LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Švietimo ir mokslo komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL 2024 METŲ PASKELBIMO NATO IR ES, DAINŲ ŠVENTĖS IR ANTANO SMETONOS METAIS“  PROJEKTO NR. XIVP-1715

 

2022-12-14  Nr. 106-P-52

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas, Komiteto nariai Kristijonas Bartoševičius (pavaduojantis Arvydą Anušauską), Dalia Asanavičiūtė, Eugenijus Jovaiša, I. Kačinskaitė-Urbonienė, Silva Lengvinienė, Laima Nagienė, Aušrinė Norkienė, Beata Pietkiewicz, Edmundas Pupinis, Edita Rudelienė, Švietimo ir mokslo komiteto biuro vedėja Lina Vingrytė, patarėjos Justina Paukštė, Rūta Steponėnienė, Deimantė Žegunė, padėjėja Girmantė Petrauskaitė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.1

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-05-23

 

 

 

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.        Atkreipiame dėmesį, kad pagal Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ 116 punktą trumpiniai neįvedami teisės akto preambulėje. Todėl, redaguojant projektą, reikėtų į tai atsižvelgti.

Pritarti

 

1.2

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-05-23

 

 

 

2.        Projekto 2 straipsnio 2 punkte vietoj žodžio „patvirtintai“ įrašytinas žodis „patvirtintoms“.

 

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys Algirdas Sysas

2022-12-12

 

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

Pirmajam Lietuvos prezidentui niekas nesuteikė teisės sulaužyti konstituciją, organizuoti karinį perversmą, išvaikyti Seimą, įkalinti Nepriklausomybės akto signatarus, uždrausti politines partijas ir profsąjungas ir neginti Tėvynės. Todėl siūlau išbraukti iš nutarimo pasiūlymą 2024 m.  paskelbti A. Smetonos metais.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti nutarimo projektą ir jį išdėstyti taip:

 

NUTARIMAS

DĖL 2024 METŲ PASKELBIMO NATO IR ES, DAINŲ ŠVENTĖS IR ANTANO SMETONOS METAIS

 

2022 m.                       d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į istorinės, politinės, sociokultūrinės atminties išsaugojimo svarbą ir valstybei svarbių įvykių, asmenybių, sukakčių atmintinus minėjimus 2024 metais;

įvertindamas tai, kad 2004 m. Lietuva įstojo į Europos sąjungą (ES) ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją (NATO) ir tai yra vienas pamatinių valstybės saugumo ir klestėjimo garantų, primenantis visuomenei apie fundamentalų lūžį geopolitikos bei saugumo sferose, leidusį Lietuvai tapti pilnaverte tarptautinių struktūrų, formuojančių šiuolaikinio pasaulio kontūrus, ir atsakinga už jų stabilumą, dalimi;

primindamas, kad 1924 m. rugpjūčio 23-25 d. Kaune pirmą kartą buvo surengta Lietuvos Dainų šventė (tuomet Dainų diena), kaip vertinga Lietuvos kultūrinės tapatybės dalis, pasižyminti išskirtinėmis išraiškos formomis, suburianti įvairių sričių ir kartų meno kolektyvus, ugdanti visuomenės kūrybines galias, užtikrinanti tradicijų išsaugojimą ir tęstinumą, taip pat dar sykį aktualizuojanti tai, kad dainų ir šokių šventė yra įrašyta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą;

atsižvelgdamas į tai, kad 1874 m. rugpjūčio 10 d. gimė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, suvaidinęs reikšmingą vaidmenį kuriant modernią lietuvių tautą, įtvirtinęs esmingiausias vidaus politikos gaires, kuriose buvo puoselėjama tautinė savimonė, sustabdytas nutautėjimas ir išvystyta švietimo, kultūros, ekonomikos sistema, leidusi Lietuvai integruotis į Vakarų Europą;

siekdamas pažymėti Lietuvos įstojimo į NATO ir ES 20-metį, Lietuvos Dainų šventės 100-metį ir 150-asias Antano Smetonos gimimo metines  nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2024 metus:

1)   NATO ir ES metais;

2)   Dainų šventės metais;.

3)   Antano Smetonos metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1)   iki 2023 m. liepos 1 d. parengti NATO ir ES, Dainų šventės ir Antano Smetonos metų minėjimų programas ir jas patvirtinti;

2)   numatyti lėšų 2024 metų valstybės biudžete Vyriausybės patvirtintai NATO ir ES, Dainų šventės ir Antano Smetonos metų programoms įgyvendinti.

Nepritarti

Nepritarti, nes Komitetas pritarė Seimo nario A. Žukausko pasiūlymui paskelbti 2024 metus Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metais.

 

2.

Seimo narys Artūras Žukauskas

2022-12-13

 

 

 

 

Argumentai:

 Atsižvelgiant į tai, kad Antano Smetonos žmona Sofija Smetonienė buvo taip pat ryški ir nusipelniusi asmenybė, ne tik pirmoji dama, bet ir aktyvi moterų judėjimo veikėja, visuomenės veikėja, I-ojo  pasaulinio karo metu vadovavusi šalpos ir globos organizacijai, nuo 1919 m. aktyviai dalyvavusi labdaringoje veikloje, siūlytina  skelbiant Atmintinus 2024 metus nurodyti, kad  šie metai skelbiami Antano Smetonos ir  Sofijos Smetonienės metais.

 

Pasiūlymas:

Seimo nutarimą Nr. XIVP-1715 išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2024 METŲ PASKELBIMO NATO IR ES, DAINŲ ŠVENTĖS IR ANTANO SMETONOS IR  SOFIJOS SMETONIENĖS METAIS

 

2022 m.                       d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į istorinės, politinės, sociokultūrinės atminties išsaugojimo svarbą ir valstybei svarbių įvykių, asmenybių, sukakčių atmintinus minėjimus 2024 metais;

įvertindamas tai, kad 2004 m. Lietuva įstojo į Europos Sąjungą ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją ir tai yra vienas pamatinių valstybės saugumo ir klestėjimo garantų, primenantis visuomenei apie fundamentalų lūžį geopolitikos bei saugumo sferose, leidusį Lietuvai tapti pilnaverte tarptautinių struktūrų, formuojančių šiuolaikinio pasaulio kontūrus, ir atsakinga už jų stabilumą, dalimi;

primindamas, kad 1924 m. rugpjūčio 23-25 d. Kaune pirmą kartą buvo surengta Lietuvos Dainų šventė (tuomet Dainų diena), kaip vertinga Lietuvos kultūrinės tapatybės dalis, pasižyminti išskirtinėmis išraiškos formomis, suburianti įvairių sričių ir kartų meno kolektyvus, ugdanti visuomenės kūrybines galias, užtikrinanti tradicijų išsaugojimą ir tęstinumą, taip pat dar sykį aktualizuojanti tai, kad dainų ir šokių šventė yra įrašyta į Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą;

atsižvelgdamas į tai, kad 1874 m. rugpjūčio 10 d. gimė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, suvaidinęs reikšmingą vaidmenį kuriant modernią lietuvių tautą, įtvirtinęs esmingiausias vidaus politikos gaires, kuriose buvo puoselėjama tautinė savimonė, sustabdytas nutautėjimas ir išvystyta švietimo, kultūros, ekonomikos sistema, leidusi Lietuvai integruotis į Vakarų Europą, o jo žmona Sofija Smetonienė taip pat buvo ryški ir nusipelniusi asmenybė, ne tik pirmoji dama, bet ir aktyvi moterų judėjimo veikėja, visuomenės veikėja, I-ojo pasaulinio karo  metu vadovavusi šalpos ir globos organizacijai, nuo 1919 m. aktyviai dalyvavusi labdaringoje veikloje;

siekdamas pažymėti Lietuvos įstojimo į Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją ir Europos Sąjungą 20-metį, Lietuvos Dainų šventės 100-metį ir 150-asias Antano Smetonos gimimo metines ir jo žmonos Sofijos Smetonienės nuveiktų darbų svarbą  nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2024 metus:

1)   Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) ir Europos Sąjungos (ES) metais;

2)   Dainų šventės metais;

3)   Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1)   iki 2023 m. liepos 1 d. parengti NATO ir ES, Dainų šventės ir Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės minėjimų programas ir jas patvirtinti;

2)   numatyti lėšų 2024 metų valstybės biudžete Vyriausybės patvirtintoms NATO ir ES, Dainų šventės ir Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metų programoms įgyvendinti.

Pritarti

 

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdis

2022-12-13

 

 

 

 

 

 

 

Iš esmės pritarti Seimo nutarimo projektui Nr. XIVP-1715 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį svarstyti, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas.

Pritarti

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metais“  projektui Nr. XIVP-1715(2) ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: A. Žukauskas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

 

 

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas Seimo nutarimo projektas.

 

 

 

 

Teikia

Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas                                                                              Artūras Žukauskas

                                                                                                                                               

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja Deimantė Žegunė