TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

Teisės akto projekto pavadinimas: Santuokos registravimo ir vedybų jubiliejaus minėjimo ceremonijų organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo projektas

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Rakšnienė.

Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliktas (pažymėti reikiamą atsakymą):

□ suderinus teisės akto projektą viešojo administravimo subjekte ir su pavaldžiomis įstaigomis (įstaigomis prie ministerijos ir kitomis ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiomis įstaigomis ir įmonėmis);

suderinus teisės akto projektą su suinteresuotomis institucijomis, kai jis buvo papildytas arba pakeistas.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos: Aprašo 7 punktas – nėra aišku raštu ar žodžių atmetamas asmens prašymas; ar prašymas atmetamas iš karto, o gal nustatomas laikas patikslinti dokumentus.

________________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Kriterijaus vertinimas (nurodant, kad „Kriterijų atitinka“/„Kriterijaus neatitinka“/„Kriterijus nėra teisės akto projekto reglamentavimo dalykas“) ir pagrindimas, jeigu teisės aktas neatitinka kriterijaus (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios neigiamą atsakymą, pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio asmens pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

(pildo teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atliekantis asmuo)

 

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

(pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

(pildo teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atliekantis asmuo)

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Projektas nesukuria išskirtinių ar nevienodų sąlygų asmenims, dalyvaujantiems santuokos registravimo ar vedybų jubiliejų minėjimo ceremonijoje.

 

X tenkina

□ netenkina

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Projekte nėra nuostatų, kurios leistų dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą.

 

X tenkina

□ netenkina

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir pan. priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

Projekte numatyta, kad prašymus teikia asmenys, dalyvaujantys santuokos registravimo ar vedybų jubiliejų minėjimo ceremonijoje, o sprendimą priimą skyrius (pvz. Aprašo 7 p.). Toks reglamentavimas yra netinkamas, nes sprendimus turi priimti darbuotojas einantis konkrečias pareigas.

 

 

 

Aprašas pataisytas įrašant prašymus priimančių darbuotojų pareigas.

X tenkina

   netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Projekte nustatyti Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vedėjo įgaliojimai (teisės) atitinka civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo funkcijas (pareigas) nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatyme.

 

X tenkina

□ netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimų priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Projekte nustatytas baigtiniai sąrašai: dokumentų, kurie teikiami prie prašymo; santuokos įregistravimo datos ir laiko nukėlimo; ir t.t.

 

X tenkina

□ netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys, sąrašas

Projekte išimčių nenumatyta.

 

X tenkina

□ netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo ir viešinimo tvarka

Projekte nustatyta sprendimų priėmimo ir viešinimo tvarka, tačiau nenustatyta sprendimų įforminimo tvarka, kai prašymas yra netenkinamas. (pvz. Aprašo 7 p.).

Apraše patikslinti veiksmai, kai nepateikiami reikalingi teisingi dokumentai.

□ tenkina

X netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyti sprendimų dėl mažareikšmiškumo kriterijai ir priėmimo tvarka

Sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo projekte nėra ir neturi būti.

 

X tenkina

□ netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą

9.3. narių skyrimo mechanizmas

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu

9.6. asmeninė narių atsakomybė

Projekte numatyta, kad sprendimus priima vienasmenis subjektas – Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vedėjas.

 

X tenkina

□ netenkina

10.

Numatytos procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo (viešinimo) tvarka

Procedūros būtinos, reglamentavimas pakankamas.

 

X tenkina

□ netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis motyvuotų atvejų, kai nustatoma procedūra netaikoma, sąrašas

Procedūra taikoma visiems teisės akto taikymo rėmuose susiklosčiusiems teisiniams santykiams.

 

X tenkina

□ netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų procedūrų ir sprendimų priėmimo konkrečius terminus

Projekte administracinių procedūrų ir sprendimų priėmimo terminai nenustatyti. Tokiu atveju taikomi terminai nustatyti Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875.

 

X tenkina

□ netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

Projekte nenumatyta administracinių procedūrų terminų sustabdymo ir atnaujinimo galimybė.

 

X tenkina

□ netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir pan.)

Projektas nenustato kontrolės (priežiūros procedūrų ir jos atlikimo kriterijų.

 

X tenkina

□ netenkina

15.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės (pvz., aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir pan.)

Projekte nenustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės.

 

X tenkina

□ netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybė

Projekte netinkamai aprašyta atsakomybė (Aprašo 47 p.). Toks teisinis reglamentavimas negalimas, turi būti nuodyti asmenys (pvz. skyriaus darbuotojai, asmenys, dalyvaujantys santuokos registravimo ar vedybų jubiliejų minėjimo ceremonijoje) bei atsakomybės rūšis (pvz .tarnybinė, administracinė)

Apraše panaikintas punktas dėl atsakomybės.

X tenkina

   netenkina

17.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, sąrašas ir nustatyta aiški nuobaudos (sankcijos) skyrimo procedūra

Projekte nenumatyta baudų skyrimo procedūra.

 

X tenkina

□ netenkina

18.

Kartu su teisės akto projektu pateikta pakankamai jį pagrindžiančių lydimųjų dokumentų ir informacijos, siekiant antikorupciniu aspektu įvertinti teisės akto projektą

Nėra.

 

X tenkina

□ netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

Nėra

 

X tenkina

□ netenkina

 

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

 

Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Rakšnienė

2022-03-31

 

Teisės akto projekto vertintojas:

 

Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė

2022-04-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________