­žan­ga, tai mes tu­ri­me ži­no­ti, ko­kio­je si­tu­a­ci­jo­je esa­me. Da­bar su­si­da­ro įspū­dis, kad tai yra ne­iš­ven­gia­mas for­ma­lu­mas.

Ko­le­gos, aš iš tik­rų­jų no­riu dar pa­baig­ti sa­vo pa­si­sa­ky­mą ger­bia­mo A. Ažu­ba­lio ci­ta­ta. Pra­dė­siu nuo, ma­no nuo­mo­ne svar­biau­sio, fun­da­men­ta­laus da­ly­ko. Šia­me Lie­tu­vos stra­te­gi­nia­me do­ku­men­te nė­ra lie­tu­vių tau­tos, apie ją ne­kal­ba­ma ir ven­gia­ma kal­bė­ti. Jei­gu Lie­tu­va be lie­tu­vių, tai kam vi­sa tai da­ro­ma? At­sa­ky­mas vie­nas – nu­dre­nuo­tam Eu­ro­pos kon­ti­nen­to pi­lie­čiui, ku­rio nie­kas ne­sie­ja su gy­ve­na­mą­ja vie­ta, kal­ba, pra­ei­ti­mi, iš­sky­rus sie­kia­mą, ku­ria­mą ge­ro­vę. Ge­riau ne­pa­sa­ky­si. Ko­le­gos, ko­kia ši­to do­ku­men­to ver­tė?

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). At­sa­ky­mas vie­nas. (Bai­giu, pas­ku­ti­nis sa­ki­nys.) At­sa­ky­mas vie­nas – mi­nus pu­sę mi­li­jo­no Lie­tu­vos biu­dže­te ir su­gaiš­tas lai­kas, ku­ris ga­lė­jo bū­ti skir­tas re­a­lioms pro­ble­moms spręs­ti. Kvie­čiu ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sų kvie­ti­mus pri­tar­ti ar ne­pri­tar­ti. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bės pa­žan­gos stra­te­gi­jos „Lie­tu­vos at­ei­ties vi­zi­ja „Lie­tu­va 2050“ pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­to Nr. XIVP-2937(2) pa­tvir­ti­ni­mo.

Bal­sa­vo 112 Sei­mo na­rių: už – 77, prieš – 9, su­si­lai­kė 26. Sei­mo nu­ta­ri­mui pri­tar­ta po svar­s­ty­mo.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dėl ve­di­mo tvar­kos – R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi, ko­le­gos, bu­vo pri­tar­ta ger­bia­mo ko­le­gos A. Ra­ku­čio pa­siū­ly­mui, tai to­kiu at­ve­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kas ir iš­va­dų tei­kė­jas ko­mi­te­to at­sto­vas ger­bia­mas R. Lo­pa­ta tu­rė­jo pa­sa­ky­ti, už ko­kį va­rian­tą bal­suo­ja­te. Da­bar vi­siš­kai ne­aiš­ku, už ko­kį va­rian­tą jūs bal­sa­vo­te, va­di­na­si, mes bal­sa­vo­me už tre­čią va­rian­tą. Da­bar įsi­vaiz­duo­ki­te, ant­ra­die­nį bus pri­ėmi­mo sta­di­ja, tai man įdo­mu, koks bus pa­teik­tas kon­so­li­duo­tas va­rian­tas? Ar jūs su­vo­kia­te, už ką jūs da­bar nu­bal­sa­vo­te?

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Re­mi­gi­jau, kai bu­vo pri­tar­ta V. Ra­ku­čio pa­siū­ly­mui, aš pa­klau­siau ko­mi­te­to pra­ne­šė­jo, ar rei­kia stab­dy­ti svars­ty­mą, ar ne­rei­kia, tai jis tu­rė­jo pa­sa­ky­ti, jei­gu bu­vo to­kia bū­ti­ny­bė. Ge­rai, ko­le­gos, vis­kas, pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

15.20 val.

Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-500 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3331(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 290 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3332(2) (svars­ty­mas)

 

 Ki­tas klau­si­mas iš ry­ti­nės dar­bo­tvarkės, dėl ku­rio bu­vo pa­im­ta pu­sės va­lan­dos per­trau­ka, – Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-500 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3331(2). Į tri­bū­ną kvie­čia­me V. Pranc­kie­tį pri­sta­ty­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. PRANCKIETIS (LSF). Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas 2023 m. gruo­džio 8 d. po­sė­dy­je svars­tė šį pro­jek­tą. Įver­tin­tos vi­sos gau­tos pa­sta­bos ir pa­siū­ly­mai, tai yra trys Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos, vi­soms pri­tar­ta. Sei­mo na­rio S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mui ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui bu­vo taip pat pri­tar­ta. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-500 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-3331(2) ir ko­mi­te­to iš­va­doms bei ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui. Su­de­ri­na­mos įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­tos.

Kar­tu ko­mi­te­tas pa­tei­kė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tą Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-500 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3331(2) ir jo ly­gi­na­mą­jį va­rian­tą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Vik­to­rai. Dis­ku­si­jo­je ne­no­ri da­ly­vau­ti nė vie­nas Sei­mo na­rys. Tai per­ei­na­me iš­kart prie pa­tai­sų svars­ty­mo.

Dėl 1 straips­nio yra gau­ta Sei­mo na­rio S. Gent­vi­lo pa­tai­sa, jai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šom, Si­mo­nai, pri­sta­ty­ti sa­vo pa­tai­są.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Lie­tu­vo­je yra dvi ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios už­si­i­ma kon­fis­kuo­tų ar­ba be­glo­bių gy­vū­nų re­a­bi­li­ta­ci­ja. Sau­su­mos gy­vū­nais už­si­i­ma Svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to bū­si­ma ins­ti­tu­ci­ja Kau­no ra­jo­ne, o jū­ri­niais gy­vū­nais – Jū­rų mu­zie­jus. Šiuo įsta­ty­mo pa­siū­ly­mu mes no­ri­me tie­siog ins­ti­tu­cio­na­li­zuo­ti Jū­rų mu­zie­jų, iš­dės­ty­ti jo aiš­kias funk­ci­jas. Ka­dan­gi bu­vo kei­čia­mas tas pats įsta­ty­mo straips­nis, kon­kre­čiai 3 straips­nis, dėl jo už­re­gist­ruo­tas siū­ly­mas, mes ga­lė­tu­me at­ei­ti gal ir su at­ski­ru įsta­ty­mo pro­jek­tu. Jū­rų mu­zie­jus jau fak­tiš­kai vyk­do tas funk­ci­jas, mes fak­tiš­kai jas fi­nan­suo­ja­me iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, bet trūks­ta to­kio įsta­ty­mi­nio pa­grin­do, nes mes tą da­ro­me per vie­šuo­sius pir­ki­mus, o ne pa­gal įsta­ty­mą. Tai la­bai pra­šy­tu­me at­si­žvelg­ti.

Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas trak­ta­vo tai kaip ne­su­si­ju­sius įsta­ty­mo tiks­lus, bet iš prin­ci­po ne­ma­tau nuo­dė­mės re­gist­ruo­ti pras­min­gą pa­siū­ly­mą. Jū­rų mu­zie­jus jau tas pa­slau­gas tei­kia vi­sus me­tus, tai aš no­rė­čiau, kad vis dėl­to ši­tam pri­tar­tu­me.

PIRMININKAS. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. Pra­šom, ger­bia­mas Vik­to­rai, pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­ją.

V. PRANCKIETIS (LSF). Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė ir ne­pri­ta­rė. Čia jau bu­vo pa­mi­nė­ta vie­na iš prie­žas­čių, kad pa­ti di­rek­to­rė pa­sa­kė, kad tas įsta­ty­mas jiems yra ne­rei­ka­lin­gas ir per­tek­li­nis.

Ki­ta ver­tus, mes įver­ti­no­me, kiek da­bar Sei­me yra pa­teik­tų Gy­vū­nų ge­ro­vės įsta­ty­mų, į ku­riuos bū­tų ga­li­ma šią pa­tai­są įdė­ti, to­dėl Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­teik­da­mas to­kias prie­žas­tis, pa­sa­kė, kad gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos už­tik­ri­ni­mą pa­gal kom­pe­ten­ci­ją vyk­do Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir taip to­liau, ir taip to­liau, ir Jū­rų mu­zie­jus.

To­liau. Vy­riau­sy­bė ar jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja ko­or­di­nuo­ja gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos stra­te­gi­jų, pro­gra­mų ren­gi­mą, jas įtvir­ti­na ir taip to­liau. Čia la­bai daug įvai­raus pa­grin­di­mo. Tur­būt ne­rei­kė­tų vi­so to iš­dės­ty­ti, tai pa­sa­kiau es­mi­nius da­ly­kus. Yra sep­ty­ni įsta­ty­mai, į ku­riuos ga­li­ma in­teg­ruo­ti ši­tą pa­siū­ly­mą. Jis nie­kaip nė­ra su­si­jęs su Me­džiok­lės įsta­ty­mu. Tai yra ly­di­ma­sis Me­džiok­lės įsta­ty­mas, Me­džiok­lės įsta­ty­mo ly­di­ma­sis įsta­ty­mas, to­dėl Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas vi­siš­kai at­me­tė, ka­dan­gi tai jau yra su­si­jęs ir su biu­dže­tu, ir su fi­nan­sa­vi­mu, ir su ki­to­kiais da­ly­kais. Tad ir ne­pri­ta­rė ši­tam pa­siū­ly­mui kaip ne vie­to­je pa­teik­tam ir vi­siš­kai ne­tiks­lin­gam Me­džiok­lės įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo plot­mė­je.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ka­dan­gi, su­pran­tu, S. Gent­vi­las pra­šo bal­suo­ti, tai už pa­siū­ly­mą pa­si­sa­ko A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tik­rai pa­lai­kau Vy­riau­sy­bės na­rio, mi­nist­ro S. Gent­vi­lo teik­tą pa­siū­ly­mą dėl Gy­vū­nų ge­ro­vės įsta­ty­mo. Taip pat lin­kė­čiau šiai Vy­riau­sy­bei, kad, taip be­si­rū­pin­da­ma gy­vū­nų ge­ro­ve, taip pat rū­pin­tų­si žmo­nių ge­ro­ve, kad ne­už­mirš­tų jos.

PIRMININKAS. Prieš pa­siū­ly­mą pa­si­sa­ko K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tik­rai ne­su vi­siš­kai prieš, bet, na, mi­nist­ras ir ko­mi­te­te ban­dė įti­kin­ti ko­mi­te­to na­rius, kad čia nie­ko blo­go. No­rė­tų­si bent jau per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną iš­girs­ti ar prem­je­rės, ar fi­nan­sų mi­nist­rės pa­ti­ki­ni­mą, kad čia tik­rai tie pi­ni­gai yra nu­ma­ty­ti ir čia nie­ko blo­go. Vis tik yra, na, kal­ba­ma apie ne­ma­žus pi­ni­gus. Tik­rai, ir pir­mi­nin­kas, ir ką ko­mi­te­te dis­ku­ta­vo­me, yra ir ki­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų, kur, na, tą pro­ble­mą ga­li­ma iš­spręs­ti. Tai tik­rai no­rė­tų­si ar­ba prem­je­rės, kaip sa­kiau, ar­ba fi­nan­sų mi­nist­rės, kad, na, pa­ti­kin­tų, kad tas mi­nist­ro pa­siū­ly­mas tik­rai čia iš­spren­džia pro­ble­mas ar­ba bent jau jų ne­su­ku­ria. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ma­tau, nei prem­je­rė, nei fi­nan­sų mi­nist­rė ne­si­ruo­šia nie­ko pa­ti­kin­ti. Si­mo­nai, pa­ti­kin­ti gal jūs no­rė­jo­te prieš bal­sa­vi­mą? Dėl ve­di­mo tvar­kos per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mą K. Ma­žei­ką, kaip ap­lin­kos mi­nist­rą, ku­ris fi­nan­sa­vo iš eu­ro­pi­nių lė­šų Jū­rų mu­zie­jaus plėt­rą, no­riu pa­ti­kin­ti, kad tie­siog tai nė­ra Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos įstai­ga. Tai yra Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos įstai­ga, bet už­si­i­ma gy­vū­nų ge­ro­ve. Mes ga­li­me kas­me­ti­nius fi­nan­sus duo­ti tik­tai per vie­šuo­sius pir­ki­mus, to­dėl įsta­ty­me rei­kia de­di­ka­ci­jos ir nuo­ro­dos, kad tai bū­tų ga­li­ma ati­duo­ti tie­sio­giai. Taip ir įra­šy­ta įsta­ty­me.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me pa­si­sa­ky­mus dėl mo­ty­vų dėl pa­siū­ly­mo. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mui, ku­rį jis ką tik pri­sta­tė, bal­suo­ja­te už. Kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te ar­ba prieš, ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 59, prieš – 5, su­si­lai­kė 37. S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mui yra pritar­ta.

Yra gau­tas dar vie­nas Sei­mo na­rio J. Ur­ba­na­vi­čiaus pa­siū­ly­mas dėl 2 straips­nio. Rei­kia dešimt Sei­mo na­rių, ku­rie rem­tų jo pa­siū­ly­mą. Ar yra dešimt Sei­mo na­rių, ku­rie rem­tų? Ma­tau, ran­kos ky­la. Yra. Ger­bia­mas Jus­ti­nai… Kur Jus­ti­nas yra? (Bal­sai sa­lė­je: „Čia, čia!“) Pra­šau pri­sta­ty­ti sa­vo pa­siū­ly­mą.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai trum­pas ir aiš­kus pa­siū­ly­mas – ati­dė­ti įsi­ga­lio­ji­mo da­tą. Ko­mi­te­tas tam pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė, su­pran­tu, tin­ka. Bal­suo­ti ne­rei­kia. La­bai ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to po ­svars­ty­mo… Už – A. Ged­vi­lie­nė. Dar vie­nas ly­di­ma­sis yra.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Aš nie­ko, at­si­sa­kau.

PIRMININKAS. A. Ged­vi­lie­nė at­si­sa­ko. Bal­suo­ja­me dėl 1-8.2 klau­si­mo – įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3331(2) po svars­ty­mo. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už.

Bal­sa­vo 116 Sei­mo na­rių: už – 99, prieš – 8, su­si­lai­kė 9. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Dar­bo­tvarkės 1-8.3 klau­si­mas. Dar vie­nas ly­di­ma­sis – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­de­k­so 290 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3332(2). Ai, tik­rai at­si­pra­šau. Pra­ne­šė­ja – I. Ha­a­se. O to­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas V. Mi­ta­las.

I. HAASE (TS-LKDF). Čia man įvar­din­ti jau? Pra­dė­ti jau? Tai te­gul J. Ur­ba­na­vi­čius pri­sta­to, nes jo yra pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS (V. MITALAS, LF). Iš pra­džių iš­va­da.

I. HAASE (TS-LKDF). Na, ge­rai, ko­mi­te­to iš­va­da. Bu­vo Sei­mo na­rio J. Ur­ba­na­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė jam iš da­lies. Ko­mi­te­tas siū­lo, kad ap­lin­kos mi­nist­ras pri­im­tų šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­muo­sius tei­sės ak­tus. Įsi­ga­lio­ji­mas – 2024 m. ba­lan­džio 30 d. Pra­di­nia­me va­rian­te bu­vo, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė pri­ima. Ko­mi­te­tas siū­lo, kad ap­lin­kos mi­nist­ras.

PIRMININKAS. Dė­kui. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­siū­ly­mui iš da­lies. Ar tei­kė­jas pri­ta­ria tam pri­ta­ri­mui iš da­lies? Jus­ti­nai Ur­ba­na­vi­čiau, pri­ta­ria­te? Bal­suo­ti ne­rei­kia. Ga­li­me tam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl vi­so nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti, kas pri­ta­ria Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sui po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 107: už – 94, prieš – 4, su­si­lai­kė 9. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

15.31 val.

Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-2012 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3188(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ko­le­gos, dar iš ry­ti­nės dar­bo­tvarkės ne­bu­vo pri­im­tas dar­bo­tvarkės 1-10.2 klau­si­mas. Tai yra Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. Šis pro­jek­tas yra iš dvie­jų straips­nių. Dėl jų pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl vi­so nė­ra no­rin­čių šne­kė­ti. Bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114: už – 90, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 24. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.32 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 59 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3189(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-10.3 klau­si­mas – Švie­ti­mo įsta­ty­mo 59 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Yra du straips­niai. Dėl 1 straips­nio yra L. Ku­ku­rai­čio ir T. To­mi­li­no pa­tai­sa, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio nė­ra pa­siū­ly­mų. Ga­li­me ir 2 straips­niui pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl vi­so nė­ra no­rin­čių šne­kė­ti. Bal­suo­ki­me dėl Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3189. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 117: už – 101, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 16. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.33 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1985 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3190(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-10.4 klau­si­mas – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. Vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų dėl jo nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl vi­so pro­jek­to nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 116: už – 74, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 42. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.33 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ir ko­mi­si­jų na­rių at­ly­gio už dar­bą įsta­ty­mo Nr. XIII-198 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1731 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3191(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-10.5 klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ir ko­mi­si­jų na­rių at­ly­gio už dar­bą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. Du straips­niai. Dėl abie­jų pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl vi­so nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­ki­me dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114: už – 91, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 23. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.34 val.

Vie­šų­jų įstai­gų, ku­rių sa­vi­nin­kė ar da­li­nin­kė, tu­rin­ti dau­giau ne­gu pu­sę bal­sų visuoti­nia­me da­li­nin­kų su­si­rin­ki­me, yra vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bė, va­do­vų ir dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3192(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-10.6 klau­si­mas – Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Nuo 1 iki 8 straips­nių pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įstatymo priėmimas

 

Bal­sa­vo 118: už – 69, prieš – 3, su­si­lai­kė 46. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.35 val.

Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo Nr. I-301 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2868(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-2.1 klau­si­mas – Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dėl nau­jos re­dak­ci­jos 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to, A. Pa­lio­nio pa­sta­bų, joms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Taip pat ir Tei­sės de­par­ta­men­to. Ar su­ta­ria­me, kad yra 19 Sei­mo na­rių, ku­rie?.. (Bal­sai sa­lė­je)

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Yra, yra.

PIRMININKAS. 29 Sei­mo na­riai, at­si­pra­šau. Ma­nau, kad yra, nes ko­mi­te­tas pri­ta­rė A. Pa­lio­nio pa­tai­sai. (Bal­sai sa­lė­je) Man at­ro­do, ko­le­gos, ga­li­me su­tik­ti, kad yra. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, vi­soms joms ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Taip, vi­sos dėl 1 straips­nio esan­čios Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos yra re­dak­ci­nio, tiks­li­na­mo­jo po­bū­džio.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio taip pat yra re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­sta­bų. Ar ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio pa­sta­bų nė­ra, ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta, Dėl 4 straips­nio yra dvi Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Re­dak­ci­nio po­bū­džio.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti 4 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 5 strai­ps­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Re­dak­ci­nio po­bū­džio

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti 5 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 6 straips­nio nė­ra pa­sta­bų. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 7 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 8 straips­nio taip pat yra pa­sta­bų. Ko­mi­te­tas joms pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 9 straips­nio yra vie­na pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Re­dak­ci­nio po­bū­džio.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 10 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas jai ne­pri­ta­rė. Dėl ne­ter­mi­nuo­tu­mo.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Tei­sės de­par­ta­men­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad tu­rė­tų bū­ti gal­būt ki­taip fik­suo­ja­mas pa­si­rin­ki­mas ir gal­būt įves­ti kri­te­ri­jai. Bet mes čia ne­pri­ta­rė­me dėl to, kad mes ir no­rė­jo­me įsta­ty­me įtvir­tin­ti sa­va­no­riš­ku­mą, pa­si­rin­ki­mą.

PIRMININKAS. Taip. Dėl 10 straips­nio yra M. Da­nie­lės pa­siū­ly­mas. Jos sa­lė­je ne­ma­tau, tai pra­šau pa­ko­men­tuo­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Da­bar­ti­niai siū­lo­mi at­ve­jai, kuo­met ga­li­ma su­da­ry­ti sa­va­no­riš­ką pri­va­čią su­tar­tį dėl pri­va­čios sau­go­mos te­ri­to­ri­jos, yra ar­ba tris­de­šim­čiai me­tų, ar­ba ne­ter­mi­nuo­tai. Tai Mor­ga­na siū­lo vie­toj 30 me­tų įra­šy­ti 50 me­tų ter­mi­ną. Mes tam ne­pri­ta­rė­me, nes mes vė­liau svars­tė­me K. Ado­mai­čio pa­siū­ly­mą, ku­ris daug dau­giau op­ci­jų pa­siū­lo. Šiuo at­ve­ju ben­dru su­ta­ri­mu bu­vo ne­pri­ta­ri­mas ko­mi­te­te.

PIRMININKAS. Ge­rai, ko­le­gos, bet gal mes ta­da ap­si­spręs­ki­me tiks­lu­mo dė­lei, ar yra 29 Sei­mo na­riai, ku­rie pa­lai­ky­tų svars­ty­mą to­kios pa­tai­sos, nes pa­čios Sei­mo na­rės da­bar nė­ra? Tai kvie­čiu ta­da bal­suo­ti, ar yra tie 29, ir ta­da, jei­gu ne, tai ju­dė­si­me to­liau.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ne­rei­kia.

PIRMININKAS. Yra. Už bal­sa­vo 30. Ko­mi­te­to mo­ty­vai pri­sta­ty­ti, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Dėl sau­go­mos vie­to­vės ap­sau­gos su­tar­ties truk­mės. Dėl šio pa­siū­ly­mo ar yra no­rin­čių kal­bė­ti? V. Tar­ga­ma­dzė yra už­si­ra­šiu­si už. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl šio siū­ly­mo? Ne, ne dėl šio. Dėl šio siū­ly­mo nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi. Kas pri­ta­ria­te M. Da­nie­lės siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 109: už – 12, prieš – 5, su­si­lai­kė 92. Pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Dėl to pa­ties straips­nio dar yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, joms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Sei­mo na­rio K. Ado­mai­čio pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė. Jei­gu ga­li­te, pa­tiks­lin­ki­te. Pir­mi­nin­ke, gal mes su­tau­py­si­me lai­ko, jei­gu jūs iš kar­to pa­tiks­lin­si­te, ko­kia ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Gal bū­tų ge­riau, kad Kas­pa­ras…

PIRMININKAS. Ge­rai. Pra­šom pri­sta­ty­ti siū­ly­mą. K. Ado­mai­tis.

K. ADOMAITIS (LF). Aš esu pa­tei­kęs ke­tu­ris siū­ly­mus, vi­siems jiems ko­mi­te­te bu­vo pri­tar­ta. Aš gal la­bai trum­pai juos pa­ko­men­tuo­siu. Jie at­lie­pia tai, ką siū­lė Mor­ga­na, tai yra ne­ri­mą, kad gal­būt yra nu­ma­to­mas per trum­pas pe­ri­odas dėl pri­va­čių sau­go­mų te­ri­to­ri­jų. Pa­gal ma­no siū­ly­mus yra net ke­tu­ri da­ly­kai pa­keis­ti. Tai yra kad pri­va­tūs sa­vi­nin­kai mo­ty­vuo­ja­mi su­da­ry­ti kuo il­ges­nę ap­sau­gos su­tar­tį, jiems laips­niš­kai kom­pen­suo­jant vis di­des­nę jų me­die­nos ver­tę. Pa­gal pra­di­nį siū­ly­mą už 30 me­tų ga­li at­gau­ti 50 %, o pa­gal ma­no siū­ly­mą už 40 me­tų at­gau­tų 55 %, už 50 – 60 % ir taip to­liau iki 130 me­tų. An­tra, pri­ori­te­tas bū­tų su­tei­kia­mas vi­sų pir­ma tiems, ku­rie no­rės su­da­ry­ti il­ges­niam lai­kui. Tai mes kaip ir įve­da­me to­kį aiš­kų kri­te­ri­jų. Tre­čias da­ly­kas, at­si­ras vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mos gam­tot­var­kos prie­mo­nės to­se pri­va­čio­se sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se, ku­rio­se tai bus ak­tu­a­lu.

Aš ma­nau, kad vi­sų šių pa­siū­ly­mų kom­plek­sas iš tie­sų at­lie­pia ir iš gam­to­sau­gi­nės pu­sės tą ne­ri­mą, kad gal­būt kar­tais bus per trum­pas lai­ko­tar­pis, ir pri­va­tiems sa­vi­nin­kams su­tei­kia dau­giau lanks­tu­mo, dau­giau pa­si­rin­ki­mo, ne­ver­čia jų bū­ti­nai ne­ter­mi­nuo­tai, am­ži­nai su­da­ry­ti su­tar­tis ir pa­na­šiai. Tai kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me lai­ky­ti, kad yra 29 Sei­mo na­riai, pa­lai­kan­tys šį siū­ly­mą? Ga­li­me. Pui­ku. Ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu ši­tam siū­ly­mui. Ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 10 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 11 straips­nio yra Sei­mo na­rės A. Ged­vi­lie­nės pa­siū­ly­mas.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ma­no siū­ly­mas tie­siog anks­čiau re­gist­ruo­tas ne­gu Tei­sės de­par­ta­men­to. Tai yra tech­ni­nio po­bū­džio pa­sta­ba, čia ir vė­liau.

PIRMININKAS. Taip pat yra ki­ta. Čia ir­gi ob­jek­tai ir vie­to­vės – ana­lo­giš­kai. Ar ga­li­me lai­ky­ti, kad 29 pa­lai­ko? Ga­li­me. Ta­da ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui? Ačiū, pri­tar­ta. Ga­li­me 11 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ir ta­da Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba yra ne­ak­tu­a­li.

Dėl 12 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Dvi re­dak­ci­nio po­bū­džio.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti 12 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta. Nuo 13 iki… Dėl 13 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Dėl 14 straips­nio vėl yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 15 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 16 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Re­dak­ci­nė.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl straips­nių nuo 17 iki 21 pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 22 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Ko­mi­te­tas joms pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Ir ta­da… At­si­pra­šau, dėl 22 straips­nio yra Sei­mo na­rių V. Pranc­kie­čio, J. Ur­ba­na­vi­čiaus ir R. Vait­kaus pa­siū­ly­mas. Pra­šau V. Pranc­kie­tį pri­sta­ty­ti siū­ly­mą.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ačiū. Mū­sų siū­ly­mas yra iš­brauk­ti žo­džius „ar ki­tų“, nes yra pa­ra­šy­ta taip: „Vals­ty­bi­nei sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bai pa­siū­ly­mus, pa­grįs­tus sau­go­mų te­ri­to­ri­jų stei­gi­mo kri­te­ri­jais ir moks­li­nių ar ki­tų ty­ri­mų duo­me­ni­mis…“ Tai ką reiš­kia „ar ki­tų“, mes ne­ži­no­me. Ką reiš­kia moks­li­niai ty­ri­mai, su­pran­ta­me. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tuo­se yra prie­šin­ga in­ter­pre­ta­ci­ja – kal­ba­ma apie tai, kad ne­aiš­ku, kas yra moks­li­niai ty­ri­mai, bet lyg aiš­ku, kas yra ki­ti ty­ri­mai. Tai gal krau­jo ty­ri­mai ar pie­no ty­ri­mai, ar ko­kie dar? Ma­nau, kad vis dėl­to rei­kė­tų su­grįž­ti prie moks­li­nių ty­ri­mų ir tuo pa­baig­ti, kad bū­tų baig­ti­nis są­ra­šas, kas ga­li teik­ti tuos siū­ly­mus. Ačiū, tiek.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Gal čia ir­gi… Ar ga­li­me lai­ky­ti, kad yra 29 pa­lai­kan­tys? Ne? Ga­li­me? Ne­ga­li­me. Tai bal­suo­ki­me, ar yra 29 pa­lai­kan­tys šio siū­ly­mo svars­ty­mą. Nė­ra, yra 28. Siū­ly­mas ne­svars­to­mas. Ar ga­li­me pri­tar­ti 22 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 23 straips­nio pa­sta­bų nė­ra, ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dėl 24 straips­nio yra taip pat V. Pranc­kie­čio, J. Ur­ba­na­vi­čiaus ir R. Vait­kaus pa­sta­ba. Jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar ten­ki­na pri­ta­ri­mas iš da­lies, ar no­ri­te?..

V. PRANCKIETIS (LSF). Ten­ki­na.

PIRMININKAS. Ten­ki­na. Ačiū. Tai mes ga­li­me ta­da… Ir Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti 24 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 25 straips­nio yra Sei­mo na­rio R. Vait­kaus pa­siū­ly­mas. Pra­šau pri­sta­ty­ti. Ko­mi­te­tas…

R. VAITKUS (LSF). Aš su­tin­ku su ko­mi­te­to nuo­mo­ne, ne­pra­šau bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Dėl abie­jų sa­vo siū­ly­mų dėl to straips­nio? La­bai ačiū. Ar ga­li­me 25 straips­niui pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 26 straips­nio nė­ra pa­siū­ly­mų, ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dėl 27 straips­nio yra K. Vil­kaus­ko ir ko­le­gų pa­siū­ly­mas. Jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar pra­šy­si­te vi­siš­ko pri­ta­ri­mo? Pra­šau.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pri­ta­riu ko­mi­te­to nuo­mo­nei, kad Vy­tau­to Di­džio­jo tė­viš­kė bū­tų Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Tai pri­ta­ria­te pri­ta­ri­mui iš da­lies. Tei­sin­gai su­pran­tu? Ir ki­tam pa­siū­ly­mui dėl to pa­ties straips­nio. Tei­sin­gai?

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Taip, pri­ta­ria­me.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Ge­rai. Fik­suo­ja­me, kad yra ko­mi­te­to re­dak­ci­ja. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos taip pat yra…

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Re­dak­ci­nės.

PIRMININKAS. …joms pri­ta­rė. Ga­li­me 27 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 28 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ir K. Vil­kaus­ko taip pat su ko­le­go­mis pa­sta­bos, joms ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar jus ten­ki­na? Ten­ki­na, ma­tau. Ačiū. Tai fik­suo­ja­me ko­mi­te­to re­dak­ci­ją. Pri­ta­ria­me 28 straips­niui? Ačiū. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 29 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 30 straips­nio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 31 straips­nio ana­lo­giš­kai yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, ko­mi­te­tas joms pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 32 straips­nio nė­ra, ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dėl 33 straips­nio yra Sei­mo na­rių V. Pranc­kie­čio, J. Ur­ba­na­vi­čiaus ir R. Vait­kaus pa­siū­ly­mas. Jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

V. PRANCKIETIS (LSF). Pa­siū­ly­mo tu­ri­nys, kad ap­ri­bo­ji­mai kon­kre­čiai že­mės val­dai ar jos da­liai tai­ko­mi nuo jų įra­šy­mo į Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­rą. Toks yra pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar yra 29 pa­lai­kan­tys? Pra­šau bal­suo­ti. Ap­si­sprę­si­me, ar yra 29 Sei­mo na­riai dėl šio siū­ly­mo svars­ty­mo.

Yra 26. Ne­daug trūks­ta, bet nė­ra 29, to­dėl ne­svars­to­me šio siū­ly­mo. Dėl 33 straips­nio dar yra ke­le­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Vie­nai ne­pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Ai, vie­nai ne­pri­ta­rė. At­si­pra­šau.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Tei­sės de­par­ta­men­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad gal­būt rei­kė­tų Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nį par­ką iš­skir­ti, kad ten ne­bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti že­mės, ir įra­šy­ti įsta­ty­me. Bet ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė to­kiam siū­ly­mui, nes yra ir ki­to­kių at­ve­jų, kai že­mės na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se ir re­gio­ni­niuo­se draus­ti­niuo­se ne­ga­li­ma įsi­gy­ti. Tad mes tie­siog at­si­sa­kė­me są­ra­šo, nes vi­sa­da ga­li kaž­ką pra­leis­ti. Mes ti­ki­me, kad šiuo at­ve­ju yra pa­kan­ka­mas reg­la­men­ta­vi­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti šiam straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 34 straips­nio yra taip pat V. Pranc­kie­čio ir ki­tų pa­siū­ly­mas. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ačiū. Pa­siū­ly­mo es­mė yra to­kia: „įver­ti­nus že­mės skly­pe tai­ko­mų ap­ri­bo­ji­mų vi­su­mą ir jų po­vei­kį ga­li­mai ūki­nei veik­lai, nu­ma­to­moms gau­ti pa­ja­moms iš ūki­nės veik­los, že­mės skly­po ver­tę prieš ir po tai­ky­tų ap­ri­bo­ji­mų, ki­tus nuos­to­lius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka“. Ki­taip sa­kant, kad tur­tas ne­bū­tų nu­sa­vi­na­mas įra­šant dėl jo ko­kias nors tai­syk­les.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar yra 29 žmo­nės pa­lai­kan­tys? Kvie­čiu ap­si­spręs­ti, ar svars­to­me šį siū­ly­mą. Bal­suo­ki­me, ar svars­ty­si­me V. Pranc­kie­čio ir ko­le­gų už­re­gist­ruo­tą siū­ly­mą. Yra 32. Svars­to­me. Pra­šau pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė to­kiam siū­ly­mui, nes jis prieš­ta­rau­ja ki­toms 34 straips­nio da­lims, ku­rio­se iš es­mės nu­ma­to­ma, kad kom­pen­sa­ci­jos iš­mo­ka­mos įver­ti­nus re­a­liai su­ma­žė­ju­sias gau­ti­nas pa­ja­mas iš vyk­do­mos ūki­nės veik­los, ku­ri ap­ri­bo­ja­ma, ar pa­ti­ria­mas pa­pil­do­mas są­nau­das. Taip pat pa­teik­tu siū­ly­mu sie­kia­ma įtvir­tin­ti nau­ją nuo­sta­tą, kad kom­pen­suo­ja­mas ir po­vei­kis ga­li­mai ūki­nei veik­lai, neat­si­žvel­giant į tai, ar ši veik­la re­a­liai vyk­do­ma ir dėl to su­trik­do­ma, ar tik hi­po­te­tiš­kai ga­lė­tų bū­ti vyk­do­ma, tai vals­ty­bė už tai ne­tu­rė­tų kom­pen­suo­ti. Už­tat mes ne­pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų dėl šio siū­ly­mo už kal­bės K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Na, vis dėl­to tur­būt di­džiau­sias ab­sur­das, kai yra sau­go­mas plo­tas, o ne bu­vei­nės, apie ką ir kal­ba­me iki šiol. Tur­būt to­kia se­ka tu­rė­tų bū­ti pir­miau­sia nu­sta­ty­ta: kas to­se vie­to­se gy­ve­na, iden­ti­fi­kuo­ja­ma, ką rei­kia sau­go­ti, ir tik ta­da api­brėž­ti tą te­ri­to­ri­ją ar plo­tą. Šiuo at­ve­ju kal­ba­me apie plo­tus. Na, že­mė­la­py­je už­de­da­mas pirš­tas ar­ba del­nas ir sa­ko­ma, kad čia rei­kia sau­go­ti tie­siog dėl to, kad rei­kia.

Bet vis dėl­to, jei­gu ir taip yra kam nors tin­ka­ma, tai bent jau tu­rė­tų bū­ti adek­va­čiai at­ly­gi­na­ma. Šiuo at­ve­ju, na, pir­mi­nin­kė šyp­so­si, nes tur­būt jos skly­pas yra 15 arų ir ten sau­go­mos te­ri­to­ri­jos ne­įsteig­si, bet ūki­nin­kai, žem­dir­biai, že­mės sa­vi­nin­kai iš tie­sų po pas­ku­ti­nių že­mė­la­pių, ku­rie pri­sta­ty­ti, yra su­ne­ri­mę. Tos kom­pen­sa­ci­jos tik­rai ne­at­pirks ža­los, ku­rią jie pa­tirs po to­kių įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mo.

Aš ma­nau, kad vis dėl­to tu­rė­ti nuo­sa­vy­bę yra žmo­gaus kon­sti­tu­ci­nė tei­sė ir jei­gu yra ap­ri­bo­ji­mų, jie tu­ri bū­ti at­ly­gi­na­mi ta su­ma, ku­ri iš tie­sų ir bū­tų gau­na­ma iš tos te­ri­to­ri­jos. Vis dėl­to čia į žmo­nių nuo­sa­vy­bę rei­kė­tų at­si­žvelg­ti, to­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Prieš kal­bės S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Aš no­rė­čiau prieš pa­si­sa­ky­ti. Kas bū­tų, jei­gu pri­tar­tu­me šiam siū­ly­mui? Hi­po­te­tiš­kai kaž­kas sa­ky­tų, aš čia no­riu vys­ty­ti lo­gis­ti­kos cen­trą, kom­pen­suo­ki­te man lo­gis­ti­kos cen­tro įkū­ri­mo pa­ja­mas, nes hi­po­te­tiš­kai aš čia pla­nuo­ju, o kad re­a­lių pla­nų nė­ra… Na, mes ne­ga­li­me da­bar įsta­ty­me įra­šy­ti to­kios nau­jos nor­mos, kad kaž­kas pla­nuo­ja la­bai di­de­lius ver­slo pla­nus ir da­bar pra­šau už mak­si­ma­lų va­rian­tą kom­pen­suo­ti.

Šian­dien įsta­ty­mas sa­ko, kad yra vien­kar­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja ir kas­me­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja. Siū­lo­me lik­ti prie tos nuo­sta­tos, nes, na, ji yra tik­rai au­gan­ti. Mes pra­de­da­me iš­mo­kė­ti ir po dau­giau kaip mi­li­jo­ną eu­rų už pri­va­čius ri­bo­ji­mus kas me­tus, kai anks­čiau bū­da­vo po ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių. Tas kom­pen­sa­vi­mas tik­rai įsi­bė­gė­jęs, to­dėl, na, ne­pa­da­ry­ki­me jo ne­su­ne­šio­ja­mo­mis klum­pė­mis. Kvie­čiu ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti dėl šio siū­ly­mo bal­suo­jant.

Bal­sa­vo 108: už – 43, prieš – 17, su­si­lai­kė 48. Nė­ra pri­tar­ta.

Dėl to pa­ties straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Taip pat yra V. Pranc­kie­čio ir ki­tų Sei­mo na­rių dar du pa­siū­ly­mai, jiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar ten­ki­na jus pri­ta­ri­mas iš da­lies?

V. PRANCKIETIS (LSF). Ten­ki­na, tik no­riu at­kreipti dė­me­sį, kad žo­dis „drau­di­mų“ yra iš­brauk­tas, o „drau­di­mas veik­los“ yra įra­šy­tas į kai­li­nių žvė­re­lių drau­di­mo įsta­ty­mą, ku­ris spe­cia­liai bu­vo su­kur­tas. Ten drau­di­mas lyg ir ga­lio­ja, čia drau­di­mą lyg ir iš­brau­kia­me. Rei­kė­tų Sei­mui gal­vo­ti vie­no­dai. Jei­gu tu­ri­me to­kią fra­zę kaip „drau­di­mą“, tai ją rei­kė­tų ir įtei­sin­ti.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Tai bal­suo­ti jūs ne­pra­šo­te?

V. PRANCKIETIS (LSF). Taip, tik at­krei­piau dė­me­sį.

PIRMININKAS. Ne­pra­šo­te. Ge­rai, tvar­ka, ga­li­me fik­suo­ti ko­mi­te­to re­dak­ci­ją. Taip pat žiū­ri­me to­liau. Tei­sės de­par­ta­men­tas yra pri­ta­ręs. Yra K. Ado­mai­čio…

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Čia yra su­si­jęs su tuo pir­muo­ju, ku­rį jau pri­sta­tė.

PIRMININKAS. Tai mes tik­tai for­ma­liai. K. Ado­mai­čio pa­siū­ly­mui ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me lai­ky­ti, kad yra 29? Ačiū. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, ben­dru su­ta­ri­mu ta­da mes pri­ta­ria­me. Taip pat ki­tų pa­siū­ly­mų… Ir pa­čio­je pa­bai­go­je yra dėl šio 34 straips­nio dar V. Pranc­kie­čio, J. Ur­ba­na­vi­čiaus ir R. Vait­kaus pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

V. PRANCKIETIS (LSF). Yra pri­tar­ta iš da­lies ir taip pat pri­tar­ta, kaip ir dėl anks­tes­nio straips­nio. Su­tin­ka­me su tuo. Taip pat iš­brauk­tas žo­dis „drau­di­mu“.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Mes ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu fik­suo­ti tą pri­ta­ri­mą iš da­lies, taip, dar kar­te­lį? Tvar­ka. Bet dar, Vik­to­rai, pa­čio­je straips­nio pa­bai­go­je yra pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria.

V. PRANCKIETIS (LSF). Tai ką man da­bar da­ry­ti?

PIRMININKAS. Pra­šau pri­sta­ty­ti, jei­gu no­rė­tu­mė­te, kad dėl to bū­tų bal­suo­ja­ma, ar­ba su­tin­ka­te ir at­si­i­ma­te.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ge­rai. Vis tiek at­ro­do, kad mes čia tą pe­lės ir ka­tės žai­di­mą žai­džia­me, tai ne­be­žais­ki­me.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. At­si­i­ma­te šį pa­siū­ly­mą. La­bai jums ačiū. 34… Taip, čia yra Tei­sės de­par­ta­men­to, ko­mi­te­tas pri­ta­ria. 34 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 35 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­ria. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Ir dėl nau­jos re­dak­ci­jos 2 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, joms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl nau­jos re­dak­ci­jos 3 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Ir Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jis jau ne­be­ak­tu­a­lus, jau anks­čiau bu­vo ap­svars­ty­tas. At­si­pra­šau. Ar ga­li­me pri­tar­ti 3 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Kas no­ri kal­bė­ti dėl vi­so Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo? T. To­mi­li­nas – už. Pra­šau.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, de­ja, šią sa­vai­tę mes, kaip Sei­mas, ne­su­ti­ko­me su­reng­ti re­fe­ren­du­mo dėl ply­nų­jų kir­ti­mų ri­bo­ji­mo Lie­tu­vos miš­kuo­se. Tuo spren­di­mu la­bai nu­liū­di­no­me ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios il­gus me­tus da­ly­vau­ja ir sie­kia keis­ti tą miš­kų po­li­ti­kos vek­to­rių Lie­tu­vo­je ir la­biau sau­go­ti miš­kus, rū­pin­tis ne­me­die­ni­nės eko­no­mi­kos plėt­ra. Bet pri­ėmę šį įsta­ty­mą, mes ga­li­me pra­džiu­gin­ti Lie­tu­vos gam­to­sau­gi­nin­kus ir mo­k­s­li­nin­kus, ir ne­vy­riau­sy­bi­nin­kus, ir vi­sus, ku­riems rū­pi Lie­tu­vos gam­ta, nes čia po il­gų svar­s­ty­mų Vy­riau­sy­bė­je ir Sei­me, po įvai­rių in­te­re­sų de­ri­ni­mo, taip pat ir sa­vi­nin­kų in­te­re­sų de­ri­ni­mo, ma­no gal­va, yra pa­siek­tas ne­blo­gas kom­pro­mi­sas dėl sau­go­mų te­ri­to­ri­jų plėt­ros, to­kios iš­min­tin­gos, iš­ma­nios plėt­ros. Be­je, ką tik pri­ėmė­me po svars­ty­mo Lie­tu­vos pa­žan­gos stra­te­gi­ją, mes taip pat įtvir­ti­no­me sau­go­mų te­ri­to­ri­jų plėt­ros kryp­tį ta­me stra­te­gi­nia­me do­ku­men­te. Ge­rai, kai tą pa­čią va­lan­dą mes ga­li­me re­a­li­zuo­ti sa­vo stra­te­gi­nį sie­kį bū­tent ir kon­kre­čia­me įsta­ty­me, reg­la­men­tuo­jan­čia­me sau­go­mų te­ri­to­ri­jų vys­ty­mą ir plėt­rą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prieš – V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ačiū. Tur­būt kad tu­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad šis įsta­ty­mas tik­rai ati­tin­ka tą stra­te­gi­ją, apie ku­rią kal­bė­jo­me, ir vėl kal­ba­me apie sau­go­mų te­ri­to­ri­jų te­ri­to­ri­nę plėt­rą. Kai K. Ma­žei­ka at­krei­pė dė­me­sį, kad tu­rė­tu­me ma­ty­ti ob­jek­tus, tai ir bu­vo ma­no pa­siū­ly­muo­se dėl stra­te­gi­jos „Lie­tu­va 2050“, kad bū­tų ko­ky­bi­nė ap­lin­ko­sau­ga, ži­no­tu­me, ką ir kur sau­go­me.

Da­bar ci­tuo­jant T. To­mi­li­ną – pra­džiu­gin­ti gam­to­sau­gi­nin­kus… Taip, gam­to­sau­gi­nin­kai pra­džiugs na­cio­na­li­za­vę kaž­ku­rių ki­tų žmo­nių tur­tą, tai yra že­mės ir miš­ko sa­vi­nin­kų tur­tą, ja­me pa­skelb­si­me kaž­ko­kias ver­ty­bes, apie ku­rias jie iki šiol ne­ži­no­jo. Mes tie­siog jiems ap­ri­bo­si­me tei­sę dirb­ti ir jie pra­ras sa­vo tur­tą. Taip ku­ria­me so­cia­liz­mą, tik­tai ne vi­siems žmo­nėms, bet kaž­ku­riai da­liai žmo­nių. Na­cio­na­li­za­vi­mas yra so­cia­liz­mo prie­mo­nė. To­dėl siū­lau ir ne­bal­suo­ti už šį įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Už kal­bės S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Te­gy­vuo­ja uni­ka­li Lie­tu­vos gam­ta. Štai nau­ja įsta­ty­mo re­dak­ci­ja, ku­rios lau­kia tik­rai daug ir ūki­nin­kų, ku­rie, ger­bia­mas Vik­to­rai, ūki­nin­kau­ja san­tal­ko­je, san­do­ro­je su gam­ta, ne­bū­ti­na tu­rė­ti tik mo­no­kul­tū­ri­nį že­mės ūkį. Tik­rai nė­ra kal­ba­ma apie na­cio­na­li­za­vi­mą. Šio­je ka­den­ci­jo­je tik­rai Že­mės ūkio ir kai­mo plėt­ros pro­gra­mo­je treč­da­lis lė­šų per ekos­che­mas da­li­na­ma, tai ūki­nin­kai tu­ri ga­li­my­bę da­ly­vau­ti tva­res­nia­me ūki­nin­ka­vi­me.

Bet ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas iš es­mės įtvir­ti­na tris tiks­lus, ku­rie api­brė­žia stei­gi­mo pro­ce­dū­rą, kom­pen­sa­vi­mo pro­ce­dū­rą ir lei­džia ko­rek­tiš­kai at­ei­ti, nes daž­nai, rei­kia pri­pa­žin­ti, Lie­tu­vo­je bu­vo su­for­muo­ta, dėl ko yra ypač ūki­nin­kų toks kar­tė­lis, kad sau­go­mos te­ri­to­ri­jos bu­vo stei­gia­mos ne­mo­kant kom­pen­sa­ci­jų, ne­tin­ka­mai in­for­muo­jant, ir to de­šimt­me­čių plėt­ros kar­tė­lis yra nu­gu­lęs šian­die­ni­nių žem­dir­bių ar miš­ko są­jun­gos… Tai yra spren­džia­ma. Ko­rek­tiš­ka pro­ce­dū­ra ir aiš­ki pro­ce­dū­ra.

Ant­ras da­ly­kas, kas įvyks su ši­tuo įsta­ty­mu, kad Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba tam­pa at­sa­kin­ga ne tik­tai už re­gio­ni­nius par­kus, ne tik­tai už na­cio­na­li­nius par­kus, bet ir už at­ski­ras bu­vei­nes. Jei­gu įsi­ku­ria kur nors juo­da­sis gan­dras ar ma­ža­sis ere­lis rėks­nys, tai at­si­ran­da vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ku­rie rū­pi­na­si, kad ši­tos bu­vei­nės bū­tų iš­sau­go­tos.

Ir tre­čias da­ly­kas, ak­tu­a­lus mies­tams, tai yra aiš­kiai ins­ti­tu­cio­na­li­zuo­ja­ma, kas yra ža­lio­ji in­fra­struk­tū­ra mies­tuo­se, kaip ji­nai pri­žiū­ri­ma, nes kli­ma­to kai­ta rei­ka­lau­ja, kad mies­tuo­se bū­tų ir eko­lo­gi­niai ko­ri­do­riai, bū­tų gam­tos užuo­vė­jų, ir tai nu­ma­to­ma įsta­ty­me. Kvie­čiu pri­tar­ti. Įsta­ty­mas tik­rai il­gą ke­lią nu­ė­jęs ir ap­tar­tas su pla­čia ben­druo­me­ne.

PIRMININKAS. Prieš kal­bės K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mas mi­nist­re, na, kal­ba­te tie­siog taip, kad ga­lė­jo­te spręs­ti sa­vo įsa­ky­mu. Kai miš­kus, re­zer­vi­nius miš­kus, ati­da­vė­te Miš­kų urė­di­jai, ga­lė­jo­te jas pa­skelb­ti re­zer­va­tais ar­ba sau­go­mo­mis te­ri­to­ri­jo­mis ir bū­tų tik­rai, na, pro­ble­mos fak­tiš­kai be­veik ne­li­kę, kad da­bar kris­tų ant ūki­nin­kų, ant že­mės sa­vi­nin­kų pe­čių ir tie­siog te­ri­to­ri­niu prin­ci­pu, kas bu­vo tai­ko­ma iki šiol, bū­tų pro­ble­ma iš­spręs­ta. Šiuo at­ve­ju, na, re­zer­vi­niai miš­kai da­bar yra šluo­ja­mi, ker­ta­mi ir ten ban­do­ma ūki­nin­kau­ti, o žmo­nių že­mes ban­do­ma vėl­gi įvai­riais bū­dais, jau čia ga­li­ma pa­sa­ky­ti žo­dį „nu­sa­vin­ti“, nes tai yra tik­rai ne­tie­sio­gi­nis kom­pen­sa­vi­mas. Tas kom­pen­sa­vi­mo ne­pa­kan­ka­mu­mas ro­do, kad tas ne­pa­si­ten­ki­ni­mas tik di­dės.

O pa­vyz­dys, ką jūs pa­sa­kė­te apie juo­dą­jį gan­drą ar­ba ere­lį rėks­nį, ar­ba ki­tus paukš­čius, ku­rie yra sau­go­mi, tai tie pa­vyz­džiai, kai paukš­čiai iš­kris­da­vo su vi­sais liz­dais. Tai tur­būt, ma­nau, tik­rai jų ne­pa­re­tės, o gal­būt ir pa­daž­nės, nes nie­kas ne­no­rės įgau­ti dau­gy­bės ap­ri­bo­ji­mų ar­ba ne­gau­ti to­kios kom­pen­sa­ci­jos, ku­ri yra adek­va­ti. Tai šiuo at­ve­ju, ma­nau, tik­rai yra kur to­bu­lė­ti ir tik­rai nė­ra la­bai kuo džiaug­tis, kad čia kaž­kas la­bai pa­ge­rės. Ma­nau, kad si­tu­a­ci­ja bus to­kia pa­ti lau­ki­nė, kaip ir bu­vo iki šiol. Tie­siog už­si­dė­si­me pliu­są, kad įgy­ven­di­no­me kaž­ko­kį Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­la­vi­mą, bet nuo to gam­tai tik­rai ne­bus ge­riau.

PIRMININKAS. Dė­kui. Aš kvie­čiu bal­suo­ti. Po to su­teik­siu tei­sę re­pli­kuo­ti po bal­sa­vi­mo. Ma­tau, kad yra no­rin­čių. Bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 116: už – 88, prieš – 3, su­si­lai­kė 25. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka – V. Pranc­kie­tis. Pra­šau.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ka­dan­gi bu­vau pa­mi­nė­tas, tai no­riu at­sa­ky­ti S. Gent­vi­lui. Lin­kiu jums gau­ti daug daug svei­ki­ni­mų iš že­mės ūkio tų pa­ten­kin­tų ūki­nin­kų, ku­riuos jūs čia ką tik pa­mi­nė­jo­te, kad jie gaus la­bai daug lė­šų. Tai ačiū jų var­du.

PIRMININKAS. V. Tar­ga­ma­dzė – re­pli­ka. Pra­šau.

V. TARGAMADZĖ (DFVL). Ačiū. Aš dėl 22 straips­nio 10 da­lies. Mie­li ko­le­gos, moks­li­nių ar ki­tų ty­ri­mų, ką reiš­kia „ar ki­tų ty­ri­mų“? Moks­li­niai ty­ri­mai tu­ri bū­ti va­li­dūs. Va­li­dus iš lo­ty­nų kal­bos reiš­kia pa­ti­ki­mas, stip­rus. Tai­gi moks­li­niai ty­ri­mai yra pa­ti­ki­mi. Yra lo­gi­ka ir alo­gi­ka. Ir kai jūs ra­šo­te pas­kui, jei­gu bus moks­li­niai ty­ri­mai, ta­da at­si­ran­da in­ter­pre­ta­ci­jų pa­vo­jus. Tai yra alo­giš­ka. Aš la­bai siū­lau vis dėl­to pa­sta­bas ra­šy­ti re­mian­tis lo­gi­ka. Ačiū.

PIRMININKAS. Taip, ir S. Gent­vi­las. Dėl lin­kė­ji­mų.

S. GENTVILAS (LSF). Aš at­sa­kau ko­le­gai Vik­to­rui. Man at­ro­do, mes de­monst­ruo­ja­me šio­kias to­kias po­li­ti­nes ma­das, nes Eu­ro­pos Par­la­men­te ūki­nin­kai ir ža­lie­ji sė­di vi­siš­kai skir­tin­guo­se kraš­tuo­se. Tuo tar­pu Lie­tu­vo­je eg­zis­tuo­ja Vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­ja, ku­ri, pa­si­ro­do, in­kor­po­ruo­ja tiek ža­lu­mą, tiek že­mės ūkį. Tai, pa­si­ro­do, ga­li že­mės ūkis su­gy­ven­ti su eko­lo­gi­ja Lie­tu­vo­je.

 

16.05 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 1, 12, 15, 122 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 121, 122, 123, 124, 125 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2869(2) (priėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Dar­bo­tvarkės 2-2.2 klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Čia yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, vi­soms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar ga­li­me nuo 1 iki 9 straips­nio pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bo­mis? Ačiū, ga­li­ma. Dėl vi­so įsta­ty­mo nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 109: už – 87, su­si­lai­kė 22. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.06 val.

Lau­ki­nės gy­vū­ni­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-498 4 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2871(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-2.3 klau­si­mas – Lau­ki­nės gy­vū­ni­jos įsta­ty­mas. Dėl 1, 2 straips­nių pa­sta­bų nė­ra. Dėl 3 straips­nio yra dvi Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos. Ko­mi­te­tas joms abiem pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti šiems vi­siems straips­niams? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ge­rai. Dėl 3 strai­ps­nio yra pa­sta­ba, kad iki 2024 m. bir­že­lio 30 d. ap­lin­kos mi­nist­ras pri­ima šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­muo­sius ak­tus. Tai tik­tai įvar­di­nu dėl tos ko­rek­ci­jos, ku­rią pa­siū­lė Tei­sės de­par­ta­men­tas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė šiai ko­rek­ci­jai. Tai ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl vi­so įsta­ty­mo nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti, ar pri­ta­ria­me Lau­ki­nės gy­vū­ni­jos įsta­ty­mo pri­ėmi­mui?

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 109: už – 88, prieš – 1, su­si­lai­kė 20. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

At­si­pra­šau, dėl ve­di­mo tvar­kos ar re­pli­ka? L. Na­gie­nė. Pra­šau. Su­pra­tau.

 

16.07 val.

Lau­ki­nių au­ga­lų ir gry­bų įsta­ty­mo Nr. VIII-1226 4 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2872(2) (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar taip, dar­bo­tvarkės 2-2.4 klau­si­mas – Lau­ki­nių au­ga­lų ir gry­bų įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ir­gi ana­lo­giš­kai – dėl 1, 2 straips­nių pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Ko­mi­te­tas joms pri­ta­rė. Ir­gi ana­lo­giš­ka pa­sta­ba, kad įsi­ga­lio­ja ir ap­lin­kos mi­nist­ras iki 2024 m. bir­že­lio 30 d. pri­ima šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­muo­sius tei­sės ak­tus. Ar ga­li­me tam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, straips­niui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl vi­so nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti, kas pri­ta­ria šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mui.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 106: už – 87, prieš – 1, su­si­lai­kė 18. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.09 val.

Sau­go­mų gy­vū­nų, au­ga­lų ir gry­bų rū­šių įsta­ty­mo Nr. VIII-499 3, 5, 6, 9, 21 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2873(2) (pri­ėmi­mas)

 

Čia sto­vi prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no, jūs dėl gry­bų ir au­ga­lų? Ne. Su­pra­tau. Ge­rai. Pa­ban­do­me su sau­go­mais gy­vū­nais, au­ga­lais ir gry­bais. Dar­bo­tvarkės 2-2.5 klau­si­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­sta­bų nė­ra.

Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pri­ta­rė iš da­lies. Ga­li­me pri­tar­ti 2 strai­ps­niui? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 3, 4 straips­nių pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dėl 5 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dėl 6 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dėl 7 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ar ga­li­me 7 strai­ps­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl vi­so nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria Sau­go­mų gy­vū­nų, au­ga­lų ir gry­bų rū­šių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-2873(2). Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 109: už – 91, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 18. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.10 val.

Au­ga­lų na­cio­na­li­nių ge­ne­ti­nių iš­tek­lių įsta­ty­mo Nr. IX-533 2, 8 ir 9 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2874(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-2.6 klau­si­mas – Au­ga­lų na­cio­na­li­nių ge­ne­ti­nių iš­tek­lių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2874(2). Pri­ėmi­mas.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Ke­tu­ri straips­niai. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų dėl jų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių šne­kė­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria Au­ga­lų na­cio­na­li­nių ge­ne­ti­nių iš­tek­lių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-2874. Kvie­čiu duo­me­nų ba­zė­je su­si­ras­ti pa­gal re­gist­ra­ci­jos nu­me­rį.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 109: už – 92, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 17. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.11 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 305 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2876(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ma­tau, čia že­mas star­tas. Dar­bo­tvarkės 2-2.7 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2876.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Yra du straips­niai šia­me įsta­ty­me. Dėl abie­jų pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 305 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tui. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 110: už – 95, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 15. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.13 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 201, 202, 221, 26, 49, 64 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 141 ir 204 straips­niais įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2828(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, da­bar mes pra­dė­si­me svars­ty­ti dar­bo­tvarkės 2-3.1 klau­si­mą. Pra­ne­šė­jas – K. Star­ke­vi­čius. Aš fo­to­fi­ni­šo, kas pir­mas at­si­sto­jo prie mik­ro­fo­no, ne­da­ry­siu, bet ži­nau, kad prem­je­rė tu­ri tei­sę be ei­lės. Pra­šau, Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, pra­šy­čiau pus­va­lan­džio per­t­rau­kos.

PIRMININKAS. Su­pra­tau, pra­šo­ma pus­va­lan­džio per­trau­kos. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­si­me? Pra­šau, Lai­ma Na­gie­ne.

L. NAGIENĖ (DFVL). Mes frak­ci­jos var­du pra­šo­me ati­dė­ti iki ki­to po­sė­džio. Per­trau­kos.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Ge­rai, ap­si­sprę­si­me. R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, kiek aš pri­si­me­nu Sta­tu­tą, jūs pa­da­rė­te klai­dą. Prem­je­ras tu­ri tei­sę per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną re­pli­kuo­ti. O dėl per­trau­kos pra­šy­mo – to­kia tei­sė prem­je­rei nė­ra su­teik­ta ir Sta­tu­te ne­ap­tar­ta. To­kiu at­ve­ju, ger­bia­mas ko­le­ga, jūs… (Bal­sai sa­lė­je) Taip, taip, Sta­tu­te nė­ra ap­tar­ta, tai per­trau­kos prem­je­ras tu­ri tei­sę pra­šy­ti pir­mas. Tai Lai­ma bu­vo pir­ma, Lai­ma pa­pra­šė ir to­kiu at­ve­ju tu­ri­me bal­suo­ti taip.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš, be abe­jo, už vi­sas sa­vo nuo­dė­mes ga­lė­siu bū­ti bau­džia­mas Eti­kos ko­mi­si­jo­je, bet aš vis tiek kvie­siu bal­suo­ti pa­gal pa­siū­ly­mų ei­lę. Jei­gu dar kas tu­ri… Ma­tau, yra no­rin­čių sa­ky­ti re­pli­kas. Pra­šau, Sei­mo Pir­mi­nin­ke.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Aš tie­siog at­sa­kau į R. Že­mai­tai­čio pa­sta­bą. Tik­riau­siai po­sė­džio pir­mi­nin­kas ne­ga­li nu­spė­ti, dėl ko­kio klau­si­mo re­pli­kuo­ja­ma. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kvie­čiu ra­my­bės! Tik­rai iš­sprę­si­me ge­riau­siu įma­no­mu bū­du, vis tiek ra­si­me spren­di­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Tuoj, tuoj. Ar tik­rai vi­si da­bar no­ri­te pa­si­sa­ky­ti dėl ši­tų klau­si­mų? No­ri­te? Trokš­ta­te? Pra­šau. A. Vyš­niaus­kas.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, prem­je­rė tu­ri tei­sę pa­si­sa­ky­ti vi­sais klau­si­mais. Bet at­krei­piu jū­sų dė­me­sį. Ger­bia­ma ko­le­gė, kal­bė­ju­si prieš tai, ne­pa­pra­šė per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. (Bal­sai sa­lė­je) Jūs pa­pra­šė­te ati­dė­ti. Ne to­kią for­mu­luo­tę pa­var­to­jo­te. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Dėl to aš esu vie­nin­te­lis, ku­ris da­bar čia sto­viu ir pra­šau pus­va­lan­džio per­trau­kos taip, kaip prem­je­rė. Pra­šau skelb­ti ir ei­ti to­lyn.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ko­le­gos, aš ma­tau, kad mes šiek tiek jau ei­na­me… Aš vis tiek kvies­čiau ap­si­spręs­ti, ar pri­ta­ria­me pus­va­lan­džio per­trau­kai dėl šio klau­si­mo. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti. (Triukš­mas sa­lė­je)

Bal­sa­vo 74: už – 58, prieš – 15, su­si­lai­kė 1. Yra pus­va­lan­džio per­trau­ka.

Bet aš ne­no­riu jū­sų nu­liū­din­ti, iš tik­rų­jų yra ki­tų įdo­mių klau­si­mų, dar taip pat la­bai ge­rų, ku­rie bus svars­to­mi.

Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Trans­por­to prie­mo­nių ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės… At­si­pra­šau, dar­bo­tvarkės 2-5… Ne, 2-4 yra So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mas. Šiek tiek nu­kry­po akys. Taip, da­bar dar dėl ve­di­mo tvar­kos no­rė­tų pa­si­sa­ky­ti J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Šiaip, ger­bia­mi ko­le­gos, tos aist­ros čia vi­sai ne vie­toj. Šian­die­ną ga­lio­jan­čia­me Sta­tu­te nė­ra nie­ko pa­sa­ky­ta, kaip su­tei­kia­mas žo­dis dėl per­trau­kos pra­šy­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra, nė­ra. Ge­rai, ga­lė­si­te per­skai­ty­ti. Kaip ži­no­me, pa­gal iki šiol bu­vu­sią prak­ti­ką tie žo­džių su­tei­ki­mai iš es­mės pri­klau­so nuo po­sė­džio pir­mi­nin­ko. Jei­gu at­ei­ty­je mes įve­si­me, kad bū­tų ga­li­my­bė fik­suo­ti re­gist­ra­ci­jos lai­ką dėl per­trau­kos pra­šy­mo, kad bū­tų pa­sa­ky­ta Sta­tu­te, kad ei­lės tvar­ka pa­gal pir­mu­mą, kas pa­pra­šė, tai ta­da tą taip ir da­ry­si­me.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ko­le­gos, tik­rai la­bai daug no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti. Kvie­čiu iš­sa­ky­ti la­bai trum­pas re­pli­kas. R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Tai, ger­bia­mas Jur­gi, kad tu iš vi­so ne­iš­ma­nai, tai jau čia fak­tas, pa­skam­bink sa­vo R. Ruš­ky­tei, tau R. Ruš­ky­tė iš­aiš­kins, nes jau ne­są­mo­nių va­kar pri­šne­kė­jai. 109 straips­nis, aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad per­trau­kos ga­li pra­šy­ti, ir ga­li pra­šy­ti tiek opo­zi­ci­ja, tiek val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Po­sė­džio pir­mi­nin­kas pa­klau­sė – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo ar dėl ve­di­mo tvar­kos? Prem­je­rė pa­pra­šė per­trau­kos, ne re­pli­kos po bal­sa­vi­mo, tai pir­mu­mo tei­sė pa­gal Sta­tu­to 109 straips­nį yra su­tei­kia­ma ir ją pri­va­lė­jo su­teik­ti Lai­mai. Ir Sei­mo Pir­mi­nin­kė net ir­gi ne­ži­no Sei­mo sta­tu­to, tai jūs pa­skai­ty­ki­te, Pir­mi­nin­ke, lais­vu nuo… lai­ko me­tu, ką ra­šo Sta­tu­to 109 straips­nis, pa­skai­ty­ki­te.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš kvie­čiu vi­sus su­si­grą­žin­ti kon­struk­ty­vią nuo­tai­ką ir ei­ti svars­ty­ti įsta­ty­mų. Pra­šau, pas­ku­ti­nio­sios dvi re­pli­kos – V. Se­meš­ka ir A. Skar­džius.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Rei­kia žiū­rė­ti į vis­ką daug pa­p­ras­čiau. Opo­zi­ci­ja tie­siog no­ri pa­si­žiū­rė­ti krep­ši­nį ir iš­ei­na žiū­rė­ti krep­ši­nio, va­žiuo­ja į Kau­ną, ma­tyt.

PIRMININKAS. Ir A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Aš ne­su­pran­tu ger­bia­mo Jur­gio. Tai ne­ga­li­ma taip žon­gli­ruo­ti Sta­tu­to są­vo­ko­mis. No­riu pri­min­ti, kad Sei­mas tai nė­ra pri­va­tus UAB’as, kur ga­li­ma elg­tis pa­gal jė­gos prin­ci­pą ar­ba pa­gal ak­ci­jų skai­čių.

PIRMININKAS. Taip, re­pli­kos iš­sa­ky­tos.

 

16.17 val.

So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo Nr. X-493 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2812(3)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4.1 klau­si­mas – So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pri­ėmi­mas. Čia nau­jas 1 straips­nis ir dėl jo A. Sy­so pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas iš es­mės pri­ta­rė. Pats A. Sy­sas yra pra­ne­šė­jas šio įsta­ty­mo at­ve­ju. Tai vis tiek kvies­čiau jį į tri­bū­ną, bū­tų pa­pras­čiau. Tai, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, 1 nau­jas, 2 nau­jas, ir 3 nau­jas taip pat. Iš­ei­na trys straips­niai, ko­mi­te­tas vi­siems A. Sy­so pa­siū­ly­mams pri­ta­rė. Gal jūs trum­pai pa­ko­men­tuo­ki­te?

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi dvie­juo­se įsta­ty­muo­se yra šiek tiek skir­tin­gas re­gu­lia­vi­mas ir įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mas, tai šių pa­tai­sų es­mė, ko­dėl prieš 1 straips­nį at­si­ran­da dar trys pa­pil­do­mi, ta, kad vie­nas įsta­ty­mas įsi­ga­lios nuo lie­pos 1 die­nos, ki­tas – nuo sau­sio. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­pra­šė, kad mes so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­gų va­do­vų ki­to­kį, taip sa­kant, pri­ėmi­mo į dar­bą re­gu­lia­vi­mą pa­da­ry­tu­me, nes jau šian­die­ną yra pro­ble­mų. Skir­tin­gai ne­gu biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai, jie ga­lės pre­ten­duo­ti ir tre­čia­jai ka­den­ci­jai, bet ben­drą­ja tvar­ka. Es­mi­nė pa­tai­sa. O ki­tos pa­tai­sos yra bū­tent, kad jei­gu mes pri­ta­ria­me šioms pa­tai­soms, tai vie­na da­lis pa­tai­sų įsi­ga­lio­ja sau­sio 2 die­ną, o ki­ta da­lis – lie­pos 1 die­ną.

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ar ga­li­me lai­ky­ti, kad yra rei­kia­mi bal­sai, ka­dan­gi ko­mi­te­tas pri­ta­ria, kad svars­ty­tu­me? Ga­li­me? Ga­li­me. Pri­tar­ta. Ta­da… Ne­ži­nau, na, nau­jos re­dak­ci­jos 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Nau­jos re­dak­ci­jos 2 strai­­ps­niui ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Ir nau­jos re­dak­ci­jos 3 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ta­da bu­vęs 1 straips­nis da­bar bus nau­jos re­dak­ci­jos 4 straips­nis. Ten taip pat ir A. Sy­so pa­siū­ly­mas bū­tent dėl ši­tų straips­nių nu­me­ra­ci­jos. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar ga­li­me svars­ty­ti ši­tą siū­ly­mą? Ačiū. Ma­nau, kad ga­li­me. Ar ga­li­me jam pri­tar­ti? Ačiū. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu ta­da šiems straips­niams. Ir ta­da taip, kaip bu­vo anks­čiau su­nu­me­ruo­ta, dėl straips­nių nuo 1 iki 14 pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru… Iki 13 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 14 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ga­li­ma iki 39 straips­nio. Ten yra trys Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos, joms vi­soms yra pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Su­pra­tau, vi­siems straips­niams Tei­sės de­par­ta­men­tas pri­ta­rė, tai ga­li­me iki 39 straips­nio, sa­kė­te?

A. SYSAS (LSDPF). Taip. Po to yra…

PIRMININKAS. Taip. Ar ga­li­me straips­niams iki 39 straips­nio ta­da ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 39 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­tas jai ir­gi pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Straips­niams nuo 40 iki 43 im­ti­nai yra pri­tar­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Ta­da bu­vęs 2 straips­nis bus nau­jos re­dak­ci­jos 5 straips­nis. Dėl jo yra A. Sy­so pa­siū­ly­mas.

A. SYSAS (LSDPF). Pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Čia dėl pir­mų­jų straips­nių rei­kia tai­sy­ti re­dak­ci­ją.

PIRMININKAS. Dėl re­dak­ci­jos. Ar ga­li­me lai­ky­ti, kad svars­to­me šį klau­si­mą? Ačiū, ga­li­me. Ir ar ga­li­me taip pat jam pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ir vi­sam šiam straips­niui pri­tar­ta. Ta­da taip pat yra nau­jos re­dak­ci­jos 6 straips­nis. Dėl jo yra tiek J. Džiu­ge­lio, tiek A. Sy­so pa­siū­ly­mų, jiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar ga­li­me juos ta­da ir­gi abu svars­ty­ti ir pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Gal ga­li­me dėl jų ben­dru su­ta­ri­mu ta­da su­tar­ti ir pri­tar­ti?

A. SYSAS (LSDPF). Ga­li­me.

PIRMININKAS. Ačiū. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ta­da bus nau­jos re­dak­ci­jos 7 straips­nis. A. Sy­so pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė. Ar ga­li­me svars­ty­ti šį pa­siū­ly­mą? Ačiū, svars­to­me. Ar ga­li­me pri­tar­ti jam ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Tai­gi mes pri­ėmi­mą pa­straips­niui bai­gė­me. Ačiū. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti, kas pri­ta­ria, kad jį pri­im­tu­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 70: už – 69, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Bal­sų, kad pri­im­tu­me, kol kas ne­tu­ri­me. Kvie­čiu pa­kar­to­ti bal­sa­vi­mą… At­si­pra­šau, už­si­re­gist­ra­vo 71 – įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas) Ge­rai, kad jūs bud­rūs.

 

16.23 val.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 2, 10, 11 ir 111 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2813(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4.2 klau­si­mas – Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 5 pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti.

Kvie­čiu bal­suo­ti, kas pri­ta­ria, kad pri­im­tu­me šį įsta­ty­mą. Dar­bo­tvarkės 2-4.2 klau­si­mas, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2813.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 – vi­si 81 bu­vo už. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.24 val.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-1234 2, 41, 52 straips­nių ir prie­do pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2814(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4.3 klau­si­mas – Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo kai ku­rių strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 5 pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl įsta­ty­mo nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti, kas pri­ta­ria Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mui.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 76 – vi­si 76 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.25 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2815(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4.4 klau­si­mas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Pa­kei­ti­mas iš dvie­jų straips­nių. Dėl jų pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 77 – vi­si bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.26 val.

So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 1, 2, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59 straips­nių, III sky­riaus ir Įsta­ty­mo 3, 6 prie­dų pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3193(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5.1 klau­si­mas – So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 21 pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­ki­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81: už – 81. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.26 val.

Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-2044 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1722 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3194(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5.2 klau­si­mas – Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pro­jek­tas vie­no straips­nio, dėl jo pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 – vi­si 81 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.27 val.

Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1509 3, 6, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3195(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5.3 klau­si­mas – Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 15 pa­sta­bų nė­ra. Ar ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 78 – vi­si bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.28 val.

Ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne li­ga laikino­jo įsta­ty­mo Nr. VIII-366 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 181, 19 ir 22 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3196(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5.4 klau­si­mas – Ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

Dėl pre­am­bu­lės yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 1 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl straips­nių nuo 2 iki 11 pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 12 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ga­lime pri­tar­ti? Pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­ran­da nau­jas pa­pil­do­mas 13 straips­nis. Ga­li­me jam pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 14 straips­nio ir­gi nė­ra pa­sta­bų. Ga­li­me jam pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Da­bar dėl vi­so nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 79 – vi­si 79 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas J. Ja­ru­tis. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS (J. JARUTIS, LVŽSF). Svei­ki, ko­le­gos. Nie­kur aš ne­va­žiuo­ju, vis tiek ga­li­mai į vie­nus var­tus, tai tiek to. Ge­rai, tę­sia­me dar­bą.

16.29 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 4, 6, 10, 11, 14, 32, 34, 341 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3197(2) (pri­ėmi­mas)

 

Svars­to­me dar­bo­tvarkės 2-5.5 klau­si­mą – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3197(2). Pri­ėmi­mas. Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti. Nė dėl vie­no straips­nio nė­ra pa­siū­ly­mų. Ga­li­me ben­drai pri­tar­ti? Nuo­mo­nės už ir prieš. Pa­si­sa­kan­čių nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 77, bal­sa­vo 77: už – 77. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-3197(2) pri­im­tas. (Gon­gas) Ačiū.

 

16.31 val.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 11, 12 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3198(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-5.6 klau­si­mas – Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 11, 12 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3198(2). Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio taip pat nė­ra. Pri­ta­ria­me. Dėl 3 ir 4 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 76 – už bal­sa­vo 76. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas) Ačiū.

 

16.32 val.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 111, 16, 18, 19, 21, 24 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-2054 6 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3199(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5.7 klau­si­mas – Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3199(2). Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­strai­ps­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to pa­si­sa­kan­čių nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 75 – vi­si 75 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas) Ačiū.

 

16.33 val.

Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įstaty­mo Nr. IX-378 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3305(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3305(2). Pri­ėmi­mas. Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio nė­ra. Dėl 1 ir 2 straips­nio… Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Gal ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas? Pra­šom, Min­dau­gai, į tri­bū­ną. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Čia yra du straips­niai.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Tei­sės de­par­ta­men­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad ski­ria­si dvie­juo­se įsta­ty­muo­se eis­mo įvy­kį api­brė­žian­čios są­vo­kos, ir kė­lė klau­si­mą dėl su­vie­no­di­ni­mo. Ko­mi­te­tas, at­si­žvelg­da­mas į tai, kad jei­gu bū­tų vie­no­di­na­ma Drau­di­mo įsta­ty­me, ku­rį svars­to­me, Ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo įsta­ty­me su­siau­rin­ta pras­me var­to­ja­ma eis­mo įvy­kio są­vo­ka, ta­da nu­ken­tė­tų, ža­lą pa­tir­tų vi­si trans­por­to sa­vi­nin­kai, ku­rių trans­por­to prie­mo­nės bū­tų pa­žeis­tos au­to­mo­bi­liui sto­vint. Tie­siog per­ke­liant di­rek­ty­vą šia­me pro­jek­te į eis­mo įvy­kio api­brė­ži­mą įei­na, kad mo­ka­ma drau­di­mo iš­mo­ka ir ta­da, kai trans­por­to prie­mo­nė sto­vi. Tai to­dėl mes ir ne­pri­ta­ria­me šiai pa­sta­bai.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ti dėl ši­to tur­būt ne­rei­kia? Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar iki 41 straips­nio nė­ra jo­kių pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti vi­siems straips­niams ben­dru su­ta­ri­mu?

Taip pat yra pa­siū­ly­mas dėl įgy­ven­di­na­mų­jų Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tų. Dėl 2 straips­nio yra, tuoj, se­kun­dę, yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, dėl jo ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti. Tai ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Ta­da dėl vi­so įsta­ty­mo. Už no­ri kal­bė­ti G. Skais­tė. Pra­šau, ger­bia­ma mi­nist­re.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Taip. No­rė­jau kal­bė­ti. Ma­tau, kad so­cial­de­mok­ra­tai iš­si­trau­kė korte­les ir, ma­tyt, ban­dys su­stab­dy­ti pro­ce­są. Aš gal vis tiek no­rė­čiau iš­sa­ky­ti ar­gu­men­tus, nes įra­šas, taip sa­kant, ne­dings­ta, bu­vo daug dez­in­for­ma­ci­jos pa­skleis­ta ir svars­ty­mo me­tu. Iš prin­ci­po pro­jek­tas pri­si­tai­ko prie įvy­ku­sių tech­no­lo­gi­nių po­ky­čių. Tai reiš­kia, kad įtvir­ti­na­ma ga­limy­bė, pa­vyz­džiui, pa­teik­ti elek­tro­ni­nę eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­jos for­mą ir ją be pa­pil­do­mų vei­ks­mų tu­ri pri­im­ti vi­sos drau­di­mo ben­dro­vės. Be to, tam, kad nu­ken­tė­ju­siam as­me­niui ža­los at­ly­gi­ni­mas bū­tų pa­pras­tes­nis, šiam as­me­niui su­ti­kus, bus vyk­do­ma su­ga­din­to tur­to ap­žiū­ra nuo­to­li­niu bū­du. Taip yra pa­to­giau.

Taip pat pa­kei­ti­mai su­da­rys ga­li­my­bę nu­ken­tė­ju­siems as­me­nims gau­ti eis­mo įvy­ky­je pa­tir­tos ža­los at­ly­gi­ni­mą, kai ban­kru­tuo­ja ar lik­vi­duo­ja­ma tiek Lie­tu­vos ar ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės drau­di­mo įmo­nė. To­kiais at­ve­jais ža­lą at­ly­gins Drau­di­kų biu­ras.

Taip pat pro­jek­tu nu­sta­to­ma, ka­dan­gi įgy­ven­di­na­me di­rek­ty­vą, nu­sta­to­ma, kad grei­tos ir sun­kios mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės, ku­rios da­ly­vau­ja eis­me, tu­rė­tų drau­di­mą, ne­pai­sant to, kaip jos yra va­di­na­mos, ar tai elek­tri­niai pa­spir­tu­kai, ar elek­tri­niai mo­to­ro­le­riai.

Taip pat pro­jek­tu nu­sta­to­mi ža­los at­ly­gi­ni­mo pro­ce­sai, kai drau­di­mas ne­rei­ka­lau­ja­mas, pa­vyz­džiui, oro uos­tuo­se, au­to­mo­bi­lių spor­to ren­gi­niuo­se, taip už­tik­ri­nant nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų ap­sau­gą.

Taip pat bu­vo daug dis­ku­si­jų apie duo­me­nų pa­nau­do­ji­mą. Vis dėl­to pro­jek­tu nu­sta­to­ma di­des­nė as­mens duo­me­nų ap­sau­ga. Pro­jek­te aiš­kiai nu­ma­ty­ta, ko­kie duo­me­nys ga­li bū­ti kau­pia­mi jau da­bar vei­kian­čio­je Drau­di­kų biu­ro duo­me­nų ba­zė­je ir ko­kiems tiks­lams jie ga­li bū­ti nau­do­ja­mi, nu­ma­to­ma, kad biu­ras pri­va­lo už­tik­rin­ti, kad duo­me­nys bū­tų pa­tei­kia­mi tik tiems as­me­nims, ku­rie tu­ri tei­sę juos gau­ti. Svei­ka­tos duo­me­nys, ku­riuos pa­tei­kia pa­tys nu­ken­tė­ję as­me­nys, ga­lės bū­ti nau­do­ja­mi tik ža­los at­ly­gi­ni­mo tiks­lais. Kaip ir iki šiol, Drau­di­kų biu­ras ne­ga­lės pa­si­rink­ti duo­me­nų iš e. svei­ka­tos, nors to­kia in­for­ma­ci­ja bu­vo pa­skleis­ta Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je. Vi­si šie po­ky­čiai leis pa­pras­čiau ir grei­čiau at­ly­gin­ti ža­lą nu­ken­tė­ju­siems as­me­nims ir už­tik­rins di­des­nę jų ap­sau­gą. To­dėl kvies­čiau vi­sus pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Taip, ir prieš – L. Na­gie­nė. Pra­šau.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų pra­ėju­sį kar­tą, kai bu­vo svars­ty­mas, ir­gi pa­si­sa­kiau prieš, ir da­bar pa­si­sa­kau prieš. Nors mi­nist­rė pa­sa­kė, kad čia yra vis­kas ge­rai, duo­me­nų ap­sau­ga iš­sau­go­ta, bet svei­ka­tos pa­tik­ra ir vi­si duo­me­nys kau­pia­mi, lai­ko­mi net sep­ty­ne­rius me­tus ar dau­giau me­tų apie kiek­vie­ną žmo­gų, aš ma­nau, tai yra ne­tei­sin­ga. Tai yra duo­me­nų ap­sau­ga, jų mes ne­ga­lė­tu­me nie­kam vie­šin­ti. Ir vie­nas da­ly­kas, ati­duo­da­me į pri­va­čias ran­kas, pri­va­ti­nin­kams. Tai pa­lau­ki­te, svei­ka­ta ma­no yra pri­va­ti ir apie ma­ne tu­ri ži­no­ti tik­tai aš pa­ti ar­ba ma­no pa­ti­kė­ti­nis as­muo.

Ki­tas mo­men­tas ly­giai taip pat ir apie au­to­įvy­kius, ab­so­liu­čiai vi­sus juos re­gist­ruos ir per­duos vie­nas ki­tam. Ma­nau, kad drau­di­mo kom­pa­ni­joms to­kie duo­me­nys tik­rai yra per­tek­li­niai ir aš tik­rai siū­lau ne­pa­lai­ky­ti ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to ir jam ne­pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ge. Už kal­ba L. Sluš­nys. Pra­šau, ger­bia­mas Li­nai.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Tik­rai ne­ke­ti­nau kal­bė­ti. Ačiū už su­teik­tą žo­dį. Bet Lai­ma yra ne­tei­si. Tik­tai as­mens svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mo duo­me­nys. Tai vie­no­kiu ar ki­to­kiu bū­du ši­tie duo­me­nys ir da­bar fak­tiš­kai vi­sur yra pri­ei­na­mi, bet ten net nė­ra duo­me­nų apie tai, ko­kia ma­no li­ga ar bū­se­na. Tik ga­liu vai­ruo­ti ar­ba ne. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir prieš kal­ba G. Pa­luc­kas, bet ne­ma­tau.

Ge­rai, tei­kiu bal­suo­ti. Už­si­re­gist­ra­vo 64: už – 63, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. De­ja, ki­tam kar­tui.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Ma­zu­ro­nis. Pra­šau, ko­le­ga.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­ties krei­piuo­si į val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vus. Už ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ne­bal­sa­vo­me, nes ma­no­me, kad jis yra ne­tei­sin­gas ir ne­lo­giš­kas. Tai tą pri­­pa­žįs­ta­me. Ta­čiau, ger­bia­mi ko­le­gos, aki­vaiz­du, kad 71 bal­sas da­bar lai­ko­si ant kon­struk­ty­vių opo­zi­ci­jos at­sto­vų. Na, so­cial­de­mok­ra­tai, sa­ky­ki­me, tiek ten ta opo­zi­ci­ja, bet yra ir tik­ros opo­zi­ci­jos.

Žiū­rė­ki­te, po­nas V. Se­meš­ka prieš ke­le­tą mi­nu­čių sa­vo pa­si­sa­ky­me įžei­dė vi­są opo­zi­ci­ją ir pa­si­sa­kė ne­vi­siš­kai gra­žiai. Jei­gu jis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną da­bar neat­si­pra­šys, tai to­liau mes ga­li­me ir ne­si­re­gist­ruo­ti ir vi­sų klau­si­mų pri­ėmi­mas ga­li su­sto­ti. Tai pa­si­kon­sul­tuo­ki­te frak­ci­jo­je ir pri­im­ki­te gal ko­kį nors spren­di­mą. Mes ti­ki­mės ko­kio nors veiks­mo. (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­ga J. Raz­ma. Da­bar vėl už­si­kurs re­pli­kų. Ko­le­gos, ge­rai. Pra­šau, ger­bia­mas Jur­gi.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ma­tau, kad Vi­lius no­ri at­si­pra­šy­ti.

PIRMININKAS. Na, ge­rai, Vi­lius ta­da.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ar­tė­ja Ka­lė­dos, toks ge­ra­no­riš­ku­mo me­tas, su­si­tai­ky­mo me­tas, tai­kos ir džiaugs­mo me­tas. Ir jei­gu žmo­gus pa­da­rė klai­dą, jis tik­rai at­si­pra­šo. Aš šiuo at­ve­ju at­si­pra­šiau jū­sų, kad var­dan tos Lie­tu­vos mes už­baig­tu­me dar­bą šian­die­ną. Ir te­gul „Žal­gi­ris“ vis dėl­to lai­mi.

PIRMININKAS. Va­lio! (Plo­ji­mai) Ta gra­žia na­ta tę­sia­me dar­bą to­liau.

 

16.42 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bės pa­žan­gos stra­te­gi­jos „Lie­tu­vos at­ei­ties vi­zi­ja „Lietu­va 2050“ pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2937(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Da­bar, ko­le­gos, tu­riu to­kį… (Bal­sai sa­lė­je) Man Sek­re­to­ria­tas sig­na­li­zuo­ja, kad mes svar­s­ty­da­mi dėl Vals­ty­bės pa­žan­gos stra­te­gi­jos at­ei­ties vi­zi­jos esa­me pa­da­rę klai­dą. Sta­tu­to 261 straips­nis nu­ma­to, nes ko­le­gos V. Ra­ku­čio pa­siū­ly­mas nie­kur ne­įsi­pras­mi­na ši­to­je stra­te­gi­jo­je. Jei­gu ne­pri­eš­ta­rau­si­te, no­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą­jį R. Lo­pa­tą, kad ga­lė­tų… (Bal­sai sa­lė­je) Na, aš ti­kiu Sek­re­to­ria­tu, ne­ga­liu.

R. LOPATA (LSF). Po­nas V. Ra­ku­tis tei­kė pa­siū­ly­mą dėl to daik­to, ku­rio tie­siog to­je vi­zi­jo­je nė­ra, pa­gal kon­cep­ci­ją jo nė­ra. Tai­gi, kaip aš ir sa­kiau, mes dė­ko­ja­me vi­siems tei­ku­siems pa­siū­ly­mus, bet šiuo at­ve­ju po­no V. Ra­ku­čio pa­siū­ly­mas tie­siog tu­rė­tų ei­ti į ki­tas fa­zes, kai bus dir­ba­ma su NPP, su kel­ro­dė­mis ir taip to­liau, ir pa­na­šiai. Tie­siog taip, nes prie­šin­gu at­ve­ju mes, na, čia su­ma­ka­luo­si­me tei­sė­kū­rą ir nie­ko iš to ne­iš­eis. Tai­gi, at­si­pra­šy­da­mas Val­do dėl per grei­to čia mū­sų bė­gio­ji­mo, nes iš tik­rų­jų tų pa­siū­ly­mų bu­vo daug, tie­siog siū­ly­čiau pri­tar­ti tam, kam pri­ta­rė Val­do at­ve­ju At­ei­ties ko­mi­te­tas, tie­siog ne­pri­ta­rė tam pa­siū­ly­mui mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad nė­ra tos da­lies, to­je vi­zi­jo­je nė­ra nu­ma­ty­ta to­kio žan­ro.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, aš for­mu­luo­čiau to­kį spren­di­mą. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei, o ger­bia­mas Val­das… Įjun­ki­te mik­ro­fo­ną, kad ne­bū­tų ka­zu­so. Taip, mi­nu­tė­lę. Taip, pra­šau.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Jei­gu At­ei­ties ko­mi­te­tas įsi­pa­rei­go­ja į tuos blo­ges­nius ir pu­siau blo­ges­nius sce­na­ri­jus įtrauk­ti sce­na­ri­jų da­ly­je to­liau įgy­ven­di­nant At­ei­ties ko­mi­te­to vi­zi­ją „Lie­tu­va 2050“, tai aš sa­vo pa­siū­ly­mą at­si­i­mu.

PIRMININKAS. Na, čia svars­ty­mo sta­di­ja, tai vis­kas dar įma­no­ma. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me, ga­li­me!“) Aiš­ku, ačiū. Ir ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti be V. Ra­ku­čio?.. O pri­ėmi­mas bus su tais pa­tai­sy­mais, ku­riuos, ti­kiu, ko­le­ga Rai­mun­das įsi­pa­rei­go­ja pa­da­ry­ti po svars­ty­mo. No­ri­te bal­suo­ti? Ne­rei­kia. Ačiū, pri­tar­ta.

 

16.45 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3183(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.1 klau­si­mas – Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3183(2). Pri­ėmi­mas. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke Lau­ry­nai, rei­kė­tų čia, į tri­bū­ną. Pa­si­vaikš­čio­ki­te. Dėl 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to… Ge­rai, tuoj.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­ba die­na, ger­bia­mas…

PIRMININKAS. Dėl 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Vi­siš­kai tech­ni­niai pa­siū­ly­mai, mes jiems pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. 3, 4, 5, 6 nė­ra… iki 24 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti tiems straips­niams? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 24 straips­nio yra ir­gi Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Pra­šau.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ana­lo­giš­kai to­kios tech­ni­nės de­ta­lės, į ku­rias mes at­si­žvel­gė­me ir joms pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Ačiū. 25 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Da­bar 25, 26, 27, 28, 29, 30, iki 35 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ši­tiems straips­niams? Ir 36 straips­nis. Yra taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to…

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, iš es­mės mes jiems ir­gi pri­ta­rė­me. Nei mes Tei­sės de­par­ta­men­tui tu­ri­me ko­kių pre­ten­zi­jų, nei jie mums.

PIRMININKAS. Ačiū. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Abiem pa­siū­ly­mams, straips­niui pri­tar­ta.

Už no­ri kal­bė­ti A. Po­cius. Pra­šau. Dėl vi­so, ger­bia­mas Ar­vy­dai.

A. POCIUS (TS-LKDF). Ka­dan­gi įtam­pa yra tik­rai iš­au­gu­si ir 71 bal­sas, kaip ma­tau, čia to­kia si­tu­a­ci­ja, ga­li bū­ti ir ne­bū­ti, tai aš no­riu pa­pra­šy­ti abie­jų pu­sių su­pras­ti pa­tai­sas bū­tent šio įsta­ty­mo, kam jos rei­ka­lin­gos. Ka­riai tar­nau­ja 24/7, iš­vyks­ta į tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas, mi­si­jas, į moks­lus. Ma­ži vai­kai daž­nai ne­ma­to sa­vo tė­vų, to­dėl siū­ly­čiau su­pras­ti, kam tai yra rei­ka­lin­ga. Ir pa­pil­do­ma die­na, tas va­di­na­ma­sis tė­va­die­nis ar ma­ma­die­nis, tik­rai yra rei­ka­lin­gas kaip ir ki­tiems žmo­nėms. Ma­nau, kad ka­riams bū­tent ši pri­vi­le­gi­ja tik­rai bū­tų rei­ka­lin­ga.

Dar yra vie­na pa­tai­sa, į ku­rią tik­rai rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį. Pra­šy­čiau tam pri­tar­ti, kad pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams iš­vy­ki­mas į prie­šiš­kas Lie­tu­vai vals­ty­bes bū­tų ap­ri­bo­ja­mas, nes kai ku­rie ka­riai tu­ri lei­di­mus dar­bui su ka­te­go­ri­jo­mis „slap­tai“ ar­ba „vi­siš­kai slap­tai“. Tam, kad iš­veng­tu­me kaž­ko­kių, sa­ky­čiau, ne­ge­rų at­ve­jų, ma­nau, kad rei­kė­tų tik­rai pri­tar­ti šiai pa­tai­sai.

O ki­tos – to­kios smul­kes­nės pa­tai­sos, tai tik­rai ra­gi­nu ben­drai pa­lai­ky­ti, kad ši­tas įsta­ty­mas ga­lė­tų ei­ti į gy­ve­ni­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me. Ban­do­me.

 

Šio įstatymo priėmimas

 

Bal­sa­vo 78: už – 78. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gongas) Ačiū.

 

16.49 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 pakei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1179 19, 28, 29, 31 ir 32 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3184(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.2 klau­si­mas – Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3184(2). Dėl 1 straips­nio pa­sta­bų nė­ra, dėl 2 straips­nio nė­ra, dėl 3 straips­nio nė­ra, dėl 4 straips­nio nė­ra, dėl 5 straips­nio nė­ra. Už, prieš kal­bė­ti no­rin­čių nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įstatymo priėmimas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 78 – vi­si 78 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.50 val.

Ka­rių ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės įsta­ty­mo Nr. VIII-1857 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3185(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.3 klau­si­mas – Ka­rių ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3185.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū. Už ir prieš kal­ban­čių nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 82, bal­sa­vo 81: už – 81. Pri­im­ta. (Gon­gas)

 

16.51 val.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 30, 37, 48 ir 50 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3186(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.4 klau­si­mas – Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 30, 37, 48 ir 50 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3186(2).

Pa­siū­ly­mų nė dėl vie­no iš straips­nių nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti vi­siems straips­niams? Ačiū, pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 84 – vi­si bal­sa­vo už. Pri­im­ta. (Gon­gas)

 

16.52 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 32 ir 47 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2763(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas – Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 32 ir 47 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2763(2).

Taip pat dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti. Dėl 2 straips­nio nė­ra. Ga­li­me. Dėl 3 straips­nio taip pat. Pri­tar­ta.

Dėl vi­so nuo­mo­nių nė­ra. Pra­šau bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 88, bal­sa­vo 87: už – 85, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Pra­šau, įjung­tas mik­ro­fo­nas.

A. POCIUS (TS-LKDF). Aš no­riu pa­dė­ko­ti opo­zi­ci­jai, iš­gir­du­siai ir pa­rė­mu­siai Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sas. Ačiū jums.

PIRMININKAS. L. Kas­čiū­nas dar.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). O aš no­riu pa­dė­ko­ti dau­gu­mai, da­bar ką tik pa­bal­sa­vu­siai už įsta­ty­mą, ku­rį tei­kė opo­zi­ci­ja, mie­li so­cial­de­mok­ra­tai, dėl 63 me­tų ka­riams sa­va­no­riams. Tei­kė­jo net nė­ra čia, sa­lė­je. Mie­lie­ji, gal tru­pu­tė­lį kar­tais ver­tin­ki­te, kad ir dau­gu­ma daug da­ro dėl opo­zi­ci­jos. Ačiū dau­gu­mai.

PIRMININKAS. Ši­to ne­rei­kė­jo tur­būt sa­ky­ti. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

 

16.53 val.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo prie­sai­ka

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, tru­pu­tį at­si­jun­ki­me nuo rim­tų da­ly­kų. Čia ir­gi rim­tas da­ly­kas. No­riu kreip­tis į jus, ger­bia­mi ko­le­gos. Šian­dien Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas slap­tu bal­sa­vi­mu D. Jo­čie­nę pa­sky­rė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ja. Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad prieš pra­dė­da­mi ei­ti sa­vo pa­rei­gas tei­sė­jai pri­sie­kia Sei­me. Prie­sai­ką pri­ima Sei­mo Pir­mi­nin­kas. Tai­gi kvie­čiu ger­bia­mą V. Čmi­ly­tę-Niel­sen. Pri­sie­kian­ty­sis as­muo prie­sai­ką skai­to pa­dė­jęs ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos. Pri­sie­kęs as­muo po prie­sai­kos teks­tu pa­si­ra­šo. Prie­sai­kos teks­tas ne­tai­so­mas ir ne­kei­čia­mas. Pra­šau. Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­kę ir D. Jo­čie­nę atlikti pri­saik­di­ni­mo pro­ce­dū­rą.

D. JOČIENĖ. Aš, tei­sė­ja Da­nu­tė Jo­čie­nė, iš­kil­min­gai pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, sa­vo pa­rei­gas at­lik­ti gar­bin­gai, vyk­dy­ti tei­sin­gu­mą pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, gin­ti žmo­gaus tei­ses, lais­ves ir tei­sė­tus in­te­re­sus, vi­sa­da bū­ti ne­ša­liš­ka, są­ži­nin­ga, hu­ma­niš­ka, sau­go­ti man pa­ti­kė­tas vals­ty­bės pa­slap­tis ir vi­sa­da elg­tis, kaip de­ra tei­sė­jui. Te­pa­de­da man Die­vas. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Svei­ki­na­me! Svei­ki­na­me ir lin­ki­me vi­sa­da lai­ky­tis duo­tos prie­sai­kos. Sėk­mės dar­buo­se.

 

16.56 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 201, 202, 221, 26, 49, 64 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 141 ir 204 straips­niais įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2828(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dėl vie­no iš klau­si­mų bu­vo pus­va­lan­džio per­trau­ka, tą pus­va­lan­dį jau šiek tiek vir­ši­jo­me. Grįž­ta­me prie at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ir ly­di­mų­jų. Dar­bo­tvarkės 2-3.1 klau­si­mas – At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas K. Star­ke­vi­čius tri­bū­no­je.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė šį klau­si­mą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, bet yra pa­siū­ly­mų dėl straips­nių. No­rė­siu pa­pra­šy­ti, kad lik­tu­mė­te, vis tiek rei­kės ko­men­tuo­ti.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš siū­lau tiems, kur ko­mi­te­tas pri­ta­rė…

PIRMININKAS. Taip, dėl tų, kur ko­mi­te­tas pri­ta­rė, mes tur­būt ne­ke­lia­me klau­si­mų, bet kur yra… Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­tar­ta. Dėl 2 nė­ra, dėl 3 nė­ra. Dėl 4 straips­nio yra Sei­mo na­rio K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ir yra ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, ku­ris pa­pil­dė, jam taip pat ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dar vie­nam pa­siū­ly­mui yra pri­tar­ta iš da­lies. Čia taip pat tur­būt.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip, ko­mi­te­tas ir­gi pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Čia dėl 4 straips­nio, taip? Ga­li­me pri­tar­ti ir pri­im­ti su ko­mi­te­to pa­tai­symu? (Bal­sai sa­lė­je: „Bal­suo­ja­me.“) No­ri­te bal­suo­ti? Ge­rai, bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo dėl straips­nio – dėl pa­siū­ly­mo dėl 4 straips­nio. Už kal­bė­ti nė­ra no­rin­čių.

Už­si­re­gist­ra­vo 62, bal­sa­vo 66: už – 62, su­si­lai­kė 4. Straips­niui yra pri­tar­ta.

Dėl 5 straips­nio yra ko­le­gų… (Bal­sai sa­lė­je) Ne­su­pra­tau? Ne­bal­suo­ja­me? (Bal­sai sa­lė­je) Yra ko­le­gų L. Sa­vic­ko ir A. Bag­do­no pa­siū­ly­mai. Pra­šom.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, kas pri­sta­tys pa­siū­ly­mą? L. Sa­vic­ko ne­ma­tau. An­driau, gal jūs pri­sta­ty­ki­te pa­siū­ly­mą dėl 5 straips­nio?

A. BAGDONAS (LSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, tai, ma­nau, nė­ra pras­mės pri­sta­ty­ti.

PIRMININKAS. Ne­be­ko­men­tuo­ja­te. Su­tin­ka­te su ko­mi­te­to nuo­mo­ne?

A. BAGDONAS (LSF). Ži­no­ma.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me, ačiū. Dėl 6, 7, 8 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra. At­si­pra­šau, yra…

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Dėl 8 straips­nio yra D. Krei­vio ir K. Star­ke­vi­čiaus. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ne­ky­la klau­si­mų. Mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dar ki­ta yra dėl to pa­ties straips­nio K. Star­ke­vi­čiaus.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip. Taip pat yra ko­mi­te­tas pri­ta­ręs ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Da­bar Sei­mo na­rių L. Sa­vic­ko ir A. Bag­do­no pa­siū­ly­mui yra pri­tar­ta iš da­lies. Kaip, ko­le­gos, ku­rie tei­kia­te pa­siū­ly­mą, su­tin­ka­te?

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ben­dru su­ta­ri­mu yra pri­tar­ta.

A. BAGDONAS (LSF). Ten­ki­na pri­ta­ri­mas iš da­lies. Ačiū.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ga­li­me pri­tar­ti ši­tam straips­niui su ko­mi­te­to iš­va­da? Taip. Ačiū. Dėl 9 straips­nio nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū.

10 straips­nis. Tu­ri­me ko­le­gų L. Girs­kie­nės ir V. Ąžuo­lo pa­siū­ly­mą. Gal ga­li­te, ko­le­gos, pri­sta­ty­ti? Yra ir L. Girs­kie­nė, ir V. Ąžuo­las. Ku­ris pri­sta­tys? Li­gi­ta, pra­šau. Įdė­ki­te kor­te­lę.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Mū­sų pa­siū­ly­mas yra su­si­jęs su sa­vi­val­dy­bė­mis, ku­rios šiuo me­tu yra eli­mi­nuo­ja­mos iš ener­ge­ti­nių ben­dri­jų kū­ri­mo pro­ce­so. Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės jau bu­vo re­zer­va­vu­sios skly­pus ir nu­si­ma­čiu­sios in­ves­ti­ci­jas, kad ga­lė­tų kur­ti ener­ge­ti­nes ben­dri­jas ir pa­čios ap­si­rū­pin­ti elek­tros ener­gi­ja, bet šiuo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu di­de­lės sa­vi­val­dy­bių įmo­nės, ge­ne­ruo­jan­čios pel­ną, yra pa­ša­li­na­mos iš ener­ge­ti­nių ben­dri­jų kū­ri­mo pro­ce­so. Ma­no pa­siū­ly­mas yra su­si­jęs su tuo.

PIRMININKAS. Taip, ačiū, ko­le­ge. Ar yra 29, ku­rie pa­lai­ky­tų ši­tą tei­ki­mą, siū­ly­mą? Na, pa­bal­suo­ja­me.

Už yra tik 22, tai pa­siū­ly­mas ne­svars­to­mas. Taip. Dėl ve­di­mo tvar­kos ar?.. Taip, D. Krei­vys dėl ve­di­mo tvar­kos.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad sa­vi­val­dy­bės nė­ra eli­mi­nuo­ja­mos. Pa­p­ras­čiau­siai di­de­lės sa­vi­val­dy­bių įmo­nės pa­gal reg­la­men­tą, Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tą, ne­ga­li da­ly­vau­ti – tu­ri­me vi­sus iš­aiš­ki­ni­mus. Ta­čiau di­de­lės sa­vi­val­dy­bių įmo­nės ga­li da­ly­vau­ti PEBʼuo­se, pi­lie­čių ener­ge­ti­nė­se ben­dri­jo­se, ir PEBʼams ly­giai taip pat kaip ener­ge­ti­nėms ben­dri­joms bus duo­da­ma pa­ra­ma.

PIRMININKAS. Aš ma­nau, kad ko­le­gos tu­ri tei­sę siū­ly­ti sa­vo pa­tai­sy­mus, o mes čia spren­džia­me. Aš ma­nau, kad vi­si tie da­ly­kai bu­vo pa­kar­to­ti ne kar­tą. Ge­rai, bet jau spren­di­mas pri­im­tas, ne­svars­to­me šių pa­siū­ly­mų.

Yra dar K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Tai ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me.“) Ačiū. Ir yra L. Na­gie­nės pa­siū­ly­mas. Taip, ko­le­ge Lai­ma, pri­sta­ty­ki­te. Taip, pra­šau.

L. NAGIENĖ (DFVL). Pa­lau­ki­te, aš la­bai at­si­pra­šau, tu­riu at­si­da­ry­ti.

PIRMININKAS. Ne­ran­da dar, tuoj.

L. NAGIENĖ (DFVL). Tuoj, ieš­kau pa­ti.

PIRMININKAS. Taip, Lai­ma, ar ne?

L. NAGIENĖ (DFVL). Aš tuoj, se­kun­dę, žiū­riu, ne­be­at­si­me­nu. Aha, dėl ap­skai­tos at­si­skai­ty­mo už… Gry­na­sis at­si­skai­ty­mas. Čia mū­sų yra siū­ly­mas iš­brauk­ti, kad bui­ti­niam ga­mi­nan­čiam var­to­to­jui, ku­ris tu­ri tei­sę, val­do ar ki­tais tei­sė­tais pa­grin­dais val­do vė­jo elek­tri­nę ar jos da­lį… Siū­lo­me iš­brauk­ti, nes yra iš­skir­ti­nai kaž­ko­dėl gry­na­sis at­si­skai­ty­mas ne­tai­ko­mas vė­jo jė­gai­nėms. To­dėl siū­lo­me, kad bū­tų vie­no­dos są­ly­gos vi­siems. Toks ma­no es­mi­nis pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Taip, ar yra?.. Pa­bal­suo­ki­me dėl 29. Pa­tik­rin­ki­me vis tiek.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš ga­lė­čiau pa­aiš­kin­ti, bet jei­gu ne­rei­kia, tai…

PIRMININKAS. Taip, yra 35. 35 – už. Tai Lai­mos pa­siū­ly­mas yra svars­to­mas. Po­nios L. Na­gie­nės pa­siū­ly­mas yra svars­to­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas neat­si­žvel­gė ben­dru su­ta­ri­mu į siū­ly­mą bui­ti­niams var­to­to­jams leis­ti pa­si­rink­ti ap­skai­tos mo­de­lį vė­jo elek­tri­nė­se, ne­di­fe­ren­ci­juo­jant gry­no­jo at­si­skai­ty­mo tai­ky­mo pa­gal val­do­mos at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių elek­tri­nės ar jos da­lies rū­šį. Pa­žy­mė­ti­na, kad vė­jo elek­tri­nės, pa­ly­gin­ti su sau­lės švie­sos ener­gi­jos elek­tri­nė­mis, ge­ne­ruo­ja di­des­nius elek­tros ener­gi­jos kie­kius. Iš tik­rų­jų mū­sų kon­cep­ci­ja, pa­si­rink­ta ko­mi­te­to ir mi­nis­te­ri­jos, kad gry­na­sis at­si­skai­ty­mas yra tik su sau­le… ir ga­mi­nan­tiems var­to­to­jams, nes pa­tys ži­no­me, kad sau­lės elek­tri­nė­se yra kri­ti­mai že­myn, aukš­tyn, o čia, ga­li­ma sa­ky­ti, ban­gelė. Čia yra nau­jas bū­das, nes iki da­bar ga­mi­nan­tys var­to­to­jai ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti sau­lės pro­jek­tuo­se.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Vis tiek tur­būt tu­rė­si­me bal­suo­ti. Prieš pa­siū­ly­mą kal­ba D. Krei­vys. Pra­šau.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­ri­me ga­mi­nan­čio var­to­to­jo sche­mą, ku­ri yra tai­ko­ma sau­lės ener­ge­ti­kai. Šian­dien ir taip mes gir­di­me dau­gy­bę skun­dų, ypač iš tie­kė­jų, ku­rie tu­ri aku­mu­liuo­ti vi­są ši­tą ener­ge­ti­ką ir su­kaup­ti, pas­kui iš­da­lin­ti žmo­nėms me­tų bė­gy­je. Ne­plė­si­me tos sche­mos iki tiek, kol ji­nai vi­siems iš­sprogs ir ta­da ne­tu­rė­si­me nė vie­nam nor­ma­lios sche­mos ga­mi­nan­čio var­to­to­jo ir vi­si ei­si­me į rin­ką.

PIRMININKAS. Ačiū, bal­suo­ja­me. Dar už kal­ba A. Skar­džius. Pra­šau, Ar­tū­rai.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Na, aki­vaiz­du da­bar pa­si­klau­sius ger­bia­mo ener­ge­ti­kos mi­nist­ro D. Krei­vio, ma­ty­ti, kad ši val­džia įjun­gė ran­ki­nį stab­dį, už­trau­kė at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos plėt­rai to­dėl, kad di­die­siems tin­klų nau­do­to­jams ne­be­lie­ka to pra­lai­du­mo ir dar mai­šo čia kaž­ko­kia, na, smul­kmė, kaž­ko­kie smul­kūs elek­tros ga­min­to­jai, nors vi­sai ne­se­niai ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nist­rė I. Ži­lie­nė kaip pri­ori­te­tą čia, Sei­me, pri­sta­tė, kad kiek­vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis taps elek­tros ga­min­to­ju ir bus su­da­ry­tos pa­čios ge­riau­sios są­ly­gos. Pra­bė­go ne­pil­ni dve­ji me­tai ir ma­to­me, kad kas bu­vo pri­ori­te­tas, vir­to stab­džiu. Dėl to Vals­ty­bės kon­t­ro­lė yra vi­siš­kai tei­si, kad at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos plėt­ra tie­siog buk­suo­ja, kad ji­nai su­sto­ju­si ir ne­vyks­ta tas, kas tu­rė­jo vyk­ti ir pa­gal šios Vy­riau­sy­bės pla­nus, ir pa­gal mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mus. Tai ne­rei­kia… Rei­kia pa­žiū­rė­ti į veid­ro­dį, mi­nist­re.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos, dėl ger­bia­mos Lai­mos pa­siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už, kas ko­mi­te­to nuo­mo­nei, bal­suo­ja prieš ar­ba ki­taip.

Bal­sa­vo 88: už – 30, prieš – 35, su­si­lai­kė 23. De­ja, ko­le­gės pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – L. Na­gie­nė. Pra­šau.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Vis dėl­to no­rė­tų­si pa­sa­ky­ti, kur kon­ku­ren­ci­ja, kur yra Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos iš­va­da? Tai yra pa­žeis­tos kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gos. Jūs net ne­tu­ri­te iš­va­dos.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je jums bu­vo iš­aiš­kin­ta, kad Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos iš­va­da bu­vo.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, spren­di­mas jau pri­im­tas, ne­be­si­gin­čy­ki­me.

Yra Sei­mo na­rio K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas pa­pil­dy­ti pro­jek­tą 11 straips­niu. Pra­šau pa­ko­men­tuo­ti.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs ben­dru su­ta­ri­mu su ko­mi­te­to pa­siū­ly­mu.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti su ko­mi­te­to re­dak­ci­ja? Ačiū, pri­tar­ta. Di­de­lis straips­nis.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. 12 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Gal ga­li­me pri­tar­ti ne­be­ko­men­tuo­da­mi? Ačiū, pri­tar­ta.

Taip pat yra V. Ąžuo­lo pa­siū­ly­mas. Pra­šau, ger­bia­mas ko­le­ga.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų pa­siū­ly­mas la­bai pa­pras­tas. Anks­tes­nė tvar­ka žmo­nėms ga­ran­ta­vo kon­sti­tu­ci­nes tei­ses į sa­vo tur­tą, Ak­me­nės pa­vyz­dys: „Ene­fi­tas“ pa­sta­tė 17 vė­jo jė­gai­nių, ga­vęs iš vi­sų že­mės sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mus ir iš­mo­kė­jęs jiems kom­pen­sa­ci­jas. Da­bar tos tei­sės yra iš žmo­nių at­im­tos ir net ne­bė­ra jo­kios kom­pen­sa­ci­jos mo­ka­mos, tik pa­gal ge­rą no­rą – no­ri­me ar ne. Šis pa­siū­ly­mas su­grą­žin­tų žmo­nes į kon­sti­tu­ci­nę vals­ty­bę, kur ta­vo tur­tas yra sau­go­mas ir gi­na­mas Kon­sti­tu­ci­jos. Bet jei­gu to ne­bus nu­bal­suo­ta, tai tos kon­sti­tu­ci­nės tei­sės ir to­liau iš žmo­nių bus at­im­tos. Vien dėl to rei­kia nu­bal­suo­ti, kad bū­tų gau­na­mas su­ti­ki­mas tų as­me­nų, ku­rių tur­tas pa­ten­ka į ap­sau­gos zo­nas ir bus ap­ri­bo­tos jų ga­li­my­bės sa­vo tur­tu dis­po­nuo­ti.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip, iš tik­rų­jų ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu ne­pri­ta­rė. At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 49 straips­nio 14 da­ly­je yra reg­la­men­tuo­tas tik že­mės skly­pų sa­vi­nin­kų in­for­ma­vi­mas ir prieš­ta­ra­vi­mų reiš­ki­mas vie­no vė­jo elek­tri­nės stie­bo aukš­čio at­stu­mu. At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 49 straips­nio 15 da­ly­je reg­la­men­tuo­tas in­for­ma­vi­mas dėl pa­sta­tų, dėl že­mės skly­pų at­stu­mu nuo 1 hek­ta­ro iki ke­tu­rių vė­jo elek­tri­nės stie­bų. Iš tik­rų­jų rei­ka­lin­gi raš­tiš­ki, dar yra pri­dė­ta, kad ir spau­dos pra­ne­ši­mai. Ir tik­rai ge­res­nės są­ly­gos yra su­da­ro­mos pa­ten­kan­čioms gy­ven­vie­tėms ir pa­ten­kan­tiems į ap­sau­gos zo­ną gy­ven­to­jams, ku­rių bus. Aš čia į de­ta­les ne­si­lei­siu. Mes ko­mi­te­te ati­džiai nag­ri­nė­jo­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ačiū, ko­le­ga. Yra 29 pa­lai­kan­tys? Pra­šau bal­suo­ti. Taip, 29 yra. Pra­šau už. Pa­siū­ly­mas yra svars­to­mas. Dar kar­tą pra­šau.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Da­bar kal­ba­me už.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Kal­bė­siu už, nes jau svars­ty­mo sta­di­jo­je mi­nė­jau, kad taip elg­da­vo­si tik bol­še­vi­kai, kai šven­tą žmo­gaus nuo­sa­vy­bę, ga­ran­tuo­tą jam Kon­sti­tu­ci­jos, tie­siog dėl kaž­ko­kių gru­pi­nių in­te­re­sų ar dėl ver­slo in­te­re­sų stai­ga ap­ri­bo­ja dis­po­na­vi­mą že­me. Ne­ga­li žmo­nės ta­da sta­ty­tis to­se zo­no­se, ne­ga­li dis­po­nuo­ti pil­nai sa­vo tu­ri­mu tur­tu vien dėl to, kad kaž­kas su­ma­nė čia įkal­ti kaž­ko­kį stul­pą ir ten suk­tų­si vė­jo jė­gai­nė. Taip, la­bai svar­būs ten pro­jek­tai, rei­kia di­din­ti na­cio­na­li­nę ge­ne­ra­ci­ją. Aiš­ku, ga­lė­tų pa­gal­vo­ti ir pats mo­no­po­li­nin­kas „Ig­ni­tis“ – ne kiš­ti mi­li­jar­dus į Ry­gos įlan­ką, o čia kur­ti tuos pa­jė­gu­mus. Bet at­im­ti iš žmo­nių jų nuo­sa­vy­bę to­kia sub­ti­lia for­ma, in­for­muo­jant kaž­ko­kia­me vie­ti­nia­me laik­raš­tu­ke ar cen­tri­nia­me laik­raš­ty­je…

Ačiū Die­vui, pa­vy­ko pa­tai­sy­ti, kad dar raš­tu ga­lė­tų in­for­muo­ti že­mės sa­vi­nin­ką. Net ir to da­ry­ti ne­bu­vo ke­ti­na­ma. Aš ma­tau tar­na­vi­mą tik iš­skir­ti­nei ener­ge­ti­kų gru­pei, mo­no­po­li­nin­kams. Žmo­nių nuo­sa­vy­bė vi­sai ne­svar­bi. Net že­mė, dėl ku­rios lie­tu­viai nuo se­no ir sa­va­no­riai tar­pu­ka­riu ko­vo­jo vien už tą že­mės ga­ba­lė­lį, kad ga­lė­tų tu­rė­ti, da­bar yra kon­ser­va­to­rių nu­sa­vi­na­ma to­kiu pa­pras­tu bū­du. Pri­mi­ty­viu, net vul­ga­riu. Ne­ga­li­ma taip elg­tis su žmo­nių nuo­sa­vy­be.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš kal­ba S. Gent­vi­las. Pra­šau, Si­mo­nai.

S. GENTVILAS (LSF). Iki šio įsta­ty­mo (…) ar­ba pro­ver­žio pa­ke­to ga­lio­jo sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­nos, jos ir­gi ne­la­bai bu­vo de­ri­na­mos su že­mės sa­vi­nin­kais. Jos tie­siog bu­vo įre­gist­ruo­ja­mos, ypač kai tai bu­vo vie­šo­jo in­te­re­so var­du. Nei čia kon­ser­va­to­rių, nei čia ko. Yra aiš­kus vie­ša­sis at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos in­te­re­sas.

Dau­gu­ma že­mės sa­vi­nin­kų džiau­gia­si tais su­si­ta­ri­mais, ypač ūki­nin­kai. Bu­vęs Ūki­nin­kų są­jun­gos jū­sų ko­le­ga J. Tal­man­tas man kuž­da, sa­ko, brač, taip ge­rai ūki­nin­kams, kad, ži­no­te, net že­mės ūkiu kar­tais ne­be­rei­kia už­si­im­ti. Ne­da­ry­ki­me dra­mos. Iš tik­rų­jų iš­lai­ky­ti prin­ci­pai tiek dėl gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų, tiek ūki­nin­kams yra tik­rai pa­ran­ku tu­rė­ti vė­jo ener­ge­ti­ką gre­ti­my­bė­se.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me dėl V. Ąžuo­lo pa­siū­ly­mo. Kas pa­lai­ko­te pa­siū­ly­mą – už, kas už ko­mi­te­to nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 87: už – 28, prieš – 31, su­si­lai­kė 28. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Va­liau, pra­šau.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų ge­rai, ko­le­ga, pa­ste­bė­jo, bol­še­vi­kai tik­tai taip da­ry­da­vo. Jūs iš že­mės sa­vi­nin­kų at­ėmė­te ga­li­my­bę sa­vo skly­pe sta­ty­ti. Gy­ve­na­mo­jo na­mo ne­ga­lės sta­ty­ti, sta­ti­nių ne­ga­lės sta­ty­ti tol, kol ša­lia sto­vės vė­jo jė­gai­nė. Jūs at­ėmė­te kon­sti­tu­ci­nę tei­sę į sa­vo tur­tą. Apie ką jūs čia šne­ka­te? Ko­kie ten ūki­nin­kai džiau­gia­si? Jei­gu jis par­da­vė sa­vo že­mes vė­ji­nin­kams, te­gu džiau­gia­si, bet jis par­da­vė. O ką da­ry­ti žmo­gui, ku­ris ne­no­ri nie­kam nie­ko par­duo­ti, o pats pa­si­sta­ty­ti ten sta­ti­nį? Bet 50 me­tų jūs iš jų at­ėmė­te tei­sę sta­ty­ti. Džiau­ki­tės.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Jo su­ti­ki­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, re­pli­kos iš­sa­ky­tos. Ko­le­gos, čia man sig­na­li­zuo­ja, kad aš kai ku­riais at­ve­jais ne­aiš­kiai su­for­mu­la­vau. Bet, man ro­dos, aš at­si­klau­siau, kai yra ko­mi­te­to pri­ta­ri­mas ar­ba pri­tar­ti iš da­lies, at­si­klaus­da­vau ren­gė­jų. Mes su­pra­to­me, kad yra pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ko­mi­te­to va­lia, ben­dru su­ta­ri­mu, at­si­klau­sus. Tai aš dar kar­tą ak­cen­tuo­ju, kad vi­si straips­niai yra pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. (Bal­sai sa­lė­je) Kaip ko­mi­te­tas, taip.

Žy­giuo­ja­me to­liau. Dar yra Sei­mo na­rio K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas pa­keis­ti 12 straips­nį ir jį iš­dės­ty­ti. Pra­šau, ger­bia­mas Ka­zy.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip, ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ge­rai, re­dak­ci­niai pa­tai­sy­mai. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl 13 straips­nio nė­ra pa­siū­ly­mų. Dėl 14 straips­nio yra A. Kup­čins­ko pa­siū­ly­mas. Ger­bia­mas An­driau, no­rė­si­te pri­sta­ty­ti? Pra­šau.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Jam yra pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Jei­gu ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu, tai…

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pra­ne­šė­jas?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Su­tin­ku.

PIRMININKAS. Pri­ta­ria­te?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Aš ne pra­ne­šė­jas, to­je kny­go­je ne­fi­gū­ra­vau.

PIRMININKAS. Kaip sa­ko­te?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). To­je kny­go­je ne­fi­gū­ra­vau, apie pra­ne­šė­ją.

PIRMININKAS. Vis tiek ne­su­pra­tau. At­si­pra­šau.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Yra pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu ta­vo pa­siū­ly­mui, čia kur kal­ba­me apie miš­kus. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Tai ko­mi­te­to spren­di­mui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū. Taip pat yra V. Ąžuo­lo pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas… Ne­bė­ra pras­mės.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Jie iš tik­rų­jų yra su­si­ję, tai jei­gu vie­nam ne­pri­tar­ta, tai ir ki­tam.

PIRMININKAS. Ge­rai, aiš­ku, ačiū. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Ne­be­ak­tu­a­lu. Ir yra dar L. Na­gie­nės pa­siū­ly­mas. Po­nia Lai­ma, pra­šau.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų kal­bu apie šį įsta­ty­mą, šio įsta­ty­mo pa­tai­sos ati­tik­tį svei­ka­tos sau­gos rei­ka­la­vi­mui. Te­ko su­si­ra­ši­nė­ti su Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja, su Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tru ir vie­nas nuo ki­to mė­to tą ak­me­nu­ką, man ne­pri­klau­so ir taip to­liau. To­dėl mes siū­lo­me įra­šy­ti pa­pras­tą da­ly­ką, kad „ati­tik­tis vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos rei­ka­la­vi­mams nu­sta­to­ma svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka“, nes mi­nist­ras sa­ko, tu­riu raš­tus, man ne­pri­klau­so, kreip­ki­tės į ki­tą ins­ti­tu­ci­ją. Iš tik­rų­jų, jei­gu įsta­ty­me yra įra­šy­ta, tai tu­ri bū­ti kur nors pa­tvir­tin­ta tvar­ka. Ne­su­pra­tau, ko­dėl ne­pri­ta­rė ko­mi­te­tas.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar yra 29? Bal­suo­ja­me. Taip, už – 31. Taip, yra, svars­to­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nę pra­šau pri­min­ti. Pa­ko­men­tuo­ki­te.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Da­bar reg­la­men­tuo­ti pa­siū­ly­mai vi­siš­kai ati­tin­ka vi­sus rei­ka­la­vi­mus.

PIRMININKAS. Aiš­ku. Už, prieš kal­ban­čių nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti.

Už – 31, prieš – 30, su­si­lai­kė 26. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas Sei­mo na­rio V. Ąžuo­lo pa­siū­ly­mas. Va­liau! Tas pats, čia ir­gi su­si­ję? Ge­rai, ne­svar­s­to­me V. Ąžuo­lo pa­siū­ly­mo. Vi­sų pa­siū­ly­mų ne­svars­to­me. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to spren­di­mui ne­pri­tar­ti? Ačiū.

Dar yra A. Kup­čins­ko pa­siū­ly­mas dėl miš­kų ūkio pa­skir­ties že­mės.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, tai pa­si­sku­bin­ki­me.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Su­tin­ka­te su ko­mi­te­tu. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Vi­sam 14 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū.

Dėl 15 straips­nio pa­kei­ti­mų nė­ra. Dėl 16 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ir ko­le­gos K. Star­ke­vi­čiaus 16 straips­nio nau­ja re­dak­ci­ja. Pra­šom, ger­bia­mas Ka­zy.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas nau­jai re­dak­ci­jai yra pri­ta­ręs ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti 16 straips­niui? Jei­gu mes ap­si­spren­dė­me dėl ko­le­gos Ka­zio pa­siū­ly­mo, ta­da, man sa­ko, rei­kė­tų ne­bal­suo­ti dėl A. Pet­ro­šiaus pa­siū­ly­mo. Ge­rai, ko­le­ga. Te­gu pri­sta­to sa­vo pa­siū­ly­mą. A. Pet­ro­šius. Pra­šom. Įjun­giau. Taip, Aud­riau.

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Iš tik­rų­jų tru­pu­tė­lį šio­kią to­kią pa­skai­tą per­skai­ty­si­me. Čia klau­si­mas yra su­si­jęs su tuo as­pek­tu, ku­rį pri­sta­tė L. Girs­kie­nė. Tu­ri­me ke­lių rū­šių Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tus. Reg­la­men­tas yra tie­sio­gi­nio tai­ky­mo ir tai­ko­mas vi­sa ap­im­ti­mi. Di­rek­ty­va yra pri­va­lo­ma vals­ty­bei na­rei re­zul­ta­to, ku­rį rei­kia pa­siek­ti, at­žvil­giu. Žiū­rint į di­rek­ty­vą, ši­tie re­zul­ta­tai yra su­for­mu­luo­ti pa­bai­go­je, yra su­si­ję su iš­me­ti­mais ir at­si­nau­ji­nan­čia ener­ge­ti­ka. O vi­sa dės­to­mo­ji da­lis pri­klau­so nuo vals­ty­bės na­rės ir mes ne­pri­va­lo­me per­kel­ti di­rek­ty­vos taip žo­dis į žo­dį, kaip ji­nai yra su­for­mu­luo­ta.

Da­bar ke­liau­jant prie di­rek­ty­vos teks­to. At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­gi­jos ben­dri­ja yra ju­ri­di­nis as­muo, ten kal­ba­ma apie sa­va­no­riš­ku­mą, tai yra pir­mas as­pek­tas. Ant­ras as­pek­tas, kai ak­ci­nin­kai ar­ba na­riai yra fi­zi­niai as­me­nys, ma­žos, vi­du­ti­nės įmo­nės ar­ba vie­tos val­džios in­sti­tu­ci­jos, įskai­tant sa­vi­val­dy­bes. Pa­čio­je di­rek­ty­vo­je nė­ra jo­kių ap­ri­bo­ji­mų nei dėl sa­vi­val­dy­bių dy­džio, nė­ra jo­kios kal­bos apie įmo­nės iš­ves­ti­nius sub­jek­tus. Mi­nis­te­ri­ja šiuo at­ve­ju kon­sul­ta­vo­si su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ku­ri pa­ti iš­aiš­ki­ni­mo ga­le pa­tei­kė, kad ji nė­ra ofi­cia­li ins­ti­tu­ci­ja, ga­lin­ti teik­ti iš­aiš­ki­ni­mą ši­tais klau­si­mais.

Iki šiol tu­rė­jo­me reg­la­men­ta­vi­mą, pa­gal ku­rį sa­vi­val­dy­bių įmo­nės tu­rė­jo ga­li­my­bę da­ly­vau­ti at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­gi­jos ben­dri­jo­se. Yra pa­da­ry­ti di­de­li pa­ren­gia­mie­ji dar­bai. At­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bė­se yra su­si­bur­ta į tas ben­dri­jas, lau­kia­ma tik­tai fi­na­li­nių do­ku­men­tų už­pil­dy­mo. Yra at­lik­ti skai­čia­vi­mai, yra pa­si­da­lin­tos kvo­tos ir ki­ti da­ly­kai. Ir štai da­bar mes su­gal­vo­jo­me, kad rei­kia pa­keis­ti reg­la­men­ta­vi­mą, nes esą di­rek­ty­va mus įpa­rei­go­ja.

Tai pir­miau­sia di­rek­ty­va ne­įpa­rei­go­ja, di­rek­ty­vo­je nė­ra tų ri­bų, įpa­rei­go­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ne­ofi­cia­lus iš­aiš­ki­ni­mas, o mes tu­rė­tu­me orien­tuo­tis į re­zul­ta­tą. Tai šian­dien aš ne­la­bai su­pran­tu, ko­dėl ma­žos ir vi­du­ti­nės įmo­nės iš pri­va­taus sub­jek­to, iš pri­va­taus ver­slo ga­li da­ly­vau­ti, o vals­ty­bi­nių sub­jek­tų, nors ir sa­ko­ma, kad ma­žos ir vi­du­ti­nės įmo­nės ga­lė­tų da­ly­vau­ti, jei­gu ati­tin­ka smul­kaus ir vi­du­ti­nio…

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). …ver­slo kon­cep­tą, da­ly­vau­ti taip pat ne­ga­li, nes vi­sos vals­ty­bi­nės įmo­nės pa­žei­džia są­ly­gą, sa­vi­val­dy­bės ir vals­ty­bės įmo­nės 25 % vir­ši­ja ak­ci­nį pa­ke­tą, to­dėl joms yra už­ker­ta­mas ke­lias. Yra nu­ro­do­ma, kad sa­vi­val­dy­bės įmo­nės ga­lės da­ly­vau­ti pi­lie­čių ener­ge­ti­nė­se ben­dri­jo­se, esą yra tas pats.

PIRMININKAS. Ko­le­ga, lai­kas.

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). Aš pa­bai­giau.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ką aš ga­lė­čiau pa­ko­men­tuo­ti? Mes jau bal­sa­vo­me. Ana­lo­giš­kas pa­siū­ly­mas V. Ąžuo­lo ir L. Girs­kie­nės. Čia jau net ne­rei­kė­jo dis­ku­tuo­ti ir bal­suo­ti ne­rei­kia.

PIRMININKAS. Kaip sa­ko­ma, ko­le­ga tu­ri tei­sę iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę. Bet fak­tai ro­do, kad jau dėl to bu­vo­me bal­sa­vę, bal­suo­ti ne­rei­kia. Pra­šom. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Pet­ro­šius.

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, nu­sto­ki­me apei­di­nė­ti. Vis­kas ge­rai. Aš su­pran­tu, kad re­zul­ta­tas, ma­tyt, bus toks, koks su­pla­nuo­ta, bet pa­siū­ly­mo es­mė yra ki­to­kia. Pa­siū­ly­mo es­mė yra nu­ma­ty­ti per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, per ku­rį tos įmo­nės, ku­rios pra­dė­jo pro­ce­dū­ras iki įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo, tu­rė­tų ga­li­my­bę jas baig­ti pa­gal se­ną re­dak­ci­ją, pa­gal tei­sė­tus lū­kes­čius, o tos, ku­rios ne­spė­jo, gy­ven­tų pa­gal nau­ją re­dak­ci­ją. Pa­siū­ly­mas yra tru­pu­tė­lį ki­toks.

PIRMININKAS. Sa­vo es­me jis ki­toks, bet es­me yra toks pat. Tai dėl to ir..

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ga­li­me bal­suo­ti, bet iš tik­rų­jų…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau bal­suo­ti vis tik dėl pa­siū­ly­mų. Kas pri­ta­ria­te ko­le­gos A. Pet­ro­šiaus?.. Aš jau ne­be­klau­siu, ar 29 yra. Aš ma­nau, kad bu­vo. Už ko­le­gos A. Pe­­tro­šiaus pa­siū­ly­mą.

Taip: už – 31, prieš – 6, su­si­lai­kė 46. Ne­pri­tar­ta pa­siū­ly­mui. Li­ko ko­mi­te­to spren­di­mas.

Visam straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Ir yra K. Star­ke­vi­čiaus re­dak­ci­ja, ko­re­guo­tas pa­va­di­ni­mas – „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 13…“, nau­jas punk­tas. Čia yra nau­jas straips­nis įves­tas, tas įtrauk­tas. Čia 22 straips­nis. Taip, ga­li­me pri­tar­ti? Taip.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Čia tech­ni­nis gry­nai.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas Ka­zy. Da­bar dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Jūs jau at­li­ko­te sa­vo mi­si­ją. Taip, už kal­ba A. Bag­do­nas. Pra­šau.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Tai, ger­bia­mi ko­le­gos, šiuo At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma iš­kel­ti di­des­nius tiks­lus, ku­riuos Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja yra pa­si­ruo­šu­si įgy­ven­din­ti iki 2030 me­tų. Nu­sta­ty­tos pri­ori­te­ti­nės gru­pės, ku­rioms pri­ori­te­to tvar­ka bus su­tei­kia­mi lais­vi tin­klų pra­lai­du­mai. Taip pat sie­kia­ma už­tik­rin­ti, kad as­me­nų, pri­ori­te­to tvar­ka ga­vu­sių lais­vus pra­lai­du­mus (pa­vyz­džiui, ga­mi­nan­čių var­to­to­jų), veik­la… ne­pra­dės vyk­dy­ti ga­min­to­jo veik­los (to­kiai veik­lai tai­ko­mos ki­to­kios są­ly­gos).

Vie­nas iš tiks­lų yra už­tik­rin­ti dar­nią ir su­ba­lan­suo­tą at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos iš­tek­lius nau­do­jan­čių elek­tri­nių plėt­rą. Kai elek­tros ener­gi­jos ga­my­ba vyk­do­ma sa­vo reik­mėms ir ūkio po­rei­kiams, reg­la­men­tuo­ja­mas nau­jas elek­tros ener­gi­jos, pa­ga­min­tos iš at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių, ap­skai­tos mo­de­lis, tai­kant gry­ną­jį at­si­skai­ty­mą, šio mo­de­lio są­vo­ka, veik­los prin­ci­pai, as­me­nys, ku­riems šis mo­de­lis bū­tų tai­ko­mas. Sie­kia­ma už­tik­rin­ti, ne­pai­sant že­mės skly­po pa­skir­ties, kad vi­sų že­mės skly­pų sa­vi­nin­kai bū­tų infor­muo­ja­mi apie pla­nuo­ja­mą di­des­nę kaip 30 ki­lo­va­tų įreng­tos ga­lios elek­tri­nių sta­ty­bą.

Ir pa­bai­gai, ne­pai­sant vi­sų aist­rų, šis pa­ke­tas yra kom­pro­mi­si­nis – yra at­liep­ta tiek ga­mi­nan­čių var­to­to­jų, tiek in­ves­tuo­to­jų in­te­re­sai. To­dėl kvie­čiu tik­rai pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rio lau­kia, kaip ir mi­nė­jau, mi­nė­tos gru­pės as­me­nų. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Prieš su­teik­da­mas žo­dį ger­bia­mam A. Skar­džiui, in­for­muo­ju, kad yra pa­si­bai­gęs bal­sa­vi­mo lan­gas, bet pra­tę­siu bal­sa­vi­mo lan­gą iki tol, kol ap­svars­ty­si­me vi­są ener­ge­ti­kos pa­ke­tą, o ta­da nu­sprę­si­me to­liau. Ge­rai? Tai pra­šom, ger­bia­mas Ar­tū­rai, – prieš.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš­ties ko­le­ga, kal­bė­jęs už, ma­nau, pa­bai­gė tuo, kad že­mės sa­vi­nin­kai bus in­for­muo­ti. Tai ne­už­ten­ka, kad nu­sa­vin­tum jo nuo­sa­vy­bę… dis­po­nuo­ti že­me, kad tau at­si­ran­da ap­ri­bo­ji­mai dis­po­nuo­ti sa­vo tur­tu, kad tu ne­ga­lė­si vys­ty­ti gy­ve­na­mo­sios sta­ty­bos (ir taip to­liau) sa­vo skly­pe, nes kaž­koks ver­sli­nin­kas ten ga­mins elek­trą vė­jo jė­gai­nė­je. Tai vėl­gi man tai ne­su­pran­ta­ma.

Man ne­su­pran­ta­ma ir to­kie da­ly­kai, kad po įvy­ku­sio kon­kur­so dėl jū­ri­nio vė­jo, stai­ga at­si­ran­da no­ras pa­keis­ti tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą. Ta­da lo­bis­tai iš to vals­ty­bi­nio mo­no­po­li­nin­ko, ku­ris yra pri­va­tus ju­ri­di­nis as­muo (ka­dan­gi 25 % val­do pri­va­tūs as­me­nys), bel­džia­si į ko­mi­te­to du­ris. Kad pa­ti mi­nis­te­ri­ja jau ta­po kaip už­sa­ky­mų sta­las, vyk­dan­tis pri­va­taus ju­ri­di­nio as­mens pa­gei­da­vi­mus, ne­dek­la­ruo­jan­čio sa­vęs kaip lo­bis­to, ir nei mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai, nei pats mi­nist­ras ne­dek­la­ruo­ja šio lo­bis­to in­te­re­sų. Aš pa­ci­tuo­siu, po­no M. Lin­gės ko­mi­te­te spa­lio 12 die­ną svars­ty­ta, kai vie­nas lo­bis­tas, at­ėjęs iš „Ig­ni­čio“, pra­šė leng­va­tų vė­jo elek­tri­nėms jū­ro­je iš­plės­ti – iš te­ri­to­ri­nės jū­ros į iš­skir­ti­nę eko­no­mi­nę zo­ną, ne­va bū­tent Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pra­žiop­so­jo to­kį da­ly­ką. Na, se­niai to­kius žmo­nes tu­rė­jo iš­ves­ti su ant­ran­kiais at­ėję iš STT, nes tai yra ab­so­liu­tus lo­biz­mas.

Mes ma­to­me, kad žmo­nių tei­sės ir in­te­re­sai yra pa­mi­na­mi var­dan mo­no­po­li­nin­ko la­bai kil­nių tiks­lų. Jis per kri­zę ne­ma­tė rei­ka­lo gel­bė­ti, o kai tik su­si­kro­vė mi­li­jo­nus iš tų pa­čių mo­kes­čių mo­kė­to­jų per do­ta­ci­jas, da­bar in­ves­tuo­ja į ki­tą vals­ty­bę tam, kad ten di­din­tų ener­ge­ti­kos pa­jė­gu­mus. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Už kal­bės K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Iš ko­le­gų iš­gir­do­me tam tik­rų bai­mių, nuo­gąs­ta­vi­mų, ta­čiau mes dis­ku­si­jo­se su vi­sais, su vi­so­mis pu­sė­mis iš tik­rų­jų iš­gir­do­me ki­taip, kad lau­kia šio įsta­ty­mo. Dėl ko jo lau­kia? Di­di­na­mos at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­gi­jos da­lies am­bi­ci­jos – iki 2030 me­tų ben­dras ener­gi­jos su­var­to­ji­mas nuo 50 iki 70 %, elek­tros ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je – nuo 70 iki 100 %, ver­slo ga­mi­nan­tiems var­to­to­jams su­tei­kia­ma ga­li­my­bė nau­do­tis gry­no­jo at­si­skai­ty­mo mo­de­liu, kai į tin­klą pa­tie­kia­ma sau­go­ti per­tek­li­nė elek­tros ener­gi­ja ap­skai­to­ma ne ki­lo­vat­va­lan­dė­mis, o eu­rais. Tai su­da­ro ga­li­my­bę ver­slo ga­mi­nan­čiam var­to­to­jui ma­žin­ti elek­tros ener­gi­jos var­to­ji­mo są­skai­tas, re­a­li­zuo­ti sa­vo pa­ga­min­tą elek­tros ener­gi­ją.

Pa­žy­mė­ti­na, kad šis at­si­skai­ty­mo bū­das bū­tų tai­ko­mas ju­ri­di­niams ver­slo ga­mi­nan­tiems var­to­to­jams, iš­sky­rus ne pel­no sie­kian­čius ju­ri­di­nius as­me­nis ir cen­tra­li­zuo­tai val­do­mo vals­ty­bės tur­to val­dy­to­ją, ir vi­siems ga­mi­nan­tiems var­to­to­jams, eks­plo­a­tuo­jan­tiems vė­jo elek­trą. La­bai svar­bu tai, kad nu­sta­to­mos są­ly­gos nuo­to­li­nių at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­gi­jos par­kų vys­ty­to­jams, per­lei­džian­tiems elek­tros da­lį ga­mi­nan­čiam var­to­to­jui, taip pat ap­sau­go­ti ga­mi­nan­čių var­to­to­jų in­te­re­sus. Nu­ma­to­ma, kad ga­mi­nan­tys var­to­to­jai re­zer­va­vi­mo mo­kes­tį mo­kės tik iki ta­da, kai bus įreng­ta 50 % elek­tri­nės. Taip pat la­bai svar­bu, kad ga­mi­nan­tys var­to­to­jai kaups sa­vo elek­trą ki­lo­vat­va­lan­dė­mis, ne­bus gry­no­jo at­si­skai­ty­mo, taip pat, jei­gu no­rės, jie ga­lės jį pa­si­rink­ti. Tai­gi ga­li­ma var­dy­ti ir var­dy­ti pliu­sus šio įsta­ty­mo, ku­rio lau­kia tiek ga­mi­nan­tys var­to­to­jai, tiek ver­slo part­ne­riai.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš kal­ba L. Na­gie­nė. Pra­šau. Tuoj, se­kun­dę, Lai­ma.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Taip, sa­ko­te, la­bai ge­rai bus in­for­muo­ti gy­ven­to­jai apie tai, kai jų te­ri­to­ri­jo­je ir… ku­rie pa­ten­ka nuo vie­no iki ke­tu­rių šio­je ap­sau­gos zo­no­je stie­bų, ku­rie yra pa­si­da­rę SAZ’us, yra nu­sta­ty­tos sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­nos, jiems bus pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja. O kaip ta in­for­ma­ci­ja bus pa­tei­kia­ma? Vis dėl­to jūs ne­at­lie­pia­te to, kad gy­ven­to­jai bū­tų in­for­muo­ti raš­tu. Jūs sa­ko­te, pra­plė­tė­me in­for­ma­ci­jos ka­na­lą, tai yra sa­vi­val­dy­bės pus­la­py­je, res­pub­li­ki­nė­je spau­do­je ar­ba vie­ti­nė­je spau­do­je. Leis­ki­te pa­klaus­ti, kiek šian­die­ną yra to­kių skai­tan­čių tą vie­ti­nę spau­dą ir už­si­sa­kan­čių? Ži­no­me, kad pri­sta­ty­mas į bet ku­rį kai­mą ir ki­tur… laik­raš­čiai pa­bran­go ir žmo­nės ne­už­si­sa­ko. Sa­vi­val­dy­bės pus­la­py­je vy­res­nės kar­tos žmo­gus ne­pa­si­žiū­rės ar­ba tu­rės nuo­lat sek­ti ir ži­no­ti, kad jo te­ri­to­ri­jo­je yra sta­to­mas vė­jo jė­gai­nių par­kas. Aš ma­nau, kad ši­tas in­for­ma­vi­mas ne­at­lie­pia to, ko mes sie­kia­me.

Ki­tas mo­men­tas dėl gry­no­jo at­si­skai­ty­mo. Ko­dėl vis dėl­to iš­skir­ti­nai ne­įtrau­kė vė­jo jė­gai­nių? Tai man šian­die­ną ir­gi ne­su­pran­ta­ma, to­dėl ne­pa­lai­kau šio pro­jek­to. Tu­ri bū­ti vie­no­dos kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gos, taip, kaip vi­są lai­ką ener­ge­ti­kos mi­nist­ras mi­nė­da­vo, vi­sur tu­ri bū­ti vie­no­dos kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos. Šian­dien jos yra skir­tin­gos, iš­skir­tos yra sau­lės ir ki­tos gry­no­jo at­si­skai­ty­mo – sau­lės ir turimos bio­du­jų jė­gai­nės. Ge­rai, jei­gu dar šis pliu­sas bu­vo pa­da­ry­tas ir at­si­žvelg­ta bent į sau­li­nin­kus, ku­rie kė­lė klau­si­mą, kad ne nuo 2024 m. sau­sio 1 d. jiems bū­tų tai­ko­mas gry­na­sis at­si­skai­ty­mas. Tai ge­rai, kad at­si­ra­do per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis. Vie­nin­te­lis pliu­sas. O taip tai iš tik­rų­jų šio pro­jek­to ne­pa­lai­kau.

PIRMININKAS. Ačiū. Už kal­ba D. Krei­vys. Ger­bia­mas mi­nist­re, pra­šau.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šis įsta­ty­mas tik­rai la­bai reikš­min­gas – ant­ro­ji da­lis at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos pro­ver­žio pa­ke­to. Pir­mo­ji da­lis da­vė sa­vo re­zul­ta­tą – šian­dien Lie­tu­va ne tik­tai pir­mau­ja tarp Bal­ti­jos ša­lių pa­gal at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos plėt­rą, bet yra vie­na iš spar­čiau­siai at­si­nau­ji­nan­čią ener­ge­ti­ką plė­to­jan­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių. Ti­kiuo­si, kad ši pa­ke­to ant­ro­ji da­lis pa­da­rys Lie­tu­vą dar spar­čiau be­si­vys­tan­čia at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos ša­li­mi. Jau bu­vo mi­nė­ta, tur­būt es­mi­niai da­ly­kai yra tie, kad pir­miau­sia gy­ven­to­jai, že­mės sa­vi­nin­kai, ga­lės gau­ti da­lį ga­min­to­jo įmo­kos už su­ge­ne­ruo­tą elek­trą, tai yra 0,25 cen­to. Taip pat, kaip ir mi­nė­ta, vė­jo ener­ge­ti­ka tam­pa ir­gi ga­mi­nan­čio var­to­to­jo sche­mos da­li­mi. Be abe­jo, tur­būt dėl aiš­kių prie­žas­čių, ku­rias mi­nė­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, dėl vė­jo ga­my­bos pa­sto­vu­mo, ne­ga­li bū­ti to­kio­mis pa­čio­mis są­ly­go­mis ta sche­ma tai­ko­ma kaip ir sau­lės ener­ge­ti­kai. Taip pat yra dau­gy­bė da­ly­kų, ku­rie ap­sau­gos var­to­to­jus, nu­to­lu­sių sau­lės elek­tri­nių ga­min­to­jus ir leis jiems bū­ti tik­riems, kad įsi­gy­ta elek­tri­nė tik­rai jiems bus pa­sta­ty­ta. Tiek tur­būt. Daug vėl­gi bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti apie pa­ke­tą, pa­tys ma­tė­te, kiek yra pa­tai­sų. Džiau­giuo­si, kad pa­ga­liau yra su­de­rin­ti tiek ga­mi­nan­čių var­to­to­jų, tiek vys­ty­to­jų in­te­re­sai šia­me įsta­ty­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš kal­ba V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Gra­žiai čia mi­nist­ras pri­si­me­la­vo. Aiš­ku, vė­ji­nin­kai, ma­tyt, dir­ba la­bai ge­rai, nes jiems 100 mln. kom­pen­sa­ci­jų sa­vi­nin­kams ne­be­rei­kės mo­kė­ti. Bet ką žmo­nės bu­vo pri­vers­ti da­ry­ti? Jie pri­vers­ti or­ga­ni­zuo­ti par­ti­za­ni­nį pa­si­prie­ši­ni­mą, nes iš jų at­ima­mos tei­sės į jų tur­tą, kaž­ką sta­ty­ti ne­gau­nant kom­pen­sa­ci­jos. Anks­čiau, kai jie su­tik­da­vo, duo­da­vo su­ti­ki­mą, gau­da­vo kom­pen­sa­ci­ją, da­bar – špy­gą, ne kom­pen­sa­ci­ją. Da­bar tik be­li­ko, kad jei­gu ge­ra­no­riš­kai įmo­nė duos, tai kaž­kiek duos. Tai griau­ki­te to­liau vi­są tą da­ly­ką. Sa­ko­te, ge­ri­na­te są­ly­gas. Blo­gi­na­te jūs tas są­ly­gas, ne ge­ri­na­te. Tai griau­ki­te, ge­rai, griau­ki­te. Da­bar iš tik­rų­jų žmo­nės, kaip Šir­vin­to­se, su­si­bū­rę į par­ti­za­ni­nį pa­si­prie­ši­ni­mą dėl jė­gai­nių, iš­si­i­ma sta­ty­bos lei­di­mus, iš­si­i­ma ki­tus da­ly­kus, kad tik su­stab­dy­tų tuos par­kus. Da­bar vi­sur vyks tas pats. Mes bū­si­me tie Sei­mo na­riai, ku­rie pa­dė­si­me tą par­ti­za­ni­nį pa­si­prie­ši­ni­mą da­ry­ti, kad ap­gin­tu­me kon­sti­tu­ci­nes tei­ses į sa­vo tur­tą. Ką jūs da­ro­te?! Tai ge­rai, va­ry­ki­te to­liau, bū­ki­te bol­še­vi­kais.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir prieš kal­ba V. Fio­do­ro­vas. Pra­šau, Vik­to­rai.

V. FIODOROVAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų man keis­ta gir­dė­ti, kai vie­nas mi­nist­ras džiau­gia­si ir dėl bū­si­mų pa­jė­gu­mų, o ki­tas mi­nist­ras, lan­ky­da­ma­sis re­gio­nuo­se, kal­ba, kad nie­ko ne­ga­li­ma pa­da­ry­ti – vė­jo jė­gai­nės ir vi­si ki­ti da­ly­kai bus ir žmo­nės yra be­jė­giai. Įsta­ty­mas, aiš­ku, čia pa­na­šu, kad ne­sau­gos gy­ven­to­jų. Bet aš ne­ga­liu gin­čy­tis, tik­rai di­džiu­lį dar­bą Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pa­da­rė, įsta­ty­me tik­rai yra daug gal­būt tik­rai po­zi­ty­vių nuo­sta­tų, ku­rios yra ver­tos dė­me­sio ir tik­rai ver­tos pri­im­ti. Ta­čiau, kaip ir mi­nė­jau, mi­nist­rui be­si­džiau­giant bū­si­mais pa­jė­gu­mais, man at­ro­do, kad yra tik­tai dau­giau kal­bos, mar­ke­tin­gas, nes, ži­no­te… Ir da­bar yra įmo­nių, ku­rios yra su­in­te­re­suo­tos įsi­dieg­ti, pa­vyz­džiui, sau­lės elek­t­ri­nes. Man keis­ta ir skam­ba prak­tiš­kai ne­įma­no­mai, kai įmo­nė pa­pra­šo de­šim­ties ki­lo­va­tų sau­lės elek­tri­nei įsi­reng­ti sau ant sto­go, o ji­nai iš ESO gau­na są­ly­gas už 1,5 mln. eu­rų. Gy­ve­ni­me ne­at­si­pirks toks da­ly­kas. Va­di­na­si, tai yra dau­giau tik kal­bos, dau­giau mar­ke­tin­gas ir jo­kių ga­li­my­bių pa­siek­ti tuos pa­jė­gu­mus, apie ku­riuos kal­ba mi­nist­ras. Vi­siš­kas ab­sur­das. Ki­ta įmo­nė – 30 ki­lo­va­tų gau­na pa­siū­ly­mą už 2,5 mln. eu­rų. Tai nė­ra vie­ta, kaž­ko­kia Die­vo pa­mirš­ta vie­ta, kaž­ko­kia, ne­ži­nau, dy­ku­ma be jo­kios pra­mo­nės. Tai yra pra­mo­nės ra­jo­nai, ku­riuo­se iš es­mės vals­ty­bė jau da­bar tu­rė­jo bū­ti in­ves­ta­vu­si į pa­jė­gu­mus ir ne­stab­dy­ti plėt­ros. Tai­gi, ne­pai­sant to, kad įsta­ty­me yra tik­rai ne­blo­gų nuo­sta­tų, bet iki šiol pa­da­ry­ti da­ly­kai bu­vo tik­tai dau­giau de­kla­ra­ty­vūs. Nie­kur tai ne­nu­ve­dė, prie to­kių re­zul­ta­tų, ku­riuos mes, ne­ži­nau, vi­są šią ka­den­ci­ją dis­ku­ta­vo­me, kad Lie­tu­va tu­rė­tų pa­siek­ti. To­dėl aš į ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą žiū­riu re­zer­vuo­tai.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Pra­šau bal­suo­ti.

De­ja, bal­sa­vo 64. Ati­dė­si­me ga­lu­ti­nį bal­sa­vi­mą ki­tam kar­tui. (Bal­sai sa­lė­je) Vis tiek tu­ri­me ap­tar­ti, jei­gu… Ne­ži­nau, kaip čia pa­si­elg­ti? Ne­pri­im­tas pa­grin­di­nis įsta­ty­mas, ar yra pras­mė svars­ty­ti ly­di­muo­sius? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me bal­suo­ti. Ge­rai.

 

17.41 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straips­nių, dvy­lik­to­jo skir­snio pavadini­mo pa­kei­ti­mo, 54 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 151 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1001 5 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 17 straips­nio pripaži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2829(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3.2 klau­si­mas – At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2829(2). K. Star­ke­vi­čius. Pra­šau. Šian­dien K. Star­ke­vi­čiaus va­lan­da.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ši­tas įsta­ty­mas da­bar ne­be­ak­tu­a­lus, ji­sai yra per­tek­li­nis ir svars­ty­ti ne­bū­ti­na, nes mes iš­spren­dė­me anuo­se.

PIRMININKAS. Ga­li­me ver­tin­ti, kad… Taip, ne­rei­kia svars­ty­ti.

 

17.42 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131, 203 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIV-1169 7 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2830(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3.3 klau­si­mas – At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2830(2). Tur­būt tas pats va­rian­tas. Taip, pra­šau, ger­bia­mas Ka­zy.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Čia pro­jek­tas Nr. XIVP-2830, taip?

PIRMININKAS. Taip, pro­jek­tas Nr. XIVP-2830. Dėl 1 straips­nio yra pa­siū­ly­mų.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Čia yra Sei­mo na­rių…

PIRMININKAS. D. Krei­vio ir K. Star­ke­vi­čiaus.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). D. Krei­vio ir ma­no pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui? A. Ma­zu­ro­nis dėl ve­di­mo tvar­kos? Pra­šau, ger­bia­mas An­driau.

A. MAZURONIS (DPF). Aš pa­si­klaus­ti no­rė­jau. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, man šiek tiek toks leng­vas kon­fū­zas. Sa­kė, įsta­ty­mas per­tek­li­nis, bet kaž­kaip mes nu­ju­dė­jo­me to­liau. Tai, aš su­pran­tu, ar­ba at­mes­tu­me, ar­ba pri­im­tu­me ko­kią nors iš­va­dą – kaip nors ap­si­spręs­ti tu­ri­me. Įsta­ty­mas per­tek­li­nis ir tie­siog va­žiuo­ja­me. Kas čia at­si­ti­ko, ga­li­te pa­sa­ky­ti?

PIRMININKAS. Sek­re­to­ria­tas aiš­ki­na, kad ne­be­ak­tu­a­lus pri­ėmus tam tik­rus…

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Kai mes pri­ėmė­me pa­grin­di­nį, ji­sai ta­po ne­ak­tu­a­lus. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Mes pa­grin­di­nio šiaip ne­pri­ėmė­me, jei­gu iš tik­rų­jų.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip, dar ne­pri­ėmė­me, bet…

PIRMININKAS. Gal ta­da… Ta­da ma­no siū­ly­mas ap­skri­tai ne­svars­ty­ti ly­di­mų­jų, kol ne­bus pri­im­tas pa­grin­di­nis įsta­ty­mas.

A. MAZURONIS (DPF). Taip.

PIRMININKAS. Tinka? Ačiū. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga An­driau, už… (Bal­sai sa­lė­je) Tai ge­rai. Ger­bia­mi ko­le­gos… Dar prem­je­rė, pra­šom. Ger­bia­ma prem­je­rė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Jei­gu dėl ant­ro­jo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas bu­vo at­mes­ti, kaip aš su­pran­tu, tai bal­suo­ja­me dėl at­me­ti­mo. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Mes pri­ėmė­me spren­di­mą, ka­dan­gi ne­pa­vy­ko pri­im­ti pa­grin­di­nio įsta­ty­mo, nė­ra pras­mės ir ly­di­mų­jų svars­ty­ti. Kai pri­im­si­me pa­grin­di­nį, ta­da ir svars­ty­si­me. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Ki­tas klau­si­mas. Yra siū­ly­mas, ko­le­gos. Ko­le­gos, yra siū­ly­mas. Pra­šau, dar Jur­gis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

J. RAZMA (TS-LKDF). Man at­ro­do, kad tik­rai ko­mi­te­tas ne­aiš­kiai su­for­mu­la­vo to­kią for­mu­luo­tę, kad pro­jek­tas ne­be­ak­tu­a­lus – ji Sta­tu­te ne­nu­ma­ty­ta. Gal­būt jei­gu šian­dien mes ne­be­svars­ty­si­me, ko­mi­te­tas tie­siai švie­siai su­for­mu­luos siū­ly­mus at­mes­ti tuos, ku­rie ne­ak­tu­a­lūs.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Ge­rai, tai da­bar mes jau nu­spren­dė­me. (Kal­ba vi­si kar­tu) Ačiū, ačiū. Aš, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas, nu­spren­džiau, kad ne­be­svars­to­me ši­tų klau­si­mų. (Bal­sai sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar yra daug pri­ėmi­mų. Aš su­pran­tu, kad mes tuoj, už 15 mi­nu­čių, per­ei­si­me į ki­tą bal­sa­vi­mo lan­gą nuo­sek­liai. Yra pa­siū­ly­mas, kad at­si­pa­lai­duo­tu­me, pa­im­ti pa­tei­ki­mą. Ga­lė­si­te at­lik­ti ke­le­tą fi­zio­lo­gi­nių po­rei­kių. Ga­li­me taip? Ačiū.

 

17.45 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3401 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-20 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3401.

A. MAZURONIS (DPF). Dėl ve­di­mo tvar­kos ga­liu?

PIRMININKAS. Ger­bia­mas V. Juo­za­pai­tis. Pra­šom.

A. MAZURONIS (DPF). Kol at­eis, aš la­bai trum­pai. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, sa­kė­te – fi­zio­lo­gi­nių po­rei­kių. Gal ga­li­te de­ta­li­zuo­ti, apie ką jūs čia kal­bė­jo­te? (Juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Su­vaikš­čio­ti į tu­a­le­tą. A. Ja­ka­vo­ny­tė. Pra­šom, ger­bia­mo­ji.

A. JAKAVONYTĖ (TS-LKDF). Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to po­sė­džio gruo­džio 13 die­nos pro­to­ko­las Nr. 121-P-40. Svars­ty­ta dėl Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko sky­ri­mo. Nu­tar­ta pri­tar­ti V. Ščig­lie­nės kan­di­da­tū­rai į Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ir teik­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko sky­ri­mo“ pro­jek­tą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš – 1, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Ačiū. Pra­šom, pre­ten­den­te. Pra­šom į tri­bū­ną. Pra­šom pri­sis­ta­ty­ti.

V. ŠČIGLIENĖ. La­bas va­ka­ras, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Ko­dėl kan­di­da­tuo­ju ant­ra­jai ka­den­ci­jai? Va­dy­bos po­žiū­riu – ve­da­ma stra­te­gi­nės kryp­ties tęs­ti­nu­mo sie­kio, veik­los ir dar­bų nuo­sek­lu­mo, žmo­giš­kuo­ju ir pro­fe­si­niu po­žiū­riu – ti­kiu tuo, ką da­rau, veik­los pras­min­gumu ir pra­dė­tų, bet dar ne­už­baig­tų dar­bų jaus­mo. Pa­vel­do ko­mi­si­ja yra ko­le­gia­li ins­ti­tu­ci­ja, ją su­da­ro 12 na­rių eks­per­tų. Sep­tin­to­sios ka­den­ci­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ei­nu tre­jus su pu­se me­tų ir at­sa­kin­gai pa­reiš­kiu, jog ko­mi­si­ja yra dar­ni, vie­nin­ga, o pri­ima­mi nu­ta­ri­mai ir spren­di­mai, kaip ir veik­la, pa­si­žy­mi kom­pe­ten­ci­ja, pro­fe­sio­na­lu­mu.

Ver­ti­nant or­ga­ni­za­ci­nės rai­dos as­pek­tu, Pa­vel­do ko­mi­si­ją ga­li­ma va­din­ti la­vi­ruo­jan­čia tarp au­gi­mo ir kles­tė­ji­mo fa­zių. Tai ne­reiš­kia, kad nė­ra pro­ble­mų, nes pa­vel­do lau­ke vi­sa­da bus pro­ble­mų, ką spręs­ti. Prie­šin­gai, spren­džia­me tas pro­ble­mas kaip kul­tū­ros pa­vel­do eks­per­tai, ap­sau­gos po­li­ti­kos, jos įgy­ven­di­ni­mo, ver­ti­ni­mo ir to­bu­li­ni­mo klau­si­mus, ku­ria­me ver­tę, taip stip­rin­da­mi pa­ta­ria­mą­ją mū­sų ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­ją.

Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, to­liau pri­sta­ty­siu sa­vo, kaip kan­di­da­tės į Pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus, veik­los pla­ną, ku­rį grin­džiu pra­ėju­sios ka­den­ci­jos dar­bų re­zul­ta­tų sa­via­na­li­ze.

Kuo­met kan­di­da­ta­vau pir­ma­jai ka­den­ci­jai, iš­si­kė­liau to­kias tris kryp­tis. Tai yra Lie­tu­vos tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo to­bu­li­ni­mas, tarp­tau­ti­nių do­ku­men­tų, ypač ra­ti­fi­kuo­tų kon­ven­ci­jų, in­teg­ra­ci­ja į Lie­tu­vos tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą ir jų vei­ki­mo už­tik­ri­ni­mas ir pa­vel­do edu­ka­ci­ja. Vi­sos tos kryp­tys tik­rai pa­si­tei­si­no, va­di­na­si, prie­lai­dos ir­gi pa­si­tei­si­no.

Svar­biau­si dar­bai, ku­riuos pa­vy­ko nu­veik­ti per sep­tin­tą­ją ka­den­ci­ją. Aš pa­mi­nė­siu pa­čius svar­biau­sius spren­di­mus. Ta­čiau prieš tai no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad mū­sų spren­di­mai yra ne­im­pe­ra­ty­vūs, ta­čiau mes dir­ba­me taip, kad spren­di­mų tik­rai ne­pa­mirš­ta­me, ne­pa­de­da­me – in­ten­sy­viai dir­ba­me, kad ten iš­sa­ky­ti eks­per­ti­niai pa­ta­ri­mai ir re­ko­men­da­ci­jos bū­tų įgy­ven­din­tos. Toks mū­sų vei­ki­mo prin­ci­pas. Tar­ki­me, ka­dan­gi jau yra pa­reng­tas ir ne­tru­kus bus svars­to­mas Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mas, ku­ris yra la­bai la­bai svar­bus ir rei­ka­lin­gas, mes, sep­tin­to­ji Pa­vel­do ko­mi­si­ja, ir­gi la­bai svar­biu už­da­vi­niu lai­kė­me ši­tą įsta­ty­mą ir bu­vo­me pir­mie­ji eks­per­tai, ku­rie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kė­me iš­sa­mią ana­li­zę, o to­liau Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja jau ren­gė pro­jek­tą, ir da­ly­va­vo­me vi­so­je to­je veik­lo­je.

Ki­ti do­ku­men­tai, tu­rint gal­vo­je tą trum­pą lai­ką, tai yra ben­dra­dar­bia­vi­mas su pre­zi­den­tū­ra, tai yra fo­ru­mai dėl UNESCO pa­sau­lio kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­do ap­sau­gos kon­ven­ci­jos nuo­sta­tų… to­kį spren­di­mą esa­me pri­ėmę. Taip pat šiais me­tais, dve­jus me­tus sky­rė­me la­bai daug dė­me­sio dva­rų ap­sau­gai ir iden­ti­fi­ka­vo­me la­bai rim­tas pro­ble­mas. Ne tik iden­ti­fi­ka­vo­me, bet jas spren­džia­me. Taip pat bu­vo pre­zi­den­tū­ro­je fo­ru­mas ir spren­dė­me tas pro­ble­mas. Ži­no­ma, tai ir sta­ty­bų Vil­niaus ba­ro­ko an­sam­bliuo­se ty­ri­mas, ir ly­di­ma­sis spren­di­mas. No­rė­čiau pa­mi­nė­ti ir dar vie­ną spren­di­mą dėl Lie­tu­vai reikš­min­go kul­tū­ros pa­vel­do už­sie­ny­je ap­sau­gos po­li­ti­kos, ten ir­gi pa­sie­kė­me la­bai kon­kre­čių re­zul­ta­tų.

Tę­siant šią kryp­tį, bū­tent kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo to­bu­li­ni­mo, svar­bu, kad mes, kaip eks­per­ti­nė ins­ti­tu­ci­ja, ke­lia­me klau­si­mą ne kas, o ban­do­me at­sa­ky­ti ko­dėl, kaip, ko­kiu bū­du. Tęs­da­mi šią kryp­tį, mes to­liau skir­si­me dė­me­sio Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo, Kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos įsta­ty­mo to­bu­li­ni­mui, Kul­tū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo, Sta­ty­bų ko­dek­so ir Sta­ty­bų įsta­ty­mo, re­gio­nams ir sa­vi­val­dy­bėms, ži­no­ma, ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to veik­lai.

Ant­ro­ji kryp­tis yra ben­dra­dar­bia­vi­mas bei tarp­tau­ti­nių do­ku­men­tų in­teg­ra­vi­mas į Lie­tuvos tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą. Trum­pin­da­ma aš tie­siog kon­sta­tuo­ju, kad tai tie­sio­giai su­si­ję su mū­sų fun­k­ci­jo­mis ir už­da­vi­niais. Iš vi­so Pa­vel­do ko­mi­si­ja dir­ba taip, kad at­liep­tų mū­sų pa­grin­di­nio įsta­ty­mo ir ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­jas ir už­da­vi­nius. Ši veik­la yra su­si­ju­si bū­tent su UNESCO pa­sau­lio kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­do ap­sau­gos kon­ven­ci­ja, su Ne­ma­te­ria­laus kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos kon­ven­ci­ja, Kul­tū­ros raiš­kos įvai­ro­vės kon­ven­ci­ja, jai taip pat skir­si­me dė­me­sio. Taip pat…

PIRMININKAS. Ge­rai, šiaip jau ačiū, lai­kas.

V. ŠČIGLIENĖ. Ge­rai, ma­no lai­kas bai­gė­si.

PIRMININKAS. Yra dar no­rin­čių pa­klaus­ti? Yra trys ko­le­gos Sei­mo na­riai, ku­rie no­ri pa­klaus­ti. Pir­mas klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Čia taip keis­tai jūs pa­sky­rė­te kan­di­da­tei 6 mi­nu­tes 38 se­kun­des kal­bė­ti. Taip nie­ka­da ne­bū­da­vo. Bet ne apie tai.

Ger­bia­ma pre­ten­den­te, kai pir­mą ka­den­ci­ją pra­dė­jo­te dirb­ti, mums bu­vo ne­ra­mu, kaip su­de­rin­si­te tą aka­de­mi­nį dar­bą su prak­ti­niu. At­ėjo­te iš aka­de­mi­nės dau­giau ap­lin­kos. Ar te­ko pa­si­telk­ti sa­vo aka­de­mi­nę pa­tir­tį pir­mo­je ka­den­ci­jo­je?

Ir ant­ras da­ly­kas. Pa­sa­kė­te, kad daug dė­me­sio sky­rė­te dvar­vie­čių pro­ble­moms spręs­ti. Vi­sa­da bu­vo pro­ble­ma, kad po 1990 me­tų dvar­vie­tė­se bu­vo to­kių vie­tų, kai ke­li ob­jek­tai ten bū­da­vo, vie­nas bū­da­vo vals­ty­bės ir ke­li pri­va­ti­nin­kų, ku­rie su­ge­bė­jo kaž­kaip pri­va­ti­zuo­ti po 1990 me­tų. Tai ar tų pro­ble­mų kiek su­ma­žė­jo, kai yra ke­li šei­mi­nin­kai? Ačiū.

V. ŠČIGLIENĖ. Nuo­šir­džiai dė­ko­ju už klau­si­mą. Kaip ir pla­na­vau, vi­są sa­vo te­ori­nę pa­tir­tį tik­rai pa­nau­do­jau sa­vo veik­lo­je. Tu­rint gal­vo­je, kad Pa­vel­do ko­mi­si­ja ko­le­gia­li, yra ne tik te­ore­ti­kų, bet ir prak­ti­kų, bu­vo la­bai svar­bu tas te­ori­nes ži­nias ir įgū­džius su­jung­ti su prak­ti­nė­mis to­kio­mis pa­tir­ti­mis ir kom­pe­ten­ci­jo­mis. Ma­nau, kad tik­rai nie­kas ne­nu­ken­tė­jo. Ži­no­ma, aš pa­skai­toms ne­ga­liu skir­ti tiek daug lai­ko, nes tik­rai la­bai ti­kiu sa­vo dar­bu Pa­vel­do ko­mi­si­jo­je, tik­rai vi­są sa­vo ener­gi­ją ski­riu šiam dar­bui ir tik­rai tar­nau­ju vals­ty­bei. Toks bū­tų at­sa­ky­mas į pir­mą­jį klau­si­mą.

O dva­rai ke­lia daug rū­pes­čių ir ši pro­ble­ma nie­kur ne­din­go. Dar liūd­niau­sia yra tai, kad po mū­sų dve­jus me­tus tru­ku­sio ir te­ori­nio, ir prak­ti­nio ty­ri­mo lau­ko pa­aiš­kė­jo, kad dau­ge­lis ne­pri­va­ti­zuo­ti­nų dva­rų, te­ri­to­ri­jų vis dėl­to kaž­ko­kiu bū­du kai ku­rie ob­jek­tai, ka­dan­gi, na, dva­rą mes su­vo­kia­me kaip kom­plek­są, bu­vo vis tik­tai pri­va­ti­zuo­ti. Tai pro­ble­mų iš tik­rų­jų yra. Spren­di­mu, ku­rį mes pa­skel­bė­me Tei­sės ak­tų re­gist­re, mes la­bai di­džiuo­ja­mės, nes jis yra la­bai bran­dus, bet dar svar­biau yra tai, kad po fo­ru­mo pre­zi­den­tū­ro­je yra nu­ma­ty­ti kon­kre­tūs veiks­mai, kaip tas pro­ble­mas spręs­ti. Tik­rai tu­ri­me tai iš­spręs­ti, ko, de­ja, ne­įvy­ko per 30 me­tų.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia L. Na­gie­nė. Pri­me­nu, kad klaus­ti maž­daug mi­nu­tę, o at­sa­ky­mas – po­rą mi­nu­čių. Pra­šau.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų tai ma­lo­nu su­si­pa­žin­ti. Aš esu vien­man­da­ti­nin­kė ir ži­nau, kaip dir­ba pa­vel­do spe­cia­lis­tė, ji tik­rai la­bai rū­pi­na­si. Pra­šom pa­sa­ky­ti dėl dva­rų. Vi­sa­da di­džiau­sia pro­ble­ma sa­vi­val­dai yra lė­šos ir, jei­gu tų lė­šų ne­pa­kan­ka ir jei­gu ne­gau­na iš vals­ty­bės biu­dže­to, tai mes tų dva­rų iki ga­lo su­tvar­ky­ti ir ne­ga­li­me. Kar­tais iš tik­rų­jų tie, ku­rie yra in­ves­ta­vę sa­vo lė­šas, iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų gal ga­lė­jo gau­ti, tie la­bai gra­žiai su­si­tvar­kė, tie kom­plek­sai la­bai gra­žiai vys­to­mi ir net iš­per­ka­mi kai ku­rie ir ša­lia kom­plek­so esan­tys. Tai kiek jūs pla­nuo­ja­te ki­tiems me­tams pa­dė­ti, kad ga­lė­tu­me iš­sau­go­ti tuos dva­rus mū­sų Lie­tu­vo­je? Jie mums iš tik­rų­jų yra la­bai svar­bus pa­vel­das. Ir dėl edu­ka­ci­jų. Gal ga­li­te įvar­din­ti, ar jums pa­vy­ko įgy­ven­din­ti, kad bū­tent pa­vel­do edu­ka­ci­jos plės­tų­si ir dau­giau su­ži­no­tų apie tai mū­sų jau­ni­mas ir džiaug­tų­si, ką mes tu­ri­me Lie­tu­vo­je?

V. ŠČIGLIENĖ. Ne­pa­pras­tai dė­ko­ju už klau­si­mą. Tai dėl lė­šų. Taip, ne­kil­no­ja­ma­sis kul­tū­ros pa­vel­das rei­ka­lau­ja la­bai di­de­lių in­ves­ti­ci­jų, be jo­kios abe­jo­nės, bet ne­kel­čiau ši­to klau­si­mo, kad vien tik­tai tai yra lė­šų klau­si­mas. Vis tik­tai mes tu­ri­me, mes, kaip vals­ty­bė, mes, kaip ins­ti­tu­ci­jos, tu­ri­me da­ry­ti vis­ką, kad ga­lė­tu­me pa­dė­ti tiems, ku­rie ryž­ta­si iš­sau­go­ti tuos dva­rus ir au­ten­tiš­ku­mą. Štai čia ši­ta to­kia ver­ty­bi­nė nuo­sta­ta tu­ri bū­ti pir­miau­sia. O sa­vi­val­da ski­ria ne­ma­žai dė­me­sio. Ka­dan­gi mes vie­nin­te­liai Lie­tu­vo­je 26 me­tus vyk­do­me sa­vi­val­dy­bių lė­šų ty­ri­mą, nes nie­kas to­kio ty­ri­mo ne­vyk­do, ir per ši­tą ka­den­ci­ją, ma­ty­da­ma, kad tai yra la­bai svar­bus dar­bas, mes dir­bo­me to­liau ir jau ne­tru­kus pri­sta­ty­si­me pa­vel­do­sau­gos in­dek­są, ko ir­gi dar nie­ka­da ne­bu­vo ir dar net ne­te­ko ga­li­my­bės pri­sta­ty­ti. Tai sa­vi­val­da iš tik­rų­jų ski­ria dė­me­sio dva­rams. Žo­džiu, čia toks la­bai la­bai pla­tus klau­si­mas.

Bet aš no­riu per­ei­ti prie edu­ka­ci­jos. Mes, kaip eks­per­tai, ski­ria­me di­džiu­lį dė­me­sį pa­tar­ti ir, na, kaž­ko­kioms eks­per­ti­nėms kom­pe­ten­ci­joms, ta­čiau mū­sų už­da­vi­niuo­se yra ir to­kia funk­ci­ja kaip sklai­da. Kaip ta sklai­da, jei­gu ins­ti­tu­ci­ja ma­ža ir vi­sa ki­ta? Su­ra­do­me mo­de­lį, su­ra­do­me rak­tą ir juo ne­ga­liu at­si­džiaug­ti. Mes šiais me­tais tu­rė­jo­me pa­vel­do ap­do­va­no­ji­mus, su­kū­rė­me vi­są pa­vel­do DNR iden­ti­te­tą ir mes per sklai­dą no­ri­me ne tik skleis­ti, bet keis­ti nuo­mo­nę apie pa­vel­dą, nes pa­vel­das daug kam at­ro­do tai, kas ke­lia la­bai daug rū­pes­čių, o mes no­ri­me pa­ma­žu keis­ti po­žiū­rį į pa­vel­dą, kad jis bū­tų pa­pras­tas ir su­pran­ta­mas ir kad jis ne­bau­gin­tų tų, ku­rie pra­de­da ši­tą sun­kų dar­bą pa­vel­do sri­ty­je. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir ko­le­ga E. Gent­vi­las. Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mo­ji pre­ten­den­te, kad jū­sų at­sa­ky­mas bū­tų trum­pas aš ir­gi trum­pai pa­klau­siu. Jūs įver­ti­no­te sa­vo ko­mi­si­jos, gal ir sa­vo dar­bą, ir ci­tuo­ju to­kį sa­ki­nį: „Ko­mi­si­jos veik­lą ver­ti­nu tarp au­gi­mo ir kles­tė­ji­mo fa­zės.“ Ką tai ga­lė­tų reikš­ti, ar ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti taip de­šim­ties ba­lų ska­lė­je, nes tarp kles­tė­ji­mo ir au­gi­mo fa­zių mes ne­ži­no­me, ko­kios ki­tos fa­zės yra.

V. ŠČIGLIENĖ. Iš tik­rų­jų čia va­dy­bos po­žiū­riu yra to­kia va­dy­bos te­ori­ja, ku­ri kal­ba apie tai, kad or­ga­ni­za­ci­nė struk­tū­ra pa­sie­kia be­veik aukš­čiau­sią sa­vo laips­nį. Tai bū­tų tiek.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mo­ji. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Čia ne­bus bal­suo­ja­ma. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu… Čia už, prieš ne­rei­kia kal­bė­ti? Ne­rei­kia. Ačiū, ačiū.

V. ŠČIGLIENĖ. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Aš tu­riu pa­gar­sin­ti, koks ko­mi­te­tas ir ka­da svars­ty­si­me. Ma­nau, kad ne­pri­eš­ta­rau­si­te, kad pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu bū­tų Kul­tū­ros ko­mi­te­tas ir bū­tų svars­to­ma gruo­džio 21 die­ną. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

In­for­muo­ju, ko­le­gos, kad pra­si­dė­jo dar vie­nas bal­sa­vi­mo lan­gas, ku­ris tę­sis iki 19 va­lan­dos ar­ba tol, kol mes baig­si­me vi­są dar­bo­tvarkę. Grįž­ta­me prie pa­grin­di­nės dar­bo­tvarkės.

 

18.00 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 25, 71 ir 86 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3089(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 25, 71, 86 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3089(2). Pra­ne­šė­jas – R. Lo­pa­ta. Taip, kol ei­na, aš jau pra­de­du. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra.

R. LOPATA (LSF). Vi­si gau­ti pa­siū­ly­mai yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė vi­siems.

PIRMININKAS. Ga­li­me drau­ge su­tar­ti, kad vi­siems straips­niams, dėl ku­rių bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai, pri­tar­ta? Ga­li­me? Ačiū. Dėl 3 straips­nio nė­ra. Čia vi­si straips­niai? Ge­rai. 4 straips­nis. 2 straips­niui pri­tar­ta, 3 straips­niui pri­tar­ta, 4 straips­niui pri­tar­ta su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bo­mis. Dėl vi­so pa­si­sa­kan­čių nė­ra. Bal­suo­ja­me. Aš kvie­čiu į sa­lę. Tuoj, dar ke­le­tas se­kun­džių.

Už­si­re­gist­ra­vo tik 58. Ne­pri­tar­ta, ne­už­te­ko už­si­re­gist­ra­vu­sių­jų. Pa­li­ko­me ge­res­niems lai­kams.

 

18.03 val.

Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo Nr. IX-2135 40 ir 78 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2402(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo Nr. IX-2135 40 ir 78 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2402(2). A. Kup­čins­kas. Pra­šo­me, ger­bia­mas An­driau. Dėl 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ku­riai jūs nu­ta­rė­te ne­pri­tar­ti. Gal dar pa­ar­gu­men­tuo­ki­te čia. Pra­šo­me į tri­bū­ną. Yra vie­na, dvi, trys. An­driau!

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). La­bai ge­ras pro­jek­tas, siū­lau pri­tar­ti. Ir ko­mi­te­tas tą pa­tį pasiū­lė.

PIRMININKAS. Dėl 1 straips­nio?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Taip, dėl 1 straips­nio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Aš vis­ko ne­skai­ty­siu, nes iš tie­sų čia dar dau­giau lai­ko at­im­tu­me, bet pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dar pa­lau­ki­te. Ir dėl 2 straips­nio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam pri­ta­rė­te. Ir dėl 3 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Taip, dėl Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mo dėl 3 straips­nio ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ge­rai. Dėl 2 taip pat?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Taip, dėl 2 straips­nio taip pat.

PIRMININKAS. Ar mes ga­li­me pri­tar­ti vi­siems straips­niams? Ačiū, pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me. Kal­bė­ti no­rin­čių, ti­kiuo­si, nė­ra? (Šur­mu­lys sa­lė­je) Taip, pra­šau bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­kar­to­si­me bal­sa­vi­mą, čia bus ne­sun­ku, jei­gu ką.

Nė­ra. De­ja, tik 56. Ge­rai, siū­lau pa­da­ry­ti taip: svars­to­me, bet kol kas ne­bal­suo­ja­me. Bal­suo­si­me už ko­kių 15 mi­nu­čių, ge­rai?

Dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos, mes pa­tvir­ti­no­me dar­bo­tvarkę, ku­rio­je nuo 18 val. iki 19 val. nu­ma­ty­tas bal­sa­vi­mo lan­gas. Da­bar yra tik 11-as, o klau­si­mų tur­būt yra dar 30. Dir­ba­me to­liau.

 

18.06 val.

Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­mo Nr. VIII-935 2, 3, 4 ir 9 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-473(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-473(2). A. Bag­do­nas tu­rė­tų… Taip pat pri­ėmi­mas. Ar L. Mo­ge­nie­nė? L. Mo­ge­nie­nės nė­ra. Kas iš ko­mi­te­to ga­lė­tų?

Na, ge­rai, aš pa­skai­ty­siu. Dėl 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui? Dėl 2 straips­nio taip pat yra pa­siū­ly­mų. Čia vis tiek rei­kė­tų ko­mi­te­to nuo­mo­nės, nes yra siū­ly­mas ne­pri­tar­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui. Gal A. Bag­do­nas ga­li? Ar A. Kup­čins­kas? Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šo­me ar­gu­men­tuo­ti.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Taip, ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti. Pro­jek­tu siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad so­cia­li­nio ver­slo sub­jek­tais ga­lės bū­ti la­bai ma­žos, ma­žos ir vi­du­ti­nės įmo­nės, to­dėl nuo­sta­tos dėl so­cia­li­nio ver­slo sub­jek­tų la­bai ma­žos, ma­žos ir vi­du­ti­nės įmo­nės ne­ati­tiks kei­čia­ma­me 3 straips­ny­je tų po­žy­mių. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu už.

PIRMININKAS. Tai jūs čia pri­ta­rė­te ki­tam pa­siū­ly­mui, ku­ris pa­juo­din­tas yra.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Sa­kė­te dėl 2 straips­nio.

PIRMININKAS. Dėl 2 straips­nio, kur ne­pri­tar­ti.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Tai ku­rį mes – 2 ar 3 straips­nį?

PIRMININKAS. Jūs pa­skai­tė­te tur­būt dėl 3 straips­nio?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Aš dėl 3 straips­nio pa­skai­čiau.

PIRMININKAS. O dėl 2 straips­nio yra ne­pri­tar­ti, dėl 3 straips­nio jūs pri­ta­rė­te?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. 2 straips­niui ne­pri­ta­rė­te, tai ko­dėl?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Dėl 2 straips­nio ne­pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Ko­dėl?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). 1 straips­niui pri­ta­rė­me, 2 straips­niui ne­pri­ta­rė­me, 3 straips­niui pri­ta­rė­me, ir taip to­liau.

PIRMININKAS. Žo­džiu, ne­ko­men­tuo­si­te. Ge­rai.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ga­li­me su­tar­ti, kad ko­mi­te­to nuo­mo­nei pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me!“) To­liau yra A. Bag­do­no pa­siū­ly­mas, jam pri­ta­rė. Taip, ger­bia­mas ko­le­ga.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. An­driau, no­ri­te dar pa­si­sa­ky­ti?

A. BAGDONAS (LSF). Aš ma­nau, kad nė­ra pras­mės. Ko­mi­te­tas, pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu, bet jei­gu… Ga­liu pri­sta­ty­ti?

PIRMININKAS. Taip, pra­šom. Pa­gal Sta­tu­tą rei­kia pri­sta­ty­ti. Pra­šom.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, pro­jek­tu siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad vie­na iš bū­ti­nų so­cia­li­nio ver­slo sub­jek­to veik­los są­ly­gų yra Vy­riau­sy­bės ar jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos nu­sta­ty­tos ne pa­ja­mų, o pel­no da­lies nau­do­ji­mas so­cia­li­niam ar (ir) ap­lin­ko­sau­gi­niam po­vei­kiui kur­ti. Ati­tin­ka­mai pro­jek­to nuo­sta­tas siū­lo­ma pa­tiks­lin­ti.

PIRMININKAS. Aiš­ku, ir ši­tam pa­siū­ly­mui ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

A. BAGDONAS (LSF). Tai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dė­ko­ju ko­mi­te­tui.

PIRMININKAS. Ne­rei­kia at­ski­rai bal­suo­ti. Taip, yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Dėl 2 straips­nio dar yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ku­riai ko­mi­te­tas ir­gi ne­pri­ta­rė. Tai… (Bal­sai sa­lė­je) Mes 1 straips­nį pri­ėmė­me ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­tvir­ti­no­me ben­dru su­ta­ri­mu, pri­ėmė­me. Ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­niui su ko­mi­te­to for­mu­luo­tė­mis? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio nė­ra. Dėl 4 straips­nio taip pat yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Tai gal ar­gu­men­ta­ci­ja, An­driau?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Pri­tar­ti iš da­lies. Pro­jek­to nuo­sta­tas „dėl Lie­tu­vos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo ta­ry­bos su­dė­ties pa­pil­dy­mo So­cia­li­nio ver­slo aso­cia­ci­jos at­sto­vais“ siū­lo­ma iš­brauk­ti kaip per­tek­li­nes.

PIRMININKAS. Ga­li­me ši­tam pri­tar­ti su ko­mi­te­to re­dak­ci­ja? Ir dar yra vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Dėl to pa­ties straips­nio, dėl 4 straips­nio, prieš­pas­ku­ti­nio.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Pro­jek­to 4 straips­nio nuo­sta­tas dėl Lie­tu­vos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo ta­ry­bos su­dė­ties pa­pil­dy­mo So­cia­li­nio ver­slo aso­cia­ci­jos at­sto­vais siū­lo­me iš­brauk­ti kaip per­tek­li­nes. Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Čia tik su­for­mu­luo­ta – pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, bet tur­būt ne­pri­tar­ti. Ge­rai, dėl vi­so… Ga­li­me pri­tar­ti 4 straips­niui su ko­mi­te­to spren­di­mu? Ačiū. Dėl 5 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to už kal­ba L. Sa­vic­kas. Jo ne­ma­tau. A. Bag­do­nas.

A. BAGDONAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar mus ati­džiai ste­bi di­džio­ji da­lis so­cia­li­nio ver­slo ben­druo­me­nės. Ji jau aš­tuo­ne­rius me­tus lau­kia tei­si­nio pri­pa­ži­ni­mo. Šian­dien vis dar ne­tu­ri­me aiš­kaus so­cia­li­nio ver­slo api­brė­ži­mo, tad kiek­vie­na ins­ti­tu­ci­ja pa­gal sa­vo pa­čių su­si­gal­vo­tas tai­syk­les ga­li ver­tin­ti, ar vie­na ar ki­ta įmo­nė yra so­cia­li­nis ver­slas, ar ne. O taip ne­tu­rė­tų bū­ti, ypač kai kal­ba­ma apie fi­nan­sus. So­cia­li­nis ver­slas pir­me­ny­bę tei­kia žmo­nėms ir pla­ne­tai, to­dėl šis ver­slo mo­de­lis skir­tas mū­sų Lie­tu­vos žmo­nių gy­ve­ni­mui pa­ge­rin­ti ir spręs­ti mus su­pan­čiai ap­lin­kai ky­lan­čius iš­šū­kius. Šis api­brė­ži­mas bus svar­bus at­spir­ties taš­kas, nuo ku­rio ga­lė­si­me pra­dė­ti kur­ti tva­rią so­cia­li­nio ver­slo plėt­rą, įga­li­nan­čią tei­si­nę ba­zę ir pa­lan­kią ap­lin­ką. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Ger­bia­mi ko­le­gos, šio įsta­ty­mo pro­jek­to, kaip ir mi­nė­jau, so­cia­li­nio ver­slo įmo­nės lau­kia jau aš­tuo­ne­rius me­tus. La­bai kvie­čiu vi­sus, tiek po­zi­ci­ją, tiek opo­zi­ci­ją, įsi­dė­ti vis­gi kor­te­les ir pri­im­ti il­gai lauk­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. La­bai vi­siems ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Ban­do­me bal­suo­ti. Ma­to­me, kad yra kor­te­lių skai­čius.

Vis tiek nė­ra 71, nors ma­to­me, kad kor­te­lių yra virš 70.

 

18.12 val.

Dar­bo ko­dek­so 248 ir 258 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1607(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-12.1 klau­si­mas – Dar­bo ko­dek­so 248 ir 258 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1607(3). Ir ne­ma­žai ly­di­mų­jų. Pri­ėmi­mas.

Yra trys straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me straips­niams pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Už no­ri kal­bė­ti T. To­mi­li­nas, bet jo… ne­kal­bės. J. Džiu­ge­lis. Ne­kal­bė­si­te? Aiš­ku. Ačiū. Prem­je­re, pra­šom. Tuoj, mi­nu­tė­lę, įjung­siu.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš vis dėl­to no­rė­čiau ape­liuo­ti į ko­le­gas, ku­rie yra įsi­dė­ję kor­te­les. Čia yra opo­zi­ci­jos pro­jek­tas, bū­ki­te ge­ri, bal­suo­ki­te bent už sa­vo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Pa­ban­do­me dėl ši­to klau­si­mo. Bal­suo­ja­me. Ra­gi­ni­mas su­vei­kė.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 76: už – 75, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

18.14 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 25, 71 ir 86 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3089(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Gal pa­bal­suo­ja­me dėl dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mo ir 2-10 klau­si­mo. Da­bar dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3089. Pra­šom bal­suo­ti. Nuo­mo­nės jau bu­vo iš­sa­ky­tos. Ne­sku­bė­ki­te. Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas. At­si­pra­šau, dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas. Vis­kas čia tei­sin­gai.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 74: už – 74. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas) Ačiū.

 

18.15 val.

Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo Nr. IX-2135 40 ir 78 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2402(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2402(2). (Bal­sai sa­lė­je) Šiam klau­si­mui pa­lai­ky­mo ne­ras­ta.

 

18.15 val.

Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­mo Nr. VIII-935 2, 3, 4 ir 9 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-473(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Tai ge­rai. Dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas. Bal­suo­ja­me dėl Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­mo. Pra­šom.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 76 – bal­sa­vo už 75, Smul­kio­jo ver­slo įsta­ty­mui pri­tar­ta. (Gon­gas) Pri­im­ta.

 

18.16 val.

Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. IX-938 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2792(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-12.2 klau­si­mas – Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. IX-938 18 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2792(3). Du straips­niai. Dėl straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra, pa­si­sa­kan­čių už… Ga­li­me pri­tar­ti abiem straips­niams ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū. Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Taip, 80 už­si­re­gist­ra­vo ir bal­sa­vo už 80. Pri­im­ta. (Gon­gas)

 

18.16 val.

Kri­zių val­dy­mo ir ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-971 5, 7, 34 ir 40 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2793(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-12.3 klau­si­mas – Kri­zių val­dy­mo ir ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-971 5, 7, 34 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2793(3). Pra­šau. Tai yra pa­straips­niui, at­si­pra­šau. Pa­straips­niui. Dėl 1, 2, 3 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra. Yra dėl 4 straips­nio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, ku­rioms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti jam su ko­mi­te­to spren­di­mu? Ačiū.

Ir dėl vi­so įsta­ty­mo. At­si­pra­šau, ačiū. 5 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas, taip pat pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ge­rai, pri­tar­ta.

Dėl vi­so? Taip, nė­ra pa­si­sa­kan­čių. Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 76 – vien­bal­siai pri­tar­ta. Pri­im­ta. (Gon­gas)

 

18.18 val.

Kri­zių val­dy­mo ir ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-971 40 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2375(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14 klau­si­mą… Oi, at­si­pra­šau, 2-13 klau­si­mas, aš jau sku­bu į prie­kį. At­si­pra­šau, Lau­ry­nai, kad ne­lei­dau pa­si­sa­ky­ti, bet tur­būt nie­ko prieš.

Dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mas – Kri­zių val­dy­mo ir ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2375(2). Pra­šom, pra­ne­šė­jas yra. Lau­ry­nai! Ger­bia­mas Lau­ry­nai Kas­čiū­nai, kvie­čiu į tri­bū­ną, nes čia yra pa­siū­ly­mų.

Dėl 1 straips­nio yra pa­siū­ly­mas Sei­mo na­rių T. To­mi­li­no ir A. Ši­rins­kie­nės. To­mai, pri­sta­ty­si­te sa­vo pa­siū­ly­mus? Taip, pra­šau.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai sim­bo­li­nė vie­ta. Kaip tik įvy­ko šioks toks ne­su­si­kal­bė­ji­mas tarp po­zi­ci­jos ir opo­zi­ci­jos, tarp Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo. Tai jūs tu­ri­te šan­są iš­tai­sy­ti si­tu­a­ci­ją ir bal­suo­ti už pa­siū­ly­mą, ku­rį pa­tei­kiau aš ir A. Ši­rins­kie­nė, o Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė. (Bal­sas sa­lė­je: „Ne­ga­li bū­ti.“) (Juo­kas sa­lė­je) Taip, pri­ta­ria. Tai dėl to pa­ro­dy­ki­te ge­rą va­lią. Tai yra dėl Sei­mo sa­vi­gar­bos, dėl Sei­mo ro­lės kri­zių me­tu, kai Sei­mas po pu­sės me­tų, kai Vy­riau­sy­bė įve­da eks­tre­ma­li­ą­ją pa­dė­tį ar kri­zi­nę pa­dė­tį, vis dėl­to tu­ri tei­sę per­žiū­rė­ti šį spren­di­mą. Taip, mes da­rė­me kom­pro­mi­są. Mes ap­sun­ki­no­me šią ga­li­my­bę Sei­mui at­šauk­ti Vy­riau­sy­bės įves­tą eks­tre­ma­lią­ją pa­dė­tį įve­dė­me 2/3 bal­sų kvo­tą, tai reiš­kia, kad ne­bus taip pa­pras­ta Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę nu­ga­lė­ti. Ta­čiau vis dėl­to tei­si­nė­je val­s­ty­bė­je Sei­mas tu­ri pri­im­ti ga­lu­ti­nius spren­di­mus, o ne kaž­ko­kia ko­mi­si­ja prie Vy­riau­sy­bės.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Na, ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Pa­ko­men­tuo­ki­te pri­ta­ri­mą.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tu­riu pri­pa­žin­ti, kad Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas pri­ta­rė: 5 bal­sai už, 4 – prieš. Bu­vo la­bai su­si­tel­ku­si opo­zi­ci­ja. (Juo­kas sa­lė­je) Kaip sa­kė kaž­ka­da T. To­mi­li­nas, čia vie­nas svar­biau­sių ir fun­da­men­ta­liau­sių par­la­men­ti­nės de­mo­kra­tijos įsta­ty­mų, tai ma­tau, kaip jums, vi­sai opo­zi­ci­jai, tai fun­da­men­ta­liai svar­bu.

PIRMININKAS. Ge­rai, ačiū. Ga­li­me pri­tar­ti straips­niui? (Bal­sai sa­lė­je) Jūs dėl vi­so ar dėl straips­nio? (Bal­sai sa­lė­je) Mi­nu­tė­lę. Ge­rai, ta­da vi­sa pro­ce­dū­ra. Ar yra 29, ku­rie pri­ta­ria pa­siū­ly­mui? Ta­da taip for­mu­luo­ja­me.

Yra 26. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Nė­ra 29, kad jis bū­tų svars­to­mas. Taip, dėl vi­so 1 straips­nio nė­ra pa­si­sa­kan­čių. Da­bar dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Taip, ne­bė­ra no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me.

De­ja, 71 da­ly­vau­jan­čio bal­sa­vi­me nė­ra. Ne­pri­im­ta.

 

18.22 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti vals­ty­bi­nį au­di­tą“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3320(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti vals­ty­bi­nį au­di­tą“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3320(2). Yra dėl pre­am­bu­lės ko­le­gų D. Asa­na­vi­čiū­tės, E. Pu­pi­nio ir J. Šiugž­di­nie­nės pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Tai pri­sta­ty­ki­te kas nors iš… Da­lia. Pra­šau, ger­bia­ma Da­lia. Tuoj, mi­nu­tė­lę, įjung­si­me. Pra­šau, Da­lia.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Mes su­tin­ka­me su ko­mi­te­to iš­va­da. O pri­sta­ty­mas tas, kad iš­brauk­tu­me, jog dėl ne­apib­rėž­tos si­tu­a­ci­jos dėl at­ly­gi­ni­mų mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bė ne­si­ren­ka­ma, nes iš EBPO ata­skai­tos ma­ty­ti, kad tai ne vie­nin­te­lė prie­žas­tis, yra ir dau­giau prie­žas­čių. Vie­nos iš pro­fe­si­nių są­jun­gų at­lik­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad taip pat ir pa­ty­čių tarp mo­ki­nių ir ad­mi­nist­ra­ci­jos pro­ble­ma, taip pat ir vi­suo­me­nės nuo­sta­tų ir nuo­mo­nių dėl mo­ky­to­jų ir ši­tos pro­fe­si­jos. To­dėl, na, ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Mums pui­kiai tin­ka. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl ve­di­mo tvar­kos An­drius? Pra­šau, ger­bia­mas An­driau.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš val­dan­tie­siems ir L. Kas­čiū­nui no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, pa­na­šu, kad si­tu­a­ci­ja jau pa­si­da­rė to­kia, aš jau­čiu pa­gal nuo­tai­kas ši­to­je pu­sė­je, kad, ga­li bū­ti, jau net L. Kas­čiū­no at­si­pra­šy­mo per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną net ir kon­struk­ty­via­jai opo­zi­ci­jos da­liai ne­pa­kaks. Pa­na­šu, kad pri­ėmi­mų sta­di­ja ga­li šian­dien jau bū­ti pa­si­bai­gu­si.

PIRMININKAS. Ačiū už re­pli­kas. Taip, pri­ta­ria­me ko­le­gų pa­siū­ly­mui. 1 straips­niui taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dėl vi­so. Dėl pa­ve­di­mo Vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti au­di­tą kal­ban­čių nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 68: už – 66, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Pa­ve­di­mas at­lik­ti au­di­tą pri­im­tas.

Dar­bo­tvarkės 2-15.1 klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Oi, at­si­pra­šau. (Gon­gas) Pa­ve­di­mas (kaip čia?) pri­im­tas.

Re­pli­ka. Pra­šau, ger­bia­mas Jur­gi.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ge­rai. Kreip­čiau­si į ger­bia­mus opo­zi­ci­jos at­sto­vus, įsi­jau­tu­sius į tą blo­ka­vi­mą. Bent už sa­vo ini­ci­juo­tus pro­jek­tus jūs gal ga­li­te pa­bal­suo­ti, nes juo­kin­gai at­ro­do. Dėl šio pro­jek­to dėl to au­di­to ne­rei­kė­jo net 71 bal­so. Prieš tai, kur L. Kas­čiū­nas tei­kė, tai ir­gi opo­zi­ci­jos iš­pra­šy­tas pro­jek­tas. Kad pa­pil­do­mai už­si­ma­nė po­nas T. To­mi­li­nas dar dau­giau, tai aš ne­ma­nau, kad yra pa­grin­das boi­ko­tuo­ti.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai trum­pai.

PIRMININKAS. A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (DPF). Vis­kas. Aš tik­rai no­rė­jau pa­dė­ko­ti, kad kon­struk­ty­viai pa­bal­sa­vo­te. Tik­rai dė­kui. Mes, bent jau tie, ku­rie esa­me, tik­rai bal­suo­ja­me ir da­ly­vau­ja­me. Gai­la, kad šiek tiek trūks­ta.

PIRMININKAS. Ačiū.

 

18.26 val.

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 2, 7 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 102 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-887(6)VK (pri­ėmi­mas)

 

Ko­le­gos, Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 2, 7 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 102 strai­ps­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-887(6). J. Ur­ba­na­vi­čius. Dėl 1 straips­nio yra K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Pa­ko­men­tuo­ki­te. Gal Ka­zys…

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Gal trum­pai. Šiaip į vi­sus siū­ly­mus ko­mi­te­tas at­si­žvel­gė ir jiems pri­ta­rė iš da­lies. Bu­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to dau­giau re­dak­ci­niai siū­ly­mai, o Ka­zi­mie­ro vi­siems siū­ly­mams yra pri­tar­ta ir ten dis­ku­si­jų daug ne­ki­lo. Siū­ly­čiau bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Čia bu­vo ko­le­gos K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas dėl 2 straips­nio, taip? 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ga­li­me.

PIRMININKAS. Ga­li­me. Ka­zy Star­ke­vi­čiau, pri­sta­ty­ki­te sa­vo pa­siū­ly­mą.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ačiū. Siū­lau pri­tar­ti. Kaip ži­no­te, tie­sia­mas stra­te­gi­nis ob­jek­tas – „Rail Bal­ti­ca“ ge­le­žin­ke­lis ir ten rei­kia nu­ties­ti ke­lią. Ši įsta­ty­mo pa­tai­sa su­teiks ga­li­my­bes in­ves­tuo­to­jams grei­čiau­siu ir pi­giau­siu bū­du nu­ties­ti ke­lią ir to­liau ties­ti ge­le­žin­ke­lį.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar yra 29 pa­lai­kan­tys ši­tą siū­ly­mą?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Yra.

PIRMININKAS. Pa­bal­suo­ja­me. Trys ran­kos pa­ki­lo, tai aš ne­ga­liu nu­spręs­ti. Taip, 75. Aki­vaiz­du. Ge­rai, ko­mi­te­to iš­va­da.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Mū­sų ko­mi­te­to iš­va­da – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Iš da­lies?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Iš da­lies.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti? Tin­ka, Ka­zy? Ka­zio ne­bė­ra.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Tin­ka.

PIRMININKAS. Tin­ka pasiūlymas. To­liau yra dėl 2 straips­nio… Pri­ta­ria­me 2 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Taip, ga­li­me.

PIRMININKAS. 3 straips­nis, dėl ku­rio yra Tei­sės de­par­ta­men­to.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ir­gi re­dak­ci­nė. Mes pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Ir dar yra dėl 3 strai­p­s­nio K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Sa­ky­kim, kad 29 yra. Ger­bia­mas Ka­zy, pri­sta­ty­ki­te dar.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Jis su­si­jęs su pir­mu ma­no pri­sta­ty­mu. Tie­sia­mas „Rail Bal­ti­ca“ ge­le­žin­ke­lis, rei­kia nu­ties­ti ke­lią, rei­kia pa­im­ti tam tik­rą plo­tą že­mės ir nu­ties­ti tą ke­lią, o po to vėl jį su­tvar­ky­ti, kai bus įreng­tas ge­le­žin­ke­lis.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu šiam siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Bet tuo spren­di­mu at­si­ran­da nau­jas 4 straips­nis. Jam ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ga­li­me.

PIRMININKAS. Ačiū. 5 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to, pri­tar­ta iš da­lies. Ga­li­me pri­tar­ti?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ga­li­me.

PIRMININKAS. Taip pat dar yra K. Star­ke­vi­čiaus.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Čia jis ir­gi yra su­si­jęs su tuo pa­čiu, ku­rį jau pri­sta­čiau. Tik at­ski­ri straips­niai.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­te pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti 5 straips­niui?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ga­li­me.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir 6 straips­nis, dėl ku­rio yra Tei­sės de­par­ta­men­to ir ger­bia­mo K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Taip pat su­si­jęs. At­si­žvel­gė­me, pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ga­li­me pri­tar­ti ir 6 straips­niui su pa­tai­sy­mais?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ga­li­me.

PIRMININKAS. Ir 7 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mo da­ta.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Taip pat pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Ge­rai. Dėl vi­so. Ačiū, ger­bia­mas Jus­ti­nai.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Pri­ta­rė­me iš da­lies, taip.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti. Pa­va­di­ni­mą per­skai­ty­ti. Taip, vi­sas įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­pil­do­mas 101 ir 12 straips­niais. Ga­li­me pri­tar­ti tam? (Bal­sai sa­lė­je) Ir dėl vi­so ta­da įsta­ty­mo pro­jek­to už. Jei­gu vien tik už, gal ne­be­kal­ba­me? Ar no­ri­te, Juo­zai? Ge­rai, Juo­zas no­ri kal­bė­ti. Ne­no­ri. Ga­li­me ben­dru… Ne­be­kal­ba­me. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 77. Vien­bal­siai įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

18.31 val.

Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-2166 95 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-888(5)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-15.2 klau­si­mas – Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-2166 95 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-888(5). Dar kar­tą J. Ur­ba­na­vi­čius. Dėl 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to…

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Taip, re­dak­ci­nė, mes pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ir yra Sei­mo na­rių S. Gent­vi­lo ir A. Ma­tu­lo. Ku­ris pri­sta­tys?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Šis siū­ly­mas yra at­si­im­tas, ka­dan­gi yra su­da­ry­ta dar­bo gru­pė ir iki pa­va­sa­rio se­si­jos mes tu­rė­si­me pa­teik­ti re­zul­ta­tus.

PIRMININKAS. Si­mo­nas ro­do, kad ne­at­si­im­tas. Tai aš… (Bal­sai sa­lė­je) Si­mo­nai, ta­da pri­sta­ty­ki­te, mes ta­da nu­sprę­si­me.

S. GENTVILAS (LSF). At­si­pra­šau, at­si­im­tas yra J. Var­ka­lio siū­ly­mas, bet ne S. Gent­vi­lo ir A. Ma­tu­lo siū­ly­mas.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Tai­gi čia tik vie­nas yra.

S. GENTVILAS (LSF). Tai dėl mū­sų pa­siū­ly­mo. An­ta­no ir ma­no pa­siū­ly­mui ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Taip, taip.

S. GENTVILAS (LSF). Ten­ki­na pri­ta­ri­mas.

PIRMININKAS. Se­kun­dę, ne­la­bai aiš­ku čia. (Bal­sas sa­lė­je: „J. Var­ka­lio pa­siū­ly­mas yra at­si­im­tas.“) Jo nė­ra, bet čia yra S. Gent­vi­lo ir A. Ma­tu­lo, jam ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Taip, taip.

PIRMININKAS. To­dėl mes ir sa­ko­me, kad ne­rei­kia bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, pri­taria­me. 1 straips­niui pri­ta­ria­me. 2 straips­niui? At­si­ran­da nau­jas straips­nis, 2 straips­nis, ta­da 2 straips­nis tam­pa 3 straips­niu, tin­ka? Vi­siems trims straips­niams ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­tari­mu?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ga­li­me.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to nė­ra pa­si­sa­kan­čių. Bal­suo­ja­me. Ne­py­ki­te, bet šian­dien kas ant­ras įsta­ty­mas yra su­jauk­tas, tai su­dė­tin­ga ir…

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 75 – vi­si už. Pri­im­ta. (Gon­gas)

 

18.33 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3303(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-15.3 klau­si­mas – Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3303(2). Pro­jek­tas iš dvie­jų straips­nių, nė dėl vie­no straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti straips­niams? 1 straips­niui pri­ta­ria­me? Pri­tar­ta. 2 straips­niui? Pri­tar­ta. Dėl vi­so. Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 75. Vien­bal­siai pri­im­ta. (Gon­gas)

18.34 val.

Odon­to­lo­gų rū­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-163(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-16.1 klau­si­mas – Odon­to­lo­gų rū­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-163(3). Pra­šom. L. Sluš­nys, ko­mi­te­to at­sto­vas. Dėl 1, 2, 3 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti vi­siems straips­niams? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 4 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šom, ger­bia­mas Li­nai.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Dėl 3 straips­nio, taip?

PIRMININKAS. Dėl 4 straips­nio.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Dėl 4 straips­nio yra pa­sta­ba. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė pri­tar­ti, tai yra tech­ni­nė pa­sta­ba – odon­to­lo­gi­jos ir bur­nos prie­žiū­ros veik­la.

PIRMININKAS. Yra du pa­siū­ly­mai. Abiem pri­tar­ta, taip?

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Dėl 5 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ta? Ačiū. Dėl 6 straips­nio yra Sei­mo na­rio A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mas. Ger­bia­mas An­ta­nai, pri­sta­ty­ki­te.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vėl­gi iš­drį­sau pa­pil­dy­ti ar­gu­men­tus ir dar kar­tą at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad vis dėl­to ši­ta­me de­mo­kra­tiniame pa­sau­ly­je siū­ly­ti įsta­ty­mu nu­ma­ty­ti pri­va­lo­mą na­rys­tę rū­muo­se yra ma­žų ma­žiau­siai ne­ko­rek­tiš­ka. Mū­sų Kon­sti­tu­ci­ja drau­džia, nu­ma­to tik­tai tam tik­rus ypa­tin­gus at­ve­jus. O bū­tent Vil­niaus uni­ver­si­te­to eks­per­tai, ku­rių nuo­mo­nės pra­šė­me, pa­mi­nė­jo, kad šiuo at­ve­ju nė­ra at­lie­ka­ma svar­bi vals­ty­bės funk­ci­ja, nors veik­la tik­rai la­bai reikš­min­ga. Aš ma­nau, kad rū­mai su­ge­bės įti­kin­ti sa­vo ko­ky­biš­ku, kva­li­fi­kuo­tu dar­bu, ge­rai or­ga­ni­zuo­ja­mo­mis kon­fe­ren­ci­jo­mis, įti­kin­ti žmo­nes, sa­vo na­rius, po­ten­cia­lius sa­vo na­rius, kad jie tap­tų rū­mų na­riais ir mo­kė­tų mo­kes­tį. Tai tik­rai la­bai ape­liuo­ju į vi­sus, kad tik­rai ne­rei­kė­tų mums prie­var­ta žmo­nių va­ry­ti į rū­mus, kad jie tap­tų jų na­riais. Tai la­bai pra­šy­čiau dar kar­tą įsi­gi­lin­ti, at­mes­ti vi­sus in­te­re­sus, pra­šy­mus, am­bi­ci­jas ir bal­suo­ti taip, kad vi­suo­me­nė jaus­tų­si lais­ves­nė.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, yra 29 pa­lai­kan­tys pa­siū­ly­mą? Bal­suo­ja­me. De­ja, tik 23. Pa­siū­ly­mai ne­svars­to­mi. Ne­svars­to­mi, nė­ra 29 pa­lai­kan­čių. Ge­rai.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Dėl 6 straips­nio yra ant­ras pa­siū­ly­mas, taip pat A. Ma­tu­lo.

PIRMININKAS. Mi­nu­tę. Tai taip pat ne­pri­tar­ti?

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Taip, ko­mi­te­to nuo­mo­nė ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas An­ta­nai, no­rė­si­te dar kar­tą? Pra­šom, ger­bia­mas An­ta­nai.

A. MATULAS (TS-LKDF). Tai su­si­ję da­ly­kai ir bal­suo­ti ne­rei­kė­tų. Bet ma­ne ste­bi­na, kaip jūs ig­no­ruo­ja­te ma­no še­šių ka­den­ci­jų pa­tir­tį ir ne­lei­džia­te net pri­sta­ty­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Dar kar­tą no­riu pa­sa­ky­ti, kad bu­vu­si Vy­riau­sy­bė grą­ži­no ak­re­di­ta­vi­mą, li­cen­ci­ja­vi­mą Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­bai tik­riau­siai ne be ar­gu­men­tų. Tų ar­gu­men­tų bu­vo la­bai daug ir yra la­bai daug, bet jūs ne­gir­di­te.

PIRMININKAS. Yra kaip yra. Ki­tas Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Pri­tar­ti. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl 7 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Yra dar vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to. Taip pat pri­tar­ti.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Dėl 8 straips­nio tai pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti 9 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bo­mis, joms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ačiū. Ir 10 straips­nis. Dėl 10 straips­nio nė­ra pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti 10 straips­niui? Dėl 11 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Ga­li­te pa­aiš­kin­ti mo­ty­va­ci­ją ko­dėl?

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ko­mi­te­to siū­ly­mas pa­keis­ti 11 straips­nio 3 da­lį ir iš­dės­ty­ti taip: „Rū­mų re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos po­sė­dis yra tei­sė­tas, jei­gu ja­me da­ly­vau­ja ne ma­žiau kaip trys na­riai. Rū­mų re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos spren­di­mai pri­ima­mi pa­pras­ta po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­čių Rū­mų re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos na­rių bal­sų dau­gu­ma. Bal­sams pa­si­skirs­čius po ly­giai, le­mia Rū­mų re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos po­sė­džio pir­mi­nin­ko bal­sas.“ Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ge­rai, su­pra­to ko­le­gos. Ga­li­me pri­tar­ti su re­dak­ci­niu pa­tai­sy­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Ir dėl 12 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl 13 straips­nio taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to, ku­riam pri­ta­rė­te, taip?

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. 13 straips­nis. Vi­sam straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

14 straips­nis. Nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

15, 16 straips­niai. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu tiems dviem straips­niams? Ačiū, pritar­ta.

Dėl 17 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, joms pri­ta­rė iš da­lies.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Dau­giau ko­men­ta­rų? Tin­ka? Ga­li­me pri­tar­ti?

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Tai re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­tai­sa, ku­ri iš es­mės pa­tai­so straips­nį, tiks­liau api­ben­dri­na. Pra­šau.

PIRMININKAS. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar 18 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū.

19 straips­niui pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me.

Ir 20 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas. Ger­bia­mo A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas… Prašau.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ka­dan­gi esu de­mo­kra­tiškas ir li­be­ra­lus žmo­gus ir kraš­tu­ti­nių siū­ly­mų nie­ka­da ne­si­ren­ku, nors Vil­niaus uni­ver­si­te­to eks­per­tas do­cen­tas A. Bart­kus pa­siū­lė, pa­sa­kė sa­vo iš­va­do­je, kad, no­rint, kad šią sis­te­mą sklan­džiai per­im­tų ki­ta ins­ti­tu­ci­ja, rei­kia ne ma­žiau kaip tre­jų me­tų. Aš ne­siū­lau tre­jų me­tų, siū­lau dve­jus me­tus, kad įsi­ga­lio­tų nuo 2026 m. sau­sio 1 d. Tai be­veik įsi­ti­ki­nęs, kad jūs pri­tar­si­te. Pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Taip, čia du su­si­ję siū­ly­mai. Tai ar yra 29? Bal­suo­ja­me.

Tai 23 tie pa­tys. De­ja, ger­bia­mas ko­le­ga, jū­sų pa­siū­ly­mui…

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Taip, tai mes ne­svars­to­me?

PIRMININKAS. Taip, ne­pri­ta­ria, tai ne­pa­vyks svars­ty­ti.

Ir 20 straips­niui ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti su ko­mi­te­to?.. Pri­tar­ta. Ir vis­kas. Ačiū. Da­bar rei­kia bal­suo­ti.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Už kal­ba I. Pa­kar­kly­tė.

I. PAKARKLYTĖ (LF). La­bai sim­bo­liš­ka, kad ly­giai prieš 20 me­tų Sei­mas pri­ėmė Odon­to­lo­gų rū­mų įsta­ty­mą, tai 2003 me­tų gruo­džio vi­du­ry­je. Ir sim­bo­liš­ka, kad šian­dien vėl mes grą­ži­na­me tą vi­sa­ver­tę sa­vi­val­dą odon­to­lo­gams. Odon­to­lo­gų rū­mai, kaip pro­fe­si­nė sa­vi­val­da, pa­tir­ties jau daug tu­ri ir sėk­min­gai vei­kė 16 me­tų su vi­so­mis funk­ci­jo­mis, iki kol pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mas at­ėmė li­cen­ci­ja­vi­mo funk­ci­ją iš Odon­to­lo­gų rū­mų. 2020 me­tų Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je yra pa­ža­dė­ta, kad stip­rin­si­me me­di­kų sa­vi­val­dą. Tai šis veiks­mas tik­rai tą da­ro.

2021 me­tais Odon­to­lo­gų rū­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas įre­gist­ruo­tas, įvei­kė pa­tei­ki­mo sta­di­ją, il­gai lau­kė­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tui pri­rei­kė 16 mė­ne­sių ap­svars­ty­ti. Džiu­gu, kad pa­ga­liau tai įvy­ko. Ap­skri­tai pro­fe­si­nė sa­vi­val­da nė­ra kaž­ko­kia nau­jo­vė, vei­kia dvi­de­šimt ke­lios pro­fe­si­nes sa­vi­val­dos. Šiuo me­tu ku­ria­si ir nau­jos, pa­vyz­džiui, tur­to ver­tin­to­jų. Ir jau daug me­tų pro­fe­si­nę sa­vi­val­dą tu­ri ir ad­vo­ka­tai, ar­chi­tek­tai, ki­tos pro­fe­si­jos. Su­pran­ta­me tik­rai pro­fe­si­nės sa­vi­val­dos reikš­mę ir tai, kad spe­cia­lis­tai pa­tys ge­riau­siai ži­no ir su­pran­ta tos sri­ties rei­ka­la­vi­mus ir stan­dar­tus.

Ir dar vie­nas mo­men­tas, tai ir pa­ti odon­to­lo­gų ben­druo­me­nė, tiek odon­to­lo­gai, tiek bur­nos hi­gie­nis­tai, ak­ty­viai pa­si­sa­kė ir ap­klau­so­se bal­sa­vo, kad vis tik Odon­to­lo­gų rū­mai tu­rė­tų at­lik­ti li­cen­ci­ja­vi­mo funk­ci­ją. Džiau­giuo­si, kad šian­dien pa­ga­liau tą pro­jek­tą mes svars­to­me. Ra­gi­nu bal­suo­ti už ir grą­žin­ti vi­sa­ver­tę sa­vi­val­dą odon­to­lo­gams.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš kal­ba A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia mi­ni­mi įvai­rūs pa­vyz­džiai ki­tų pro­fe­si­jų, lais­vų­jų pro­fe­si­jų. Ši­tuos pa­vyz­džius tur­būt ga­li­ma su­pras­ti ir pa­tei­sin­ti. Odon­to­lo­gai yra to­kie pat svei­ka­tos spe­cia­lis­tai, ku­rie yra ren­gia­mi tuo­se pa­čiuo­se uni­ver­si­te­tuo­se, ten ke­lia kva­li­fi­ka­ci­ją, dir­ba ko­man­do­se kar­tu su ki­tais me­di­kais, ki­tų spe­cia­li­za­ci­jų me­di­kais. Jų li­cen­ci­ja­vi­mo, li­cen­ci­jos prie­žiū­ros, ak­re­di­ta­vi­mo iš­sky­ri­mas ir iš­plė­ši­mas iš sis­te­mos yra ne kas ki­ta, kaip tam tik­ro cha­o­so ir tam tik­ras sis­te­mos ar­dy­mo ele­men­tas.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mas, kaip ir bu­vo čia pa­mi­nė­ta, ne­at­ėmė, o grą­ži­no tie­siog į sis­te­mą odon­to­lo­gus, jų li­cen­ci­ja­vi­mą, ak­re­di­ta­vi­mą to­dėl, kad svei­ka­tos sis­te­ma yra vis­gi sis­te­ma. Tai ne kaž­ko­kių at­ski­rų ele­men­tų rin­ki­nys, ne at­ski­rų pro­fe­si­jų rin­ki­nys, nė­ra at­skir­ti, iš­plėš­ti vi­si ki­ti me­di­kai iš tos ben­dros sis­te­mos. Odon­to­lo­gų rū­mams nie­kas ne­at­ėmė nei ga­li­my­bės, nei pri­vi­le­gi­jos at­sto­vau­ti sa­vo pro­fe­si­jos in­te­re­sams, da­ly­vau­ti ke­liant jų kva­li­fi­ka­ci­ją, svars­ty­ti sa­vo na­rių eti­ką. Vi­sa tai jie ga­lė­jo ir ga­li da­ry­ti ir ne­tu­rė­da­mi li­cen­ci­ja­vi­mo ir ak­re­di­ta­vi­mo.

Tai tik­rai, ko­le­gos, kvie­čiu ne­da­ry­ti klai­dos – ne­pra­dė­ti sis­te­mos ar­dy­mo. Jau ir taip yra ši­to­je sis­te­mo­je daug cha­o­so su­kel­ta. Ne­da­ry­ki­me klai­dos ir ne­lip­ki­me ant to pa­ties grėb­lio, nuo ku­rio pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je nu­li­po­me. Tai kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Taip, už. R. Že­mai­tai­čio ne­ma­tau. Ta­da L. Sluš­nys. Pra­šau.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ačiū. No­riu pa­si­džiaug­ti, kad iš tie­sų po ke­le­rių me­tų dis­ku­si­jų mes pa­ga­liau grą­žin­si­me odon­to­lo­gų ben­druo­me­nei tą sa­vi­val­dą – tai pa­tin­ka kaž­kam ar ne. Tai iš tie­sų ide­o­lo­gi­nis mū­šis: kur vie­niems pa­tin­ka dau­giau vals­ty­bės, ki­tiems pa­tin­ka ma­žiau vals­ty­bės. Tik­riau­siai nie­ka­da su Au­re­li­ju­mi mes ne­su­tar­si­me, nes aš esu tas, kur sa­kau: vals­ty­bės or­ga­ni­za­ci­jo­se rei­kia ma­žiau – taip stip­rė­ja vals­ty­bė.

Nie­kaip ne­ga­liu su­pras­ti, kaip at­kak­liai mes ban­do­me sa­ky­ti, jog žmo­nės ne­ga­li pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bės, su­ge­bė­ti pa­tys tvar­ky­tis sa­vo kie­me. Kai mes mo­ka­me ir ži­no­me, ką tu­ri­me tvar­ky­tis, kaip tu­ri­me tvar­ky­ti sa­vo kie­mą, tik­rai ne­no­ri­me, jog at­ei­tų kas nors ir tvar­ky­tų už mus. Taip ir or­ga­ni­za­ci­jos ga­li bū­ti sa­va­ran­kiš­kos ir ga­na stip­rios.

Kvies­da­mas bal­suo­ti ir pa­lai­ky­ti įsta­ty­mo pri­ėmi­mą, kar­tu reiš­kiu vil­tį, kad to­kių ben­druo­me­nių, stip­rių ir sa­va­ran­kiš­kų ben­druo­me­nių, Lie­tu­vo­je tik dau­gės. Tai įma­no­ma tik tuo at­ve­ju, jei­gu tos ben­druo­me­nės jaus mū­sų pa­lai­ky­mą ir pa­si­ti­kė­ji­mą jo­mis. To­dėl la­bai siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Prieš kal­ba A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Na, ko­le­gos, daž­nai gir­di­me to­kį po­sa­kį: Lie­tu­va yra švo­ge­rių kraš­tas. Čia aki­vaiz­du, kad taip ir yra. Jūs ne­iš­gir­do­te tų ar­gu­men­tų, ku­riuos šne­kė­jo ir Au­re­li­jus, ir aš, ir ki­ti. Per de­šimt­me­tį, ka­da, pa­vyz­džiui, man te­ko dirb­ti ko­mi­te­te ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku, iš es­mės ne­pri­si­me­na­me ir ne­ra­do­me, kad bu­vę rū­mai at­sa­ky­tų ir bū­tų ra­dę pa­žei­di­mų žmo­gaus skun­de. Prak­tiš­kai vi­sur bu­vo tei­gia­ma, kad jei­gu žmo­gui su­lū­žo pro­te­zas už sa­vai­tės, kal­tas žmo­gus, nes ne tą kan­do, ne taip kan­do, ne su ta vie­ta kan­do, ir pa­na­šiai. Tai švo­ge­rių kraš­tas. Ti­kė­tis, kad kai ga­li­mai bus pa­da­ry­tas ­koks nors ko­ky­bės bro­kas, jūs su­lauk­si­te ge­res­nio at­sa­ky­mo, tei­sin­ges­nio ne­gu Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­bai, yra ga­na sun­ku, ko­le­gos.

Na, iš ry­to vie­nas ko­le­ga sa­ko: ži­no­te, ne­ga­li­ma per­duo­ti tech­ni­nės prie­žiū­ros au­to­ser­vi­sams, nes čia bus ta­da taip – jie pa­tys tik­rins, jie pa­tys re­mon­tuos, – čia ne­ga­li­ma į vie­nas ran­kas ati­duo­ti. Ta­da aš pa­klau­siau: Odon­to­lo­gų rū­mams ga­li­ma ati­duo­ti li­cen­ci­ja­vi­mo kon­tro­lę? Čia jau ga­li­ma, nes tik­riau­siai kaž­kas iš ar­ti­mų ar to­li­mų pa­žįs­ta­mų, drau­gų yra su­si­ję. Tai aš tik­rai ak­ty­viai, ati­džiai ste­bė­siu, ar tie ak­ty­viau­si da­mos ir vy­rai, ku­rie la­biau­siai pa­lai­kė tuos rū­mus ir ga­li­mai esa­te ap­li­pę in­te­re­sų kon­flik­tais žy­miai dau­giau, ne­gu čia kai ku­riuos iš mū­sų kal­ti­na­te, po ka­den­ci­jos, jei­gu ne­iš­rinks, jūs ar jū­sų ar­ti­mie­ji ne­at­si­ra­si­te rū­mų struk­tū­ro­je ir dar­buo­si­tės to­liau. Tik­rai la­bai gai­la, kad ne­no­rė­jo­te iš­girs­ti nie­ko dau­giau, iš­sky­rus sa­ve. Net­gi Sei­mo Pir­mi­nin­kė, ku­ri pa­ža­dė­jo…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga.

A. MATULAS (TS-LKDF). …ke­lis kar­tus, kad iš­klau­sys ir Kau­no, ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tų at­sto­vus, taip ir ne­su­ge­bė­jo pri­im­ti, nors man tai ža­dė­jo daug kar­tų. Jei­gu dar tu­ri­me su­vo­ki­mą, kad čia nė­ra juo­kai, bū­tų la­bai ge­rai, kad ne­pri­tar­tu­me šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba dir­ba ge­rai, žmo­nės pa­si­ti­ki ja, ob­jek­ty­viai. Kaip Au­re­li­jus sa­kė, yra ki­tos me­di­kų gru­pės, kaž­ko­dėl jiems vis­kas ge­rai.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas An­ta­nai, ačiū. Su­pran­tu, kad no­ri­si iš­sa­ky­ti, bet lai­kas yra ri­bo­tas. J. Se­jo­nie­nė. Pra­šau.

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Dė­kui, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tu­riu de­kla­ruo­ti, aš tu­riu in­te­re­sų kon­flik­tą – tu­riu dan­tų, tai esu pri­vers­ta juos pri­žiū­rė­ti, tai­sy­ti, ret­kar­čiais ap­si­lan­ky­ti pas odon­to­lo­gus, jei­gu to­kius in­te­re­sų kon­flik­tus kas nors čia ga­lė­tų ban­dy­ti im­pli­kuo­ti. Žiū­rė­ki­te, iš­sa­ky­ta čia jau ne vie­ną, ma­tyt, ir ne ke­lio­li­ka kar­tų, kuo ge­ra yra sa­vi­val­da, kad Lie­tu­va ap­skri­tai pa­lai­ko. Net­gi pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je, 2016–2020 me­tų, bu­vo įsteig­tos trys sa­vi­val­dos. Štai, pa­vyz­džiui, mū­sų ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ku­ris čia siū­lė, kad na­rys­tė rū­muo­se bū­tų ne­pri­va­lo­ma, pa­lai­kė. Anuos rū­mus pa­lai­kė, sa­vi­val­dą su pri­va­lo­ma na­rys­te. To­kie dve­jo­pi stan­dar­tai man ne­la­bai pa­tin­ka.

O kad rū­mai pri­va­lo bū­ti – tai fak­tas. Vei­kia jie nuo 2004 me­tų. Net­gi bu­vu­si Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ja ke­lia abe­jo­nę dėl anks­tes­nio tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo, kai funk­ci­jos bu­vo pa­keis­tos, ar bu­vo tiks­lin­gai iš­leis­tos va­dy­bi­nės ir fi­nan­si­nės lė­šos tai pa­čiai nau­jai sis­te­mai su­kur­ti, eta­tams įsteig­ti ir pa­na­šiai. Tas funk­ci­jas iki tol vyk­dė ir da­bar ga­lė­tų vyk­dy­ti Odon­to­lo­gų rū­mai. Be to, ži­no­ma, stip­rė­tų ben­druo­me­nių ir vals­ty­bės ben­dra­dar­bia­vi­mas, pa­si­ti­kė­ji­mas, funk­ci­jų pa­si­da­li­ji­mas, sa­va­ran­kiš­ku­mas, at­sa­ko­my­bė. O rū­mai ga­lė­tų net­gi su­lū­žu­sio pro­te­zo klau­si­mus spręs­ti skir­tin­gai ne­gu Vals­ty­bi­nė ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­ba.

Ka­dan­gi įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas 2019 me­tais jo­kios nau­dos ne­da­vė, la­bai ti­kiuo­si, kad šian­dien Sei­mas ras sa­vy­je va­lios tą ne­vy­ku­sį pa­kei­ti­mą pa­neig­ti ir grą­žin­ti Odon­to­lo­gų rū­mams jų funk­ci­jas. Dė­kui.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. A. Ma­zu­ro­nis kal­ba prieš.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, sa­vo pa­si­sa­ky­mą tu­rė­čiau pra­dė­ti tik­riau­siai nuo to, kad dan­tis va­lau­si du­kart per die­ną, jie yra la­bai svei­ki ir pas odon­to­lo­gus iš es­mės nie­ka­da ne­vaikš­tau. To­dėl esu vi­siš­kai ne­ša­liš­kas ir ga­liu ob­jek­ty­viai pa­sa­ky­ti apie da­bar svars­to­mą tei­sės ak­tą.

Ger­bia­mi ko­le­gos, šia­me Sei­me yra du žmo­nės, ku­rie kaž­ką šiek tiek su­pran­ta apie svei­ka­tos ap­sau­gą. Tai yra A. Ma­tu­las, sė­din­tis šio­je pu­sė­je, ir A. Ve­ry­ga, sė­din­tis šio­je pu­sė­je. Jie abu už­si­ra­šė pa­si­sa­ky­ti prieš. Ir tai nė­ra at­si­tik­ti­nu­mas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, jūs pa­klau­sy­ki­te ir įsi­gi­lin­ki­te, apie ko­kį tei­sės ak­tą mes kal­ba­me. Čia vi­si la­bai daug kal­ba apie pro­fe­si­nę sa­vi­val­dą, grą­žin­ki­me ga­lią pro­fe­si­nei sa­vi­val­dai, su­tei­ki­me įran­kius, pa­tys mo­ka ge­riau­siai tvar­ky­tis ir pa­na­šiai. Ir bu­vo pa­mi­nė­ta ke­le­tas pa­vyz­džių. Ger­bia­mi ko­le­gos, pro­fe­si­nė sa­vi­val­da yra ge­rai iki tol, kol jai ne­su­tei­kia­me vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo funk­ci­jų, kol jos va­do­vy­bei ne­su­tei­kia­me ga­li­my­bės ver­tin­ti sa­vo ko­le­gas. Čia bu­vo pa­mi­nė­ti Ar­chi­tek­tų rū­mai. Aš la­bai ge­rai ži­nau si­tu­a­ci­ją Ar­chi­tek­tų rū­muo­se, kai mes su­tei­kė­me vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jas ir su­tei­kė­me rū­mų va­do­vy­bei ga­li­my­bę ver­tin­ti sa­vo kon­ku­ren­tus ir sa­vo ko­le­gas, at­im­ti kva­li­fi­ka­ci­jos ates­ta­tus ar­ba juos su­teik­ti. Kai pro­fe­si­nė sa­vi­val­da gau­na įran­kį, rin­ko­je vei­kian­tys spe­cia­lis­tai gau­na įran­kį ver­tin­ti sa­vo ko­le­gas, ku­rie ne­da­ly­vau­ja vie­nų ar ki­tų rū­mų val­dy­mo or­ga­nuo­se, at­si­tin­ka taip, kad tie rū­mai su vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jo­mis tam­pa su­si­do­ro­ji­mo su kon­ku­ren­tais įran­kiu ir rin­kos per­da­li­ji­mo įran­kiu.

Ger­bia­mi ko­le­gos, kai jūs šne­ka­te apie kaž­ko­kias sri­tis (pa­kar­to­siu), ku­rios nie­ko ne­spren­džia, kur pro­fe­si­nė sa­vi­val­da apsiriboja va­ka­rė­lių da­ry­mu, vis­kas okay, bet kai su­tei­kia­me to­kius įga­lio­ji­mus, ko­kius da­bar no­ri­te su­teik­ti ar­ba grą­žin­ti Odon­to­lo­gų rū­mams, rei­kia pa­skai­ty­ti tei­sės ak­tą ir mi­ni­mum pa­klau­sy­ti tų žmo­nių, ku­rie su­pran­ta, apie ką jie šne­ka. To­kių kaip A. Ma­tu­las, A. Ve­ry­ga ir, ži­no­ma, aš. (Juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Ir dar už tu­ri kal­bė­ti E. Gent­vi­las. Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas An­driau, ger­bia­mi ki­ti ko­le­gos, aš pro­fe­si­nę sa­vi­val­dą no­riu ap­tar­ti vi­siš­kai at­si­ri­bo­da­mas kon­kre­čiai nuo Odon­to­lo­gų rū­mų. Kam yra rei­ka­lin­ga pro­fe­si­nė sa­vi­val­da? Tam, kad val­džios funk­ci­jas ir fi­nan­sus nu­kreip­tu­mė­me į pro­fe­si­nes sa­vi­val­das. Ta­čiau, no­rint ati­duo­ti tas funk­ci­jas, val­džios at­si­sa­ky­tas funk­ci­jas pro­fe­si­nėms sa­vi­val­doms, rei­kia ke­lių da­ly­kų nuo A iki Z, o ne ga­ba­lais, to­dėl, An­driau, čia at­sa­ky­mas pa­čiam, kad ten su kon­ku­ren­tais ga­li su­si­do­ro­ti. O tu no­ri su kon­ku­ren­tais su­si­do­ro­ti val­džios ran­ko­mis? Kar­tais to­kių da­ly­kų tur­būt ir­gi bū­na. Tai vie­nas da­ly­kas.

Vi­są funk­ci­jų spek­trą tu­ri per­im­ti pro­fe­si­nė sa­vi­val­da. Ir jei­gu jau val­džia at­si­sa­ko sa­vo įga­lio­ji­mų ir per­duo­da pro­fe­si­nei sa­vi­val­dai, tai na­rys­tė pro­fe­si­nė­je sa­vi­val­do­je tu­ri bū­ti pri­va­lo­ma. Įsi­vaiz­duo­ki­me cha­o­są – kas at­si­tik­tų, jei­gu į rū­mus jung­tų­si tik da­lis odon­to­lo­gų ir val­s­ty­bė per­duo­tų tiems rū­mams funk­ci­jas? Kaip tu­rė­tų rin­ko­je veik­ti tie odon­to­lo­gai, ku­rie nė­ra rū­mų na­riai? An­ta­nai, pa­gal­vo­ki­me apie tai. Tam­pa ne­įma­no­ma, to­dėl Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra aiš­kiai pa­si­sa­kęs: na­rys­tė rū­muo­se, bet ko­kiuo­se, ga­li bū­ti pri­va­lo­ma su vie­na są­ly­ga, kai ati­duo­da­mos jiems vi­sos val­džios funk­ci­jos – nuo li­cen­ci­ja­vi­mo iki tų li­cen­ci­jų at­ėmi­mo, pa­ke­liui – kon­tro­lė, prie­žiū­ra, mo­ky­mai ir taip to­liau. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Bet, prieš teik­da­mas bal­suo­ti, dar no­riu dėl pro­to­ko­lo, nes ne­va ne­aiš­kiai su­for­mu­la­vo­me. Ar ga­li­me pri­tar­ti – kaip čia? – kon­s­ta­tuo­ti, kad mes pri­ta­ria­me vi­siems įsta­ty­mo straips­niams pa­ei­liui ir ko­mi­te­to iš­va­doms? (Bal­sai sa­lė­je) Taip, ačiū. Sek­re­to­ria­tas sa­ko, kad kaž­kur bu­vo ne­aiš­ku. Dar kar­tą kon­sta­tuo­ju, kad mes vien­bal­siai pri­ta­ria­me vi­siems straips­niams.

Da­bar bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Bal­suo­ja­me. De­ja, bal­sa­vi­mas ne­pa­vy­kęs, nes nė­ra 71. De­ja, ar kie­no nors džiaugs­mui, ne­ži­nau, bet taip yra.

Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pa­si­tar­ti. Mes esa­me šian­dien dar­bo­tvarkę pa­tvir­ti­nę iki 19 va­lan­dos. 19 va­lan­da bus už 2 mi­nu­čių, už 1 mi­nu­tės. Tę­sia­me dar­bą? Dar yra, tuoj pa­sa­ky­siu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 klau­si­mai. Prem­je­rė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Gal ga­lė­čiau pa­siū­ly­ti, ka­dan­gi aki­vaiz­du, kad su pri­ėmi­mais yra pro­ble­mų, tai vis dėl­to pa­lik­ti su­pla­nuo­tus svars­ty­mus ir pa­tei­ki­mus, nes dėl pa­tei­ki­mų yra at­ėję vi­ce­mi­nist­rai – na, gal bū­tų kaž­kaip ne­gra­žu da­bar žmo­nės iš­vy­ti ir pa­si­kvies­ti at­ei­ti ki­tą kar­tą? – o jau pri­ėmi­mus tie­siog ati­dė­ti ant­ra­die­niui.

PIRMININKAS. Ge­rai, tur­būt ga­li­me pri­tar­ti prem­je­rės pa­siū­ly­mui? Per­ei­na­me svars­ty­mus ir pa­tei­ki­mus, ta­da pri­ėmi­mai liks ki­tam po­sė­džiui, taip? Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me? Ačiū.

 

18.59 val.

Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo Nr. XII-1215 10, 17, 18 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3326(2) (svars­ty­mas)

 

Taip, da­bar dar­bo­tvarkės 2-21 klau­si­mas – Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo Nr. XII-1215 10, 17, 18 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3326(2). Ger­bia­mas J. Var­ka­lys pri­sta­tys ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Pra­šau.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pro­jek­tas bu­vo pa­to­bu­lin­tas, at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4.

PIRMININKAS. Ačiū. Pa­pil­do­mo ko­mi­te­to ne­bu­vo.

Dis­ku­si­ja. L. Ku­ku­rai­tis ne­dis­ku­tuo­ja. Nuo­mo­nės už… Prieš kal­bės To­mas… To­mo nė­ra. Ga­li­me po svars­ty­mo pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, po svars­ty­mo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

19.00 val.

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 3, 16, 17, 18, 21 straips­nių, II sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 91 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-844(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-22 klau­si­mas – Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 3, 16, 17, 18, 21 strai­ps­nių, II sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-844(2). Pri­sta­tys M. Lin­gė ar kas? So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Pra­šom, V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė. Pra­šom, ko­mi­te­to iš­va­da.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū už su­teik­tą žo­dį. No­riu pa­sa­ky­ti, kad šio su­ma­ny­mo, pir­mi­nio įsta­ty­mo va­rian­to, tei­kė­ja yra mū­sų ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­kė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Pa­grin­di­nė min­tis – su­teik­ti ga­li­my­bę šei­moms, ku­rios dėl įvai­rių ap­lin­ky­bių, dėl to, kad ap­link jų gy­ve­na­mą­ją vie­tą nė­ra iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų, gau­ti tam tik­rą kom­pen­sa­ci­ją, iš­mo­ką, su­da­rant su­tar­tį su fi­zi­niu as­me­niu, ku­ris ga­lė­tų pa­gal su­tar­tį ar­ba įre­gist­ra­vęs in­di­vi­du­a­lią veik­lą pri­žiū­rė­ti ne dau­giau kaip pen­kis vai­kus.

Mes la­bai įdė­miai svars­tė­me ši­tą įsta­ty­mą. Su­si­ti­ko­me tiek su ne­vy­riau­sy­bi­niu sek­to­riu­mi, aš tu­riu gal­vo­je pri­va­čių vai­kų dar­že­lių at­sto­vus, dis­ku­ta­vo­me su mi­nis­te­ri­ja, taip pat at­si­žvel­gė­me į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. No­riu pa­sa­ky­ti, kad ko­mi­te­te bal­suo­ta ga­na vie­nin­gai: už – 7, prieš – 2, su­si­lai­kė 1. Tu­rint ome­ny­je, kad ga­na nau­ją idė­ją čia mes svars­tė­me, tai tik­rai ge­ras re­zul­ta­tas.

Da­bar, kas li­ko? Li­ko jums pa­sa­ky­ti, kad ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė vie­nam mū­sų ko­le­gų siū­ly­mui, bū­tent A. Ged­vi­lo ir I. Ka­čins­kai­tės-Ur­bo­nie­nės. Jie no­rė­jo įves­ti į šį įsta­ty­mą auk­lė­to­jo są­vo­ką, ta­čiau tam ne­pri­ta­rė nei mū­sų Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, nei Vy­riau­sy­bė. Ir ga­liu pa­sa­ky­ti ar­gu­men­tus, tai yra svar­bu. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to nuo­mo­ne, kil­tų tei­si­nė ko­li­zi­ja su auk­lė­to­jo pro­fe­si­nę veik­lą ir auk­lė­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją re­gu­liuo­jan­čiais tei­sės ak­tais, nes, kaip ži­no­me, auk­lė­to­jui yra ke­lia­mi la­bai di­de­li rei­ka­la­vi­mai, o čia yra fi­zi­nis as­muo, ku­ris tie­siog su­da­ro su­tar­tį su tė­vais. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė mums pa­ra­šė, kad fi­zi­niai as­me­nys, tei­kian­tys vai­kų prie­žiū­ros pa­slau­gas, ir švie­ti­mo sis­te­mo­je dir­ban­tys as­me­nys ta­da bū­tų įvar­di­ja­mi vie­no­dai, ta­čiau jų veik­lai ke­lia­mi vi­siš­kai skir­tin­gi rei­ka­la­vi­mai. Tai­gi, ko­mi­te­tas, at­si­žvel­gęs tiek į Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to, tiek į Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę, tiek į Sei­mo na­rių nuo­mo­nę, ne­pri­ta­rė I. Ka­čins­kai­tės-Ur­bo­nie­nės ir A. Ged­vi­lo pa­siū­ly­mui.

Ir yra dar vie­nas mo­men­tas. Tu­ri­me tu­rė­ti ome­ny­je… Ne­rei­kia? Ge­rai.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra…

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas siū­lo, kad šis įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų 2025 m. sau­sio 1 d. Tai yra svar­bu.

PIRMININKAS. Ačiū. Iš­gir­do­me ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Da­bar ben­dro­ji dis­ku­si­ja. A. Vin­kus iš tri­bū­nos…

M. LINGĖ (TS-LKDF). Dar yra iš­va­dos.

PIRMININKAS. Ko­kio ko­mi­te­to?

M. LINGĖ (TS-LKDF). Biu­dže­to ir fi­nan­sų.

PIRMININKAS. Biu­dže­to. At­si­pra­šau, ta­da dar Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. At­si­pra­šau. Pa­lau­ki­te, aš čia su­kly­dau šiek tiek.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas spa­lio 11 die­ną ap­svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­ta­rė pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pa­siū­ly­ti pa­grin­di­niam So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui po­rą punk­tų: pa­to­bu­lin­ti pro­jek­tą pa­gal Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to ir Vy­riau­sy­bės pa­sta­bas bei pa­siū­ly­mus; an­tra, at­kreip­ti dė­me­sį, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2024 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­te lė­šos įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­toms įgy­ven­din­ti nė­ra su­pla­nuo­tos. Iš­va­dai pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke. Ir da­bar dar Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas. Ko­mi­te­to iš­va­da. Pra­šau.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas svars­tė ge­gu­žės 31 die­ną. Jo spren­di­mas yra iš es­mės pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Ačiū. Vi­sos ko­mi­te­tų iš­va­dos. Da­bar ben­dro­ji dis­ku­si­ja. Ger­bia­mas A. Vin­kus. Pra­šau į tri­bū­ną.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šian­dien dar­bo­tvarkėje net dvie­jų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai, su­si­ję su iš­mo­ko­mis vai­kams. Aš pa­si­rin­kau pa­si­sa­ky­ti už ant­rą­jį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris nu­ma­to vien­kar­ti­nes iš­mo­kas ne­iš­ne­šio­tiems nau­ja­gi­miams.

Ger­bia­mie­ji, tie, kam te­ko li­ki­mas au­gin­ti to­kį kū­di­kį, ar­ba tie, ku­rie dir­ba me­di­kais, la­bai ge­rai su­pran­ta, kiek pa­pil­do­mų rū­pes­čių ir pa­pil­do­mų iš­lai­dų pa­ti­ria šei­ma, pa­si­gim­džiu­si ne­iš­ne­šio­tą nau­ja­gi­mį. Kaip mi­nė­jo pra­ne­šė­ja (ir per­ei­tą kar­tą per pri­sta­ty­mą) ko­le­gė Vi­li­ja, pa­gal da­bar­ti­nį reg­la­men­ta­vi­mą iš­mo­kos dy­dis gi­mus ne­iš­ne­šio­tam kū­di­kiui ne­si­ski­ria nuo iš­mo­kos dy­džio nor­ma­liu lai­ku gi­mu­siems nau­ja­gi­miams.

Pa­lai­kau įsta­ty­mo pro­jek­to ini­cia­to­rės I. Ka­čins­kai­tės-Ur­bo­nie­nės, ku­ri pri­sta­tė, siū­ly­mą įtei­sin­ti įpa­rei­go­ji­mą vals­ty­bei kiek­vie­nam gi­mu­siam ne­iš­ne­šio­tam kū­di­kiui skir­ti 22 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio vien­kar­ti­nę iš­mo­ką. Šiuo me­tu tai bū­tų 1 tūkst. 78 eu­rai, o 2024 me­tais, ka­dan­gi ba­zi­nė so­cia­li­nė iš­mo­ka di­di­na­ma nuo 49 iki 55 eu­rų, pri­ėmus įsta­ty­mo, apie ku­rį da­bar dis­ku­tuo­ja­me, pa­tai­są vien­kar­ti­nė iš­mo­ka ne­iš­ne­šio­tam nau­ja­gi­miui bus 1 tūkst. 210 eu­rų. Tai, ži­no­ma, nė­ra di­de­li pi­ni­gai, bet sun­kiai gy­ve­nan­čioms šei­moms tai bus tik­rai jau­čia­ma pa­ra­ma. Bal­suo­siu už ir jus agi­tuo­ju bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma­sis An­ta­nai. Pa­tai­sų svars­ty­mas. Pra­šau, ger­bia­ma Vi­li­ja, į tri­bū­ną dar sy­kį. Dėl 1 straips­nio yra Sei­mo na­rių A. Ged­vi­lo, I. Ka­čins­kai­tės-Ur­bo­nie­nės, bet nė vie­no nė­ra. Tai­gi pra­šom pri­sta­ty­ti ir ar­gu­men­tuo­ti.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Vi­siems straips­niams yra pri­tar­ta tiek pa­pil­do­muo­se ko­mi­te­tuo­se, tiek ir mū­sų ko­mi­te­te. O dėl Dar­bo par­ti­jos at­sto­vų aš jau kal­bė­jau, jie pa­tys ne­pri­sta­tė sa­vo pa­siū­ly­mo, bet jam ne­pri­ta­rė nei Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, nei Vy­riau­sy­bė, nei mū­sų ko­mi­te­tas, to­dėl aš siū­lau, kad ir Sei­mo sa­lė­je ne­bū­tų pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Taip, ga­li­ma… Ko­mi­te­to nuo­mo­nė pri­tar­ti ar bal­suo­ti? Tai yra ne­pri­tar­ti tiems pa­siū­ly­mams?

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Siū­lau pri­tar­ti mū­sų ko­mi­te­to nuo­mo­nei.

PIRMININKAS. Na, vis tiek for­ma­liai pa­bal­suo­ki­me. Kas…

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ge­rai. Kas pri­ta­ria?.. (Juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Kas pri­ta­ria­te pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas pri­ta­ria­te ko­mi­te­to siū­ly­mui ne­pri­tar­ti, bal­suo­ja­te prieš. Pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je)

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Tai prieš ta­da. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Kas da­bar nu­ti­ko? Ger­bia­ma Vi­li­ja, pa­lau­ki­te.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ne­su­pra­to.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Tu­rė­jo­me bal­suo­ti dėl siū­ly­mo.

PIRMININKAS. Taip, taip, aš taip ir for­mu­la­vau. (Bal­sas sa­lė­je: „Ne­su­pra­to.“) Ge­rai, dar kar­tą, ko­le­gos. Aiš­ku, ma­ty­ti, kad mes vi­si esa­me pa­var­gę. Tai ne­ži­nau, spren­di­mą kaž­ko­kį… Taip, bu­vo pa­teik­tas… (Bal­sai sa­lė­je) Dė­me­sio! Bu­vo pa­teik­tas dvie­jų ko­le­gų – A. Ged­vi­lo ir I. Ka­čins­kai­tės-Ur­bo­nie­nės – siū­ly­mas. Jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Aš tei­kiau bal­suo­ti dėl ši­to pa­siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria­te pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas pri­ta­ria­te ko­mi­te­to nuo­mo­nei ne­pri­tar­ti, bal­suo­ja­te prieš ar­ba ki­taip.

Už pa­siū­ly­mą – 3, prieš – 29, su­si­lai­kė 19. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ir yra Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ga­li­me pri­tar­ti gal ben­dru su­ta­ri­mu? Ar ten­ki­na Vy­riau­sy­bės?..

I. HAASE (TS-LKDF). At­leis­ki­te, jei­gu ga­lė­čiau, aš no­rė­čiau…

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ka­dan­gi Vy­riau­sy­bės iš­va­da bu­vo teik­ta prieš ku­rį lai­ką, tai aki­vaiz­du, kad da­bar ko­mi­te­to pa­siū­ly­tas įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­nas nuo sau­sio 1 die­nos yra lo­giš­kes­nis, ne­gu Vy­riau­sy­bės siū­ly­tas, nes jau biu­dže­tas at­ei­nan­čių me­tų yra pa­tvir­tin­tas ir Pre­zi­den­to pa­si­ra­šy­tas.

I. HAASE (TS-LKDF). Nuo 2025 m. sau­sio 1 d. Ben­dru su­ta­ri­mu siū­lau pri­tar­ti. (Juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ge­rai, ačiū, ačiū. Ga­li­me vi­sam įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

19.11 val.

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2445 (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-23 klau­si­mas – Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2445. Mo­ni­ka Oš­mians­kie­ne, gal iš vie­tos ga­li­te pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą? Svars­ty­mas. Tuoj, mi­nu­tė­lę, įjung­si­me. Taip, pra­šau.

M. OŠMIANSKIENĖ (LF). Ko­mi­te­tas siū­lo grą­žin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­cia­to­riams pa­to­bu­lin­ti at­si­žvel­g­da­mas į dėl pro­jek­to pa­teik­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to bei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­sta­bas.

PIRMININKAS. Taip, ačiū. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­dai grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

19.11 val.

Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48 ir 49 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 151, 152 ir 461 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3357, Azar­ti­nių lo­ši­mų įstaty­mo Nr. IX-325 2, 6, 71, 72, 73, 11, 22, 292 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 7straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3358, Ant­sto­lių įsta­ty­mo Nr. IX-876 14 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 151 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3359, Fi­nan­si­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo Nr. IX-574 2 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3360, Fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­to įsta­ty­mo Nr. VIII-1227 2, 10 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3361, Lo­te­ri­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1661 2, 11, 16, 18, 28 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3362, No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3363, Tau­rių­jų me­ta­lų ir bran­gak­me­nių vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. I-996 8, 9, 10 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3364, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 218 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3365 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-24.1, 2-24.2, 2-24.3, 2-24.4… iki 2-24.9 klau­si­mo. Pa­tei­ki­mas. Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mas, Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mas, Ant­sto­lių įsta­ty­mas ir ki­ti. Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras V. Dmit­ri­je­vas.

V. DMITRIJEV. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. No­riu pri­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bės tei­kia­mus įsta­ty­mų pro­jek­tus, pa­ke­tą, tai dėl Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų ir su tuo su­si­ju­sių Ant­sto­lių, Azar­ti­nių lo­ši­mų, Fi­nan­si­nės ap­skai­tos, Fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­to, Lo­te­ri­jų, No­ta­ria­to, Tau­rių­jų me­ta­lų ir bran­gak­me­nių vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mų, taip pat Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mų.

Įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­to tiks­las – pa­ša­lin­ti Eu­ro­pos Ta­ry­bos Eks­per­tų ko­mi­te­to dėl prie­mo­nių, nu­kreip­tų ko­vai su pi­ni­gų plo­vi­mu bei te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mu, ar­ba va­di­na­mo­jo MONEYVAL ko­mi­te­to, nu­sta­ty­tus trū­ku­mus įgy­ven­di­nant tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus, ku­rie ky­la iš Fi­nan­si­nių veiks­mų dar­bo gru­pės ko­vai su pi­ni­gų plo­vi­mu ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mu pri­im­tų re­ko­men­da­ci­jų; taip pat įgy­ven­din­ti Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do eks­per­tų re­ko­men­da­ci­jas ir su­val­dy­ti ri­zi­kas, ku­rios ky­la dėl spar­taus fi­nan­sų tech­no­lo­gi­jų, įskai­tant ir vir­tu­a­lių­jų va­liu­tų, sek­to­riaus au­gi­mo.

Kal­bant apie kon­kre­čias re­ko­men­da­ci­jas, ku­rias siū­lo­ma įgy­ven­din­ti, tai ne fi­nan­sų sek­to­riaus sub­jek­tus įpa­rei­go­ti ir su­stip­rin­ti jų re­gu­lia­vi­mą ir prie­žiū­rą, pa­vyz­džiui, nu­sta­ty­ti, kad įpa­rei­go­tų sub­jek­tų va­do­vai ar­ba nau­dos ga­vė­jai ati­tik­tų ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos kri­te­ri­jus. Da­lis ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos kri­te­ri­jų jau yra tei­sės ak­tuo­se, bet ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai pa­pil­do bū­tent tiems sub­jek­tams, ku­rie jų ne­tu­ri.

Ki­tas da­ly­kas – nu­sta­ty­ti pa­rei­gą kai ku­riems sub­jek­tams re­gist­ruo­tis ati­tin­ka­mai ar­ba Mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je, ar­ba Re­gist­rų cen­tre. Šis rei­ka­la­vi­mas bū­tų nu­sta­to­mas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tams, taip pat mo­kes­čių kon­sul­tan­tams.

Na ir dar vie­nas iš to­kių pa­siū­ly­mų – nu­ma­ty­ti tei­sės ob­jek­tų prie­žiū­rą vyk­dan­čioms pro­fe­si­nės sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­joms, ar tai bū­tų Ant­sto­lių rū­mai, ar Au­di­to­rių rū­mai, ar No­ta­rų rū­mai, tai­ky­ti pa­pil­do­mas po­vei­kio prie­mo­nes sa­vo na­riams.

Na ir dar vie­na re­ko­men­da­ci­ja, su­si­ju­si su ne­ly­di­mų­jų gry­nų­jų pi­ni­gų ga­be­ni­mo kon­tro­lės už­tik­ri­ni­mu. Tai vėl­gi iš Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių ar­ba į jas, ir tai su­si­ję su siun­ta, su gry­nų­jų pi­ni­gų siun­ta.

Kal­bant apie fi­nan­sų tech­no­lo­gi­jų sek­to­riaus kon­tro­lę, įskai­tant vir­tu­a­lių­jų va­liu­tų ri­zi­kų su­val­dy­mą, siū­lo­me kon­kre­čias prie­mo­nes, ku­rios bū­tų su­si­ju­sios su veik­los ri­bo­ji­mu, jei­gu ne­si­lai­ko nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų, taip pat tai­kant tam tik­ras prie­mo­nes ap­ri­bo­jant pa­slau­gų tei­ki­mą.

Ži­no­ma, dar vie­nas svar­bus toks pa­siū­ly­mas – įpa­rei­go­ti vir­tu­a­lių­jų va­liu­tų sek­to­riaus įmo­nes iš­lai­ky­ti mi­ni­ma­laus įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo dy­džio nuo­sa­vą ka­pi­ta­lą są­skai­to­se, to­bu­lin­ti kei­ti­mą­si in­for­ma­ci­ja tiek tarp esa­mų fi­nan­sų įstai­gų, tiek dėl tarp tų kom­pe­ten­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų.

Tai trum­pai tiek. Yra pa­teik­tos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos, jos yra įgy­ven­di­na­mos ir at­liep­si­me svars­ty­mo me­tu ko­mi­te­tuo­se. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Nė­ra jū­sų no­rin­čių klaus­ti. Yra, bet nė­ra sa­lė­je. Ačiū, ger­bia­mas Vi­ta­li­jau. Dėl mo­ty­vų už no­ri kal­bė­ti G. Skais­tė. Pra­šau.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš gal trum­pai. Tie­siog no­rė­čiau pa­dė­ko­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai už pa­reng­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, jis įgy­ven­di­no MONEYVAL re­ko­men­da­ci­jas, ku­rios mū­sų ša­ly­je yra svar­bios. Ma­nau, kad pa­žan­ga ši­to­je sri­ty­je yra svar­bi.

Tur­būt at­kreip­čiau dė­me­sį į pa­pil­do­mus įga­lio­ji­mus, ku­riuos įgau­tų Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­ba pri­žiū­rė­da­ma krip­to­va­liu­tų kei­tyk­lų įmo­nių veik­lą. Man at­ro­do, pa­pil­do­mi įga­lio­ji­mai Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bai šio­je sri­ty­je tik­rai yra rei­ka­lin­gi ir pa­dė­tų su­re­gu­liuo­ti tur­būt da­bar­ti­nį esa­mą bū­vį, kai ma­to­me, kad daug tų įmo­nių stei­gia­si ir tur­būt prie­žiū­rai rei­ka­lin­gi pa­pil­do­mi įran­kiai. To­dėl tur­būt ra­gin­čiau ir Sei­mą spar­čiau svars­ty­ti šį įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti vi­sam įsta­ty­mo pro­jek­tui? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me.“) Ačiū, pri­tar­ta. Mes tu­ri­me pa­skir­ti ko­mi­te­tus ir svars­ty­mo da­tą. Gal aš pra­dė­siu nuo svars­ty­mo da­tos. Gal ga­li­me dėl vi­sų – ir pa­grin­di­nių, ir ly­di­mų­jų – svars­ty­mo da­tą nu­ma­ty­ti VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jo­je? Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū. Da­bar dėl Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo siū­lo­ma pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu skir­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū. Dėl Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo – taip pat Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl Ant­sto­lių įsta­ty­mo – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Fi­nan­si­nės ap­skai­tos įsta­ty­mą svars­ty­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui. Ačiū, dės­ty­to­jau. Fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­to įsta­ty­mą – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui. Pri­tar­ta. Lo­te­ri­jų įsta­ty­mą – taip pat Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui. Ir No­ta­ria­to įsta­ty­mą – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui. Tau­rių­jų me­ta­lų ir bran­gak­me­nių vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mą – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so įsta­ty­mą – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui. Ga­li­me pri­tar­ti vi­siems tiems pa­teik­tiems siū­ly­mams ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

19.17 val.

Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo Nr. XIII-1281 1, 2, 4, 5, 6 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo Nr. XIII-1281 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3368, Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo Nr. XII-1215 10, 12, 13, 16, 17 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3369 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-25 klau­si­mų blo­kas – 2-25.1, 2-25.2 – Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3368. Pa­tei­ki­mas. Pra­ne­šė­jas – M. Šiur­kus. Pra­šau, ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re. Kiek įma­no­ma glaus­čiau, ži­no­ma.

M. ŠIURKUS. La­bas va­ka­ras, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Tei­kia­mais pa­kei­ti­mais sie­kia­me taik­liau skir­ti pa­ra­mą jau­noms šei­moms, efek­ty­viau nau­do­ti vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šas. No­ri­me, kad į pro­ce­są įsi­trauk­tų ir pa­čios sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­da­mos prie jau­nų šei­mų kvie­ti­mo kur­tis re­gio­nuo­se. Siū­ly­mas yra tei­kia­mas įver­ti­nus Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­nės ana­li­zės cen­t­ro re­ko­men­da­ci­jas, taip pat EBPO re­ko­men­da­ci­jas ir pa­si­ta­rus su Lie­tu­vos ban­ku.

Pa­grin­di­niai pa­ska­tos įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms pa­kei­ti­mai bū­tų: ri­bo­ti sub­si­di­jos dy­dį iki 7,5 % būs­to kre­di­to su­mos; fi­nan­si­nė pa­ska­ta tei­kia­ma re­gio­nuo­se, ku­rie ne­pri­skir­ti trims di­die­siems mies­tams; nu­sta­ty­ti įsi­gy­ja­mo tur­to mak­si­ma­lią ver­tę; at­si­sa­ky­ti būs­to sta­ty­bų fi­nan­sa­vi­mo; nu­sta­ty­ti pa­rei­gą de­kla­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą įsi­gy­ja­ma­me būs­te, taip už­tik­ri­nant gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio mo­kė­ji­mą to­je sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je įsi­gy­tas būs­tas; at­si­sa­ky­ti įsta­ty­mo nu­ma­ty­to są­ra­šo su­da­ry­mo ir nu­ma­ty­ti, kad pra­šy­mai pri­ima­mi tik esant fi­nan­sa­vi­mui; ir nu­sta­ty­ti, kad sub­si­di­ją rei­kia grą­žin­ti, jei būs­tas par­duo­da­mas ne­pra­ėjus pen­ke­riems me­tams vie­toj iki tol bu­vu­sių de­šim­ties me­tų. Taip pat nu­sta­ty­ti pra­šy­mų nag­ri­nė­ji­mo pri­ori­te­tus. Pa­vyz­džiui, pri­ori­te­tas bū­tų tei­kia­mas jau­noms šei­moms, ku­rioms sa­vi­val­dy­bė skir­tų pa­pil­do­mą fi­nan­si­nę pa­ra­mą būs­tui įsi­gy­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re. Jū­sų nė­ra no­rin­čių pa­klaus­ti. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me.“) Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Dėl Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me.“) Ir svars­ty­ti taip pat VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jo­je. Ačiū. Ir dėl Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta. Ir svars­ty­ti VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jo­je. Ačiū, pri­tar­ta.

 

19.20 val.

Trans­por­to veik­los pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-1863 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3375, Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3376, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so Nr. XII-1869 pa­pil­dy­mo 3702 straips­niu ir 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3377 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6.1, 2-6.2 ir 2-6.3 klau­si­mai – Trans­por­to veik­los pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-1863 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Tik ši­tas įsta­ty­mas nė­ra įtrauk­tas į VII (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kad bū­tų įtrauk­tas? Ačiū, pri­tar­ta.

A. Bag­do­nas. Pra­šom, pa­tei­ki­mas. Trans­por­to veik­los pa­grin­dų įsta­ty­mas, Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mas ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­šom. Blo­kas.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pa­grin­di­nis šio įsta­ty­mo tiks­las – be­veik 1,5 mln. Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų su­ma­žin­ti ei­les at­lie­kant tech­ni­nę ap­žiū­rą ir su­da­ry­ti ga­li­my­bę rink­tis. Su­kur­ki­me veiks­min­ges­nę, ko­ky­biš­kes­nę, kon­ku­ren­cin­gą ir vai­ruo­to­jų po­rei­kius ati­tin­kan­čią au­to­mo­bi­lių tech­ni­nės ap­žiū­ros sis­te­mą.

Da­bar­ti­niu re­gu­lia­vi­mu yra įtvir­tin­tas tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trų kie­kis bei su­skirs­ty­mas re­gio­ni­niu prin­ci­pu. Did­mies­čiuo­se, kur vai­ruo­to­jų yra dau­giau, jie tu­ri vie­nin­te­lį pa­si­rin­ki­mą – už­si­re­gist­ruo­ti ir lauk­ti ei­lė­se į pa­tik­ros cen­trus. Nu­sta­čius net men­kiau­sius ne­ati­ti­ki­mus, pa­kar­to­ti­nei tech­ni­nės ap­žiū­ros pa­slau­gai grįž­ta apie pu­sė vi­sų vai­ruo­to­jų, jie iš nau­jo pri­va­lo už­si­re­gist­ruo­ti ir dar kar­te­lį lauk­ti ei­lė­se. Tuo me­tu, pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je kva­li­fi­kuo­ti au­to­ser­vi­sai tu­ri ga­li­my­bę teik­ti šią pa­slau­gą, tad at­vy­kus į au­to­ser­vi­są ir nu­sta­čius net smul­kiau­sius ne­ati­ti­ki­mus, to­kius ne­ati­ti­ki­mus ga­li­ma pa­ša­lin­ti vie­to­je ir au­to­mo­bi­lis tie­siog tech­niš­kai tvar­kin­gas iš­va­žiuo­ja iš au­to­ser­vi­so. Ki­to­s ša­ly­s, to­kio­s kaip Da­ni­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Nor­ve­gi­ja ir Šve­di­ja, tai­ko pa­na­šų tech­ni­nės ap­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­mos mo­de­lį.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie skai­čius, tai Lie­tu­vo­je kas ant­ras au­to­mo­bi­lis tu­ri su­grįž­ti net dėl ma­žiau­sių ne­ati­ti­ki­mų į tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trus. O Len­ki­jo­je, kur yra ga­li­my­bės ser­vi­suo­se teik­ti to­kią pa­slau­gą, net 90 % au­to­mo­bi­lių pa­tik­rą at­lie­ka vie­nu kar­tu, va­di­na­si, smul­kiau­si ne­ati­ti­ki­mai yra nu­sta­to­mi, pa­ša­li­na­mi ir au­to­mo­bi­lis tech­niš­kai tvar­kin­gas iš­vyks­ta į ke­lius.

No­rin­tys už­si­im­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros iš­da­vi­mo veik­la tu­rė­tų ati­tik­ti eu­ro­pi­nius stan­dar­tus ir Na­cio­na­li­nio ak­re­di­ta­vi­mo biu­ro ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Šios prie­mo­nės yra vie­nos iš bū­dų kva­li­fi­kuo­tų ir ko­ky­biš­kų pa­slau­gų tei­ki­mui už­tik­rin­ti. At­si­sa­kius tech­ni­nių ap­žiū­rų cen­trų kie­kio ri­bo­ji­mo re­gio­ni­niu prin­ci­pu, at­si­ras ga­li­my­bė ir ki­toms ak­re­di­tuo­toms įmo­nėms teik­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros pa­slau­gas. Kon­ku­ren­ci­jos au­gi­mas pa­di­dins pa­slau­gos pri­ei­na­mu­mą.

Dar 2019 me­tais Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba Vy­riau­sy­bei ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai siū­lė at­si­sa­ky­ti pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą vyk­dan­čių įmo­nių skai­čiaus ri­bo­ji­mo ir įmo­nių iš­dės­ty­mo ša­lies te­ri­to­ri­jo­je kri­te­ri­jaus. Bet šiuo me­tu nė­ra jo­kių sank­ci­jų tech­ni­nės ap­žiū­ros pa­slau­gų tei­kė­jui už iš­duo­tą tech­ni­nės ap­žiū­ros lei­di­mą tech­niš­kai ne­tvar­kin­gam au­to­mo­bi­liui. Įver­ti­nus tai, sie­kiant iš­veng­ti pik­tnau­džia­vi­mo ar ga­li­mų pa­vo­jų eis­mo da­ly­viams, siū­lo­ma nu­ma­ty­ti nuo­bau­das da­bar­ti­niams cen­trams, ku­rie ne­tu­ri jo­kios at­sa­ko­my­bės, jei au­to­mo­bi­lis iš­vyks­ta tech­niš­kai ne­tvar­kin­gas. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so kei­ti­mu bū­tų nu­ma­ty­tos bau­dos tiek įmo­nės at­sa­kin­giems dar­buo­to­jams, ku­rie gal­būt iš­lei­džia tech­niš­kai ne­tvar­kin­gą au­to­mo­bi­lį, ir, ži­no­ma, ser­vi­sams, at­si­pra­šau, tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trams, ku­rie taip pat iš­lei­džia tech­niš­kai ne­tvar­kin­gą au­to­mo­bi­lį.

Ir pa­bai­gai ma­nau, kad dėl to­kio įsta­ty­mo pro­jek­to tik­rai rei­kė­tų Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Vy­riau­sy­bė ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja pa­reng­tų, gal pa­to­bu­lin­tų tvar­ką, kad vi­si Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai ga­lė­tų ne­sto­vė­ti ei­lė­se ir gau­tų ko­ky­biš­ką ir ge­rą pa­slau­gą. La­bai ačiū vi­siems ir lau­kiu klau­si­mų.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti E. Ru­de­lie­nė. Bet prieš tai K. Star­ke­vi­čius dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šom.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pa­siū­ly­ti, jei­gu ga­li­ma, šio klau­si­mo per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Aš jau pa­skel­biau, tai dar Edi­ta. Pra­šom, pa­klaus­ki­te.

E. RUDELIENĖ (LSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Su­pra­tau, bal­suo­si­me.

E. RUDELIENĖ (LSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tie­sų, ma­tyt, ma­to­me, kad ypač did­mies­čiuo­se di­džiu­lės ei­lės, ir už­si­re­gist­ra­vus po dvi, po tris sa­vai­tes rei­kia lauk­ti. Kaip ir sa­kė, dėl smul­kiau­sio ne­ati­ti­ki­mo rei­kia vėl grįž­ti ir vėl iš nau­jo re­gist­ruo­tis.

Bet tie­siog ko­dėl šian­dien tas re­gio­ni­nis prin­ci­pas yra? Ko­dėl tas, ma­no va­di­na­ma­sis, mo­no­po­lis­tas ne­ple­čia taš­kų dau­giau, jei­gu yra toks po­rei­kis? O ki­tas da­ly­kas, jei­gu bus pri­im­tas ši­tas įsta­ty­mas ir bus ga­li­my­bė ser­vi­suo­se, ki­tuo­se ser­ti­fi­kuo­tuo­se gau­ti pa­slau­gas, tai kiek maž­daug to­kių rei­kė­tų Lie­tu­vo­je? Ačiū.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Aš gal­būt no­rė­čiau grįž­ti šiek tiek lai­ku at­gal – į 2004 me­tus. Tuo­met so­cial­de­mok­ra­tai bu­vo val­džio­je ir su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras tur­būt bu­vo Z. Bal­čy­tis. Tuo me­tu bū­tent jis pri­ėmė tą to­kį re­gio­ni­nį prin­ci­pą ir kie­kio ri­bo­ji­mą. Tai at­si­sa­kius kie­kio ri­bo­ji­mo, ma­nau, kad did­mies­čiuo­se at­si­ras­tų kon­ku­ren­ci­ja ir to­kių įmo­nių, ku­rios ga­lė­tų to­kias pa­slau­gas teik­ti, ži­no­ma, ak­re­di­tuo­tų, at­si­ras­tų ge­ro­kai dau­giau. Ma­žes­nė­se vie­to­vė­se, ma­nau, kad to­kių pa­pil­do­mų įstai­gų, na, tik­rai ne­at­si­ras­tų, ta­čiau did­mies­čiuo­se po­rei­kis yra di­džiu­lis. Vien pa­žiū­rė­jus į Vil­nių, ja­me gy­ve­na apie pu­sę mi­li­jo­no gy­ven­to­jų. Tai kiek yra au­to­mo­bi­lių? Tai čia yra kon­kre­tus siū­ly­mas, kaip pra­dė­ti spręs­ti šią dau­ge­liui Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų ak­tu­a­lią pro­ble­mą.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Bet ka­dan­gi bu­vo ger­bia­mo K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas im­ti per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio, tai gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu dėl per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me.“) Ačiū. Pats ren­gė­jas su­ti­ko, tai per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

 

19.27 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2021 m. ge­gu­žės 13 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-315 „Dėl 2026 me­tų pa­skel­bi­mo Že­mai­čių vys­ku­po Mo­tie­jaus Ka­zi­mie­ro Valan­čiaus me­tais“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3388 (svars­ty­mas)

 

Da­bar kvie­čia­me ger­bia­mą A. Žu­kaus­ką. Re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2021 m. ge­gu­žės 13 d. nu­ta­ri­mo „Dėl 2026 me­tų pa­skel­bi­mo Že­mai­čių vys­ku­po Mo­tie­jaus Ka­zi­mie­ro Va­lan­čiaus me­tais“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3388. Pro­jek­to tei­kė­ja P. Kuz­mic­kie­nė. Iš­va­dos svars­ty­mas.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ko­mi­te­tas svars­tė ši­tą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­sta­bų ar pa­siū­ly­mų ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Taip, ačiū. Ben­dro­je dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­no­ri da­ly­vau­ti. Mo­ty­vų už ir prieš nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

19.28 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2023-12-18 – 2023-12-23) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvirtini­mas

 

Ko­le­gos, re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas – Sei­mo sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios gruo­džio 18 die­na… Nė­ra ger­bia­mo­jo Jur­gio, bet aš pri­sta­ty­siu. Gal Pir­mi­nin­kė no­ri? Žo­džiu, sa­vai­tė pra­si­de­da ne­ei­li­niu po­sė­džiu 18 die­ną, o 19 die­ną… Ką čia? An­drius. Pra­šom.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, kai nė­ra Pir­mi­nin­kės, nė­ra pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo, tu­ri pri­sta­ty­ti ki­tas pa­va­duo­to­jas. Aš ma­tau, kad yra A. Ma­zu­ro­nis ir jis tu­rė­tų at­ei­ti, ir pri­sta­ty­ti ki­tos sa­vai­tės dar­bo­tvarkę.

PIRMININKAS. Aš ir­gi kol kas pa­va­duo­to­jas. (Juo­kas sa­lė­je)

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Jūs pir­mi­nin­kau­ja­te. Tu­ri iš tri­bū­nos. Aš kvie­čiu, kad A. Ma­zu­ro­nis pri­sta­ty­tų ki­tos sa­vai­tės dar­bo­tvarkę.

PIRMININKAS. Ge­rai, An­driau. Pra­šau. (Šur­mu­lys sa­lė­je) (Bal­sas sa­lė­je: „Iš­var­dink vi­sus pro­jek­tus, ku­rių ne­bus.“)

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui, ger­bia­mi ko­le­gos. Ne­ap­sa­ko­mai sma­gus mo­men­tas, nes ne­si­ti­kė­jau šią ka­den­ci­ją su­lauk­ti to­kios ga­li­my­bės. La­bai džiau­giuo­si ko­le­gos ir ben­dra­var­džio man iš­reikš­tu pa­si­ti­kė­ji­mu, su­tei­kiant ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti ki­tos sa­vai­tės, la­bai svar­bios sa­vai­tės Sei­mo gy­ve­ni­me, po­sė­džių dar­bo­tvarkes. Iš tie­sų, ant­ra­die­nį mū­sų lau­kia la­bai tu­ri­nin­ga, la­bai… (Triukš­mas, balsai sa­lė­je) Jo­nai, ko­dėl man tik nuo ant­ra­die­nio pra­si­de­da? (Juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Pir­ma­die­nį ne­ei­li­nis po­sė­dis.

A. MAZURONIS (DPF). Pir­ma­die­nį ne­ei­li­nis. Pa­žiū­rė­ki­te, kur pa­si­ra­šė­te, ten yra dar­bo­tvarkė, jos ne­rei­kia pri­sta­ty­ti. Bet kal­bant apie ne­ei­li­nę… Iš tie­sų, ant­ra­die­nio po­sė­džių dar­bo­tvarkė pra­si­dės nuo jū­sų, val­dan­čio­sios dau­gu­mos, il­gai lauk­tų klau­si­mų. P. Gra­žu­lio ap­kal­ta, be jo­kios abe­jo­nės. Čia vi­si tu­rė­si­te ga­li­my­bę pa­si­reikš­ti ir iš­sa­ky­ti ver­ty­bi­nes nuo­sta­tas, vi­si tu­rė­si­me ga­li­my­bę ei­li­nį kar­tą pa­šok­ti ant ink­vi­zi­ci­jos, tei­sin­gu­mo, skaid­ru­mo lau­žo ir pa­ro­dy­ti, ko­kie mes skaid­rūs, ko­kios mū­sų ver­ty­bės ir kaip mes ne­mėgs­ta­me blo­gai be­si­el­gian­čių ko­le­gų. Tu­rė­si­me ga­na daug ga­li­my­bių iš­lie­ti emo­ci­jas.

Pas­kui dar­bo­tvarkės klau­si­mai – Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mas, ki­ti tei­sės ak­tai. Ga­lė­čiau il­gai var­din­ti. Ka­dan­gi to­kią tei­sę su­tei­kė, tai aš…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, de­ja, lai­kas bai­gė­si. (Bal­sai sa­lė­je)

A. MAZURONIS (DPF). Ge­rai, su­pra­tau. Vis­kas. O ket­vir­ta­die­nį pa­grin­di­nis dar­bo­tvarkės klau­si­mas, ži­no­ma, mums bus pats skau­džiau­sias – V. Gap­šio imu­ni­te­to nai­ki­ni­mas. Ka­dan­gi tas klau­si­mas ypač liūd­nas, jo pa­mi­nė­ji­mu aš ir ap­si­ri­bo­siu, o vi­sus ki­tus dar­bo­tvarkės klau­simus jūs ga­li­te sa­va­ran­kiš­kai pa­žiū­rė­ti. Jei­gu tu­ri­te ko­kių nors klau­si­mų, aš pa­si­ren­gęs at­sa­ky­ti į juos.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, dar ne­pa­bė­ki­te, jū­sų no­ri pa­klaus­ti ger­bia­mas A. Pet­ro­šius. Pra­šau.

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). Ka­dan­gi to­kia la­bai tu­ri­nin­ga dar­bo­tvarkė, aš no­rė­čiau pa­si­tiks­lin­ti, ar pa­slap­čia ne­bus įra­šy­ti ci­vi­li­nės są­jun­gos, nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo klau­si­mai? Gal ga­li­te pa­tiks­lin­ti?

A. MAZURONIS (DPF). Ger­bia­mas ko­le­ga, mes su Lais­vės frak­ci­jos ko­le­go­mis tik­rai de­da­me vi­sas pa­stan­gas, kad tie klau­si­mai kaip ga­li­ma grei­čiau at­si­dur­tų dar­bo­tvarkėje, ta­čiau, de­ja, ne vi­si val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai, L. Kas­čiū­ną ir ki­tus tu­riu ome­ny­je, pri­ta­ria ši­tam da­ly­kui ir ima­si įvai­riau­sių re­zis­ten­ci­nių prie­mo­nių. Ne­ži­nau, nie­ko ne­ga­liu pa­ža­dė­ti, bet tik­rai dė­si­me vi­sas pa­stan­gas, kad bū­tent taip ir at­si­tik­tų.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Tai šia links­ma gai­da…

A. MAZURONIS (DPF). O šeš­ta­die­nio ne­rei­kia?

PIRMININKAS. Ne, vis­kas ge­rai. Dar re­gist­ruo­ja­mės. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Re­gist­ruo­ja­mės. Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mų nė­ra. Vis tiek re­gist­ruo­ja­mės. Ačiū, ko­le­gos. Skel­biu 2023 m. gruo­džio (ko­kia čia die­na) 14 d. va­ka­ri­nį po­sė­dį baig­tą. (Gon­gas)

Ir dar pa­grin­di­nis, svar­biau­sias skai­čius – net 43 už­si­re­gist­ra­vo. Ge­ro va­ka­ro! Ge­ro sa­vait­ga­lio!* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.