LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

aPLINKOS APSAUGOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (2)

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮSTATYMO NR. IX-2389

3, 6, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI

nr. xivp-3108(2)

 

2023-11-21 Nr. 107-P-43

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, komiteto nariai: Kasparas Adomaitis, Aidas Gedvilas, Linas Jonauskas, Justinas Urbanavičius, Tomas Tomilinas, Romualdas Vaitkus, Arūnas Valinskas.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: negauta.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys

Kęstutis Mažeika

2023-11-15

 

4

2

 

 

Argumentai:

Jei kainos būtų padidintos iki 20 eurų, leidimų įperkamumas santykinai nesumažėtų, jei didinamos daugiau, kaip 2,5 karto, santykinai sumažėtų galimybė įsigyti leidimą, kažin, ar tai būtų mėgėjų žvejybos plėtra. Kainų padidinimas galėtų būti įteisintas tik tinkamai pagrindžiant surenkamų už mėgėjų žvejybos leidimus lėšų panaudojimą ir proporcingai finansuojant žvejams mėgėjams aktualius projektus, tokius, kaip žuvų įveisimas, infrastruktūros plėtra, kontrolės stiprinimas, elektroninio vieno bilieto sistemos sukūrimas ir informacijos viešumas.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 11 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir
kuriuose neorganizuota limituota žvejyba, arba valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir kuriame neorganizuota limituota žvejyba, mokama:
1) dviem paroms – 3 eurai;
2) mėnesiui – 10 eurų;
3) metams –
20 eurų.“

Nepritarti

Argumentai:

komitetas apsisprendė dėl tokių leidimų kainų kaip išdėstyta 4 straipsnio 2 dalies įstatymo projekte.

 

Balsavimo rezultatai:

už – 5, prieš – 2, susilaikė – 1.

2.

Seimo narys

Kęstutis Mažeika

2023-11-15

 

4

3

 

 

Argumentai:

Dėl siūlomo „pagavai-paleisk“ pigesnio bilieto. Visų

pirma, tai jokiu būdu neatitinka „pagavai-paleisk“ nuostatų, nes žmogus savo pagautas žuvis paleidžia ne už pinigus. Tai turi būti jo sąmonėje. Kita vertus, tai gali siūlyti tik niekada nežuvavęs žmogus, nes yra žuvų, kurios praryja masalą taip, kad jas paprasčiausiai tenka skrosti. Pavyzdžiui, pūgžliai, ešeriai, kurie yra menkavertės žuvys. Arba unguriai, vėgėlės. Tokiu atveju išeitų, kad turintis tokį bilietą žvejys šias negyvas žuvis mėtytų į vandenį ir terštų aplinką? Kai kuriuose vandens telkiniuose ichtiologai menkaverčių žuvų rekomenduoja nepaleisti. Invazines apskritai paleisti atgal į vandenį draudžiama.

Pasiūlymas:

išbraukti 11 straipsnio  3 dalį:

3. Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti paleidžiant žuvis valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir kuriuose neorganizuota limituota žvejyba, arba valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir kuriame neorganizuota limituota žvejyba, mokama:

1) mėnesiui – 10 eurų;

2) metams – 25 eurai.

Nepritari

 

Argumentai:

Vis daugiau žvejų mėgėjų renkasi kur kas tvaresnį, žuvų išteklius saugantį žvejybos būdą „pagavai-paleisk“ arba kitaip – žvejybą paleidžiant žuvis.

Toks būdas leistų tausoti nykstančius žuvų išteklius, padėtų lengviau jiems atsikurti.

Už projekte šio straipsnio 3 dalyje siūlomą mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti paleidžiant žuvis būtų mokamas mažesnis nei įprasto leidimo mėnesio ir metų mokestis.

 

 

Balsavimo rezultatai:

už – 4, prieš – 2, susilaikė – 1.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                              (Parašas)                                                                      Aistė Gedvilienė

 

 

 

biuro patarėja Jolita Jakučionytė