LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 265

STENOGRAMA

 

2019 m. kovo 14 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
J. LIESYS

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu už­im­ti sa­vo vie­tas. Pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. ko­vo 14 d. va­ka­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 71 Sei­mo na­rys.

 

14.04 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties pro­to­ko­lo dėl Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos Respubli­kos pri­si­jun­gi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3256(2) (svars­ty­mas ir priėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties pro­to­ko­lo dėl Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos Res­pub­li­kos pri­si­jun­gi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3256. Pra­ne­šė­jas – Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to… Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­riu jums pri­sta­ty­ti Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos Res­pub­li­kos Asam­blė­jos Pir­mi­nin­ką Ta­la­tą Dža­fe­rį. (Plo­ji­mai)

Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas – ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas J. Ber­na­to­nis, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

J. BERNATONIS (LSDDF*). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji po­sė­džio sve­čiai, mie­li ko­le­gos Sei­mo na­riai, leis­ki­te jums pri­sta­ty­ti pa­grin­di­nio Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą dėl šio pro­jek­to. Ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­ta­rė įsta­ty­mo „Dėl Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties pro­to­ko­lo dėl Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos Res­pub­li­kos pri­si­jun­gi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tui. Nau­do­da­ma­sis pro­ga no­riu ger­bia­miems ko­le­goms pri­min­ti, jog šian­dien bal­suo­si­me dėl pas­ku­ti­nio­sios iš 2000 me­tais su­si­bū­ru­sios Vil­niaus gru­pės vals­ty­bių – Ma­ke­do­ni­jos pri­si­jun­gi­mo prie NATO, ir džiaug­da­ma­sis tuo no­riu ak­cen­tuo­ti, kad ir to­liau nuo­sek­liai lai­ky­si­mės po­zi­ci­jos, jog NATO du­rys pri­va­lo iš­lik­ti at­vi­ros na­rys­tės sie­kian­čioms ir tam pa­si­ren­gu­sioms vals­ty­bėms. Ko­vo 29 die­ną mi­nė­si­me 15-uo­sius Lie­tu­vos na­rys­tės NATO me­tus, o šian­dien, ti­kiuo­si, tap­si­me sep­tin­tą­ja vals­ty­be na­re, pri­ta­ru­sia Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos Res­pub­li­kos pri­si­jun­gi­mui prie Al­jan­so. Dė­ko­ju už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to, var­du, ne­ma­tau pir­mi­nin­ko, kal­bės J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Lie­tu­vos Res­pub­likos Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, ko­vo 13 die­ną svars­tė klau­si­mą dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo „Dėl Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties pro­to­ko­lo dėl Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos Res­pub­li­kos pri­si­jun­gi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­to Nr. XIIIP-3256. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė Sei­mo na­rys, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras L. A. Lin­ke­vi­čius. Kvie­čiu.

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). La­bai trum­pai, bet vis tiek no­rė­čiau pa­sa­ky­ti ke­le­tą žo­džių ir pa­svei­kin­ti Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos par­la­men­to pir­mi­nin­ką, pri­si­min­ti mū­sų su­si­ti­ki­mus Skop­jė­je, pri­si­min­ti tą pa­tį ar­šiau­sią lai­ko­tar­pį, kai bu­vo spren­džia­mas tas klau­si­mas dėl ša­lies pa­va­di­ni­mo. 27 me­tus tę­sia­si dis­ku­si­jos, 27 me­tus ša­lis jau­tė to­kį ne­apib­rėž­tu­mą, ta­čiau ga­liau­siai ir Grai­ki­jos, ir Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos vy­riau­sy­bės pri­si­ė­mė at­sa­ko­my­bę, ne­pa­tai­kaudamos, sa­ky­kim, pi­lie­čių nuo­mo­nėms, ta­čiau jausdamos, kad rei­kia ša­lį iš­ves­ti iš ak­la­vie­tės. Mes tą pro­ce­są ste­bė­jo­me tik­rai la­bai su­in­te­re­suo­tu žvilgs­niu, tai ir „Vil­niaus de­šim­tu­ko“ na­riai, mes kar­tu pra­dė­jo­me tą ke­lią, mes la­bai glau­džiai ben­dra­dar­bia­vo­me. Ir vė­liau, no­riu pa­brėž­ti, vi­są tą lai­ko­tar­pį Šiau­rės Ma­ke­do­ni­ja ak­ty­viai da­ly­va­vo NATO ope­ra­ci­jo­se.

Dar pri­dur­siu, kad ki­tas iš­šū­kis yra ir eu­ro­pi­nė in­teg­ra­ci­ja. Virš 90 % po­li­ti­nių nuo­sta­tų ati­tin­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos po­li­ti­nes nuo­sta­tas, tai yra pa­vyz­dys Va­ka­rų Bal­ka­nuo­se, tą ir­gi rei­kė­tų pa­brėž­ti. Mums rei­kia ne tik na­rių, mums rei­kia mo­ty­vuo­tų na­rių, ku­rie su­tin­ka, su­pran­ta ben­drą po­li­ti­ką ir pa­si­ren­gę ne tik ver­tin­ti įvy­kius, bet kar­tu veik­ti. To­dėl iš tie­sų tik­rai džiau­giuo­si, jog taip su­ta­po, kad štai šią die­ną, kuo­met mes, la­bai ti­kiu, vi­si vie­nin­gai ra­ti­fi­kuo­si­me šį sto­ji­mo pro­to­ko­lą, par­la­men­to pir­mi­nin­kas čia da­ly­vau­ja, jis ir­gi spe­cia­liai at­vy­ko ir mes tu­rė­jo­me pro­gą ir dar tu­rė­si­me pro­gų at­ei­ty­je la­bai de­ta­liai pa­kal­bė­ti apie dvi­ša­lius san­ty­kius įvai­riais as­pek­tais, įvai­rio­se sri­ty­se ir tik­rai iš­nau­do­ti tą ben­drys­tę jau da­bar, ti­ki­mės, ta­pus Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jai 30-ąja NATO na­re.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai po svars­ty­mo. E. Zin­ge­ris – mo­ty­vai už.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Mes dau­gy­bę me­tų ste­bi­me, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­ma Ma­ke­do­ni­jos sve­čių gru­pe ir Ma­ke­do­ni­jos par­la­men­to pir­mi­nin­ke, Ma­ke­do­ni­jos in­dė­lį, di­džiu­lį in­dė­lį ir tvar­kant sa­vo vi­di­nes pro­ble­mas la­bai efek­ty­viai, ir vi­du­je už­tik­ri­nant žmo­gaus tei­ses. Vi­są spek­trą Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­jos ver­ty­bių Ma­ke­do­ni­ja įvyk­dė. Ir mes da­bar tu­ri­me iš es­mės is­to­ri­nį mo­men­tą, kai iš­reiš­kia­me sa­vo po­zi­ty­vų po­žiū­rį į Bal­ka­nų, vi­so Bal­ka­nų kon­flik­to iš es­mės iš­spren­di­mo pa­bai­gą. Bal­ka­nų kon­flik­tas bai­gė­si tei­gia­mai. Tuo me­tu, ka­i Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­niai veiks­niai iš es­mės nuo Kro­a­ti­jos ir Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos yra įgy­ven­din­ti, li­ko Ser­bi­jos klau­si­mas ir Ser­bi­jos orien­ta­ci­jos klau­si­mas. Ti­ki­mės, kad per Eu­ro­pos Są­jun­gos in­teg­ra­ci­nį kam­pą Ser­bi­ja ga­lų ga­le pa­si­rinks sa­vo de­mo­kra­tinį ke­lią.

Dėl Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos mes tu­ri­me pa­sa­ky­ti, kad mes ma­to­me vi­są Bal­ka­nų pro­ce­są, ku­ris bu­vo su Va­ka­rų pa­gal­ba sta­bi­li­zuo­tas, ka­ri­niai nu­si­kal­tė­liai bu­vo įvar­din­ti Ha­gos tri­bu­no­le. Ma­ke­do­ni­jos ka­riai da­ly­va­vo vi­so­se, kaip bu­vo ką tik pa­sa­ky­ta po­no L. A. Lin­ke­vi­čiaus, NATO svar­biau­sio­se mi­si­jo­se. Mes šian­dien svei­ki­na­me Ma­ke­do­ni­ją, ti­kė­da­mie­si, kad at­ei­ty­je iš mū­sų flan­go – Uk­rai­nos, Mol­do­vos ir Gru­zi­jos (ypač Gru­zi­jos na­mų dar­bai bu­vo pui­kiai at­lik­ti), tos ša­lys, ku­rios yra mū­sų Ry­tų, Eu­ro­pos Są­jun­gos Ry­tų, kai­my­nys­tė­je… aso­cia­ci­jos ir NATO vi­so­se mi­si­jo­se, ypač Gru­zi­ja… Ma­ke­do­ni­jos ko­le­gos ir­gi at­ei­ty­je įsi­žiū­rės ir į šiuos bū­si­mus NATO na­rius ir pa­rems juos. Mes ti­ki­mės, kad Ma­ke­do­ni­jos po­li­ti­nis eli­tas at­ei­ty­je bus ši­to pla­no pu­sė­je. O da­bar be­lie­ka tik pa­svei­kin­ti, pa­svei­kin­ti pui­kų ma­ke­do­nie­čių in­dė­lį į ben­drą sta­bi­lu­mą Bal­ka­nuo­se ir, ži­no­ma, tarp­tau­ti­nį ak­ty­vu­mą NATO kon­teks­te. La­bai ačiū vi­sai kon­so­li­duo­tai Ma­ke­do­ni­jos tau­tai ir jos par­la­men­to at­sto­vams. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl mo­ty­vų prieš Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me? Ge­rai, bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 90 Sei­mo na­rių. Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už bal­sa­vo 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Po svars­ty­mo prit­ar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau pri­im­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka. Ar pri­ta­ria­me to­kiai? Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Pri­ėmi­mas. Yra vie­nas straips­nis. Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Mo­ty­vai dėl vi­so. J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Taip pat svei­ki­nu Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos par­la­men­to pir­mi­nin­ką. No­rė­čiau pa­ra­gin­ti ko­le­gas pri­tar­ti dar vie­nin­giau, ne­gu tą pa­da­rė­me svars­ty­mo sta­di­jo­je, ir iš tik­rų­jų pa­si­džiaug­ti ta gra­žia ben­drys­te tarp Lie­tu­vos ir Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos, ku­ri tę­sia­si jau ne vie­ne­rius me­tus. Čia mi­nė­jo tą „Vil­niaus de­šim­tu­ko“ for­ma­tą. Man dar 2008 me­tais kaip kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rui te­ko vie­šė­ti Skop­jė­je, su­si­tik­ti su jų kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ru. Ben­dra­dar­bia­vi­mas įvai­rio­se sri­ty­se, įskai­tant ir gy­ny­bos sri­tį, iš tik­rų­jų la­bai svar­bus.

Ne­se­niai ma­no aš­tun­tos kla­sės anū­kas at­si­ver­tė is­to­ri­jos va­do­vė­lį ir kaip tik ta­me va­do­vė­ly­je bu­vo vi­sas sky­rius apie šau­ni­ą­ją ir pa­si­di­džia­vi­mo ver­tą Ma­ke­do­ni­jos is­to­ri­ją. Tur­būt ne vie­nam iš mū­sų vai­kys­tė­je ar­ba jau­nys­tės me­tais Alek­san­dro Ma­ke­do­nie­čio žy­giai iš tik­rų­jų įkvė­pė daug drą­sos ir pa­si­di­džia­vi­mo. Šian­dien Šiau­rės Ma­ke­do­ni­ja, ku­ri vyk­do de­mo­kra­tines re­for­mas, ku­ri da­ly­vau­ja Šiau­rės At­lan­to or­ga­ni­za­ci­jos veik­lo­je, dar ne­bū­da­ma na­re, pa­ro­dė, kad ši vals­ty­bė, ši tau­ta iš tik­rų­jų ver­ta tos ben­drys­tės. Ir la­bai sma­gu, kad mes abu flan­gus Šiau­rės At­lan­to, tiek Ry­tų, tiek Pie­tų, ver­ti­na­me vie­no­dai. Vie­no­dai ma­to­me iš­šū­kius, ku­rių ky­la, ir ben­dro­mis pa­stan­go­mis juos ga­li­me įveik­ti. To­dėl svei­ki­nu Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos at­sto­vus ir kvie­čiu vi­sus mus pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi sve­čiai, ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, kad is­to­ri­nis žings­nis jau čia pat bus ženg­tas. No­riu pri­min­ti, kad dar vie­na drau­giš­ka vals­ty­bė – Šiau­rės Ma­ke­do­ni­ja bus mū­sų drau­gė. Tie­są sa­kant, esu tru­pu­tė­lį pik­tas dėl 2011 me­tų, kai Ma­ke­do­ni­jos krep­ši­nio rink­ti­nė lai­mė­jo prieš Lie­tu­vos rink­ti­nę čia, Lie­tu­vo­je, ir at­ėmė ga­li­my­bę mums iš­ko­vo­ti me­da­lius sa­vo ša­ly­je. Bet to­kios ne­di­de­lės bė­dos at­lei­džia­mos. Drau­gau­ki­me ir gy­ven­ki­me kar­tu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kal­bės Sei­mo na­rys K. Ma­siu­lis, mo­ty­vai už.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­riu pa­si­džiaug­ti, kad mes ga­li­me šian­dien bal­suo­ti, ste­bint Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos gar­bin­giems sve­čiams. Aiš­ku, kad bu­vo­me, Lie­tu­va vi­sa­da bu­vo la­bai en­tu­zias­tin­ga NATO na­rė, mes iš tik­ro da­ly­vau­ja­me vi­sais NATO for­ma­tais ten, kur jau­čia­me at­sa­ko­my­bę, ir so­li­da­riai vei­kia­me dėl mū­sų ben­dros gy­ny­bos. Ly­giai taip pat ti­ki­mės iš Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos to so­li­da­ru­mo.

Aš pui­kiai ži­nau, kad Bal­ka­nuo­se di­de­lių in­te­re­sų tu­ri Ru­si­ja, ku­ri gal­būt šian­dien tu­rė­tų bū­ti ne­la­bai lai­min­ga. Man Ru­si­jos ge­o­po­li­ti­niai in­te­re­sai tiek Šiau­rės Eu­ro­po­je, kur mes, Lie­tu­va, esa­me, tiek Bal­ka­nuo­se, man Ru­si­jos in­te­re­sai at­ro­do ke­lian­tys grės­mę. To­dėl stip­rin­ki­me ben­drą mū­sų sau­gu­mą, čia ki­to­kios nuo­mo­nės net ne­ga­lė­tų bū­ti. Kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dau­giau mo­ty­vuo­jan­čių Sei­mo na­rių ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų prieš nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti ir iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę dėl su­tar­ties ra­ti­fi­ka­vi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 92 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 92. Už bal­sa­vo 92 – vien­bal­siai. Svei­ki­na­me Šiau­rės Ma­ke­do­ni­ją. (Plo­ji­mai) Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.18 val.

Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos Res­pub­li­kos Su­si­rin­ki­mo Pir­mi­nin­ko Ta­la­to Dža­fe­rio kal­ba

 

Kvie­čiu Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos Res­pub­li­kos Su­si­rin­ki­mo Pir­mi­nin­ką T. Dža­fe­rį.

T. DŽAFERIS. Ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke, gar­būs Sei­mo na­riai, Eks­ce­len­ci­jos, po­nios ir po­nai, gar­būs ži­niask­lai­dos at­sto­vai! No­rė­čiau kar­tu su ju­mis pa­si­džiaug­ti, kad šian­dien esu svar­baus ir iš­ki­laus veiks­mo liu­di­nin­kas. Tas veiks­mas yra svar­bus ir Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams. Esa­me dė­kin­gi jums šian­dien už tai, kad pa­dė­jo­te mums ir pa­si­ti­kė­jo­te mu­mis. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas ir Lie­tu­vos vals­ty­bė, ra­ti­fi­kuo­da­ma mū­sų ša­lies sto­ji­mo į NATO pro­to­ko­lą, dar kar­tą pa­tvir­ti­no sa­vo at­vi­rą ir be­są­ly­giš­ką pa­ra­mą, ku­rią mes ga­vo­me per vi­sus tuos me­tus. To­dėl nuo­šir­džiai no­rė­čiau jums pa­dė­ko­ti sa­vo var­du ir Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos Res­pub­li­kos par­la­men­to na­rių var­du, Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos Res­pub­li­kos pi­lie­čių var­du. Šia pro­ga no­rė­čiau pra­neš­ti, kad vi­sos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, vi­si vi­suo­me­nės vei­kė­jai ir ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius ne­tau­so­da­mi sa­vęs įsi­trau­kia į re­for­mų įgy­ven­di­ni­mą vi­so­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se. Šis pro­ce­sas vi­siš­kai nė­ra leng­vas, ta­čiau prieš sa­ve mes ma­to­me la­bai aiš­kų tiks­lą ir mes ži­no­me, ko no­ri­me pa­siek­ti. Mes no­ri­me įgy­ven­din­ti jau pa­tvir­tin­tą stra­te­gi­nį tiks­lą siek­ti tap­ti pil­na­tei­se NATO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos na­re. Tai reiš­kia, kad sie­kia­me su­kur­ti tik­rą de­mo­kra­tinę vals­ty­bę su tei­sės vir­še­ny­be, ku­rio­je ins­ti­tu­ci­jos vei­kia tar­nau­da­mos pi­lie­čiams. At­si­žvel­gdami į ge­rai ži­no­mas kliū­tis, mes kiek įma­no­ma sten­gė­mės su­telk­ti sa­vo pa­stan­gas į tai, kad pa­ša­lin­tu­me kliū­tis, ku­rios truk­dė mū­sų ke­ly­je siek­ti tų tiks­lų, mes pa­si­ra­šėme drau­gys­tės, ge­ros kai­my­nys­tės san­ty­kių ir ben­dra­dar­bia­vi­mo su­si­ta­ri­mą su Bul­ga­ri­jos Res­pub­li­ka, pa­si­ra­šė­me bai­gia­mą­jį su­si­ta­ri­mą su Grai­ki­jos Res­pub­li­ka taip iš­spręs­da­mi mū­sų ša­lies pa­va­di­ni­mo gin­čą. Leng­va ne­bu­vo, ta­čiau svei­kas pro­tas ir sau­gios bei kles­tin­čios at­ei­ties vi­zi­ja nu­ga­lė­jo, vi­sa tai nu­ga­lė­jo mū­sų pi­lie­čių la­bui, vals­ty­bės ir vi­so re­gio­no la­bui. Mū­sų žmo­nės nu­si­pel­nė bū­ti lai­min­gi pi­lie­čiai, tu­rin­tys vie­no­das tei­ses ir lais­ves, iš­pa­žįs­tan­tys Eu­ro­pos ver­ty­bes ir stan­dar­tus, tu­rin­tys vie­no­das ga­li­my­bes ir pro­gas. Šia­me ke­ly­je nie­ka­da ne­bu­vo­me ir ne­sa­me vie­ni. Mums vi­suo­met pa­dė­jo mū­sų drau­gai ir mū­sų part­ne­riai ir mes be ga­lo esa­me jiems už tai dė­kin­gi.

Ger­bia­mi par­la­men­to na­riai, mū­sų pa­stan­gos ne­bu­vo be­vai­sės ir šiuo me­tu mums li­ko tik įveik­ti pas­ku­ti­niuo­sius ki­lo­met­rus į mū­sų pil­na­tei­sę na­rys­tę NATO ir de­ry­bų dėl na­rys­tės Eu­ro­pos Są­jun­go­je de­ry­bų pra­džią. NATO klau­si­mu mes ti­ki­mės, kad iki šių me­tų pa­bai­gos ir 2020 me­tų pra­džios dėl Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos Res­pub­li­kos pil­na­tei­sės na­rys­tės NATO bus ra­ti­fi­kuo­ta… 29 na­cio­na­li­niuo­se par­la­men­tuo­se ir mū­sų ša­lis taps 30 pil­na­tei­se na­re, tu­rin­čia vi­sas tei­ses ir pa­rei­gas kaip ir vi­sos ki­tos NATO na­rės. Pro­to­ko­las, ku­rį pir­mo­ji ra­ti­fi­ka­vo Grai­ki­ja, nu­tie­sė ke­lią vi­siems ki­tiems par­la­men­tams. Iki šios die­nos kon­kre­čiais sa­vo veiks­mais drau­giš­ką po­žiū­rį ir pa­ra­mą mums yra iš­reiš­ku­sios Slo­vė­ni­jos Res­pub­li­ka, Al­ba­ni­ja, Bul­ga­ri­ja, Kro­a­ti­ja, Juod­kal­ni­ja, va­kar Ru­mu­ni­ja ir šian­dien Lie­tu­va. Bū­da­mi čia su ju­mis mes iš tik­rų­jų pa­ju­to­me tą drau­giš­ką po­žiū­rį į mus ir Šiau­rės Ma­ke­do­ni­ja šios die­nos nie­kuo­met ne­už­mirš. Dė­ko­ja­me jums už dė­me­sį. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos Res­pub­li­kos Asam­blė­jos Pir­mi­nin­kui T. Dža­fe­riui. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas J. Lie­sys.

PIRMININKAS (J. LIESYS, LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ly­dė­jo­me gar­bin­gus sve­čius, pri­ėmė­me reikš­min­gą do­ku­men­tą. Tę­sia­me dar­bo­tvarkę.

 

14.24 val.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro Li­no An­ta­no Lin­ke­vi­čiaus at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių raš­tu ir žo­džiu pa­teik­tus klau­si­mus (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 208 str.)

 

2-3 klau­si­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rą L. A. Lin­ke­vi­čių at­sa­ky­ti į Sei­mo na­rių raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus pa­gal Sei­mo sta­tu­to 208 straips­nį.

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ką tu­rė­čiau da­ry­ti, tu­rė­čiau per­skai­ty­ti tuos klau­si­mus taip pat, ar kaip pa­tar­tu­mė­te?

PIRMININKAS. Ma­tyt, kad ga­li­te pa­kar­to­ti, jei­gu ne­il­gi.

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Su­pra­to­me.

„Kaip ver­ti­na­te, kad, ne­pai­sydamas jū­sų ir Pre­zi­den­tės pa­stan­gų stab­dy­ti ne­sau­gios Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­tą, prem­je­ras S. Skver­ne­lis pra­dė­jo sa­va­ran­kiš­ką ir pa­na­šu, kad ne­de­rin­tą už­sie­nio po­li­ti­kos ini­cia­ty­vą, ku­ri kei­čia lig­šio­li­nę vie­nin­gą Lie­tu­vos po­zi­ci­ją Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės klau­si­mu?“

Prem­je­ro veiks­mų ne­ver­ti­nu. Tai nė­ra ma­no kom­pe­ten­ci­ja. O Lie­tu­vos po­zi­ci­ja kai­my­nys­tė­je sta­to­mos ato­mi­nės elek­tri­nės at­žvil­giu nie­kaip ne­si­kei­čia. Be­je, ir pats prem­je­ras tą ir­gi yra pa­sa­kęs ne taip se­niai.

To­liau. „Prem­je­ras at­sto­vau­ja Vy­riau­sy­bę (čia tu­rė­tų bū­ti Vy­riau­sy­bei, šiaip nau­di­nin­ko links­nį rei­kė­tų var­to­ti), tai­gi už­sie­ny­je jo laiš­kas su­pran­ta­mas kaip Lie­tu­vos vals­ty­bės po­zi­ci­ja. Ar vis dėl­to prem­je­ro S. Skver­ne­lio pa­siū­ly­mai Bal­ta­ru­si­jai dėl Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės bu­vo de­ri­na­mi ir su ko­kio­mis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis? Jei­gu taip, ko­kia bu­vo jū­sų ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja? Ar tai bu­vo as­me­ni­nis S. Skver­ne­lio siū­ly­mas, ar tai bu­vo Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja?“

Taip, kiek man ži­no­ma, tai yra prem­je­ro siū­ly­mas.

To­liau. „San­ty­kiai su Bal­ta­ru­si­ja yra už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mas. Pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją jį rei­kia de­rin­ti su Pre­zi­den­te. Ar, jū­sų ži­nio­mis, laiš­kas-pa­siū­ly­mas Bal­ta­ru­si­jai dėl Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės bu­vo su­de­rin­tas su Pre­zi­den­te?“

Čia tu­rė­tu­mė­te klaus­ti, ma­tyt, Pre­zi­den­tės. Man tai nė­ra ži­no­ma.

„Kaip jūs, kaip už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras, ver­ti­na­te si­tu­a­ci­ją, jei prem­je­ras pa­tei­kė to­kį svar­bų, už­sie­nio po­li­ti­ką kei­čian­tį pa­siū­ly­mą, ne­su­de­ri­nęs su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­te?“

Jau mi­nė­jau, Lie­tu­vos po­zi­ci­ja, ver­ti­ni­mai ir po­li­ti­ka šiuo po­žiū­riu nie­kaip ne­si­kei­čia. No­riu dar kar­tą tą pa­brėž­ti.

„Kiek per pas­ta­rų­jų dvie­jų vy­riau­sy­bių ka­den­ci­jas, kai jūs ėjo­te už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro pa­rei­gas, jū­sų ži­nio­mis, iš vi­so yra bu­vę Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko ofi­cia­lių laiš­kų ki­tų vals­ty­bių ar­ba vy­riau­sy­bių va­do­vams ypa­tin­gai svar­biais už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais, ku­rie ne­bu­vo iš an­ks­to su­de­rin­ti su ju­mis, kaip už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ru, bei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­te?“

Ma­no ži­nio­mis, to­kių laiš­kų ne­bu­vo.

„Ar toks prem­je­ro pa­siū­ly­mas bu­vo de­rin­tas su kuo nors iš mū­sų part­ne­rių Eu­ro­pos Są­jun­go­je?“

Man tai nė­ra ži­no­ma, kad bū­tų de­rin­ta.

„Kiek ša­lių šian­dien yra pri­si­jun­gu­sios prie Lie­tu­vos po­zi­ci­jos ne­pirk­ti elek­tros iš ne­sau­gių ato­mi­nių elek­tri­nių?“

Ofi­cia­liai apie tai yra pra­ne­šu­si Len­ki­ja.

„Ar jums ži­no­ma apie Lie­tu­vos vals­ty­bės pa­rei­gū­nų ofi­cia­lias (ar­ba ne­ofi­cia­lias) dis­ku­si­jas bei ap­ta­ri­nė­ja­mus siū­ly­mus dėl ga­li­my­bės pa­keis­ti Lie­tu­vos po­zi­ci­ją dėl Eu­ro­pos Sąjungos–Baltarusijos part­ne­rys­tės su­tar­ties?“

Ši­to klau­si­mo ne­ko­men­tuo­siu, nė­ra vie­šų dis­ku­si­jų ob­jek­tas.

„Ar ne­ma­no­te, kad ga­vu­si prem­je­ro ne­re­a­lis­tiš­ką siū­ly­mą Bal­ta­ru­si­jos pu­sė jį nau­dos įvel­da­ma Lie­tu­vą į imi­tuo­ja­mas de­ry­bas dėl Ast­ra­vo le­gi­ti­mi­za­ci­jos, mai­nais pra­šy­da­ma Lie­tu­vos po­zi­ci­jos pa­kei­ti­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos for­ma­tuo­se dėl Eu­ro­pos Sąjungos–Baltarusijos part­ne­rys­tės su­tar­ties?“

Ne, ne­ma­nau, nes le­gi­ti­mi­zuo­ti Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­to ne­įma­no­ma.

„Kas, jū­sų ži­nio­mis, pa­gal prem­je­ro pla­ną bei pa­teik­tą pa­siū­ly­mą Bal­ta­ru­si­jai nu­pirk­tų du­ji­nei elek­tri­nei rei­ka­lin­gą įran­gą, fi­nan­suo­tų re­konst­ruk­ci­ją to, kas yra pa­sta­ty­ta, už­tik­rin­tų Bal­ta­ru­si­jos pa­si­im­tų sko­lų Ru­si­jai grą­ži­ni­mą ir dar sub­si­di­juo­tų jė­gai­nei tie­kia­mų du­jų kai­nų skir­tu­mą (tiek, kiek su­skys­tin­tos gam­ti­nės du­jos kai­nuo­tų bran­giau už vamz­di­nes ru­siš­kas, ku­rios šiuo me­tu tie­kia­mos Bal­ta­ru­si­jai), kad ji ga­min­tų pi­gią elek­tros ener­gi­ją? Ar nai­viai ti­ki­ma­si, kad to­kią kai­ną pri­si­im­tų A. Lu­ka­šen­kos re­ži­mas?“

Ne­tu­riu tokių žinių.

„Tech­niš­kai ir po­li­tiš­kai toks pa­siū­ly­mas at­ro­do ne­so­li­džiai ir ga­li pa­da­ry­ti di­de­lę ža­lą Lie­tu­vos tarp­tau­ti­nei re­pu­ta­ci­jai, ypač stra­te­gi­niais klau­si­mais, su­si­ju­siais su Ast­ra­vu, su­tru­kdys lig­šio­li­nės Lie­tu­vos pa­stan­gas su­kur­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ko­a­li­ci­ją ne­pirk­ti elek­tros iš šios ne­sau­gios ato­mi­nės. Kas pri­si­ims at­sa­ko­my­bę už to­kios re­pu­ta­ci­nės ir di­plo­ma­ti­nės ža­los pa­sek­mes?“

Čia aš ne­tu­riu ko­men­ta­rų, tai yra jū­sų in­ter­pre­ta­ci­ja. Jū­sų ver­ti­ni­mai.

„Ar ne­ma­no­te, kad Lie­tu­vo­je ne­ga­li bū­ti at­ski­ros, ne­su­de­rin­tos su už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ru bei Pre­zi­den­te už­sie­nio po­li­ti­kos vyk­dy­mo? Ar ne­ke­ti­na­te trauk­tis iš už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro pos­to dėl ne­su­de­ri­na­mų jū­sų ir prem­je­ro po­zi­ci­jų vie­nu iš svar­biau­sių Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mų?“

Pir­miau­sia aš jau sa­kiau, kad tos po­zi­ci­jos ne­si­kei­čia. Po­žiū­ris, mū­sų ver­ti­ni­mai ne­si­kei­čia. Šiaip trauk­tis – įdo­mus pa­siū­ly­mas. Nė­ra kam pa­keis­ti. Šiaip gal trauk­čiau­si, bet ne­ran­du, kam pa­keis­ti.

O už­sie­nio po­li­ti­ka Lie­tu­vo­je for­muo­ja­ma ir vyk­do­ma Kon­sti­tu­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka. Bai­giau at­sa­ky­mus.

PIRMININKAS. Į vi­sus klau­si­mus, ku­rie bu­vo pa­teik­ti ger­bia­mam mi­nist­rui, yra at­sa­ky­ta. Ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų už­si­ra­šė pa­klaus­ti, mes dar tu­ri­me 15 mi­nu­čių klau­si­mams. Leis­ki­te pra­dė­ti. Pir­mas jū­sų klau­sia J. Raz­ma. J. Raz­mos nė­ra. Klau­sia ger­bia­ma I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ačiū jums, at­sa­ky­mai bu­vo efek­ty­vūs ir efek­tin­gi, per la­bai trum­pą lai­ką at­sa­kė­te į la­bai daug klau­si­mų. Man kaž­ku­ria pras­me ap­mau­du, kad jums ten­ka to­kiu tru­pu­tį kraš­ti­niu ši­to­je keis­to­je is­to­ri­jo­je bū­ti. Bet ma­nau, kad pa­ti si­tu­a­ci­ja yra ga­na pa­vo­jin­ga, to­dėl kad iki šiol mes ga­lė­jo­me sa­ky­ti, kad už­sie­nio po­li­ti­ka yra ta sri­tis, kur ins­ti­tu­ci­jos vei­kia iš­vien, su­de­ri­nu­sios po­zi­ci­jas ir siek­da­mos tų pa­čių tiks­lų.

Šiuo at­ve­ju jūs ir pats pa­mi­nė­jo­te, kad tai yra as­me­ni­nė prem­je­ro ini­cia­ty­va. Prem­je­ras, va­kar kal­bė­da­mas apie sa­vo už­sie­nio po­li­ti­kos prin­ci­pus, at­sky­rė na­cio­na­li­nę po­li­ti­ką nuo per­so­na­li­nės po­li­ti­kos. Man at­ro­do, kad na­cio­na­li­nė po­li­ti­ka yra tai, kuo iki šiol už­sie­nio po­li­ti­ka pa­si­žy­mė­jo, taip pat ir ga­na pla­čiu kon­sen­su­su. Ar jūs pri­tar­tu­mė­te ma­no nuo­mo­nei, kad ši­ta ini­cia­ty­va yra per­so­na­li­nė prem­je­ro už­sie­nio po­li­ti­ka?

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Kaip čia pa­sa­kius dėl kraš­ti­nio, pir­miau­sia aš pra­tęs juo bū­ti. Il­gą lai­ką bu­vau kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras, tai su tuo kraš­tu vis­kas ge­rai. Dėl už­sie­nio po­li­ti­kos ir­gi vis­kas ge­rai. Gal tik tiek pa­po­le­mi­zuo­čiau: vis dėl­to prem­je­ras kaž­ką pa­siū­lė, ne tik ne­pa­neig­da­mas, be­je, po­žiū­rio į ato­mi­nės elek­tri­nės bu­vi­mą, jos ža­lin­gu­mą, tai ir­gi rei­kia pa­brėž­ti. Čia ne­įžvelg­čiau jo­kių po­ky­čių. Dėl pa­siū­ly­mo to­kios ofi­cia­lios re­ak­ci­jos ne­tu­ri­me, tu­ri­me kaž­ko­kius ne­ak­tu­a­lius ko­men­ta­rus, tie ko­men­ta­rai nė­ra itin en­tu­zias­tin­gi, bet čia anks­ti da­ry­ti ko­kias nors iš­va­das. Bet bu­vo kaž­kas pa­siū­ly­ta. Čia kaž­kaip dra­ma­ti­zuo­ti ne­rei­kė­tų ir ne­rei­kė­tų iš to da­ry­ti iš­va­dų, kad kaž­kas kei­čia­si po­li­ti­ko­je. Tiek gal pa­sa­ky­čiau.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų klau­sia ger­bia­mas J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų aš ir­gi ap­gai­les­tau­ju, kad jums ten­ka at­sa­ki­nė­ti į tuos klau­si­mus, bet si­tu­a­ci­ja to rei­ka­lau­ja, kad vis dėl­to par­la­men­ta­rai tu­ri gau­ti at­sa­ky­mus. Ir no­riu pa­klaus­ti to­kio da­ly­ko. Taip su­pra­tau, kad vis dėl­to per jus nė­jo tie klau­si­mai, jūs su jais ne­bu­vo­te su­pa­žin­din­tas ir ne­de­ri­no­te, ir iki šiol ži­niask­lai­da, bent jau va­kar va­ka­re pra­ne­šė, kad Bal­ta­ru­si­jos pu­sė tvir­ti­na iki šiol ne­ga­vu­si prem­je­ro laiš­ko. Pa­pras­tai toks paš­tas ke­liau­ja di­plo­ma­ti­niais ka­na­lais, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius jį įtei­kia ati­tin­ka­moms tar­ny­boms ar tie­siai pre­zi­den­tui, ar pre­zi­den­tū­rai ir pa­na­šiai. Tai šiuo at­ve­ju, jei­gu nė­jo di­plo­ma­ti­niu paš­tu toks laiš­kas, ar čia Lie­tu­vos paš­tas ne­su­dir­bo, ar elek­tro­ni­nis paš­tas už­lū­žo, in­ter­ne­to daž­niai ne­su­tam­pa su Bal­ta­ru­si­jos, ar kur­je­ris pa­ke­liui kaž­kur nu­kly­do. Kaip čia ga­li bū­ti, kad iki šiol prem­je­ro laiš­kas…

PIRMININKAS. Trum­pin­ki­te klau­si­mą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). …ne­pa­sie­kė Bal­ta­ru­si­jos, nes Bal­ta­ru­si­ja yra už 50 ki­lo­met­rų?

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Iš vi­sų jū­sų iš­var­din­tų va­rian­tų, aš sa­vo ir­gi pa­sa­ky­siu. To­kie laiš­kai ga­be­na­mi di­plo­ma­ti­niu ke­liu, di­plo­ma­ti­niu paš­tu, taip ir vy­ko, ma­no ži­nio­mis. Elek­tro­ni­nė ver­si­ja šiek tiek anks­čiau pa­sie­kė ad­re­sa­tą. Tie­siai vy­riau­sy­bė, kiek ži­nau, to­kio paš­to ne­pri­ima, tai da­ro­ma per Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją. Dar už­tru­ko, pa­aiš­kin­čiau tuo, kad vis dėl­to penk­ta­die­nis Bal­ta­ru­si­jo­je bu­vo ne dar­bo die­na, pir­ma­die­nis – Lie­tu­vo­je, to­dėl gal­būt ga­lė­jo šiek tiek už­truk­ti. Bet fak­tas yra tas, aš pa­tik­ri­nau, tas laiš­kas yra gau­tas, ti­kiuo­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu gau­si­me ir ko­kį nors ofi­cia­lų at­sa­ky­mą.

PIRMININKAS. Jū­sų klau­sia P. Gra­žu­lis. Ne­ma­tau. E. Zin­ge­ris.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, Lie­tu­vai ne­si­se­ka su stra­te­gi­nė­mis in­ves­ti­ci­jo­mis, su ato­mi­nė­mis elek­tri­nė­mis, ku­rių už­da­ry­mus kaž­kaip ne­ty­čia pe­ri­ma su Ru­si­ja su­si­ju­sios įmo­nės. Lie­tu­vai ne­si­se­ka. At­ro­dy­tų, kad vi­du­je yra kaž­ko­kia ki­ta Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, ku­ri ku­ruo­ja tuos di­džiu­lius pro­jek­tus. Pa­vyz­džiui, mū­sų de­le­ga­ci­ja Eu­ro­pos Ta­ry­bo­je da­ly­va­vo mil­ži­niš­ka­me mū­šy­je, ku­ria­me pri­im­ta vie­nu sa­ki­niu: „Už­da­ry­ti Ast­ra­vo ato­mi­nę elek­tri­nę.“ Že­ne­vo­je pri­im­ti es­mi­niai do­ku­men­tai. Es­mi­niai do­ku­men­tai pri­im­ti Že­ne­vo­je dėl Ast­ra­vo ato­mi­nės, kad ji ne­tu­rė­jo tei­sės bū­ti čia pa­sta­ty­ta. Po­nas A. Lu­ka­šen­ka at­sa­kė aiš­kiu gra­si­ni­mu pa­suk­ti srau­tą nuo Klai­pė­dos į Ry­gą, jei mes to­liau reik­ši­me sa­vo nuo­mo­nę. Jū­sų at­sa­ky­mai šio šan­ta­žo aki­vaiz­do­je, kai ru­sai… ži­no­ma, čia Ru­si­ja, ne A. Lu­ka­šen­ka, bet A. Lu­ka­šen­ka čia tam­pa ge­le­ži­niu Ru­si­jos įga­lio­ti­niu. At­sa­ky­mai dėl vi­so ši­to bū­si­mo ir esa­mo šan­ta­žo dėl Ast­ra­vo elektrinės, ku­ri pa­gal vi­sus prin­ci­pus ne­ga­lė­jo bū­ti pa­sta­ty­ta ir yra am­žiaus ne­lai­mė Vil­niaus mies­tui. Aš pra­šy­čiau jū­sų su­for­mu­luo­ti, kaip po vi­sų per­tur­ba­ci­jų, po Pre­zi­den­to rin­ki­mų, po nau­jos Vy­riau­sy­bės mes ga­lė­si­me for­mu­luo­ti sa­vo už­sie­nio po­li­ti­ką, tu­rė­da­mi to­kį Bal­ta­ru­si­jo­je?..

PIRMININKAS. Trum­pin­ki­te klau­si­mą. Ačiū. At­sa­ky­ki­te, pir­mi­nin­ke.

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Toks leng­vas klau­si­mas, kaip ga­lė­si­me for­mu­luo­ti? For­mu­luo­si­me taip, kaip da­bar for­mu­luo­ja­me, – la­bai nuo­sek­liai ir aiš­kiai. Ban­do­me su­telk­ti tarp­tau­ti­nę opi­ni­ją, ką nė­ra leng­va, at­vi­rai pa­sa­ky­siu, pa­da­ry­ti. Ta­čiau tik­rai la­bai svei­ki­na­me Len­ki­jos ofi­cia­lią po­zi­ci­ją, svei­ki­na­me Espo komiteto iš­va­das, ku­rio­se la­bai aiš­kiai pa­ra­šy­ta, ten fik­suo­ta ke­le­tas pa­žei­di­mų. Tarp jų pa­grin­di­nis tas, kad ne­tei­sin­gai pa­rink­ta aikš­te­lė. Ki­taip ta­riant, nuo pat pra­džių vis­kas vyks­ta klai­din­gai, pa­žei­džiant nor­mas. Ir tarp­tau­ti­nė nuo­mo­nė mums yra la­bai svar­bi. Ar mes ga­li­me kaž­kiek la­biau da­ry­ti įta­ką tam, kad su­sto­tų tai, kas jau pa­sta­ty­ta, čia klau­si­mas su­dė­tin­gas. Bet vis tiek mak­si­ma­liai tu­ri­me siek­ti, mak­si­ma­liai tu­ri­me siek­ti, kad tos ža­los bū­tų kuo ma­žiau. Tu­ri­me da­ry­ti vis­ką, kas įma­no­ma. Tą ir da­ry­si­me. Ši­ta po­zi­ci­ja yra su­for­mu­luo­ta, ji nie­kuo ne­pa­keis­ta.

No­riu dar kar­tą at­kreip­ti dė­me­sį, jos ne­pa­kei­tė prem­je­ras, jis pa­siū­lė va­rian­tų. Ga­li­ma kri­ti­kuo­ti tuos va­rian­tus. Čia ga­li­ma įvai­riai sam­pro­tau­ti, bet jis ne­pa­kei­tė po­žiū­rio į ato­mi­nę elek­tri­nę, jis tik­rai ne­pa­sa­kė, kad ji ga­li sto­vė­ti ko­kio­mis nors są­ly­go­mis, ji ne­ga­li ten bū­ti. Ir mes te­be­si­lai­ko­me tos nuo­mo­nės. Aš ne­ma­nau, kad, pa­si­kei­tus po rin­ki­mų val­džiai, tą nuo­mo­nę kas nors pa­keis­tų, nes tie­siog ne­ga­li ar­gu­men­tai pa­si­trauk­ti į ša­lį pa­pras­čiau­siai. O mes da­bar to­liau dirb­si­me ir Espo ko­mi­te­te, ir Tatenoje, ir ki­to­se tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se. Svei­ki­na­me jū­sų pa­mi­nė­tą spren­di­mą ir­gi. Jis gal ne­lems čia re­zul­ta­tų, bet ir­gi tarp­tau­ti­nės nuo­mo­nės kaž­koks for­ma­vi­mas. Aš kvies­čiau vi­sus su­si­telk­ti į tai, ką da­bar da­ro­me. Vėl­gi pri­pa­žin­ki­me, sta­ty­bos vyks­ta nuo 2009 me­tų, vyks­ta de­šimt me­tų, in­ves­tuo­ti di­de­li pi­ni­gai. Tai yra Ru­si­jos ge­o­po­li­ti­nis pro­jek­tas, ne­pa­mirš­ki­me. Tai jų pi­ni­gai, tech­no­lo­gi­jos, tiks­lai. Ma­tyt, vie­nas iš tiks­lų, ko ge­ro, ga­li­ma spė­ti, bus lai­ky­ti pri­riš­tus prie Ry­tų kon­tro­liuo­ja­mo elek­tros žie­do. Vi­sa tai yra ži­no­mi fak­tai. Mes tu­ri­me tam prieš­ta­rau­ti ir tu­ri­me tą da­ry­ti ar­gu­men­tais, so­li­džiais ar­gu­men­tais, nuo­sek­liais. Aš įsi­ti­ki­nęs, mes tą da­ry­si­me ir da­ro­me.

PIRMININKAS. Jū­sų klau­sia G. Kir­ki­las. Ge­di­mi­no ne­ma­tau.

G. KIRKILAS (LSDDF). Yra, yra.

PIRMININKAS. Yra. At­si­pra­šau.

G. KIRKILAS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs čia tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te, kad ši elek­tri­nė pra­dė­ta sta­ty­ti dar iki jū­sų, nors jūs jau esa­te įpu­sė­jęs an­trą ka­den­ci­ją, ge­ro­kai anks­čiau. Ir aš jums vi­siš­kai pri­ta­riu, kad šiuo me­tu rei­kia ne­si­skal­dy­ti ir to­liau lai­ky­tis vie­nin­gos po­zi­ci­jos, ką ir da­ro Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Mes tu­ri­me ben­drą dar­bo gru­pę. Ačiū vi­siems ko­le­goms, taip pat opo­zi­ci­jai, ku­rie čia ak­ty­viai da­ly­vau­ja. Bet vis dėl­to dar yra tre­ji me­tai iki jū­sų ka­den­ci­jos pra­džios. Tai yra, ko ge­ro, pa­ti pra­džia ši­tų sta­ty­bų. Ar jūs gal­vo­ja­te, kad tuo me­tu jū­sų pirm­ta­kai pa­da­rė vis­ką? Ka­dan­gi aš ma­nau, kad tik sta­ty­bų pra­džio­je bu­vo re­a­lūs, da­bar vis ma­žiau tų šan­sų, nors prem­je­ras ir pa­siū­lė, bet vis dėl­to pa­čio­je sta­ty­bų pra­džio­je, 2009–2012 me­tais, gal­būt bu­vo tik­rai dau­giau ga­li­my­bių (ar tos vi­sos…) stab­dy­ti ši­tą pro­jek­tą? Ar jūs gal­vo­ja­te, kad jū­sų pirm­ta­kai iš­nau­do­jo vi­sas tas ga­li­my­bes? Ačiū.

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Jei­gu at­sa­ky­čiau trum­pai, tai ma­no nuo­mo­ne, 2009–2010 me­tais bu­vo ga­li­mai nu­si­kals­ta­mas ne­veik­lu­mas tuo klau­si­mu, net­gi ši­taip su­for­mu­luo­čiau. (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­mai. Aš ne tei­si­nin­kas. Jei­gu šūks­niai prieš­ta­rau­jan­tys, aš ga­liu pa­grįs­ti. Ar rei­kia tą da­ry­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Rei­kia? Rei­kia tą da­ry­ti?

PIRMININKAS. At­sa­ky­ki­te į klau­si­mą, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ir, jei­gu rei­kės, tai bus dis­ku­si­jos.

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Ge­rai, aš ta­da tą pa­da­ry­siu, aš ga­liu tai pa­da­ry­ti?

PIRMININKAS. Pa­tiks­lin­ki­te klau­si­mą.

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Ge­rai, ta­da aš tiks­li­nu. 2008 m. gruo­džio 20 d. ofi­cia­liai pa­skelb­ta apie pri­im­tą spren­di­mą sta­ty­ti Ast­ra­vo ato­mi­nę elek­tri­nę. Pa­brė­žiu, 2008 me­tų gruo­dis. 2009 me­tai. Eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­jų pa­rei­gū­nų ben­dras su­si­ti­ki­mas ir pa­si­ra­šo­mas pro­to­ko­las, ku­ris skel­bia – Bal­ta­ru­si­jos pu­sė pa­reiš­kia apie ga­li­my­bę tiek­ti elek­tros ener­gi­ją Lie­tu­vai. Pri­me­nu, 2009 me­tais pra­dė­ti sta­ty­bos dar­bai. Tai čia to­kio ben­dra­dar­bia­vi­mo for­mu­luo­tės gims­ta mū­sų pa­rei­gū­nų pro­to­ko­luo­se. 2010 m. lie­pos 1 die­na – prem­je­rų ko­mu­ni­ka­tas skel­bia apie su­si­ta­ri­mą ir ta­me ko­mu­ni­ka­te yra pa­si­ren­gi­mas ben­dra­dar­biau­ti bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos sri­ty­je. Yra dau­giau čia to­kių vi­so­kių ci­ta­tų, to­dėl aš ir tei­giu at­sa­kin­gai, kad tas lai­ko­tar­pis, pa­ti pra­džia, prieš pra­džią dar ir pa­ti pra­džia bu­vo lem­tin­ga, kai tik­rai rei­kė­jo mo­si­kuo­ti ir kir­viais, ir kar­dais, ir ar­gu­men­tais ir da­ry­ti vis­ką, kas įma­no­ma, nes da­bar, po de­šim­ties me­tų, la­bai su­dė­tin­ga kaž­ką pa­keis­ti. To­dėl aš už sa­vo žo­džius at­sa­kau.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų klau­sia I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų pir­miau­sia tu­rė­čiau re­a­guo­ti į jū­sų pas­ku­ti­nį pa­sa­ky­mą, kad nu­si­kals­ta­mai nie­ko ne­bu­vo da­ry­ta.

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Ga­li­mai sa­kiau.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ga­li­mai nu­si­kals­ta­mai, bet, kiek aš pa­me­nu, ger­bia­mas mi­nist­re, jūs ta­da bu­vo­te prem­je­ro A. Ku­bi­liaus pa­ta­rė­jas už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais. Tai ma­no klau­si­mas bū­tų, ką jūs pa­ta­rė­te prem­je­rui A. Ku­bi­liui? Tur­būt kaip ir kaž­kas, no­rė­čiau jū­sų ir pa­klaus­ti, gal jūs ži­no­te, kas, pa­ta­rė prem­je­rui S. Skver­ne­liui kaž­ką bent pa­siū­ly­ti, kaip jūs ką tik pa­sa­kė­te, ir ar tai ne­ken­kia tarp­tau­ti­nei opi­ni­jai, apie ku­rią jūs čia da­bar tiek daug kal­bė­jo­te, dėl ben­dros po­zi­ci­jos už­sie­nio rei­ka­luo­se Ast­ra­vo elek­tri­nės klau­si­mu? Tai­gi ma­ne tik­rai do­min­tų. Ka­dan­gi, kaip su­pran­tu, jūs esa­te di­plo­ma­tas ir ties­mu­kai man ne­at­sa­ky­si­te, bet gal bent ži­no­te, nes jū­sų pa­sa­ky­mas „kaž­ką bent pa­siū­lė prem­je­ras“ yra la­bai įdo­mi for­mu­luo­tė, ir ar jums ne­at­ro­do, ar tai nė­ra pre­zi­den­ti­nės kam­pa­ni­jos oro su­vir­pi­ni­mas bū­tent ši­tuo klau­si­mu, kad kaž­ką mes da­ro­me?

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Ačiū už klau­si­mą. Aš ma­nau, kad tas vir­pi­ni­mas kam­pa­ni­jos yra ma­no pa­kvie­ti­mas į šią tri­bū­ną, čia ma­no to­kia nuo­mo­nė. Aš nei ra­šiau to laiš­ko, nei aš ga­lė­čiau… (Bal­sai sa­lė­je) Leis­ki­te man at­sa­ky­ti, ko jūs čia šū­kau­ja­te vi­są lai­ką? (Bal­sai sa­lė­je) Aš sa­kau dar kar­tą, jei­gu jums įdo­mios pa­ra­šy­mo ap­lin­ky­bės, tai kvies­ki­te au­to­rius, kvies­ki­te tuos, ku­rie tu­ri tas idė­jas. Aš jau pa­sa­kiau nuo­mo­nę. Da­bar ar tai kei­čia po­li­ti­ką? Ne­kei­čia tas po­li­ti­kos, at­sa­kiau ir­gi la­bai aiš­kiai. Ar tai ga­li pa­kenk­ti kaž­kuo? Ma­no nuo­mo­ne, ne­ga­li pa­kenk­ti.

Da­bar dėl to pa­ta­rė­jo. Taip, aš bu­vau pa­ta­rė­ju ir, be­je, bu­vo la­bai sklan­dus ben­dra­dar­bia­vi­mas, bet aš juo ta­pau vė­liau, čia aš kal­bu apie, pri­me­nu, 2009–2010 me­tus. Čia aš nie­ko ne­no­riu… kra­ty­tis at­sa­ko­my­bės, bet su­ti­ki­te tur­būt su tuo, jūs pui­kiai ži­no­te, ir­gi bu­vo­te prem­je­re, ne­bu­vo­te prem­je­re, bet vis tiek at­sa­kin­gą dar­bą dir­bo­te, jūs su­pran­ta­te, kad vi­suo­me­ni­nis pa­ta­rė­jas ne­tu­rė­tų pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bės už to­kius da­ly­kus. Aš jos ne­si­kra­tau, nes vi­sa­da ma­nau, kad tuo ir pa­si­žy­mė­jo mū­sų ben­dra­dar­bia­vi­mas, ne­pai­sant po­li­ti­nių pri­klau­so­my­bių, kad mes bent jau tais klau­si­mais tu­rė­jo­me ben­drą po­li­ti­ką ir nuo­mo­nę. Aš ne­ra­gi­nu da­bar ieš­ko­ti čia tų kal­tų, aš tik pa­sa­kiau, kad tas lai­ko­tar­pis – 2009–2010 me­tai, tur­būt jums bus sun­ku su ma­ni­mi ne­su­tik­ti, na, bu­vo le­mia­mas. Aš tą ir no­riu pa­sa­ky­ti. Aš ne­siū­lau čia nie­ko nei nu­teis­ti, gal­būt ap­lin­ky­bės ki­taip at­ro­dė, aš ne­no­riu da­bar fan­ta­zuo­ti. Aš kal­bu da­bar, šian­die­ną, tai yra 2019 me­tai, kai elek­tri­nė jau pa­sta­ty­ta, kai gra­si­na­ma ten at­vež­ti bran­duo­li­nį ku­rą, ir mes tu­ri­me stab­dy­ti vi­są tą pro­ce­są, stab­dy­ti kaž­ko­kiais ar­gu­men­tais, gal­būt pa­siū­ly­mais, ku­rie kam nors at­ro­do ne­pro­tin­gi ar kri­ti­kuo­ti­ni. Ge­rai, bet es­mė ta, kad mes tu­ri­me vie­nin­gai tur­būt lai­ky­tis tos pa­čios nuo­sta­tos, ku­ri vie­nin­te­lė yra tei­sin­ga šiuo me­tu. Toks ir bū­tų ma­no ra­gi­ni­mas. Aš tik­rai ne­ke­ti­nu čia nie­ko nei de­mas­kuo­ti, nei ką nors kal­tin­ti, aš tik ra­gi­nu stip­riai su­telk­ti mū­sų jė­gas ben­dram tiks­lui ir mak­si­ma­liai su­ma­žin­ti ža­lą to, kas vyks­ta.

PIRMININKAS. Jū­sų klaus­ti no­ri R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). 2009–2010 me­tai, kaip jūs ir at­sa­kė­te, bu­vo le­mia­mas mo­men­tas. Aiš­ku, kas tuo me­tu bu­vo val­džio­je, kai tik­rai bu­vo ga­li­my­bių lie­jant pa­ma­tus ban­dy­ti kal­bė­tis, de­rė­tis, kad pa­ties Ast­ra­vo ne­bū­tų. Šiaip iš tik­rų­jų yra la­bai ne­sma­gu ir jau­čia­si, kad pra­si­dė­jo Pre­zi­den­to rin­ki­mai, iš opo­zi­ci­jos pu­sės, nes taip ban­do­ma go­du­mo kai­na su­men­kin­ti vis­ką, kas yra da­ro­ma Lie­tu­vai. Dėl to tru­pu­tį ne­sma­gu ir gė­da. Čia tik re­to­ri­nis klau­si­mas. Ne­bū­ti­na į jį at­sa­ky­ti. Dė­ko­ju jums, mi­nist­re, ir sėk­mės dar­buo­se.

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Aš ir­gi no­riu pa­ra­gin­ti vi­sus mus ne­ait­rin­ti čia da­bar aist­rų. Sa­kau, su­si­tel­ki­me į ko­kį nors kon­kre­tų dar­bą, ku­ris su­ma­žin­tų ža­lą to pro­ce­so, ku­ris vyks­ta, jei­gu ga­li­me, jei­gu ra­si­me tiek jė­gų. La­bai gra­žu bū­tų, kad ne­eik­vo­tu­me jė­gų vie­ni ki­tus kal­tin­da­mi, nes, pa­ti­kė­ki­te, ši­tų ar­gu­men­tų vi­są lai­ką ga­li­ma ras­ti.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis no­ri jū­sų klaus­ti ger­bia­mas J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, pir­miau­sia no­riu pa­sa­ky­ti, kad ši­tas mū­sų sie­kis, kad ša­lia ne­bū­tų ato­mi­nės elek­tri­nės, yra tei­sin­gas ir mes nuo jo nie­ka­da ne­si­trauk­si­me, aš ma­nau. Bet, de­ja, mes Eu­ro­po­je kol kas lie­ka­me ne­iš­girs­ti. Ge­rai ne­iš­girs­ti, fak­tiš­kai lie­ka­me vie­ni su ta pro­ble­ma. Gal jūs ga­li­te pa­sa­ky­ti, ko­kių dar pa­stan­gų rei­kė­tų, kur ne­pa­da­ry­ta, ko­dėl mes to Eu­ro­pos pa­lai­ky­mo ne­tu­ri­me? Tuo la­biau kad net pa­ti Eu­ro­pos Są­jun­ga, kiek man ži­no­ma, iki (…) mln. eu­rų sky­rė Bal­ta­ru­si­jai tos elek­tri­nės įvai­riems ty­ri­mams at­lik­ti.

Ant­ras klau­si­mas. Ar ap­skri­tai to­kių kon­ver­si­jų, apie ku­rias kal­bė­jo prem­je­ras, yra įvy­kę pa­sau­ly­je? Tie­siog.

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Ką rei­kia da­ry­ti? Pir­miau­sia rei­kia ne­si­skal­dy­ti vi­du­je. Jei­gu mes vie­ni ki­tus vi­saip kal­tin­si­me kuo nors, užuot (…) vei­kę bū­tent siek­da­mi su­stab­dy­ti tą pro­ce­są, kiek tai įma­no­ma, ir su­ma­žin­ti da­ro­mą ža­lą, tai ir pa­da­ry­si­me meš­kos pa­slau­gą pa­tys sau. Tai la­bai pa­pras­tas at­sa­ky­mas.

Da­bar kad Eu­ro­pos Są­jun­go­je dau­giau su­pra­ti­mo – ir­gi fak­tas. No­rė­tų­si, kad jo dau­giau bū­tų, bet tiek nė­ra. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sa­kin­gas ko­mi­sa­ras tais klau­si­mais (tie­są sa­kant, jis ir­gi da­bar rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je Slo­va­ki­jo­je) jau pa­li­ko ši­tą te­ma­ti­ką, bet jo po­zi­ci­ja bu­vo la­bai aiš­kiai iš­sa­ky­ta. Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pre­zi­den­tas D. Tus­kas la­bai aiš­kiai iš­sa­kė po­zi­ci­ją, mus pa­lai­kan­čią. Ž. K. Jun­ke­ris, Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, taip pat iš­sa­kė la­bai aiš­kiai, ir tas yra ofi­cia­liai pa­skelb­ta. Tai­gi ne­sa­ky­čiau, kad vi­siš­kai esa­me vie­ni, bet kad ne­pa­kan­ka­ma ta pa­ra­ma, ir­gi su­tin­ku su tuo. Nė­ra taip pa­pras­ta. Tu­ri­me to­liau nuo­sek­liai kal­bė­ti, tu­ri­me ne­su­teik­ti iliu­zi­jų tiems, ku­rie kal­ti­na mus po­li­ti­ka­vi­mu. Be­je, vie­nas iš kal­ti­ni­mų mū­sų kai­my­nų yra, kad čia nė­ra pro­ble­mos, čia lie­tu­viai po­li­ti­kuo­ja, aiš­ki­na­si tar­pu­sa­vio san­ty­kius ir nė­ra tos pro­ble­mos. Jų toks ar­gu­men­tas.

Mes bū­ki­me nuo­sek­lūs ir ma­žiau emo­cio­na­lūs, la­biau kon­struk­ty­vūs ir tik­rai lai­ky­ki­mės sa­vo, nes mū­sų yra tie­sa dar to­kia, kad čia mes kal­ba­me apie pre­ce­den­tą dėl dia­lo­go su tre­čio­mis ša­li­mis ap­skri­tai Eu­ro­pos Są­jun­go­je, nes kils ir ki­tų ato­mi­nių elek­tri­nių, jau yra pro­jek­tų ki­to­se ša­ly­se, ne Eu­ro­pos Są­jun­gos. Jei­gu mes su­si­dur­si­me su to­mis pa­čio­mis pro­ble­mo­mis, tai bus pre­ce­den­tas: jei­gu da­bar ne­re­a­guos, tar­ki­me, Eu­ro­pos Są­jun­ga, po to bus la­bai sun­ku prin­ci­pin­gai re­a­guo­ti, jei­gu pre­ce­den­tas bus nei­gia­mas. Tai­gi čia ir­gi mū­sų ar­gu­men­tas, ką mes kal­ba­me tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se. Tą da­ro­me tik­rai la­bai nuo­sek­liai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ger­bia­ma­jam mi­nist­rui už at­sa­ky­mus, o ko­le­goms už klau­si­mus. Tę­sia­me dar­bo­tvarkę.

14.49 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų progra­mos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3267(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pava­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3267. Tei­kia ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai. Leis­ki­te kvies­ti ei­lės tvar­ka. Kvie­čiu Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką ger­bia­mą K. Ma­žei­ką. Jei­gu ne­pri­eš­ta­rau­si­te, aš skelb­siu ki­tą, ku­ris ruo­šia­si, tai bus I. Ši­mo­ny­tė. Jei­gu jos nė­ra, tai pa­va­duo­jan­tis ruo­šia­si iš kar­to po Kęs­tu­čio. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­to spren­di­mas yra pri­tar­ti pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mui dėl pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mos ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­ma I. Ši­mo­ny­tė. Kas ga­li pa­va­duo­ti? Pa­lauk­si­me, gal at­si­ras. Ta­da ger­bia­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas S. Ja­ke­liū­nas.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Dė­kui. Ko­mi­te­tas va­kar sa­vo po­sė­dy­je svars­tė ir nu­spren­dė pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu pa­teik­tam pro­jek­tui. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą – ger­bia­mą R. Sin­ke­vi­čių.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas ap­svars­tęs pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mai ir pa­siū­lė vie­ną klau­si­mą – Sei­mo sta­tu­to 58 ir 60 strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą – įtrauk­ti į se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Au­di­to iš­va­dos ir ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ger­bia­mo­ji A. Mal­dei­kie­nė.

A. MALDEIKIENĖ (MSNG). Au­di­to ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti Sei­mo nu­ta­ri­mui, ta­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­ma ir vėl yra per­krau­ta įsta­ty­mų. Tai yra vi­siš­kai aki­vaiz­du, kad Sei­mas neat­si­žvel­gia į Vals­ty­bės kon­tro­lės 2018 m. ko­vo 16 d. au­di­to iš­va­dą dėl tei­sė­kū­ros pro­ce­so Lie­tu­vo­je. Mes esa­me Eu­ro­pos par­la­men­tas, ku­ris vie­nam įsta­ty­mui svars­ty­ti ir pri­im­ti ski­ria net 3,2 mi­nu­tes. Tai bū­tų la­bai juo­kin­ga, jei­gu tai ne­bū­tų fak­tas. Mū­sų ko­le­gos Es­ti­jo­je yra la­bai tin­gūs, jiems rei­kia vos ne pus­an­tros va­lan­dos. Jau ne­kal­bė­siu apie bri­tus, ku­rie vi­du­ti­niš­kai tai da­ro 2,5 va­lan­dos. Re­a­liai mes tu­ri­me, ko­le­gos, pa­sa­ky­ti, kad nie­ko mes ne­svars­to­me, o tie­siog pi­giai bal­suo­ja­me. Tai Au­di­to ko­mi­te­to ga­lu­ti­nė iš­va­da yra ta, kad mes pri­ta­rė­me, ta­čiau dar kar­tą pra­šo­me ir ypač po­ną V. Pranc­kie­tį, ku­ris kar­tą jau yra krei­pę­sis į Sei­mo na­rius, ši­tą klau­si­mą įver­tin­ti, kad bū­tų pra­dė­ta lai­ky­tis ele­men­ta­raus svei­ko pro­to rei­ka­la­vi­mo. Bal­suo­da­mi kas tris mi­nu­tes už įsta­ty­mus, kai pas­kui Sei­mo na­riai už Sei­mo du­rų net ne­su­ge­ba pa­sa­ky­ti, kas yra PSD, ir juo­ki­na vi­sus, iš tik­rų­jų de­monst­ruo­ja to­ta­lią ne­pa­gar­bą Lie­tu­vos vals­ty­bei.

PIRMININKAS. Ačiū. Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko G. Kir­ki­lo ne­ma­tau. Gal kar­tais ga­li tai pa­da­ry­ti ger­bia­mo­ji R. Bud­ber­gy­tė? J. Ja­ru­tis. Pra­šom.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, po­no G. Kir­ki­lo pra­šy­mu pri­sta­tau Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą. Ko­mi­te­tas ko­vo 13 die­nos po­sė­dy­je ap­svars­tė Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-3267. Pri­ta­rė Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pro­jek­tui. Pa­siū­ly­mų ne­tu­rė­jo­me. At­si­žvelg­da­mas į tai, kad vi­si ERKʼo teik­ti siū­ly­mai dėl Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos pro­gra­mos yra įtrauk­ti, pri­ta­ria ben­dru su­ta­ri­mu. Taip pat ko­mi­te­tas at­krei­pia Sei­mo na­rių dė­me­sį į tai, kad, Jung­ti­nei Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir Šiau­rės Ai­ri­jos Ka­ra­lys­tei iš­sto­jant iš Eu­ro­pos Są­jun­gos be su­si­ta­ri­mo, ar­ti­miau­siu me­tu Vy­riau­sy­bė pa­teiks Sei­mui įsta­ty­mų pro­jek­tų, su­si­ju­sių su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės iš­sto­ji­mu iš Eu­ro­pos Są­jun­gos be su­si­ta­ri­mo, pa­ke­tą. Šie įsta­ty­mų pro­jek­tai, at­si­žvel­giant į jų svar­bą, reikš­mę ir įsi­ga­lio­ji­mo da­tą, Sei­me tu­rė­tų bū­ti svars­to­mi pri­ori­te­to tvar­ka.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Kul­tū­ros ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ger­bia­ma­sis S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pri­sta­tau ko­mi­te­to spren­di­mą pri­tar­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3267 ir ko­mi­te­to iš­va­doms su pa­siū­ly­mais. O yra du pa­siū­ly­mai, tai yra pa­siū­ly­mai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mos III sky­riaus de­vin­tą­jį skir­snį pa­pil­dy­ti įsta­ty­mų pro­jek­tais Nr. XIIIP-2587 ir Nr. XIIIP-2588. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pri­sta­tys A. Stan­či­kas.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas pri­ta­rė Sei­mo pa­vasa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mai ir ko­mi­te­to iš­va­doms ir siū­lo Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pro­jek­to penk­tą­jį skir­snį „Že­mės ūkis ir kai­mo plėt­ra“ pa­pil­dy­ti Že­mės ūkio, maisto ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo Nr. IX-987 pa­pil­dy­mo 51 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tu Nr. XIIP-4223. Siū­lo svars­ty­ti šių me­tų bir­že­lio mė­ne­sį. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – ben­dru su­ta­rimu už.

PIRMININKAS. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to – V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas pri­tarė ben­dru su­ta­ri­mu Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­lau­ki­te, pa­ra­šy­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to – ger­bia­ma R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKAS. Ačiū. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Kvie­čia­ma ger­bia­ma A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, taip pat svars­tė Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pro­jek­tą. Spren­di­mas yra iš es­mės pri­tar­ti pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3267. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pri­sta­tys ger­bia­mas E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji, ko­mi­te­tas svars­tė, pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Ačiū.

PIRMININKAS. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to nuo­mo­nę pri­sta­tys A. Ši­rins­kie­nė. Ne­ma­tau. Kas ga­li? S. Šed­ba­ras ga­li pri­sta­ty­ti? Kvie­čia­me ger­bia­mą­jį S. Šed­ba­rą.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas svars­tė pro­jek­tą ko­vo 13 die­ną. Pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mus dėl įtrau­ki­mo į se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Vi­si de­šimt da­ly­va­vu­sių­jų pri­ta­rė šiam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to nuo­mo­nę pri­sta­tys ger­bia­mas J. Ber­na­to­nis. Kas ga­li vie­toj J. Ber­na­to­nio? Nė­ra. Pa­lauk­si­me.

Ta­da Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to kvie­čia­me ger­bia­mą G. Bu­ro­kie­nę.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). La­ba die­na. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas va­kar svars­tė pro­jek­tą, pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu ir pa­siū­lė įtrauk­ti dar vie­ną klau­si­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas Ber­na­to­ni, ga­li­te pri­sta­ty­ti Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to nuo­mo­nę?

J. BERNATONIS (LSDDF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mie­lie­ji ko­le­gos Sei­mo na­riai, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas va­kar ap­svars­tė pro­jek­tą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to kvie­čia­me ger­bia­mą V. Si­mu­li­ką.

V. SIMULIK (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas bu­vo pa­pil­do­mas. Spren­di­mas – iš es­mės pri­tar­ti pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3267 ir pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­va­sa­rio se­si­jos pro­gra­mą dviem pa­pil­do­mais įsta­ty­mų pro­jek­tais: Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja ir Dar­bo ko­dek­so 26 straips­nio. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū.

V. SIMULIK (LVŽSF). Už – 6, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, į vi­sus va­rian­tus yra at­si­žvelg­ta ir ma­nau, kad pri­tar­ta. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu, ar yra mo­ty­vų prieš? Yra. Ger­bia­mas A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia jau iš tri­bū­nos bu­vo iš­sa­ky­ta min­tis apie tei­sė­kū­ros pro­ce­są, ku­ris iš tik­rų­jų ir anks­čiau bu­vo sti­chiš­kas, ir da­bar lie­ka. Vis dau­giau įsta­ty­mų pro­jek­tų at­si­ran­da, kur kei­čia­mi pa­va­di­ni­mai, es­mė ne­kin­ta. Ga­li bū­ti, kad tuos da­ly­kus ga­li­ma su­tvar­ky­ti kiek ki­taip, bet bet ko­kiu at­ve­ju aš no­riu pa­sa­ky­ti ir sa­vo po­zi­ci­ją. Svar­s­tant se­si­jos dar­bų pro­gra­mą Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te aš su­si­lai­kiau, dar kar­tą pa­brė­žiu, ne ben­dru su­ta­ri­mu, ga­li­te pa­si­tiks­lin­ti ko­mi­te­to ste­nog­ra­mo­je, kad bu­vo su­si­lai­ky­ta. Tik pa­tiks­li­nu dėl aiš­ku­mo.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mam A. Anu­šaus­kui. Ir nuo­mo­nė už – R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties ne­bū­čiau kal­bė­ju­si, jei­gu ne­bū­tų ko­le­ga iš­sa­kęs to­kių pa­sta­bų, kad prieš dar­bų pro­gra­mą. Ste­bi­na tai, kad į dar­bų pro­gra­mą yra įra­šy­ti vi­si ko­mi­te­tų siū­ly­mai, vi­si Sei­mo na­rių siū­ly­mai. Ne­su­pran­ta­ma, kas čia ne­tin­ka? Prie vi­so ši­to, jei­gu ko­le­ga A. Anu­šaus­kas skai­tė dar­bų pro­gra­mą ir at­krei­pė į ją dė­me­sį, vie­na iš dis­ku­si­jų ir yra tei­sė­kū­ros pro­ce­so to­bu­li­ni­mas. Mes ir sie­kia­me šią dis­ku­si­ją su­reng­ti tam, kad at­ei­ty­je bū­tų ki­taip, kad to­bu­lė­tu­me, kad gal­būt tei­sės ak­tai, ku­rie yra įra­šo­mi kaip Sei­mo nu­ta­ri­mai, kei­čiant ko­mi­te­to na­rių su­dė­tį, ne­bū­tų fik­suo­ja­mi ypa­tin­ga sku­ba – ta­da su­su­muo­ja­ma ir iš­ei­na re­zul­ta­tas tru­pu­tį ki­toks, ne­gu re­a­liai yra.

Mes vi­si, at­ro­do, esa­me su­in­te­re­suo­ti dėl dar­bo ko­ky­bės ir vi­sa­da ver­tin­si­me kiek­vie­no iš mū­sų pa­siū­ly­mus. Kai ko­le­gos, jau ne iš pir­mos ka­den­ci­jos ko­le­gos, ban­do sa­ky­ti, kad štai anks­čiau bu­vo ste­buk­lai, vis­kas bu­vo pui­kiai, o da­bar štai kaž­kas ne­ti­kė­to įvy­ko, tai vėl­gi ke­lia nu­si­ste­bė­ji­mą, ar­ba opo­nuo­ja­ma dėl to, kad opo­nuo­tu­me.

O aš kvie­čiu dirb­ti, tu­ri­me pro­gra­mą ir ją rei­kia pa­lai­ky­ti tam, kad ga­lė­tu­me tiek Vy­riau­sy­bės, tiek Sei­mo na­rių teik­tus įsta­ty­mus svars­ty­ti ir pri­im­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 103, bal­sa­vo 103: už – 78, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 25. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Tę­sia­me dar­bo­tvarkę. Dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Tran­seu­ro­pi­nio ge­ležin­ke­lio (TER) kre­di­to fon­do su­si­ta­ri­mo dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo de­non­sa­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3185. Pra­ne­šė­jas – ger­bia­mas mi­nist­ras R. Ma­siu­lis. Nė­ra pa­tei­ki­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Ka­dan­gi mi­nist­ro nė­ra, ta­da ki­tas klau­si­mas.

 

15.05 val.

Rin­klia­vų įsta­ty­mo Nr. VIII-1725 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2481 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas – Rin­klia­vų įsta­ty­mo Nr. VIII-1725 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2481. (Bal­sai sa­lė­je) Grį­ši­me prie avia­ci­jos, grį­ši­me, taip. Pra­ne­šė­jas – ger­bia­mas K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu trum­pai pri­sta­ty­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pa­grin­di­nis tiks­las. Tur­būt dau­ge­liui te­ko sa­vo apy­gar­do­je su­si­tik­ti su gy­ven­to­jais, ir ta pro­ble­ma iš­ky­la be­veik vi­so­je Lie­tu­vo­je, kai tu­ri gy­ven­to­jai mo­kė­ti bū­tent už at­lie­kų iš­ve­ži­mą, nors net ne­tu­ri kon­tei­ne­rių. Čia vie­nas iš pa­vyz­džių, kaip pa­slau­gos, ku­rios lyg ir pri­va­lo­mos, už ku­rias tu­ri mo­kė­ti, ne­su­tei­kia­mos. Tai mes siū­lo­me šį pa­kei­ti­mą, bū­tent Rin­klia­vų įsta­ty­mo, kad gy­ven­to­jai, ku­rie ne­gau­na jiems pri­klau­san­čios pa­slau­gos, už tai ne­tu­rė­tų mo­kė­ti ir iš jų ne­bū­tų rei­ka­lau­ja­ma su­si­mo­kė­ti už ne­su­teik­tas pa­slau­gas. Tiek.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš tie­siog no­riu pa­klaus­ti, ar jūs su­tin­ka­te su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bo­mis, kad vis dėl­to ver­ti­na­mo­jo po­bū­džio da­ly­kų įsta­ty­mų pro­jek­tuo­se ne­tu­ri bū­ti, kaip ir (…), pa­vyz­džiui, grą­ži­na­ma rin­klia­va už tai, kad tei­kė ne­tin­ka­mos ko­ky­bės pa­slau­gas. La­bai sub­jek­ty­vus ver­ti­ni­mas, kas yra tas ne­tin­ka­mas da­ly­kas, kaip tai api­brėž­ti?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, ačiū už at­kreip­tą dė­me­sį. Tik­rai ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad su­tin­ku su tuo, ką sa­ko, ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mes pa­si­ruo­šę api­brėž­ti. Pa­vyz­džiui, jei­gu kal­bė­tu­me apie ge­ria­mą­jį van­de­nį, tai ge­ria­ma­sis van­duo tu­ri bū­ti tam tik­ros ko­ky­bės, jis tu­ri ati­tik­ti hi­gie­nos nor­mą. Ma­nau, kad svars­ty­mo sta­di­jo­je bus ga­li­ma tik­rai tai pa­tai­sy­ti ir api­brėž­ti tuos da­ly­kus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. No­ri klaus­ti ger­bia­mas S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Svei­ki. Ačiū už įsta­ty­mo pa­siū­ly­mą. La­bai kon­kre­tų klau­si­mą tu­riu, lie­čian­tį Ne­rin­gos ku­ror­tą. Įva­žiuo­jant į Ne­rin­gos ku­ror­tą ren­ka­ma vie­ti­nė rin­klia­va, va­dina­ma­sis eko­lo­gi­nis mo­kes­tis iš au­to­mo­bi­lis­tų. Žie­mos me­tu nė­ra ki­tos al­ter­na­ty­vos, kaip važiuo­ti au­to­mo­bi­liu, nes vie­ša­sis trans­por­tas kur­suo­ja tik kas tris va­lan­das. Pa­vyz­džiui, iš Klai­pė­dos ga­li į Ni­dą nu­va­žiuo­ti tik 18 va­lan­dą, 18 val. 15 min., ar­ba 21 va­lan­dą. Aš, kaip au­to­mo­bi­lis­tas, ne­no­rė­da­mas sės­ti į au­to­mo­bi­lį, pri­va­lau mo­kė­ti vie­ti­nę rin­klia­vą, bet man al­ter­na­ty­va ne­su­da­ry­ta, pa­vyz­džiui, rink­tis vie­šo­jo trans­por­to prie­mo­nę. Kaip šiuo at­ve­ju trak­tuo­ti, pa­vyz­džiui, ar Ne­rin­ga, ku­ri ren­ka vie­ti­nę rin­klia­vą ir nė­ra ap­ra­šiu­si, kur ją pa­nau­do­ja, o jos su­ren­ka­mas be­veik šeš­ta­da­lis sa­va­ran­kiš­ko biu­dže­to ir ne­aiš­ku, kur pa­nau­do­ja­mas, ar aš ga­lė­čiau kves­tio­nuo­ti tą rin­klia­vą kaip ma­no tiks­lų ne­ati­tin­kan­čią? Labai ačiū už atsakymą.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Tik­rai ge­ras klau­si­mas, ko­le­ga. Aš ma­nau, kad dis­ku­tuo­da­mi ko­mi­te­tuo­se tik­rai į tą klau­si­mą ga­lė­si­me ras­ti at­sa­ky­mą. Tiek au­to­mo­bi­lis­tų, tiek sa­vi­val­dy­bės at­žvil­giu, ma­nau, tik­rai bus su­ras­tas tas spren­di­mas, ku­ris gal­būt ir pa­dės ras­ti tą op­ti­ma­lų va­rian­tą ir gal­būt kai ku­riais at­ve­jais pri­tai­ky­ti bū­tent šią įsta­ty­mo pa­tai­są.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Iš­ties sa­va­lai­kis įsta­ty­mas, gal­būt šiek tiek pa­vė­luo­tas pro­jek­tas, ta­čiau ma­no klau­si­mas iš dvie­jų da­lių. Pir­mas da­ly­kas. Ar ga­li­ma im­ti rin­klia­vą už ne­su­teik­tą pa­slau­gą, ar tu­ri bū­ti kaip nors ki­taip įvar­din­tas tas so­li­da­ru­mo mo­kes­tis, ku­ris mo­ka­mas? Tai čia vie­na da­lis.

An­tra da­lis klau­si­mo. Vis dėl­to kaip ta­da to­kį da­ly­ką spręs­ti, kai iš­vis pa­slau­ga yra ne­tei­kia­ma, o pi­ni­gai ima­mi ir iš to lobs­ta, na, tar­kim, ne­mi­nė­siu kai ku­rių MBA, ku­rių ak­ci­nin­kai yra ke­lios sa­vi­val­dy­bės, ne­tu­ri kur dė­ti pi­ni­gų, tai yra dau­giau pi­ni­gų su­ren­ka, ne­gu kai­nuo­ja ta pa­slau­ga, ir po to ne­be­ži­no, kur in­ves­tuo­ti tuos pi­ni­gus. Kaip yra pri­žiū­ri­ma ta pa­ti sis­te­ma? Ko­kia tu­rė­tų bū­ti ta kon­tro­lės sis­te­ma?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Tik­rai pa­lai­kau jū­sų min­tį, kad ši pa­tai­sa gal­būt yra ir šiek tiek pa­vė­luo­ta, bet ge­riau vė­liau nei nie­ka­da.

Kal­bant apie MBA, tai iš tie­sų jų da­li­nin­kai yra sa­vi­val­dy­bės ir sa­vi­val­dy­bės tu­ri vi­siš­ką tei­sę ir lais­vę ver­tin­ti ir kon­kre­čius at­ve­jus. Ten­ka man taip pat dis­ku­tuo­ti, kad sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų va­do­vai, ma­ty­da­mi tuos pel­nus, iš ku­rių, kaip jūs ir mi­nė­jo­te, ga­li­ma ge­rai gy­ven­ti kai ku­riems as­me­nims… Tik­rai šiuo at­ve­ju aš ma­nau, kad, kuo grei­čiau pri­ėmę šią pa­tai­są, mes ga­lė­si­me at­liep­ti pro­ble­mas tų žmo­nių, ku­rie tos pa­slau­gos ne­gau­na ir už tai tu­ri mo­kė­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ger­bia­mam K. Ma­žei­kai.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, dar yra mo­ty­vų už – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Svei­ki­nu to­kią pa­tai­są. Man at­ro­do, tai lieps sa­vi­val­dy­bėms pa­si­temp­ti ir aiš­kiau vyk­dy­ti pa­slau­gas, ku­rios yra ap­mo­kes­tin­tos vie­ti­ne rin­klia­va. Daug teis­mų yra iš­aiš­ki­nę, kad rin­klia­va – tai nė­ra mo­kes­tis, ir jos yra vi­suo­ti­nai tai­ko­mos. Ne­ga­li­ma kar­tais kves­tio­nuo­ti sa­vi­val­dy­bės pa­slau­gų, ku­rios su­tei­kia­mos. Bu­vo pa­teik­ti pa­vyz­džiai dėl at­lie­kų iš­ve­ži­mo gy­ven­to­jams, bet aš čia ro­dy­čiau ir į Kur­šių ne­ri­jos, Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės at­ve­jį, kur ren­ka­ma à la eko­lo­gi­nė rin­klia­va, bet pi­ni­gai fak­tiš­kai yra ski­ria­mi gal­būt ko­lek­ty­vo iš­vy­koms į už­sie­nį, pa­pil­do­miems eta­tams sa­vi­val­dy­bė­je ir vi­siš­kai ne­ap­ra­šy­ta, kas yra iš tik­rų­jų, ko­kios pa­slau­gos su­da­ro­mos. Man at­ro­do, sa­vi­val­dy­bės, ku­rios ren­ka to­kias ar­ba įdie­gė to­kias vie­ti­nes rin­klia­vas, tu­rė­tų žy­miai aiš­kiau da­bar at­sto­vau­ti sa­vo klien­tui ir, man at­ro­do, ši­ta įsta­ty­mo ini­cia­ty­va su pa­siū­ly­mais ir pa­kei­ti­mais tu­rė­tų bū­ti la­bai nau­din­ga.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­me pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą, svars­ty­ti ge­gu­žės 23 die­ną. (Bal­sai sa­lė­je) Anks­čiau ne­tu­riu ki­tos da­tos. Ka­da, sa­ko­te, anks­čiau? Pra­šom, ger­bia­mas…

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas… nes jūs su­pras­kit pa­pras­tą da­ly­ką, vals­ty­bė for­muo­ja biu­dže­tą, vals­ty­bė pa­tvir­ti­na rin­k­lia­vą, tai su­rin­ki­mo tai­syk­les…

PIRMININKAS. Kaip pa­pil­do­mą ga­li­me pa­skir­ti.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Taip, nes pa­sto­vio­ji kin­ta­mo­ji kai­na. Jei­gu siū­lo­ma pa­nai­kin­ti vi­są ši­tą, ar jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, ko­kį čia ab­raka­dab­ra pro­duk­tą pa­da­rys. Aš įsi­vaiz­duo­ju, kaip sa­vi­val­dy­bės tu­rės do­tuo­ti pa­sto­vi­ą­ją ar­ba kin­ta­mą­ją kai­ną.

PIRMININKAS. Siū­lo­me Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą kaip pa­pil­do­mą…

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ta­da da­bar ga­li vi­si at­si­sa­ky­ti dau­gia­bu­čių, sa­vi­val­dy­bės tu­rės ši­tą da­ly­ką įver­tin­ti, nes jei­gu jos…

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ge­rai. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas – pa­pil­do­mas. Ačiū. Ta­da ki­ta da­ta. Ge­gu­žės 7 die­na tin­ka? Ba­lan­džio ne­tin­ka, per an­ks­ti. Ge­rai. Ge­gu­žės 7 die­na.

 

15.13 val.

Rin­klia­vų įsta­ty­mo Nr. VIII-1725 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2377 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas – Rin­klia­vų įsta­ty­mo Nr. VIII-1725 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2377. Pra­ne­šė­jas – A. But­ke­vi­čius.

A. BUTKEVIČIUS (LSDDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai trum­pai no­riu pri­sta­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rį pa­ren­gė­me kar­tu su A. Gai­džiū­nu. Pro­jek­to tiks­las yra, kad vie­ti­nė rin­klia­va už par­ka­vi­mą sa­vi­val­dy­bių nu­sta­ty­to­se mo­ka­mo­se vie­to­se ne­bū­tų tai­ko­ma mo­kyk­li­niams au­to­bu­sams. Ši­ta pa­tai­sa yra pa­ruoš­ta ypač pa­gei­dau­jant mo­ky­to­jams, mo­kyk­lų di­rek­to­riams, sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo sky­riaus dar­buo­to­jams, nes su­si­ti­ki­muo­se daž­nai iš­reiš­kia to­kią min­tį, kad kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį mo­kyk­lų au­to­bu­siu­kai, au­to­bu­sai vyks­ta į įvai­riau­sius kul­tū­ri­nius, spor­ti­nius ren­gi­nius ir už par­ka­vi­mą rei­kia tik­rai mo­kė­ti, ir ne­ma­žus pi­ni­gus. Fak­tiš­kai nė­ra to­kio sa­vait­ga­lio, kad iš ra­jo­nų, ma­žų mies­te­lių, net ir kai­mo vie­to­vių mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai ne­vyk­tų į di­des­nius mies­tus ir ne­rei­kė­tų už tai mo­kė­ti.

Tiks­las yra tai, kad vis dėl­to už par­ka­vi­mą mo­kyk­li­niams au­to­bu­sams ne­bū­tų tai­ko­ma rin­klia­va. Toks vie­nas iš pa­grin­di­nių no­rų ir tiks­lų.

PIRMININKAS. Ačiū už pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. Tai A. Ši­mas.

A. ŠIMAS (LVŽSF). Ačiū. Da­bar įsta­ty­me jūs no­ri­te dėl mo­kyk­li­nio au­to­bu­so, o už­sa­ky­ti au­to­bu­sai su vai­ko žen­klais, kad at­ve­ža vai­kus, ar ga­lio­tų, ar ne to­kiam įsta­ty­mui, jū­sų nuo­mo­ne? Tas įsta­ty­mas jau įsi­ga­lio­jo nuo sau­sio 1 die­nos ar mes tik da­bar pri­ima­me? Jis gal jau ga­lio­ja, rin­klia­vos? Pa­ra­šy­ta, kad…

A. BUTKEVIČIUS (LSDDF). Aš ma­nau, iki pri­ėmi­mo lai­ko mes tu­ri­me. Tik­rai jū­sų yra la­bai ge­ra min­tis iš­sa­ky­ta ir tu­rė­tu­me gal net šį įsta­ty­mą pa­pil­dy­ti. Ne­ga­liu at­sa­ky­ti šiuo me­tu, ar tik­rai tiems au­to­bu­siu­kams ga­lio­tų, nes rei­kė­tų kaž­kaip at­ski­rai vi­sa tai (…).

PIRMININKAS. Ačiū. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš tie­siog no­rė­jau pa­si­tei­rau­ti ger­bia­mo­jo A. But­ke­vi­čiaus, kaip at­si­ra­do tas ap­mo­kes­ti­ni­mas? Ar sa­vi­val­dy­bės ban­do už­kai­šio­ti sa­vo biu­dže­to sky­les pa­si­ka­pei­kau­da­mos iš to­kio vi­sai ne­reikš­min­go mo­kes­čio, ar čia ki­tos pro­ble­mos? Tie­siog ne­su­vo­kia­ma ko­dėl, lyg ir pri­skir­ta sa­vi­val­dy­bei funk­ci­ja, ne­gi iš tik­rų­jų tiek pa­pil­dys biu­dže­tą, kad rei­kia da­bar skriaus­ti mo­kyk­las ir švie­ti­mo fi­nan­sa­vi­mą, ski­ria­mą mi­nis­te­ri­jos sa­vi­val­dy­bėms?

A. BUTKEVIČIUS (LSDDF). Aš ma­nau, pa­pras­čiau­siai ne­bu­vo pa­gal­vo­ta, bet au­to­ma­tiš­kai bu­vo pri­im­tas nu­ta­ri­mas, spren­di­mas ap­mo­kes­tin­ti vi­sas trans­por­to prie­mo­nes. Čia, aš ma­nau, ne­bu­vo įver­tin­ti to­kie pa­siū­ly­mai.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mam A. But­ke­vi­čiui. Mo­ty­vai dėl vi­so – A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų ge­ra idė­ja ir jai rei­kė­tų pri­tar­ti. O dėl ko­men­ta­rų dėl už­sa­ky­tų au­to­bu­sų, mo­kyk­los pa­pras­tai au­to­bu­sus už­sa­ko iš pri­va­čių kom­pa­ni­jų, tai nė­ra mo­kyk­lų au­to­bu­sai, ir pri­va­čios kom­pa­ni­jos už­sa­ky­tų au­to­bu­sų jau įskai­čiuo­ja kai­ną už sto­vė­ji­mą. Mes no­ri­me pa­dė­ti dėl mo­kyk­lų au­to­bu­siu­kų, ku­rie yra mo­ky­k­li­niai, ir kad iš skir­to švie­ti­mui biu­dže­to ne­rei­kė­tų mo­kė­ti už sto­vė­ji­mą, už par­ka­vi­mą pi­ni­gų.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sas sa­lė­je: „Juo­zai, prieš!“) Pri­tar­ta, dė­kui. Kvie­čia­me nag­ri­nė­ti kaip pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą. Svar­s­ty­mas siū­lo­mas ge­gu­žės 23 die­ną. (Bal­sas sa­lė­je) Bet gal kar­tais jūs ne prieš, nes Rin­klia­vų įsta­ty­mas ei­na kar­tu, gal ga­li­ma ir čia ge­gu­žės 7 die­ną, bū­tų vie­nas blo­kas? Pri­ta­ria­me? Ačiū.

 

15.17 val.

Rin­klia­vų įsta­ty­mo Nr. VIII-1725 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1726 (pa­tei­ki­mas)

 

Rin­klia­vų įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1726. Pra­ne­šė­ja – R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­sta­tau Rin­klia­vų įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą, ku­riuo sie­kia­ma, kad vals­ty­bės rin­klia­vos už pa­so, as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės iš­da­vi­mą, kei­ti­mą ben­dra tvar­ka pi­lie­čiams, ku­riems ne­su­ka­ko aš­tuo­nio­li­ka me­tų, taip pat tiems, ku­riems su­ka­ko se­nat­vės pen­si­jos am­žius, nu­sta­ty­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo, dy­dis bū­tų su­ma­žin­tas iki 80 % vie­toj ga­lio­ju­sių 50 %. Trum­pai es­mę, ko­dėl taip siū­lo­ma.

Re­a­guo­ja­ma į jau­nus tė­vus, au­gi­nan­čius vai­kus, ypač iki pen­ke­rių me­tų. Da­bar šei­mos ke­liau­ja, atos­to­gau­ja, emig­ran­tai grįž­ta pas tė­vus ir se­ne­lius į Lie­tu­vą ir kas dve­ji me­tai rei­kia keis­ti vai­kui pa­są, su­si­da­ro ne­ma­žos iš­lai­dos. Ži­no­me, kad šei­mų biu­dže­tas nė­ra di­de­lis, to­dėl siū­lo­ma di­des­nė nuo­lai­da, nes pa­są iki pen­ke­rių me­tų rei­kia keis­ti kas dve­jus me­tus, o iki še­šio­li­kos me­tų – kas pen­ke­rius me­tus. Su­au­gęs žmo­gus kas de­šimt me­tų keis­da­mas pa­są iš­lei­džia 43 eu­rus, o jau­nos šei­mos iš­lei­džia kur kas dau­giau.

Vie­na­me straips­ny­je yra ir se­nat­vės am­žiaus su­lau­ku­sie­siems nu­sta­ty­ta leng­va­ta, to­dėl taip pat jų ne­disk­ri­mi­nuo­jant, ma­nau, bū­tų pa­spir­tis ir jiems kei­čiant pa­są pri­tai­ky­ti to pa­ties 80 % dy­džio nuo­lai­dą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą, bet jū­sų no­ri klaus­ti A. Strel­čiū­nas.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, no­rė­čiau pa­klaus­ti. Ka­dan­gi pa­ties pa­so įsi­gi­ji­mas leng­va­ti­ne tvar­ka kai­nuo­tų apie 1,5 mln. eu­rų, tur­būt rei­ka­lin­ga Vy­riau­sy­bės iš­va­da. At­kreip­čiau dė­me­sį, kad vai­kams nu­ma­ty­tos iš­mo­kos, tai gal ga­lė­tų ir su­si­mo­kė­ti?

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Vai­kams nu­ma­ty­tos iš­mo­kos ir aš gal­vo­ju, kad bū­tų la­bai ge­rai, jei­gu tė­vai jas skir­tų vai­kams ug­dy­ti, vai­kams rei­ka­lin­goms pre­kėms, o pa­so kei­ti­mas… Be pa­so pi­lie­tis nie­kur ne­ga­li iš­va­žiuo­ti iš sa­vo vals­ty­bės ir vals­ty­bė tu­ri pa­si­rū­pin­ti, kad vi­si ma­žiau­si pi­lie­čiai tu­rė­tų pa­sus. Aš, re­a­guo­da­ma į tė­vų, jau­nų tė­vų pa­sta­bas, tei­kiu to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Iš tie­sų pa­mi­nė­jo­te 1,5 mln., net iki 2 mln., skir­tin­gai nuo me­tų ir nuo po­rei­kio, tai ro­do, kaip vis dėl­to mes pa­si­pi­ni­gau­ja­me iš jau­nų šei­mų, ku­rioms nė­ra ki­tos iš­ei­ties, kaip tik tą pa­są pa­keis­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už at­sa­ky­mus. Dėl mo­ty­vų nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­me Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą. Svars­ty­mo da­ta – ge­gu­žės 7 die­na.

Ger­bia­mas S. Ja­ke­liū­nas kaž­kuo ne­pa­ten­kin­tas. Pra­šau.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Aš pa­ten­kin­tas, ne­tu­riu jo­kių pre­ten­zi­jų, ta­čiau dėl ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to, ly­giai taip pat kaip ir dėl ki­tų dvie­jų, su­si­ju­sių su Rin­klia­vų įsta­ty­mu, pra­šy­čiau Sei­mo var­du kreip­tis į Vy­riau­sy­bę ir po to jau spręs­ti dėl da­tos to­les­nio svars­ty­mo.

PIRMININKAS. Jūs kal­ba­te apie Vy­riau­sy­bės iš­va­dą? Tai dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pri­ta­ria­me. Jūs pa­si­tiks­li­no­te, tik dėl šio įsta­ty­mo bu­vo kal­ba­ma. Dėl vi­sų tri­jų? Ko­le­gos, pri­ta­ria­me? Ačiū, pri­tar­ta dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ir da­tą vis tiek pa­lie­ka­me ge­gu­žės 7 d., jei­gu ne­bus iš­va­dos, nu­kel­sime da­tą. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos no­ri bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl tri­jų, dėl tri­jų iš kar­to. Dėl vi­sų tri­jų įsta­ty­mų pa­tei­ki­mo pro­jek­tų.

Už­si­re­gist­ra­vo 89, bal­sa­vo 89: už – 69, prieš – 5, su­si­lai­kė 15. Iš­va­dos pra­šy­mui pri­tar­ta.

 

15.22 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-1005 50 straips­nio pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3237 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas 2-8 klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-1005 50 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3237. Pra­ne­šė­jas – ger­bia­mas K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu trum­pai pri­sta­ty­ti šį pro­jek­tą. Ši pro­ble­ma ki­lo ir ban­do­me ją spręs­ti, nes Lie­tu­vo­je yra 60 sa­vi­val­dy­bių ir ne vi­si 60 ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rių, ku­rie tu­ri už­tik­rin­ti vi­sos gy­vo­sios gam­tos dar­nų nau­do­ji­mą ir eik­vo­ji­mą… Gau­na­ma daug pra­ne­ši­mų, skun­dų, kad bra­ko­nie­riau­ja­ma, ne­re­a­guo­ja­ma, ne­si­tvar­ko­ma su pro­ble­mo­mis ir dėl to ken­čia ir ap­lin­ko­sau­gos pa­rei­gū­nų var­das, ir, be abe­jo, la­biau­siai ken­čia vals­ty­bi­niai gam­tos iš­tek­liai tiek eže­ruo­se, tiek miš­kuo­se, ku­riuos sau­go ir pri­žiū­ri įpa­rei­go­ti as­me­nys. Jei­gu kal­ba­me apie van­dens tel­ki­nius, tai jų nuo­mo­to­jai, o jei kal­ba­me apie me­džiok­lės plo­tus, tai me­džiok­lės plo­tų nau­do­to­jai pa­gal su­tar­tis su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. To­dėl sie­kiant pa­dė­ti už­tik­rin­ti gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gą ir gam­tos iš­tek­lių ap­sau­gą siū­lo­ma plo­tų nau­do­to­jams su­teik­ti ga­li­my­bę pri­si­dė­ti ir tap­ti ne­eta­ti­niais ins­pek­to­riais. Ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie bra­ko­nie­ria­vi­mo ma­ži­ni­mo, prie ši­tų iš­tek­lių ap­sau­gos ir taip pa­dė­ti Lie­tu­vos vals­ty­bei ap­sau­go­ti tu­ri­mus iš­tek­lius. To­dėl siū­lo­ma su­teik­ti dau­giau tei­sių nau­do­to­jams, ku­rie ga­lė­tų sa­vo pri­žiū­ri­muo­se tel­ki­niuo­se ir plo­tuo­se tik­rin­ti lei­di­mus ir už­tik­rin­ti gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gą. Jei­gu kils klau­si­mų, mie­lai at­sa­ky­siu.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­tu­ri Sei­mo na­riai. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, na, gal ir ge­rai, kad dau­giau bus ste­bė­to­jų, ste­bin­čių, kas da­ro­si gam­to­je, kas gau­do bra­ko­nie­rius, ta­čiau vėl­gi čia yra ne­sta­tu­ti­niai to­kie pa­rei­gū­nai, jie žmo­nės pa­pras­ti. Ži­no­me, kas da­ro­si, kai ka­da net­gi prieš ins­pek­to­rius pa­ke­lia­ma ran­ka ir gi­na­ma­si ir gin­klais, ir že­ber­klais. Iš tik­rų­jų ar šie žmo­nės bus ap­sau­go­ti, nes jie vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais fak­tiš­kai dar­buo­ja­si? Ir ar tik­rai su­tvar­ky­tos vi­sos drau­di­mi­nės są­ly­gos, kad jie bū­tų ap­draus­ti ir esant tam tik­roms są­ly­goms ne­bū­tų pa­tys ap­kal­tin­ti vir­ši­ję tam tik­rus įga­lio­ji­mus ir taip to­liau? Kas yra su­tei­kia­ma pa­rei­gū­nams, tas nė­ra su­tei­kia­ma pa­pras­tiems pi­lie­čiams. Ačiū.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už ge­rą klau­si­mą. Taip, iš tie­sų tiek tei­sės, tiek at­sa­ko­my­bės yra pla­nuo­ja­mos la­bai griež­tos, ir tie ins­pek­to­riai, ku­rie vir­šys įga­lio­ji­mus, ku­rie yra la­bai kon­kre­čiai api­bū­din­ti, tu­rės at­sa­ky­ti pa­tys.

Kal­bant apie ga­li­mus, kaip jūs sa­ko­te, pa­si­prie­ši­ni­mo at­ve­jus, tai vėl­gi bus tam tik­ra in­struk­ci­ja. Ji yra ap­tar­ta su Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tais, su tei­si­nin­kais. Šie žmo­nės sa­vo veik­lą tu­rės fik­suo­ti. Ge­riau­sia tai yra fil­muo­ta me­džia­ga. Jie tu­rės ga­li­my­bę fil­muo­ti. Taip pat tu­rės už­pil­dy­ti ak­tą. Tai leis kon­kre­čio­je vie­to­je kon­kre­čiu lai­ku įfor­min­ti ir vė­liau per­duo­ti ins­pek­to­riams, ku­rie nu­sta­tys pa­žei­di­mą ir iš­ra­šys pro­to­ko­lą.

PIRMININKAS. Ačiū. No­ri klaus­ti S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, ar ga­lė­tu­mė­te pa­neig­ti šio­kius to­kius nuo­gąs­ta­vi­mus, ar ne­pa­si­pils pa­e­že­rė­se ir prie žve­jų ne­si­ka­bi­nės ko­kie nors ne­eta­ti­niai ins­pek­to­riai be uni­for­mų, mo­juo­jan­tys pa­žy­mė­ji­mais, bū­da­mi že­mos kva­li­fi­ka­ci­jos ir tu­rin­tys mil­ži­niš­kus įga­lio­ji­mus?

Aš no­rė­čiau ke­le­tą pa­nei­gi­mų ar­ba to­kių abe­jo­nių iš­sklai­dy­ti. Vi­sų pir­ma kur kon­kre­čiai da­bar jū­sų tei­kia­ma­me įsta­ty­me pa­ra­šy­ta, kad ne­eta­ti­niai ins­pek­to­riai bus tik­tai tuo­se me­džiok­lės plo­tuo­se ar­ba tel­ki­niuo­se? Ku­rio­je įsta­ty­mo ei­lu­tė­je yra apie tai?

Ir ant­ras da­ly­kas. Kaip at­sa­ky­tu­mė­te į Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, kad, ly­gi­nant su po­li­ci­jos rė­mė­jais, ne­eta­ti­nių vals­ty­bi­nės ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rių funk­ci­jos yra mil­ži­niš­kos, jie tu­ri mil­ži­niš­kas funk­ci­jas, nors kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai yra la­bai že­mi? Ačiū.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, ko­le­ga, ge­ras klau­si­mas ir pa­sta­ba. Pir­miau­sia pa­sa­ky­siu apie tai, kad jų tei­sės ir at­sa­ko­my­bės bus api­brėž­tos la­bai aiš­kiai. Tą jau esa­me su­ta­rę su Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nais. Iš prin­ci­po, jei­gu, na, aso­cia­ci­jai ar žmo­gui, ku­riam yra su­teik­ta tei­sė nau­do­tis gam­tos iš­tek­liais, tai yra ko­kiu nors eže­ru ar me­džiok­lės plo­to vie­ne­tu, kur žmo­nių gru­pė iš­tek­lius nau­do­ja pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką, ir jei­gu vals­ty­bė ne­už­tik­ri­na tin­ka­mos ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rių dar­bo veik­los, tai lo­giš­ka, kad bū­tų su­teik­ta ga­li­my­bė tų iš­tek­lių nau­do­to­jui ar­ba nau­do­to­jo įga­lio­tam as­me­niui, tai yra aso­cia­ci­jos na­riui, kad jis pri­si­im­tų da­lį at­sa­ko­my­bės ir pri­si­dė­tų prie tų iš­tek­lių iš­sau­go­ji­mo.

O kal­bant apie tai, ką jūs mi­nė­jo­te, ku­ri ei­lu­tė, iš tie­sų tai yra iš­dis­ku­tuo­ta tiek su aso­cia­ci­jo­mis, tiek su Sei­mo na­riais, ku­rie pa­si­ra­šę po šiuo pro­jek­tu, ir jei­gu mes pa­ma­ty­si­me ir pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mus… Pats prin­ci­pas ir bu­vo ne­iš­plės­ti ga­li­my­bės, kad bet kas, gy­ve­nan­tis mies­te, iš­lai­kęs ir ga­vęs ap­lin­kos ap­sau­gos ne­eta­ti­nio ins­pek­to­riaus pa­žy­mė­ji­mą, ga­lė­tų va­žiuo­ti į Lie­tu­vą ir pra­mo­gau­ti tik­rin­da­mas bi­lie­tus. Ma­no­me, kad šią funk­ci­ją ga­lė­tų at­lik­ti tik to me­džiok­lės ar eže­ro iš­tek­lių nau­do­to­jas. Mes tą ga­lė­si­me dis­ku­si­jų me­tu, jei­gu rei­kės, įtvir­tin­ti įsta­ty­me, kad bū­tų aiš­ku­mas, na, pa­teik­ti pa­siū­ly­mą ir iš­ryš­kin­ti tą nuo­sta­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas A. Ši­mas.

A. ŠIMAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, da­bar ra­šo­ma, kad jie ga­lės už­fik­suo­ti nu­si­žen­gi­mo fak­tą, pa­ra­šy­ti ko­kį nors pro­to­ko­lą. Da­bar nu­si­žen­gi­mo fak­tą ir­gi ga­li­ma už­fik­suo­ti, nu­fo­tog­ra­fuo­ti nu­si­žen­giant ir iš­siųs­ti gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riui ar kam, ir da­bar. Ar ne­si­dub­liuos ši­tos pa­rei­gos su po­li­ci­jos rė­mė­jų? Yra po­li­ci­jos rė­mė­jai. Da­bar bus gam­tos ap­lin­kos ins­pek­to­riai. Po to su­gal­vo­si­me šiukš­li­nin­kų ins­pek­to­rius. Vien ins­pek­to­riai su pa­žy­mė­ji­mais, ir vi­si vi­sus kon­tro­liuo­si­me. Ar ne per daug tų funk­ci­jų? Yra gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­rius, ku­ris ga­lė­tų ta­me ra­jo­ne… Ar pa­di­din­ti jų skai­čių ra­jo­ne, ar jie ga­lė­tų kon­tro­liuo­ti dau­giau, nes da­bar vi­si tu­rės pa­žy­mė­ji­mus ir vi­si mo­juos vie­ni prieš ki­tus. Aš – po­li­ci­jos rė­mė­jas, aš – gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­rius.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, ko­le­ga, jū­sų klau­si­mas ge­ras dėl to, šian­dien jums at­sa­kau, dar kar­tą pa­si­kar­to­ju, kad šian­dien eta­ti­nių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rių yra ma­žiau kaip 60 Lie­tu­vo­je, kiek vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je ga­li at­lik­ti vie­nas žmo­gus, tur­būt pa­gal­vo­ki­te apie sa­vo sa­vi­val­dy­bę ir sa­vo ra­jo­ną. Iš tie­sų pro­ble­ma yra ir tą pro­ble­mą ke­lia bū­tent iš­tek­lių nau­do­to­jai, ją pa­ste­bi, ir tas įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo su­de­rin­tas ne tik su ko­le­go­mis, ku­rie pa­si­ra­šė pro­jek­tą, bet ir su Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tu.

Dar kar­tą pa­tiks­lin­siu, kad jie ne­ga­lės iš­ra­šy­ti pro­to­ko­lų, ku­riais bau­džia­ma, jie ga­lės tik už­pil­dy­ti tam tik­ros for­mos ak­tą, kur bū­tent bus nu­sta­ty­tas pa­žei­di­mas. To ak­to pa­vyz­dys jau yra pa­reng­tas. Jie per­duos ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riams, ku­rie pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so ati­tin­ka­mus straips­nius nu­sta­tys pa­žei­di­mus ir iš­ra­šys bau­dą.

PIRMININKAS. Jū­sų klau­sia V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs tik­riau­siai esa­te su­si­pa­ži­nęs su Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da, ku­rio­je sa­ko­ma, kad šis jū­sų siū­ly­mas iš es­mės prieš­ta­rau­ja Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so re­for­mai. Pri­ta­rus jam, pri­ta­rus siū­lo­miems pa­kei­ti­mams, per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus įsta­ty­mo 50 straips­nis bus kei­čia­mas du kar­tus prie­šin­go­mis kryp­ti­mis. Kaip tai sie­ja­ma su to­kia ten­den­ci­ja, jū­sų gal­va, tie­siog ne­pa­nei­gia tei­sė­kū­ros aiš­ku­mo prin­ci­po ir tie­siog yra sti­chi­nė ir cha­o­tiš­ka?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Gal­būt rei­kia dau­giau aiš­ku­mo, nes iš tie­sų nu­si­žen­gi­mų, ku­rie yra vyk­do­mi šian­dien, yra ir jų nuo­lat dau­gė­ja įvai­riuo­se Lie­tu­vos kraš­tuo­se. Tas pro­jek­tas, ku­ris yra pa­reng­tas, gal­būt nė­ra vi­siš­kai ga­lu­ti­nai iš­gvil­den­tas ko­mi­te­tuo­se. Tik­riau­siai Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te tu­rės bū­ti de­ta­liau… Bet čia yra ban­do­ma spręs­ti pro­ble­mą, ku­ri jau vyks­ta.

Iš tie­sų tai pro­ble­mai spręs­ti, ma­nau, ga­li­ma su­ras­ti tam tik­rų al­ter­na­ty­vų, nes ir kal­bė­dami su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, ku­ri vėl­gi dis­ku­si­jo­se pri­ta­rė tam pa­čiam prin­ci­pui, kad žmo­nės, ne­eta­ti­niai ins­pek­to­riai, kaip ir ne­ga­li iš­ra­šy­ti, nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mo ir iš­ra­šy­ti pro­to­ko­lų, tai mes ir­gi pri­pa­ži­no­me. Ir ši­ta­me pro­jek­te bū­tent ir kal­ba­ma ne apie pa­žei­di­mo nu­sta­ty­mą ir tei­sę baus­ti pa­žei­dė­jus, bet bū­tent apie pa­žei­dė­jo iden­ti­fi­ka­vi­mą ir apie tei­sę ap­sau­go­ti sa­vo tei­se val­do­mus gam­tos iš­tek­lius. Tai yra pa­grin­di­nis prin­ci­pas, kur, ma­nau, ko­mi­te­tuo­se ga­li­ma vi­sa tai iš­gvil­den­ti ir pri­im­ti tą spren­di­mą, kur jūs kal­ba­te, apie tei­sės ak­tų prieš­ta­ra­vi­mą vie­nas ki­tam. Aš ma­nau, kad ko­mi­te­tuo­se tik­rai ga­li­ma iš­spręs­ti ir su­ras­ti ben­drą var­dik­lį.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mam pra­ne­šė­jui. Dė­kui vi­siems klau­sian­tiems. Mo­ty­vai dėl vi­so. Už – J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Siū­ly­mas, ma­nau, pra­smin­gas, tie­siog tų pa­jė­gų, ko­kias tu­ri Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas, yra ma­ža. Mes tur­būt be­veik vi­si esa­me ma­tę ir pa­ste­bė­ję tam tik­rų pa­žei­dė­jų ne­bau­džia­mu­mą. Man ir pa­čiam yra te­kę ke­le­tą kar­tų ban­dy­ti per­spė­ti ar ne lai­ku pra­dė­jus žve­jo­ti, ar šiukš­lin­ti, bet siun­čia to­li, kaip sa­ko, ant tri­jų rai­džių. Ta ga­li­my­bė tu­rė­ti įtei­si­ni­mą per­spė­ti, nu­sta­ty­ti pa­žei­dė­ją ir per­duo­ti ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riui, ku­ris to­liau duo­tų, yra svei­kin­ti­na.

Bet taip pat no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad for­muo­jant tai­syk­les, kas tie ins­pek­to­riai ga­lė­tų bū­ti, ypa­tin­gą dė­me­sį rei­kė­tų skir­ti ne­pri­ekaiš­tin­gai re­pu­ta­ci­jai, nes ne pa­slap­tis taip pat, kad ir dar anais se­nais lai­kais pa­tys di­džiau­si bra­ko­nie­riai bū­da­vo ne­eta­ti­niai ins­pek­to­riai. Aš ma­nau, kad šio­je vie­to­je dar rei­kia pa­dir­bė­ti, bet iš prin­ci­po pri­ta­riu šiai idė­jai.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – ger­bia­mas S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­įti­ki­no iš tik­rų­jų pa­tei­ki­mas. Prieš ge­rą pus­me­tį mes ap­lin­ko­sau­gos ins­pek­to­riams lei­do­me ne­šio­tis šau­na­mą­jį gin­klą dėl to, kad kon­tro­lė, bra­ko­nie­rių fik­sa­vi­mas kar­tais yra net ir pa­vo­jin­gas. Šiuo at­ve­ju ne­eta­ti­nių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rių kom­pe­ten­ci­ja iš­ple­čia­ma, ne­pai­sant to, ką pra­ne­šė­jas sa­ko: fik­suo­ti, su­ra­šy­ti pa­tik­ri­ni­mo ak­tą, kon­fis­kuo­ti daik­tus, tik­rin­ti. Ir tai da­rys kas? Tai da­rys žmo­nės, ku­rie ne­tu­ri nei vals­ty­bės tar­ny­bos eg­za­mi­no iš­lai­kę, nei šau­na­mo­jo gin­klo, nei uni­for­mos, ir jie, prie­šin­gai ne­gu pra­ne­šė­jas sa­ko, nė­ra įsta­ty­me nė vie­nos ei­lu­tės, ku­ri sa­ko, kad… sa­vo iš­nuo­mo­tą tel­ki­nį ar sa­vo me­džiok­lės bū­re­lį. Nė­ra nė vie­nos ei­lu­tės, ger­bia­mas Kęs­tu­ti, aš są­mo­nin­gai pa­klau­siau, nė­ra pa­ra­šy­ta. Ir tai jie ga­lės da­ry­ti bet kur. Tai kuo mes ri­zi­kuo­ja­me? Mes ri­zi­kuo­ja­me vėl pa­da­ry­ti tą pa­čią sis­te­mą, kai prieš tai bu­vu­sio K. Tre­čio­ko mi­nis­te­ri­ja pa­lei­do šim­tus ne­eta­ti­nių ins­pek­to­rių, ku­rie laks­tė bet kur, pri­sis­ta­ti­nė­jo su pa­žy­mė­ji­mu ir klau­si­nė­jo žmo­nių be tin­ka­mos tu­ri­mos kva­li­fi­ka­ci­jos. Aš ma­tau di­de­lį pa­vo­jų, kad pa­lei­si­me to­kią ne­tvar­ką, kad po­li­ci­nin­ku ga­lės tap­ti bet kas ir tik­rin­ti bet ką. Be uni­for­mos, be tin­ka­mos kva­li­fi­ka­ci­jos ir ne sa­vo iš­nuo­mo­ta­me tel­ki­ny­je ar bū­re­ly­je. Kvies­čiau ne­pri­tar­ti. Ypač dar dėl Tei­sės de­par­ta­men­to iš­var­din­tų ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų trū­ku­mų.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 85, bal­sa­vo 84: už – 34, prieš – 9, su­si­lai­kė 41. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta. Siū­lo­me to­bu­lin­ti ar at­mes­ti? Ką P. Gra­žu­lis no­rė­tų pa­sa­ky­ti šiuo klau­si­mu?

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš la­bai trum­pą re­pli­ką. Ger­bia­mie­ji, ži­no­me, kaip bu­vo pri­chva­ti­zuo­ti vi­si eže­rai, upių kran­tai, ir da­bar dar kiek­vie­ną pa­da­ro­me po­li­ci­nin­ku, kad ap­si­sau­go­tų sa­vo tur­tą, kad ten nei pa­žve­jo­ti, nei iš­si­mau­dy­ti žmo­gus ne­ga­lė­tų. Da­bar jau ko­jos ne­ga­li įkel­ti. Tai gal ge­riau rep­ri­va­ti­zuo­ki­me šį už­grob­tą tur­tą, o ne to­liau su­tei­ki­me kiek­vie­nam po­li­ci­nin­ko sta­tu­są, kad iš­vis nie­ko ne­leis­tų – pa­si­ims šau­tu­vą ir šau­dys, jei kas no­rės iš­si­mau­dy­ti.

PIRMININKAS. Ačiū už jū­sų nuo­mo­nę. Kas už tai, kad to­bu­lin­tu­me, bal­suo­ja už, kas už tai, kad at­mes­tu­me, bal­suo­ja prieš. Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas.

Ačiū. Siū­lo­me įsta­ty­mą to­bu­lin­ti. Re­zul­ta­tas: 43 – už, 34 – prieš.

K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Iš tie­sų su­pra­tau, kad ko­le­gos ne­su­pra­to ši­to pro­jek­to es­mės, ir man gai­la, kai ak­cen­tuo­ja­ma vie­na ei­lu­tė, ku­ri iš tie­sų nė­ra es­mi­nė. Jei­gu kal­bė­tu­me apie gam­tos iš­tek­lius, pas vi­sus į apy­gar­das at­ei­na tiek me­džio­to­jai, tiek žve­jai, ku­rie skun­džia­si ap­lin­ko­sau­ga. Ap­lin­kos mi­nist­rą mes ka­lė­me tu­rė­da­mi, kad ap­lin­ko­sau­ga šlu­buo­ja, kad vi­sos pro­ble­mos yra ap­lin­ko­sau­ga, na, ir kai mes no­ri­me pa­dė­ti, ši­tuo pro­jek­tu dau­giau tei­sių su­teik­ti gam­tos iš­tek­lių nau­do­to­jams, ku­rie tu­ri tei­sę, kad jie tu­rė­tų bent ko­kį nors ma­žą įran­kį, tai iš tie­sų man keis­ta, ko­le­gos, kad jū­sų to­kie bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dė­ko­ju už nuo­mo­nės pa­sa­ky­mą. Kvie­čiu į tri­bū­ną… At­si­pra­šau, dar ne­pa­ste­bė­jau. Pra­šom.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, aš ta­da ir­gi re­pli­kė­lę at­gal. Ge­riau or­ga­ni­zuo­tis, ger­bia­mas Kęs­tu­ti, kad tų eta­ti­nių pa­rei­gū­nų at­si­ras­tų dau­giau. (Bal­sas sa­lė­je) Jūs val­do­te, jūs pi­ni­gus kaž­kur dė­lio­ja­te ir nė­ra žmo­nių, ku­rie už­si­im­tų rim­tais dar­bais. Iš tik­rų­jų čia pri­lei­dus bet ko­kių tų prie­žiū­ros va­di­na­mų­jų à la ins­pek­to­rių ga­lima pa­da­ry­ti tik ža­los – vie­nas sau­gos, ki­tas bra­ko­nie­riaus.

 

15.41 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Tran­seu­ro­pi­nio ge­le­žin­ke­lio (TER) kre­di­to fon­do su­si­ta­ri­mo dėl bendra­dar­bia­vi­mo de­non­sa­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3185 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą mi­nist­rą R. Ma­siu­lį pa­teik­ti įsta­ty­mo „Dėl Tran­seu­ro­pi­nio ge­le­žin­ke­lio (TER) kre­di­to fon­do su­si­ta­ri­mo dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo de­non­sa­vi­mo“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-3185.

R. MASIULIS. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, šian­dien pri­sta­ty­siu du įsta­ty­mų pro­jek­tus. Abu­du yra dau­giau tech­ni­niai, pa­tiks­li­nan­tys, ne kaž­ko­kie kar­di­na­lūs ar reikš­min­gi pro­jek­tai.

Pir­ma­sis yra de­non­suo­ti 1998 m. spa­lio 23 d. Vil­niu­je pa­si­ra­šy­tą Tran­seu­ro­pi­nio ge­le­žin­ke­lio kre­di­to fon­do su­si­ta­ri­mą dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo, ra­ti­fi­kuo­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mu „Dėl Tran­seu­ro­pi­nio ge­le­žin­ke­lio kre­di­to fon­do su­si­ta­ri­mo dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo ra­ti­fi­kavi­mo“. Iš kar­to po ne­pri­klau­so­my­bės pa­si­ra­šy­tas do­ku­men­tas tuo me­tu bu­vo ak­tu­a­lus, ta­čiau per to­liau ei­nan­tį lai­ką Lie­tu­va įsto­jo į ki­tas or­ga­ni­za­ci­jas ir šio su­si­ta­ri­mo tiks­lai ir veik­la dub­liuo­ja­si su ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rių na­rė yra Lie­tu­va, veik­los tiks­lais ir spren­džia­mais klau­si­mais ir da­ly­va­vi­mas šio­je TER or­ga­ni­za­ci­jo­je ne­su­ku­ria Lie­tu­vai pri­dė­ti­nės ver­tės, ko­kią anks­čiau su­kur­da­vo. Taip pat Lie­tu­va kas­met mo­ka 10 tūkst. do­le­rių mo­kes­tį, kas ir­gi ga­na ne­ma­ža pa­ska­ta ne­si­nau­do­ti ta or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri jau nau­dos ne­tei­kia. Ši veik­la da­bar yra dau­giau ap­žval­gi­nio po­bū­džio, tai yra ap­žvel­gia­mi ša­ly­se na­rė­se vyks­tan­tys ir pla­nuo­ja­mi plėt­ros pla­nai, o kon­kre­čios re­ko­men­da­ci­jos nė­ra tei­kia­mos. Su­si­ti­ki­mų skai­čius nuo­lat ma­žė­jo ir jau šiuo me­tu Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai pa­pras­tai į ši­tos or­ga­ni­za­ci­jos po­sė­džius ne­vyks­ta, nes jie dub­liuo­ja­si su ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rių na­rė yra Lie­tu­va, svars­to­mais klau­si­mais.

 Iš­sto­jus iš šios or­ga­ni­za­ci­jos, ir to­liau bus už­tik­ri­na­mas ge­le­žin­ke­lių trans­por­to in­fra­struk­tū­ros, sau­gos ir plėt­ros klau­si­mų spren­di­mas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos įvai­riais for­ma­tais. Bus dir­ba­ma Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos Mo­bi­lu­mo ir trans­por­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ra­to, Ino­va­ci­jų ir tin­klų vyk­do­mosios agen­tū­ros INEA, Tarp­tau­ti­nio ge­le­žin­ke­lių trans­por­to or­ga­ni­za­ci­jos ir Ge­le­žin­ke­lių ben­dra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (OSŽD) lyg­me­niu. Tai­gi siū­ly­čiau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų jau ne­no­ri nie­kas klaus­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas ba­lan­džio 25 die­ną.

 

15.44 val.

Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3262ES, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 28, 393, 595, 602, 681, 683 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3263 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3262. Pra­ne­šė­jas – ger­bia­mas R. Ma­siu­lis.

R. MASIULIS. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, taip pat tai yra dau­giau tech­ni­nis pa­to­bu­li­ni­mas mū­sų tei­si­nės ba­zės, kai iš po­įsta­ty­mi­nių ak­tų dėl Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo prak­ti­kos yra per­ke­lia­mos nuo­sta­tos į pa­tį Avia­ci­jos įsta­ty­mą. Tiks­las yra už­tik­rin­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo prak­ti­ką, pa­gal ku­rią nu­sta­ty­ti es­mi­nes ūki­nės veik­los są­ly­gas, drau­di­mus ir ri­bo­ji­mus, da­ran­čius es­mi­nį po­vei­kį ūki­nei veik­lai, ga­li­ma tik įsta­ty­mu. Tai­ky­mo ir tam tik­rų Avia­ci­jos įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­mų­jų tei­sės ak­tų, to­kių kaip Lie­tu­vos Res­pub­li­kos oro erd­vės or­ga­ni­za­vi­mo tai­syk­lių, Ant­že­mi­nių pa­slau­gų tei­ki­mo oro uos­tuo­se tai­syk­lių nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su ati­tin­ka­mų lei­di­mų iš­da­vi­mu ir pa­tvir­ti­ni­mo su­tei­ki­mu, per­kel­ti į Avia­ci­jos įsta­ty­mą, to­kiu bū­du už­tik­rin­ti tei­sė­kū­ros sis­te­ma­tiš­ku­mo ir eko­no­miš­ku­mo prin­ci­pų tai­ky­mą ir at­si­sa­ky­ti Avia­ci­jos įsta­ty­mo nuo­sta­tų, ku­rio­mis re­gu­liuo­ja­mus klau­si­mus reg­la­men­tuo­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tai.

Iš es­mės gal vi­sų de­ta­lių ir ne­skai­ty­siu, tai dau­giau toks tech­ni­nis per­kė­li­mas da­ly­kų į įsta­ty­mą. Siū­ly­čiau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Gal kar­tais kar­tu ga­li­te pa­teik­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są?

R. MASIULIS. Čia ta­me pa­čia­me yra nu­ma­ty­ta.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, klau­si­mų nė­ra. Mes ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Dė­ko­ju. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Svars­ty­si­me ge­gu­žės 21 die­ną. Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pa­pil­do­mas. Svars­ty­si­me ge­gu­žės 21 die­ną. Ačiū.

Ki­tas klau­si­mas – Avia­ci­jos įsta­ty­mo 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­ne­šė­jas – A. Pa­lio­nis.

 

15.45 val.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įsta­ty­mo Nr. VIII-1708 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2773 (pa­tei­ki­mas)

 

Ka­dan­gi A. Pa­lio­nio nė­ra, ga­li­ma keis­ti – ta­da Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas. V. Si­mu­li­kas.

V. SIMULIK (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to ini­cia­ty­va per tą lai­ko­tar­pį, kol ne­bu­vo nuo­la­ti­nių po­sė­džių, mes iš­nag­ri­nė­jo­me si­tu­a­ci­ją, su­si­ju­sią su om­bud­sme­nų veik­la ir sis­te­ma, ku­ri yra mū­sų Lie­tu­vo­je. Šian­dien ly­gių tei­sių ir ga­li­my­bių om­bud­sme­nas yra ski­ria­mas dviem ka­den­ci­joms, iš ei­lės ga­li bū­ti ski­ria­mas. Pas­kui tu­ri bū­ti per­trau­ka ir vėl ga­li­ma jį siū­ly­ti, jei­gu jis iš tik­rų­jų kom­pe­ten­tin­gas ir ga­li vyk­dy­ti sa­vo pa­rei­gas. Dėl Sei­mo kon­tro­lie­rių jau yra svars­ty­mo sta­di­ja, pri­im­ti ruo­šia­ma ly­giai ta pa­ti nor­ma.

Siek­da­mi su­vie­no­din­ti vi­sų om­bud­sme­nų ins­ti­tu­ci­jų sis­te­mą, ko­mi­te­to ini­cia­ty­va mes pa­siū­lė­me, kad ir vai­ko tei­sių kon­tro­lie­rius bū­tų ski­ria­mas dau­giau­siai dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės, o pas­kui tu­rė­tų bū­ti ieš­ko­mas ki­tas kan­di­da­tas. Aiš­ku, jei­gu tas kan­di­da­tas, ku­ris jau dvi ka­den­ci­jas dir­bo de­šimt me­tų, yra kom­pe­ten­tin­gas, po pen­ke­rių me­tų per­trau­kos ga­lė­tų bū­ti vėl siū­lo­mas. Vi­sa tai vyks­ta par­la­men­te, Sei­me. Tai­gi vis­kas par­la­men­ta­rų ran­ko­se. Mū­sų su­pra­ti­mas yra, kad jei­gu jau mes pra­dė­jo­me to­kią om­bud­sme­nų sis­te­mą, tai kad vi­sur bū­tų daug­maž vie­no­da. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Bet jū­sų no­ri klaus­ti ger­bia­mas A. Sy­sas. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi ne­pri­ta­riau nė vie­nam ka­den­ci­jų įve­di­mui, tai aš jau už­duo­siu jums klau­si­mą. Ka­dan­gi kon­tro­lie­riai nu­ma­ty­ti mū­sų Kon­sti­tu­ci­jo­je ir Kon­sti­tu­ci­jo­je apie jo­kias ka­den­ci­jas nė­ra jo­kios kal­bos, kaip jūs, kaip Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, pa­aiš­kin­si­te man sa­vo siū­ly­mą? Ačiū.

V. SIMULIK (LVŽSF). Aš jau pa­aiš­ki­nau. Ka­dan­gi Sei­mo va­lia bu­vo ly­gių tei­sių kon­tro­lie­rių pa­da­ry­ti dviem ka­den­ci­joms, jūs gal ne­bal­sa­vo­te, aš as­me­niš­kai iš­vis ro­ta­ci­joms ir ka­den­ci­joms ne­pri­ta­riu, bet pa­ti fi­lo­so­fi­ja, jei­gu jau mes pra­dė­jo­me keis­ti om­bud­sme­nų sis­te­mą, kad yra to­kios tai­syk­lės, tai jos tu­ri bū­ti vie­no­dos vi­sų om­bud­sme­nų ins­ti­tu­ci­jų va­do­vams. Lo­gi­ka yra to­kia. Iš es­mės at­si­min­ki­te is­to­ri­ją, kai bu­vo švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai, li­go­ni­nių, pir­mas žings­nis bu­vo su li­go­ni­nių va­do­vais. Sa­kiau, ka­den­ci­ja, žmo­gaus at­lei­di­mas kas ke­li me­tai, iš­me­ti­mas į gat­vę nie­ka­da ne­duos ge­ro re­zul­ta­to, nei kom­pe­ten­ci­jos, nei dar kaž­ko, bus pro­ble­mų. Tas jau yra Lie­tu­vo­je. Jau pa­žiū­rė­ki­te, kas de­da­si re­gio­nuo­se. Bet šiuo at­ve­ju šne­ka­me apie om­bud­sme­nus. Tai yra ki­to sta­tu­so ir ran­go žmo­nės.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Bet no­ri klaus­ti dar R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jei­gu ma­to­te, kad ne­ge­rai da­ro­me, ko­dėl siū­lo­te to­liau ne­ge­rai da­ry­ti at­ei­ty­je? Kaip tik gal bū­tų siū­ly­mas lo­giš­kas vi­sus om­bud­sme­nus su­grą­žin­ti į anks­tes­nę tvar­ką. Žiū­rint į tai, kad jei­gu jau mė­gi­na­me įgy­ven­din­ti tam tik­rą vien­ti­su­mą, tai da­bar mes vi­sur op­ti­mi­zuo­ja­me val­dy­mą, cen­tra­li­zuo­ja­me vi­sas ins­ti­tu­ci­jas. Iš es­mės mes tu­ri­me da­bar ke­lias ins­ti­tu­ci­jas: vai­ko tei­sių kon­tro­lie­rių, ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rių, ki­tus kon­tro­lie­rius. Ar ne­ma­ny­tu­mė­te, kad, pa­lie­kant jų tuos pa­čius pa­va­di­ni­mus, vis dėl­to tu­ri bū­ti vie­na om­bud­sme­nų ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri bū­tų ap­tar­nau­ja­ma, aš tu­riu ome­ny bu­hal­te­ri­ją, ki­tus da­ly­kus, tech­ni­nius, su­tau­py­tu­mė­te pi­ni­gų, jie bū­tų tos pa­čios sri­ties om­bud­sme­nai, bet ta­da bū­tų tik­rai vie­na tvar­ka jiems vi­siems?

V. SIMULIK (LVŽSF). Apie trans­por­to, raš­ti­nės ir bu­hal­te­ri­jos ben­drą su­vie­ni­ji­mą čia ga­li­ma šne­kė­ti ir dis­ku­tuo­ti, bet kad bū­tų vie­na om­bud­sme­ni­nė ins­ti­tu­ci­ja, tam nie­ka­da ne­pri­tar­čiau. Jūs pui­kiai ži­no­te, ne pir­mą die­ną Sei­me dir­ba­te, mes tu­ri­me tarp­tau­ti­nes su­tar­tis ir nie­kur nė­ra, nė vie­no­je nor­ma­lio­je vals­ty­bė­je vie­no om­bud­sme­no vi­sais klau­si­mais. To­dėl yra trys skir­tin­gi om­bud­sme­nai ar­ba jiems ati­tin­kan­čios ins­ti­tu­ci­jos, tu­rin­čios sta­tu­sus, tuo la­biau kad mes dar tu­rė­tu­me tu­rė­ti ir žmo­gaus tei­sių at­ski­rą om­bud­sme­ni­nę ins­ti­tu­ci­ją, ku­rią mes, Sei­mas, įpa­rei­go­jo­me ruoš­tis, ji ket­ver­tą me­tų ruo­šė­si ir ga­vo ati­tin­ka­mą sta­tu­są. Tik­tai mes ją su­kryž­mi­no­me, tai čia jau iš bied­nu­mo ar­ba dar dėl ki­tų mo­ty­vų. O, kaip sa­kau, dėl kan­ce­lia­ri­nių, trans­por­to čia jau yra vyk­do­mo­sios val­džios pro­ble­ma­ti­ka, te­gul ji mąs­to, bet, ma­no su­pra­ti­mu, jie tu­ri bū­ti au­to­no­miš­ki.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už at­sa­ky­mus. Dau­giau klau­si­mų nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so. Prieš – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jau mes kai ku­riais at­ve­jais la­bai daug pri­skal­dė­me mal­kų su ka­den­ci­jo­mis. Čia jau ei­na ki­ti įsta­ty­mai, kur sa­ko, nie­kas ne­ina į mo­kyk­los vadovo postą, tai pa­di­din­ki­me at­ly­gi­ni­mus. Gal už­mir­šo­te? Čia bu­vo to­kie ir net­gi tą ir pa­da­rė­me. Ma­žų mo­kyk­lų va­do­vams pa­di­di­no­me at­ly­gi­ni­mus, gal kas nors eis. Šiuo at­ve­ju no­riu grįž­ti prie Kon­sti­tu­ci­jos, bū­tent dėl mo­ky­to­jų ir ki­tų nė­ra įra­šy­ta, dėl om­bud­sme­nų yra įra­šy­ta Kon­sti­tuci­jo­je.

Man ap­skri­tai ne­su­pran­ta­ma, kaip ko­mi­te­tas ir jo pir­mi­nin­kas ga­li ei­ti pri­sta­ty­ti įsta­ty­mą, ku­riam jis pats ne­pri­ta­ria, ir ne­ti­ki. Pa­pras­čiau­siai įsta­ty­mą tu­ri pa­teik­ti tas, kas ti­ki tuo, ką pa­da­rys. Da­bar aš ne­ma­tau jo­kios nau­dos, o tik­tai kaž­kas pa­sa­kė, kad ka­den­ci­jos tai ge­rai. O aš sa­kau, kad blo­gai, ir lai­kas pa­ro­dys. Aš ma­nau, dėl mo­kyk­lų va­do­vų jau ro­do. Tu­rė­si­me dėl ki­tų. Net prem­je­ras ne­jau­kiai jau­tė­si šven­čiant 10-ties me­tų Val­do­vų rū­mų ju­bi­lie­jų, kai tu­rė­jo da­bar­ti­niam di­rek­to­riui pa­sa­ky­ti, gal jūs lai­mė­si­te pa­kar­to­ti­nį kon­kur­są, nors po­nas di­rek­to­rius įdė­jo daug pa­stan­gų, kad Val­do­vų rū­mų mu­zie­jus tap­tų tuo, kuo jis šian­dien yra ir kur mes su ma­lo­nu­mu ei­na­me.

Aš ir siū­lau, mes­ki­me ša­lin to­kius siū­ly­mus, ku­rie tik gal­vos skaus­mą su­ke­lia.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi nuo­mo­nės ski­ria­si, siū­lau bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Už­si­re­gist­ra­vo 77, bal­sa­vo 75: už – 48, prieš – 6, su­si­lai­kė 21. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mas da­bar kaip pa­grin­di­nis Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Svars­ty­si­me ba­lan­džio 25 die­ną.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną pa­dė­kos žo­dį tars V. Si­mu­li­kas.

V. SIMULIK (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Aš ger­bia­mam A. Sy­sui no­riu as­me­niš­kai. Om­bud­sme­nus ski­ria Sei­mas slap­tu bal­sa­vi­mu, tai jo­kio kon­kur­so nė­ra. Ne­bent jūs mis kon­kur­su va­di­na­te par­ti­jų su­si­ta­ri­mą, ko­kį as­me­nį pa­rink­ti. O tie va­di­na­mie­ji mis­ti­niai kon­kur­sai pa­gal įvai­rius kri­te­ri­jus, įvai­rių tar­ny­bų, ins­ti­tu­ci­jų ver­ti­ni­mus, ku­rie vyks­ta švie­ti­mo įstai­go­se, li­go­ni­nė­se, mu­zie­juo­se, ten tai yra ką veik­ti. O čia yra po­li­ti­niai spren­di­mai. Ne­pai­nio­ki­me kai ku­rių da­ly­kų. Ačiū.

 

15.53 val.

Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2910 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Iš­mu­šė A. Pa­lio­nio va­lan­da – Avia­ci­jos įsta­ty­mo 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2910.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­riu pri­sta­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, siū­ly­mą, kad 2016 me­tų gruo­džio, sau­sio, 2017 me­tų sau­sio lai­ko­tar­piu pa­si­bai­gė pa­nau­dos su­tar­tys 2014 me­tais įsi­ga­lio­jus nau­joms Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo, dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo nuo­sta­toms, ku­rios reg­la­men­tuo­ja tur­to pa­nau­dos su­tei­ki­mą, ir ne­bu­vo pra­tęs­tos su­tar­tys, avia­ci­jos spor­to fe­de­ra­ci­jas ir ae­ro­klu­bus vie­ni­jan­čios aso­cia­ci­jos pra­ra­do tei­si­nį pa­grin­dą pa­nau­dos tei­se nau­do­ti vals­ty­bei nuo­sa­vy­be tei­se pri­klau­san­tį ir Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to (dar ta­da, kai ra­šė­me pro­jek­tą, prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės, da­bar jau yra prie Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos) pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mą ae­ro­dro­mų tur­tą, ku­rį nuo 1990 me­tų val­dė ir nau­do­jo avia­ci­jos spor­to fe­de­ra­ci­jas ir ae­ro­klu­bus vie­ni­jan­čių aso­cia­ci­jų na­riai ir ku­ris bu­vo per­duo­tas iš Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to.

Ši­tuo pro­jek­tu ir sie­kia­ma… nes spa­lio 1 die­ną įsi­ga­lio­jus Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo nau­jai re­dak­ci­jai pa­si­kei­tė po­ten­cia­lių pa­nau­dos ga­vė­jų ra­tas ir vals­ty­bės tur­to pa­nau­da avia­ci­jos spor­to fe­de­ra­ci­jas ir ae­ro­klu­bus vie­ni­jan­čioms aso­cia­ci­joms ta­po ga­li­ma tik tuo at­ve­ju, jei tai bus nu­ma­ty­ta įsta­ty­me.

Ką tik su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras pa­tei­kė nau­ją įsta­ty­mo re­dak­ci­ją. Nau­jo­jo­je re­dak­ci­jo­je taip pat nė­ra nu­ma­ty­ta, tik yra kaip ir se­no­jo­je re­dak­ci­jo­je nu­ma­ty­ta, kad Lie­tu­vos trans­por­to sau­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­sta­to ae­ro­dro­mus, ku­riems ne­tai­ko­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tas Nr. 139/2014. Pra­šau jū­sų pri­ta­ri­mo, nes da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja ne­lei­džia ae­ro­klu­bams pra­si­tęs­ti ae­ro­dro­mų tin­ka­mu­mo nau­do­ti ir or­lai­vių tin­ka­mu­mo skrai­dy­ti pa­žy­mė­ji­mų ga­lio­ji­mo, or­ga­ni­zuo­ti Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tus, stab­do vi­są spor­ti­nę ae­ro­klu­bų veik­lą ar­ba da­ro ją ne­tei­sė­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri klaus­ti A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš­ties da­bar, pa­si­kei­tus tam reg­la­men­ta­vi­mui, kai ku­rie ae­ro­klu­bai su­ne­ri­mę, kad sa­vi­val­dy­bės, įga­vu­sios dau­giau funk­ci­jų, ban­do kai ku­riuos ae­ro­dro­mus pa­nai­kin­ti, su­ar­ti, už­sta­ty­ti ir taip to­liau. Ar jūs šiuo at­ve­ju ne­ma­no­te, kad bus pa­da­ry­ta di­de­lė ža­la avia­ci­jos spor­tui? Ir kaip tai spręs­ti?

A. PALIONIS (LSDDF). Ma­no ži­nio­mis, kiek aš do­mė­jau­si, di­džiau­sias gin­čy­ti­nas ae­ro­dro­mas yra Aly­taus, ku­ris yra Aly­taus mies­te, ir sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja pra­mo­nės par­ką. Lie­tu­vo­je esant 16–17 ae­ro­dro­mų, aš ne­ma­nau, kad vie­no ar ki­to ae­ro­dro­mo pa­nai­ki­ni­mas pa­da­rys di­de­lę ža­lą, tik kad bus kon­cen­tra­ci­ja ki­tuo­se ae­ro­dro­muo­se. Aš ma­ny­čiau, kad ir sa­vi­val­dy­bės, ir vals­ty­bė tu­rė­tų tur­tą nau­do­ti ra­cio­na­liai ir mak­si­ma­liai efek­ty­viai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Mo­ty­vai už – R. Sin­ke­vi­čius.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­gų dė­me­siui no­riu pa­sa­ky­ti, kad mū­sų ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo auš­ro­je Lie­tu­vo­je bu­vo su­skai­čiuo­ta virš šim­to ae­ro­dro­mų. Vė­liau bu­vo at­lik­ta tam tik­ra re­vi­zi­ja ir bu­vo nu­sta­ty­ta, kad 15 iš jų ga­lė­tų bū­ti tin­ka­mi spor­ti­nei mė­gė­jiš­kai avia­ci­jai. Gal jie ne vi­sai ati­tin­ka ae­ro­dro­mo są­vo­kas, gal tai dau­giau nu­si­lei­di­mo aikš­te­lės pa­gal ju­ri­di­nę tei­sę, bet gai­la, kad jų šei­mi­nin­kų taip ir ne­at­si­ra­do, dėl to ir ko­kio nors ryš­kes­nio jų vys­ty­mo­si taip pat nė­ra. Džiu­gu, kad kai kas no­rė­jo ro­dy­ti ini­cia­ty­vą ir ga­vo juos pa­nau­dos tei­se. Da­bar tos su­tar­tys yra nu­trū­ku­sios. Aš ma­nau, kad tei­kia­mo įsta­ty­mo pa­tai­sa leis ras­ti šei­mi­nin­ką ar­ba bu­vu­siems šei­mi­nin­kams pra­si­tęs­ti sa­vo pa­nau­dos su­tar­tį, kad ga­lė­tų vys­ty­ti spor­ti­nę ir mė­gė­jiš­ką avia­ci­ją.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai prieš – J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. No­riu tru­pu­tį pa­prieš­ta­rau­ti pra­ne­šė­jui, kad, no­rint pri­trauk­ti kad ir eu­ro­pi­nių lė­šų tiems ae­ro­dro­mams su­tvar­ky­ti, in­fra­struk­tū­rai iš­vys­ty­ti, tik­rai ke­lias tu­rė­tų bū­ti šiek tiek ki­toks – tu­rė­tų bū­ti ir sa­vi­val­dy­bės da­lis nuo­sa­vy­bės, nes prie­šin­gu at­ve­ju nie­ko ne­pa­vyks. Ne­su ka­te­go­riš­kai prieš ši­tą, bet aš ma­nau, kad svars­ty­mo sta­di­jo­je tik­rai rei­kės ši­tą pro­jek­tą pa­to­bu­lin­ti.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 76, bal­sa­vo 76: už – 67, prieš nė­ra, 9 su­si­lai­kė. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 21 die­ną.

Pa­dė­kos žo­dis – ger­bia­mas A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDDF). Aš no­rė­čiau J. Sa­ba­taus­kui pa­sa­ky­ti, kad šio pro­jek­to es­mė nė­ra pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jas. Mes pui­kiai ži­no­me ir, Ju­liau, tu­rė­tum ži­no­ti Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­tas, ką pa­nau­dos ga­vė­jas ga­li veik­ti su tur­tu, ku­rį nau­do­ja. Ne­klai­din­ki­me žmo­nių.

 

16.01 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2019-03-18–2019-03-22) – 2019 m. ko­vo 19 d. (ant­ra­die­nio) ir 21 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

PIRMININKAS. Ačiū. Ki­tas re­zer­vi­nis klau­si­mas – sa­vai­tės nuo ko­vo 18 die­nos po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Kvie­čia­mas pra­ne­šė­jas – ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Svei­ki dar kar­te­lį, ger­bia­mi ko­le­gos. No­rė­čiau pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sa­vai­tės dar­bų pro­gra­mą. Pra­dė­ki­me nuo ant­ra­die­nio po­sė­džių. Ple­nari­nis po­sė­dis pra­si­dės nuo Jo­no Že­mai­čio-Vy­tau­to 110-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mo, to­liau bus Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pro­jek­tas. Vė­liau bus įvai­rūs Švie­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tai, to­liau bus trys klau­si­mai dėl tei­sė­jų sky­ri­mo. Po per­trau­kos – Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis, kur į klau­si­mus at­sa­kys tei­sin­gu­mo mi­nist­ras. Ta­da jis pa­teiks ne­ma­žai įsta­ty­mų pro­jek­tų – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so, Pro­ba­ci­jos įsta­ty­mo – pa­kei­ti­mų. Ga­liau­siai bus pa­teik­tas Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo pro­jek­tas. Taip pat yra ke­le­tas re­zer­vi­nių klau­si­mų, iš ku­rių to­kios įdo­mes­nės yra ke­lios pe­ti­ci­jos, ir ant­ra­die­nio dar­bo­tvarkė bū­tų to­kia.

Ket­vir­ta­die­nio dar­bo­tvarkėje nu­ma­ty­ti Kon­sti­tu­ci­jos 106, 107 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­tymo pro­jek­tai, taip pat R. Po­po­vie­nės Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. To­liau yra įvai­rių Dar­bo ko­dek­so, Žel­dy­nų įsta­ty­mo, api­ben­dri­nant – ap­lin­kos ap­sau­gos įvai­rių įsta­ty­mų, te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas, taip pat Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so ir pa­na­šiai. Tai tiek.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, aš pra­šy­čiau į ant­ra­die­nio dar­bo­tvarkę įtrauk­ti re­zo­liu­ci­ją, nes Ja­po­ni­ja, Iz­ra­e­lis pa­siū­lė to­kią ini­cia­ty­vą D. Tram­pui už pa­stan­gas su­ma­žin­ti, kaip čia… ir su Ko­rė­ja vyks­ta de­ry­bos, ir Si­ri­jo­je, ir Af­ga­nis­ta­ne. Yra pa­siū­ly­tas vie­nas iš pre­ten­den­tų gau­ti No­be­lio pre­mi­ją. Yra už­re­gist­ruo­ta to­kia re­zo­liu­ci­ja, ma­nau, kad gal įtrauk­tu­mė­te, kad ga­lė­tų bū­ti ant­ra­die­nį ap­svars­ty­tas tas pro­jek­tas.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Ma­nau, kad bū­tų ga­li­ma įtrauk­ti į ant­ra­die­nio va­ka­ri­nį po­sė­dį to­kią re­zo­liu­ci­ją, jei­gu jūs pa­gei­dau­ja­te.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me. Pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, yra toks žo­dis – bai­gia­me dar­bo­tvarkę. Re­gist­ruo­ja­mės. (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me, ga­li­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 69 Sei­mo na­riai. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­vo 14 die­nos po­pie­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkę bai­gia­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.