LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮSTATYMO NR. IX-2389 3, 6, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-11-10 Nr. XIVP-3108(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Atkreiptinas dėmesys, kad iš projekto 2 straipsniu keičiamo Mėgėjų žvejybos įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 6 straipsnio 5 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo nėra aišku, ar tuo atveju, kai vandens telkinyje jau buvo išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, jo galiojimo laikotarpiu, buvo atlikti žuvų tyrimai (t. y. įvykdyta pareiga žuvų išteklių tyrimus atlikti ne rečiau nei vieną kartą per leidimo galiojimo laikotarpį) ir yra kreipiamasi dėl naujo leidimo naudoti žvejybos plotą išdavimo, būtų vėl taikomas reikalavimas atlikti žuvų tyrimus ne anksčiau nei 2 metai iki sprendimo suteikti teisę naudoti žvejybos plotą priėmimo. Taigi iš siūlomo teisinio reguliavimo nėra aišku, ar minėtu atveju žuvų tyrimai būtų atliekami vieną kartą, ar du. Atsižvelgiant į tai, projekto nuostatos atitinkamai tikslintinos.

2.    Tikslintina projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuoroda, vietoje skaičiaus „7“ įrašant skaičių „8“.

3.    Tikslintina projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 11 straipsnio 4 dalies nuoroda, vietoje skaičiaus „4“ įrašant skaičių „5“.

4.    Įvertinus projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 11 straipsnio 9 dalies nuostatų turinį ir laikantis šio straipsnio nuostatų nuoseklumo, siūlytina šios dalies nuostatas dėl mėgėjų žvejybos leidimų kainų nustatymo privačiuose žuvininkystės vandens telkiniuose reglamentuoti atskira keičiamo įstatymo 11 straipsnio dalimi, išdėstant ją kaip šio straipsnio 6 dalį. Pritarus šiai pastabai, likusios keičiamo įstatymo 11 straipsnio dalys turėtų būti pernumeruotos, o keičiamo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuoroda tikslintina, vietoje skaičiaus „7“ įrašant skaičių „9“.

 

Departamento direktorius                                                                                       Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. +370 5 209 6546, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. +370 5 209 6843, el. p. [email protected]