Stenogramą galima rasti

Seimo posėdžių stenogramų rinkinyje Nr. 20, 2024

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 266

STENOGRAMA

 

2023 m. balandžio 27 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė V. ČMILYTĖ-NIELSEN
ir Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas
J. RAZMA

 


PIRMININKĖ (V. ČMILYTĖ-NIELSEN). La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos. Pra­šom už­im­ti vie­tas. Pra­de­da­me ba­lan­džio 27 die­nos, ket­vir­ta­die­nio, ry­ti­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 110 Sei­mo na­rių.

 

10.01 val.

Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2023 m. ba­lan­džio 27 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 1 klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Ne­ma­tau no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti. Tuo­met at­krei­piu dė­me­sį į du da­ly­kus, kad, pir­miau­sia, dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas, pro­jek­tas Nr. XIVP-2295, nė­ra įra­šy­tas į dar­bų pro­gra­mą. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti jį svars­ty­ti šian­dien? Dė­ko­ju. Taip pat bal­sa­vi­mo lai­ką siū­lau šiek tiek pa­anks­tin­ti, nes ga­na grei­tai pri­ei­si­me prie įsta­ty­mų pro­jek­tų, dėl ku­rių yra pa­siū­ly­mų. Siū­ly­čiau bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą pra­dė­ti nuo 10 val. 45 min. Ar ga­li­me pri­tar­ti to­kiam pa­kei­ti­mui? Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šios die­nos dar­bo­tvarkei? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

10.01 val.

Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 2, 3, 5, 6, 16, 18, 35, 38, 41, 411, 46, 50 straips­nių ir 1, 2, 3 prie­dų pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 191 ir 412 straips­niais ir III sky­riaus papildy­mo vie­nuo­lik­tuo­ju skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2401(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Avia­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2401(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. No­rė­čiau pa­kvies­ti A. Kup­čins­ką, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją, kad pri­sta­ty­tų iš­va­dą dėl kai ku­rių Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 14 pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 15 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šom.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF*). La­bas ry­tas, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, ko­le­gos. Ko­mi­te­tas svar­stė ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti 15 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ir dėl straips­nių nuo 16 iki 19 pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku, kaip ir mi­nė­jau, nuo 10 val. 45 min.

 

10.03 val.

Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1452 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 straips­nių ir prie­do pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2447(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2447(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Kaip ir mi­nė­jau, dėl straips­nių nuo 1 iki 10 pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų dėl Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.03 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos su­jun­gi­mo su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos elek­tros tin­klais dar­bui sin­chro­ni­niu re­ži­mu įsta­ty­mo Nr. XI-2052 pre­am­bu­lės, 2, 6, 61, 12, 13 ir 131 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2418(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos su­jun­gi­mo su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos elek­tros tin­klais dar­bui sin­chro­ni­niu re­ži­mu įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2418(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta dėl nė vie­no iš sep­ty­nių straips­nių. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė kal­bė­ti Sei­mo na­riai. P. Gra­žu­lis – mo­ty­vai už.

P. GRAŽULIS (MSNG). At­si­sa­kau.

PIRMININKĖ. P. Gra­žu­lis at­si­sa­ko kal­bė­ti. A. Skar­džius – mo­ty­vai prieš.

P. GRAŽULIS (MSNG). Pa­lau­ki­te, pa­lau­ki­te.

PIRMININKĖ. Jūs ką tik at­si­sa­kė­te. A. Skar­džius.

P. GRAŽULIS (MSNG). Pa­lau­ki­te, no­riu pa­sa­ky­ti. Yra ma­no pa­siū­ly­mas, ko­dėl jis nė­ra svars­to­mas?

PIRMININKĖ. Gal­būt ne apie tą gal­vo­ja­te, ger­bia­mas Pet­rai. A. Skar­džius – mo­ty­vai prieš.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš tik­rai gal­vo­ju apie tai – apie ener­ge­ti­nį sau­gu­mą. Šie kau­pik­liai, ku­riems iš RRF’o pi­ni­gų bu­vo at­sei­kė­ta 100 mln. eu­rų, bu­vo įsi­gy­ti ener­ge­ti­nio sis­te­mos sau­gu­mo tiks­lu. O da­bar tie kau­pik­liai per­duo­da­mi per­da­vi­mo tin­klų ope­ra­to­riui „Lit­gri­dui“, kad da­ry­tų biz­ne­lį. Gal­būt dėl to, kad ener­ge­ti­kos mi­nist­ras pa­žiū­rė­jo į tai, kad per ma­ži pel­nai ar­ba per di­de­li „Lit­gri­do“ nuos­to­liai, ir įsta­ty­me aiš­kiai pa­ra­šy­ta: „Litgri­do“ tech­no­lo­gi­nėms są­nau­doms ma­žin­ti. Tad, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kaip ta sis­te­ma veiks?

Šie kau­pik­liai bu­vo įsi­gy­ti tuo tiks­lu, kad jei­gu mū­sų prie­šai kaž­kur nu­trauk­tų mums ele­k­tros ener­gi­jos tie­ki­mą, jie per ke­le­tą mi­li­se­kun­džių įsi­jung­tų ir pa­lai­ky­tų sis­te­mą, kol po 15 mi­nu­čių pra­dė­tų veik­ti Kruo­nio ge­ne­ra­to­riai. Da­bar mi­nist­ras siū­lo, kad šie kau­pik­liai bū­tų biz­nio da­lis, į­si­krau­tų ir iš­si­krau­tų. Tai jei­gu juos rei­kės pa­nau­do­ti, kai jie bus iš­si­kro­vę, kas ta­da bus? Iš­lai­ky­mas pa­si­lie­ka taip pat var­to­to­jams. Po sin­chro­ni­za­vi­mo, be abe­jo, jie bus ne­be­rei­ka­lin­gi, su tuo su­tin­ka vi­si, jie bus per­duo­ti da­ry­ti biz­ne­lį gal­būt vė­jo par­kų lai­mė­to­jams, ku­rie lai­mės tuos vė­jo par­kų jū­ro­je kon­kur­sus, kaž­ko­kiam pri­va­čiam ver­slui.

Bet šiuo­kart, aš ma­nau, bus pa­kenk­ta sis­te­mos ener­ge­ti­niam sau­gu­mui tam, kad vie­ną ki­tą cen­tą pa­pil­do­mai už­si­dirb­tų „Lit­gri­das“ ir taip pa­ge­rin­tų sa­vo veik­los re­zul­ta­tus. Tai yra nu­si­kal­ti­mas ener­ge­ti­niam sau­gu­mui. Siū­lau bal­suo­ti prieš.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – G. Pa­luc­kas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tu­riu kar­di­na­liai prie­šin­gą nuo­mo­nę, tie­są pa­sa­kius, nes tech­no­lo­gi­nis šių aku­mu­lia­to­rių pa­nau­do­ji­mo al­go­rit­mas tik­rai ne­ke­lia jo­kio pa­vo­jaus mū­sų ener­ge­ti­nei sis­te­mai. Dar dau­giau – „Lit­gri­do“ kaš­tai yra su­dė­ti­nė elek­tros ener­gi­jos ki­lo­vat­va­lan­dės da­lis, to­dėl ma­žin­da­mi tech­no­lo­gi­nes są­nau­das, nuos­to­lius ir ma­žin­da­mi tuos kaš­tus mes ma­ži­na­me elek­tros kai­ną bui­ti­niam var­to­to­jui.

Kal­bant apie įvai­rius biz­niu­kus, ir­gi yra pa­skleis­ta ne­tie­sa, nes bū­tent re­zer­vų ga­lios, ba­lan­sa­vi­mo ir daž­nio pa­lai­ky­mo tin­kle pa­slau­gos bus tei­kia­mos rin­ko­je, tai yra ta­me pro­ce­se ga­lės da­ly­vau­ti vi­sos pri­va­čios įmo­nės. Iš tie­sų po sin­chro­ni­za­vi­mo šis tech­no­lo­gi­nis įren­gi­nys bus ir tu­ri bū­ti per­leis­tas są­ly­go­mis, ko­mer­ci­nė­mis są­ly­go­mis, pri­va­čioms struk­tū­roms, pri­va­čioms įmo­nėms, vals­ty­bės įmo­nės, „Lit­gri­das“ ar ki­tos, tuo ne­tu­rė­tų už­si­im­ti, nes tai bū­tų kon­ku­ren­ci­jos iš­krai­py­mas. To­dėl, ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti šias įsta­ty­mo pa­tai­sas, nes jos ne­ke­lia jo­kios grės­mės mū­sų ener­ge­ti­nės sis­te­mos sau­gu­mui. (Bal­sas sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. (Bal­sas sa­lė­je) Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi nu­ma­ty­tu lai­ku. La­bai pra­šau, ger­bia­mas Val­de­ma­rai Val­kiū­nai, ne­triukš­mau­ti.

 

10.08 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 46, 47 ir 51 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2616(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2616(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Jau dėl 1 straips­nio yra P. Gra­žu­lio pa­tai­sa, tai­gi tu­rė­si­me dėl jos ap­si­spręs­ti bal­suo­da­mi. Ir šį pro­jek­tą tuo­met ke­lia­me į bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

10.08 val.

Šven­to­sios jū­rų uos­to įsta­ty­mo Nr. X-910 4, 5, 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-703(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Šven­to­sios jū­rų uos­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-703(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Čia yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. No­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą­jį K. Star­ke­vi­čių, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to iš­va­das. Ger­bia­mas Ka­zy, ar ga­lė­tu­mė­te pa­teik­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­das dėl Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų? Kal­ba­ma apie Šven­to­sios jū­rų uos­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą.

Dėl 1 straips­nio yra gau­tos dvi Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos. Pra­šom pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas šioms pa­sta­boms ne­pri­ta­rė, nes mes ma­to­me, kad šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė ir ne­tu­ri su­tar­čių su uos­tu, o at­ei­ty­je su­tar­tis su­da­rys jau mū­sų val­sty­bi­nis uos­tas, čia yra at­ei­tis. Tai­gi čia tos pa­sta­bos, ačiū už pa­ste­bė­ji­mus, vi­siš­kai nė­ra ak­tualios.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui to­kiam, kaip ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra? Pra­šau pra­ne­šė­ją dar lik­ti tri­bū­no­je, nes dar yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų.

Ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau rei­ka­lau­jan­čių bal­suo­ti, dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to… gau­tos trys Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos. Pra­šau pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip, tuoj. Dėl 2… 5 straips­nio, taip?

PIRMININKĖ. Taip.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ma­ny­ti­na, kad šia­me įsta­ty­me ir ap­skri­tai įsta­ty­me nė­ra tiks­lin­ga nu­sta­ty­ti su­tar­ti­nių san­ty­kių nu­trau­ki­mo ypa­tu­mų, su­tar­tys kei­čia­mos ir nu­trau­kia­mos Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se ir pa­čio­se su­tar­ty­se nu­sta­ty­tais pa­grin­dais. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me 2 straips­niui… Taip, rei­kė­tų taip pat pri­sta­ty­ti dvi ki­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, nuo­mo­nes dėl dvie­jų ki­tų, joms ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Da­bar yra ki­ta pa­sta­ba. Mes taip pat pri­ta­rė­me, nes šio straips­nio 1 da­ly­je nu­ro­dy­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės tur­tas ne­ga­li bū­ti per­duo­tas nuo­sa­vy­bės tei­se ki­tiems as­me­nims, jis ne­ga­li bū­ti įkeis­tas ar ki­taip su­var­žy­tos daik­ti­nės tei­sės į jį, juo ga­ran­tuo­ti, lai­duo­ti ar ki­tu bū­du juo už­tik­rin­ti sa­vo ar ki­tų as­me­nų prie­vo­lių įvyk­dy­mą. Mes čia esa­me pri­ta­rę.

Dar ki­ta pa­sta­ba. Taip pat esa­me pri­ta­rę ben­dru su­ta­ri­mu, nes šio straips­nio 1 da­ly­je nu­ro­dy­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės tur­tas. Čia yra kaip ir ly­di­mo­ji.

Ir dar vie­na pa­sta­ba („Uos­to val­dy­mas“ – 7 straips­nis), kad sa­vi­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas įgy­ven­di­na Pa­lan­gos mies­to savivaldybės vyk­do­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja.

Tai štai bu­vo to­kie pa­tiks­li­ni­mai. Ir dar yra 5 straips­nis. Čia Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, bet mes jai pri­ta­rė­me ir šiuo me­tu pro­jek­te tai jau yra. Vis­kas, vi­sos pa­sta­bos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­niui, kaip jį su­re­da­ga­vo ko­mi­te­tas? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

3 straips­nis. Dėl jo yra gau­ta vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas jau pri­sta­tė. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių, 3 straips­niui pri­tar­ta.

Dėl 4 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl 5 straips­nio yra vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pri­sta­tė. Ar ga­li­me pri­tar­ti 5 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė kal­bė­ti A. Skar­džius. Kal­ba prieš.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo įsta­ty­mas ne­lei­džia to­kių fo­ku­sų iš­da­ri­nė­ti, kai vals­ty­bės tur­tas bus per­duo­da­mas val­dy­ti vals­ty­bės įsteig­tai įmo­nei, sa­vi­val­dy­bės įsteig­tai įmo­nei šiuo at­ve­ju. Tai pre­ce­den­tas, ku­riuo, ma­nau, jei­gu jis pa­vyks, pra­da­ry­ti tas du­ris ir įkiš­ti tarp vals­ty­bės tur­to val­dy­mo pra­da­ry­tų du­rų ko­ją, tai jos bus pla­čiai at­ver­tos ir vi­sos sa­vi­val­dy­bės ga­lės per­duo­ti vals­ty­bės tur­tą val­dy­ti sa­vo įsteig­toms įmo­nėms, ku­rios val­dys be jo­kių tai­syk­lių, nes nė­ra jo­kių tai­syk­lių, jo­kios at­sa­ko­my­bės dėl to tur­to val­dy­mo.

Tai vals­ty­bės tur­tas ga­li bū­ti val­do­mas ne­efek­ty­viai ar­ba jis pra­ras­tas, ar­ba iš­da­lin­tas as­me­nims. Pri­si­min­ki­te gar­sų­jį Vil­niaus at­ve­jį – „Sie­mens“ are­nos 60 hek­ta­rų skly­pą. Vy­riau­sy­bė per­da­vė vil­nie­čiams šį skly­pą spor­to ir rek­re­a­ci­jos reik­mėms, iš­kė­lė žmo­nes, kom­pen­sa­vo, įren­gė in­fra­struk­tū­rą už de­šim­tis mi­li­jo­nų li­tų tuo me­tu, o sa­vi­val­dy­bė gra­žiai iš­da­li­no už­sta­ty­mo tei­ses sa­vo drau­gams 99 me­tams, lai­ki­nai.

Ga­li­te nu­va­žiuo­ti čia, „Sie­mens“ are­nos skly­pe su­skai­čiuo­ti, kiek yra spor­to ir rek­re­a­ci­jos ob­jek­tų. Vi­si pri­va­tūs gy­ve­na­mie­ji na­mai, ofi­sai ir vi­sa ki­ta. Sto­vi vie­nin­te­lė „Avia So­lu­tions“ sa­lė ir gal­būt dar van­dens pra­mo­gų par­kas. Vis­kas. Tai kur mes ei­na­me, bran­gie­ji?

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti.

 

10.15 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Pro­to­ko­lo dėl ne­tei­sė­to mig­ran­tų įve­ži­mo sau­su­ma, jū­ra ir oru, papildan­čio Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos kon­ven­ci­ją prieš tarp­tau­ti­nį or­ga­ni­zuo­tą nusi­kals­ta­mu­mą, ra­ti­fi­ka­vi­mo“ Nr. IX-1397 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2634(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Pro­to­ko­lo dėl ne­tei­sė­to mig­ran­tų įve­ži­mo sau­su­ma, jū­ra ir oru, pa­pil­dan­čio Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos kon­ven­ci­ją prieš tarp­tau­ti­nį or­ga­ni­zuo­tą nu­si­kals­ta­mu­mą, ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2634. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Yra vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.15 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių ir Ar­mė­ni­jos Res­pub­li­kos ben­dro­sios avia­ci­jos erd­vės su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2393(2) (priėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių ir Ar­mė­ni­jos Res­pub­li­kos ben­dro­sios avia­ci­jos erd­vės su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2393(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra.

 

10.16 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių ir Ka­ta­ro Vals­ty­bės susitari­mo dėl oro su­si­sie­ki­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2394(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių ir Ka­ta­ro Vals­ty­bės su­si­ta­ri­mo dėl oro su­si­sie­ki­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2394. Vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė.

 

10.16 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių ir Uk­rai­nos ben­dro­sios avia­ci­jos erd­vės su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2395(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių ir Uk­rai­nos ben­dro­sios avia­ci­jos erd­vės su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2395(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė.

 

10.17 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Bra­zi­li­jos Fe­de­ra­ci­nės Res­pub­li­kos su­tar­ties dėl sa­vi­tar­pio tei­si­nės pa­gal­bos bau­džia­mo­sio­se by­lo­se ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2464(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Bra­zi­li­jos Fe­de­ra­ci­nės Res­pub­li­kos su­tar­ties dėl sa­vi­tar­pio tei­si­nės pa­gal­bos bau­džia­mo­sio­se by­lo­se ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2464(2). Šį pa­kei­ti­mą su­da­ro vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė.

 

10.17 val.

Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1183 2, 19 ir 60 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo VIII sky­riu­mi įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2322(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mas – Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1183 2, 19 ir 60 strai­ps­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo VIII sky­riu­mi įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2322(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Šį pa­kei­ti­mą su­da­ro pen­ki straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė kal­bė­ti L. Kas­čiū­nas – mo­ty­vai už. L. Kas­čiū­no nė­ra. Tai­gi dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti.

 

10.19 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2448 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar ga­lė­tu­me ap­svars­ty­ti pa­tei­ki­mus, tai yra 1-19 klau­si­mą – At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2448. Kvie­čiu J. Raz­mą per­im­ti pir­mi­nin­ka­vi­mą.

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Kaip Pir­mi­nin­kė ir pa­mi­nė­jo, da­bar su­tau­pę lai­ko ap­svars­ty­si­me ry­ti­nės dar­bo­tvarkės pa­bai­go­je esan­čius klau­si­mus. Pir­miau­sia At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2448. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo Pir­mi­nin­kė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius yra ypač svar­bus kiek­vie­nai vi­suo­me­nei. Mes dar kar­tą tu­rė­jo­me pro­gą tuo įsi­ti­kin­ti per pas­ta­ruo­sius me­tus, kai bu­vo įvai­rios kri­zės – tiek COVID-19 pan­de­mi­ja, tiek hib­ri­di­nė A. Lu­ka­šen­kos ata­ka, tiek, ži­no­ma, ir ka­ras Uk­rai­no­je, kai ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius iš tie­sų la­bai ne­gai­lė­jo nei jė­gų, nei lai­ko, nei re­sur­sų ir dau­ge­liu at­ve­jų net­gi ly­de­ria­vo pa­dė­da­mas tiems žmo­nėms, ku­riems la­biau­siai rei­kia pa­gal­bos. Sie­kiant pa­gerb­ti ir pri­min­ti vi­suo­me­nei apie šių or­ga­ni­za­ci­jų įna­šą į vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės ge­ro­vę, pi­lie­tiš­ku­mo ska­ti­ni­mą, vals­ty­bės stip­ri­ni­mą, siū­lo­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu įtvir­tin­ti at­min­ti­nų die­nų są­ra­še Pa­sau­li­nę ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų die­ną. Šis pa­siū­ly­mas yra ap­tar­tas ir jį pa­lai­ko Na­cio­na­li­nė ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ko­a­li­ci­ja. Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma Pa­sau­li­nę NVO die­ną mi­nė­ti va­sa­rio 27 die­ną. Ši die­na yra pa­si­rink­ta dėl to, kad pir­mą kar­tą bu­vo pa­siū­ly­ta mi­nė­ti šią die­ną 2010 me­tais Lie­tu­vo­je vy­ku­sio de­vin­to­jo Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no NVO fo­ru­mo me­tu, kai Lie­tu­vos ir ki­tų Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no ša­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ini­cia­ty­va bu­vo pri­im­ta re­zo­liu­ci­ja, o pir­ma­sis ofi­cia­lus Pa­sau­li­nės ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų die­nos ren­gi­nys įvy­ko 2014 m. va­sa­rio 27 d. Suo­mi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, da­ly­vau­jant Eu­ro­pos Są­jun­gos, Jung­ti­nių Tau­tų ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų ir or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vams. Šiuo me­tu Pa­sau­li­nė NVO die­na yra mi­ni­ma bent 89 pa­sau­lio vals­ty­bė­se.

 Kaip tei­kė­ja ti­kiuo­si, kad to­kios at­min­ti­nos die­nos nu­sta­ty­mas pir­miau­sia at­kreips vi­suo­me­nės dė­me­sį į įvai­rio­se vie­šo­sios po­li­ti­kos sri­ty­se vei­kian­čių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų in­dė­lį, jų veik­los svar­bą ir pa­sie­ki­mus, taip pat pa­ska­tins ir įkvėps Lie­tu­vos vi­suo­me­nę ak­ty­viai da­ly­vau­ti pi­lie­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je, taip di­di­nant vi­suo­me­nės at­spa­ru­mą, ir ska­tins sa­va­no­riš­kos veik­los plėt­rą. Esu pa­si­ren­gu­si at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mus ir pra­šau pri­tar­ti šiai ini­cia­ty­vai.

PIRMININKAS. Pir­mas klau­sia V. Ra­ku­tis. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, tik­rai la­bai pa­lai­kau ši­tą žings­nį, nes mū­sų de­mo­kra­tinėje vi­suo­me­nė­je ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos at­lie­ka di­džiu­lį vaid­me­nį. Tas vaid­muo iš tik­rų­jų yra kur kas di­des­nis ne­gu vals­ty­bi­nių įstai­gų su­vo­ki­mas apie tai, ką jos ga­li pa­da­ry­ti, to­dėl la­bai pri­tar­čiau jū­sų ši­tai ini­cia­ty­vai ir no­rė­čiau tik­tai pa­klaus­ti to­kį klau­si­mą. Ar yra koks nors su­ma­ny­mas, ku­ris leis­tų ge­riau vals­ty­bei rem­ti vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas, nes jos daž­nai su­si­du­ria su įvai­rio­mis pro­ble­mo­mis? Vie­na iš tų pa­grin­di­nių pro­ble­mų, ypač di­de­lių or­ga­ni­za­ci­jų, kaip iš­lai­ky­ti nuo­la­ti­nę in­fra­struk­tū­rą, nes jos iš es­mės ga­li gy­ven­ti tik­tai iš lai­ki­nų pro­jek­tų, skir­tų kon­kre­čioms ak­ci­joms. Ar yra koks nors su­ma­ny­mas, kaip ga­lė­tų vals­ty­bė bent pa­leng­vin­ti naš­tą toms di­de­lėms or­ga­ni­za­ci­joms iš­lai­ky­ti sa­vo in­fra­struk­tū­rą?

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju už klau­si­mą ir idė­jos pa­lai­ky­mą. Su­pran­ta­ma, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos la­bai ski­ria­si – nuo la­bai tik­rai di­de­lių, tra­di­ci­nių, ga­li­ma sa­ky­ti, iki vi­sai ma­žų. Ir jų mi­si­jos yra skir­tin­gos, ta­čiau vaid­muo daž­nai net ne­pri­klau­so nuo or­ga­ni­za­ci­jos dy­džio, la­biau nuo jos ak­ty­vu­mo ir įsi­trau­ki­mo į vie­nos ar ki­tos pro­ble­mos spren­di­mą ar į vie­ną ar ki­tą sri­tį. Ma­no ma­ny­mu, šiuo me­tu dia­lo­gas, dis­ku­si­ja tarp vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, part­ne­rys­tė yra gana ge­ra, bet, ži­no­ma, ją rei­kia stip­rin­ti.

Ir aš pa­ti, kaip Sei­mo Pir­mi­nin­kė, sten­giuo­si pa­gal ga­li­my­bes su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis ir su jų ko­a­li­ci­ja su­si­tik­ti, iš­klau­sy­ti jų pa­gei­da­vi­mus ir jų ma­ty­mą. Ir vie­nas iš to­kių nuo­la­ti­nių pa­svars­ty­mų yra, kad ir Sei­mas kaip ins­ti­tu­ci­ja, Sei­mo ko­mi­te­tai, ko­mi­si­jos pa­gal ga­li­my­bę, na, tu­rė­tų bū­ti kuo la­biau at­vi­ri ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vams, nes tik­rai daž­nai jie tu­ri ką pa­sa­ky­ti, kuo pa­si­da­lin­ti ir pri­si­dė­ti prie ko­ky­biš­kes­nio tei­sė­kū­ros pro­ce­so. Aš pa­si­nau­do­da­ma tuo, kad da­bar pri­sta­tau šį pro­jek­tą, ir no­riu pa­ra­gin­ti dar kar­tą vi­sus, nors ži­nau, kad tik­rai dau­gu­ma ko­mi­te­tų tą jau da­bar da­ro.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Per pas­ku­ti­nius dešimt me­tų ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos iš­ties at­lie­ka ga­na di­de­lį vaid­me­nį, net kar­tais pra­len­kia tam tik­ras vals­ty­bi­nes įstai­gas, ku­rios yra pa­val­džios sa­vi­val­dy­bėms. Tai mes jau­čia­me so­cia­li­nė­se sri­ty­se, me­di­ci­no­je, moks­le ir pa­na­šiai. Tik­rai re­miu jū­sų šią idė­ją, šį pro­jek­tą. No­riu pa­klaus­ti. Grei­čiau­siai svars­ty­mo sta­di­jo­je ar­ba pri­ėmi­mo sta­di­jo­je, ko ge­ro, jūs su­lauk­si­te klau­si­mo, kaip ir aš su­lauk­siu ant­ra­die­nį dėl su­tar­ti­nių, ku­rios ir­gi yra įtrauk­tos į UNESCO at­min­ti­nų die­nų są­ra­šą, ar ne per daug tų at­min­ti­nų die­nų? Aš as­me­niš­kai sa­kau, tik­rai jų ne per daug, jų yra tik­tai 77 per 365 die­nų lai­ko­tar­pį. Ką jūs at­sa­ky­si­te į tai, kai su­lauk­si­te to­kio klau­si­mo? Ačiū.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Iš­ties klau­si­mas ky­la kiek­vie­nam, ma­tyt, ir man pa­čiai, tei­kian­čiai to­kią ini­cia­ty­vą, ky­la klau­si­mas, ar ji iš­ties pras­min­ga. Kiek­vie­ną kar­tą, ži­no­ma, ini­cia­to­riai tu­ri pa­sver­ti tai. Ma­nau, kad tu­rė­ti tarp at­min­ti­nų die­nų ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms skir­tą die­ną yra pras­min­ga. Ma­nau, kad to­kios die­nos įtvir­ti­ni­mas at­min­ti­nų die­nų są­ra­še duo­da dar vie­ną at­spir­ties taš­ką pa­čioms šio sek­to­riaus ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms or­ga­ni­zuo­ti kon­fe­ren­ci­jas, dis­ku­si­jas, ren­gi­nius ap­link tą da­tą. Ma­nau, kad tai ir­gi yra tam tik­ra pa­gal­ba, ku­rią mes, kaip Sei­mas, ga­li­me su­teik­ti. Aš ma­tau pras­mę, su­pran­ta­ma, Sei­mas ap­si­spręs, ar tai ver­ta da­ry­ti. Dė­kui.

PIRMININKAS. Pir­mi­nin­kė tur­būt luk­tels tri­bū­no­je. A. Bag­do­nas už ir ta­da Pir­mi­nin­kė pri­sta­tys ki­tą pro­jek­tą.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties NVO sek­to­rius mū­sų gy­ve­ni­me ku­ria ypa­tin­gus da­ly­kus ir mes tą pa­ma­tė­me ta­da, kai vals­ty­bė su­si­dū­rė su tam tik­rais iš­šū­kiais: ma­tė­me COVID-19 pan­de­mi­ją, ko­kią pa­ra­mą ga­li su­rink­ti bū­tent šis sek­to­rius, pra­si­dė­jus ka­rui Uk­rai­no­je, taip pat ma­tė­me, kiek ga­li mo­bi­li­zuo­ti žmo­nes ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius, su­rink­ti lė­šų, jas nu­ga­ben­ti, pri­sta­ty­ti.

Iš tie­sų ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius mū­sų gy­ve­ni­me tu­ri vis di­des­nę reikš­mę. Aš la­bai džiau­giuo­si, kad bū­tent šios ka­den­ci­jos Sei­mas ski­ria ypa­tin­gą dė­me­sį ne­vy­riau­sy­bi­niam sek­to­riui. Mes dar pra­ėju­siais me­tais įsta­ty­mu įtvir­ti­no­me, kad 1,2 % nuo jau su­mo­kė­to GPM bū­tų ga­li­ma skir­ti tik ne­vy­riau­sy­bi­niam sek­to­riui. Li­ko dar ke­lios die­nos, tad kvie­čiu vi­sus Lie­tu­vos žmo­nes pa­si­nau­do­ti ta ga­li­my­be.

O šian­dien net ne­abe­jo­ju, kad įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­rį tei­kia Sei­mo Pir­mi­nin­kė, mes tik­rai pri­tar­si­me ir ši die­na bus įtvir­tin­ta kaip Pa­sau­li­nė ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų die­na. Kvie­čiu vi­sus vie­nin­gai pa­lai­ky­ti. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Prieš nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Dėl pro­jek­tų bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.27 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2587 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas, ku­rį tei­kia Sei­mo Pir­mi­nin­kė, taip pat At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straip­s­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2587. Pra­šom.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las – ak­cen­tuo­ti eman­ci­pa­ci­jos idė­jų svar­bą, for­muo­ti ly­gia­ver­tiš­ku­mo prin­ci­pais grįs­tą Lie­tu­vos vi­suo­me­nės vi­zi­ją ir prak­ti­ką, įtvir­tin­ti at­min­ti­nų die­nų są­ra­še Na­cio­na­li­nę eman­ci­pa­ci­jos die­ną. Na­cio­na­li­nę eman­ci­pa­ci­jos die­ną siū­lo­me mi­nė­ti va­sa­rio 17 die­ną. Ši da­ta pa­si­rink­ta, nes 1918 m. va­sa­rio 17 d. vy­ko pir­mo­ji ak­ci­ja ne­pri­klau­so­my­bę pa­skel­bu­sio­je Lie­tu­vo­je, ja rei­ka­lau­ta pri­pa­žin­ti mo­te­rų in­dė­lį at­ku­riant Lie­tu­vos vals­ty­bę.

Mo­te­rys bu­vo la­bai ak­ty­vios Lie­tu­vos tau­ti­nio at­gi­mi­mo da­ly­vės. 1905 me­tais jos da­ly­va­vo Di­džia­ja­me Vil­niaus Sei­me, 1907 me­tais su­šau­kė pir­mą­jį Lie­tu­vos mo­te­rų su­va­žia­vi­mą, o 1917 me­tais kar­tu su ki­tais de­le­ga­tais pri­ėmė Pet­ra­pi­lio kon­fe­ren­ci­jos de­kla­ra­ci­ją, įtvir­ti­nu­sią ly­gias mo­te­rų tei­ses su vy­rais bū­si­ma­ja­me Sei­me. Ne­pai­sant to, 1917 me­tais mo­te­rys ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti Vil­niaus kon­fe­ren­ci­jo­je, kur bu­vo iš­rink­ta Lie­tu­vos Ta­ry­ba. Po 1918 m. va­sa­rio 17 d. su­reng­tos ak­ci­jos or­ga­ni­zuo­tas ir mo­te­rų įtrau­ki­mą į Lie­tu­vos Ta­ry­bą re­mian­čių­jų pa­ra­šų rin­ki­mas. Nors ta­ry­bos su­dė­ties tuo­met pa­keis­ti ne­pa­vy­ko, 1918 me­tų lap­kri­tį Lai­ki­no­jo­je Kon­sti­tu­ci­jo­je mo­te­rims įtvir­tin­ta rin­ki­mų tei­sė. Tai­gi bū­tent ak­ty­vių mo­te­rų F. Bort­ke­vi­čie­nės, G. Pe­t­ke­vi­čai­tės-Bi­tės ir ki­tų dė­ka Lie­tu­va at­si­dū­rė tarp pir­mų­jų Eu­ro­pos ša­lių, su­ly­gi­nu­sių vy­rų ir mo­te­rų bal­sa­vi­mo tei­ses.

Lie­tu­vo­je va­sa­rio 17 die­na, kaip Na­cio­na­li­nė eman­ci­pa­ci­jos die­na, ne­for­ma­liai mi­ni­ma jau aš­tuo­ne­rius me­tus. Kas me­tus ak­ty­viau vi­suo­me­ni­nin­kių pa­stan­go­mis or­ga­ni­zuo­ja­mos kon­fe­ren­ci­jos, dis­ku­si­jos, pa­ro­dos, fil­mų per­žiū­ros ir ki­tos ini­cia­ty­vos. Tai­gi ši ini­cia­ty­va jau da­bar su­lau­kia vis pla­tes­nio na­cio­na­li­nių ins­ti­tu­ci­jų, vi­suo­me­ni­nin­kų bei ži­niask­lai­dos at­sto­vų dė­me­sio. Ti­kiuo­si, kad šis dė­me­sys tik stip­rės. Dėl to, ži­no­ma, ir tei­kiu šią die­ną įra­šy­ti į at­min­ti­nų die­nų są­ra­šą. La­bai ti­kiuo­si jū­sų pri­ta­ri­mo šiai ini­cia­ty­vai. Esu pa­si­ren­gu­si at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Klau­si­mų nė­ra. Gal bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, kad vy­rai Sei­mo na­riai čia ak­ty­viai klaus, bet taip ne­įvy­ko. Da­bar mo­ty­vai. Nie­kas ne­už­si­ra­šė dėl mo­ty­vų. Bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą in­ter­va­lą. Grįž­ta pir­mi­nin­kau­ti Sei­mo Pir­mi­nin­kė.

 

10.31 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 44 straips­nio pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2361(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ (V. ČMILYTĖ-NIELSEN). Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar siū­ly­čiau ap­svars­ty­ti 1-15 klau­si­mą – Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 44 straips­nio pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-2361. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

Vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me šiam straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­rimu? Ne, at­si­pra­šau, ne­ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Taip, ži­no­ma. Dėl mo­ty­vų nė­ra. Ka­dan­gi kei­čia­mas Sta­tu­tas, rei­kia 71 Sei­mo na­rio pri­ta­ri­mo, ati­de­da­me šį klau­si­mą iš kar­to iki bal­sa­vi­mo in­ter­va­lo. Jis pra­si­dės jau už 15 mi­nu­čių.

 

10.32 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pir­ma­lai­kių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio rin­ki­mų vienman­da­tė­je Raseinių–Kėdainių rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 42 pa­skel­bi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2659(2) (svars­ty­mas)

 

Da­bar no­rė­čiau pa­siū­ly­ti ap­svars­ty­ti 1-18 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pir­ma­lai­kių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio rin­ki­mų vien­man­da­tė­je Raseinių–Kėdainių rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 42 pa­skel­bi­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-2659. Tai yra svars­ty­mo sta­di­ja. No­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą I. Ha­a­se, kad pri­sta­ty­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pir­ma­lai­kių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio rin­ki­mų vien­man­da­tė­je Raseinių–Kėdainių rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 42 pa­skel­bi­mo“ pro­jek­tą. Ben­dru su­ta­ri­mu bu­vo pri­tar­ta, kad pir­ma­lai­kiai rin­ki­mai būtų pa­skelb­ti nuo rug­sė­jo 3 die­nos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo. V. Se­meš­ka – mo­ty­vai už.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes ko­mi­te­te tik­rai ben­dru su­ta­ri­mu su­ta­rė­me tą da­tą, ku­ri ati­tin­ka Rin­ki­mų ko­dek­są, ją re­ko­men­da­vo ir Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja. Dėl to gin­čo nė­ra. Aš ma­nau, kad mes vi­si pa­tvir­tin­si­me šias da­tas ir bus iš­rink­tas Sei­mo na­rys, ku­ris jau rug­sė­jo ga­le ga­lės pri­siek­ti ir pri­si­jung­ti prie mū­sų. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.33 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2023-05-08 – 2023-05-12) – 2023 m. ge­gu­žės 9 d. (ant­ra­die­nio) ir 11 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Da­bar no­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą J. Raz­mą, kad pri­sta­ty­tų re­zer­vi­nį 1 klau­si­mą. Tai yra sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios ge­gu­žės 8 die­na, Sei­mo po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Se­niū­nų su­ei­go­je ap­ta­rė­me ki­tos sa­vai­tės, tai yra dar ki­tos sa­vai­tės, tur­būt reik­tų sa­ky­ti, dar­bo­tvarkę. Kaip ži­no­te, ar­ti­miau­sia sa­vai­tė bus be ple­na­ri­nių po­sė­džių. Po­sė­džiai pra­si­dės tik ge­gu­žės 9 die­ną, ant­ra­die­nį. Čia nu­ma­to­ma pa­siū­ly­ti ke­le­tą pri­ėmi­mų. Tai Že­mės įsta­ty­mo pa­tai­sos dėl kraš­to ap­sau­gos po­rei­kių ir ly­di­mie­ji. Baig­si­me ap­si­spręs­ti dėl Ne­for­ma­lio­jo su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo ir tęs­ti­nio mo­ky­mo­si įsta­ty­mo pa­tai­sų. Taip pat dėl Lai­ki­no­jo so­li­da­ru­mo įna­šo įsta­ty­mo pro­jek­to ir daug dis­ku­si­jų ke­lian­čių Ak­ci­zų įsta­ty­mo pa­tai­sų dėl ža­lio­jo kur­so. Taip pat ap­si­sprę­si­me dėl pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­ki­mų pa­skel­bi­mo Raseinių–Kėdainių apy­gar­do­je. Va­kar ko­mi­te­to pa­siū­ly­ta rin­ki­mų da­ta lei­džia ne­sku­bė­ti pri­im­ti nu­ta­ri­mo, tai pri­im­si­me, kaip mi­nė­jau, ge­gu­žės 9 die­ną. Taip pat Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sų pri­ėmi­mas. To­liau pro­jek­tų svars­ty­mo sta­di­ja, iš jų tur­būt reikš­min­giau­sia yra nau­jos re­dak­ci­jos Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­to su 37 ly­di­mai­siais svars­ty­mo sta­di­ja. Po pie­tų per­trau­kos įvai­rūs pro­jek­tai: iš pra­džių – svars­ty­mo sta­di­ja, po to – ke­le­tas pa­tei­ki­mų, dau­giau­sia tai Vy­riau­sy­bės tei­kia­mi pro­jek­tai. Re­zer­ve – Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos.

Ket­vir­ta­die­nį, kaip įpras­ta, pri­ėmi­mai. Pir­miau­sia svei­ka­tos sri­ties pro­jek­tų, tarp jų Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sos dėl far­ma­ko­tech­ni­kų to­les­nio dar­bo ga­li­my­bių ir ki­ti pro­jek­tai, pa­sie­kę pri­ėmi­mo sta­di­ją. Po pie­tų per­trau­kos taip pat dar tę­si­me pri­ėmi­mus, o pa­tei­ki­mai nu­kel­ti kiek vė­liau, į dar­bo­tvarkės pa­bai­gą. Tai dau­giau­sia Vy­riau­sy­bės pro­jek­tai.

Kol kas dar­bo­tvarkės ne­la­bai il­gos truk­mės. Ti­kiuo­si, kad bus pa­pil­dy­tos, nes dar pa­kaks lai­ko iki jų įgy­ven­di­ni­mo pra­džios. Tai tiek apie dar­bo­tvarkę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klaus­ti nie­kas ne­no­rė­jo. Ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pa­tvir­tin­ti ki­tos sa­vai­tės dar­bo­tvarkę? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Da­bar no­rė­čiau pa­siū­ly­ti, ka­dan­gi dar tu­ri­me 8 mi­nu­tes iki bal­sa­vi­mų in­ter­va­lo pra­džios, kad gal­būt ger­bia­ma L. Na­gie­nė no­rė­tų pri­sta­ty­ti At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mą, tai yra dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mą, pro­jek­tą Nr. XIVP-2540. Tai yra pa­tei­ki­mas. Ga­li­ma? Dė­kui.

 

10.37 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131, 203 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIV-1169 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2540 (pa­tei­ki­mas)

 

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­ta­rus Lie­tu­vos vė­jo elek­tri­nių aso­cia­ci­jos siū­ly­mui, 2022 m. bir­že­lio 23 d. bu­vo pri­im­tas Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mas – nu­ma­ty­ta, kad at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos įmo­kos mo­kė­ji­mas tai­ko­mas ne vi­siems elek­tros ener­gi­jos iš at­si­nau­ji­nan­čių šal­ti­nių ga­min­to­jams, o tik tiems, ku­rie lei­di­mą ga­min­ti elek­tros ener­gi­ją gaus po šių me­tų lie­pos 1 die­nos. No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad, va­do­vau­jan­tis kon­sti­tu­ci­niu są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos lais­vės prin­ci­pu, rin­ko­je vei­kian­tiems ar no­rin­tiems veik­ti ūkio sub­jek­tams tu­rė­tų bū­ti už­tik­ri­na­mos vie­no­dos įė­ji­mo į rin­ką ir vei­ki­mo jo­je są­ly­gos. Vi­siems vie­no­dai tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mas įsta­ty­me nu­ma­ty­tas ga­my­bos įmo­kos mo­kė­ji­mo rei­ka­la­vi­mas bei ki­ti šiai veik­lai tai­ko­mi rei­ka­la­vi­mai.

Pri­ėmus mi­nė­tą įsta­ty­mą, pa­gal ku­rį rin­ko­je jau įsi­tvir­ti­nu­siems ūkio sub­jek­tams ne­tai­ko­mas ga­my­bos įmo­kos mo­kė­ji­mo rei­ka­la­vi­mas, o nau­jai į rin­ką at­ei­nan­tiems tai­ko­mas, tai ga­li reikš­ti, kad rin­ko­je jau vei­kian­tiems ūkio sub­jek­tams įtvir­ti­na­ma anks­tes­nių tei­sių iš­sau­go­ji­mo iš­ly­ga. Kaip pa­žy­mi Eko­no­mi­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros or­ga­ni­za­ci­ja, to­kia iš­ly­ga, kuo­met jau rin­ko­je vei­kian­tiems sub­jek­tams lei­džia­ma tęs­ti jų ūki­nę veik­lą ne­tai­kant nau­jai pri­im­tų rei­ka­la­vi­mų, tai­ky­ti­nų nau­ją veik­lą pra­de­dan­tie­ms sub­jek­tams, ga­li su­da­ry­ti są­ly­gas rin­ko­je jau vei­kian­čių ir nau­jai į ją sie­kian­čių pa­tek­ti sub­jek­tų iš­lai­dų dis­ba­lan­są ir už­kirs­ti ke­lią pa­tek­ti į ati­tin­ka­mą rin­ką. To­dėl ma­ny­ti­na, kad esa­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas su­da­ro iš­skir­ti­nes są­ly­gas ga­min­to­jams, ku­rie lei­di­mą ga­min­ti elek­tros ener­gi­ją ga­vo iki šių me­tų lie­pos 1 die­nos, ir taip jie pri­vi­le­gi­juo­ja­mi. Ati­tin­ka­mai nau­jiems at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių elek­tros ener­gi­jos ga­min­to­jams su­da­ro­mos žen­kliai blo­ges­nės kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos, pa­sun­ki­na­mas nau­jo­kų pa­te­ki­mas į rin­ką, nes jiems ga­li bū­ti su­dė­tin­giau nei esa­miems vyk­dy­ti veik­lą, ga­li ma­žė­ti pa­s­ka­tų pra­dė­ti ati­tin­ka­mą veik­lą, ir taip jie dis­kri­mi­nuo­ja­mi.

Įsta­ty­mo nuo­sta­ta bu­vo pri­im­ta mo­ty­vuo­jant jau vei­kian­čių ga­min­to­jų ir ben­druo­me­nių tei­sė­tų lū­kes­čių ga­li­mu pa­žei­di­mu. Čia no­riu at­kreip­ti vi­sų dė­me­sį, kad tei­kia­ma esa­mų vė­jo vys­ty­to­jų pa­ra­ma vie­tos ben­druo­me­nėms yra žen­kliai, net ke­lio­li­ka kar­tų, ma­žes­nė ne­gu lė­šos, su­ren­ka­mos iš at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos įmo­kos, ku­ri bus pri­va­lo­ma nau­joms elek­tri­nėms. Be to, esa­mi vė­jo ener­ge­ti­kos vys­ty­to­jų ir ben­druo­me­nių su­si­ta­ri­mai dėl pa­ra­mos yra sa­va­no­riš­ki, juos su­da­ry­ti nė­ra įsta­ty­mi­nio pa­grin­do. Tai­gi, abe­jo­ti­na, kad ben­d­ruo­me­nės, jau tu­rin­čios su­tar­tis su at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių elek­tros ener­gi­jos ga­min­to­jais ir to­liau gau­sian­čios ke­lio­li­ka kar­tų ma­žes­nę pa­ra­mą, ne­gu ga­lė­tų gau­ti, jei­gu ga­my­bos įmo­ka bū­tų tai­ko­ma jau rin­ko­je esan­tiems at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių elek­tros ener­gi­jos ga­min­to­jams, tu­ri tu­rė­ti lū­kes­tį ir iš­lai­ky­ti esa­mą si­tu­a­ci­ją.

Ma­ny­ti­na, kad nuo­sta­ta vie­na­ša­liš­ka, iš­krei­pia si­tu­a­ci­ją rin­ko­je. Toks tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas – vi­sam lai­kui ne­tai­ky­ti at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos įmo­kos mo­kė­ji­mo esa­miems ga­min­to­jams – nė­ra pro­por­cin­gas ir ne­ati­tin­ka są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos prin­ci­pų. To­dėl siek­da­mi už­tik­rin­ti tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ati­tik­tį kon­sti­tu­ci­niams pro­por­cin­gu­mo ir są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos prin­ci­pams šiuo pro­jek­tu siū­lo­me nu­ma­ty­ti, kad elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos įmo­kos mo­kė­ji­mas tai­ko­mas vi­siems elek­tros ener­gi­jos iš at­si­nau­ji­nan­čių šal­tinių ga­min­to­jams nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos. Tu­riu at­sa­ky­mą ir iš Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos. To­kia ma­no nuo­sta­ta. Pra­šom, at­sa­ky­siu da­bar į jū­sų pa­teik­tus klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­rė­tų pa­klaus­ti trys Sei­mo na­riai. Pir­mas klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, jūs siū­lo­te tai­ky­ti tei­sės nuo­­sta­tas, ku­rios įsi­ga­lio­ja da­bar, at­ga­li­ne tvar­ka, bu­vu­siam lai­ko­tar­piui, ir įžvel­gia­te, kad tu­rė­tų bū­ti ly­gios są­ly­gos. Bet įsi­vaiz­duo­ki­te si­tu­a­ci­ją, ko­kia bu­vo prieš de­šimt­me­tį ar dau­giau, kiek kai­na­vo ins­ta­liuo­ti vie­ną me­ga­va­tą, tar­ki­me, vė­jo ener­ge­ti­ko­je, kiek kai­nuo­ja da­bar, koks yra na­šu­mas tų tur­bi­nų, ku­rios bu­vo ins­ta­liuo­tos prieš de­šimt­me­tį, ir da­bar yra – vi­sai ki­ti ge­ne­ra­ci­niai pa­jė­gu­mai, vi­sai ki­tos tech­no­lo­gi­jos. Di­des­nės tech­no­lo­gi­jos – kaš­tai ma­žes­ni. Da­bar­ti­niai ins­ta­liuo­to­jai pa­ti­ria kur kas ma­žes­nius kaš­tus, gau­na di­des­nę ge­ne­ra­ci­ją iš tos pa­čios ga­lios, di­des­nį kie­kį su­ge­ne­ruo­tos elek­tros ener­gi­jos. Čia ne­ma­to­te ko­kio nors skir­tu­mo?

PIRMININKĖ. Lai­kas!

A. SKARDŽIUS (MSNG). Gal rei­kė­tų su­ly­gin­ti ar kaip?

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū už klau­si­mą. No­riu at­sa­ky­ti, kad jie ši­tą ben­druo­me­nės mo­kes­tį ir mo­ka už pa­ga­min­tą ki­lo­vat­va­lan­dę – 0,0013 eu­ro cen­to. Tai yra ne tai, kiek ins­ta­liuo­ta ir pa­na­šiai – už pa­ga­min­tą. Taip yra nu­sta­ty­ta įsta­ty­me ir tam mes ne­pri­eš­ta­rau­ja­me. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba taip ir iš­aiš­ki­no.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia K. Ma­siu­lis. Ruo­šia­si G. Pa­luc­kas.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Tu­rė­jau du klau­si­mus, vie­no A. Skar­džius pa­klau­sė. Ma­nęs jū­sų at­sa­ky­mas ne­ten­ki­na. Aš ma­nau, kad iš tik­ro įsta­ty­mai ne­ga­li vei­k­ti at­ga­lios. Vien jau dėl to man tai ne­tin­ka.

Ki­ta klau­si­mo da­lis dar li­ko ne­at­sa­ky­ta. No­riu pa­klaus­ti taip: pa­pras­tai yra su­da­ro­ma su­tar­tis tarp dvie­jų sub­jek­tų – vals­ty­bės ir to in­ves­tuo­to­jo, jei­gu su­tar­ty­je tai nė­ra įra­šy­ta, ne­ga­li­ma at­gal įra­šy­ti to­kių da­ly­kų. Su­tar­ties prin­ci­pas yra – jei­gu dėl ko nors su­ta­rė­me, tai taip ir yra. Vi­siems lai­kams.

L. NAGIENĖ (DFVL). Aš ne­ži­nau to­kių su­tar­čių tarp vals­ty­bės ir ga­min­to­jo. Yra įsta­ty­mas ir įsta­ty­mas nu­ma­to. Ačiū, Kęs­tu­ti, už klau­si­mą, bet ne­su­pra­tau jū­sų klau­si­mo.

PIRMININKĖ. Klau­sia G. Pa­luc­kas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, iš jū­sų ko­men­ta­rų su­si­da­ro įspū­dis, kad ver­slo pla­ne ga­li­ma at­sie­ti in­ves­ti­ci­jas ir pa­ja­mas. Ki­taip ta­riant, tos pa­tir­tos in­ves­ti­ci­jos yra ir tam tik­ri tei­sė­ti lū­kes­čiai įgy­ven­din­ti tam tik­rą ver­slo pro­jek­tą, pra­dė­tą tam tik­ru lai­ku, esant tam tik­rai tei­si­nei ap­lin­kai, tam tik­ram tei­si­niam re­gu­lia­vi­mui, ga­li bū­ti at­sie­tos nuo su­pla­nuo­tų pa­gal tuos tei­sės ak­tus pa­ja­mų. Tai da­bar iš­ei­na la­bai keis­ta si­tu­a­ci­ja, kai in­ves­ti­ci­jos yra da­ro­mos ti­kin­tis tam tik­ros grą­žos ir tam tik­rų pa­ja­mų, bet vė­liau sa­ko­te: ži­no­te, tų pa­ja­mų jūs jau ne­tu­rė­si­te. Tai vis dėl­to kei­čia tei­si­nių lū­kes­čių prin­ci­pą ir vis dėl­to įsta­ty­mas, tai­ko­mas at­gal, tu­ri pa­sek­mes vi­sam in­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui, ku­ris bu­vo da­ro­mas. Ar šiuo at­ve­ju jums, tei­kian­čiai šį siū­ly­mą, taip ne­at­ro­do?

L. NAGIENĖ (DFVL). Iš tik­rų­jų daug kas sa­ko „tei­sė­ti lū­kes­čiai“ ir lyg ir mo­ka mo­kes­tį jie ben­druo­me­nėms pa­gal su­si­ta­ri­mus. Kas nors man pa­sa­ko, kad lan­gus kaž­kas pa­kei­tė. Ži­no­te, tei­sė­tų lū­kes­čių da­bar taip pat tu­rė­jo ga­min­to­jas, ku­ris gal­būt dve­jus ar tre­jus me­tus sa­vo pla­nus tvir­ti­no, ly­giai taip pat jis iš pra­džių ne­ži­no­jo, kad bus vė­jo jė­gai­nėms nu­sta­ty­tas mo­kes­tis.

Aš ma­nau, kad yra kon­ku­ren­ci­ja ir Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo mes ne­tu­rė­tu­me pa­žeis­ti. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba tą ir iš­aiš­ki­no, tai yra prieš­ta­ra­vi­mas tar­pu­sa­vio kon­ku­ren­ci­jai. To­dėl mes ir tei­kia­me ši­tą įsta­ty­mo pa­tai­są. Ma­nau, kad ši­tie mo­kes­čiai tu­ri bū­ti mo­ka­mi. Ga­li bū­ti jis ma­žes­nis, ga­li nu­sta­ty­ti ko­mi­te­tas ir ma­žes­nį. Jei­gu ką, mes ga­li­me teik­ti siū­ly­mus, bet šian­dien pa­ly­gi­nus, ko­kį mo­kes­tį da­bar su­mo­kė­tų nuo ki­lo­vat­va­lan­dės vė­jo jė­gai­nės, ku­rios po lie­pos 1 die­nos pa­si­ims lei­di­mą, ir tos, ku­rios lyg ir tu­ri ben­druo­me­nėms mo­kes­tį… 1 tūkst. eu­rų, 500 eu­rų, aš ap­klau­siau mū­sų ben­druo­me­nes, kiek jos gau­na iš vė­jo jė­gai­nių, esan­čių ša­lia 5 ki­lo­met­rų spin­du­liu, tai yra to­kios su­mos. O re­a­liai tos su­mos bū­tų žen­kliai di­des­nės, jei­gu bū­tų 0,0013 eu­ro cen­to.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. G. Kin­du­rys – mo­ty­vai už.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų bū­tų tei­sin­ga, kad vi­si at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių elek­tros ener­gi­jos ga­min­to­jai mo­kė­tų mi­nė­tas įmo­kas. Ypač no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ir Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba už tai pa­si­sa­kė. Iš prin­ci­po ši­tas mo­kes­tis ir bu­vo įves­tas tam, nes su­ku­ria tam tik­rą dis­kom­for­tą ben­druo­me­nei, vie­nai gal ma­žes­nį, ki­tai gal di­des­nį, bet iš prin­ci­po yra taip. To­dėl tei­sin­ga, kad tą mo­kes­tį so­li­da­riai mo­kė­tų šia­me įsta­ty­me mi­ni­mi ga­min­to­jai. Tik­rai, juk ir pats mo­kes­tis nė­ra toks di­džiu­lis. Tai­gi kvie­čiu tik­rai pa­lai­ky­ti. Ma­nau, kad šis įsta­ty­mas tik­rai yra la­bai tei­sin­gas ir bū­ti­na jį pri­im­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Skar­džius – mo­ty­vai prieš.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Pa­si­ro­do, jau nie­ko šven­to šio­je že­me­lė­je ne­be­li­ko. Jau ga­li­ma įsta­ty­mus tai­ky­ti at­gal, kaip no­ri – sker­sai, iš­il­gai va­žiuo­ti per Kon­sti­tu­ci­ją. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš pri­min­siu, kaip at­si­ra­do šis mo­kes­tis ben­druo­me­nėms.

Pir­mų­jų vė­jo par­kų, ku­rie bu­vo sta­to­mi, šis mo­kes­tis bu­vo sa­va­no­riš­kas, ge­ro­sios ver­slo prak­ti­kos ir pa­tys vys­ty­to­jai sa­vi­val­dy­bėms mo­kė­jo šį mo­kes­tį, pa­siū­lė sa­vi­val­dy­bėms, kad ga­lė­tų ben­druo­me­nėms pa­gel­bė­ti įvai­rio­mis reik­mė­mis, pa­tys nu­si­sta­tė kar­tu su sa­vi­val­dy­bė­mis tą mo­kes­tį ar de­ry­bų bū­du, ar tie­siog, sa­ky­ki­me, tam tik­ro su­si­ta­ri­mo bū­du.

Aš vis dėl­to at­kreip­čiau dė­me­sį į ki­tą da­ly­ką. Dar 2011–2012 me­tais… (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ko­le­gos mie­li, ko­le­gės mie­los, kal­bu per mik­ro­fo­ną. Jūs la­bai li­be­ra­liai el­gia­tės. Pir­mi­nin­kė ne­ma­to, aiš­ku, už­si­ė­mu­si, dis­ku­tuo­ja su kaž­kuo, ne­žiū­ri sa­vo frak­ci­jos na­rių, ką jie da­ro čia. Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke!

PIRMININKĖ. Taip, klau­sau.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Krei­piau­si į jus, tie­siog jū­sų frak­ci­jos na­riai at­si­sto­jo prieš ma­ne, kad aš čia ne­ma­ty­čiau ir ne­ga­lė­čiau kal­bė­ti.

PIRMININKĖ. Aš esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik­rai ne spe­cia­liai.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Aš tie­siog at­si­sa­kau, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, da­ly­vau­ti to­kia­me svars­ty­me. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai, kad ir kaip ten bū­tų, iš­sa­ky­ti. Da­bar bal­suo­si­me. Pir­miau­sia bal­suo­ki­me dėl šio klau­si­mo, ku­ris bu­vo da­bar pa­teik­tas. Pri­me­nu, tai yra dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2540. Tai­gi pra­šom už­im­ti vie­tas, bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo. Kas pri­ta­ria­te L. Na­gie­nės pri­sta­ty­tam įsta­ty­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 116: už – 48, prieš – 8, su­si­lai­kė 60. Pro­jek­tui ne­pri­tar­ta. Da­bar tu­rė­tu­me ap­sispręs­ti, ar grą­ži­na­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, ar at­me­ta­me pro­jek­tą. Tai­gi, kas už tai, kad grą­žin­tu­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, bal­suo­ja­te už, kas už tai, kad pro­jek­tą at­mes­tu­me, bal­suo­ja­te prieš.

Bal­sa­vo 120: už – 70, prieš – 50. Pro­jek­tas grą­žin­tas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

10.52 val.

Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 2, 3, 5, 6, 16, 18, 35, 38, 41, 411, 46, 50 straips­nių ir 1, 2, 3 prie­dų pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 191 ir 412 straips­niais ir III sky­riaus papildy­mo vie­nuo­lik­tuo­ju skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2401(2)ES (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar per­si­ke­lia­me į pa­čią dar­bo­tvarkės pra­džią. Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Avia­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2401. Bal­suo­ki­me. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 113: už – 113, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Avia­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2447. Bal­suo­ja­me.

Taip, A. Ged­vi­las. Pra­šom. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

A. GEDVILAS (MSNG). Pir­mi­nin­ke, no­rė­jau, kad įskai­ty­tu­mė­te bal­są, aš spau­džiau, bet kaž­ko­dėl nenu­si­spau­dė.

PIRMININKĖ. Ge­rai, įskai­ty­si­me dėl pro­to­ko­lo. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me dėl dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mo – pro­jek­to Nr. XIVP-2447… (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me per­bal­suo­ti, jei­gu daug kam ne­su­vei­kė. (Bal­sai sa­lė­je: „Ne­su­vei­kė.“)

Ge­rai, kar­to­ja­me bal­sa­vi­mą dėl Avia­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2401(2). Bal­suo­ja­me dar kar­tą. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 121: už – 121, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.54 val.

Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1452 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 straips­nių ir prie­do pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2447(2)ES (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2447. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 122: už – 122, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.55 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos su­jun­gi­mo su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos elek­tros tin­klais dar­bui sin­chro­ni­niu re­ži­mu įsta­ty­mo Nr. XI-2052 pre­am­bu­lės, 2, 6, 61, 12, 13 ir 131 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2418(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos su­jun­gi­mo įstatymo kelių straipsnių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2418(2). Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 121: už – 115, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 6. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2418) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.55 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 46, 47 ir 51 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2616(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2616(2). Čia yra gau­ti Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mai. Tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti dėl jų. Kvie­čiu K. Star­ke­vi­čių į tri­bū­ną. O dėl 1 straips­nio yra gau­tas Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio pa­siū­ly­mas. Pra­šom, ger­bia­mas Pet­rai, pri­sta­ty­ti jį.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, be abe­jo­nės, svei­ki­nu už šią ini­cia­ty­vą, kad tie­kė­jams su­tei­kia­ma tei­sė, jei­gu elek­tros kai­na kren­ta bir­žo­je, jie ga­lė­tų vie­na­ša­liš­kai bui­ti­niams var­to­to­jams ma­žin­ti kai­nas. Ta­čiau ma­no pa­siū­ly­mo es­mė yra to­kia, kad ne­iš­skir­tu­me bui­ti­nių, kad vi­si – jei­gu elek­tros kai­na rin­ko­je kren­ta, kad bū­tų ma­ži­na­ma elek­tros kai­na vi­siems var­to­to­jams, tai yra ir ju­ri­di­niams as­me­nims. Gai­la, kad ko­mi­te­tas svars­tė ma­no pa­tai­są dėl šio įsta­ty­mo ir ne­pri­ta­rė. Ma­nau, kad ne­įsi­gi­li­no į esa­mą pro­ble­mą, nes dau­ge­lis įmo­nių, kai bu­vo la­bai aukš­tos kai­nos, fik­sa­vo penkeriems, septyneriems, aštuoneriems me­tams kai­nas, su­tar­tis ir kai­noms kri­tus jos ne­ga­li mo­kė­ti ma­žes­nė­mis kai­no­mis. Dau­ge­lis įmo­nių bus pri­vers­tos ban­kru­tuo­ti. To­dėl aš pra­šau Sei­mo pri­tar­ti ma­no pa­tai­sai ir ne­da­ry­ti, kaip čia yra, iš­ly­gų bui­ti­niams var­to­to­jams, kad vi­si var­to­to­jai ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti ši­ta iš­ly­ga.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar yra 29 Sei­mo na­riai, pa­lai­kan­tys P. Gra­žu­lio pa­siū­ly­mą? Gal pa­bal­suo­ki­me. Pa­siū­ly­mo svars­ty­mą, at­si­pra­šau, pa­si­tai­sau. Ar yra 29, pa­lai­kan­tys pa­siū­ly­mo svars­ty­mą?

Yra. Tai­gi pra­šom, ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip, ko­mi­te­tas va­kar svars­tė. Pa­tai­sos au­to­rius P. Gra­žu­lis ne­ga­lė­jo pri­si­jung­ti dėl už­im­tu­mo, tai aš da­bar pa­aiš­kin­siu. Eu­ro­pos Są­jun­gos re­gu­lia­vi­mo lyg­me­niu yra iš­ski­ria­mi at­ski­ri sub­jek­tų seg­men­tai. Tai tie, ku­riems tei­si­niais san­ty­kiais elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mo rin­ko­je ob­jek­ty­viai ga­li bū­ti tai­ko­mas skir­tin­gas re­gu­lia­vi­mas. Tai yra bui­ti­nių ir ver­slo sub­jek­tų re­gu­lia­vi­mas ga­li bū­ti reg­la­men­tuo­ja­mas skir­tin­gai. Pa­žy­mė­ti­na, kad ver­slo sub­jek­tai tu­ri dau­giau in­for­ma­ci­jos apie pa­dė­tį elek­tros rin­ko­je nei bui­ti­niai var­to­to­jai, dau­giau ga­li­my­bių bei pa­tir­ties de­rė­tis su­da­ry­da­mi elek­t­ros ener­gi­jos pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­tis su ne­pri­klau­so­mais tie­kė­jais. To­dėl ma­ny­tu­me, kad pa­pil­do­mas re­gu­lia­vi­mas tei­sės ak­tuo­se šiuo me­tu nė­ra tiks­lin­gas.

Ir dar. Ver­slo sub­jek­tai, su­da­ry­da­mi su­tar­tis su ne­pri­klau­so­mais tie­kė­jais, tie­sio­giai de­ra­si dėl kai­nos ir są­ly­gų ir ne­pri­va­lo rink­tis iš bui­ti­niams var­to­to­jams siū­lo­mų at­si­skai­ty­mo už elek­tros ener­gi­ją pla­nų. Tie pla­nai yra kur kas lanks­tes­ni. Ir va­kar… Tik­rai mes ne­ga­vo­me pa­siū­ly­mų iš ver­slo ko­kių nors aso­cia­ci­jų. Va­kar bu­vo vie­nos ver­slo aso­cia­ci­jos fo­ru­mas ir nė vie­nas pri­ėjęs ne­pa­sa­kė, kad čia kas nors da­bar blo­gai re­gu­liuo­ja­ma. Aš tik­rai ma­nau, kad at­ei­ty­je, jei­gu ma­ty­si­me, ga­lė­si­me žiū­rė­ti, bet da­bar tik­rai pri­tar­ki­me dėl bui­ti­nių var­to­to­jų, nes jų yra apie 500 tūkst. O nuo lie­pos 1 die­nos ne­bus sub­si­di­ja­vi­mo. Ko­mi­te­tas siū­lė ne­pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Jei­gu ga­lė­tu­mė­te, dar li­ki­te tri­bū­no­je, nes tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti vė­liau dėl ki­tų pa­siū­ly­mų.

R. Že­mai­tai­tis kal­ba už šį pa­siū­ly­mą. Pra­šau.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų va­kar Pet­ras ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti, nes Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te Ais­tė bu­vo jį už­spau­du­si ir ne­iš­lei­do, jie la­bai ak­ty­viai ten svars­tė ir nag­ri­nė­jo klau­si­mus.

Dėl Pet­ro pa­siū­ly­mo. Iš tie­sų jis tu­rė­tų bū­ti svars­ty­ti­nas. Aš net vie­toj pir­mi­nin­ko Ka­zi­mie­ro iš tik­rų­jų gal net ir per­trau­ką da­ry­čiau ir da­ry­čiau klau­sy­mus at­ski­rai dėl Pet­ro pa­siū­ly­mo, nes yra sub­jek­tų ir ju­ri­di­nių as­me­nų, ku­rie su­da­ry­da­mi elek­tros tie­ki­mo su­tar­tį ar pa­si­ra­šy­da­mi su­tar­tį ne­ga­li jos per­žiū­rė­ti ir ne­ga­li keis­ti. Tie­siog dėl sa­vo sil­pnes­nių po­zi­ci­jų, dėl „Ig­ni­čio“ ir ki­tų tie­kė­jų stip­res­nės po­zi­ci­jos jie ne­ga­lė­jo pa­si­rink­ti ki­to tie­kė­jo, ir su­tar­tis yra tre­jų, ket­ve­rių, pen­ke­rių ir sep­ty­ne­rių me­tų. Ir mū­sų frak­ci­jo­je Pet­ras pa­tei­kė ke­le­tą pa­vyz­džių. Ma­nau, kad bū­tų lo­giš­ka, jei­gu įsta­ty­me ir fi­zi­niams, ir ju­ri­di­niams as­me­nims at­si­ras­tų ir ga­lio­tų ta pa­ti nuo­sta­ta.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, na, tik­rai la­bai įdo­mus pa­siū­ly­mas net ir vi­siems mėgs­tan­tiems įvai­rių rū­šių kol­dū­nus, bet aš vis dėl­to ma­ny­čiau, kad dėl kol­dū­nų ne­rei­kė­tų su­griau­ti elek­tros rin­kos. Siū­ly­čiau tik­rai ne­pa­lai­ky­ti ši­tos pa­tai­sos. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Tai­gi ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl P. Gra­žu­lio pa­siū­ly­mo. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip. Dėl P. Gra­žu­lio pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 115: už – 45, prieš – 38, su­si­lai­kė 32. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 1 straips­niui? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 2 straips­nio taip pat yra P. Gra­žu­lio pa­tai­sa, bet ji, kaip su­pran­tu, ana­lo­giš­ka. Ka­dan­gi dėl jos ap­si­spren­dė­me, tai ne­be­rei­kia jos svars­ty­ti. Ar ga­li­me vi­sam 2 straips­niui pri­tar­ti? Dė­kui. Ar ga­li­me 3 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Vėl­gi P. Gra­žu­lio ana­lo­giš­ka pa­tai­sa. Ar ga­li­me 3 straips­niui? Dė­kui, pri­tar­ta.

Dėl 4 straips­nio yra gau­tos dvi Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos. Pra­šom, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, pri­sta­ty­ti.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui dėl 4 straips­nio mes esa­me pri­ta­rę ir ant­ram esa­me pri­ta­rę iš da­lies. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti 4 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai dėl vi­so. K. Ma­žei­ka kal­ba prieš.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Pats pro­jek­tas gal­būt nė­ra blo­gas, bet ką reiš­kia – ga­li siū­ly­ti ma­žin­ti kai­ną? Šian­dien ten­ka gir­dė­ti vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­čių ne­pri­klau­so­mų tie­kė­jų min­tis. Jie pa­tys ne­su­pran­ta, kaip jiems ga­li siū­ly­ti, ne­ga­li siū­ly­ti, ko­kia for­ma ga­li siū­ly­ti. Ir tur­būt tiems 500 tūkst. žmo­nių, ku­riuos šis pro­jek­tas ga­lė­tų pa­lies­ti, su­tei­kia­ma to­kia vil­tis, kad kaž­kas jiems ­ka­da nors gal kaž­ką pa­siū­lys.

Ma­nau, jei­gu jau no­ri­me pa­dė­ti tiems žmo­nėms, tai tu­rė­tų bū­ti kon­kre­čiai. Tu­ri­me tur­būt ge­rų pa­vyz­džių su VERT’u. Ji per­žiū­ri kai­nas ar kas pus­me­tį, ar kas ket­vir­tį ir ta­da pri­va­lo pa­siū­ly­ti. Ma­nau, ta prie­vo­lė tu­rė­tų bū­ti im­pe­ra­ty­vi ir ne to­kia sa­va­no­riš­ka. Da­bar tur­būt ne­ra­si­me nė vie­no ver­sli­nin­ko, ypač tarp ne­pri­klau­so­mų tie­kė­jų, kad at­si­sa­ky­tų di­des­nio pel­no. Na, ta ga­li­my­bė su­teik­ta tur­būt bus to­kia kaž­kur tarp ei­lu­čių, bet tur­būt pats žmo­gus tu­rės ieš­ko­ti ga­li­my­bės, kaip tą kai­ną su­si­ma­žin­ti.

Ir rei­kia pa­sa­ky­ti, kaip žmo­nės yra vi­lio­ja­mi pa­si­rink­ti tie­kė­ją. Yra skam­bi­na­ma tur­būt iš vi­sų tie­kė­jų po ke­lis kar­tus per sa­vai­tę ar­ba kar­tais net per die­ną ir to at­ga­li­nio grįž­ta­mo­jo ry­šio tik­rai ti­kė­tis yra sun­ku. Bet jei­gu įsta­ty­me bū­tų nu­ma­ty­ta to­kia prie­vo­lė, kad tie­kė­jai tu­rė­tų pa­siū­ly­ti, ta­da bū­tų tik­rai daug pa­pras­čiau, daug leng­viau ir žmo­nėms tur­būt daug leng­viau pa­si­rink­ti ir ap­si­spręs­ti. Šiuo at­ve­ju tik­rai yra ge­riau ne­gu nie­ko, bet tik­rai nė­ra taip ge­rai, kaip ga­lė­tų bū­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – G. Pa­luc­kas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, mes ge­ri­na­me var­to­to­jų si­tu­a­ci­ją. Ge­ri­na­me. Gal pa­siū­ly­mai nė­ra to­bu­li, bet jei­gu tu­rė­jo­me ge­res­nių, ga­lė­jo­me per vi­są ši­tą svars­ty­mo ir pa­tei­ki­mo pro­ce­dū­rą re­gist­ruo­ti ge­res­nius. Da­bar jie yra ap­svars­ty­ti su rin­kos da­ly­viais. Ne vi­si juos su­tin­ka ir­gi iš­skės­to­mis ran­ko­mis, ta­čiau var­to­to­jams si­tu­a­ci­ja ge­rės dėl tri­jų es­mi­nių punk­tų.

Pir­mas da­ly­kas. Ga­lės pa­ly­gin­ti pa­siū­ly­mus skir­tin­gų tie­kė­jų. Anks­čiau to­kios re­a­lios ga­li­my­bės ne­tu­rė­jo, nes net VERTʼo skai­čiuok­lės bu­vo ne­su­vo­kia­mos, ne­su­pran­ta­mos.

Ant­ras da­ly­kas. Bent vie­nas ne­pri­klau­so­mas elek­tros ener­gi­jos tie­kė­jas tai­kys ši­tą prak­ti­ką, tai yra ma­žins įkai­nius, ir mes ga­li­me nu­tuok­ti ku­ris. Ki­ti, ku­rie tos prak­ti­kos ne­no­rė­tų tai­ky­ti vien dėl kon­ku­ren­ci­nių ap­lin­ky­bių, tu­rės sek­ti iš pas­kos to di­džiau­sio tie­kė­jo. Ati­tin­ka­mai, jei­gu mes tu­rė­si­me at­ei­ty­je dar ge­nia­les­nių ir ge­res­nių pa­siū­ly­mų, vi­sa­da įsta­ty­mą ga­lė­si­me keis­ti. Šis įsta­ty­mas pas­ta­ruo­ju me­tu kei­čia­mas, ne­ži­nau, jau ke­lin­tą kar­tą, ir grei­čiau­siai dėl tų li­be­ra­li­za­vi­mo pa­da­ry­tų spra­gų mes dar tu­rė­si­me ne kar­tą grįž­ti, bet šian­dien kvie­čiu bal­suo­ti už, nes jis ge­ri­na var­to­to­jo si­tu­a­ci­ją dėl san­ty­kio su ne­pri­klau­so­mais ener­gi­jos tie­kė­jais, kad jie ga­lė­tų ma­žiau juos spaus­ti, ma­žiau pik­tnau­džiau­ti sa­vo do­mi­nuo­jan­čia pa­dė­ti­mi.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ačiū, kad jūs pa­si­tai­sė­te. Tik­rai mo­ty­vai prieš. Čia jo­kio ge­ri­ni­mo ne­ma­tau. Iš­lei­do­te dži­ną iš bu­te­lio ne­pa­si­ruo­šę (aš tu­riu ome­nyje, li­be­ra­li­za­vi­mo dži­ną iš bu­te­lio) ir jis da­bar kla­jo­ja. Mes kal­ba­me apie pa­sek­mes ne­vy­ku­sio spren­di­mo, va­di­na­mo rin­kos li­be­ra­li­za­vi­mu. Vi­si var­to­to­jai – 85 % – su­grį­žo pas vi­suo­me­ni­nį tie­kė­ją, ku­ris sa­ve pa­va­di­no „Ig­ni­čio“ ne­pri­klau­so­mu tie­kė­ju, tik, aiš­ku, už kai­ną, kar­tais di­des­nę, ne­gu tie­kė iki tol. 15 % rin­kos pri­klau­so dviem už­sie­nio taip pat mo­no­po­li­nin­kų duk­te­ri­nėms įmo­nėms – „Ene­fit“ ir „Elek­trum“, bet jie ne­tu­ri to­kių kon­ku­ren­ci­nių ga­li­my­bių. Jiems nė­ra to­kia pa­lan­ki si­tu­a­ci­ja – kaip „Ig­ni­tis“ ga­li pa­si­sem­ti iš bet ku­rios sa­vo dau­ge­lio ki­še­nių ir dem­pin­guo­ti kai­nas. Mes jau ma­tė­me du ­ban­kru­ta­vu­sius – „Prie­nų ener­gi­ją“, „Per­lą“. Ma­ty­sime ir ne­ten­kan­čius var­to­to­jų „Ene­fit“ ir „Elek­trum“. Kas liks? Lais­va rin­ka su vie­nu mo­no­poli­nin­ku. Mes ši­to sie­kia­me? Bai­ki­me žais­ti tą lais­vą rin­ką, iš­ana­li­zuo­ki­me prie­žas­tis, ku­rios lė­mė, kad bu­vo ku­ria­ma rin­ka, o iš­ėjo kaip vi­sa­da – su­ki­lo kai­nos elek­tros var­to­to­jams. Tiek ne­pa­do­riai su­ki­lo ne­re­gu­liuo­ja­mos kai­nos, kad da­bar įsta­ty­mu tu­ri­me pri­im­ti ma­žin­ti kai­nas, nes var­to­to­jai tie­siog į to­kią po­li­ti­ką nu­si­spjo­vė ir mo­ka tiek, kiek rei­kia. Kiek iš­ra­šo są­skai­tą, jie mo­ka.

PIRMININKĖ. Lai­kas! Dė­kui.

Mo­ty­vai už – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Tai yra rin­kos li­be­ra­li­za­vi­mo pa­sek­mės ir ban­do­me kaž­kiek tas sky­les lo­py­ti, bet iš prin­ci­po tu­rė­tų bū­ti vie­nas rin­kos da­ly­vis – vals­ty­bė, ku­ri už­pirk­tų vi­siems Lie­tu­vos var­to­to­jams elek­tros pa­čia ma­žiau­sia kai­na ir ją par­duo­tų su vi­siš­kai ma­žu pel­nu. Juk tai pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vas yra uni­ver­sa­lio­ji pa­slau­ga, ku­rios pa­grin­di­nis tiks­las – ne pel­no siek­ti, o su­teik­ti pa­slau­gas – kiek ga­li­ma pi­ges­nę elek­tros ener­gi­ją. Mes, be abe­jo­nės, nu­ė­jo­me ki­tu ke­liu – ati­da­vė­me į pri­va­čias ran­kas. O pri­va­ti­nin­ko pa­grin­di­nė mi­si­ja – pel­no sie­ki­mas. Pa­da­rė­me kiek­vie­ną Lie­tu­vos pi­lie­tį – pen­si­nin­ką, se­nu­ką bir­žos eks­per­tu. Jis tu­ri nu­ma­ny­ti, kas bus po pu­sės me­tų, po mė­ne­sio, kaip kei­sis rin­kos kai­nos. Tik­rai ab­sur­diš­kas ke­lias.

Bet šiuo įsta­ty­mu su­da­ro­me ga­li­my­bę var­to­to­jams, kren­tant… tai yra elek­tros tie­kė­jams, kren­tant bir­žo­je kai­nai, vie­na­ša­liš­kai ma­žin­ti bui­ti­niams var­to­to­jams elek­tros ener­gi­ją. Tai yra ma­žas žings­nis į prie­kį. Vis tiek rei­kia pri­tar­ti. Bet iš prin­ci­po Lie­tu­va nu­ė­jo lau­ki­nio ka­pi­ta­liz­mo ke­liu li­be­ra­li­zuo­da­ma elek­tros rin­ką.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – K. Ado­mai­tis.

K. ADOMAITIS (LF). Ger­bia­mas Pet­ras kal­bė­jo už, bet pa­si­sa­kė prieš. Aš bal­suo­siu už šį įsta­ty­mą, bet no­riu pa­si­sa­ky­ti prieš. Man at­ro­do, ei­na­me iš tie­sų ne­ge­ru ke­liu, nes bui­ti­niai var­to­to­jai jau vi­są lai­ką ga­lė­jo nu­trauk­ti su­tar­tį. Ką mes spren­džia­me? Ne li­be­ra­li­za­vi­mo pro­ble­mą – mes spren­džia­me ne­tei­sin­gą vals­ty­bės kom­pen­sa­ci­jų me­cha­niz­mą. Ka­dan­gi šiuo me­tu kom­pen­suo­ja­me la­bai di­de­lę kai­ną, bui­ti­niai var­to­to­jai ne­nu­trau­kia su­tar­čių, ne­si­ma­ži­na tos kai­nos, to­dėl iš­lie­ka la­bai di­de­lis vals­ty­bės kom­pen­sa­ci­jų po­rei­kis. Ši­tas įsta­ty­mas pa­dės tai iš­tai­sy­ti. To­dėl bal­suo­siu už. Bet mes tu­ri­me iš prin­ci­po per­gal­vo­ti, kaip mes or­ga­ni­zuo­ja­me kom­pen­sa­ci­jas to­kio­se kri­zi­nė­se si­tu­a­ci­jo­se, kai elek­tros kai­na la­bai pa­ki­lo.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Dar kar­tą pa­si­sa­ky­siu. Aš no­riu tiems, ku­rie kal­bė­jo, kad čia kal­ta da­bar­ti­nė val­džia, pa­sa­ky­ti, kad šis li­be­ra­li­za­vi­mo įsta­ty­mas bu­vo pri­im­tas 2018 me­tais. Kiek­vie­nas pa­si­žiū­rė­ki­me, kaip ta­da bal­sa­vo­me, ko­kia Vy­riau­sy­bė bal­sa­vo. Prie­žas­tis, ko­dėl da­bar toks tas kai­nų šuo­lis bu­vo, šo­kas bu­vo, vi­si su­pran­ta­me – tai Ru­si­jos su­kel­tas ka­ras Uk­rai­no­je, du­jų bran­gi­mas. Ko­dėl mes ši­tą ar­gu­men­tą vėl­gi pa­mirš­ta­me?

Kas dar yra ge­rai šia­me įsta­ty­me? Mes pa­ste­bė­jo­me dar vie­ną da­ly­ką ir gi­na­me bui­ti­nius var­to­to­jus. Bui­ti­niai var­to­to­jai yra ir in­di­vi­du­a­lūs, ir ko­kie nors ma­ži, sa­vo tu­rin­tys, vei­kian­tys pa­gal Ma­žų­jų įmo­nių įsta­ty­mą sub­jek­tai. Jiems da­bar­ti­niu me­tu, nors ir Ci­vi­li­nis ko­dek­sas ne­nu­ma­to, bet yra nu­ma­ty­tos tam tik­ros bau­dos, lyg ir tam tik­ri pa­ska­ti­ni­mai nu­ma­ty­ti, ta­čiau sly­pi ir nuo­bau­dos. At­ei­ty­je to elek­tros tie­kė­jai, su­da­ry­da­mi su­tar­tis, jau ne­ga­lės su­tar­ty­se nu­ma­ty­ti.

Dar kar­tą aš no­riu pa­brėž­ti, kad įsta­ty­mas at­gal ne­ga­lio­ja, čia ne­rei­kia… Kar­tais elek­tros par­da­vė­jai sa­ko, kaip mes čia da­ry­si­me? Bet nau­joms su­tar­tims vi­sa tai jau ga­lios. Tai­gi, jei ma­to­me rin­kos si­tu­a­ci­ją, ope­ra­ty­viai re­a­guo­ja­me. No­riu pa­sa­ky­ti, kad ši­tą pro­jek­tą tei­kė vi­sas ko­mi­te­tas, vi­si ko­mi­te­to na­riai, esan­tys ko­mi­te­te. Ačiū ko­le­goms už tai.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš čia gir­dė­jau įvai­rių ar­gu­men­tų, kai ku­rie la­bai keis­ti. Gir­dė­jau du žo­džius: „rin­ką“ kaip bau­bą ir „li­be­ra­li­za­vi­mą“ kaip blo­gy­bę. Aš no­rė­čiau pri­min­ti tiems, ku­rie kal­ba apie rin­ką kaip blo­gy­bę. Tuo­met, kai rin­kos ne­bu­vo, mes tu­rė­jo­me so­cia­liz­mą. Tuo­met tik de­fi­ci­tas bu­vo ne de­fi­ci­tas. De­ja, kol­dū­nų pa­si­rink­ti lais­vai ne­ga­lė­jo­me, bu­vo tik vie­nos rū­šies. Da­bar yra ga­li­my­bė rink­tis įvai­rias skir­tin­gas pre­kes, pro­duk­tus įvai­rio­se sri­ty­se.

Tas pats at­si­ti­ko ir su elek­tros rin­ka. Tik čia var­to­to­jas ne­tu­ri pa­tir­ties tei­sin­gai pa­si­rink­ti. Jei ji­sai ki­tus pro­duk­tus mo­ka pa­si­rink­ti, tai čia rei­kia jį pra­tin­ti ir pa­dė­ti jam. Šis įsta­ty­mas gi­na var­to­to­ją, kad ji­sai ga­lė­tų leng­viau pa­si­rink­ti pro­duk­tus.

Ma­no su­pra­ti­mu, nau­din­giau­sias ke­lias bū­tų nau­do­ti bir­žos kai­ną, elek­tros bir­žos kai­ną, bet ta­da turi tu­rė­ti ki­to­kį skai­tik­lį ir su­tik­ti su kai­nų svy­ra­vi­mu, kas dau­ge­liui žmo­nių ne­pri­im­ti­na. Dau­ge­liui žmo­nių gal pri­im­ti­na tu­rė­ti ko­kią nors pa­sto­vią kai­ną, fi­ksuo­tą kai­ną. Vi­sa tai ir­gi ši­tas įsta­ty­mas ir nu­sta­to, kaip ga­li­ma pa­dė­ti žmo­nėms, kad jie ne­už­si­fik­suo­tų kai­nos jiems ne­pa­lan­kaus ly­gio. Li­be­ra­liz­mas čia nė­ra joks bau­bas. Li­be­ra­liz­mas at­ve­ria dau­gy­bę ga­li­my­bių ir ver­čia net tas įmo­nes, ku­rios ga­lė­tų pik­tnau­džiau­ti sa­vo do­mi­nuo­ja­nčia pa­dė­ti­mi, to ne­da­ry­ti, o veik­ti žmo­nių la­bui.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, ap­si­spręs­ki­me ir bal­suo­ki­me dėl dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mo – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2616(2). Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 123: už – 122, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2616) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš no­riu pa­dė­ko­ti kon­ser­va­to­riams už kol­dū­nų re­kla­mą, gal rei­kės li­ni­ją ko­kių gra­žuo­lių ar Gra­žu­lio kol­dū­nų iš­leis­ti. Ačiū jums už ge­ras idė­jas.

PIRMININKĖ. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, čia daž­nai ky­la prie­kaiš­tų bu­vu­siai ka­den­ci­jai, kad štai 2018 me­tais įvy­ko li­be­ra­li­za­vi­mas, „Ig­ni­čio“ ak­ci­jos bu­vo par­duo­tos, bu­vo 300 mln. „In­de­pen­den­ce“ nuo­mai pa­pil­do­mai skir­ta. Taip, val­dan­čių­jų dau­gu­ma ži­no­jo ar ne­ži­no­jo, bet toks mi­nist­ras, ku­rio tai tie­sio­gi­nė kryp­tis, po­nas V. Ša­po­ka, bu­vęs fi­nan­sų mi­nist­ras, dir­bo iš­vien su ini­cia­to­riais vi­sų tų pro­ce­sų. Jis Vy­riau­sy­bės po­sė­džio me­tu už­si­trauk­da­vo ci­ga­rą, ga­lė­da­vo daug ką sau leis­ti. Daug ko Sei­mas ir ne­ži­no­jo. To­kie da­ly­kai da­ro­mi, ne­svar­bu, ar de­ši­nė, ar kai­rė val­džio­je, nes yra in­te­re­sų gru­pės, yra in­te­re­sas, to­dėl vis­kas ir vyks­ta. Tie­siog no­riu pa­sa­ky­ti: au­gin­ki­me pel­nus mo­no­po­li­nin­kui ir vai­din­ki­me lais­vą­ją rin­ką.

PIRMININKĖ. Prem­je­rė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Aš į is­to­ri­nius dis­kur­sus ne­si­lei­siu, bet vis dėl­to vie­ną pa­sta­bą po­nui Ar­tū­rui tu­rė­čiau. Kai po­nas Ar­tū­ras čia sa­kė, kad jei­gu ne­bū­tų li­be­ra­li­za­ci­jos, tai vis­kas bū­tų bu­vę la­bai ge­rai, tai aš siū­lau jums pa­žiū­rė­ti, ko­kia yra VERT’o pa­tvir­tin­ta vi­suo­me­ni­nio tie­ki­mo kai­na. Tai, kad žmo­nės ne­mo­ka tos kai­nos, yra tik to­dėl, kad vals­ty­bė pu­sę kai­nos kom­pen­suo­ja, o ne to­dėl, kad yra li­be­ra­li­za­vi­mas.

PIRMININKĖ. Re­pli­kos iš­sa­ky­tos. Ju­da­me to­liau. Jau vis­kas.

 

11.18 val.

Šven­to­sios jū­rų uos­to įsta­ty­mo Nr. X-910 4, 5, 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-703(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Šven­to­sios jū­rų uos­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-703(2). Bal­suo­ki­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 121: už – 113, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-703) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų no­rė­čiau prem­je­rei pri­min­ti. Jei­gu „Ig­ni­čiui“ duo­tų nu­ro­dy­mą su­da­ry­ti tie­sio­gi­nę su­tar­tį, pa­vyz­džiui, su vė­jo ga­min­to­jais, ga­li­ma nu­pirk­ti už 7 cen­tus, pri­dė­ti 7 cen­tų per­da­vi­mo mo­kes­tį ir vi­suo­me­ni­nė kai­na bū­tų 14 cen­tų. O dėl jū­sų spren­di­mų tai ne­vyks­ta. Tai pa­dė­ko­ki­te sa­vo spren­di­mams.

 

11.19 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Pro­to­ko­lo dėl ne­tei­sė­to mig­ran­tų įve­ži­mo sau­su­ma, jū­ra ir oru, papildan­čio Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos kon­ven­ci­ją prieš tarp­tau­ti­nį or­ga­ni­zuo­tą nusi­kals­ta­mu­mą, ra­ti­fi­ka­vi­mo“ Nr. IX-1397 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2634(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, bal­suo­ki­me. Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Pro­to­ko­lo dėl ne­tei­sė­to mig­ran­tų įve­ži­mo sau­su­ma, jū­ra ir oru, pa­pil­dan­čio Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos kon­ven­ci­ją prieš tarp­tau­ti­nį or­ga­ni­zuo­tą nu­si­kals­ta­mu­mą, ra­ti­fi­ka­vi­mo“ Nr. IX-1397 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2634(2). Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 122: už – 122, prieš ne­bu­vo, nie­kas ne­su­si­lai­kė. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2634) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš no­rė­jau prem­je­rei pa­tar­ti, ka­dan­gi jau A. Ku­bi­lius pa­sta­tė Ast­ra­vo ato­mi­nę elek­tri­nę…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas Pet­rai, re­pli­ka po šio bal­sa­vi­mo – dėl ne­tei­sė­to mig­ran­tų įve­ži­mo į Jung­ti­nių Tau­tų…

P. GRAŽULIS (MSNG). Na, ga­liu ir po ki­to pa­sa­ky­ti. Aš ma­nau, kad jei­gu…

PIRMININKĖ. Aš at­si­pra­šau, aš nu­trau­kiu dis­ku­si­jas, jos nė­ra apie tą klau­si­mą, dėl ku­rio mes bal­sa­vo­me. Čia ne tas klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je)

 

11.20 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių ir Ar­mė­ni­jos Res­pub­li­kos ben­dro­sios avia­ci­jos erd­vės su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2393(2) (priėmi­mo tę­si­nys)

 

Ko­le­gos, bal­suo­ki­me. Darbotvarkės 1-8 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių ir Ar­mė­ni­jos Res­pub­li­kos ben­dro­sios avia­ci­jos erd­vės su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2393(2). Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 118: už – 118, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2393) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.21 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių ir Ka­ta­ro Vals­ty­bės susitari­mo dėl oro su­si­sie­ki­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2394(2) (pri­ėmi­mo tęsinys)

 

Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl 1-9 klau­si­mo – įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2394. Bal­suoja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 123: už – 123, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2394, at­si­pra­šau, 95… 94) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.22 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių ir Uk­rai­nos ben­dro­sios avia­ci­jos erd­vės su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2395(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau ap­si­spręs­ki­me dėl 1-10 klau­si­mo – įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių ir Uk­rai­nos ben­dro­sios avia­ci­jos erd­vės su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­to Nr. XIVP-2395. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 122: už – 122, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2395) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.22 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Bra­zi­li­jos Fe­de­ra­ci­nės Res­pub­li­kos su­tar­ties dėl sa­vi­tar­pio tei­si­nės pa­gal­bos bau­džia­mo­sio­se by­lo­se ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2464(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ap­si­spręs­ki­me dėl 1-11 klau­si­mo – įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2464. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 122: už – 122, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2464) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.23 val.

Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1183 2, 19 ir 60 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo VIII sky­riu­mi įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2322(2) (pri­ėmi­mo tęsinys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mas – Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2322(2). Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 124: už – 124, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2322) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.24 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 52 straips­nio ir 1 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2319(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-13.1 klau­si­mas – Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2319(2). No­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą L. Kas­čiū­ną į tri­bū­ną, jis pri­sta­tys ir ko­mi­te­to iš­va­dą, ir, ma­tyt, taip pat sa­vo pa­siū­ly­mus. Tai yra pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

Yra gau­ta Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mų. Ger­bia­mas Lau­ry­nai, gal ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mus ir…

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Čia su­si­ję su tuo, kad po to spren­di­mo dėl ke­tu­rių žvaigž­du­čių rei­kė­jo su­vie­no­din­ti ir ko­e­fi­cien­tus. Tie­siog toks spren­di­mas…

PIRMININKĖ. Kiek­vie­ną pa­siū­ly­mą at­ski­rai, jei­gu ga­li­ma?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip, mie­la Pir­mi­nin­ke. Pa­keis­ti pro­jek­to pa­va­di­ni­mą – pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dėl pa­va­di­ni­mo ap­si­sprę­si­me pa­bai­go­je. Da­bar dėl pa­siū­ly­mo dėl 1 strai­ps­nio.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ka­riuo­me­nės va­dą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka ski­ria Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas. Ka­riuo­me­nės va­du ski­ria­mas ka­ri­nin­kas, tu­rin­tis ne že­mes­nį nei bri­ga­dos ge­ne­ro­lo (flo­ti­lės ad­mi­ro­lo) laips­nį. Ši­tą mes kei­čia­me, iš­dės­to­me taip: „Kai ka­riuo­me­nės va­do nė­ra ar­ba jis lai­ki­nai ne­ga­li ei­ti pa­rei­gų, jį pa­va­duo­to­ja gy­ny­bos šta­bo vir­ši­nin­kas ar­ba kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­skir­tas ki­tas ka­ri­nin­kas, tu­rin­tis ne že­mes­nį nei bri­ga­dos ge­ne­ro­lo (flo­ti­lės ad­mi­ro­lo) laips­nį.“ Už – 9, vi­si.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar yra 29, ku­rie pri­ta­ria­te šio klau­si­mo svars­ty­mui, gal­būt ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Dė­ko­ju. Tuo­met ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Pri­tar­ti, vi­si 9 – už.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ma­tau, kad A. Po­cius no­rė­tų kal­bė­ti už. Pra­šau.

A. POCIUS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Tik­rai džiau­giuo­si, kad šis įsta­ty­mas jau pa­sie­kė pri­ėmi­mo sta­di­ją. Iš sa­vo kar­čios pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ir da­bar­ti­nis ka­riuo­me­nės va­das, ku­ris šiuo me­tu yra ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas, tu­rin­tis tris žvaigž­des, ma­nau, ne­la­bai sma­giai jau­čia­si bū­da­mas Briu­se­ly­je tarp sa­vo ko­le­gų, ku­rie tu­ri vi­są ge­ne­ro­lo laips­nį ir ant­pe­čiuo­se yra ke­tu­rios žvaigž­dės. Ma­nau, kad Lie­tu­va, jau be­veik 20 me­tų bū­da­ma NATO na­re, tik­rai ga­li ir tu­ri tu­rė­ti bū­tent visą ge­ne­ro­lo laips­nį. Aš ma­nau, rep­re­zen­tuos at­sa­kin­gai.

Dar ki­tas mo­men­tas. Če­ki­ja kaž­ka­da bu­vo de­le­ga­vu­si į NATO Ka­ri­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kus da­bar­ti­nį Če­ki­jos pre­zi­den­tą P. Pa­ve­lą, taip pat yra bu­vę ir ki­tų, ma­žes­nių, ša­lių to­kių at­ve­jų, kai tam­pa NATO Ka­ri­nio ko­mi­te­to na­riais, ir Ny­der­lan­dų da­bar­ti­nis NATO Ka­ri­nio ko­mi­te­to at­sto­vas ad­mi­ro­las R. Bau­e­ris. Ga­li bū­ti ir ma­žes­nių ša­lių ka­ri­nin­kai NATO Ka­ri­nio ko­mi­te­to va­do­vais, jų ka­ri­nis laips­nis tu­rė­tų bū­ti ke­tu­rių žvaigž­džių ge­ne­ro­lo ar­ba ad­mi­ro­lo laips­nis. Tai­gi aš siū­lau pri­tar­ti, ačiū už pa­lai­ky­mą. Sėk­mės vi­siems.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal­būt ga­lė­tu­me pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti nau­jai at­si­ra­du­siam 1 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 3 straips­nio yra Sei­mo na­rio L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mas. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ma­no pa­siū­ly­mo es­mė bu­vo to­kia nuo­sai­kes­nė. Pa­sky­rus ka­ri­nin­ką ka­riuo­me­nės va­du, jam su­tei­kia­mas ge­ne­ro­lo lei­te­nan­to (vi­ce­ad­mi­ro­lo) laips­nis, o, iš­tar­na­vus ge­ne­ro­lu lei­te­nan­tu (vi­ce­ad­mi­ro­lu) ne ma­žiau kaip dve­jus me­tus, ga­li bū­ti su­tei­kia­mas ge­ne­ro­lo (ad­mi­ro­lo) laips­nis. Ma­no pa­siū­ly­mui ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šio pa­siū­ly­mo svars­ty­mui? Ga­li­me. Kaip su­pran­tu, ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Tai­gi ap­si­spręs­ki­me dėl to, ar ga­li­me ko­mi­te­to su­re­da­guo­tam… Jums tin­ka ko­mi­te­to su­re­da­guo­tas?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tik­rai taip, jis dar stip­res­nis.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Tai­gi, ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­im­ti 3 straips­nį, su­re­da­guo­tą pa­gal ko­mi­te­to nuo­mo­nę? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 4 straips­nio yra taip pat L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mas. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Tie­siog į pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų ko­e­fi­cien­tus įtrau­kia­mas ge­ne­ro­las (ad­mi­ro­las) ir ta­da kei­čia­mi kai ku­rie ki­ti ko­e­fi­cien­tai. Šiam pa­siū­ly­mui ko­mi­te­tas pri­ta­rė vien­bal­siai.

PIRMININKĖ. Ge­rai, dė­kui. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu svars­ty­ti? Ačiū. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti to­kiai re­dak­ci­jai? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­kui, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 5 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ar ga­li­me pri­tar­ti ir pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mui, apie jį bu­vo kal­bė­ta pra­džio­je pri­sta­ty­mo? Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai. Gal­būt ga­li­me tie­siog bal­suo­ti, nes, at­ro­do, nė­ra jo­kio nuo­mo­nių iš­si­sky­ri­mo? Taip. Bal­suo­ki­me dėl pro­jek­to Nr. XIVP-2319. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 118: už – 118, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2319) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.30 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 pakei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1179 28 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2320(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ap­si­spręs­ki­me dėl ly­di­mo­jo. Tai yra pro­jek­tas Nr. XIVP-2320. Čia taip pat yra pri­ėmi­mo sta­di­ja. Dėl 1 straips­nio yra gau­tas vie­nas L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mas. Vėl kvie­čiu jį į tri­bū­ną. Dar teks tru­pu­tį pa­dir­bė­ti. Dėl 1 straips­nio yra gau­ta vie­na L. Kas­čiū­no pa­tai­sa. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Mie­la Sei­mo Pir­mi­nin­ke, vis­kas ir­gi su­si­ję su ko­e­fi­cien­tais ge­ne­ro­lo (ad­mi­ro­lo) ir ta­da kei­čia­si vi­si ki­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ga­li­me. Pra­šom, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Pri­tar­ta vi­sų ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Taip, ga­li­me. Vi­sam 1 strai­ps­niui pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio yra taip pat gau­ta L. Kas­čiū­no pa­tai­sa. Pra­šau.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Vėl­gi su­si­ju­si su tais pa­čiais ko­e­fi­cien­tais ir len­te­lės pa­pil­dymais.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me svars­ty­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Pra­šom, ko­mi­te­to iš­va­da.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Pri­tar­ti iš da­lies. Bu­vo šio­kių to­kių ko­rek­ci­jų, bet pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ar jūs pri­ta­ria­te ko­mi­te­to iš­va­dai?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tik­rai taip.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­niui, kaip jį su­re­da­ga­vo ko­mi­te­tas? Dė­kui, pri­tar­ta. Vis­kas. Ga­li­me pa­tik­rin­ti, ar yra už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų. Nė­ra. Tai­gi bal­suo­ki­me dėl ly­di­mo­jo 1-13.2 klau­si­mo, pro­jek­to Nr. XIVP-2320.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 121: už – 121, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Tai­gi įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2320) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.32 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 1891, 190, 192, 195, 196, 197, 199, 1991, 1992, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 2241, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 2671, 277, 281 straips­nių ir XXIX sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo, Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2532, 2562, 2601, 2661, 2672, 2673, 2764, 2821 straips­niais ir Ko­dek­so 186, 298 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4856(3)ES (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-14.1 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-4856.

Po­sė­džiui to­liau pir­mi­nin­kaus J. Raz­ma.

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF). Prieš pa­kvies­da­mas į tri­bū­ną Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę I. Ha­a­se, aš trum­pai pa­aiš­kin­siu ap­lin­ky­bes, pats pri­pa­žin­da­mas pa­da­ry­tą klai­dą, kai bu­vo pa­im­ta per­trau­ka iš kar­to po bal­sa­vi­mo dėl mū­sų ko­le­gos A. Pet­ro­šiaus pa­siū­ly­mo, jam Sei­me bu­vo pri­tar­ta. Tie­siog Sta­tu­tas to­kiu mo­men­tu per­trau­kos pa­im­ti ne­lei­džia. Ji ga­li bū­ti pa­im­ta tik ta­da, kai ap­si­spren­džia­ma dėl vi­sų pro­jek­to straips­nių, o mes tuo­met net dėl 1 straips­nio ne­bu­vo­me bai­gę ap­si­spręs­ti. To­dėl pri­pa­ži­nę klai­dą mes grįž­tu­me šian­dien į tą mo­men­tą, kai klai­da bu­vo pa­da­ry­ta. Tai yra į mo­men­tą, kai bu­vo bal­suo­ta dėl A. Pet­ro­šiaus pa­siū­ly­mo, ir to­liau tęs­tu­me pro­jek­to pri­ėmi­mą.

Kvie­čiu į tri­bū­ną I. Ha­a­se. Da­bar po ma­no jau mi­nė­to ap­si­spren­di­mo dėl pa­siū­ly­mo rei­kia ap­si­spręs­ti dėl 1 straips­nio. Dėl 1 straips­nio dėl mo­ty­vų ne­ma­tau no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me 1 straips­niui. Taip, bal­suo­ja­me dėl 1 straips­nio, dėl jo yra A. Pet­ro­šiaus pa­siū­ly­mas.

Bal­sa­vo 113: už – 76, prieš – 18, su­si­lai­kė 19. Pri­tar­ta 1 straips­niui.

2, 3, 4 ir kiek čia da­bar yra tų straips­nių, dėl jų nė­ra jo­kių pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų, tuoj pa­žiū­rė­sime. (Bal­sai sa­lė­je) Iki 54 straips­nio im­ti­nai nė­ra jo­kių pa­siū­ly­mų. Nie­kas ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti dėl minėtų at­ski­rų šio pro­jek­to straips­nių? Ne­ma­tau. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me. (Bal­sai sa­lė­je) Bet nie­kas ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti dėl at­ski­rų straips­nių, ar yra? (Bal­sai sa­lė­je) Dėl kiek­vie­no straips­nio? Vis dėl­to kas rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti, gal ga­lė­tu­mė­te nu­ro­dy­ti, dėl ku­rio straips­nio rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Dėl vi­sų? (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šy­čiau pri­ei­ti prie mik­ro­fo­no sa­lė­je ir pa­sa­ky­ti tiks­liai, o ne taip ne­mo­ty­vuo­tai. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom, K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Pir­mi­nin­ke, mes ten juo­ka­vo­me, kad jūs at­ei­si­te, pra­dė­si­te pir­mi­nin­kau­ti ir pra­si­dės cha­o­sas, taip iš tik­rų­jų ir nu­ti­ko. Jei­gu jūs gir­di­te, kad ko­le­gos sa­lė­je pra­šo bal­suo­ti iš ei­lės, nuo 1 straips­nio, 2, 3, 4 ir taip to­liau, tai jūs ir klau­sy­ki­te, ką sa­ko ko­le­gos.

PIRMININKAS. Jūs pui­kiai ži­no­te, kad to­kius da­ly­kus rei­kia pa­sa­ky­ti pri­ėjus prie mik­ro­fo­no, o ne esant iš­jung­tiems mik­ro­fo­nams. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me ta­da dėl vi­sų straips­nių iš ei­lės. Bal­suo­si­me grei­tuo­ju bū­du. 2 straips­nis. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, tu­rė­si­me 53 bal­sa­vi­mus.

Bal­sa­vo 72: už – 69, prieš – 2, su­si­lai­kė 1. Pa­ste­bė­siu, kad bal­suo­jant dėl at­ski­rų straips­nių 71 da­ly­vau­jan­čio ne­rei­kia.

E. Gent­vi­las dėl ve­di­mo tvar­kos.

E. GENTVILAS (LSF). Ko­le­ga K. Ma­žei­ka tu­rė­jo tei­sę pa­pra­šy­ti sa­vo var­du taip bal­suo­ti, aš ne­pri­eš­ta­rau­ju, ta­čiau aš frak­ci­jos var­du siū­lau dėl tų straips­nių, dėl ku­rių nė­ra pa­siū­ly­mų, jei­gu yra pri­ta­ri­mas ben­dru su­ta­ri­mu, ne­bal­suo­ti kad ir su­trum­pin­tu re­ži­mu.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, vis dėl­to Sta­tu­tas sa­ko, jei­gu yra pra­šan­čių bal­suo­ti dėl at­ski­rų straips­nių, ta­da mes tu­ri­me pa­gal Sta­tu­tą tą ir da­ry­ti. Jūs ne­ga­li­te čia per­sver­ti vi­sos sa­vo ga­lin­gos frak­ci­jos svo­riu ši­to pra­šy­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me dėl 3 straips­nio.

Bal­sa­vo 73: už – 72, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Pri­tar­ta.

4 straips­nis. Bal­sa­vo 71: už – 71, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. 4 straips­niui pri­tar­ta.

5 straips­nis. Bal­sa­vo 70: už – 70, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Pri­tar­ta.

To­liau 6 straips­nis. Bal­sa­vo 72: už – 72, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Pri­tar­ta.

7 straips­nis. Už – 68, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Pri­tar­ta.

8 straips­nis. J. Sa­ba­taus­kas dėl ve­di­mo tvar­kos.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). La­bai ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Skelb­da­mas straips­nį, už ku­rį bal­suo­ja­me, pa­sa­ky­ki­te bent straips­nio pa­va­di­ni­mą. La­bai pra­šom.

PIRMININKAS. Man at­ro­do, kad vi­si tu­ri­te ga­li­my­bių sek­ti mo­ni­to­riuo­se.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Aš tai ma­tau, bet ne vi­si tai su­pran­ta. Ačiū.

PIRMININKAS. Vi­si tu­ri­te tech­ni­nes ga­li­my­bes ma­ty­ti mo­ni­to­riu­je. Tai kam mes per­ka­me tuos mo­ni­to­rius, jei­gu jais ne­mo­ka­me nau­do­tis. (Juo­kas sa­lė­je)

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ko­le­gos, jei­gu jums ma­lo­nu juok­tis iš ma­nęs, juo­ki­tės. Bet jei­gu no­ri­te pri­im­ti įsta­ty­mą, da­ry­ki­te, kaip aš pra­šau.

PIRMININKAS. Ge­rai, čia dar il­giau už­gai­ši­me aiš­kin­da­mie­si. Ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti tuos pa­va­di­ni­mus.

To­liau 9 straips­nis – 184 straips­nio pa­kei­ti­mas. Tie­sa, ne­pa­skel­biau re­zul­ta­tų, bet jų ma­no mo­ni­to­rius ne­ro­do. Už – 68. 9 straips­nis – 184 straips­nio pa­kei­ti­mas.

Už – 71, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

10 straips­nis – 186 straips­nio pri­pa­ži­ni­mas ne­te­ku­siu ga­lios.

Prieš tai dėl ve­di­mo tvar­kos – prem­je­rė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas Ju­liau, ar tik­rai jūs gal­vo­ja­te, kad da­bar sa­lė­je ži­no, už ką bal­suo­ja, kai pa­sa­ko­mas pa­va­di­ni­mas straips­nio, ku­ris yra ki­to straips­nio, tu­rinčio nu­me­rį, pa­kei­ti­mas? Ar čia tik­rai rei­kia tam gaiš­ti lai­ką?

PIRMININKAS. J. Sa­ba­taus­kas dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma prem­je­re, už klau­si­mą. Iš tie­sų, kai pa­sa­ko­mas tik nu­me­ris, tik­rai ne vi­si ko­le­gos nu­si­ma­no apie Bau­džia­mą­jį ko­dek­są. Bū­tų ge­rai, kad bū­tų pa­sa­ky­tas pa­va­di­ni­mas – va­gys­tė, tur­to iš­švais­ty­mas ir pa­na­šiai, ta­da bū­tų tik­rai aiš­kiau. Aš tai ži­nau, bet ne vi­si tai ži­no.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, tik­rai Sta­tu­tas ne­nu­ma­to ga­li­my­bės, kad po­sė­džio pir­mi­nin­kas bal­suo­jant dar ir per­skai­ty­tų straips­nio teks­tą.

Da­bar A. Ma­tu­las pir­mas.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ar jums ne gė­da? Ko­le­ga Ma­žei­ka, ar jums ne gė­da ši­taip elg­tis par­la­men­te? Žmo­nės, ku­rie ste­bi, iš mū­sų ty­čio­ja­si. Ne­gi ne­at­si­ran­da iš opo­zi­ci­jos nė vie­no žmo­gaus, ku­ris pa­pro­tin­tų ši­tą žmo­gų. Bet ka­dan­gi, at­ro­do, tai ne­įvyks ir jūs su­vo­ki­mo, kur jūs es­ate, ne­tu­ri­te, tai kol kas sa­vo var­du, bet pra­šy­siu frak­ci­jos, kad po pie­tų dėl vi­sų pa­tei­ki­mų, kur yra jū­sų pa­var­dė, kad su­tau­py­tu­me lai­ko, nes da­bar mes jo pra­ra­si­me, da­ry­tu­me per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Dar kar­tą K. Ma­žei­ka dėl ve­di­mo tvar­kos.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tik­rai man ne gė­da, ko­le­ga, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke. Kad jūs ro­do­te pirš­tu prie smil­ki­nio, tai jums, kaip Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui, ma­nau, rei­kė­tų ir­gi pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tos įstai­go­je dėl sa­vo psi­chi­nės svei­ka­tos, jei­gu jūs čia taip…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos!

K. MAŽEIKA (DFVL). Aš no­rė­jau pa­ro­dy­ti tą ges­tą ir at­si­im­ti sa­vo pa­siū­ly­mą, nes ma­tau, kad tiems ko­le­goms so­cial­de­mok­ra­tams ta­po aiš­kiau, ir opo­zi­ci­ja pa­ma­tė, kas kaip bal­suo­ja. Da­bar es­mi­nis da­ly­kas įvy­ko. Dėl ki­tų, kur nė­ra pa­siū­ly­mų, ką tei­kiau, pra­šau, at­si­i­mu sa­vo pa­siū­ly­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ir A. Ši­rins­kie­nė dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Ma­nau, kad tam kon­ser­va­to­rių ko­le­gai, ku­ris čia su­kio­ja pirš­tus prie smil­ki­nio ir dis­kri­mi­nuo­ja žmo­nes, tu­rin­čius tam tik­ras ne­ga­lias, tu­rė­tų bū­ti gė­da, ypač kaip Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui ir ypač kaip žmo­gui, drįs­tan­čiam Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je dar pas­kui ir ki­tus teis­ti.

Grįž­tant prie rei­ka­lo es­mės, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, si­tu­a­ci­ja yra to­kia, kad da­lis straips­nių tik­rai ne­ke­lia kon­tro­ver­si­jų, ten kuo­liu­kų iš­ėmi­mas ir sank­ci­jų pa­nai­ki­ni­mas. Tai dėl to mes tu­ri­me la­bai grei­tą bal­sa­vi­mą ir pra­šo­me, kad jūs pa­sa­ky­tu­mė­te straips­nio pa­va­di­ni­mą. Tai pa­dė­tų tik­rai leng­viau ap­si­spręs­ti.

PIRMININKAS. Taip, bet, kaip su­pran­tu, vis dėl­to mes at­si­sa­ko­me to­les­nio bal­sa­vi­mo pa­gal kiek­vie­ną straips­nį, kai ini­cia­to­riai at­si­ė­mė tą pa­siū­ly­mą. Da­bar bal­suo­si­me dėl vi­so straips­nių blo­ko nuo 11 iki 54 im­ti­nai, nes, ma­tyt, čia ben­dru su­ta­ri­mu jų ne­pri­im­si­me. Už vi­są šių straips­nių vi­su­mą.

Bal­sa­vo 73: už – 73, šiems straips­niams pri­tar­ta.

Da­bar 55 straips­nis ir mes čia tu­ri­me šio­kią to­kią pro­ble­mą dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė tur­būt pa­ko­men­tuos tą si­tu­a­ci­ją.

I. HAASE (TS-LKDF). Ka­dan­gi įsi­ga­lio­ji­mo da­ta yra nu­ro­dy­ta ge­gu­žės 1 die­na, sa­vai­me aiš­ku, kad ne­įma­no­ma bus įsi­ga­lio­ti tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, to­dėl ją reik­tų ko­re­guo­ti. At­si­žvelg­da­ma į tai, pra­šau ger­bia­mą Sei­mą per­trau­kos dėl vi­sų straips­nių pri­ėmi­mo ir vi­so pa­ke­to, kad ga­li­ma bū­tų at­lik­ti tą įsi­ga­lio­ji­mo da­tos su­de­ri­ni­mą.

PIRMININKAS. Tik aš tu­rė­čiau pa­si­tiks­lin­ti, tur­būt mes jū­sų pra­šy­mą dėl per­trau­kos ga­lė­si­me re­a­li­zuo­ti, jei­gu bal­suo­si­me ir pri­tar­si­me šiam straips­niui. Da­bar dar tru­pu­tė­lį per ank­sti. Nors ir pa­mi­nė­ta tam tik­ra pro­ble­ma dėl įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, da­bar esan­čios, bet mes ne­tu­ri­me ki­tos iš­ei­ties, tie­siog tu­ri­me bal­suo­ti už 55 straips­nį, kaip jis su­ra­šy­tas.

Bal­sa­vo 70: už – 70, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Da­bar aš gal pir­mi­nin­kės pra­šy­siu pa­kar­to­ti tą pra­šy­mą dėl per­trau­kos, ko­kiu straips­niu re­mia­tės, ir ta­da ap­si­sprę­si­me.

I. HAASE (TS-LKDF). Taip, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, tai Sta­tu­to 158 straips­nio, ku­ris reg­la­men­tuo­ja per­trau­ką įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo me­tu, 1 da­li­mi, ku­ri skam­ba: pra­ne­šė­jo rei­ka­la­vi­mu, jei­gu jis ma­no, kad pri­im­tiems pa­siū­ly­mams su­de­rin­ti rei­kia dar vie­no pa­grin­di­nio ko­mi­te­to po­sė­džio, po bal­sa­vi­mo dėl vi­sų straips­nių ga­li bū­ti pa­da­ry­ta pri­ėmi­mo per­trau­ka, bet ne il­ges­nė kaip iki ar­ti­miau­sio Sei­mo po­sė­džio die­nos. At­si­žvel­giant į tai, kaip aš ir mi­nė­jau, kad pas­ku­ti­nia­me 55 straips­ny­je nu­ro­dy­ta įsi­ga­lio­ji­mo da­ta yra per anks­ti, bū­ti­na su­de­rin­ti ne tik šio įsta­ty­mo pro­jek­to įsi­ga­lio­ji­mo da­tas, bet ir vi­sų ki­tų ly­di­mų­jų pro­jek­tų. To­dėl ir pra­šau per­trau­kos.

PIRMININKAS. Taip, yra pa­pra­šy­ta per­trau­kos. J. Sa­ba­taus­kas no­ri tuo klau­si­mu pa­si­sa­ky­ti. Pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Aš da­bar tik­rai ne­su­pran­tu, ką jūs čia pa­da­rė­te. Pir­miau­sia nu­bal­sa­vo­te už straips­nio pri­ėmi­mą su ge­gu­žės 1 die­na, da­bar ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė vėl pra­šo su­de­rin­ti. Su kuo? Da­tą rei­kia keis­ti, o ne su­de­rin­ti. Na, da­ro­te vėl liap­su­są ant liap­su­sų. Ne­rei­kė­jo bal­suo­ti už įsi­ga­lio­ji­mo da­tą. Mes jau pri­ėmė­me tą straips­nį, vis­kas. Ką tik nu­bal­suo­ta. Ką jūs čia kei­si­te?

PIRMININKAS. Po grį­ži­mo ko­mi­te­te…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Vis­kas. Ati­duo­ki­te Pre­zi­den­tui. Jis tu­ri vie­ną ry­to­jaus die­ną pa­si­ra­šy­ti.

PIRMININKAS. A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, šis straips­nis, ku­riuo da­bar re­mian­tis pra­šo­ma per­trau­kos, yra su­de­rin­ti straips­nius tar­pu­sa­vy­je. Tai prie ko jūs tą da­tą de­rin­si­te? Prie straips­nio, ku­ris va­di­na­mas „ka­len­do­rius“? Na, grei­čiau­siai taip ne­bus. Gal jūs vadovaukitės 261-u, ku­ris lei­džia, at­ro­do, pir­mi­nin­kui siū­ly­ti spren­di­mus dėl ne­nu­ma­ty­tų si­tu­a­ci­jų. Tie­siog pa­pra­šy­ki­me ko­mi­te­to pa­tai­sy­ti tą da­tą. Da­bar ly­gio­je vie­to­je…

PIRMININKAS. Jei jūs lei­si­te man va­do­vau­tis Sta­tu­to 261 straips­niu, tai mes, pa­ste­bė­ję, kad Pre­zi­den­tui pa­si­ra­šy­ti yra ma­žai lai­ko, ga­li­me grįž­ti dar kar­tą prie šio straips­nio 1 da­lies. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me.“) Pa­žei­di­mo ne­bus, nes Sta­tu­to 261 straips­nis, ypač pa­ta­rus ko­le­gei A. Ši­rins­kie­nei, tik­rai čia ga­li bū­ti pri­tai­ky­tas. Ar bū­tų ben­dras su­ta­ri­mas, va­do­vau­jan­tis 261 straips­niu, grįž­ti dar kar­tą prie 55 straips­nio, lai­ky­ti mū­sų bal­sa­vi­mą, taip sa­kant, dėl to straips­nio pri­ėmi­mo ne­įvy­ku­siu ir pa­si­tar­ti, ką da­ro­me dėl da­tos? Pri­ta­ria vi­si? Ge­rai. Tuo­met grįž­ta­me prie šio straips­nio 1 da­lies. Klau­siu pir­mi­nin­kės, ko­kią da­tą jūs pa­siū­ly­tu­mė­te? (Bal­sas sa­lė­je) Ži­nau, kad yra įre­gist­ruo­tas pa­siū­ly­mas, bet jis čia nie­ko ne­ga­li lem­ti, nes ne­iš­lai­ky­tų tų sta­tu­ti­nių ter­mi­nų, tie­siog žo­džiu pa­sa­ky­ki­te.

I. HAASE (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, siū­ly­čiau da­tą – bir­že­lio 1 die­ną.

PIRMININKAS. Yra pa­siū­ly­ta įsi­ga­lio­ji­mo da­ta – bir­že­lio 1 die­na. Ar bū­tų ko­kių nors pa­­sta­bų? (Bal­sai sa­lė­je) Ko­mi­te­tas po­sė­dy­je vis tik ap­svars­tė tą mo­men­tą ir pri­ta­rė, nors ir abe­jo­ti­nu pa­grin­du. Siū­lau bal­suo­ti, kad bū­tų…

Ko­le­gė A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Pir­mi­nin­ke, jūs pats ry­te sa­kė­te, kad vi­so ko­mi­te­to po­sė­džio re­zul­ta­tus anu­liuo­ja­te. Jau Se­niū­nų su­ei­go­je bu­vo pri­pa­žin­ta, kad yra pa­žei­di­mas. Ko­mi­te­to vi­sas va­ka­rykš­tis spren­di­mas vi­sos ap­im­ties… pa­sa­kė­te, kad pa­žeis­tas Sta­tu­tas. Jei įsi­ga­lio­ji­mo da­ta yra bir­že­lio 1 die­na, tai gal tik­rai da­ry­ki­me per­trau­ką, ko­mi­te­tas ap­svars­tys ir ki­tą sa­vai­tę tvar­kin­gai pri­im­si­me? Vėl už­si­ve­lia­me.

PIRMININKAS. Ga­li­ma da­ry­ti ir taip, kaip jūs sa­ko­te, bet vėl dėl per­trau­kos ėmi­mo čia iš­kils niu­an­sų. Jei­gu jau aš va­do­vau­juo­si 261 straips­niu, už­bai­ki­me rei­ka­lą iki ga­lo. Ko­mi­te­to spren­di­mas, kaip mi­nė­jau, čia nie­ko ne­le­mia. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė da­bar pa­siū­lė da­tą. Mes spren­džia­me tą pro­ble­mą da­bar pa­gal ma­no pa­siū­ly­tą va­rian­tą, va­do­vau­da­mie­si 261 straips­niu.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS. Ga­li­me iš vi­so iš­brauk­ti da­tą ir įsta­ty­mas ga­lio­tų nuo Pre­zi­den­to pa­si­ra­šy­mo die­nos.

PIRMININKAS. Gal­būt ga­li­ma ir taip, bet ko­rek­tiš­kiau yra vis dėl­to da­tą nu­ma­ty­ti. Dėl iš­ly­gų vis­kas yra pa­sa­ky­ta šia­me straips­ny­je.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – V. Mi­ta­las. Pra­šau.

V. MITALAS (LF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ieš­ko­da­mi su­ta­ri­mo, kad ir opo­zi­ci­ja, ir po­zi­ci­ja tik­rai su­tik­tų, kaip mes šių įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tą pri­ima­me, gal­būt mes ga­li­me pa­pra­šy­ti per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, jei opo­zi­ci­ja su­tik­tų. Per per­trau­ką su­si­rink­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, ap­svars­ty­tų tą da­tos klau­si­mą. Tuo­met mes ga­lė­tu­me pri­im­ti su Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to spren­di­mu šio pa­siū­ly­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­tą dar šios die­nos va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je. (Bal­sai sa­lė­je) Jei ga­lė­tų, jei su­tik­tų. Jei ne, tuo­met, na­tū­ra­lu, ieš­ko­si­me ki­tų bū­dų.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Vy­tau­tai, ma­nau, kad opo­zi­ci­ja čia la­bai ne­pri­eš­ta­rau­ja dėl tos bir­že­lio 1 die­nos.

Pra­šau. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ačiū ger­bia­mam Vy­tau­tui. Jis iš tik­rų­jų pa­siū­lė tą la­bai rei­ka­lin­gą pla­ce­bą nu­ra­min­ti aist­roms. Ko­mi­te­tas ga­lė­tų su­si­rink­ti per pie­tų per­trau­ką ir pri­im­ti spren­di­mą dėl da­tos. Dėl to ga­li­me da­ry­ti per­trau­ką. Ačiū.

PIRMININKAS. Jūs ma­no­te, kad čia dar rei­kia šiek tiek ko­mi­te­te tą si­tu­a­ci­ją ap­tar­ti, nors, man at­ro­do, čia pa­pras­tas da­ly­kas. Jei mes fik­suo­ja­me kaip ne­stan­dar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, yra pa­siū­ly­ta ra­cio­na­li da­ta, ko­mi­te­tas, nors ir ne­tei­sė­tu spren­di­mu, vis tiek yra ap­ta­ręs tą si­tu­a­ci­ją ir tai da­tai pri­ta­ręs, aš tik­rai siū­lau vis dėl­to spręs­ti da­bar. Aš re­miuo­si 261 straips­niu ir ta­da siū­lau spręs­ti da­bar. Bal­suo­ja­me dėl 1 da­lies – dėl pa­siū­ly­tos bir­že­lio 1 die­nos da­tos.

Dar A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Pir­mi­nin­ke, jūs sa­vęs pa­si­klau­sy­ki­te iš ša­lies. Jūs ką tik pa­sa­kė­te, kad ko­mi­te­tas ne­tei­sė­tu spren­di­mu yra ap­ta­ręs, ir da­bar, ne­tei­sė­tu spren­di­mu ap­ta­rus, Sei­mas bal­suo­ja ir pri­ima įsta­ty­mą. Kas pa­si­keis, jei­gu per pie­tų per­trau­ką su­si­rinks ko­mi­te­tas? Juo la­biau kad opo­zi­ci­ja, ži­no­te gi, ga­li su­rink­ti pa­ra­šus ir pra­šy­ti stab­dy­ti pa­si­ra­šy­mą. Ar jūs lai­ko tu­rė­si­te?

PIRMININKAS. Jei­gu jūs jau čia kaip opo­zi­ci­ja tik­rai pra­šo­te tos per­trau­kos, tai ta­da aš vėl… Ka­dan­gi da­bar dir­ba­me pa­gal Sta­tu­to 261 straips­nį, aš pa­siū­lau štai to­kį va­rian­tą: kad bū­tų ne­il­ga per­trau­ka, kad Sei­mas su­teik­tų tei­sę per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą ko­mi­te­tui su­si­rink­ti, nes vis tiek Sei­mo na­riai ir ko­mi­te­to na­riai ne­la­bai bū­na to­je Vy­riau­sy­bės va­lan­do­je, ir pa­si­bai­gus Vy­riau­sy­bės va­lan­dai mes pa­baig­tu­me svars­ty­ti šį pro­jek­tą. Siū­lau bal­suo­ti dėl to­kio va­rian­to.

Bal­sa­vo 89: už – 85, prieš – 2, su­si­lai­kė 2. Kaip mi­nė­jau, čia bu­vo toks kom­plek­si­nis pa­siū­ly­mas, tai yra per­trau­ka, lei­džian­ti ko­mi­te­tui dirb­ti per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą, ir su­ta­ri­mas, kad pra­tę­sia­me šio klau­si­mo pri­ėmi­mą po Vy­riau­sy­bės va­lan­dos, ati­tin­ka­mai pra­tęs­da­mi po­sė­džio lai­ką gal­būt ko­kio­mis 20 mi­nu­čių.

I. HAASE (TS-LKDF). La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Da­bar tę­sia­me mū­sų dar­bą.

Dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mas. Taip, aš gir­džiu prem­je­rės pa­sta­bą. Pa­na­šu, kad teks da­ry­ti Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį, nes… Nors lai­kas ne­si­bai­gė, bet ge­rai, ap­si­spręs­ki­me, kad bū­tų aiš­ku iš kar­to.

V. Tar­ga­ma­dzė – dėl ve­di­mo tvar­kos.

V. TARGAMADZĖ (DFVL). Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad pus­va­lan­dis ir pus­va­lan­dis ga­lų ga­le yra Vy­riau­sy­bės va­lan­da. Vien tas pa­va­di­ni­mas ką sa­ko? Mes nie­ka­da ne­spė­ja­me pa­klaus­ti. Pra­šom vie­na­reikš­miš­kai vie­nam pa­čiam ne­pri­im­ti spren­di­mų.

PIRMININKAS. Prem­je­rė – dėl ve­di­mo tvar­kos.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad pa­pras­tai vi­si, kas bū­na už­si­ra­šę pa­klaus­ti, pa­klau­sia ir dar daž­nai mes iš­ei­na­me anks­čiau, ne­gu Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis tu­ri pa­si­baig­ti. Ka­dan­gi dis­ku­tuo­ti dėl ban­kų so­li­da­ru­mo mo­kes­čio yra už­si­ra­šę ne­ma­žai žmo­nių, aš sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju, kaip per li­ku­sias ke­lias mi­nu­tes mes ga­li­me ap­svars­ty­ti vi­sus li­ku­sius klau­si­mus ir dar tu­rė­ti Vy­riau­sy­bės va­lan­dą.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ne, ne. Drįs­tu prieš­ta­rau­ti. Prem­je­re, tik­rai pus­va­lan­dis reiš­kia sig­na­lą, kad ga­lės pa­klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai, ypač ži­nant kai ku­rių mi­nist­rų at­sa­ky­mo lai­kus. Iš tik­rų­jų pa­si­žiū­rė­ki­te, kiek yra už­si­re­gist­ra­vu­sių Sei­mo na­rių pa­klaus­ti, tai ka­žin ar per tą va­lan­dą su­spė­si­me. Tik­rai siū­lau ne­kai­ta­lio­ti ir ga­lų ga­le, pir­mi­nin­ke, tik­rai ne­pri­im­ki­te vien sa­vo nuo­žiū­ra spren­di­mų.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me, ar Vy­riau­sy­bės va­lan­da trun­ka tik pus­va­lan­dį ir klau­sia opo­zi­ci­jos at­sto­vai. Da­bar vi­sos frak­ci­jos ir Miš­ri gru­pė, kaip ži­no­me, yra opo­zi­ci­nės. Tai bal­suo­ja­me už ši­tą pa­siū­ly­mą, kad bū­tų tik pus­va­lan­dis.

Bal­sa­vo 108: už – 60, prieš – 41, su­si­lai­kė 7. Tai­gi Vy­riau­sy­bės va­lan­da su­trum­pė­ja iki pus­va­lan­džio.

 

12.00 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 44 straips­nio pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2361(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ei­lės tvar­ka dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mas – Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sų pro­jek­tas Nr. XIVP-2361(2), jį pa­tei­kė O. Lei­pu­tė. Pri­ėmi­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Vie­nas straips­nis. Bal­suo­ja­me dėl 1 straips­nio. At­krei­piu dė­me­sį, kad pri­imant Sta­tu­tą rei­kia 71 bal­so už.

Bal­sa­vo 75: už – 53, prieš – 5, su­si­lai­kė 17. Ne­pri­tar­ta 1 straips­niui. Tai­gi, Sta­tu­to pa­tai­sos ne­pri­im­tos.

 

12.01 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 60 ir 66 straips­nių pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2224(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas Sta­tu­to pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. Sei­mo sta­tu­to 60 ir 66 straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2224(2), jį tei­kia A. Ne­kro­šius. Pri­ėmi­mas. Čia yra du straips­niai. Pir­miau­sia bal­suo­ja­me dėl 1 straips­nio.

Bal­sa­vo 102: už – 100, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Pri­tar­ta 1 straips­niui. Ir 2 straips­nis.

Bal­sa­vo 101: už – 101. Pri­im­tas ir 2 straips­nis.

Da­bar dėl vi­so Sta­tu­to pro­jek­to, jį su­da­ro du straips­niai.

 

Šio sta­tu­to pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 106: už 105, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Sta­tu­tas pri­im­tas. (Gon­gas)

Da­bar dar­bo­tvarkės 1-17 klau­si­mas… (Bal­sai sa­lė­je) Man pri­me­na Sek­re­to­ria­tas, kad vis dėl­to mes tu­ri­me tęs­ti bal­sa­vi­mą. Pra­tę­sia­me bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą, nes yra pro­jek­tų, ku­rie jau bu­vo ap­tar­ti prieš tai.

 

12.03 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pir­ma­lai­kių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio rin­ki­mų vienman­da­tė­je Ra­sei­nių–Kė­dai­nių rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 42 pa­skel­bi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2659(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 1-18 klau­si­mas. Li­ko tik bal­sa­vi­mas. Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl pir­ma­lai­kių Sei­mo na­rio rin­ki­mų Ra­sei­nių–Kė­dai­nių apy­gar­do­je pro­jek­tas Nr. XIVP-2659.

Bal­sa­vo 108: už – 95, prieš – 10, su­si­lai­kė 3. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

12.03 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2448 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Taip pat dar yra Sei­mo Pir­mi­nin­kės pa­teik­ti pro­jek­tai. Pir­mas – At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2448. Dėl Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų die­nos.

Bal­sa­vo 95: už – 90, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu bū­tų ski­ria­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Nu­ma­to­ma svars­ty­mo da­ta – ge­gu­žės 23 die­na. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

12.03 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2587 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas pro­jek­tas to­kiu pa­čiu pa­va­di­ni­mu – pro­jek­tas Nr. XIVP-2587. Dėl Eman­ci­pa­ci­jos die­nos.

Bal­sa­vo 100: už – 78, prieš – 4, su­si­lai­kė 18. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų ne­siū­lo­ma. Svars­ty­mo da­ta taip pat bū­tų siū­lo­ma ge­gu­žės 23 die­na. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

12.04 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2023-05-08 – 2023-05-12) – 2023 m. ge­gu­žės 9 d. (ant­ra­die­nio) ir 11 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas

 

Ir bu­vo pa­teik­ta ki­tos sa­vai­tės dar­bo­tvarkė. Tai for­ma­liai mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

12.04 val.

Lai­ki­no­jo so­li­da­ru­mo įna­šo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2621(2) (svars­ty­mas)

 

Da­bar grįž­ta­me prie pro­jek­tų, ku­rie ne­bu­vo pra­dė­ti svars­ty­ti. Ma­no jau pa­mi­nė­tas dar­bo­tvarkės 1-17 klau­si­mas – Lai­ki­no­jo so­li­da­ru­mo įna­šo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2621(2). Iš­klau­sy­si­me pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją M. Lin­gę.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas va­kar ap­svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam ir ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Už bal­sa­vo 11, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Da­bar tu­rė­tų bū­ti dis­ku­si­ja. Ne­ma­žai už­si­ra­šiu­sių. Gal su­tik­si­me, kad ap­si­ri­bo­tu­me pa­si­sa­kan­čiais frak­ci­jų var­du? Jei­gu ku­ris nors frak­ci­jos at­sto­vas ne­už­si­ra­šė frak­ci­jos var­du, bet nė­ra nie­ko už­si­ra­šiu­sio frak­ci­jos var­du, taip pat lei­si­me pa­si­sa­ky­ti. Tai yra G. Pa­luc­kas. Bū­tų še­ši pa­si­sa­kan­tys. Tin­ka taip? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Fik­suo­ja­me, dis­ku­si­jos lai­kas bū­tų, ti­kė­ki­mės, ne dau­giau kaip pus­va­lan­dis.

Kvie­čiu A. But­ke­vi­čių, pir­mą­jį už­si­ra­šiu­sį. Aš dar at­si­pra­šau pra­ne­šė­jo, dėl bal­sa­vi­mo lai­ko, gir­džiu, yra klau­si­mų. Aš jį pra­tę­siau ne­apib­rėž­tai. Fik­suo­ki­me, kad bal­sa­vi­mo lai­kas yra pra­tę­sia­mas iki to mo­men­to, kol baig­sis ry­ti­nis po­sė­dis. Tai yra po Vy­riau­sy­bės va­lan­dos, kaip mi­nė­jau, mes trum­pam grį­ši­me prie Bau­džia­mo­jo ko­dek­so. Ti­kė­ti­na, kad tai bus maž­daug apie pu­sę dvie­jų. Šį kar­tą per­trau­ka bus trum­pa.

Al­gir­dai, pra­šom.

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris šiuo me­tu pa­teik­tas Sei­mui, vėl pa­ro­do, kad mes ko­vo­ja­me su tam tik­ro­mis pa­sek­mė­mis, bet ne su prie­žas­ti­mis. Ko­dėl da­rau to­kią iš­va­dą? To­dėl, kad jei­gu mes pa­žiū­rė­si­me, ko­kia pas­ta­ruo­ju me­tu bu­vo vyk­do­ma mo­ne­ta­ri­nė po­li­ti­ka eu­ro zo­nos ša­ly­se, ko­kią po­li­ti­ką vyk­dė Eu­ro­pos Cen­tri­nis Ban­kas, nuo ku­rio pri­klau­so ir na­cio­na­li­nių ban­kų mak­ro­eko­no­mi­nės po­li­ti­kos vyk­dy­mas, tai pa­ste­bė­si­me, kad kaž­ko­dėl Šve­di­jos ban­kų, ko­mer­ci­nių ban­kų, pel­nin­gu­mas iš­au­go la­biau­siai, ly­gi­nant su eu­ro zo­nos ša­ly­se esan­čių ki­tų ko­mer­ci­nių ban­kų pel­nin­gu­mu. Tai ro­do, kad per pro­ce­so lai­ko­tar­pį tik­riau­siai ne­bu­vo pri­im­ti tam tik­ri spren­di­mai, ku­rie ga­lė­jo bū­ti anks­čiau, pa­vyz­džiui, di­di­nant in­dė­lių pa­lū­ka­nas ma­tant, kad pi­ni­gų kie­kis, ypač pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu, iš­au­go 3 tr­ln. eu­ro zo­nos ša­ly­se, o to ne­bu­vo il­gą lai­ko­tar­pį. Ma­nau, kad jei­gu tam tik­ros prie­mo­nės bū­tų įves­tos, fik­suo­tų pa­lū­ka­nų tai­ky­mas, ypač tiems na­mų ūkiams, ku­rie yra pa­ė­mę pa­sko­las pir­ma­jam būs­tui įsi­gy­ti, ir jei­gu Lie­tu­vos ban­kas bū­tų ati­džiau kon­tro­lia­vęs, ko­kias pa­ja­mas ko­mer­ci­niai ban­kai gau­na iš tei­kia­mų fi­nan­si­nių pa­slau­gų… Jei­gu įver­tin­si­me fi­nan­si­nių pa­slau­gų įkai­nių dy­džius, tai pa­ma­ty­si­me, kad kai ku­rie dy­džiai tik­rai yra la­bai di­de­li.

Prak­ti­nis gy­ve­ni­mas pa­ro­do tai, kad mes, kaip Sei­mo na­riai, kai su­si­tin­ka­me su vi­suo­me­ne… Net pa­pras­ti žmo­nės pa­tei­kia to­kius pa­vyz­džius, kad pa­da­rius fi­nan­si­nį pa­ve­di­mą ir se­ny­vo am­žiaus žmo­gui pa­pra­šius, kad ko­mer­ci­nis ban­kas pa­da­ry­tų iš­ra­šą, vien už iš­ra­šo pa­da­ry­mą dar rei­kia su­si­mo­kė­ti 5 eu­rus. Va­di­na­si, tiek ko­mer­ci­niai ban­kai bied­ni pa­si­da­rė, kad jau bet ko­kio­mis są­ly­go­mis, su­teik­da­mi bet ko­kią fi­nan­si­nę pa­slau­gą, ren­ka pi­ni­gus. Vie­ną da­ly­ką tik­rai rei­kia pri­pa­žin­ti, kad ko­mer­ci­niai ban­kai iš­skir­ti­nai Bal­ti­jos ša­ly­se su­kau­pė di­džiu­lius pel­nus dėl blo­gai vyk­do­mos mo­ne­ta­ri­nės po­li­ti­kos, ar­ba, pa­pras­tai liau­diš­kai pa­sa­kius, blo­gai vyk­do­mos pi­ni­gų po­li­ti­kos ir val­dy­mo.

Man ke­lia di­des­nį su­si­rū­pi­ni­mą, kaip mes gy­ven­si­me to­liau. Eu­ro­pos Cen­tri­nis Ban­kas fak­tiš­kai po 15 me­tų pa­ty­rė nuos­to­lį. Au­di­tuo­tas jų pel­nas yra nu­li­nis, ata­skai­to­je ro­do­ma. Bet rei­kia ver­tin­ti tai, kad jis 1,6 mlrd. eu­rų at­si­kė­lė iš re­zer­vi­nio fon­do ban­ko lik­vi­du­mui už­tik­rin­ti ir fak­tiš­kai tu­rė­jo bū­ti nuos­to­lis, kaip ra­šo­ma fi­nan­si­nė­je au­di­to ata­skai­to­je: Eu­ro­pos Cen­t­ri­nio Ban­ko pa­tik­rin­tos fi­nan­si­nės ata­skai­tos už 2022 me­tus ro­do, kad Eu­ro­pos Cen­tri­nio Ban­ko pel­nas bu­vo ly­gus nu­liui. Nu­lis iš­ėjo, kaip sa­kiau, 1,6 mlrd. pa­nau­do­jus iš re­zer­vų. Taip pat šis re­zul­ta­tas ro­do tai, kad iš fi­nan­si­nės ri­zi­kos re­zer­vo fon­do bu­vo pa­leis­ta 1 mlrd. 627 mln., skir­ti pa­deng­ti per me­tus pa­tir­tiems nuos­to­liams.

Da­bar ke­liau­ki­me į Lie­tu­vos ban­ką. Lie­tu­vos ban­ko pa­teik­to­je in­for­ma­ci­jo­je ma­to­me, kad 18 mlrd. eu­rų yra lai­ko­ma, taip pa­sa­ky­tu­me, ko­mer­ci­nių ban­kų per­tek­li­niam lik­vi­du­mui pa­lai­kyti. Už 18 mlrd. lai­ko­mų pi­ni­gų cen­tri­nia­me ban­ke yra mo­ka­mos 3 % pa­lū­ka­nos. Pa­lū­ka­nos reiš­kia, kad ko­mer­ci­nių ban­kų pel­nin­gu­mas dar to­liau augs. Tai yra vie­nas fak­tas. Bet man ky­la ki­tas klau­si­mas: o kas lau­kia at­ei­ty­je – ki­tais me­tais, dar ki­tais? Įver­ti­nus Eu­ro­pos Cen­tri­nio Ban­ko su­per­ka­mas ob­li­ga­ci­jas, ku­rias pra­dė­jo su­pir­ki­nė­ti 2014 me­tais, 2014 me­tai pa­ro­dė, kad sko­li­ni­mo­si kai­na bu­vo nu­li­nė ar­ba mi­nu­si­nė.

Mie­lie­ji, pa­sa­ky­ki­te, ku­ris iš jū­sų su­tik­tų sko­lin­ti pi­ni­gus, pa­sa­kius, kad grą­žin­si­te man ma­žes­nę pi­ni­gų su­mą? Nes pi­ni­gai ir­gi kai­nuo­ja. Eko­no­mis­tai, ku­rie yra ana­li­ti­kai, tą pui­kiai su­pran­ta ir gal­vo­ja, prie ko­kių mes pa­sek­mių pri­ei­si­me ir su­lauk­si­me. Kon­kre­čiai kal­bant apie tai, ko­kią įta­ką ga­lės tu­rė­ti vie­šų­jų fi­nan­sų po­li­ti­kai Lie­tu­vo­je, 2025 me­tais mū­sų sko­li­ni­mo­si kai­na ge­ro­kai iš­augs. Sko­los prie­žiū­ros iš­lai­dos di­dės. Bet dar di­des­nis smū­gis bus su­duo­tas dėl tam tik­rų pri­im­tų spren­di­mų ir pan­de­mi­niu lai­ko­tar­piu, ir pra­ei­tais, ir už­pra­ei­tais me­tais – di­džiau­sią smū­gį pa­ju­si­me 2026 me­tais, kai tik­rai iš­augs ir sko­los prie­žiū­ros iš­lai­dos, sko­los kai­na di­dės. Taip pat pri­vers ir mus pri­im­ti tam tik­ras fis­ka­li­nes prie­mo­nes, jei no­rė­si­me amor­ti­zuo­ti tam tik­rus fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus tiek dėl so­cia­li­nio, tiek švie­ti­mo, tiek dėl ki­tų mū­sų nu­ma­ty­tų pri­ori­te­tų, ku­riuos tu­rė­si­me fi­nan­suo­ti.

Aiš­ku, bū­tų ga­li­ma il­gai kal­bė­ti apie pi­ni­gų kie­kio įlie­ji­mą į rin­ką, bet čia pa­sa­ky­siu tik tai, kad 2020–2022 me­tais Lie­tu­vos įmo­nės, pa­ly­gin­ti su ki­tų eu­ro zo­nos ša­lių, vals­ty­bių su­kaup­tais in­dė­liais ban­kuo­se, bu­vo­ ly­de­rės. Taip pat ir fi­zi­nių as­me­nų in­dė­liai Lie­tu­vo­je ir­gi san­ty­ki­nai bu­vo pa­tys di­džiau­si, ly­gi­nant su Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kiu. Tai ro­do, kad tai įta­kos tu­rė­jo ir spar­čiau­siam in­flia­ci­jos au­gi­mui Bal­ti­jos ša­ly­se, vyk­dant to­kią mo­ne­ta­ri­nę po­li­ti­ką. (Ma­tau, lai­kas bai­gė­si.) Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Dė­kui. To­liau – M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Leis­ki­te pra­dė­ti ne nuo ban­kų, bet nuo res­to­ra­nų, juo­lab kad ir pie­tų me­tas čia pat. Trum­pai pa­pa­sa­ko­siu gy­ve­ni­miš­ką nu­ti­ki­mą. Var­dai yra pa­keis­ti, bet, kaip sa­ko­ma, re­dak­ci­jai ži­no­mi. Res­to­ra­ne so­li­dus klien­tas su­lau­kė už­sa­ky­to keps­nio, to­kio, ko­kį pa­pras­tai vi­sa­da už­si­sa­ko ir vi­sa­da su­lau­kia. Kar­tais jis bū­na di­des­nis, kar­tais ma­žes­nis, bet vi­sa­da bū­na. Ta­čiau ne­bai­gus jo val­gy­ti pro at­si­vė­ru­sias res­to­ra­no du­ris pa­da­vė­jai iš ap­lin­ki­nių res­to­ra­nų apy­so­čiam klien­tui pra­dė­jo neš­ti ne­už­sa­ky­tus, ne­pra­šy­tus, ne­ti­kė­tus keps­nius. Vie­nas ser­vi­ruo­ja EURIBORʼo do­va­nė­lę, ki­tas – lik­vi­du­mo staig­me­ną, tre­čia­sis – il­gai bran­din­tą ko­vi­di­nį. Iš­al­ku­siam ir tu­rin­čiam ge­rą ape­ti­tą įveik­ti vie­ną pa­pil­do­mą, na, nor­ma­lu. Tre­čią įma­no­ma, bet ne­re­ko­men­duo­ti­na. Ką da­ry­ti su ket­vir­tu? Ga­li­ma pra­šy­ti su­pa­kuo­ti iš­si­ne­šti, bet ga­li­ma ati­duo­ti la­biau iš­al­ku­siam. Jei gai­la ati­duo­ti vi­są, ga­li­ma bent pa­si­da­lin­ti, juk vi­si tie pa­pil­do­mi lyg iš dan­gaus nu­kri­tę. Da­lin­tis di­de­lio no­ro nė­ra, keps­nius so­li­du­sis res­to­ra­no klien­tas pats mėgs­ta, o va ki­tiems už­teks ir ban­de­lių su la­ši­nu­kais, net dau­giau la­ši­nu­kų ža­da įdė­ti, vie­toj dvie­jų – net tris su pu­se, su są­ly­ga, kad ir to­liau pa­ti­kė­si­te sa­vo pi­ni­gus, ku­rie dar dau­giau stei­kų so­li­džia­jam už­tik­rins. Gal kiek pa­tirš­tin­ta, bet kaž­kur gir­dė­ta, o gir­dė­ta vi­sai ne­se­niai. Die­ną prieš pa­skel­biant vie­no ban­ko ket­vir­čio 215 % iš­au­gu­sias pa­ja­mas iš gry­nų­jų pa­lū­ka­nų klien­tai kvie­čia­mi pa­ti­kė­ti in­dė­lius net už 3,5 % me­ti­nių pa­lū­ka­nų.

Ki­tas ban­kas, pa­ra­gin­tas Lie­tu­vos ban­ko, prieš skelb­da­mas pra­ėju­sių me­tų pel­nus iš­siun­čia klien­tams pra­ne­ši­mą, na, kad at­si­sa­ko su­pla­nuo­tų pa­slau­gų įkai­nių di­di­ni­mo. Eko­no­mi­nės ren­tos at­ve­ju rei­kė­tų nuo­šir­des­nio so­li­da­ru­mo, to­kio, ku­ris at­kur­tų ir pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mą ban­kų sis­te­ma, o ji, anot ap­klau­sų, po il­go lai­ko įgi­jo mi­nu­so žen­klą sek­to­riu­je, ku­riam pa­si­ti­kė­ji­mas reiš­kia ne tik sta­bi­lu­mą, bet ir tuos pa­čius pel­nus. Tik­ra­sis so­li­da­ru­mas yra apie pa­gal­bą, pa­gal­bą sa­vo vals­ty­bei, ku­ri šian­dien tu­ri iš­šū­kių dėl sa­vo ge­o­po­li­ti­nės pa­dė­ties. Ši pa­gal­ba stip­rin­tų tai, kas mums šiuo me­tu svar­biau­sia – na­cio­na­li­nį sau­gu­mą. Bū­tent tai, kas la­biau­siai pri­si­dė­tų prie ša­lies pa­trauk­lu­mo, in­ves­ti­ci­nės ap­lin­kos. Ka­ro grės­mės aki­vaiz­do­je tur­būt nie­kas ne­nu­neigs in­ves­tuo­to­jų at­sar­gių žvilgs­nių į mū­sų re­gio­ną bū­tent dėl sau­gu­mo ir ge­o­po­li­ti­nės pa­dė­ties.

Gre­ta pa­trauk­lu­mo daug kal­ba­ma ir apie kon­ku­ren­cin­gu­mą. Svar­bus mo­men­tas. Įna­šas bū­tų lai­ki­nas ir tai­ko­mas iki 2025 me­tų vi­du­rio. So­li­da­ru­mo įna­šo pro­jek­tas pa­tai­sy­tas, kad at­liep­tų tiek Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos, tiek Eu­ro­pos Cen­tri­nio Ban­ko ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų pa­sta­bas, ku­rios eli­mi­nuo­ja nuo­gąs­ta­vi­mus dėl kon­ku­ren­cin­gu­mo si­tu­a­ci­jos. Nau­joms pa­sko­loms įna­šas ne­bus tai­ko­mas, at­si­sa­ky­ta 400 mln. in­dė­lių kri­te­ri­jaus, įves­ti pa­pil­do­mi sau­gik­liai. Ak­tu­a­lus klau­si­mas, ar ga­li­me at­ski­ru įsta­ty­mu nu­ma­ty­ti fi­nan­sa­vi­mą ki­tiems po­rei­kiams, ne­gu siū­lo ini­cia­to­riai, Vy­riau­sy­bė? At­sa­ky­mas bū­tų trum­pas – de­ja, ne. At­ski­ru įsta­ty­mu nu­ma­to­mas fi­nan­sa­vi­mas tu­ri la­bai aiš­kius ir siau­rus kon­sti­tu­ci­nius rė­mus. Dėl iš­skir­ti­nių ap­lin­ky­bių, ku­rias api­brė­žia Vy­riau­sy­bė, o Vals­ty­bės kon­tro­lė pa­tvir­ti­no ap­lin­ky­bių iš­skir­ti­nu­mo ati­tik­tį, ga­li­ma nau­do­ti tik ypa­tin­gos svar­bos po­rei­kiams, to­kiems, ku­riuos Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas api­brė­žė dar 2020 me­tais by­lo­je leis­da­mas at­ski­ru įsta­ty­mu nu­ma­ty­ti fi­nan­sa­vi­mą na­cio­na­li­nės svar­bos pro­jek­tams, ku­riems ei­na­mų­jų me­tų biu­dže­te nė­ra nu­ma­ty­ta pa­kan­ka­mai lė­šų. Toks kon­kre­tus ob­jek­tas – ka­ri­nis ir ci­vi­li­nis mo­bi­lu­mas ir jo in­fra­struk­tū­ra. Svars­tant įna­šo pro­jek­tą vis nu­skam­bė­da­vo kon­kre­čių įmo­nių pa­va­di­ni­mai, pa­vyz­džiui, „Ther­mo Fis­her“, įmo­nės, su­mo­kė­ju­sios šie­met virš 200 mln. eu­rų pel­no mo­kes­čio, spe­ku­lia­ty­viai klau­siant, ar ir ši įmo­nė ne­taps virš­pel­nių tai­ki­niu. Ne­tap­tų, nes es­mi­nis si­tu­a­ci­jos skir­tu­mas, kad tai ne iš eko­no­mi­nės ren­tos, o už­dirb­ti pel­nai. Ne virš­pel­niai tai­ki­ny­je, o ga­li­my­bės ir to­liau nau­do­tis pel­no mo­kes­čio leng­va­to­mis ter­mo­fi­še­riams. Apie tai ki­ti Vy­riau­sy­bės mo­kes­ti­nės per­tvar­kos siū­ly­mai, lei­sian­tys iš­lai­ky­ti pa­ska­tas, kad Lie­tu­va tap­tų ir to­liau iš­lik­tų pa­trauk­lia aukš­to­sioms tech­no­lo­gi­joms eko­sis­te­ma.

Ir pa­bai­ga. Lai­ki­no­jo so­li­da­ru­mo įna­šo įsta­ty­mas su­konst­ruo­tas taip, kad ne­tu­rė­tų nei­gia­mo po­vei­kio fi­nan­sų sis­te­mos sta­bi­lu­mui ir ne­su­kel­tų nei­gia­mų pa­sek­mių ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mui. O ban­kai nė­ra tik ver­slas. Tai vi­suo­me­nei ir vals­ty­bei ypač svar­bus sek­to­rius, at­lie­kan­tis ir so­cia­li­nę funk­ci­ją, ypač kai dau­gė­ja vals­ty­bė­je tiks­lų, ku­riems įgy­ven­din­ti pa­si­tel­kia­mos kre­di­to ins­ti­tu­ci­jos, pa­vyz­džiui, gry­nų­jų ri­bo­ji­mas, at­ly­gis į są­skai­tas, įvai­rios iš­mo­kos į są­s­kai­tas. Dėl to pri­va­lo­mai au­ga vi­suo­me­nės ir kre­di­to įstai­gų san­ty­kių po­rei­kis, tad ir so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės lū­kes­tis iš sek­to­riaus yra di­des­nis. Apie tai yra lai­ki­no­jo so­li­da­ru­mo įna­šas, ku­rį ir kvies­čiau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. To­liau dis­ku­si­jo­je kal­bės R. Že­mai­tai­tis. Pra­šau.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­ties, ger­bia­mi ko­le­gos, įdo­mus pro­jek­tas. Čia kal­ba­ma apie so­li­da­ru­mo mo­kes­tį ban­kams. Aš tai jį ki­taip pa­va­din­čiau, aš tai jį pa­va­din­čiau – iš tik­rų­jų tai so­li­da­ru­mas uba­gams. Pa­mė­gin­siu pa­aiš­kin­ti ko­dėl. Pa­gal Eu­ros­ta­to duo­me­nis ir pa­gal Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją šiuo me­tu Lie­tu­vo­je iki 30 % gy­ven­to­jų yra pa­ė­mę įvai­raus po­bū­džio pa­sko­lų. Tai yra var­to­ji­mo kre­di­tai, kre­di­tai, li­zin­gai ir ki­ti pa­na­šūs įsi­pa­rei­go­ji­mai.

Ką tai reiš­kia? 30 % žmo­nių šian­die­ną bus pri­vers­ti kom­pen­suo­ti 70 % žmo­nių mo­kes­čius. Kaip jūs tai trak­tuo­ja­te? Aš tai trak­tuo­ju kaip vi­siš­kai nau­ją mo­kes­tį. Kaip jį pa­va­din­ti? Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čiu, au­to­mo­bi­lio mo­kes­čiu, kom­piu­te­rio mo­kes­čiu, vai­ko pi­ni­gų mo­kes­čiu. Ko­dėl? Vie­ni pa­ė­mė būs­to kre­di­tą, ki­ti pa­ė­mė kre­di­tą, kad ga­lė­tų už moks­lą, stu­di­jas su­mo­kė­ti, tre­ti nu­si­pir­ko nau­jes­nę ma­ši­ną, kad pa­keis­tų ir pri­si­dė­tų prie CO2 emi­si­jos ma­ži­ni­mo, o ket­vir­ti gal iš­va­žia­vo pail­sė­ti ir net gy­dy­tis. O štai pui­kuo­liai kon­ser­va­to­riai sa­ko: žiū­rė­ki­te, čia so­li­da­ru­mo mo­kes­tis. Uba­gams jūs tą mo­kes­tį tai­ky­si­te, o ne eli­tui. Ir ko­dėl? To­dėl, kad dėl jū­sų val­džios ne­veik­lu­mo per pas­ku­ti­nius pus­an­trų me­tų ban­kų pel­nai ir iš­ki­lo iki to­kio ly­gio, koks yra šian­die­ną.

Kaž­ko­dėl jūs kal­ba­te, kad tai tu­ri bū­ti ka­riuo­me­nei ski­ria­mi pi­ni­gai. Ką mes ma­to­me šian­die­ną apie pla­nuo­ja­mą NATO ren­gi­nį ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pla­nuo­ja­mus taš­ky­ti pi­ni­gus? Ogi „Li­tex­po“ pa­ro­dų rū­muo­se pir­ki­mai vyks­ta ke­tu­ris kar­tus bran­giau, ne­gu ga­li­ma pirk­ti rin­ko­je. Ir jūs kal­ba­te apie so­li­da­ru­mo mo­kes­tį! Ar jūs kvai­li esa­te, ar jūs idio­tais ki­tus lai­ko­te? Aš tai ne­su­pran­tu jū­sų prem­je­rės ir jū­sų vi­sos Vy­riau­sy­bės.

Ki­tas yra įdo­mus da­ly­kas. Šian­die­ną pa­skelb­ti duo­me­nys, kad Lie­tu­vo­je, pa­ly­gi­nus su pra­ėju­siais me­tais, be­veik 100 tūkst. žmo­nių yra pri­vers­ti gy­ven­ti iš 510 eu­rų gau­na­mų pa­ja­mų. Ką tai reiš­kia? Kad di­džio­ji da­lis tų žmo­nių dir­ba pri­va­čia­me sek­to­riu­je, tai yra ver­sle, tai yra žmo­nės, ku­rie gau­na mi­ni­ma­lias pa­ja­mas, mi­ni­ma­lų­jį mė­ne­si­nį at­ly­gi­ni­mą. Rei­kia pa­žy­mė­ti tai, kad tie žmo­nės, ku­rie šian­die­ną už­dir­ba 510 eu­rų, yra ar­ba ne­įga­lie­ji, ar­ba tu­ri ne­sun­kų ne­įga­lu­mą ir re­a­liai dir­ba pu­se eta­to, 0,75 eta­to.

Ką jūs šian­dien da­ro­te? Jūs šian­die­ną tai­ky­da­mi so­li­da­ru­mo mo­kes­tį pri­ver­si­te įmo­nes ma­žin­ti dar­buo­to­jams pla­nuo­ja­mą at­ly­gi­ni­mo kė­li­mą. Ogi ko­dėl? To­dėl, kad pa­sko­los ir pa­lū­ka­nų nor­ma iš­liks to­kia pa­ti, ko­kia yra da­bar. Jūs man pa­sa­ky­ki­te, ką jūs šian­die­ną pla­nuo­ja­te to­kiais pro­jek­tais pa­siek­ti ir pa­da­ry­ti?

Ki­tas da­ly­kas. Kaž­ko­dėl ne­ma­tau, kad so­li­da­ru­mo mo­kes­tis bū­tų pri­tai­ky­tas „Ig­ni­čiui“, ne­ma­tau, kad so­li­da­ru­mo mo­kes­tis pri­tai­ky­tas ki­toms jū­sų su­kur­toms įmo­nėms, ku­rios už­si­ima oli­go­po­li­niu val­dy­mu. Jūs vėl­gi kaž­ką ban­do­te man pa­aiš­kin­ti, kad jūs tai­ky­si­te so­li­da­ru­mo mo­kes­tį? Ai, tei­sin­gai, pa­mir­šau – gi D. Krei­vio ma­mu­tė gaus di­vi­den­dų iš „Ig­ni­čio“. Tei­sin­gai, pa­mir­šau, ir bu­vęs fi­nan­sų vi­ce­mi­nist­ras G. Nor­kū­nas gaus ka­pei­kų už „Ig­ni­čio“ ak­ci­jas. Tei­sin­gai, so­li­da­ru­mo mo­kes­tis, so­li­da­ri­zuo­ki­mės su uba­gais. Mes, mi­li­jo­nie­riai, gau­na­me di­vi­den­dus, mes iš to už­dir­ba­me, o jūs, varg­šai, to­liau su­mo­kė­ki­te.

Da­bar yra ki­tas da­ly­kas. Tik­rai ne prieš, kad ban­kai bū­tų šiek tiek pa­pur­ty­ti. Bet ką aš skai­tau, yra to­kia kny­ga apie Hit­le­rį. Siū­ly­čiau pa­skai­ty­ti ir pa­si­do­mė­ti jos prie­šis­to­re, kaip bu­vo su­nai­kin­ta vi­sa Vo­kie­ti­jos na­ci­ja ar­ba Vo­kie­ti­jos žmo­nės. Ogi at­si­ti­ko taip, kai Hit­le­ris pir­ma pa­ė­mė švie­suo­lius, vi­si sto­vė­jo nuo­ša­ly­je ir ste­bė­jo, kaip žu­do­mi švie­suo­liai, kul­tū­ros vei­kė­jai, mo­ky­to­jai, pe­da­go­gai ir ki­ti. Po to, kai at­ėjo, pa­ė­mė ku­ni­gus, ki­ta pu­sė vėl to­liau sto­vė­jo. Kai at­ėjo, pa­ė­mė gy­dy­to­jus – dar sto­vė­jo. Ir kai ga­lų ga­le at­ėjo vie­ni­šą ma­mą pa­im­ti su tri­mis vai­kais, kai bu­vo jau vi­sa šei­ma iš­žu­dy­ta, ji pra­dė­jo žval­gy­tis, sa­ko: o kas gi ma­ne gins? Ne­be­bu­vo kam gin­ti, nes po vie­ną iš­smau­gė.

Tai tas so­li­da­ru­mo mo­kes­tis yra pir­mas kąs­nis, ku­rį šian­dien da­ro­te. Kas ga­li bū­ti ga­ran­tuo­tas, kad ki­tais me­tais jūs ne­pri­tai­ky­si­te že­mės ūkio mo­kes­čiui? Kas ga­li bū­ti ga­ran­tuo­tas, kad jūs ne­pri­tai­ky­si­te trans­por­to mo­kes­čiui? Kas ga­li bū­ti ga­ran­tuo­tas, kad jūs svei­ka­tos sek­to­riui ne­pri­tai­ky­si­te, kur jau jū­sų frak­ci­jos na­riai, kon­ser­va­to­riai, siū­lo keis­ti Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 39 straips­nį ir pa­nai­kin­ti prie­mo­kas, nes yra aki­vaiz­du, kad jau šian­dien pat no­ri tuos pi­ni­gus pa­si­im­ti?

Dar vie­nas yra da­ly­kas, ko nie­kaip ne­su­pran­tu, ne­bu­vo pri­tar­ta nei ma­no siū­ly­mui, nei ki­tiems siū­ly­mams. La­bai lo­giš­kas, pa­pras­tas, ele­men­ta­rus siū­ly­mas iš ver­slo. Jei­gu Eu­ro­pos Cen­tri­nis Ban­kas kar­tu su ban­kais di­di­na EURIBORʼą, jei­gu EURIBORʼas yra šian­dien 1 %, tai pel­no mo­kes­tis nuo EURIBORʼo tu­ri bū­ti 10 %. Jei­gu yra nuo 1 % iki 1,5 %, tai yra 15 %. Nuo 1,5 % iki 2 % – 20 %, nuo 2 % iki 2,5 % – 25 %. Ką tai reiš­kia? Mes pri­vers­tu­me ban­kus dirb­ti­nai ne­kel­ti ir ne­su­si­tar­ti dėl EURIBORʼo nor­mos di­di­ni­mo. Jei­gu mums pa­vyk­tų šį da­ly­ką pa­da­ry­ti, to­kiu at­ve­ju mes šian­dien tu­rė­tu­me 3,2–3,7 pro­cen­ti­nę pa­sko­los nor­mą, tai, ką, be ki­ta ko, tu­ri šian­dien Is­pa­ni­ja.

Da­bar sa­ko: kaip su­re­gu­liuo­ti ban­kus? O ką gi da­rė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja su Lie­tu­vos ban­ku? Ogi nie­ko. Jūs pa­si­žiū­rė­ki­te, jei­gu šian­dien žmo­gus, jau­nuo­lis, no­ri pa­si­im­ti kre­di­tą būs­tui įsi­gy­ti, jis, no­rė­da­mas fik­suo­ti pa­lū­ka­nas, šian­dien re­a­liai net šan­sų ne­tu­ri nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis pa­im­ti. Siū­ly­čiau aš jums pa­žiū­rė­ti, ko­kia yra An­gli­jo­je, Ai­ri­jo­je, Olan­di­jo­je ir Da­ni­jo­je me­to­di­ka tai­ko­ma. Mes tai­ko­me ne­fik­suo­tą pa­lū­ka­nų nor­mą. Bet nė vie­na vals­ty­bi­nė ins­ti­tu­cija, nė vie­nas mi­nist­ras, nė vie­nas Vy­riau­sy­bės at­sto­vas ar­ba jo de­le­guo­tas as­muo ne­su­ge­bė­jo su Lie­tu­vos ban­ku su­sės­ti ir pa­si­šne­kė­ti.

Ki­tas yra da­ly­kas, jei­gu vėl taip žiū­rint: ką šis mo­kes­tis da­rys? Ge­rai, mes su­ren­ka­me pi­ni­gų, per­skirs­to­me, pa­da­li­na­me. Bet re­a­liai trūks­ta­mą pi­ni­gų da­lį tu­rės var­to­to­jai su­mo­kė­ti per var­to­ji­mo pa­sko­las, tai yra per mais­to pro­duk­tus, per ki­tus da­ly­kus. Ir vėl­gi šian­dien sė­di­me vi­si leng­viau­siai, tvar­kingiau­siai.

Ir pa­bai­ga. La­biau­siai man pa­ti­ko ma­no ko­le­gos ši­čia anek­do­tas apie res­to­ra­ną ir mais­to iš­si­ne­ši­mą. Ogi ar ne ta pa­ti val­dan­čio­ji dau­gu­ma gruo­džio mė­ne­sį 80 mln. iš­da­li­no sa­vo eli­tui, kad ga­lė­tų ne­mo­ka­mai pa­val­gy­ti „Sub­ma­ri­ne“, jį pa­tys ir pa­kū­rė, ma­tyt, tre­čia­die­nį. (Bal­sai sa­lė­je) Au­gis sa­ko: taip. Ma­tyt, Au­gi, bu­vai.

Ger­bia­mie­ji, jūs man pa­aiš­kin­ki­te. Jūs 80 mln. gruo­džio mė­ne­sį sa­vo eli­tui iš­da­li­na­te, o da­bar uba­gams no­ri­te pri­tai­ky­ti so­li­da­ru­mo mo­kes­tį. Ar jūs su­vo­kia­te, kad šian­dien tie jau­niau­si as­me­nys, ku­rie ir yra pa­ė­mę būs­to kre­di­tus, la­biau­siai ir nu­ken­tės. Rei­kia pri­tar­ti, kad pir­mą pa­sko­lą būs­tui pa­ė­mę žmo­nės, kai šei­mos na­riai įsi­gy­ja sau būs­tą gy­ven­ti, – jiems ir rei­kia pro­por­cin­gai ma­žin­ti pa­lū­ka­nų nor­mą, kad šian­dien tas jau­nas žmo­gus ne­iš­va­žiuo­tų iš Lie­tu­vos į Nor­ve­gi­ją, Šve­di­ją, Olan­di­ją ar Da­ni­ją. Kai jis iš­va­žiuos, po pu­sės me­tų iš­veš sa­vo žmo­ną, kar­tu ir sa­vo vai­kus. Taip re­a­liai gy­ven­to­jų skai­čius su­ma­žės dar 40 tūkst.

Ger­bia­mie­ji, su so­li­da­ru­mo ir uba­gų mo­kes­čiu!

PIRMININKAS. K. Ado­mai­tis – ki­tas dis­ku­si­jos da­ly­vis.

K. ADOMAITIS (LF). Aš no­rė­čiau pra­dė­ti nuo eko­no­mi­nės ren­tos są­vo­kos, ku­ri čia bu­vo pa­mi­nė­ta prieš tai Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko. Skai­tau jos api­brė­ži­mą in­ter­ne­te, kad eko­no­mi­nė ren­ta gau­na­ma nau­do­jant to­kius ga­my­bos veiks­nius, ku­rių pa­siū­la yra ri­bo­ta. No­rė­jau vi­sų pa­klaus­ti vis dėl­to, ar tas vak­ci­nų ga­min­to­jas, ku­ris pan­de­mi­jos me­tu gau­na di­džiu­lius už­sa­ky­mus ir nie­kas ne­tu­ri to­kių pa­jė­gu­mų, ko­kius jis tu­ri, ar tai nė­ra eko­no­mi­nė ren­ta? Ar me­die­nos ža­lia­vų kai­nos, ku­rios už­ky­la di­džiu­liais tem­pais, ir me­die­nos pa­siū­la yra la­bai ri­bo­ta, ir vi­si už­dir­ba la­bai di­de­lius pel­nus iš to, ar tai nė­ra eko­no­mi­nė ren­ta? Ar ka­ro si­tua­ci­jo­je ka­ri­nės įran­gos už­sa­ky­mai, kur vėl­gi ne­ga­li pa­di­din­ti grei­tu me­tu ga­my­bos pa­jė­gu­mų, ar tai nė­ra eko­no­mi­nė ren­ta?

Dar dau­giau, api­brė­ži­mas sa­ko, kad eko­no­mi­nės ren­tos są­vo­ka ga­li bū­ti pri­tai­ky­ta ir kai ku­rių ka­te­go­ri­jų žmo­nių, pa­vyz­džiui, gar­sių dai­ni­nin­kų, spor­ti­nin­kų, iš­ra­dė­jų pa­ja­mų su­si­da­ry­mo me­cha­niz­mui. Pa­gal to­kią ar­gu­men­ta­ci­ją, mes iš tie­sų ga­li­me drą­siai ke­liau­ti ir to­kius mo­kes­čius tai­ky­ti bet ku­riam žmo­gui, bet ku­riam sek­to­riui.

Pre­ky­bos cen­trai. Aš bu­vau už­da­vęs ši­tą klau­si­mą per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą fi­nan­sų mi­nist­rei, taip pat tuo me­tu pa­ko­men­ta­vo ir prem­je­rė, ar ne­ke­ti­na­me pa­gal ban­kų so­li­da­ru­mo mo­kes­tį taip pat kel­ti mo­kes­čių ir pre­ky­bos cen­trams. Ma­ne nu­ra­mi­no, kad pre­ky­bos cen­trai bu­vo tir­ti, Lie­tu­vos ban­kas at­li­ko ty­ri­mą ir bu­vo nu­sta­ty­ta, kad jų pa­ja­mos yra pa­grįs­tos, nė­ra ne­pa­grįs­to pel­no. Man ne­su­vo­kia­mas iš vi­so to­kio ty­ri­mo at­si­ra­di­mo pa­grin­das. Ką ga­li­ma ti­kė­tis tuo ty­ri­mu iš­tir­ti? Kai­nos yra nu­sta­to­mos kon­ku­ren­ci­jos bū­du rin­ko­je. Kaip tu ga­li iš­si­aiš­kin­ti, kas yra pa­grįs­ta, kas ne­pa­grįs­ta? Tai su­po­nuo­ja tik vie­ną da­ly­ką. Bet ku­ris sek­to­rius ga­li bū­ti iš­tir­tas, iš­ana­li­zuo­tas ir bet ka­da ga­li bū­ti pa­sa­ky­ta, kad ši­tas sek­to­rius tu­ri ne­pla­nuo­tų pa­ja­mų. Pre­ky­bos cen­trai ga­li nu­si­ra­min­ti, nes Lie­tu­vos ban­kas iš­ty­rė, kad su jais vis­kas ge­rai. Bet ku­ris sek­to­rius te­gul dre­ba, Lie­tu­vos ban­ko ana­li­ti­kų kla­via­tū­ros, kaip sa­ky­ti, dir­ba, kuo baig­sis, pa­žiū­rė­si­me.

Apie pa­tį mo­kes­tį. Bet ku­rio mo­kes­čio svar­biau­sias yra tei­sin­gu­mas. Mes kal­ba­me ir apie mo­kes­čių re­for­mą. Mes tuoj ją svars­ty­si­me ir Sei­me. Ga­li bū­ti įvai­rių tei­sin­gu­mo kri­te­ri­jų. Ga­li­me sa­ky­ti, kad vi­si tu­ri pri­si­dė­ti po ly­giai, ga­li­me sa­ky­ti, kad tur­tin­ges­ni ga­li pri­si­dė­ti dau­giau, ga­li­me sa­ky­ti, kad mo­ka ter­šė­jas. Vi­sa tai yra pa­grįs­ti ar­gu­men­tai. Bet ne­ga­li bū­ti ar­gu­men­to iš­si­rink­ti vie­ną sek­to­rių ir pa­sa­ky­ti, kad jis yra kuo nors kal­tes­nis už ki­tus ar kuo nors blo­ges­nis už ki­tus. Tai yra Ro­bi­no Hu­do ar­gu­men­tas (su vi­sa pa­gar­ba Ro­bi­nui Hu­dui) – at­im­ti iš tur­tin­ges­nio ir duo­ti sa­vo nuo­žiū­ra kam nors var­gin­ges­niam. Tai nė­ra tei­si­nės vals­ty­bės po­žy­mis (su vi­sa pa­gar­ba Ro­bi­nui Hu­dui) – tai yra la­biau mū­sų vals­ty­bės sil­pnu­mo po­žy­mis.

Ne­kves­tio­nuo­ju gy­ny­bos gel­bė­ji­mo, ban­kai pa­tys siū­lo įves­ti gy­ny­bos mo­kes­tį. Jei tik­rai yra toks po­rei­kis, gal mes ne­ri­zi­kuo­ki­me vals­ty­bės ne­pri­klau­so­my­be, in­ves­tuo­ki­me į vis­ką, ko mums rei­kia ka­ri­niam pa­si­ren­gi­mui, bet įves­ki­me są­ži­nin­gą, vie­no­dą mo­kes­tį. Ar tai bū­tų koks nors vi­suo­ti­nis gy­ny­bos mo­kes­tis, ar tai bū­tų ne­ti­kė­to pel­no mo­kes­tis, kaip siū­lo­ma ban­kams, nu­sta­ty­ti ko­kį nors di­des­nį… jei­gu įmo­nė už­dir­ba dau­giau ne­gu per pas­ta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus, tai tas pa­pil­do­mas pel­nas pa­pil­do­mai ap­mo­kes­ti­na­mas. Gal­būt. Neš­ki­me to­kius siū­ly­mus. Jų for­mu­luo­tės bent jau tu­rė­tų są­ži­nin­gu­mo da­lį.

Ne­kar­to­siu, ką jau anks­čiau sa­kė ma­no frak­ci­jos ko­le­ga V. Mi­ta­las. Ši­tas įsta­ty­mas yra pri­ima­mas pa­mi­nant bet ko­kius tei­sė­kū­ros prin­ci­pus, bet ko­kius ter­mi­nų lai­ky­mo­si prin­ci­pus. Ne­kal­bu apie tai, ko­kius sig­na­lus mes siun­čia­me už­sie­nio in­ves­tuo­to­jams apie mū­sų mo­kes­ti­nės ap­lin­kos sta­bi­lu­mą.

Ko­le­gos, kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti, kvie­čiu ska­tin­ti ban­kų kon­ku­ren­ci­ją, kvie­čiu Lie­tu­vos ban­ką vie­šin­ti jų tai­ko­mas pa­lū­ka­nas, im­tis prie­mo­nių, kad bū­tų tai­ko­mos fik­suo­tos pa­lū­ka­nų nor­mos gy­ven­to­jams ir ver­slui. Bu­vo pa­teik­ta pa­vyz­džių, kaip tai tai­ko­ma Da­ni­jo­je. Ne­si­im­ki­me to­kio bū­do įves­ti nau­jus mo­kes­čius.

PIRMININKAS. Dė­kui, kad su­tau­pė­te lai­ko. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tik­rai pa­si­steng­siu su­tau­py­ti lai­ko. Pra­dė­siu re­a­guo­da­mas į ko­le­gos R. Že­mai­tai­čio pa­si­sa­ky­mą. R. Že­mai­tai­tis, kaip vi­sa­da, me­luo­ja. „Sub­ma­ri­neׅ“ už­si­de­gė ant­ra­die­nį, o R. Že­mai­tai­tis sa­ko, kad tre­čia­die­nį. Ma­no ma­ny­mu, tai es­min­gas da­ly­kas. Per­duo­ki­te R. Že­mai­tai­čiui, kad vi­sa jo kal­ba yra ne vi­sai pa­ti­ki­ma.

 O aš, kal­bė­da­mas apie ši­tą ban­kų mo­kes­tį, pa­va­din­tą so­li­da­ru­mo įna­šu, ga­liu pri­si­pa­žin­ti, kad man kaip li­be­ra­lui yra juo­da die­na. Su vi­so­mis abe­jo­nė­mis, ku­rias ko­le­gos, o ypač K. Ado­mai­tis, jau iš­dės­tė, iš tie­sų mes vi­siš­kai ne­ver­ti­na­me pri­va­čios ini­cia­ty­vos pa­grin­du be­si­re­mian­čių ver­slų. Ban­kai yra žmo­nių ne­mėgs­ta­ma ver­slo rū­šis, to­dėl nuo bib­li­nių pa­lū­ki­nin­kų lai­kų sten­gia­ma­si kaip nors at­si­skai­ty­ti su ban­kais ir vals­ty­bės pa­stan­go­mis at­im­ti da­lį jų pi­ni­gų. Pa­va­din­ta so­li­da­ru­mo įna­šu, su­prask, be­maž lais­va­no­riš­kas, sa­va­no­riš­kas ban­kų pi­ni­gų ati­da­vi­mas. Vi­si ži­no­me, kad taip nė­ra. Vals­ty­bė tie­siog pa­si­nau­do­ja sa­vais nu­ma­ty­tais kri­te­rijais, kas ga­li bū­ti ver­ti­na­mas kaip tu­rin­tis ne­pa­grįs­tai di­de­lius pel­nus, kas ne­ga­li. Lie­tu­vos ban­ko at­lik­ta pre­ky­bos cen­trų ana­li­zė lyg ir duo­da ver­ti­ni­mą, bet, klau­sy­ki­te, val­džios ins­ti­tu­ci­jos pa­čios nu­si­sta­to kri­te­ri­jus ir nu­spren­džia, kas tu­ri pa­di­din­tus pel­nus, ku­riuos rei­kia pa­pil­do­mai ap­mo­kes­tin­ti, kas ne­tu­ri.

Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me, kaip mes el­gia­mės ap­skri­tai su ver­slu, tai vėl­gi tas pats ban­kų ver­slas tu­rė­jo lai­ki­ną ap­mo­kes­ti­ni­mą, pa­di­din­tą ap­mo­kes­ti­ni­mą nuo 15 iki 20 %, tas lai­ki­nu­mas ta­po nuo­la­ti­niu. Va­ka­rykš­tė in­for­ma­ci­ja apie Šve­di­jos teis­mų spren­di­mus dėl miš­ko sa­vi­nin­kų: kom­pen­suo­ja­ma, jei­gu vals­ty­bė pri­tai­ko ko­kius nors ap­ri­bo­ji­mus. Mes Lie­tu­vo­je net ne­su­si­mąs­to­me apie tai, kad tu­ri bū­ti tei­sin­gai kom­pen­suo­ja­ma, jei ko­kiam nors sa­vi­nin­kui įve­da­mi pa­pil­do­mi ap­ri­bo­ji­mai. Ap­mo­kes­tin­ti mėgs­ta­me, mo­ka­me ir su­ge­ba­me pa­da­ry­ti tai la­bai grei­tai.

Ar stip­ri­na­me esa­mus ban­kus to­kiu bū­du? Ar stip­ri­na­me kon­ku­ren­ci­ją ban­ki­nin­kys­tės se­k­to­riu­je? Ar su­da­ro­me ga­li­my­bę pa­di­dė­ti tai kon­ku­ren­ci­jai? Ma­no ma­ny­mu, tik­rai ne. Tai yra sil­pno­ji šio pa­pil­do­mo ap­mo­kes­ti­ni­mo pu­sė. Ar ap­skri­tai mes di­di­na­me Lie­tu­vos pa­trauk­lu­mą bet ko­kių in­ves­tuo­to­jų aky­se? Ma­nau, kad ne, nes Lie­tu­va yra ta vals­ty­bė, ku­ri ga­li nu­spręs­ti, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos ban­ko spren­di­mu, kad čia yra ne­pa­grįs­tai di­de­li pel­nai. Ar ap­skri­tai Lie­tu­vos vals­ty­bė at­ro­do pa­ti­ki­mas part­ne­ris bet ko­kių in­ves­tuo­to­jų aky­se, įskai­tant ir lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo in­ves­tuo­to­jų aky­se? Juk, jei­gu lie­tu­viš­kas ka­pi­ta­las, tas pats „Ther­mo Fis­her“ nu­tars, kad gal ge­riau dėl vi­sa ko tęsti in­ves­ti­ci­jas ne Lie­tu­vo­je, o ki­to­je ša­ly­je, kur to­kių triu­kų ne­bū­na, mes pa­ma­ty­si­me, kad laz­dą tu­ri­me ne su dviem, o su ke­liais ga­lais, bet tie kai ku­rie ki­ti ga­lai yra ne to­kie ska­nūs.

Šian­dien aš su­pran­tu, kad yra ska­nu pa­pil­do­mai ap­mo­kes­tin­ti, spręs­ti dėl kai ku­rių po­rei­kių. Man ne­pri­im­ti­na, kad at­si­ran­da da­bar pa­gei­da­vi­mų kon­cer­tas, kaip čia gra­žiai iš­lei­si­me tuos pi­ni­gus, kaip pa­my­lė­si­me vie­nas ar ki­tas gy­ven­to­jų gru­pes. Kaip su­pran­ta­te, bū­da­mas skep­tiš­kas dėl šio pa­pil­do­mo ap­mo­kes­ti­ni­mo, aš vis dėl­to pri­ta­riu ir su­pran­tu, kad ir be ma­nęs, ir be li­be­ra­lų bus pri­im­ti­nas pa­pil­do­mas ap­mo­kes­ti­ni­mas, aš vis dėl­to su­tin­ku su Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tu mo­de­liu, kad ka­ri­niam mo­bi­lu­mui stip­rin­ti, ša­lies gy­ny­bi­niams pa­jė­gu­mams stip­rin­ti tu­ri bū­ti nu­kreip­ti tie pi­ni­gai, ku­rie at­si­ras, kaip ma­to­me, apie 410 mln. eu­rų. Tai­gi, tu­rė­da­mas skep­tiš­ką po­žiū­rį į pa­ties ap­mo­kes­ti­ni­mo prin­ci­pą, ta­da, kai bus kal­ba, kur nu­kreip­ti tuos pi­ni­gus, aš pa­lai­ky­siu Vy­riau­sy­bės nu­si­brėž­tą li­ni­ją. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Pas­ku­ti­nis da­ly­vis – G. Pa­luc­kas. Ti­kė­ki­mės, taip pat ne­už­truks.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų ši dis­ku­si­ja tin­ka par­la­men­to ple­na­ri­nių se­si­jų sa­lei, nes mes iš es­mės dis­ku­tuo­ja­me apie po­li­ti­nės fi­lo­so­fi­jos eti­ką, apie mo­ra­lę, apie gė­rį ir blo­gį. Iš anks­čiau pa­si­sa­kiu­sių ko­le­gų, jei­gu pra­lei­si­me tuos anek­do­tus ar įvai­rius pa­ly­gi­ni­mus, ar me­ta­fo­ras, vis dėl­to ryš­kė­ja la­bai aiš­ki ta­ko­skyra: ar ap­lin­ky­bės, ku­rio­mis gau­tas pel­nas, yra mo­ra­lios, ar ne? Ar ki­ti sek­to­riai yra sau­gūs, ar ne? Štai čia, ko­le­gos, ir yra es­mi­nis da­ly­kas. Es­mi­nis da­ly­kas, ku­rį mes tu­ri­me įver­tin­ti. Ar šis pel­nas, ku­riuo da­bar gi­ria­si ban­kai, yra už­dirb­tas, ar at­si­ra­do kaip ša­lu­ti­nė ap­lin­ky­bė dėl to, kad yra tai­ko­mos tam tik­ros ko­vos su in­flia­ci­ja prie­mo­nės. Yra aki­vaiz­du, jog ban­kai ne­pa­ju­di­no nė pirš­to, kad už­dirb­tų tuos pa­pil­do­mus pi­ni­gus. Ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės taip pat vie­nos jau yra pri­ėmu­sios tuos spren­di­mus, ki­tos svars­to ir pri­ims bū­tent iš mo­ra­li­nių pa­ska­tų, kad tie pi­ni­gai, ku­rie nė­ra už­dirb­ti, ku­rie, kaip liau­dis sa­ko, kren­ta iš dan­gaus, tu­ri bū­ti per­skirs­ty­ti sie­kiant vie­šo­jo gė­rio.

Dar dau­giau, aš pri­min­siu, jog ban­kų fi­nan­si­nės pa­slau­gos šiuo me­tu nė­ra tie­siog dar vie­na ko­mer­ci­nė pa­slau­ga, iš es­mės tai yra jau ne­iš­ven­gia­ma vie­šo­ji pa­slau­ga. Jei­gu tuo abe­jo­ja­te, pa­mė­gin­ki­te su­mo­kė­ti bau­dą, gau­ti at­ly­gi­ni­mą ar at­lik­ti ko­kią nors ki­tą ope­ra­ci­ją. Taip, ban­kų pa­slau­gos jau pa­na­šė­ja į van­dens tie­ki­mo, nuo­te­kų ša­li­ni­mo ir pa­na­šiai pa­slau­gas. To­dėl jos pri­va­lo bū­ti re­gu­liuo­ja­mos, jos pri­va­lo bū­ti pa­di­din­to dė­me­sio cen­tre ir ati­tin­ka­mai tu­ri bū­ti už­tik­rin­ta, kad jei­gu su­si­klos­to ap­lin­ky­bės, kai pri­by­ra dau­giau pi­ni­gų, ne­gu pa­tys ban­kai įdė­jo pa­stan­gų, tie pi­ni­gai bū­tų per­skirs­ty­ti, dar kar­tą sa­kau, vie­šo­sioms reik­mėms. Vi­si ki­ti sam­pro­ta­vi­mai apie ban­kų sek­to­riaus sau­gu­mą ar­ba tva­ru­mą yra šiuo at­ve­ju lauž­ti iš pirš­to, nes mū­sų ban­kų sis­te­ma lai­ko­si tvir­tai, mū­sų ban­kai sa­vo lik­vi­du­mą už­tik­ri­na lai­ky­da­mi net treč­da­lį gry­nų­jų pi­ni­gų cen­tri­nio ban­ko są­skai­to­se. Tai tik­rai yra ne­pa­ly­gi­na­mi dy­džiai, šne­kant apie kai ku­riuos ri­zi­kin­gus Ame­ri­kos ban­kus, apie ku­riuos mes vi­si ant­raš­tes skai­to­me, apie jų is­to­ri­jas, ir šiek tiek nuo­gąs­tau­ja­me.

To­dėl, ko­le­gos, aš tik­rai kvie­čiu la­bai at­sa­kin­gai pa­si­žiū­rė­ti į šį klau­si­mą, nes nuo to at­si­spy­rę mes vi­suo­me­nei pa­ro­dy­si­me, kaip ver­ti­na­me tuos mo­ra­lės da­ly­kus – ar stip­res­ni tu­ri neš­ti dau­giau, ar iš tik­rų­jų tą vals­ty­bės iš­lai­ky­mo ir vie­šų­jų pa­slau­gų iš­lai­ky­mo naš­tą mes to­liau lai­ky­si­me ant dar­bo už­mo­kes­čio, ant tų žmo­nių, ku­rie ir eko­no­miš­kai, ir fi­nan­siš­kai sil­p­nes­ni. To­dėl tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes ne vie­na ša­lis taip da­rė, ir mes tai tu­ri­me pa­da­ry­ti steng­da­mie­si įgy­ven­din­ti pir­miau­sia so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą. Ačiū. (Bal­sas sa­lė­je: „Tei­sin­gai!“)

PIRMININKAS. Ačiū. Da­bar svars­ty­si­me pa­siū­ly­mus. Kvie­čiu į tri­bū­ną pa­grin­di­nio ko­mi­te­to at­sto­vą, pir­mi­nin­ką M. Lin­gę. Pir­miau­sia yra A. Pa­lio­nio, J. Pins­kaus, V. Ąžuo­lo pa­siū­ly­mas. Ku­ris pri­sta­tys? A. Pa­lio­nis pri­sta­tys.

A. PALIONIS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­siū­ly­mo au­to­riai su­pras­da­mi ge­o­po­li­ti­nę si­tu­a­ci­ją ir ka­ro Uk­rai­no­je aki­vaiz­do­je pri­ta­ria, kad tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma da­lis lė­šų ir ka­ri­niam mo­bi­lu­mui stip­rin­ti, ir in­fra­struk­tū­rai ge­rin­ti, bet mes taip pat su­pran­ta­me ir tą as­me­nų gru­pę, ku­rie šiuo me­tu mo­ka žy­miai di­des­nes pa­lū­ka­nas ban­kams. To­dėl siū­lo­me ly­gio­mis da­li­mis pa­da­lin­ti ka­ri­niam mo­bi­lu­mui ir gy­ven­to­jų pa­lū­ka­noms, pa­lū­ka­noms, su­mo­kė­toms už pir­mą įsi­gy­tą būs­tą, kom­pen­suo­ti. Trum­pai tiek.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė va­do­vau­da­ma­sis šiais mo­ty­vais. Pir­miau­sia, va­do­vau­jan­tis Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mu, at­ski­ru įsta­ty­mu ne vals­ty­bės biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mas ga­li bū­ti nu­sta­ty­tas tik ypa­tin­giems vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės tiks­lams api­brėž­tą lai­ko­tar­pį. Kai lė­šų rei­kia dau­giau, ne­gu ga­li­ma skir­ti per vie­nus biu­dže­ti­nius me­tus, spe­cia­liu įsta­ty­mu, pa­brė­žiu, ne Vals­ty­bės biu­dže­to įsta­ty­mu iš­lai­das ga­li­ma nu­ma­ty­ti tik kon­kre­čiai api­brėž­tam vi­suo­ti­nai svar­biam tiks­lui pa­siek­ti. Pa­brėž­ti­na, kad Eu­ro­pos Cen­tri­nis Ban­kas sa­vo nuo­mo­nė­je dėl pro­jek­to taip pat pa­žy­mė­jo, kad bū­ti­na aiš­kiai at­skir­ti iš­skir­tinį pa­ja­mų po­bū­dį ir Vy­riau­sy­bės ben­dro­jo biu­dže­to lė­šas, sie­kiant iš­veng­ti jų pa­nau­do­ji­mo ben­drais fis­ka­li­nės kon­so­li­da­ci­jos tiks­lais.

Tai­gi bū­tent pro­jek­tu yra siū­lo­ma nu­ro­dy­ti fi­nan­sa­vi­mo iš so­li­da­ru­mo mo­kes­čio su­rink­tų lė­šų po­rei­kį ka­ri­nio mo­bi­lu­mo ir dvi­gu­bo nau­do­ji­mo (ci­vi­li­nėms ir ka­ri­nėms reik­mėms) tran­spor­to in­fra­struk­tū­ros plėt­rai. Tuo tar­pu to­kio po­bū­džio iš­lai­dų (ne ypa­tin­giems, ne stra­te­gi­niams, ne vi­suo­me­nei svar­biems tiks­lams ir už­da­vi­niams) fi­nan­sa­vi­mas tu­rė­tų bū­ti nu­sta­ty­tas ne to­kia­me spe­cia­lia­me įsta­ty­me, o Vals­ty­bės biu­dže­to įsta­ty­me. Tai­gi, ko­mi­te­to nuo­mo­nė bal­suo­jant: už pa­siū­ly­mą bal­sa­vo 2, prieš – 5, su­si­lai­kė 3.

PIRMININKAS. Da­bar mo­ty­vai. Už pa­siū­ly­mą – I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų vi­sos opo­zi­ci­nės par­la­men­ti­nės par­ti­jos ini­ci­ja­vo Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą, ku­riuo kvie­čia­me gy­ven­to­jus rink­ti pa­ra­šus tam, kad įgy­ven­din­tu­me la­bai pa­na­šią pa­tai­są, ko­kią da­bar siū­lo ko­le­gos Sei­mo na­riai. Ka­dan­gi įsta­ty­mas va­di­na­si so­li­da­ru­mo, tai kvie­čia­me so­li­da­ri­zuo­tis ban­kus, kar­tu val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą su gy­ven­to­jais, ku­rie per pas­ta­ruo­sius me­tus su­mo­ka dau­giau pa­lū­ka­nų ban­kams už pa­sko­las bū­tent būs­tui įsi­gy­ti. Pas­ta­rie­ji me­tai tik­rai kė­lė mums daug iš­šū­kių, bet ne tik ka­ri­nės ag­re­si­jos kon­teks­te, ne tik ener­ge­ti­nių iš­šū­kių kon­teks­te, bet ir eko­no­mi­niai iš­ban­dy­mai lė­mė tai, kad gy­ven­to­jai pa­ty­rė di­des­nes iš­lai­das už bū­ti­niau­sias pre­kes ir pa­slau­gas, taip pat ir mo­kė­da­mi už būs­tus. O pa­grin­di­nės pa­ja­mos tik­riau­siai yra su­rink­tos iš įvai­rių mo­kė­to­jų, taip pat ir gy­ven­to­jų, ku­rie ky­lant pa­lū­ka­nų nor­moms mo­kė­jo di­des­nes pa­sko­las.

Kvie­čia­me vi­sus so­li­da­ri­zuo­tis su žmo­nė­mis ir pa­lai­ky­ti šią įsta­ty­mo pa­tai­są, taip pat žiū­rė­ti į tuos mū­sų vals­ty­bės stra­te­gi­nius tiks­lus, kas mums svar­bu – iš­lai­ky­ti mū­sų gy­ven­to­jų ge­ro­vę ir taip pat, ži­no­ma, už­tik­rin­ti sau­gu­mą. To­dėl ir tie stra­te­gi­niai tiks­lai dėl kraš­to ap­sau­gos stip­ri­ni­mo ne­nu­ken­tė­tų, nes pu­sė lė­šų nu­ke­liau­tų ir tai sri­čiai. Tai­gi bū­tų ga­li­ma taip teig­ti –nu­šau­ti du zui­kiai vie­nu šū­viu. To­dėl agi­tuo­ju už ir kvie­čiu bal­suo­ti ko­le­gas Sei­mo na­rius.

PIRMININKAS. G. Skais­tė pa­si­sa­kys prieš.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tur­būt bū­tų ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, kas la­biau­siai pri­si­de­da prie ban­kų pel­no: ar žmo­nės, ku­rie pa­si­sko­li­no, tu­ri pa­sko­las ir mo­ka kin­ta­mas pa­lū­ka­nas, ar ver­slai, ku­rie taip pat mo­ka kin­ta­mas pa­lū­ka­nas, o gal­būt tie žmo­nės, ku­rie tu­ri ter­mi­nuo­tus in­dė­lius ir tu­ri nu­sta­ty­tas itin ma­žas pa­lū­ka­nų nor­mas, gau­na la­bai ma­žas pa­lū­ka­nas iš ban­kų, o gal­būt tai yra vals­ty­bė, ku­ri pri­si­dė­jo pan­de­mi­jos me­tu pa­dė­da­ma tiek ver­slams, tiek žmo­nėms ir dėl to su­si­for­ma­vo ban­kų per­tek­li­nis lik­vi­du­mas.

Šian­dien Lie­tu­vos ban­kų sis­te­mo­je yra 11 mlrd. eu­rų dau­giau pi­ni­gų in­dė­liais, ne­gu iš­duo­ta pa­sko­lų. To­kiu at­ve­ju tie 11 mlrd. eu­rų tie­siog be jo­kios ri­zi­kos gu­li Eu­ro­pos… gu­li cen­tri­nia­me ban­ke, už jį jie gau­na Eu­ro­pos Cen­tri­nio Ban­ko nu­sta­ty­tas pa­lū­ka­nas. Tai reiš­kia, kad vie­šie­ji pi­ni­gai iš cen­tri­nių ban­kų, tai yra vie­šie­ji pi­ni­gai, tai nė­ra žmo­nių su­neš­ti pi­ni­gai iš tu­ri­mų pa­sko­lų pa­lū­ka­nų, tai yra vie­šie­ji pi­ni­gai, ku­rie be jo­kios ri­zi­kos ke­liau­ja į ko­mer­ci­nius ban­kus.

Vis dėl­to mes ma­no­me, kad to­kiu at­ve­ju su­si­for­ma­vus tik­rai iš­skir­ti­nėms ap­lin­ky­bėms, tą jau mi­nė­jo ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, to­kios lė­šos tu­rė­tų bū­ti pa­nau­do­tos vi­suo­ti­nai svar­biems stra­te­gi­niams vals­ty­bės tiks­lams įgy­ven­din­ti. Šiuo at­ve­ju tai yra kraš­to ap­sau­ga, nes bū­tent iš­skir­ti­nės ap­lin­ky­bės su­si­for­ma­vo ne tik dėl Vy­riau­sy­bės pan­de­mi­nės pa­gal­bos ir per­tek­li­nio lik­vi­du­mo, bet taip pat ir dėl in­flia­ci­nių pro­ce­sų, ku­rie pa­spar­tė­jo bū­tent ka­ri­nės in­va­zi­jos me­tu.

Mes tik­rai tu­ri­me di­des­nius po­rei­kius bū­tent kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mui, tai yra vi­suo­ti­nė, uni­ver­sa­li ir vi­siems rei­ka­lin­ga gė­ry­bė. Man at­ro­do, toks pa­skirs­ty­mas tie­siog bū­tų pats tei­sin­giau­sias pa­si­rin­ki­mas da­bar­ti­nia­me kon­teks­te so­li­da­riai pri­si­de­dant prie to, kas vals­ty­bei yra gy­vy­biš­kai svar­bu at­ei­nan­čiu me­tu. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me dėl ap­tar­to pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 91: už – 30, prieš – 47, su­si­lai­kė 14. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Sa­vo tu­ri­niu pa­na­šus yra P. Gra­žu­lio pa­siū­ly­mas, bet jis vis tiek pa­ra­šy­tas ki­tais žo­džiais. Su­tei­kiu lai­ko pa­si­sa­ky­ti P. Gra­žu­liui.

P. GRAŽULIS (MSNG). Pir­mi­nin­ke, iš prin­ci­po gal min­tis ta pa­ti, tik ma­no gal trum­piau ir aiš­kiau. Man la­bai keis­ta, kad prem­je­rė, fi­nan­sų mi­nist­rė sa­ko, kad pa­lū­ka­nos gy­ven­to­jams ne­si­kei­čia. Tai­gi ne­tie­sa. La­bai iš­au­go pa­lū­ka­nos, fak­tiš­kai be­veik 20… 50 %, ir ypač yra va­di­na­mo­ji pro­gra­ma jau­noms šei­moms būs­tui įsi­gy­ti, da­lį in­ves­ti­ci­jų fi­nan­suo­ja Vy­riau­sy­bė. Štai da­bar tos iš­au­gu­sios pa­sko­los tą vi­są pa­ra­mą, ga­li­ma pa­sa­ky­ti, su­val­go. Aš siū­lau, kad tiems, ku­rie pa­si­ė­mę pa­sko­lą pir­mam būs­tui, Vy­riau­sy­bė deng­tų tą pa­lū­ka­nų pa­bran­gi­mą.

Ant­ras da­ly­kas. Ban­kams tur­tus su­ne­ša kas? Tie, ku­rie pa­si­ė­mė pa­sko­las. Tie su­ne­ša jiems tur­tus ir pel­nus. Ži­no­ma, rei­kė­tų pa­si­džiaug­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad bent 50 %… da­lį ati­duos kraš­to ap­sau­gai, bet aš ma­nau, kad da­lį rei­kė­tų pa­deng­ti ir toms šei­moms, ku­rios pa­si­ė­mė būs­to pa­sko­lą pir­mam būs­tui. Tai lies­tų di­džiau­sią skai­čių jau­nų šei­mų. To­dėl aš ma­nau, kad tik­rai tu­rė­tu­me pri­tar­ti to­kiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes da­lis jau­nų šei­mų pra­ras tuos būs­tus, jie ne­iš­si­mo­kės tų su­mų, nes pa­lū­ka­nos iš­au­go. Pra­šau at­si­žvelg­ti į pa­tai­są ir pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja?

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo ne­pri­tar­ti. Ar­gu­men­tai tie pa­tys, kaip ir dėl prieš tai bu­vu­sio. La­bai trum­pai.

Bū­tent yra pri­ima­mas at­ski­ras įsta­ty­mas, ku­ris nu­ma­to fi­nan­sa­vi­mą, o to­kio fi­nan­sa­vi­mo api­brėž­tys yra la­bai aiš­kiai ri­bo­ja­mos Kon­sti­tu­ci­jos, kai ei­na­ma ir tiks­li­na­ma ne per vals­ty­bės biu­dže­tą, o at­ski­ru įsta­ty­mu, tai yra li­mi­tuo­ja­ma, kam ga­li bū­ti nau­do­ja­mos. Tai dėl tų ypa­tin­gų ap­lin­ky­bių, ku­rios yra pa­tvir­tin­tos ir Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, Vals­ty­bės kon­tro­lė tuos kri­te­ri­jus yra pa­tvir­ti­nu­si, kad tos ypa­tin­gos ap­lin­ky­bės eg­zis­tuo­ja ir yra tin­ka­mos.

Šiuo at­ve­ju ga­li­ma nau­do­tis ir ta Kon­sti­tu­ci­jos iš­im­ti­mi, ku­ri lei­džia api­brėž­ti, kai trū­ku­mas lė­šų at­ski­riems ir ypa­tin­gos svar­bos pro­jek­tams fi­nan­suo­ti, po­rei­kis sie­kia dau­giau, ne­gu yra nu­ma­ty­ta per vie­ne­rius biu­dže­to me­tus, to­kios iš­lai­dos yra pa­tei­si­na­mos. O bū­tent siū­lo­mas fi­nan­sa­vi­mas ka­ri­niam ir ci­vi­li­niam mo­bi­lu­mui stip­rin­ti, stip­ri­nant mū­sų na­cio­na­li­nį sau­gu­mą, ir ati­tin­ka tuos po­rei­kius. Kaip pa­brėž­ti­na, kad spe­cia­liuo­siuo­se įsta­ty­muo­se, koks yra So­li­da­ru­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, vi­sos ki­tos reik­mės, ku­rios nė­ra stra­te­gi­nės reikš­mės, ku­rios yra kas­die­nio re­gu­lia­vi­mo klau­si­mai, iš tik­rų­jų yra svar­bu, kad bū­tų toks fi­nan­sa­vi­mas ap­ta­ria­mas vals­ty­bės biu­dže­te…

Tai­gi bal­suo­ta: už – 2, prieš – 5, su­si­lai­kė 3. Šiam pa­siū­ly­mui ne­bu­vo pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai dėl šio pa­siū­ly­mo. I. Ši­mo­ny­tė – prieš.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Man at­ro­do, kad, net siū­lant ką nors po­pu­lis­tiš­ko, vis tiek rei­kė­tų tru­pu­tį ap­lin­ka pa­si­do­mė­ti. Aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad po to, kai Lie­tu­vos pa­sko­lų tu­rė­to­jai la­bai stip­riai nu­ken­tė­jo ir ga­na sun­kiai tu­rė­jo iš­gy­ven­ti pa­sau­li­nės kri­zės lai­ko­tar­pį, nes iki to lai­ko sko­li­no­si ne vi­sa­da įver­tin­da­mi sa­vo ga­li­my­bes, at­si­ti­ko ne vie­nas da­ly­kas.

Pir­miau­sia, įsi­ga­lio­jo at­sa­kin­go sko­li­ni­mo nuo­sta­tai, jie rei­ka­lau­ja jau 12 me­tų bet ku­rio kre­di­to­riaus, bet ku­rio ban­ko at­sa­kin­gai įver­tin­ti gy­ven­to­jų, ku­rie ima kre­di­tą, ga­li­my­bes kre­di­tą ap­tar­nau­ti ir už­tik­rin­ti, kad nei kre­di­to su­ma ne­vir­šy­tų tam tik­rų ri­bų, nei pa­ja­mų da­lis, ku­ri yra rei­ka­lin­ga ati­duo­ti kas mė­ne­sį kre­di­tui ap­tar­nau­ti, ne­vir­šy­tų tam tik­rų ri­bų. Tam yra tai­ko­mi pa­lū­ka­nų nor­mų šo­kai, tai yra maž­daug tai, kas da­bar at­si­ti­ko, kai nuo nu­li­nių pa­lū­ka­nų stai­ga pa­lū­ka­nos pa­si­da­rė ne­be nu­li­nės. Tai tik­rai yra la­bai di­de­lis sau­gik­lis, ku­ris ap­sau­go žmo­nes nuo pa­lū­ka­nų nor­mų di­des­nės įta­kos jų fi­nan­si­nei pa­dė­čiai. Juo­ba kad, skir­tin­gai nuo 2008–2009 me­tų, žmo­nių pa­ja­mos pas­ta­ruo­ju lai­ku vi­sa­da au­ga, o ne ma­žė­ja, kaip bu­vo kri­zės me­tu.

Ant­ras da­ly­kas. Yra Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kre­di­to įsta­ty­mas, ku­ris re­gu­liuo­ja kre­di­tų ga­vė­jo tei­ses. Tais at­ve­jais, kai su­si­da­ro ko­kios nors ypa­tin­gos ap­lin­ky­bės, kai ko­kia nors ne­nu­ma­ty­ta, ne­nu­ga­li­ma jė­ga kaip nors su­truk­do žmo­gui tin­ka­mai ap­tar­nau­ti kre­di­tą, yra nu­ma­ty­ti ir ati­dė­ji­mo me­cha­niz­mai, ir ki­ti me­cha­niz­mai, ku­riuos ban­kai pri­va­lo už­tik­rin­ti.

To­dėl, man at­ro­do, ne­rei­kia ban­dy­ti da­bar ap­si­mes­ti, kad mes gy­ve­na­me 2009–2010 me­tų lai­ko­tar­piu. Taip, pa­lū­ka­nos au­ga, ne­ma­lo­nu. Bet taip pat au­ga pa­ja­mos, sko­li­ni­mo­si stan­dar­tai yra ge­ro­kai pa­ki­lę, daug griež­tes­ni ir to­dėl siū­ly­čiau į tai at­si­žvelg­ti.

PIRMININKAS. A. Pa­lio­nis už pa­siū­ly­mą.

A. PALIONIS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tik­rai ne­pla­na­vau kal­bė­ti dėl mo­ty­vų, bet iš­gir­dus fi­nan­sų mi­nist­rės ir prem­je­rės ar­gu­men­tus da­bar su­si­da­ro toks įspū­dis, kad vie­šuo­sius fi­nan­sus, ku­rie yra ban­kuo­se, tai vals­ty­bė ga­li pa­im­ti ir pa­da­lin­ti pa­lū­ka­nas ka­ri­niam mo­bi­lu­mui, o žmo­nės, ku­rie mo­ka ban­kams pa­lū­ka­nas ir ban­kų pel­nai iš­au­ga dėl to, kad ban­kai el­gia­si, sa­ky­čiau, ne­są­ži­nin­gai, ne­mo­kė­da­mi di­des­nių pa­lū­ka­nų už ter­mi­nuo­tus in­dė­lius, ne­ga­li gau­ti kom­pen­sa­ci­jos. Tai jei­gu, kon­ser­va­to­riai, žiū­ri­te ne so­cia­liai jaut­riai žmo­nių at­žvil­giu, ta­da ir bal­suo­ki­te taip.

PIRMININKAS. Ge­rai, bal­suo­si­me dėl šio pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 98: už – 35, prieš – 49, su­si­lai­kė 14. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – prem­je­rė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį po­no A. Pa­lio­nio į tai, kad kai žmo­gus pa­si­ra­šo pa­sko­los su­tar­tį, gal­būt ir jūs to­kią tu­ri­te, aš tik­rai to­kią tu­riu, tai jei­gu nė­ra fik­suo­tos pa­lū­ka­nos, jei­gu žmo­gus ne­si­ren­ka fik­suo­tų pa­lū­ka­nų, tai, ką jis tu­ri su­tar­ty­je, yra EURIBORʼas, ku­ris nie­kaip nuo žmo­gaus ne­pri­klau­so, ir mar­ža, ku­ri yra su­tar­ta su ban­ku. Bet ne­ži­nau, ar ku­riam nors pa­sko­los ga­vė­jui kas nors yra ga­ran­ta­vęs, kad EURIBORʼas iki jo pa­sko­los pa­bai­gos bus nu­lis. De­ja, tai yra tie da­ly­kai, ku­rie ne­pri­klau­so net nuo kon­kre­taus ban­ko, tai pri­klau­so nuo si­tu­a­ci­jos rin­ko­je ir nuo mo­ne­ta­ri­nės po­li­ti­kos spren­di­mų. Tai čia, taip sa­kant, su gai­lu­mu ar ne­gai­lu­mu ne­tu­ri nie­ko ben­dro, žmo­nės pa­si­ra­šo su­tar­tis pa­tys pri­im­da­mi to­kias są­ly­gas.

PIRMININKAS. Ne­tu­ri­me lai­ko. Gai­la, kad ši­ta dis­ku­si­ja vėl už­ves­ta. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Jei­gu ne­bū­tų ban­kų so­li­da­ru­mo mo­kes­čio, tai nie­kas ir ne­pra­šy­tų, kad kaž­kas kom­pen­suo­tų, ką įsi­pa­rei­go­jau ban­kui pa­im­da­mas pa­sko­lą.

PIRMININKAS. Da­bar ap­si­sprę­si­me dėl vi­so pro­jek­to. Vie­nas – už, vie­nas – prieš. A. Ge­d­vi­las – už.

A. GEDVILAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pa­sa­ky­ti, kad tai yra vie­nas iš ne­dau­ge­lio tik­rai nau­din­gų ir pro­tin­gų tei­sės ak­tų pro­jek­tų, ku­rie bu­vo svars­to­mi šio­je sa­lė­je nuo Sei­mo ka­den­ci­jos pra­džios. Tie­sa, ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad šią idė­ją mes pra­dė­jo­me svars­ty­ti tik da­bar. Ne­si­no­ri taip sa­ky­ti, ta­čiau tam, kad at­kreip­tu­me dė­me­sį į ban­kų virš­pel­nio pro­ble­mą, pa­si­ro­do, mums rei­kė­jo to­kio glo­ba­laus su­krė­ti­mo kaip ka­ras Uk­rai­no­je. Nors iš tik­rų­jų to­kio įna­šo ir pa­ra­mos mū­sų vals­ty­bei ir žmo­nėms rei­kė­jo žy­miai anks­čiau, bent jau nuo pan­de­mi­jos pra­džios, kai ša­lies ver­slai bu­vo du­si­na­mi ap­ri­bo­ji­mų, o žmo­nės, ne­te­kę pa­ja­mų, bu­vo ne­pa­grįs­tai už­da­ry­ti na­muo­se.

Ban­kams at­ro­do nor­ma­lu, kad sun­kiais lai­kais vals­ty­bė tu­ri juos gel­bė­ti, ta­čiau apie sa­vo pa­čių at­sa­ko­my­bę ir so­cia­li­nę pa­rei­gą pri­si­dė­ti prie vals­ty­bės, ku­rio­je jie funk­cio­nuo­ja, ge­ro­vės ir so­li­da­ru­mo su žmo­nė­mis, ku­rie jiems su­ku­ria pel­nus, kaž­ko­dėl pa­mirš­ta. Juk iš es­mės ban­kų už­dirb­ti pi­ni­gai su­ku­ria­mi ne kaž­ko­kio­mis nau­jo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, ino­va­ci­jo­mis ar­ba aukš­tą pri­dė­ti­nę ver­tę tu­rin­čiu dar­bu, o to­mis pa­čio­mis prie­mo­nė­mis, ku­rios bu­vo nau­do­ja­mos ir prieš ke­lis šimt­me­čius. De­ja, tik­rai ne vi­sos yra etiš­kos ir są­ži­nin­gos, iš jų, kaip an­tai, lai­ku ne­su­ma­žin­tos pa­lū­ka­nos, ne­mo­ka­mos pa­lū­ka­nos už in­dė­lius, per di­de­lės pa­lū­ka­nos, skai­čiuo­tos už pa­sko­las, už­šal­dy­ti pi­ni­gai, ima­mi ne­pa­grįs­tai di­de­li mo­kes­čiai už kas­die­nes ir ban­kams pri­va­lo­mas pa­slau­gas ir pa­na­šiai. Esant to­kioms ne­są­ži­nin­goms ban­kų dar­bo su klien­tais są­ly­goms, ku­rios bu­vo to­le­ruo­ja­mos ir vals­ty­bės, ban­kai ne­bu­vo su­in­te­re­suo­ti efek­ty­vin­ti sa­vo veik­los, o ver­slai ėmė su­si­dur­ti su pro­ble­mo­mis ati­da­ry­da­mi są­skai­tas. To­dėl jau se­niai dau­ge­lis Lie­tu­vos ver­slų, boi­ko­tuo­da­mi ban­kų sa­vi­va­lę, pri­vers­ti ati­da­ry­ti są­skai­tas ki­to­se ša­ly­se, jiems su­da­ro­mos ne­įma­no­mos dar­bo są­ly­gos. Da­lis Lie­tu­vos ban­kų dėl per­tek­li­nių pa­ja­mų jau se­niai ne­be­at­lie­ka sa­vo tie­sio­gi­nių funk­ci­jų, ne­be­ina pas klien­tą, iš­si­dir­bi­nė­ja, ap­krau­na žmo­nes ne­su­pran­ta­mais ir ne­pa­grįs­tais rei­ka­la­vi­mais, ne­si­sten­gia pri­si­tai­ky­ti prie rin­kos ir yra la­bai aro­gan­tiš­ki. To­dėl aš ir pa­si­sa­kau už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, taip pat ra­gi­nu ir jus bal­suo­ti ir pa­lai­kyti. Ačiū.

PIRMININKAS. R. Že­mai­tai­tis – prieš. Nė­ra. A. Bag­do­nas – prieš.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, to­kio pre­ce­den­to per vi­są Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės lai­ko­tar­pį dar ne­bu­vo. Par­la­men­tas rim­tai nu­si­tei­kė ap­mo­kes­tin­ti vie­nos ver­slo ša­kos pel­ną du kar­tus, pa­va­din­da­mas šį ap­mo­kes­ti­ni­mą so­li­da­ru­mo mo­kes­čiu. Ap­mo­kes­tin­ti sku­bos tvar­ka, ne­kreip­ti dė­me­sio į Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mą, ku­ria­me nu­sta­ty­ta ben­dra tai­syk­lė – nau­ji įve­da­mi mo­kes­čiai tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti ne anks­čiau kaip po 6 mė­ne­sių. Šis ban­ko so­li­da­ru­mo įna­šas bu­vo pa­va­din­tas ban­kų nu­skal­pa­vi­mu. Toks epi­te­tas ge­riau ati­tin­ka įsta­ty­mo tu­ri­nį ne­gu ro­man­tiš­ka są­vo­ka „so­li­da­ru­mas“.

Man šie žo­džiai pri­mi­nė ne­pri­klau­so­my­bės lai­ko­tar­pį, kuo­met ver­sli­nin­kai mo­kė­da­vo so­li­da­ru­mo mo­kes­tį, ta­čiau jį rin­ko ne vals­ty­bė – jį rin­ko tuo me­tu siau­tė­ję re­ke­ti­nin­kai. Pa­si­ro­do, per­im­ti tur­tą iš buo­žių vis dar vi­lio­ja net­gi pra­ėjus be­veik 100 me­tų po Spa­lio re­vo­liu­ci­jos. Ku­ria­me iš tie­sų pa­vo­jin­gą pre­ce­den­tą, ku­ris pa­blo­gins mo­kes­ti­nę bei in­ves­ti­ci­nę ap­lin­ką mū­sų ša­ly­je. Svar­biau­sia, šis spren­di­mas nie­kaip ne­pa­di­dins kon­ku­ren­ci­jos ban­kų sek­to­riu­je, nie­kaip ne­pa­ge­rins pa­slau­gų ko­ky­bės, kai­nų. Aš tik­rai kvie­čiu lai­ku su­sto­ti ir ne­bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ne­pai­sant to, kaip jis po­pu­lia­riai be­skam­bė­tų. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me po svars­ty­mo šiam pro­jek­tui. Kol vyks­ta bal­sa­vi­mas, pa­sa­ky­siu, kad bū­tų ra­cio­na­lu da­bar mums baig­ti ap­si­spręs­ti ir dėl Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sų, nes Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas bai­gė sa­vo dar­bą, kad ne­reik­tų rink­tis dar kar­tą bal­suo­ti po Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio. Da­bar vyks­ta bal­sa­vi­mas, vi­si yra ir tik­rai vi­si ži­no. (Bal­sai sa­lė­je) Kol ne­nu­trū­ko, tai vis­kas ge­rai.

O da­bar taip. Bal­sa­vo 101: už – 85, prieš – 8, su­si­lai­kė 8. Lai­ki­no­jo so­li­da­ru­mo įna­šo įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Da­bar dėl ve­di­mo tvar­kos – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Man keis­ta, kad vi­si li­be­ra­lai, Lais­vės par­ti­ja – ne už žmo­gų, bet už ban­kus, ir taip so­li­da­riai, kaip ši­tas siū­lo­mas so­li­da­ru­mo mo­kes­tis. Bet, ki­ta ver­tus, no­riu pa­sa­ky­ti ir val­dan­čia­jai dau­gu­mai: ne­nu­ra­šy­ki­te vis­ko ka­rui Uk­rai­no­je. Pri­si­min­ki­te pan­de­mi­nius lai­kus, kaip ri­bo­jo­te ver­slą, kaip ėmė­te pa­sko­las, kaip už pra­sto­vas mo­kė­jo­te ir kiek rei­kė­jo pri­sis­paus­din­ti pi­ni­gų. Tik­rai ne vie­ną mi­li­jar­dą. Tai­gi at­sa­ko­my­bė ir ten­ka jums, kad ne­mo­kė­jo­te su­val­dy­ti pan­de­mi­nės kri­zės, ji bu­vo tik­rai la­bai pras­tai val­do­ma.

 

13.03 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 1891, 190, 192, 195, 196, 197, 199, 1991, 1992, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 2241, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 2671, 277, 281 straips­nių ir XXIX sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo, Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2532, 2562, 2601, 2661, 2672, 2673, 2764, 2821 straips­niais ir Ko­dek­so 186, 298 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4856(3)ES (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKAS. Taip, ko­le­gos, kaip mi­nė­jau, da­bar grįž­ta­me prie Bau­džia­mo­jo ko­dek­so kai kurių straips­nių pa­tai­sų įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4856(3)ES. Į tri­bū­ną kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę. Ji pa­sa­kys, ką ko­mi­te­tas vei­kė ir nu­vei­kė.

I. HAASE (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4856(3) ir pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pa­pil­do­mai iš­va­dai ko­mi­te­to 9 na­rių bal­sais pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš mi­nė­jau, kad kaip ir ben­dru su­ta­ri­mu eli­mi­nuo­ja­me bal­sa­vi­mą pri­im­da­mi 55 straips­nį, bet, kad bū­tų vis­kas šva­ru, iš pra­džių pa­bal­suo­ki­me, kad at­šau­kia­me sa­vo bal­sa­vi­mą, pri­ta­rdami pir­mi­nės re­dak­ci­jos 55 straips­niui. Ar ben­dru su­ta­ri­mu tą fik­suo­ja­me? Bet bal­suo­ki­me, nes čia vi­so­kių pro­ce­dū­ri­nių niu­an­sų yra, bus tvar­kin­giau.

Už – 75, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. At­šau­kia­me 55 straips­nio pri­ėmi­mą.

Da­bar pa­gal ko­mi­te­to siū­ly­mą ap­si­sprę­si­me iš nau­jo. Pra­šau, pir­mi­nin­ke, su­for­mu­luo­ti.

I. HAASE (TS-LKDF). Tai čia ki­to ko­mi­te­to.

PIRMININKAS. Kaip? Dėl 55 straips­nio ko­kį jūs tei­kė­te siū­ly­mą? Pa­kar­to­ki­te.

I. HAASE (TS-LKDF). Dėl 55 straips­nio. Įsta­ty­mo pro­jek­te Nr. XIIIP-4856(3) nu­ma­ty­ta įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­ta – 2023 m. bir­že­lio 1 d. Pri­im­ta ben­dru su­ta­ri­mu – 9 ko­mi­te­to na­riai.

PIRMININKAS. Kas dėl ši­to pa­siū­ly­mo dėl mo­ty­vų? Ne­ma­tau no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti. Da­bar bal­suo­si­me iš nau­jo dėl 55 straips­nio su bir­že­lio 1 die­nos ko­mi­te­to pa­siū­ly­ta da­ta 1 da­ly­je, o 2, 3, 4 da­lys ne­si­kei­čia.

Už – 71, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6.

Da­bar mo­ty­vai dėl vi­so šio pro­jek­to pri­ėmi­mo. Pra­šau. E. Dob­ro­wols­ka – už.

E. DOBROWOLSKA (LF). La­bai no­riu pa­dė­ko­ti vi­siems, ku­rie pri­si­dė­jo. Tai nė­ra tik Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tas – tai yra di­džiu­lis Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to dar­bas. 3 mė­ne­siai klau­sy­mų, vi­sų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų įtrau­ki­mas, vi­sų straips­nių su­de­ri­ni­mas tiek su VU Tei­sės fa­kul­te­tu, tiek su tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, po­li­ci­ja, pro­ku­ra­tū­ra. Per 20 me­tų mes ši­to dar­bo ne­su­ge­bė­jo­me pa­da­ry­ti, ne­su­ge­bė­jo­me pri­im­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so spe­cia­lio­sios da­lies to­kios ap­im­ties, kad bū­tų pro­por­cin­ga, per­žiū­rė­ti tų Bau­džia­mo­jo ko­dek­so da­lių, ku­rios tar­pu­sa­vy­je ne­de­rė­jo ar­ba bu­vo ne­ra­cio­na­lios dėl sank­ci­jų pras­mės.

Aš gir­džiu ir ži­nau, kad ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė tur­būt kal­bės dėl mo­ty­vų prieš. Aš ga­liu už­tik­rin­ti, kad šian­dien šis pa­kei­ti­mas, ku­ris ap­ima daug straips­nių, ati­tin­ka vi­sų pu­sių lū­kes­čius. Mil­ži­niš­ką dar­bą pa­da­rė­te jūs kar­tu, bū­tent ko­mi­te­tas, kar­tu dis­ku­ta­vo­me ir ra­do­me tuos spren­di­mus. Ir net kon­tra­ban­dos da­lis, kon­tra­ban­dos straips­nis ne­ma­ži­na MGL, kon­tra­ban­dos at­sa­ko­my­bė dėl pra­džios, ka­da ji tai­ko­ma, ne­kei­čia­ma, yra gra­duo­ja­ma tik at­sa­ko­my­bė.

Ši­tas pro­jek­tas nė­ra apie nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą – tai yra apie bau­džia­mą­ją po­li­ti­ką, ku­rią gir­di tei­sė­sau­ga, ku­rią gir­di ir mū­sų aka­de­mi­kai. Mes ga­li­me pri­im­ti la­bai ra­cio­na­lų spren­di­mą, ku­ris iš es­mės ga­ran­tuos, kad bau­džia­mo­ji po­li­ti­ka iš tik­rų­jų taps kraš­tu­ti­ne prie­mo­ne. Ačiū vi­siems.

PIRMININKAS. Ir Sei­mo na­rė A. Ši­rins­kie­nė – prieš.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Ge­rai, kad mi­nist­rė ži­no, apie ką kal­bė­siu. Ma­tyt, pra­dė­siu nuo to, kad ji sa­kė, kad pro­jek­tas pa­tei­sins vi­sų ša­lių lū­kes­čius. Šio pro­jek­to ver­tė, jei­gu bū­tų ga­li­ma taip pa­sa­ky­ti, ir aiš­ki­na­ma­sis raš­tas sa­ko, kad yra apie 1 tūkst. žmo­nių, ku­riems pa­leng­vi­na­mas įka­li­ni­mas ar­ba jie pa­lei­džia­mi į lais­vę. Kol kas ne­gir­dė­jo­me jo­kio pa­pa­sa­ko­ji­mo ir pa­aiš­ki­ni­mo, kaip tie žmo­nės, stai­ga at­si­dū­rę gat­vė­je, bus in­teg­ruo­ti į vi­suo­me­nę, o gal jie yra in­teg­ruo­ja­mi da­bar.

 Jei­gu žiū­rė­tu­me į kon­tra­ban­dos straips­nį, iš­ties bū­tų me­las, kad ne­si­kei­čia že­mu­ti­nės ri­bos. Kai kur že­mu­ti­nės ri­bos kei­čia­si, tar­ki­me, kai kal­ba­me apie ypač di­de­lio mas­to kon­tra­ban­dą, kur kon­tra­ban­dos ver­tė kei­čia­ma nuo 250 MGL, tai yra nuo 12,5 tūkst., iki 900 MGL, tai yra 45 tūkst. Va­di­na­si, žmo­gus tu­rės di­des­nę ga­ran­ti­ją ne­gau­ti aš­tuo­ne­rių me­tų įka­li­ni­mo baus­mės. Pa­na­šiai vyks­ta ir su ki­to­mis vei­ko­mis, ku­rios nė­ra pa­na­šios į viš­tos va­gys­tę ir ap­ima eko­no­mi­nius nu­si­kal­ti­mus prieš vals­ty­bę ir fi­nan­sų tva­ru­mą. Pa­vyz­džiui, mui­ti­nės ap­gau­lė, ne­tei­sė­tas dis­po­na­vi­mas ak­ci­zi­nė­mis pre­kė­mis, įvai­rios nu­si­kals­ta­mos vei­kos, pa­vyz­džiui, nu­si­kals­ta­mas ban­kro­tas, kai yra pa­žei­džia­mi ne tik tam tik­ri vals­ty­bės lū­kes­čiai, bet nu­si­kals­ta­mo ban­kro­to at­ve­ju daž­niau­siai pa­žei­džia­mi ir as­me­nų lū­kes­čiai. Vi­sų pir­ma, dar­buo­to­jų lū­kes­čiai gau­ti at­ly­gi­ni­mą. Šiuo at­ve­ju tik­rai, ma­ny­čiau, ne­pa­tei­si­na­ma sa­ky­ti, kad vi­suo­me­nės rai­dos ar vals­ty­bės fi­nan­si­nės si­tu­a­ci­jos… pa­ge­rin­da­mi kon­tra­ban­di­nin­kų są­ly­gas mes tik­rai pri­si­dė­si­me prie ko nors. Nė­ra taip – mes ke­lia­me iš es­mės grės­mę vi­suo­me­nei ir vals­ty­bei.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me, ar pri­ima­me šį Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­tą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 71, bal­sa­vo 67: už – 65, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

13.11 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 108, 115, 122, 125, 137, 187, 205, 589 straipsnių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1131, 1871 , 4741 straips­niais įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4857(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo kai ku­riais straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas.

Tur­būt nie­kas ne­rei­ka­laus dėl at­ski­rų straips­nių bal­suo­ti. Ga­li­me pri­tar­ti vi­siems straips­niams iki 12 straips­nio su dėl 9 straips­nio ko­mi­te­te pri­im­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dėl 12 straips­nio aš vėl, va­do­vau­da­ma­sis Sta­tu­to 261 strai­p­s­niu, pra­šau fik­suo­ti, kad įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­ta yra 2023 m. bir­že­lio 1 d., nes tu­ri bū­ti įsi­ga­lio­ji­mo da­tos su­de­rin­tos su pa­grin­di­niu pro­jek­tu. Klau­siu, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu 12 straips­niui su bir­že­lio 1 die­nos da­ta? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Da­bar mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Ne­ma­tau. Bal­suo­ja­me, ar pri­ima­me šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Už­si­re­gist­ra­vo 67, bal­sa­vo 64. Nė­ra pa­kan­ka­mai. Bet tai yra ly­di­ma­sis pro­jek­tas, aš ma­nau, mes ga­li­me pa­ju­dė­ti į prie­kį su ki­tais ly­di­mai­siais. Gal per tą lai­ką at­si­ras dau­giau Sei­mo na­rių.

 

13.13 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 122, 151, 167 ir 225 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4858(4) (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar bū­tų ly­di­ma­sis pro­jek­tas – Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4858(4).

Pen­ki straips­niai. Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir su­re­da­ga­vo. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­im­ti nuo 1 iki 4 straips­nius ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 5 straips­nio vėl ta pa­ti si­tu­a­ci­ja. Čia bu­vo da­ta – ge­gu­žės 1 die­na. Bet aš, va­do­vau­da­ma­sis Sta­tu­to 261 straips­niu, pra­šau tuo­met fik­suo­ti, kad bū­tų bir­že­lio 1-osios da­ta, nes rei­kia su­de­rin­ti su pa­grin­di­nio įsta­ty­mo pro­jek­to įsi­ga­lio­ji­mo da­ta. Ga­li­me ir 5 straips­niui pri­tar­ti su bir­že­lio 1-osios da­ta? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Ban­do­me bal­suo­ti, kaip sek­sis, ar pri­im­si­me šį pro­jek­tą. Bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to Nr. XIIIP-4858(4).

Už­si­re­gist­ra­vo 69, bal­sa­vo 66: už – 65, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Trūks­ta.

 

13.15 val.

Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. XI-2234 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4859(3) (pri­ėmi­mas)

 

Li­ko pas­ku­ti­nis ly­di­ma­sis – Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. XI-2234 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4859(3). Du straips­niai.

1 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl jo pa­sta­bų ne­bu­vo.

Dėl 2 straips­nio ta pa­ti si­tu­a­ci­ja. Rem­da­ma­sis mi­nė­tu Sta­tu­to straips­niu, pra­šau fik­suo­ti įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo bir­že­lio 1-osios da­tą, nors, mi­nė­jo­me, pro­jek­te bu­vo li­ku­si ge­gu­žės 1-osios da­ta. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu 2 straips­nį su bir­že­lio 1-osios da­ta? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dar vie­nas eks­pe­ri­men­tas – bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to Nr. XIIIP-4859(3).

Už­si­re­gist­ra­vo 70, bal­sa­vo 66. De­ja, ne­pa­ka­ko už­si­re­gist­ra­vu­sių. Gal­būt per po­pie­ti­nį bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą bus ga­li­ma pa­kar­to­ti bal­sa­vi­mus dėl šių ly­di­mų­jų, kai bus dau­giau Sei­mo na­rių.

 

13.16 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

Da­bar Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. Kvie­čiu mi­nist­rus už­im­ti vie­tas. Klau­sia tik opo­zi­ci­nių frak­ci­jų at­sto­vai. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Klau­sia­te, gir­džiu, ka­da po­pie­ti­nis? Po­pie­ti­nis po­sė­dis 14 va­lan­dą. Dar­bo­tvarkę mes pa­tvir­ti­no­me. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­si­me taip pat, kaip dar­bo­tvar­kėje pa­ra­šy­ta. Vis­kas iš­lie­ka.

Da­bar pra­de­da­me Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį. A. Vin­kus yra pir­ma­s klau­sian­ty­sis frak­ci­jos var­du.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos įpa­rei­go­tas krei­piuo­si į svei­ka­tos mi­nist­rą. Pir­miau­sia, ger­bia­mas mi­nist­re, no­riu jus ir vi­sus sa­lė­je esan­čius Sei­mo na­rius me­di­kus nuo­šir­džiai pa­svei­kin­ti šian­die­ną su Me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­na.

Drįs­tu pa­klaus­ti, mi­nist­re. Vie­na iš ak­tu­a­liau­sių svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos pro­ble­mų yra ei­lės pas spe­cia­lis­tus ir šei­mos gy­dy­to­jus. Vie­na iš ap­lin­ky­bių, kom­pli­kuo­jan­čių šią pa­dė­tį, yra tai, kad šei­mos gy­dy­to­jai siun­čia pa­cien­tus kon­sul­tuo­tis į aukš­čiau­sio tre­ti­nio ly­gio įstai­gas, ap­lenk­da­mi ant­ri­nio ly­gio kon­sul­tan­tų gran­dį, nes ne­tu­ri ki­tos iš­ei­ties. To­kia si­tu­a­ci­ja su­si­da­ro to­dėl, kad ant­ri­nio ly­gio įstai­go­se trūks­ta kar­dio­lo­gų, neu­ro­lo­gų, he­ma­to­lo­gų ir ki­tų spe­cia­lis­tų.

Ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų pas­ku­ti­niai vi­zi­tai į li­go­ni­nes rei­ka­lin­gi. Aš pats ma­čiau ir Skuo­de, ir Kre­tin­go­je tai, su ko­kiu dė­me­siu dis­ku­tuo­ja­te ir taip to­liau, bet pa­tys ma­to­te, kad pa­tek­ti li­go­niui pas spe­cia­lis­tus nė­ra leng­va. Ge­rai su­pran­ta­me, kad šią pro­ble­mą iš­spręs­ti la­bai ne­leng­va, bet nie­ko ne­da­ry­ti ir­gi ne­bū­tų tei­sin­ga. Nie­ko ne­da­rant ei­lės iš­augs dar dau­giau. To­kių si­tu­a­ci­jų re­gio­ni­nė­se li­go­ni­nė­se, kaip bu­vo Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė­je, ga­li bū­ti bet kur, jei­gu ne­bus spren­džia­ma ta pro­ble­ma.

Ką, ger­bia­mas mi­nist­re, ga­li­te šiuo klau­si­mu pa­sa­ky­ti, ko­kias prie­mo­nes ban­do­te įgy­ven­din­ti ir ko­kie stra­te­gi­niai pla­nai šio­je sri­ty­je nu­ma­to­mi žiū­rint į per­spek­ty­vą? Ačiū.

A. DULKYS. La­bai ačiū. Pri­si­de­du prie jū­sų svei­ki­ni­mų vi­sai ben­druo­me­nei.

Gal iš pra­džių la­bai trum­pai apie tuos il­ga­lai­kius da­ly­kus, nes jie kaž­kaip ma­žiau vi­sus ir do­mi­na, nes kam rei­kia daug lai­ko pa­da­ry­ti, tai ne taip ge­rai skam­ba, bet me­di­kus pa­reng­ti trun­ka la­bai il­gai. Pa­kei­tė­me vals­ty­bi­nio už­sa­ky­mo ko­mi­te­to veik­lą, kad į at­ei­tį bū­tų orien­tuo­tas bū­tent tų spe­cia­ly­bių už­sa­ky­mas, ku­ris Lie­tu­vai yra svar­bes­nis. Bet čia aš ir su­sto­siu, nes da­bar kur kas svar­biau, ką ga­li­me pa­da­ry­ti šian­dien, čia ir da­bar. Mes vi­sų pir­ma pa­si­žiū­rė­jo­me sa­vo fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bes, pa­si­žiū­rė­jo­me, ką ro­do li­go­nių ka­sų duo­me­nys, ir toms įstai­goms, ku­rio­se yra di­džiau­sios ei­lės pas­ta­ruo­ju me­tu, bū­tent jū­sų var­din­to­se sri­ty­se, yra pa­di­din­tas fi­nan­sa­vi­mas. Tai yra vie­nas da­ly­kas.

An­tra pu­sė yra, kad mes pa­kei­tė­me tam tik­rus virš­su­tar­ti­nių pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mo da­ly­kus, tai reiš­kia, kad toms jū­sų mi­nė­toms, kur yra il­giau­sios ei­lės, kur dau­giau­sia žmo­nėms trūks­ta pa­slau­gų, vi­sos virš­su­tar­ti­nės su­mos, esa­me ga­ran­ta­vę, bus su­mo­kė­tos. To­kiu bū­du pa­ska­ti­na­me gy­dy­mo įstai­gas pri­im­ti ati­tin­ka­mus spren­di­mus, kad pa­si­nau­do­tų ta ga­li­my­be. Tai da­ro­me ne kar­tą per me­tus, kaip bu­vo anks­čiau, da­bar tas virš­su­tar­ti­nes su­mas per­žiū­ri­me ir du kar­tus per me­tus. Tai čia bu­vo an­tra prie­mo­nė.

Tre­čia fi­nan­si­nė prie­mo­nė. Taip pat bū­tent jū­sų mi­nė­tų spe­cia­ly­bių pro­ble­ma­ti­kai nu­ma­tė­me ir di­des­nį ap­mo­kė­ji­mą, pa­di­di­no­me ­mo­kė­ji­mą už kom­plek­si­nes pa­slau­gas. Tai reiš­kia, kad bū­tent jū­sų mi­nė­to­se sri­ty­se. Tu­ri­me to­kius tris fi­nan­si­nius in­stru­men­tus, ku­riuos da­bar iš­ban­do­me. Pra­eis pus­me­tis, ma­ty­si­me, ar šios prie­mo­nės da­vė ko­kią nors nau­dą, ar ne­da­vė, koks yra efek­tas.

Pa­mi­nė­jo­te Klai­pė­dą. Klai­pė­da, vis tiek tu­riu dar pa­sa­ky­ti vie­ną žo­dį – Klai­pė­do­je yra uni­ka­li si­tu­a­ci­ja. To­mis mū­sų pa­siū­ly­to­mis prie­mo­nė­mis tre­ti­nio ly­gio įstai­gos jau nau­do­ja­si. Jei­gu ten bu­vo, pa­vyz­džiui, 28 kar­dio­lo­gai, tai da­bar ži­nau, kad dar tris įdar­bins. Bet ko­dėl Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės val­do­mo­je po­li­kli­ni­ko­je nė­ra nė vie­no ši­to spe­cia­lis­to, tai čia at­vi­ras klau­si­mas. Kiek ži­nau, vie­ti­nių gy­dy­mo įstai­gų va­do­vai ir su nau­juo­ju me­ru ruo­šia­si apie tai kal­bė­ti. Yra su­pla­nuo­tas ir ma­no su­si­ti­ki­mas su mies­to me­ru, kad ir­gi ap­tar­tu­me tą pro­­ble­mą. Stab­dau čia sa­ve. Ačiū.

PIRMININKAS. Pra­šy­siu mi­nist­rų at­sa­ki­nė­ti kiek įma­no­ma trum­piau, nes opo­zi­ci­jos at­sto­vai skun­džia­si, kad ne­spė­ja pa­klaus­ti. Klau­sia V. Tar­ga­ma­dzė.

V. TARGAMADZĖ (DFVL). Ačiū. Ka­dan­gi švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rės nė­ra, tai ben­dras rū­pes­tis, pa­klau­siu prem­je­rės. Kas yra da­ro­ma, kad mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja vis dėl­to tap­tų pres­ti­ži­nė, nes ar­tė­ja tas lai­kas? Prie Vy­riau­sy­bės yra su­da­ry­ta gru­pė biu­ro­kratinei naš­tai ma­žin­ti, jū­sų pa­ta­rė­ja va­do­vau­ja, pus­an­trų me­tų dar nie­kas nė­ra pa­da­ry­ta. Links­ta nuo ši­tų da­ly­kų.

To­liau. Pa­si­ren­gi­mas įtrau­kia­jam ug­dy­mui ke­lia la­bai di­de­lį ne­ri­mą, nes trūks­ta ir kel­tu­vų, ir lif­tų, ir taip to­liau, trūks­ta spe­cia­lis­tų. Mo­ky­to­jų pa­gal­bi­nin­kų yra men­kas at­ly­gis ir jie yra ne­pa­si­ren­gę. Ir, ga­lų ga­le, Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mas dėl 21 ir 31 vai­ko vėl ro­do, kad mo­kyk­los nai­ki­na­mos ir jo­kio pa­trauk­lu­mo va­žiuo­ti į re­gio­nus jau­niems spe­cia­lis­tams ne­bus. Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū. Aš tur­būt tai ver­tin­čiau kaip jū­sų tei­gi­nį, nes jūs tie­siog in­ter­pre­ta­vo­te Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sa­kė vi­sai ką ki­ta. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sa­kė, kad tin­klo kri­te­ri­jai tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ti įsta­ty­me. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne­pa­si­sa­kė dėl kon­kre­čių kri­te­ri­jų ir kaip ji­sai juos ver­ti­na. Tai­gi, tai yra vi­sai ki­tas da­ly­kas. Man, ži­no­ma, šiek tiek ap­mau­du, kad po 20 me­tų, kai ga­lio­ja to­kia Švie­ti­mo įsta­ty­mo nuo­sta­ta, ku­ri nu­ma­to, kad tin­klo tai­syk­les nu­sta­to Vy­riau­sy­bė, kaž­ko­dėl da­bar stai­ga jums ar dar kam nors šo­vė min­tis į gal­vą kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Bu­vo ne vie­na Vy­riau­sy­bė, ku­rio­je jei­gu ne jūs pa­ti, tai jū­sų frak­ci­jų ko­le­gos tik­rai dir­bo, ir tas Švie­ti­mo įsta­ty­mas su vi­so­mis Vy­riau­sy­bės tai­syk­lė­mis kaž­kaip ne­kliu­vo. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­ėmė to­kį spren­di­mą, va­di­na­si, kri­te­ri­jus teks per­kel­ti į įsta­ty­mą taip, kaip pa­pra­šė Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, ir to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą Vy­riau­sy­bė, be jo­kios abe­jo­nės, Sei­mui pa­teiks tvir­tin­ti.

Ta­čiau, kal­bant apie tai, ką jūs kaip kaž­ko­kį prie­kaiš­tą iš­dės­tė­te, kad ne­va nie­ko ne­da­ro­ma dėl to, kad mo­ky­to­jas tap­tų pres­ti­ži­ne pro­fe­si­ja, tai aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad bu­vo ne­ma­žai dir­ba­ma prie na­cio­na­li­nio švie­ti­mo su­si­ta­ri­mo. Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad kol kas Vy­riau­sy­bei, ma­nau, ne­blo­gai se­ka­si to su­si­ta­ri­mo lai­ky­tis. Vi­sų pir­ma, tie įsi­pa­rei­go­ji­mai, ku­rie yra su­si­ję su dar­bo už­mo­kes­čiu, tik­rai bus įvyk­dy­ti 2024 me­tais taip, kaip yra nu­ma­ty­ta Vy­riau­sy­bės prie­mo­nių pla­ne, – dėl to jūs tu­ri­te ma­no žo­dį ir taip tik­rai bus pa­da­ry­ta.

Ki­ti da­ly­kai yra la­biau su­si­ję su tuo, kad tu­ri at­si­ras­ti žmo­nių, pa­vyz­džiui, švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tų tu­ri at­si­ras­ti. Jų gi ne­ga­li pri­drož­ti iš oro, kad jie stai­ga iš kaž­kur im­tų ir at­si­ras­tų. Tam yra ir pri­ėmi­mo tvar­kos kei­čia­mos, ir ati­tin­ka­mai aukš­to­jo moks­lo vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mas nu­ma­to­mas, ir daug da­ly­kų vyks­ta, bet tai tik­rai ne­pa­si­da­rys per po­rą me­tų, nes tai ne­bu­vo da­ro­ma jau dau­gy­bę me­tų.

Bet tie spren­di­mai, ku­rie yra pa­da­ro­mi pa­pras­čiau, kon­kre­čiai tie, ku­rie yra su­si­ję su pres­ti­žu tiek, kiek jį mes ga­li­me įver­tin­ti dar­bo už­mo­kes­čiu, taip, ši­tuos įsi­pa­rei­go­ji­mus Vy­riau­sy­bė tik­rai įvyk­dys.

PIRMININKAS. Prem­je­rė at­sa­kė ga­na iš­sa­miai. Klau­sia O. Lei­pu­tė.

O. LEIPUTĖ (LSDPF). Dė­ko­ju. Ma­no klau­si­mas bus so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rei. Vals­ty­bės duo­me­nų agen­tū­ros duo­me­ni­mis, di­džiau­sias skur­do ri­zi­kos ly­gis pra­ėju­siais me­tais bu­vo tarp 65 me­tų ir vy­res­nio am­žiaus as­me­nų. Per pra­ėju­sius me­tus jis pa­di­dė­jo dar 3,6 %. Gal ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti, ar Vy­riau­sy­bės tai­ky­tos prie­mo­nės ne­vei­kė? Ką pla­nuo­ja­te da­ry­ti at­ei­ty­je, kad šis ro­dik­lis ne aug­tų, o ma­žė­tų? Ačiū.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą. Aš tik no­riu at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad pa­teik­ta­me ro­dik­ly­je ir pa­teik­ta­me ver­ti­ni­me at­si­spin­di 2021 me­tų žmo­nių pa­ja­mos. Tai 2021 me­tais, pui­kiai at­si­me­na­te, nuo lie­pos mė­ne­sio įsi­ga­lio­jo vie­ni­šo as­mens iš­mo­ka, ku­ri dar ne iki ga­lo at­si­spin­dė­jo pa­gy­ve­nu­sio am­žiaus žmo­nių skur­do ro­dik­liuo­se, to­dėl ap­skri­tai yra pro­ble­ma, kad tie skur­do ro­dik­liai la­bai stip­riai at­si­lie­ka lai­ke, bū­tent 2021 me­tų pa­ja­mų as­pek­tą čia tu­riu min­ty­je.

Ką ro­do san­ty­ki­nis ro­dik­lis ap­skri­tai? Jis ro­do, kad kai ky­la ben­dras pa­ja­mų ly­gis, dir­ban­čių­jų pa­ja­mų ly­gis, kuo dau­giau jis ky­la, tuo la­biau san­ty­ki­nai at­ro­do ma­žes­nės ki­tos pa­ja­mų rū­šys.

Bet taip pat no­rė­čiau pa­mi­nė­ti, kad yra ki­tas la­bai svar­bus Lie­tu­vai ro­dik­lis. Eu­ro­pos Są­jun­gos so­cia­li­nio rams­čio kon­teks­te mes esa­me įsi­pa­rei­go­ję iki 2030 me­tų pa­siek­ti, kad skur­do ir at­skir­ties ri­zi­ką pa­ti­rian­čių as­me­nų skur­do ly­gis pa­siek­tų 19 %. Šis ro­dik­lis nuo­la­tos ma­žė­ja ir jei­gu mes ly­gin­tu­me 2020 ir 2021 me­tus, tai Lie­tu­vo­je skur­dą ir at­skir­tį pa­ti­rian­čių as­me­nų 27 tūks­t. su­ma­žė­jo. Aš tik­rai ti­kiu, kad šiuos iš­kel­tus sau tiks­lus mes pa­siek­si­me.

O ši­tie ro­dik­liai, ku­rie bu­vo šian­dien pri­sta­ty­ti, tur­būt ap­skri­tai ver­ti­nant tuos skur­do ly­gio ro­dik­lius per vi­sus 18 me­tų, kiek jie yra ma­tuo­ja­mi, kei­tė­si la­bai ne­žen­kliai. Svy­ra­vi­mas yra nuo 18,6 iki 22,9. Skir­tin­gais me­tais skir­tin­gi tie skai­čiai bū­na, bet iš es­mės jie la­bai stip­riai ne­si­kei­čia.

PIRMININKAS. J. Pins­kus tu­rė­tų klaus­ti to­liau.

J. PINSKUS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas bū­tų ener­ge­ti­kos mi­nis­t­rui, bet gal ga­li­mai bū­tų ir prem­je­rei.

600 mln. eu­rų RRF’o lė­šų ener­ge­ti­kos pro­jek­tams. ES pa­tvir­ti­no 600 mln. eu­rų 2020 m. ge­gu­žės 20 d. Pa­nau­do­ta šian­dien – nu­lis. Pro­ble­mos – mi­nis­te­ri­jos ne­ge­bė­ji­mas pa­reng­ti fi­nan­sa­vi­mo prie­mo­nių ap­ra­šų.

An­tra – RRF’o lė­šos. RRF’o lė­šos, struk­tū­ri­nės pa­ra­mos lė­šos – 400 mln. Pa­nau­do­ta šian­dien tik 60 mln. Pra­džia pa­tvir­tin­ta 2021 me­tais. Vė­la­vi­mas di­džiu­lis.

Dar, ma­ža to, la­bai ne­ra­mu dėl Re­gio­nų plėt­ros pro­gra­mos pi­ni­gų – 1 mlrd. 674 mln. eu­rų. Vė­luo­ja­ma jau tre­jus me­tus. Sek­to­ri­nės prie­mo­nės ir fi­nan­sa­vi­mo gai­rės vos 7 iš 14 mi­nis­te­ri­jų yra pa­tvir­tin­tos. Vi­sas Re­gio­nų plėt­ros pro­gra­mos pro­ce­sas strin­ga dėl mi­nis­te­ri­jų ne­vei­ki­mo. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, kaip pa­grin­di­nės pro­gra­mos įgy­ven­din­to­jos, pras­to ko­or­di­na­vi­mo. Re­a­liai pro­jek­tas nė­ra pra­si­dė­jęs, nė vie­nas eu­ras iš pro­gra­mos ne­pa­sie­kė re­gio­nų. Jūs pui­kiai su­pran­ta­te, kad toks di­džiu­lis ši­to­kių lė­šų vė­la­vi­mas yra di­džiu­lis nuos­to­lis Lie­tu­vos eko­no­mi­kai ir vi­sai vals­ty­bei. Prem­je­re, ką jūs į tai?

D. KREIVYS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Kal­bant apie vė­la­vi­mus ar ne­vė­la­vi­mus, pir­miau­sia rei­kia la­bai ge­rai su­pras­ti gra­fi­ką – tiek RRF’o, tiek struk­tū­ri­nės pa­ra­mos. Ko­kiu gra­fi­ku jos yra tvir­ti­na­mos Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je, ir prie­mo­nės, ir prie­mo­nių gra­fi­kai, ir taip to­liau. Tai RRF’o prie­mo­nių pa­ke­tas dar ga­lu­ti­nai nė­ra pa­tvir­tin­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je, kad mes ga­lė­tu­me iš­vis jas nau­do­ti. Šian­dien prie­mo­nės dar yra de­ri­na­mos su Ko­mi­si­ja. Pla­nuo­ja­ma, kad pir­mos prie­mo­nės bus pa­leis­tos pa­va­sa­rio pra­džio­je. Šiais me­tais pla­nuo­ja­ma, kad prie­mo­nių iš vi­so bus kar­tu su RRF’o pa­sko­lo­mis, kur pa­pil­do­mai pri­si­dė­jo­me, be­veik 1,1 mlrd.

Dar kar­tą no­riu pa­kar­to­ti, kad Lie­tu­va ener­ge­ti­kos prie­mo­nė­mis bu­vo vie­na pir­mų­jų ša­lių Eu­ro­pos Są­jun­go­je, pa­tei­ku­sių vi­sų pro­jek­tų są­ra­šą Ko­mi­si­jai tvir­tin­ti. Pir­mie­ji.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Jūs mi­nė­jo­te 2020 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį. 2020 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį jo­kio RRF’o bū­ti ne­ga­lė­jo.

PIRMININKAS. Ne­įjung­tas prem­je­rės mik­ro­fo­nas, ma­tyt, nes kaž­kaip ne­si­gir­dė­jo. Ge­rai. To­liau klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas prem­je­rei. Daug kal­ba­ma apie so­cia­li­nę ban­kų at­sa­ko­my­bę, so­li­da­ru­mą. Aš pri­ta­riu, kad rei­kia ka­ri­niam mo­bi­lu­mui stip­rin­ti, ypač til­tams, kur ka­ri­nė tech­ni­ka va­žiuos, va­žiuo­ja per til­tus, ku­rie griū­na ir be tech­ni­kos.

Ma­no klau­si­mas dėl ban­kų fi­lia­lų ra­jo­nuo­se, re­gio­nuo­se, nes ban­kų fi­lia­lai Lie­tu­vos lik­vi­duo­ja­mi, o už­im­tu­mas ir, taip sa­kant, aš ma­nau, ne­blo­gai bu­vo ap­mo­ka­mos dar­bo vie­tos. Ar jūs ne­ma­no­te, kad juos rei­kė­tų su­grą­žin­ti į kiek­vie­ną ra­jo­ną, kad bū­tų, jei­gu no­ri dirb­ti su to ra­jo­no mū­sų pi­lie­čiais, ban­kas no­ri dirb­ti, ben­dra­dar­biau­ti, ta so­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė, ir tu­ri tu­rė­ti tuos fi­lia­lus? Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Man at­ro­do, tams­ta esa­te bu­vęs ver­sli­nin­ku, bent jau anks­čiau, tai tur­būt ži­no­te, kad kai žmo­nės ką nors da­ro, tai jie kaš­tus skai­čiuo­ja. Kiek­vie­na­me ra­jo­ne lai­ky­ti ban­kų sky­rius su ten dir­ban­čiais žmo­nė­mis, ku­riems rei­kia mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus, jei­gu į sky­rių už­ei­na vie­nas ar du žmo­nės per die­ną, na, ne­bū­ti­nai yra tai, ką įmo­nė no­rė­tų da­ry­ti, nes kaž­kas už tai tu­rė­tų su­mo­kė­ti ir, ti­kė­ti­na, ban­kų ki­tos pa­slau­gos nuo to bū­tų tik bran­ges­nės.

Šiaip jau daug da­ly­kų yra se­niai iš­ėję į in­ter­ne­ti­nę erd­vę: in­ter­ne­ti­niai ban­kai, kre­di­to kor­te­lės, de­be­to kor­te­lės, mo­kė­ji­mai, yra ga­li­my­bė iš­si­gry­nin­ti pi­ni­gų par­duo­tu­vė­se ir taip to­liau, ir pa­na­šiai, te­le­fo­nu ga­li­te mo­kė­ti. Man at­ro­do, kad čia nė­ra tas ke­lias, ku­riuo kas nors ei­na ir kas nors at­eis. Gry­nie­ji pi­ni­gai grei­tai iš vi­so pra­dings, tai, ne­ži­nau, kam tuos sky­rius ban­kai tu­rė­tų ati­da­ry­ti.

Ban­kai, kaip ir bet ko­kia ki­ta ins­ti­tu­ci­ja, skai­čiuo­ja sa­vo kaš­tus ir vei­kia ten, kur tu­ri klien­tų srau­tą, kur tu­ri bent jau tiek klien­tų, kad ga­lė­tų pa­deng­ti fik­suo­tus kaš­tus, ku­rie su sky­riu­mi yra su­si­ję. Man at­ro­do, čia nei su griū­van­čiais til­tais, nei su nie­kuo ne­tu­ri nie­ko ben­dro. Vis tiek to­kius da­ly­kus rei­kia skai­čiuo­ti. Net ir par­duo­tu­vių nė­ra ant kiek­vie­no kam­po.

PIRMININKAS. Klau­sia D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. No­riu pa­svei­kin­ti mus vi­sus su šau­naus tau­tie­čio A. Va­lu­ja­vi­čiaus žyg­dar­biu, jis per 4 mė­ne­sius įvei­kė At­lan­tą. Be­veik 2 tūkst. 900 va­lan­dų šis šau­nuo­lis ir­kla­vo ir pa­sky­rė sa­vo šį žy­gį S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no skry­džio 90 me­tų ju­bi­lie­jui, jį švę­si­me va­sa­rą.

Kaip bu­vo su­tik­tas Au­ri­mas Ame­ri­ko­je, mes vi­si gir­dė­jo­me, 2 pa­ras ta­ba­la­vo prie kran­tų, bet gal ga­li­me at­švęs­ti šį gar­sų skry­dį mū­sų tau­tie­čių va­sa­rą, na, tik­rai gra­žiai ir pa­gerb­ti sa­vo la­kū­nus taip, kaip dar nie­ka­da ne­ger­bė­me, nes jau­ni­mui da­bar la­bai trūks­ta pa­trio­ti­nio auk­lė­ji­mo. O gal­būt pa­skir­ki­me vi­są de­šimt­me­tį ir su­ti­ki­me šimt­me­tį taip, kad mū­sų lie­tu­viai bū­tų tik­rai tvir­ti vy­rai, to­kie kaip Au­ri­mas?

No­rė­jau pa­klaus­ti už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro to klau­si­mo, bet tur­būt prem­je­rė dar ge­riau ži­no ne­gu jis: ką mes čia ga­li­me ge­ro pa­da­ry­ti, kad lie­tu­viai bū­tų tik­ri pat­rio­tai ir gerb­tų sa­vo did­vy­rius? Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Man at­ro­do, lie­tu­viai yra tik­ri pat­rio­tai. Čia tik­tai jums vi­są lai­ką kaž­kaip at­ro­do, kad pat­rio­tas tu­ri vi­sais klau­si­mais su ju­mis su­tik­ti. Žmo­gus pui­kiau­siai ga­li bū­ti pat­rio­tas ir tu­rė­ti at­ski­rais klau­si­mais ki­to­kią nuo­mo­nę nei jūs. Pa­pras­tai tik­rai šven­čių, ku­rios įpras­mi­na ir mums svar­bius žmo­nes, ir mums svar­bias da­tas, ne­trūks­ta Lie­tu­vo­je. Yra gra­žių tra­di­ci­jų, jos yra vi­suo­me­ni­nės, tę­sia­mos. Pa­vyz­džiui, him­no gie­do­ji­mas lie­pos 6 die­ną – čia jo­kia val­džia ne­su­gal­vo­jo. Pa­tys žmo­nės su­gal­vo­jo ir pui­kiau­siai tą tra­di­ci­ją vi­si plė­to­ja­me. Man at­ro­do, čia tu­rint iš­mo­nės ir tu­rint no­ro tik­rai ga­li­ma tų šven­čių tu­rė­ti ir dau­giau, bet to­kių kaž­ko­kių ofi­cio­zi­nių da­ly­kų, man at­ro­do, rei­kia kuo ma­žiau. Ge­riau­siai žmo­nės pri­si­me­na, šven­čia ir mi­ni ne ta­da, kai jiems val­džia lie­pia, o ta­da, kai jie pa­tys ma­to pras­mę ir ka­i jiems tai yra svar­bu. Ma­nau, kad to­kių pro­gų mes tik­rai tu­ri­me la­bai daug.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas prem­je­rei. Prem­je­re, gal ga­li­te pa­sa­ky­ti, kas jū­sų Vy­riau­sy­bė­je da­bar yra pa­ta­rė­jas že­mės ūkio klau­si­mais, gal jau tu­ri­te? Iš tik­rų­jų va­kar die­nos si­tu­a­ci­ja nu­tei­kia la­bai ne­ra­miai, kai iš vi­so dau­giau nei pu­sė tur­būt jau Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų yra be va­do­vų. Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bo­je jau ant­ras ko­rup­ci­jos skan­da­las ir jo­kių prie­mo­nių ne­ma­to­me, nie­ko ne­gir­di­me. Jūs sa­kė­te, jei­gu pa­sė­lių de­kla­ra­vi­mas ne­bus sklan­dus, ta­da im­si­tės prie­mo­nių. Ka­da ta die­na at­eis, kai jūs im­si­tės prie­mo­nių, nes pa­na­šu, kad da­bar nė­ra žmo­gaus, va­do­vo, at­sa­kin­go už tur­būt pa­grin­di­nę funk­ci­ją, tai yra pi­ni­gų iš­mo­kė­ji­mą už pa­sė­lių de­kla­ra­vi­mą? Plius nė­ra nė vie­no ūki­nin­ko, ku­ris bū­tų jau de­kla­ra­vęs pa­sė­lius. Ka­da ta die­na iš­auš, kai jūs pa­sa­ky­si­te, kad jau ga­na? Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Aš su­pran­tu, kad jūs la­bai jau­di­na­tės dėl Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mų agen­tū­ros va­do­vo, bet, šiaip ar taip, jis vis tiek į dar­bą šiais me­tais be­veik ne­bu­vo at­ėjęs. Čia ne dėl mū­sų kal­tės ins­ti­tu­ci­ja yra be va­do­vo. Gal da­bar jau bus ga­li­ma ins­ti­tu­ci­jai su­ras­ti nuo­la­ti­nį va­do­vą.

Da­bar su Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba yra to­kia si­tu­a­ci­ja. Juk mes pra­šė­me Sei­mo ir Sei­mas pa­kei­tė įsta­ty­mą su­teik­da­mas ga­li­my­bę kon­kur­se da­ly­vau­ti ne­bū­ti­nai žmo­gui, tu­rin­čiam ve­te­ri­na­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, ko se­niai ne­bu­vo. Čia bu­vo šios se­si­jos pra­džio­je. Tik­rai kon­kur­sas bus. Pa­skelb­si­me kon­kur­są ir at­rink­si­me. Čia ne Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­di ši­ta ins­ti­tu­ci­ja, o, de­ja, Vy­riau­sy­bei. Ne­ma­nau, kad taip tu­rė­tų bū­ti, bet taip yra. Va­do­vą at­ren­ka ir kon­kur­są skel­bia Vy­riau­sy­bė. Tą kon­kur­są tik­rai pa­skelb­si­me. No­rė­tu­me su­tvar­ky­ti tam tik­rus gal­būt struk­tū­ri­nius da­ly­kus, ku­riuos bū­tent ši­tie ko­rup­ci­jos skan­da­lai iš­aiš­ki­no, tam, kad nau­jam va­do­vui jau ne­be­rei­kė­tų pas­kui pa­čiam per vi­są ši­tą rei­ka­lą ei­ti. Bet tik­rai at­rink­si­me nau­ją va­do­vą ar va­do­vę per skaid­rų kon­kur­są ir ti­kiuo­si, kad pa­vyks at­rink­ti žmo­gų, ku­rio mo­ra­li­nės sa­vy­bės ne­kels jo­kių abe­jo­nių.

Dėl sa­vo pa­ta­rė­jo že­mės ūkio klau­si­mais, tai kol kas dar nau­jo žmo­gaus ne­tu­riu. Kai tik­tai tu­rė­siu, jus in­for­muo­siu. De­kla­ra­vi­mas dar vyks­ta. (Bal­sas sa­lė­je) Ži­no­ma, lauk­siu re­zul­ta­to. Kaip ten sa­ko: kai dug­ną dė­si­me, ta­da ir žiū­rė­si­me.

PIRMININKAS. Ge­rai.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Bet me­lio­ra­ci­jos grio­vių ir grio­vių pa­va­di­ni­mų klau­si­mą vis dėl­to iš­spren­dė­me, ar ne? Iš­spren­dė­me.

PIRMININKAS. Ge­rai. Iš­si­aiš­ki­no­me dėl me­lio­ra­ci­jos grio­vių.

Da­bar aiš­kin­si­mės, ko no­ri pa­klaus­ti K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ar­tė­ja va­sa­ra ir no­riu pa­klaus­ti su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro. Tra­kų ra­jo­nui bu­vo ža­dė­tas ke­tu­rių juos­tų ke­lias iš­va­žiuo­jant, bet vie­to­j ke­tu­rių juo­­stų mes ga­vo­me dar vie­ną kamš­tį. Prie kelio Vilnius–Trakai sta­to­mi trys di­džiu­liai lo­gis­ti­kos cen­trai. Au­to­mo­bi­lių, pla­nuo­ja­ma, pa­di­dės 2 tūkst. ir vi­sa tai re­gu­liuos ma­žas švie­so­fo­riu­kas.

Ger­bia­mas mi­nist­re, ar ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų su­si­rink­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei, Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, jums ini­ci­juo­ti ir pa­da­ry­ti pa­si­ta­ri­mą, ir spręs­ti ši­tą klau­si­mą? Ar­tė­ja NATO sa­mi­tas, va­žiuos sve­čiai ir vi­si sto­vė­si­me kamš­čiuo­se ne­pa­tek­da­mi į pa­čią gra­žiau­sią Lie­tu­vos vie­tą – Tra­kus.

Ant­ras klau­si­mas ger­bia­mam ap­lin­kos mi­nist­rui ir­gi dėl Tra­kų. Tra­kai ši­fe­ri­niais sto­gais. Bu­vo kai­mams nu­ma­ty­ta ši­fe­rių kei­ti­mo pro­gra­ma, bet ji su­sto­jo, o Tra­kai iš­vis ne­pa­te­ko, nes iki 6 tūkst. Kaip gal­vo­jate, ar pra­tę­si­te tą pro­gra­mą ir ar Tra­kai pa­klius? Ačiū.

M. SKUODIS. Ačiū. Dėl Tra­kų – šiek tiek is­to­ri­jos. Man at­ro­do, 2018 me­tais Vil­niaus mie­s­to sa­vi­val­dy­bė, Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja pa­si­ra­šė ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį dėl vi­so ke­lio su­tvar­ky­mo. Kiek ži­nau, nuo to lai­ko nė vie­na pu­sė nė­ra pa­ju­dė­ju­si nė kiek į prie­kį. Aš ti­kiuo­si, kad mes tu­rė­si­me ar­ti­miau­siu me­tu su­si­ti­ki­mus su vi­sais at­sa­kin­gais žmo­nė­mis ir žiū­rė­si­me, ką da­ry­ti. Bet šiaip di­džiau­sias kamš­tis yra prie Vil­niaus ir te­nai yra su­dė­tin­giau­sia si­tu­a­ci­ja. Man at­ro­do, ki­tą sa­vai­tę aš esu su­pla­na­vęs su­si­ti­ki­mą su Tra­kų ra­jo­no me­ru, tai mes ir ši­tą klau­si­mą ap­tar­si­me.

PIRMININKAS. To­liau klau­sia… (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ačiū už klau­si­mą. Ši­fe­rio yra ne tik Tra­kuo­se, bet ir ki­tur. Bet ap­lin­kos mi­nist­ras ap­mo­kės ati­da­vi­mo į są­var­ty­ną są­skai­tą ši­fe­rio sto­gų sa­vi­nin­kams, o Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja per sa­vo Kai­mo plėt­ros pro­gra­mą fi­nan­sa­vo sto­gų pa­kei­ti­mą. Klau­si­mas šiuo at­ve­ju ne man, o Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai.

PIRMININKAS. Klau­sia I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi švie­ti­mo mi­nist­rės nė­ra, klau­si­mas, aiš­ku, bus prem­je­rei.

Jau šiek tiek pra­dė­jo­me tą te­mą dėl Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo. Fak­tiš­kai vi­sus 2021 me­tus pra­lei­do­me dis­ku­tuo­da­mi dėl švie­ti­mo ko­ky­bės ir taip to­liau, tik­rai, man at­ro­do, pa­sie­kė­me ne­blo­gų su­ta­ri­mų, bet dėl tin­klo tai­syk­lių taip ir ne­pa­vy­ko su­tar­ti, bu­vo la­bai daug ašt­rių kam­pų. Mes nuo­la­tos ak­cen­ta­vo­me tuos ko­ky­bi­nius kri­te­ri­jus, ku­rių mums lyg ir trūks­ta žvel­giant į vi­są mo­kyk­lų tin­klą. Ar ma­to­te da­bar ga­li­my­bę po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo, kad tie ko­ky­bi­niai kri­te­ri­jai at­si­ras­tų Švie­ti­mo įsta­ty­me? Tai vie­nas klau­si­mas Mi­nist­rei Pir­mi­nin­kei.

Ant­ras klau­si­mas. Ar ne­ma­to­te ri­zi­kų „Tūks­tant­me­čio mo­kyk­lų“ pro­gra­mos dėl to, kad pir­miau­sia sa­vi­val­dy­bės tu­rė­jo pa­si­tvir­tin­ti tin­klus pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tas tai­syk­les, ku­rios da­bar pri­pa­žin­tos an­ti­kons­ti­tu­ci­nė­mis, ir pa­gal tai po to bu­vo fi­nan­suo­ja­mos in­ves­ti­ci­jos į mo­kyk­las? Ko­kias ri­zi­kas čia įžvel­gia­te?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš ko­kių nors ri­zi­kų tik­rai ne­ma­ty­čiau. Dar kar­tą no­riu pa­brėž­ti, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne­kves­tio­na­vo kri­te­ri­jų, ne­pa­sa­kė, kad kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos vy­ko tin­klo per­tvar­ka, yra ko­kiu nors bū­du ne­tin­ka­mi. Vie­nin­te­lis da­ly­kas, kas bu­vo kon­sta­tuo­ta ir to­dėl ati­dė­tas įsi­ga­lio­ji­mas taip pat ir į prie­kį, nuo sau­sio 1 die­nos, kad Sei­mas ga­lė­tų pri­im­ti ati­tin­ka­mus įsta­ty­mus. Bu­vo kon­sta­tuo­ta, kad tai yra ne to lyg­mens tei­sės ak­tas ir ben­druo­sius, net­gi ne de­ta­liuo­sius kri­te­ri­jus tu­rė­tų nu­sta­ty­ti įsta­ty­mas, o to­liau jau ko­kia nors de­ta­li­za­ci­ja vis tiek yra įma­no­ma Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­muo­se.

Tik­rai tą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą pa­reng­si­me. Kaip jūs tei­sin­gai pa­mi­nė­jo­te, kai mes kal­bė­jo­me apie švie­ti­mo su­si­ta­ri­mą, mes iš kar­to su­ta­rė­me, kad dėl tin­klo mes grei­čiau­siai ne­su­si­tar­si­me. Jei­gu mes no­ri­me su­si­tar­ti dėl ki­tų da­ly­kų, tai ši­tą klau­si­mą rei­kia tur­būt pa­lik­ti jau po­li­ti­nei at­sa­ko­my­bei Vy­riau­sy­bės, ku­ri tuo me­tu tą po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę tu­ri tvar­ky­ti taip, kaip jai at­ro­do tin­ka­ma. Ka­dan­gi iš­aiš­kė­jo ta nau­ja ap­lin­ky­bė, kad teks įsta­ty­mą pa­tiks­lin­ti, tai mes tik­rai pa­siū­ly­si­me įsta­ty­mo pa­tiks­li­ni­mą.

Ko­kie kri­te­ri­jai ga­lė­tų bū­ti ta­me įsta­ty­me įvar­din­ti, čia yra tur­būt vis dar at­vi­ras klau­si­mas. Ko­ky­bės kri­te­ri­jai ga­li bū­ti įvar­din­ti, bet aš ta­da la­bai at­vi­rai pa­sa­ky­siu, kad jei­gu tai bus rim­ti ko­ky­bės kri­te­ri­jai, tai bus daug griež­tes­ni kri­te­ri­jai ne­gu kad vai­kų skai­čius vie­no­je ar ki­to­je mo­kyk­lo­je, nes ta­da jau mes kal­bė­si­me tik­rai apie tą kar­te­lę, ku­rią pa­ten­kin­ti tur­būt bus dar su­dė­tin­giau toms mo­kyk­loms, ku­rios šiuo me­tu ati­tin­ka ko­kią nors nu­me­ro­lo­gi­nę tai­syk­lę, bet klau­si­mas, ar ga­lės ati­tik­ti ko­ky­bės kri­te­ri­jus, jei­gu ko­ky­bės kri­te­ri­jai bus rim­ti.

Grįš švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė iš ko­man­di­ruo­tės, mes, be jo­kios abe­jo­nės, tar­si­mės. Ma­no tiks­las yra, kad įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas į Sei­mą at­ei­tų dar pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Pri­im­ti jo grei­čiau­siai ne­pa­vyks pa­va­sa­rio se­si­jo­je, dis­ku­si­ja ga­lės tęs­tis, sa­ky­kime, iki ru­dens, o ru­de­nį bū­tų ga­li­ma tą įsta­ty­mą pri­im­ti, kad ji­sai bū­tų pa­keis­tas iki sau­sio 1 die­nos ir dar Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų lai­ko pri­im­ti po­įsta­ty­mi­niams tei­sės ak­tams. Ko­kio de­ta­lu­mo ir ko­kio griež­tu­mo kri­te­ri­jai bus įsta­ty­me, ma­nau, čia yra dar klau­si­mas, apie ku­rį rei­kia la­bai ge­rai pa­gal­vo­ti, nes ga­li bū­ti, kad tuo­met rei­ka­la­vi­mai tin­klui bus dar griež­tes­ni, ne­gu šiuo me­tu nu­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu. Tik­rai taip. Tik­rai taip ga­li bū­ti.

PIRMININKAS. To­liau klau­sia A. Dumb­ra­va. Ir pas­ku­ti­nei po to su­teik­si­me ga­li­my­bę pa­klaus­ti R. Baš­kie­nei, ji bu­vo anks­čiau už­si­ra­šiu­si, bet tuo me­tu ne­bu­vo.

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi nė­ra už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro, ger­bia­ma prem­je­re, jums ta­da. Aš ne­ži­nau, čia gal­būt at­sa­ky­mo la­bai ne­bus, bet tie­siog, kad jūs ži­no­tu­mė­te. Mes ne­se­niai pri­ėmė­me įsta­ty­mą, ri­bo­jan­tį Ru­si­jos pi­lie­čių, Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čių at­vy­ki­mą į Lie­tu­vą. Ta­čiau at­si­ti­ko taip, kad yra žmo­nių, tar­ki­me, Za­ra­sų kraš­te, gra­žio­se vie­to­se, kur jie nu­si­pir­kę ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, kaž­ko­kius bu­tus, ir da­bar yra su­ta­rę, ar kai­my­nai su­mo­kės, ar ko­kie pa­žįs­ta­mi, tar­ki­me, iš­lai­das už šil­dy­mą ir taip to­liau. Da­bar tie žmo­nės pra­de­da skųs­tis, sa­ko: mes ne­be­tu­ri­me pi­ni­gų už juos su­mo­kė­ti, o per­ve­di­mų iš Ru­si­jos taip pat nė­ra, ne­ga­li at­si­skai­ty­ti su pa­slau­gų tei­kė­jais. Su­si­da­rė to­kia si­tu­a­ci­ja ir ne­ži­no­me, kaip iš jos iš­ei­ti. Ką jūs ga­lė­tu­mė­te pa­tar­ti ar pa­sa­ky­ti? Aš su­pran­tu, kad me­tus truks tas ga­lio­ji­mas, bet kas ži­no, kaip bus to­liau. Su­si­da­rė to­kia si­tu­a­ci­ja kaip ir be iš­ei­ties. Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ga­lio­ji­mas bus tur­būt toks, kiek tę­sis ag­re­si­ja. Tai čia kas jums ga­li at­sa­ky­ti, kiek ji tę­sis, ne­ži­nau, ar yra toks kriš­to­li­nis ru­tu­lys, man ta spe­ci­fi­nė si­tu­a­ci­ja nė­ra ži­no­ma. Bet aš kaž­kaip ne­su tik­ra, kad čia tik­rai yra bū­ti­nai įsta­ty­mo da­ly­kai, nes la­bai daug fi­nan­si­nių ins­ti­tu­ci­jų tie­siog at­si­sa­ko ko­mer­ci­nių san­do­rių su Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos sub­jek­tais sa­vo pa­čių pa­si­rin­ki­mu, nes ne­no­ri to­kių ope­ra­ci­jų pri­žiū­rė­ti. Čia jau rei­kė­tų spe­ci­fiš­kai žiū­rė­ti, kur yra pro­ble­ma, ko­kios ten yra tos ope­ra­ci­jos ir dėl ko ko­mer­ci­niai ban­kai to­kias ope­ra­ci­jas at­me­ta. Ga­li bū­ti, kad dėl pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos ir sank­ci­jų rei­ka­la­vi­mų, ga­li bū­ti, kad ir dėl sa­vo ap­si­spren­di­mo tie­siog ne­ap­tar­nau­ti Ru­si­jos sub­jek­tų mo­kė­ji­mų. To­kiu at­ve­ju kaup­sis sko­la, o ta­da jau kre­di­to­rius spręs klau­si­mą Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nu­sta­ty­ta tvar­ka.

PIRMININKAS. Kaip mi­nė­jau, pas­ku­ti­nė klau­sia R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (DFVL). La­bai ačiū už su­teik­tą ga­li­my­bę pa­klaus­ti. No­rė­čiau pa­klaus­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rės. Ger­bia­ma mi­nist­re, pa­gal Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą nu­sta­to­mi mak­si­ma­lūs ir mi­ni­ma­lūs vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­kų dy­džiai. Gir­dė­jo­me ge­rą ži­nią, kad Vy­riau­sy­bė pri­ėmė spren­di­mą pa­di­din­ti 2 ba­zi­niais dy­džiais mi­ni­ma­lią iš­mo­ką tiems, ku­rie gau­na ma­žas pa­ja­mas, tai yra ne­tu­ri drau­džia­mų­jų pa­ja­mų.

Ar ne­svars­tė­te vis dėl­to ga­li­my­bės gal­vo­ti ir dis­ku­tuo­ti dėl mak­si­ma­lių dy­džių, va­di­na­mų­jų lu­bų nuo 2 iki 3, nes kai skai­čiuo­ja­me pa­gal 30 %, pa­vyz­džiui, ant­rais vai­ko gy­ve­ni­mo me­tais, ga­li gau­ti ir dirb­da­mas tik 1 tūkst. 132 eu­rus. Ky­lant dar­bo už­mo­kes­čiui, iš tie­sų su­si­da­ro toks po­rei­kis pa­gal­vo­ti ir apie tai, o su­ren­ka­mų pa­ja­mų ga­li­my­bių iš tie­sų yra. No­rė­čiau jū­sų nuo­mo­nės. Ačiū.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū jums už klau­si­mą. Ma­nau, kad lu­bų klau­si­mas vi­sa­da yra kon­cep­tu­a­lus. Dau­ge­lio iš­mo­kų mes tu­ri­me tas lu­bas. Turbūt į tai rei­kė­tų žiū­rė­ti, sa­ky­čiau, su­ben­drin­tai. Tar­ki­me, jei­gu da­bar mes no­rė­tu­me kils­tel­ti lu­bas iki 3 VDU, pa­pil­do­mų lė­šų po­rei­kis bū­tų apie 30 mln. eu­rų. Bet čia yra ki­tas da­ly­kas, kiek biu­dže­to, čia rei­kė­tų su­si­tar­ti, ar mes no­ri­me tai da­ry­ti, ka­da mes no­ri­me tai da­ry­ti ir ko­kia są­sa­ja bū­tų su vi­so­mis ki­to­mis eg­zis­tuo­jan­čio­mis lu­bo­mis.

Kal­bant apie pa­di­din­tas lu­bas už­si­dirb­ti vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gų me­tu, kai jau yra gau­na­mos iš­mo­kos, va­kar Vy­riau­sy­bė taip pat pri­ėmė spren­di­mą šias lu­bas pa­kel­ti iki 5 VDU. Dar net ir dos­niau ne­gu Sei­me re­gist­ruo­ta­me siū­ly­me. Tik­rai tu­ri­me tą pri­ori­te­tą kaip įma­no­ma ge­riau pa­si­rū­pin­ti šei­mo­mis, au­gi­nan­čio­mis vai­kus, ne­men­kin­ti pa­ska­tų dirb­ti. Tam ir di­rek­ty­vą dėl ne­per­lei­džia­mų atos­to­gų per­ke­lia­me, kad pa­di­dė­tų gau­na­ma su­ma į ran­kas toms šei­moms, ku­rios nau­do­ja­si ta pro­ga. O dis­ku­si­ja dėl lu­bų vi­sa­da ga­li bū­ti kon­cep­tu­a­li. Be abe­jo, apie tai ga­lė­si­me dis­ku­tuo­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui klaus­u­siems ir dė­kui mi­nist­rams, pa­tei­ku­siems at­sa­ky­mus. Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį bai­gia­me. Na ir pa­reiš­ki­mai, jų, kaip vi­sa­da, ne­trūks­ta.

Tai­gi, aš ma­tau, mes ry­ti­nį po­sė­dį baig­si­me net po 14 va­lan­dos, jis iš kar­to per­eis į va­ka­ri­nį po­sė­dį. Kvie­čia­me D. Gai­žaus­ką.

 

13.50 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­ties no­rė­jau už­duo­ti klau­si­mą ir prem­je­rei, bet man ne­už­te­ko lai­ko. Bet gal­būt ma­no pa­si­sa­ky­mas taip pat su­for­mu­luos ir klau­si­mą, gal jį prem­je­rė ir iš­girs. Ma­no pa­si­sa­ky­mo te­ma – bū­tent na­cio­na­li­nis sau­gu­mas ka­ri­nių grės­mių aki­vaiz­do­je ir tai, kaip Lie­tu­va ruo­šia­si jas at­rem­ti, kaip mes stip­ri­na­me sa­vo na­cio­na­li­nį sau­gu­mą įvai­rio­se sri­ty­se.

PIRMININKAS. Pa­si­sten­ki­te gar­siau, sun­ku gir­dė­ti.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ka­ras iš­ties jau dik­tuo­ja mums dar­bo­tvarkę, ją ko­re­guo­ja. Tai da­ro ne tik Lie­tu­va – da­ro vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės, NATO part­ne­riai ir taip to­liau. Lie­tu­va, re­a­guo­da­ma į ka­ro Uk­rai­no­je iš­šū­kius, į vi­sa tai žiū­ri la­bai rim­tai. Taip, vi­sos par­ti­jos pa­si­ra­šė po­li­ti­nį su­si­ta­ri­mą, kad bū­tent į na­cio­na­li­nį sau­gu­mą, į šią sri­tį kreip­si­me mak­si­ma­lų dė­me­sį. Steng­si­mės ne­kri­ti­kuo­ti vie­ni ki­tų, nes spren­di­mai la­bai svar­būs, da­lis iš jų tik­rai tu­ri slap­tu­mo žy­mas ir taip to­liau, mes tik­rai to su­si­ta­ri­mo lai­ko­mės. Bet pa­ma­tė­me, kad yra tam tik­rų ri­zi­kų ir pa­vo­jų, jais val­dan­tie­ji ga­li­mai nau­do­ja­si. Vis dėl­to po to, kai jau dau­giau ne­gu me­tai vyks­ta ka­ras Uk­rai­no­je, pri­ėmė­me spren­di­mą, kad rei­kia pra­dė­ti kal­bė­ti vie­šai ir apie ne­sklan­du­mus. Tik to­kiu bū­du gal­būt su­kel­si­me dė­me­sį ir tos pa­čios ži­niask­lai­dos, ir vi­suo­me­nės. Da­bar ži­niask­lai­da įpra­tu­si ir no­ri gir­dė­ti tik ge­rus spren­di­mus ar­ba įvy­kius. Jei ban­dai kri­ti­kuo­ti, tai fak­tiš­kai ar­ba juos pra­lei­džia pro pirš­tus, ar­ba net ne­ak­cen­tuo­ja.

Kal­bant apie na­cio­na­li­nį sau­gu­mą, sri­tys la­bai pla­čios. Kal­ba­me ir apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, apie są­jun­gi­nin­kų at­ėji­mą į Lie­tu­vą, ko­kią in­fra­struk­tū­rą rei­kia keis­ti ir pa­na­šiai. Kal­ba­me apie lo­gis­ti­ką, mo­bi­lu­mą. Tu­rė­tu­me kal­bė­ti ir apie svei­ka­tos sis­te­mą. Apie tai vi­są lai­ką dis­ku­tuo­ja­me. Tai ne­reiš­kia, kad mes dėl vis­ko su­ta­ria­me, jei nė­ra vie­šos kri­ti­kos ir žmo­nės to ne­gir­di. Tik­rai dis­ku­tuo­jant yra ir ne­su­ta­ri­mų. Bet mes jų ne­vie­ši­no­me iki šiol. No­rė­čiau šian­die­nos pa­si­sa­ky­me ak­tu­a­li­zuo­ti tik tam tik­rus šios sa­vai­tės klau­si­mus. Abu jie lie­tė mū­sų na­cio­na­li­nį sau­gu­mą, mus ne tik iš­gąs­di­no, bet ir tik­rai su­da­rė to­kias są­ly­gas, kad pa­si­jaus­tu­me la­bai ne­sau­giai.

Aš no­riu pa­kal­bė­ti apie va­ka­rykš­tį ben­drą Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­dį. Bū­tent šio po­sė­džio me­tu… Te­ma bu­vo šiek tiek iš­plės­ta, pa­ra­šy­ta, kad no­ri­me su­ži­no­ti si­tu­a­ci­ją, kaip svei­ka­tos sis­te­ma pa­si­ren­gu­si iš­orės grės­mėms, te­ro­riz­mo ir ka­ro grės­mėms ka­ro grės­mės aki­vaiz­do­je. Pa­sa­ky­siu la­bai pa­pras­tai. Šio su­si­ti­ki­mo me­tu svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras į vi­sus klau­si­mus, į tech­ni­nius, į tai, ko­kia įran­ga, kiek li­go­ni­nės pa­si­ruo­šę, koks ben­dra­dar­bia­vi­mas su ka­ro me­di­kais ir taip to­liau, pa­tei­kė vie­ną at­sa­ky­mą: „Ma­nęs iki šiol nie­kas ne­in­for­ma­vo apie ka­ri­nių grės­mių sce­na­ri­jus. Ka­dan­gi tos in­for­ma­ci­jos ne­tu­riu, aš ne­ga­liu pa­ruoš­ti svei­ka­tos sis­te­mos toms grės­mėms at­rem­ti.“ Iš pra­džių gal­vo­jo­me, kad tik vie­nas toks po­sa­kis, at­sa­ky­mo tu­ri­nys, gal­būt mi­nist­ras ne­su­ge­ba at­sa­ky­ti, bet jis at­sa­ki­nė­jo į vi­sus klau­si­mus, su­si­ju­sius su tech­ni­niais da­ly­kais, kaip li­go­ni­nės, kaip san­dė­lia­vi­mas, kaip re­zer­vas. O kas, jei puo­li­mas, jei žiū­rė­tu­me, kaip Uk­rai­nos at­ve­ju, pir­mi ra­ke­tų smū­giai bū­tų nu­kreip­ti į li­go­ni­nes? Jei jos bus su­griau­tos, kaip eva­kuo­si­te li­go­nius ir taip to­liau? At­sa­ky­mas bu­vo vie­nas: „Ka­dan­gi iki šios die­nos ma­nęs Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ne­in­for­ma­vo apie ga­li­mus sce­na­ri­jus…“. Ir taip to­liau.

Jūs įsi­vaiz­duo­ja­te? Mums vi­siems bu­vo šo­kas, tik­rai jau­tė­mės ne­jau­kiai. Ka­riš­kiai, ku­rie da­ly­va­vo su­si­ti­ki­mo me­tu, ir Kri­zių val­dy­mo cen­tro va­do­vas dar ban­dė tai­sy­ti pa­dė­tį, sa­ky­ti, kad vi­sai ne­se­niai bu­vo ir pra­ty­bos, kur bu­vo imi­tuo­tas 5 straips­nio pa­nau­do­ji­mas. Tuos ga­li­mus sce­na­ri­jus, me­na­mus sce­na­ri­jus, at­si­žvel­gus į ka­ro įvy­kius Uk­rai­no­je, jau bu­vo ga­li­ma nu­spė­ti. Ten da­ly­va­vo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai – mi­nist­ras nie­ko ne­ži­no, vėl kaip už­si­kir­tu­si plokš­te­lė kar­to­ja tą pa­tį sa­vo sa­ki­nį, kad aš ne­ži­nau ka­ri­nių grės­mių, dėl to mū­sų sis­te­ma ne­pa­si­ren­gu­si.

Įsi­vaiz­duo­ja­te? Bu­vo bau­gu, nes kai mes kal­ba­me apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės mo­der­ni­za­vi­mą, jau šli­fuo­ja­me tam tik­rus kam­pus, ar­ba tam tik­ras kliū­tis, dėl ko Vo­kie­ti­jos bri­ga­da ne­ga­li at­vyk­ti, kur po­li­go­nai, kur ka­ri­niai mies­te­liai sta­to­mi, ne­kal­bu apie mo­bi­lu­mą, ge­le­žin­ke­lio tie­si­mą ir taip to­liau, bet svei­ka­tos sis­te­ma – vie­nas iš pa­grin­di­nių ele­men­tų, jei­gu įvyk­tų ka­ras, kad mes ga­lė­tu­me, kaip sa­ky­ti, ne tik at­rem­ti, bet net ir ko­vo­ti. Rei­ka­lin­gos ir ka­ri­nės pa­jė­gos, ir lo­gis­ti­ka, ir ki­ta in­fra­struk­tū­ra, bet be svei­ka­tos sis­te­mos, pir­mo­sios pa­gal­bos su­tei­ki­mo – vi­siš­kai nu­lis, nes mes ma­ža vals­ty­bė, mes tu­ri­me telk­tis, kad ne tik ka­ro gy­dy­to­jas ga­lė­tų pir­mą­ją pa­gal­bą su­teik­ti, bet ir ta in­fra­struk­tū­ra. Sis­te­ma, ku­ri yra mū­sų Lie­tu­vos vals­ty­bė­je su vi­so­mis li­go­ni­nė­mis, – nu­lis. Aš ne­hi­per­bo­li­zuo­ju, svei­ka­tos sis­te­ma – nu­lis, ne­si­ren­gia.

Ant­ras, no­riu dar…

PIRMININKAS. Vis­kas, lai­kas. Ir taip mes jau esa­me…

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Tai už­de­gu šią lem­pu­tę bent dėl to, kas susiję su svei­ka­tos sis­te­ma, ir pra­šau…

PIRMININKAS. Vis­kas, at­si­pra­šau, iš­jun­giu mik­ro­fo­ną. Ki­tas pra­ne­šė­jas – V. Val­kiū­nas. Gerb­ki­me ir sa­ve, ir ki­tus, yra nu­sta­ty­tas lai­kas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Pa­­tvir­ti­nama bai­si iš­va­da, kad li­be­ra­la­nar­chiz­mas veiks­min­gai žy­giuo­ja per Lie­tu­vą. Kaip mi­nė­jo ir D. Gai­žaus­kas, cha­o­sas ir su­iru­tė.

Kal­bė­siu dėl prie­sai­kos sa­vi­val­dy­bės ir mies­to ta­ry­bos na­riams. Ci­tuo­ju: „…(var­das, pa­var­dė)“ – prie­sai­kos pri­ėmi­mo lai­ku – „pri­sie­kiu gerb­ti ir vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­ją“ – kie­no Kon­sti­tu­ci­ją – Lie­tu­vos, Nor­ve­gi­jos, An­gli­jos, Len­ki­jos, Uk­rai­nos kon­sti­tu­ci­ją? – „ir įsta­ty­mus“ – kie­no įsta­ty­mus? – „są­ži­nin­gai ir gar­bin­gai at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas ir su­si­lai­ky­ti nuo veiks­mų, pa­žei­džian­čių sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų tei­ses“ – ko­kios sa­vi­val­dy­bės? – „ir vie­šuo­sius in­te­re­sus.“ Ma­to­te, ir čia cha­o­sas. Kad ir kur im­si, vi­sur tas anar­chiz­mas, li­be­ra­liz­mas prie ko pri­ve­da? To­dėl Dar­bo par­ti­ja kvie­čia re­a­guo­ti ir ne­pa­si­duo­ti pik­ty­bi­nėms jė­goms, ku­rios ke­lia su­maiš­tį ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Lie­tu­vos vals­ty­be.

PIRMININKAS. Ačiū pra­ne­šė­jui, ku­ris įver­ti­no lai­ko trū­ku­mą. I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė – ki­ta pa­reiš­ki­mo au­to­rė. Aš at­si­pra­šy­siu De­mok­ra­tų frak­ci­jos „Var­dan Lie­tu­vos“, kad šiek tiek vė­liau pra­si­dės jū­sų dar­bo­tvarkės da­lis, na, guo­siuo­si tuo, kad L. Na­gie­nei mes su­da­rė­me ga­li­my­bę pir­mo­je da­ly­je pa­si­reikš­ti. Pra­šau.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū. Ma­no pa­reiš­ki­mas su­si­jęs su tuo, ką klau­siau ger­bia­mos Mi­nist­rės Pir­mi­nin­kės, nes švie­ti­mo mi­nist­rės nė­ra, tai yra ką Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas da­rys po to, kai Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas iš­aiš­ki­no, kad Mo­kyk­lų tin­klo kū­ri­mo tai­syk­lės, ku­rios bu­vo pa­tvir­tin­tos 2021 me­tų gruo­džio pa­bai­go­je, yra an­ti­kons­ti­tu­ci­nės.

2021 me­tus mes tik­rai be­veik vi­sus pra­lei­do­me dis­ku­tuo­da­mi apie švie­ti­mą, at­ei­tį, ko mes sie­kia­me. Ir to­kie svar­biau­si stul­pai, dėl ku­rių su­si­ta­rė­me, bu­vo ben­dra­dar­bia­vi­mas, ati­da­vi­mas sa­vi­val­dai dau­giau funk­ci­jų tvar­ky­tis švie­ti­mą, di­des­nių įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mas. Vie­nas svar­biau­sių punk­tų bu­vo švie­ti­mo ko­ky­bė. De­ja, iš kar­to pa­si­ra­šius rug­sė­jo 1 die­ną su­si­ta­ri­mą dėl švie­ti­mo, Vy­riau­sy­bė ėmė­si kur­ti Mo­kyk­lų tin­klo tai­syk­les ir jo­se įtvir­ti­no tik kie­ky­bi­nius kri­te­ri­jus. Dau­giau ne­gu pu­sė sa­vi­val­dy­bių, įvai­rios švie­ti­mo ben­druo­me­nės, or­ga­ni­za­ci­jos, di­džio­ji da­lis Sei­mo opo­zi­ci­nių par­ti­jų at­sto­vų, pir­mi­nin­kų sa­kė ir klau­sė, kaip šie kieky­bi­niai kri­te­ri­jai bus su­si­ję su ko­ky­be, tai yra tais tiks­lais, ku­rių mes sie­kia­me la­biau­siai su­da­ry­da­mi su­si­ta­ri­mą dėl švie­ti­mo ir taip to­liau. De­ja, į tuos klau­si­mus ne­bu­vo at­sa­ky­ta, o į pa­sta­bas neat­si­žvelg­ta.

Kas at­si­ti­ko po to? Dar blo­giau, kad su tomis an­ti­kons­ti­tu­ci­nėmis Mo­kyk­lų tin­klo kū­ri­mo taisyk­lėmis bu­vo susietas eu­ro­pi­nis ir vals­ty­bi­nis fi­nan­sa­vi­mas. Bu­vo nu­spręs­ta, kad maž­daug 250 mln., ar­ba ket­vir­tis mi­li­jar­do, ke­liaus tik į tas sa­vi­val­dy­bes, ku­rios pa­si­tvir­tins mo­kyk­lų tin­klą pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tas tai­syk­les, tai yra pa­gal tuos kie­ky­bi­nius kri­te­ri­jus. Dar ki­tas da­ly­kas – ke­liaus tik į tas mo­kyk­las, ku­rios tu­ri 200 ir dau­giau mo­ki­nių. Vėl­gi tik kie­ky­bi­niai kri­te­ri­jai. Tiek Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja, tiek ki­tos frak­ci­jos ne kar­tą pa­sa­kė, kad bus ne­tei­sė­tai ir ne­tei­sin­gai už­da­ro­mos re­gio­ni­nės mo­kyk­los, žlug­do­ma re­gio­nų gy­vas­tis, di­dės so­cia­li­nė ir švie­ti­mo at­skir­tis, švie­ti­mo ne­to­ly­gu­mai.

Da­bar iš tik­rų­jų ką mes ir ma­to­me, kaip ir iš­aiš­ki­no Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, kad toks nu­ta­ri­mas bu­vo an­ti­kons­ti­tu­ci­nis ir kad kri­te­ri­jai tu­ri bū­ti įtvir­tin­ti įsta­ty­me. Aš sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju, kad įsta­ty­me at­si­ras skai­čiai, kad ten kla­sė­je dau­giau kaip aš­tuo­ni mo­ki­niai ir pa­na­šiai. Vis tiek mes kal­bė­si­me apie kaž­ko­kius ko­ky­bi­nius kri­te­ri­jus, tai yra pa­sie­ki­mų ro­dik­lius, pri­ei­na­mu­mo kiek­vie­nam vai­kui ir pa­na­šius ko­ky­bi­nius kri­te­ri­jus, ir mes grį­ši­me į 2021 me­tų pra­džią, bet per tą lai­ką jau at­si­ti­ko tik­rai la­bai ne­ge­rų da­ly­kų. Tai yra pra­dė­ta už­da­ry­ti kai ku­rias mo­kyk­las, o tai ke­lia di­de­lę ben­druo­me­nės de­mo­ty­va­ci­ją – tiek tė­vų, tiek mo­ki­nių, tiek mo­ky­to­jų. Ben­druo­me­nė yra su­si­skal­džiu­si, įbau­gin­ta. Taip pat jau di­dė­ja ta švie­ti­mo at­skir­tis, nes di­des­nės lė­šos su­kon­cen­truo­tos į re­gio­nų cen­trus, į di­des­nes mo­kyk­las. Ma­žes­nės mo­kyk­los jau iš pir­mo srau­to ne­ga­vo fi­nan­sa­vi­mo. Bu­vo įtvir­tin­ta sub­jek­ty­vi mo­kyk­lų prie­žiū­ra ir kon­tro­lė. Aš ap­skri­tai ga­lė­čiau da­ry­ti iš­va­dą, kad de­sta­bilizuota ben­dro­jo la­vi­ni­mo, ar­ba švie­ti­mo ir ug­dy­mo, sis­te­ma, kai mo­kyk­lų li­ki­mą lė­mė ne pa­sie­ki­mai, o skai­čiai – tie­siog mo­ki­nių skai­čiai kla­sė­se, mo­ki­nių skai­čiai mo­kyk­lo­se.

Aš la­bai trum­pai no­riu pa­dė­ko­ti ini­cia­to­rei L. Na­gie­nei ir vi­siems Sei­mo na­riams, ku­rie krei­pė­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, ir Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui už ob­jek­ty­vu­mą.

Da­bar trum­pi pa­lin­kė­ji­mai, nes lai­ko li­ko ne­daug: sku­biai tai­sy­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, grįž­ti prie ko­ky­bi­nių kri­te­ri­jų čia, Sei­me, at­šauk­ti ne­tei­sė­tus spren­di­mus ir jų ne­kar­to­ti su ko­le­gi­jų tin­klu, nes dar vie­ni an­ti­kons­ti­tu­ci­niai spren­di­mai…

PIRMININKAS. Lai­kas bai­gė­si.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). …jau yra pa­ke­liui. Tai pa­lin­kė­ji­mais ir bai­giau. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal­būt ne­rei­kė­tų čia kal­bė­ti, bet aną kar­tą ne­įvy­ko Vy­riau­sy­bės va­lan­da, šian­dien vėl din­go pus­va­lan­dis, to­dėl ten­ka pa­kar­to­ti tai ir už­duo­ti tuos klau­si­mus, ku­rių ne­ga­li­ma lai­ku už­duo­ti, o, svar­biau­sia, ti­kė­tis, kad at­eis į juos at­sa­ky­mai. Tai, ką aš da­bar pa­sa­ky­siu, tik­rai iš­sių­siu raš­tu ir pa­pra­šy­siu, kad bū­tų at­sa­ky­ta raš­tu, jei­gu ne­iš­ei­na žo­džiu.

Apie ką kal­bu? Rak­ti­nis žo­dis čia bū­tų „at­sa­ko­my­bė“. Lie­tu­vos, vi­si su­pran­ta­me, lie­ka vis ma­žiau ir ma­žiau. Ko­dėl? Ką be­paim­tu­me… Štai va­kar vy­ko kon­fe­ren­ci­ja Sei­me, su­si­ti­ko Lie­tu­vos spor­to ak­ty­vas. Ini­cia­ty­va bu­vo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to, bet kaž­kas už­mir­šo įjung­ti tran­slia­ci­ją ir šian­dien nie­kas Lie­tu­vo­je taip ir ne­su­ži­no­jo, apie ką šne­kė­jo kū­no kul­tū­ros ir spor­to spe­cia­lis­tai, ko­kias pro­ble­mas kė­lė ir kaip siū­lė jas spręs­ti. Nie­kas ne­su­ži­no­jo, nes ne­bu­vo tran­slia­ci­jos. O ten bu­vo la­bai rim­ti klau­si­mai. Vi­si pui­kiai ži­no­me, kad pu­sė jau­nuo­lių ne­tin­ka ka­ro tar­ny­bai, jau dau­giau ne­gu pu­sė. O ko­dėl? O to­dėl, kad štai Lie­tu­vo­je 30 me­tų vyks­ta pro­jek­tas „Svei­ka mo­kyk­la“. Nie­kas ne­už­fik­sa­vo, nuo ko jis pra­si­dė­jo ir kur da­bar. Nie­kas ne­su­skai­čia­vo, kiek ta­da mū­sų ber­niu­kai at­lik­da­vo pri­sit­rau­ki­mų ar­ba mer­gai­tės pri­tū­pi­mų, ir da­bar nie­kas ne­ži­no, nes nie­kas ne­ly­gi­na. Kaip ga­li­ma ką nors pa­keis­ti ne­ži­nant, ką rei­kia keis­ti? Bet apie tai nie­kas ne­su­ži­nos, nes tran­slia­ci­jos ne­bu­vo ir ke­lių va­lan­dų dar­bas nu­ė­jo šu­niui ant uo­de­gos. Tie žmo­nės, ku­rie kal­bė­jo, ką ži­no­jo, tą ir pa­li­ko sau ži­no­ti to­liau. (Bal­sai sa­lė­je)

Štai ko no­rė­jau pa­klaus­ti pra­ei­tą kar­tą svei­ka­tos mi­nist­ro. Fe­de­ra­li­nė mais­to ir vais­tų agen­tū­ra Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se pa­kei­tė sa­vo skie­pi­ji­mo po­li­ti­ką ir ne­be­skie­pys mo­no­va­len­ti­nė­mis ko­vi­do vak­ci­no­mis. Mes kol kas skie­pi­ja­me ir net ne­pla­nuo­ja­me ko nors keis­ti. Lie­tu­vo­je uti­li­zuo­ta ar­ba pla­nuo­ja­ma uti­li­zuo­ti be­veik 3 mln. vak­ci­nų do­zių, pa­do­va­no­ta ar­ba pla­nuo­ja­ma do­va­no­ti dar apie 2 mln. Kiek jos kai­nuo­ja, ne­su­skai­čiuo­si­te, nes kai­nos yra slap­tos, nors ofi­cia­liai gir­di­me: tai 20, tai 100 eu­rų už vie­ną. Pa­dau­gin­ki­te ir ne­be­rei­kės prem­je­rei aiš­kin­tis, kur gau­ti 40 mln. eu­rų pa­dė­ti pie­ni­nin­kams. Tai bū­tų ma­ža da­le­lė to, kas yra iš­švais­ty­ta ne­ūkiš­kai dir­bant.

Ką dar rei­kė­tų čia pa­sa­ky­ti? Štai gir­dė­jo­te, prieš ke­lias die­nas fi­ni­ša­vo mū­sų tau­tos did­vy­ris, šių lai­kų did­vy­ris. 2 tūkst. 900 va­lan­dų žmo­gus ir­kla­vo. Kai at­plau­kė prie kran­to, po­rą pa­rų ta­ba­la­vo­si, kad leis­tų jam iš­lip­ti į kran­tą. Ne­at­si­ra­do at­sa­kin­gų žmo­nių, kad pa­si­rū­pin­tų, kas bū­na, kai toks ga­liū­nas at­plau­kia į ki­tą ša­lį. Pa­sky­rė sa­vo ši­tą žy­gį S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no 90 me­tų žy­gio ju­bi­lie­jui. Ne­bu­vo at­sa­kin­gų, nė­ra. Kaž­kas kaž­kam ne­pa­sa­kė ir ne­si­krei­pė.

Štai žiū­rė­ki­te, kal­ba­me apie mir­ties prie­žas­tis. Dau­giau ne­gu pu­sė žmo­nių Lie­tu­vo­je mir­š­ta nuo šir­dies li­gų, bet pa­aiš­kė­ja, kad dau­gy­bė žmo­nių pik­ti­na­si, sa­ko: ma­no gi­mi­nė nu­mi­rė nuo vė­žio, ki­to nu­mi­rė nuo ki­tų pro­ble­mų, nuo in­fek­ci­jų, bet ką už­ra­šė? Šir­dies li­gą, nes čia yra bran­giau­si vais­tai, čia ga­li­ma dau­giau­sia pi­ni­gų iš­plau­ti dėl ši­tos vie­nos li­gos.

Bet Ame­ri­ko­je tre­čio­ji mir­ties prie­žas­tis, skir­tin­gai nuo mū­sų… Mū­sų tre­čio­ji po vė­žio yra… Pir­ma yra šir­dies li­ga, po to vė­žys ir po to iš­ori­nės mir­ties… Ame­ri­ko­je taip pat: šir­dies li­gos, vė­žys, tre­čio­ji yra jat­ro­ge­ni­ja, tai yra dėl me­di­ci­ni­nių prie­žas­čių. Ame­ri­ko­nai pui­kiai ži­no, kad apie ket­vir­tis mi­li­jo­no ame­ri­kie­čių iš­ei­na į aną pa­sau­lį dėl jat­ro­ge­ni­jos, va­di­na­si, dėl me­di­ci­ni­nių prie­žas­čių – ne tie vais­tai bu­vo duo­ti, ne to­kia ope­ra­ci­ja ir taip to­liau.

Lie­tu­vo­je to­kios pro­ble­mos iš vi­so nė­ra. O jei­gu mes per­kel­tu­me pro­por­cin­gai į Lie­tu­vą, tai to­kių prie­žas­čių bū­tų, apie 2,5 tūkst. žmo­nių mirš­ta tik to­dėl, kad pra­dė­jo gy­dy­tis. Bū­tų sau ra­miai gu­lė­ję, ko ge­ro, dar bū­tų gy­ve­nę. At­sa­kin­gų už tai nė­ra. Aš ra­gi­nu pra­dė­ti kal­bė­ti apie at­sa­ko­my­bę.

Čia dar dau­giau klau­si­mų, bet ti­kiuo­si, kad mi­nist­ras į juos at­sa­kys raš­tu. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. R. Ta­ma­šu­nie­nę kvie­čiu per­skai­ty­ti pa­reiš­ki­mą.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, 1994 m. ba­lan­džio 26 d. Lie­tu­va ir Len­ki­ja pa­si­ra­šė drau­giš­kų san­ty­kių ir ge­ro kai­my­ni­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. Šiais me­tais, šį tre­čia­die­nį, šiai su­tar­čiai su­ka­ko 29 me­tai.

Su­tar­tis – vie­nas reikš­min­giau­sių dvi­ša­lio ben­dra­dar­bia­vi­mo do­ku­men­tų, jos nuo­sta­tos iš es­mės pa­kei­tė tar­pu­sa­vio ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­mo­sfe­rą, pa­dė­jo pa­ma­tus sėk­min­gam abie­jų vals­ty­bių in­teg­ra­ci­jos pro­ce­sui į NATO ir Eu­ro­pos Są­jun­gą. Dvi­ša­lių san­ty­kių svar­biau­sio­se sri­ty­se: tarp­tau­ti­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo, sau­gu­mo, eko­no­mi­kos, ener­ge­ti­kos ir ki­to­se, su­tar­ties ge­ro kai­my­ni­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo prin­ci­pas ta­po pa­ma­ti­ne ver­ty­be, su­stip­ri­nu­sia abi vals­ty­bes vi­so­mis pras­mė­mis, ir iš­au­go į stra­te­gi­nę part­ne­rys­tę.

Šian­dien Lie­tu­va ir Len­ki­ja vai­di­na svar­bų vaid­me­nį, ro­do ly­de­rys­tę Eu­ro­pos ir pa­sau­lio po­li­ti­niuo­se pro­ce­suo­se ir pri­imant spren­di­mus nau­juo­ju ge­o­po­li­ti­niu lai­ko­tar­piu. Pa­ra­ma Uk­rai­nai, sie­kiant ben­dros per­ga­lės bru­ta­lia­me ka­re, dar la­biau su­ar­ti­no abi vals­ty­bes. Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­ra­ma Uk­rai­nai, sie­kiant in­teg­ra­ci­jos į Va­ka­rų de­mo­kra­tijos struk­tū­ras, yra Vil­niaus sa­mi­to pa­grin­di­nis ben­dras tiks­las, o pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mas į be­są­ly­giš­ką pa­gal­bą nuo ka­ro ken­čian­tiems uk­rai­nie­čiams šian­dien pa­sau­ly­je yra ne tik va­di­na­mas fe­no­me­nu, bet ar­ti­mai su­sais­to abie­jų vals­ty­bių pi­lie­čius, tel­kia mus ben­driems tiks­lams, stip­ri­na mū­sų at­spa­ru­mą ir pa­si­ren­gi­mą grės­mėms, tam­pa įkvė­pi­mu vi­siems eu­ro­pie­čiams. At­gi­ju­si Abie­jų Tau­tų Res­pub­li­kos ir Ge­gu­žės 3-iosios Kon­sti­tu­ci­jos dva­sia stip­ri­na Liub­li­no tri­kam­pio for­ma­tą ir Ry­tų Eu­ro­pos re­gio­ną.

Ver­ta pri­si­min­ti, kad dvi­ša­lė su­tar­tis – ga­lio­jan­tis ir įpa­rei­go­jan­tis tarp­tau­ti­nis tei­sės ak­tas, ku­riuo su­si­ta­rian­čios ša­lys įsi­pa­rei­go­jo len­kų ir lie­tu­vių tau­ti­nėms ma­žu­moms. Dvi­ša­lė­je su­tar­ty­je, be­je, kol kas vie­nin­te­lia­me tei­sės ak­te, api­brė­žia­ma tau­ti­nių ma­žu­mų są­vo­ka ir ga­ran­tuo­ja­ma tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čios tei­sės ap­sau­ga, prin­ci­pai ir stan­dar­tai, api­brėž­ti tarp­tau­ti­nė­se de­kla­ra­ci­jo­se, kon­ven­ci­jo­se, pak­tuo­se ir ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se.

De­ja, 2010 me­tais bu­vo nu­trauk­tas ga­lio­ju­sio Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mo ga­lio­ji­mas, o nau­ja­sis vis dar, de­ja, iki šiol ne­pa­reng­tas. Svar­bu pa­brėž­ti, kad šių me­tų ko­vo mė­ne­sį Jung­ti­nių Tau­tų ko­mi­te­tas sa­vo pa­sta­bo­se re­ko­men­da­vo Lie­tu­vai im­tis sku­bių veiks­mų ir pa­grei­tin­ti nau­jo Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mo pri­ėmi­mą, im­tis efek­ty­vių prie­mo­nių vi­siš­kai ap­sau­go­ti tau­ti­nėms ma­žu­moms, įskai­tant jų kal­bą, re­li­gi­ją, kul­tū­rą ir ta­pa­ty­bę.

Mie­li ko­le­gos, Sei­me šiuo me­tu yra net pen­ki Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mo pro­jek­tai, jie dū­la ko­mi­te­tuo­se. Tai jau po­li­ti­nės va­lios klau­si­mas, grei­čiau – jos ne­bu­vi­mas. Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mas vei­kia nuo pat pir­mų­jų ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos die­nų, jis yra iš­ban­dy­tas ir pa­tik­rin­tas prak­ti­ko­je. Ga­lio­jan­čių nuo­sta­tų ne­siū­lo­ma iš es­mės keis­ti ir šian­dien. Tai­gi, jau se­niai ne­tu­rė­tų lik­ti bai­mių, nuo­gąs­ta­vi­mo ir me­na­mų pa­vo­jų dėl šio įsta­ty­mo. To­kio įsta­ty­mo bū­ti­nu­mas vals­ty­bei ir ben­dra­pi­lie­čiams bu­vo įtvir­tin­tas Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos, įver­tin­tas tarp­tau­ti­nės ben­druo­me­nės, bet svar­biau­sia – Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jų, kaip pa­žan­gus tei­sės ak­tas, ta­čiau da­bar li­kęs tik svar­bių Lie­tu­vos tei­sės ak­tų pa­vel­do da­li­mi.

Ne­no­riu ti­kė­ti, kad mums, šių die­nų po­li­ti­kams, trūks­ta drą­sos, ge­ra­no­riš­ku­mo ar su­pra­ti­mo, kad, kaip ra­šo­ma su­tar­ties pre­am­bu­lė­je, nuo am­žių abie­jų vals­ty­bių te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai ir len­kai ne­šė ir įne­ša ne­kin­tan­čių ver­ty­bių į abie­jų tau­tų ir vals­ty­bių kul­tū­rą bei yra įdė­ję es­mi­nį in­dė­lį į Eu­ro­pos kul­tū­ros vys­ty­mą, kad abie­jų vals­ty­bių ne­pri­klau­so­my­bės at­ga­vi­mas įpa­rei­go­ja mus drą­siai mąs­ty­ti apie at­ei­tį. To­dėl šian­dien ra­gi­nu ko­mi­te­tus, juo­se dir­ban­čius Sei­mo na­rius, tuos įstri­gu­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus… Taip pat krei­piuo­si į Vy­riau­sy­bę, kad iki 30-ųjų dvi­ša­lės su­tar­ties me­ti­nių, tai yra iki ki­tų me­tų ba­lan­džio 26 die­nos, kai mi­nė­si­me tik­rai svar­baus dvi­ša­lio su­si­ta­ri­mo me­ti­nes, pri­im­tume Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mą ir įgy­ven­din­tume sa­vo su­tar­ties įsi­pa­rei­go­ji­mus ir lie­tu­vių bei len­kų tau­ti­nėms ma­žu­moms duo­tus pa­ža­dus. Ačiū.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis pa­reiš­ki­mas – A. Ve­ry­gos pa­reiš­ki­mas.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi ir­gi ne­spė­jau per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą pa­klaus­ti, bū­čiau klau­sęs eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­rės.

Jūs vi­si ži­no­te, kad šių me­tų ge­gu­žės 11–12 die­no­mis „Litexpo“ pa­ro­dų rū­muo­se vyks to­kia „Lo­gin“ kon­fe­ren­ci­ja, ku­ri yra pri­sta­to­ma kaip to­kio fu­tu­ris­ti­nio pro­gre­so pri­sta­ty­mas, mąs­­ty­to­jų pri­sta­ty­mo are­na. Bū­čiau klau­sęs mi­nist­rės, kas su­gal­vo­jo ir kie­no kvie­ti­mu į ją kaip vie­nas pa­grin­di­nių pra­ne­šė­jų yra pa­kvies­tas pra­ne­ši­mą skai­ty­ti pa­sau­ly­je pri­sta­to­mas kaip dak­ta­ras Mir­tis. Tai yra gy­dy­to­jas, kaip su­pran­tu, su­kū­ręs mir­ties kap­su­lę, sa­vi­žu­dy­bei skir­tą kap­su­lę, ir jo, pra­ne­šė­jo, pri­sta­ty­mas yra: „De­ath cap­su­le“. Taip an­gliš­kai ir yra pri­sta­to­ma.

Aš no­riu pa­klaus­ti: kas su­gal­vo­jo Lie­tu­vo­je, ne­ži­nau, gal stu­den­tams ar moks­lei­viams, ar mąs­ty­to­jams pa­kvies­ti to­kį pra­ne­šė­ją, ku­ris iš es­mės yra su­kū­ręs prie­tai­są? Jo idė­ja yra pa­si­da­lin­ti šio prie­tai­so brė­ži­niais ne­mo­ka­mai, kad juos bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti at­si­spaus­di­nant tie­siog tam, kad, įė­jus į šią kap­su­lę ir, kaip jis sa­ko, pa­spau­dus vie­ną myg­tu­ką, de­guo­nies kie­kis bū­tų grei­tai su­ma­ži­na­mas ir žmo­gus be skaus­mo ga­lė­tų nu­mir­ti? Tai ma­no toks re­to­ri­nis klau­si­mas šį kar­tą į orą: kas čia su­mąs­tė Lie­tu­vo­je tai pri­sta­ty­ti kaip di­de­lę ino­va­ci­ją?

PIRMININKAS. Šiuo pa­reiš­ki­mu bai­gia­me ry­ti­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Ke­lių se­kun­džių pie­tų per­trau­ka. P. Sau­dar­gas tuoj pa­keis ma­ne ir pra­dės va­ka­ri­nį po­sė­dį.* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.