LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga,   Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,   tel. (8 5) 261 2363,

faks. (8 5) 212 4335, el. p. [email protected].

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,   kodas 188620589


 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

 

2023-05-              Nr.

 

Į                           Nr.

 

 

 

 

DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO

 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija pakartotinai teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).

Susisiekimo ministerija atsižvelgė į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išvadoje[1] pateiktas pastabas ir suderino formuluotes darbo tvarka. 

Įsakymo projekto tikslas – užtikrinti, kad valstybės įmonei „Regitra“ ir Lietuvos transporto saugos administracijai būtų sudaryta galimybė gauti darbo funkcijoms atlikti būtinus duomenis apie kvalifikacijos pažymėjimo arba kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo išdavimą ne tik iš Mokinių registro, bet ir iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijų pažymėjimų registro.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos apraše[2] (toliau – Aprašas) nustatyta, kad valstybės įmonė „Regitra“ ir Lietuvos transporto saugos administracija duomenis apie kvalifikacijos pažymėjimo arba kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo išdavimą gauna iš Mokinių registro. Nuo 2023 m. gegužės 1 d. pasikeitus Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašui[3] išduodami tik skaitmeniniai profesinio mokymo diplomai ir pažymėjimai, kurie registruojami Diplomų, atestatų ir kvalifikacijų pažymėjimų registre ir nuo 2023 m. gegužės 1 d. neregistruojami Mokinių registre. Atsižvelgiant į tai, pildomas Aprašo 29 punktas, kad valstybės įmonė „Regitra“ ir Lietuvos transporto saugos administracija reikiamus duomenis galėtų gauti ir iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijų pažymėjimų registro. Manome, kad valstybės įmonei „Regitra“ ir Lietuvos transporto saugos administracijai aktualu turėti galimybę gauti duomenis iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijų pažymėjimų registro apie išduotus elektroninio formato pažymėjimus ir iš Mokinių registro apie anksčiau išduotus pažymėjimus.

Atsižvelgiant į įstatymu Nr. XIV-1732[4] priimtus pakeitimus, keičiamos Aprašo 30 punkto nuostatos – nurodoma, kad mokymo įstaigų, vykdančių kvalifikacijos įgijimo ir kvalifikacijos tobulinimo mokymą, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą organizuoja ir vykdo švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota įstaiga, o ne Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.     

Įsakymo projektas bus paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje ir visi suinteresuoti asmenys galės teikti pastabas ir pasiūlymus.

Atsižvelgdami į tai, kad teisės aktų pakeitimai dėl profesinio mokymo diplomų ir pažymėjimų išdavimo elektroniniu formatu įsigaliojo nuo 2023 m. gegužės 1 d., o Įsakymo projektas derinamas pakartotinai, prašome išvadą dėl Įsakymo projekto pateikti skubos tvarka (per 5 darbo dienas).      

Įsakymo projektą parengė Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės (vyriausiasis patarėjas, vykdantis Kelių ir oro transporto politikos grupės vadovo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, Tomas Pilukas, tel. +370 693 33041, el. p. [email protected])  patarėjas Andrius Karnilavičius (tel. +370 659 15833, el. p. [email protected]).  

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai.

 

Susisiekimo viceministras

 

     Julius Skačkauskas

A.  Karnilavičius, tel. (8 5) 239 3874, el. p. [email protected]

 [1] Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2023 m. gegužės 10 d. raštas Nr. SR-1818 „Dėl išvadoms pateikto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo projekto derinimo“.

[2] Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

[3] Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-231 „Dėl Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

[4] Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2, 6, 7, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XIV-1732.