Projekto Nr. XIVP-1927(2)

                                                                                                            lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKĖJIMŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1370 2, 3, 54, 76 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 391 dalimi:

391. Mokėjimo sistemos operatorius – vienas ar keli juridiniai asmenys, atsakingi už mokėjimo sistemos veiklą.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

„13. Šio įstatymo X skyriaus ir 91 straipsnio nuostatos taikomos įgyvendinant 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Reglamento (EBES) Nr. 924/2009 2021/1230 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 924/2009),8, 9, 10, 11, ir 12 ir 13 straipsnių, Reglamento (ES) Nr. 260/2012 10, 11 ir 12 straipsnių ir 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Reglamento (ES) Nr. 2015/751 dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2015/751) 13 ir 14 straipsnių nuostatas.“

 

3 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 54 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„54 straipsnis. Duomenų apsauga

1. Mokėjimo paslaugų teikėjai, mokėjimo sistemų operatoriai ir kiti subjektai, kurie pasitelkiami teikiant mokėjimo paslaugas arba vykdant mokėjimo operacijas, mokėjimo paslaugų teikėjai turi teisę tvarkyti asmens duomenis, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, kaip jie apibrėžti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 9 straipsnio 1 dalyje, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia, mokėjimo paslaugoms teikti, ir siekdami kad būtų užtikrintas tinkamas mokėjimo paslaugų teikimas, mokėjimo operacijų vykdymas ir siekiant užtikrinti sukčiavimo atliekant mokėjimus prevenciją, tyrimą ir nustatymą. Asmens duomenys tvarkomi ir informacija apie asmens duomenų tvarkymą asmenims teikiama asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai, teikdami mokėjimo paslaugas, mokėjimo sistemų operatoriai, vykdydami mokėjimo operacijas, ir kiti subjektai, kurie pasitelkiami teikiant mokėjimo paslaugas arba vykdant mokėjimo operacijas, gavę specialių kategorijų asmens duomenų, turi teisę juos tvarkyti tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, siekdami, kad būtų užtikrintas viešasis interesas dėl sklandaus ir patikimo finansų rinkos veikimo bei ūkio subjektų, fizinių asmenų, juridinių asmenų ir viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio ekonominių ir finansinių santykių bei subjektinių teisių įgyvendinimo.

3. Mokėjimo paslaugų teikėjai, teikdami mokėjimo paslaugas, mokėjimo sistemų operatoriai, vykdydami mokėjimo operacijas, ir kiti subjektai, kurie pasitelkiami teikiant mokėjimo paslaugas arba vykdant mokėjimo operacijas, turi taikyti tinkamas organizacines ir technines priemones, įskaitant saugios elektroninės aplinkos, kurioje užkertamas kelias neteisėtai arba atsitiktinei prieigai prie elektroninių duomenų ar jų perdavimui neįgaliotiems asmenims, sudarymą ir duomenų apsaugos pareigūno, jeigu jis turi būti ar yra paskirtas pagal Reglamentą (ES) 2016/679, dalyvavimą pasirenkant technines ir organizacines apsaugos priemones, kad būtų užtikrinta, jog specialių kategorijų asmens duomenys būtų tvarkomi atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus ir siekiant įgyvendinti šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, kurie reguliuoja mokėjimo paslaugų teikimą, nustatytus reikalavimus, laikantis saugojimo trukmės apribojimo ir kitų Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnyje nustatytų principų. Asmens duomenys, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, gali būti teikiami teismams, valstybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų teikimą, nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

4 straipsnis. 76 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 76 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Priežiūros institucija prižiūri, kaip laikomasi šio įstatymo, su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, Reglamento (EBES) Nr. 924/2009 2021/1230, Reglamento (ES) Nr. 260/2012 ir Reglamento (ES) 2015/751 (toliau šiame skyriuje – šis įstatymas ir (arba) kiti teisės aktai) reikalavimų, ir savo nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pateiktus skundus dėl galimo šio įstatymo ir (arba) kitų teisės aktų pažeidimo (toliau – teisės akto pažeidimas).“

 

5 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

            Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

  

                                                                                                                           „Lietuvos Respublikos

                                                                                                                            mokėjimų įstatymo

 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001 (OL 2009 L 266, p. 11).

21. 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL 2012 L 94, p. 22).

32. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis (OL 2014 L 257, p. 214).

43. 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/751 dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (OL 2015 L 123, p. 1).

54. 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL 2015 L 337, p. 35).

5. 2021 m. liepos 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1230 dėl tarptautinių mokėjimų Sąjungoje (kodifikuota redakcija).

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. gruodžio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas