Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREZIDENTO ĮSTATYMO NR. I-56 13 ir 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 


 

 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Didžiausią leistiną Respublikos Prezidento politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Respublikos Prezidento kanceliarijos valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų pareigybių skaičių Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka tvirtina Respublikos Prezidentas ar jo įgaliotas asmuo.“

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Respublikos Prezidento darbo užmokestis

Respublikos Prezidento mėnesinis darbo užmokestis yra lygus Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos 6,5 pareiginės algos (atlyginimo) 55 baziniams dydžiams.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 15 straipsnyje numatytas Respublikos Prezidento darbo užmokesčio dydis pradedamas taikyti naujai išrinktam Respublikos Prezidentui nuo pareigų ėjimo pradžios dienos.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                                    

part_df50189c5e6440ac96324413d40c48f4_end