2018-10-05

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 52 IR 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-741

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Eil. nr.

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1

 

 

 

Argumentai: projektu XIIIP-741 į studijų sandaros sistemą įvedant naują – trumpąją – pakopą siūloma tikslinti ne tik MSĮ 52 ir 53 straipsnius, bet sureguliuoti visą sistemą, tai yra, įvesti trumposios pakopos sąvoką (patikslinti 4 str.), aptarti, kaip akredituojamos studijų programos (48 str.), kaip įforminamas trumposios pakopos baigimas (58 str.), kokie keliami reikalavimai stojantiems į trumpąją pakopą (59 str.), aptarti trumposios pakopos studijų apmokėjimą valstybės biudžeto lėšomis (77 str.), galimybę trumposios pakopos studijose studijuoti nemokamai (78 str.), galimybę gauti kompensaciją sumokėjus už trumposios pakopos studijas (79 str.), galimybę gauti ir skirti stipendijas bei kitą paramą (82 str.). Siūloma pagal tai tikslinti projekto XIIIP-741 pavadinimą.

 

Pasiūlymas: pakeisti projekto XIIIP-741 pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242  4, 48, 52, ir 53, 58, 59, 77, 78, 79 IR 82 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS“.

2

 

 

 

Pasiūlymas: patikslinti projekto XIIIP-741 datą ir išdėstyti taip:

20178 m.                      d. Nr.“

3

1

 

 

 

Argumentai: 2015 m. Europos aukštojo mokslo erdvės Jerevano ministrų konferencijoje pasirašytame Jerevano komunikate ministrai įsipareigojo „(...)Įtraukti trumposios pakopos kvalifikacijas į bendrą Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sistemą (...)“. Bolonijos proceso stebėjimo darbo grupė 2 „Sutartų pagrindinių įsipareigojimų skatinimas“ (angl. Fostering implementation of agreed key commitments) 2017 m. spalio 26 d. savo galutinėje ataskaitoje siūlo trumpąją pakopą (angl. short-cycle) laikyti atskira pakopa, kuri nebūtų pirmosios pakopos sudėtine dalimi. 2018 m. gegužės 25 d. vykusioje Europos aukštojo mokslo erdvės Paryžiaus ministrų konferencijoje pasirašytame Paryžiaus komunikate ministrai įsipareigoja: „(...) Todėl mes įsipareigojame įtraukti trumpąją pakopą kaip atskirą kvalifikaciją į Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sistemą“ (angl. We are therefore including short-cycle qualifications as a stand-alone qualification within the overarching framework of qualifications of the EHEA). Atsižvelgiant į tai, Lietuvos studijų sistemos sandaroje siūloma atskirti trumpąją pakopą nuo pirmosios. Kadangi tarptautiniuose susitarimuose nėra nurodoma, kokią vietą studijų sistemoje turi užimti trumpoji pakopa ir kokia ji turėtų būti (orientuota į meistrystę ar naujos kvalifikacijos suteikimą), Lietuvos švietimo sistemoje ši pakopa turėtų būti kaip tam tikra alternatyva pirmajai pakopai – norintiems gilinti profesines žinias, ir būti orientuota į profesinę meistrystę, t.y. atitikti Lietuvos kvalifikacijų sandaros (LTKS) penktąjį lygį.

Siūloma pasirinkti sąvoką „trumpoji pakopa“ atsižvelgiant į tai, kad studijų sistemoje yra pakopos, pvz., pirmoji, antroji pakopos. Taip pat apibrėžiant trumpąją pakopą siūloma atsisakyti žodžio „profesinė“, kad nekiltų painiavos su Mokslo ir studijų įstatyme įteisintomis profesinėmis studijomis (52 str. 1 d. 2 p.) ar profesiniu mokymu.

 

Pasiūlymas: papildyti įstatymo projektą Nr. XIIIP-741 nauju 1 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 4 straipsnį nauja 29 dalimi:

„29. Trumpoji pakopa – tai yra aukštojo mokslo studijų pakopa profesinei kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti.“

2. Buvusią 4 straipsnio 29 dalį laikyti 30 dalimi.“

4

2

 

 

Argumentai: siekiant, kad trumposios pakopos studijos, kuo labiau atitiktų darbo rinkos poreikius, siūloma į studijų akreditavimo procesą įtraukti sektorinius profesinius komitetus, kurie kaip kolegiali, bendradarbiavimo pagrindu sudaryta patariamoji institucija, koordinuojanti kvalifikacijų klausimus konkrečiame ūkio sektoriuje, pateiktų savo išvadą dėl programų.

 

Pasiūlymas: papildyti projektą XIIIP-741 nauju 2 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 48 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Tam tikros krypties studijų akreditavimas – procedūra, kurios metu Studijų kokybės vertinimo centras patvirtina, kad įvertintos studijų krypties konkrečios pakopos, trumposios studijos arba profesinės studijos atitinka joms nustatytus rodiklius pagal vertinamąsias sritis. Sprendimas dėl akreditavimo priimamas remiantis išorinio studijų vertinimo išvadomis, kiekvienos pakopos (vientisosioms ir profesinėms studijoms atskirai) krypties studijos ar trumposios studijos akredituojamos ne rečiau kaip kartą per 7 metus. Sektoriniai profesiniai komitetai pateikia išvadą dėl trumpųjų studijų programų ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo vykdyti studijų programą pateikimo dienos. “

5

3

 

 

Argumentai: atsižvelgiant į 3 siūlyme išdėstytus argumentus, siūloma atsisakyti 52 straipsnyje į studijų sistemos sandarą įtraukti trumpąsias profesines studijas. Vietoj jų siūloma įvesti naują – trumpąją – pakopą ir patikslinti pakopinių studijų aprėptį; nurodyti, kad pakopinės studijos yra ne trijų, o keturių pakopų; nurodyti, kad baigus trumposios pakopos studijas kolegijos išduoda studijų pažymėjimą; nurodyti, kad yra ribotas trumpųjų studijų krypčių ir suteikiamų kvalifikacijų sąrašas, kurį tvirtintų švietimo ir mokslo ministras, gavęs sektorinių profesinių komitetų išvadą.

 

Pasiūlymas: buvusį projekto XIIIP-741 1 straipsnį laikyti 3, jį pakeisti ir išdėstyti taip:

1 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

 1. Papildyti 52 straipsnio 1 dalį nauju 3 punktu.

1. Studijų sistemos sandara:

1) pakopinės studijos – kvalifikaciniam laipsniui arba mokslo, meno daktaro laipsniui įgyti;

2) profesinės studijos – kvalifikacijai įgyti ir pasirengti savarankiškai praktinei veiklai;

3) trumposios profesinės studijos – pirmosios pakopos koleginių studijų programos sudėtinė dalis, teikianti profesinę kvalifikaciją, prilygintą kvalifikacijų sandaros penktajam lygiui.“

2. Pakeisti 52 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Profesinės studijos yra medicinos, odontologijos, veterinarinės medicinos studijų krypčių rezidentūra, taip pat kitų Vyriausybės nustatytų krypčių studijos ir trumposios profesinės studijos. “

 1. Papildyti 52 straipsnio nauja 11 dalimi:

„11. Trumposios profesinės studijos, kurios yra pirmosios pakopos koleginių studijų programos sudėtinė dalis,  yra vykdomos pagal studijų kryptis. Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vykdomos trumposios studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą nustato Švietimo ir mokslo ministerija.“

 1. Buvusias 52 straipsnio 11 ir 12 dalis laikyti 12 ir 13 dalimis.

2        straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

1.      Pakeisti 52 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Studijų sistemos sandara:

1) pakopinės studijos – kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį, kvalifikaciniam laipsniui arba mokslo, meno daktaro laipsniui įgyti;“.

2.      Pakeisti 52 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Pakopinės studijos gali būti keturių pakopų: trumpoji – kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti, pirmoji ir antroji – kvalifikaciniam (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsniui įgyti, trečioji – mokslo, meno daktaro laipsniui įgyti.“

 1. Papildyti 52 straipsnį nauja 3 dalimi:

„3. Asmenims, baigusiems trumposios pakopos studijas pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį, kolegijos išduoda studijų pažymėjimą, suteikiantį teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas aukštojoje mokykloje.“

 1. Buvusias 52 straipsnio 3-9 dalis atitinkamai laikyti 4-10 dalimis.
 2. Papildyti 52 straipsnį nauja 11 dalimi ir ją išdėstyti taip:

„11. Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios profesinės studijos, sąrašą tvirtina  švietimo ir mokslo ministras, gavęs sektorinių profesinių komitetų išvadą.“

 1. Buvusias 10-12 dalis atitinkamai laikyti 12-14 dalimis.“

6

4

 

 

Argumentai: remiantis 53 straipsnyje esančiu pavyzdžiu atskiromis dalimis nurodyti atskiroms studijų pakopoms keliamus jų vykdymo reikalavimus, siūloma patikslinti paties 53 straipsnio pavadinimą ir įterpti naujas dalis, kuriose būtų nurodyta trumposios pakopos studijų apimtis, nuostatos dėl studijų programų atitikties profesiniams standartams ir studijų krypčių aprašams, dėl studijų dalies realioje darbo vietoje, taip pat dėl kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų bendrų studijų programų.

 

Pasiūlymas: buvusį projekto XIIIP-741 2 straipsnį laikyti 4, jį pakeisti ir išdėstyti taip:

2  straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

1.    Papildyti 53 straipsni nauja 9 dalimi:

„9. Trumpųjų profesinių studijų, kurios yra pirmosios pakopos koleginių studijų programos sudėtinė dalis,  apimtis yra 90-120 kreditų.“

2.    Buvusias 53 straipsnio 9-15 atitinkamai laikyti 10-16 dalimis.

3.    Pakeisti 53 straipsnio 13 dalį, jį laikyti 14 dalimi ir išdėstyti taip:

„14. Profesinių studijų ir trumpųjų profesinių studijų, kurios yra  pirmosios pakopos koleginių studijų programos sudėtinė dalis, (išskyrus rezidentūrą) vykdymo reikalavimus nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimus ir priežiūros tvarką nustato Vyriausybė.

4 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

1.    Pakeisti 53 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„53 straipsnis. Trumposios, pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų vykdymo reikalavimai“.

2.    Papildyti 53 straipsnį nauja 5 dalimi ir ją išdėstyti taip:

„5. Trumposios pakopos studijų programų apimtis gali būti 90 arba 120 (studijų krypties (krypčių) apraše nustatytais atvejais) studijų kreditų.

3.    Buvusias 53 straipsnio 5-1510 atitinkamai laikyti 6-16 11 dalimis.

4.    Pakeisti 53 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

“11. Numatyti pirmosios, antrosios, vientisųjų ir profesinių studijų pagal atitinkamą studijų programą rezultatai turi atitikti studijų krypties (krypčių) aprašuose atitinkamai pakopai nustatytus studijų rezultatus. Studijų pakopų ir studijų krypčių aprašus tvirtina švietimo ir mokslo ministras.”

5.    Papildyti 53 straipsnį nauja 12 dalimi ir ją išdėstyti taip:

„12. Trumposios studijų programos turi atitikti profesinius standartus ir atitinkamos studijų krypties aprašą, jos turi būti suderintos su profesiniais standartais ir studijų krypčių aprašais ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo profesinio standarto ir atitinkamos studijų krypties aprašo patvirtinimo ar pakeitimo dienos.”

6.    Buvusias 11-14 atitinkamai laikyti 13-16 dalimis.

7.    Papildyti 53 straipsnį nauja 17 dalimi ir ją išdėstyti taip:

„17. Pagal trumposios pakopos studijų programą numatytai studentų praktikai realioje darbo vietoje skiriama atitinkamai 30 arba 40 kreditų.“

8.    Buvusią 15 dalį laikyti 18 dalimi.

9.    Papildyti 53 straipsnį nauja 19 dalimi ir ją išdėstyti taip:

“19. Kolegijos ir profesinio mokymo įstaigos gali vykdyti bendras trumpųjų studijų programas, suderinę su Švietimo ir mokslo ministerija.”

7

5

 

 

Argumentai: siūloma į projektą XIIIP-741 įtraukti 58 str. patikslinimą, kuriame nurodoma, kuriais atvejais išduodamas studijų pažymėjimas. Siūloma patikslinti 58 str. 5 d. formuluotę ir vietoje abstrakčios formuluotės „Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį atitinkantį mokymą“ įrašyti „trumposios pakopos studijas“.

 

Pasiūlymas: papildyti įstatymo projektą Nr. XIIIP-741 nauju 5 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

„5 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 58 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Asmenims, baigusiems trumposios pakopos studijas, profesines studijas, studijų modulius, skirtus kitoms kvalifikacijoms įgyti, ar Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį atitinkantį mokymą, išduodamas studijų pažymėjimas.“

8

6

 

 

Argumentai: įvedant trumpąją pakopą, turi būti apibrėžti reikalavimai stojantiems į šią pakopą, todėl siūloma tai numatyti 59 straipsnyje, kuriame aptariami priėmimo į aukštąsias mokyklas reikalavimai. Stojantieji į trumpąją pakopą turėtų būti įgiję arba profesinę kvalifikaciją, atitinkančią LTKS 4 lygį, arba turintys vidurinį išsilavinimą ir profesinę patirtį, atitinkančią pasirinktą trumposios pakopos studijų kryptį. Priėmimas į trumposios pakopos studijas vyktų konkurso būdu.

 

Pasiūlymas: papildyti įstatymo projektą Nr. XIIIP-741 nauju 6 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas.

1.    Papildyti 59 straipsnį nauja 2 dalimi ir išdėstyti taip:

„2. Į aukštosios mokyklos trumposios pakopos studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pripažįstamą ne trumpesnę kaip 3 metų profesinę patirtį, atitinkančią pasirinktą studijų kryptį, arba profesinę kvalifikaciją, įgytą pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros ketvirtąjį lygį atitinkančią profesinio mokymo programą.“

2.    Buvusias 59 straipsnio 2-8 dalis atitinkamai laikyti 3-9 dalimis.“

9

7

 

 

Argumentai: siūloma nustatyti, kad stojantieji į trumposios pakopos studijas gali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Remiantis pirmosios pakopos studijų valstybės finansuojamų studijų vietų nustatymo procedūromis ir reikalavimais, siūloma tas pačias procedūras ir reikalavimus numatyti ir trumposios pakopos studijomis.

 

Pasiūlymas: papildyti įstatymo projektą Nr. XIIIP-741 nauju 7 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

„7 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 77 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinė eilė sudaroma švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, įvertinus valstybinių aukštųjų mokyklų siūlymus, ir paskelbiama kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos, likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki priėmimo į aukštąsias mokyklas pradžios. Stojančiųjų konkursinis balas skaičiuojamas iš brandos egzaminų, mokymosi ir kitų specialiųjų gebėjimų įvertinimo rezultatų. Jis turi būti ne žemesnis, negu švietimo ir mokslo ministro nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.“

2.    Pakeisti 77 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Trumposios pakopos, Ppirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamos studijų vietos aukštosioms mokykloms tenka pagal stojančiųjų, esančių konkursinėje eilėje, pasirinkimą, neviršijant nustatyto valstybės finansavimo ir laikantis valstybinėms aukštosioms mokykloms švietimo ir mokslo ministro nustatyto studijų programai minimalaus studijų vietų skaičiaus pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes.“

3. Pakeisti 77 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Atitinkamais metais priimamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, studijų stipendijų preliminarų skaičių ir skiriamą valstybės finansavimą (nustatytus pagal patvirtintas atitinkamų metų normines studijų kainas ir studijų krypčių grupes (mokslo doktorantūros – pagal mokslo sritis), iki kiekvienų metų balandžio 2 dienos nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius ir valstybės finansines galimybes.“

4. Pakeisti 77 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Atitinkamais metais priimamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams skiriamo valstybės finansavimo ir preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymą pagal studijų kryptis ir (arba) jų grupes (menų studijų – ir pagal studijų programas arba specializacijas, pedagogų rengimo – pagal studijų programas arba jų grupes) iki kiekvienų metų balandžio 15 dienos nustato švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius, valstybės finansines galimybes ir įvertinęs absolventų įsidarbinimo rodiklius.“

5. Pakeisti 77 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Galutinį valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal aukštąsias mokyklas bei studijų krypčių grupes tvirtina švietimo ir mokslo ministras, kai yra žinomi stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatai ir pasirašytos studijų sutartys.“

10

8

 

 

Argumentai: siūloma gerai besimokantiems studijuojantiems trumposios pakopos studijų programose nustatyti, kada jų studijos yra apmokamos valstybės biudžeto lėšomis. Nustatant šiuos reikalavimus, remtasi reikalavimais, keliamais studijuojantiems pirmojoje pakopoje.

 

Pasiūlymas: papildyti įstatymo projektą Nr. XIIIP-741 nauju 8 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. 78 straipsnio pakeitimas

 1. Pakeisti 78 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Studentui, kurio trumposios pakopos, pirmosios pakopos ar vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos, po aukštosios mokyklos nustatyto vertinamojo laikotarpio, ne ilgesnio kaip studijų metai, valstybės finansavimas studijoms išlieka, jeigu jis atitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytus gero mokymosi kriterijus. Jeigu studentas neatitinka gero mokymosi kriterijų, jis netenka valstybės finansavimo, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nustatytą atvejį. Valstybės finansavimo studijoms netekęs studentas už studijas turi mokėti aukštosios mokyklos nustatytą studijų kainą, o atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą aukštosios mokyklos nustatyta tvarka užima geriausiai toje pačioje studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje besimokantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus. Jeigu atsilaisvinusių vietų yra mažiau negu studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, pirmenybė teikiama studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau modulių (dalykų) puikaus pasiekimų lygmens įvertinimų.“

 1. Pakeisti 78 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Jeigu trumposios pakopos, pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų atitinkamos studijų krypties ir studijų formos studijų kurse nėra valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems ir neturintiems akademinių skolų studentams valstybės finansavimas studijoms išlieka, nors jų vertinamojo laikotarpio pasiekimų lygmuo yra slenkstinis.“

11

9

 

 

Argumentai: siūloma nustatyti, ar ir kada studijuojantiems trumposios pakopos studijų programose galima kompensuoti už studijas sumokėtą kainą. Nustatant procedūras ir reikalavimus, remtasi procedūromis ir reikalavimais, keliamais studijuojantiems pirmojoje pakopoje.

 

Pasiūlymas: papildyti įstatymo projektą Nr. XIIIP-741 nauju 9 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. 79 straipsnio pakeitimas

 1. Pakeisti 79 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose trumposios, pirmosios ir antrosios pakopų ar vientisųjų studijų vietose geriausiais rezultatais studijų metus baigusių asmenų kiekvienais metais kompensuojama per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina (studijų kainos dalis, ne didesnė kaip norminė studijų kaina). Asmenų, kuriems kompensuojama studijų kaina (studijų kainos dalis, ne didesnė kaip norminė studijų kaina), skaičius pagal konkrečią aukštosios mokyklos studijų kryptį nustatomas šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Valstybės nefinansuojamose studijų vietose geriausiai studijų metus baigusių asmenų eilės pagal studijų kryptis sudaromos aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.“

 1. Pakeisti 79 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Geriausiais rezultatais studijų metus baigusių asmenų, kuriems pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas kompensuojama studijų kaina (kainos dalis, ne didesnė kaip norminė studijų kaina), skaičius pagal konkrečią aukštosios mokyklos studijų kryptį yra proporcingas atitinkamais priėmimo į aukštąją mokyklą metais įstojusiųjų į tos krypties studijų vietas skaičiui. Bendras asmenų, kuriems pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas kompensuojama studijų kaina, skaičius yra ne didesnis kaip 10 procentų tais studijų metais trumposios, pirmosios ir antrosios pakopų ar vientisąsias studijas baigusių asmenų skaičiaus.“

12

10

 

 

Argumentai: siūloma numatyti, kad ir trumposios pakopos studijų studentams, kaip ir pirmosios pakopos studijų studentams, gali būti mokamos socialinės stipendijos, skiriama parama užsienio lietuviams, atitinkama studijų stipendija.

 

Pasiūlymas: papildyti įstatymo projektą Nr. XIIIP-741 nauju 10 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

10 straipsnis. 82 straipsnio pakeitimas

 1. Pakeisti 82 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Aukštųjų mokyklų trumposios, pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto lėšų gali būti mokamos socialinės stipendijos.“

 1. Pakeisti 82 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka gali būti skiriama parama Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose studijuojantiems užsienio lietuviams ir finansuojamos užsienio lietuvių, įgijusių išsilavinimą užsienyje, trumposios, pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijos.“

 1. Pakeisti 82 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose studijuojančių užsienio valstybių piliečių trumposios, pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijos.“

 1. Pakeisti 82 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Aukščiausius konkursinius balus pagal stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas konkursinę eilę surinkusiems asmenims, priimtiems į valstybės nefinansuojamas vietas tose aukštosiose mokyklose, kurių nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas ne žemesnis negu švietimo ir mokslo ministro nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas, iš valstybės biudžeto lėšų studijų laikotarpiui skiriama norminės studijų kainos dydžio (tuo atveju, kai už studijas mokama metinė studijų kaina mažesnė už norminę studijų kainą, – studijų kainos dydžio) studijų stipendija. Atitinkamais metais priimamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų valstybės finansavimą studijų stipendijoms ir preliminarų gaunančių studijų stipendijas trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros studijų studentų skaičių (nustatytą pagal patvirtintas atitinkamų metų normines studijų kainas) iki kiekvienų metų balandžio 2 dienos nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius ir valstybės finansines galimybes. Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Studijų stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas.“

13

11

 

 

Pasiūlymas: papildyti įstatymo projektą Nr. XIIIP-741 nauju 10 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

„11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos institucijos pagal įgaliojimų sritis iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

 

Teikia:

 

Seimo narys                                                                                                              Eugenijus Jovaiša

                                                                                                                                 Edmundas Pupinis