PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-420

2017-06-30

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Argumentai:

Miškų įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje nustatyta, kad miškų urėdija yra valstybės įmonė. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybės įmonės savininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Vyriausybę arba jos įgaliotą valstybės valdymo instituciją. Šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog valstybės įmonę nutarimu steigia Vyriausybė, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.

Galiojanti Miškų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostata, kurioje reglamentuojamas Lietuvos Respublikoje veikiančių urėdijų skaičius, apriboja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jos įgaliotos institucijos galimybes siekti optimalesnio valstybinių miškų valdymo. Ši nuostata taip pat tiesiogiai prieštarauja Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 9, 10 ir 11 dalims, kurios atitinkamai numato, kad įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi teisę priimti sprendimus reorganizuoti, pertvarkyti ar likviduoti valstybės įmonę.

Siūloma nereglamentuoti Lietuvoje veikiančių urėdijų skaičiaus įstatymu, tuo pačiu ir atsisakyti pateiktame įstatymo projekte vienos konkrečios valstybės įmonės įvardijimo, ir palikti teisę Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai tvarkyti valstybinių miškų ūkį ir nuspręsti dėl optimalaus miškų urėdijų skaičiaus.

 

Pasiūlymas:

1. Įstatymo projekto 1 straipsnio 3 dalyje dėstomą įstatymo 2 straipsnio 17 dalį išdėstyti taip:

„17. Miško valdytojas – miško savininkas; miškų urėdija (-os) valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“, valstybinio rezervato direkcija, nacionalinio parko direkcija, savivaldybė ar kitas juridinis asmuo, valdantis patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka jam Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę; kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, įgijusi privačios miško žemės valdymo teisę.“

2. Įstatymo projekto 1 straipsnio 4 dalį išdėstyti taip:

„4.   Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

„20. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ – valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą.“

 

Pasiūlymas:

1. Įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalyje dėstomą įstatymo 4 straipsnio 6 dalį išdėstyti taip:

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdo miškų urėdija (-os) valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės ir kiti juridiniai asmenys. Valstybinės miško žemės sklypai patikėjimo teise perduodami šiems subjektams Vyriausybės nutarimais valstybinėms funkcijoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka.“

2. Įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalyje dėstomą įstatymo 4 straipsnio 7 dalį išdėstyti taip:

„7. Laisvos valstybinės žemės fonde esantys ir nepanaudoti nuosavybės teisėms atkurti valstybinių miškų sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės reikšmės miškus arba su jais ribojasi, arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi privažiavimo kelius, Vyriausybės nutarimais perduodami patikėjimo teise valdyti miškų urėdijai (-oms) valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“. Kiti nuosavybės teisėms atkurti nepanaudoti valstybinių miškų sklypai parduodami aukcionuose, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.“

 

Pasiūlymas:

1. Įstatymo projekto 3 straipsnio 1 ir 2 dalis išdėstyti taip:

1.    Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 8 punktu ir jį išdėstyti taip:

„8) įgyvendina valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ savininko teises ir pareigas;“

2.    Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 9 punktu ir jį išdėstyti taip:

„9) nustato valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“ privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo normas;“

2. Įstatymo projekto 3 straipsnio 5 dalimi dėstomą įstatymo 5 straipsnio 5 dalies pirmąją pastraipą išdėstyti taip:

 „5. Miškų urėdija (-os) Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ atlieka šias valstybines funkcijas:“

 

Pasiūlymas:

Įstatymo projekto 4 straipsnio 1 dalyje dėstomą įstatymo 6 straipsnio 10 dalį išdėstyti taip:

10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir miškų urėdijos (-ų) valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ darbuotojai neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, būti steigėjais ar juridinio asmens dalyviais (akcininkais, nariais, dalininkais) privačiose medienos ruošos, medienos perdirbimo, prekybos mediena ir medžioklės aptarnavimo įmonėse, vykdyti nepriklausomo medienos matuotojo veiklą ir kitais įstatymais draudžiamą veiklą.“

 

Pasiūlymas:

Įstatymo projekto 5 straipsnio 1 dalyje dėstomą įstatymo 7 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

„1. Miškų urėdija (-os) Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas.“

 

Pasiūlymas:

Įstatymo projekto 8 straipsnio 1 dalyje dėstomą įstatymo 18 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

„1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės formos, privalo būti sukurta ir palaikoma bendra valstybinė miško priešgaisrinės apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones. Šią sistemą rengia ir jos įgyvendinimą organizuoja miškų urėdija (-os) valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ kartu su savivaldybėmis. Miško valdytojai, savininkai, naudotojai ir lankytojai privalo laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.“

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                    Eugenijus Gentvilas

                                                                                                                        Gabrielius Landsbergis          

                                                                                                                        Kęstutis Glaveckas