LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 3.151, 3.153, 3.163, 3.172, 3.176, 3.182, 3.183, 3.209, 3.210, 3.211, 3.212, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.223, 3.224, 3.226, 3.253, 3.254, 3.257, 3.259, 3.260, 3.262, 3.264, 3.266, 3.267 IR 3.269 STRAIPSNIŲ

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (Nr. XIIIP-356)

 

2017-09-13  Nr. 103-P-39

Vilnius

 

 

 

 

 

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo: A. Sysas – Komiteto pirmininkas, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Dumbrava, L. Matkevičienė, M. Navickienė, G. Skaistė, T. Tomilinas, J. Varkalys, G. Vasiliauskas; Komiteto biuro vedėja E. Bulotaitė, biuro patarėjos: D. Aleksejūnienė, A. Dolmantienė, D. Jonėnienė, I. Kuodienė; kviestieji asmenys: D. Šakalienė – Seimo narė, R. Guobaitė-Kirslienė – Respublikos Prezidentės patarėja, D. Urbonaitienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento direktorė, D. Bernackienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų skyriaus vedėja, R. Černiauskas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų skyriaus patarėjas, G. Vaičekauskaitė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė, E. Žemaitytė – Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vyr. patarėja, I. Skubilovienė – Vaikų išlaikymo fondo administracijos direktoriaus pavaduotoja, J. Maciejevski – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas, A. Vareikytė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja, G. Žilinskienė – NVO vaikams konfederacijos valdybos pirmininkė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.                   

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.     Projekto 1 straipsniu siūloma papildyti Civilinio kodekso (toliau - CK) 3.151 straipsnio 1 dalį ir nustatyti, jog „Pareikšti ieškinį dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo (toliau – tėvystės nuginčijimas) taip pat gali valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, kartu pareiškiant ieškinį dėl tėvystės (motinystės) nustatymo, jeigu tai atitinka vaiko interesus.“ Pasiūlymo turinys diskutuotinas.

Pirma, atkreiptinas dėmesys, jog CK ir šiuo metu yra įtvirtintas pakankamai platus ratas asmenų, kurie gali reikšti ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo. Visi šie asmenys laikytini turinčiais tiesioginį suinteresuotumą dėl tėvystės nuginčijimo, nes visi šie asmenys galimai yra tiesiogiai susiję su tėvystės teisiniais santykiais. Manytina, jog toks reguliavimas atitinka Europos Tarybos šeimos teisės ekspertų komiteto parengtoje Baltojoje knygoje „Dėl tėvystės nustatymo ir jos teisinių padarinių“ 11 principo 3 dalies nuostatą, jog teisė ginčyti tėvystę turi būti suteikta tėvui ir vaikui arba jo atstovui. Šią teisę valstybės savo nuožiūra taip pat gali suteikti vaiko motinai ir kitiems asmenims, kurių reikalavimai pagrįsti specifiniais interesais, ypač asmenims, siekiantiems nustatyti savąjį tėvystės ryšį su vaiku.

Tuo tarpu papildžius subjektų, galinčių reikti ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo, ratą, ir tarp subjektų nurodžius valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją, susidarytų paradoksali situacija, kai juridinis asmuo, neturintis jokių tiesioginių sąsajų su tėvystės teisiniu institutu galėtų įsiterpti į šeimos – tėvystės, motinystės teisinius santykius ir, remdamasis vien tik savo subjektyvia nuomone, kad ieškinys dėl tėvystės nuginčijimo tikėtinai atitinka vaiko interesus, ginčyti tėvystę.

Pastebėtina, jog Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio 1 dalyje nustatoma, kad: „Kiekvienas  turi teisę  į  tai,  kad  būtų  gerbiamas  jo asmeninis  ir jo šeimos gyvenimas,  buto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas.“ O šio straipsnio 2 dalyje nustatoma, kad: „Valdžios pareigūnai neturi teisės kištis į naudojimąsi šia teise, išskyrus įstatymo numatytus atvejus ir kai tai būtina demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo, viešosios tvarkos ar šalies ekonominės gerovės interesams, siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams ar nusikaltimams, taip pat gyventojų sveikatai ar dorovei arba kitų žmonių teisėms ir laisvėms apsaugoti.“ Tokiu būdu, galima išskirti tris kriterijus, kurių privaloma laikytis siekiant nepažeisti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatų, kai siekiama suteikti teisę tam tikrai valstybės institucijai įsiterpti į šeimos gyvenimą:

-       pirmasis: įsiterpimas į šeimos gyvenimą galimas tuo atveju, jei jis yra nustatytas įstatymu;

-       antrasis: įsiterpimas į šeimos gyvenimą galimas tik tuo atveju, jei tai yra būtina demokratinėje visuomenėje;

-       trečiasis: įsiterpimas į šeimos gyvenimą galimas tik siekiant teisėtų tikslų.

Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, jog teikiamas reguliavimas atitinka tik pirmąjį iš kriterijų, įtvirtintų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, t.y. galimybė įsiterpti į šeimos gyvenimą siūloma nustatyti įstatymu. Tuo tarpu, kitų dviejų būtinų kriterijų teisinis reguliavimas neatitinka, nes nei iš reguliavimo turinio, nei iš įstatymo projekto aiškinamojo rašto nėra aišku, kodėl valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teisė reikšti ieškinius dėl tėvystės nuginčijimo yra būtina demokratinėje visuomenėje ir kokių teisėtų tikslų siekiama teikiamu teisiniu reguliavimu.

Apibendrinant išdėstytas pastabas manytina, jog teikiamas reguliavimas galimai neatitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio nuostatų.

Antra, kartu atkreiptinas dėmesys į tai, jog iš esmės analogiškos nuostatos toms, kurios įtvirtintos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, yra įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Be to, Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalis nedviprasmiškai nustato, jog „Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.“ Toks tiesioginis tėvystės ir motinystės teisių įtvirtinimas neabejotinai suponuoja ypatingą šių teisių apsaugą. Suprantama, jog kaip ir dauguma žmogaus teisių, taip ir tėvystė bei motinystė nėra absoliučios teisės. Šios teisės gali būti ribojamos, tačiau, kaip ne kartą nurodyta Konstitucinio Teismo doktrinoje: „<...> pagal Konstituciją riboti konstitucines žmogaus teises ir laisves galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo, kaip vieno iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų, kuris reiškia ir tai, kad įstatyme numatytos priemonės turi atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, kad šios priemonės turi būti būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir kad šios priemonės neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti.“ (Konstitucinio Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas, 2011 m. liepos 7 d. nutarimas ir kt.). Šiame kontekste pažymėtina, jog deramai nepapildžius teikiamo reguliavimo, kad jis atitiktų Konstitucinio Teismo doktrinoje nurodytus kriterijus, turėtų būti svarstoma aptariamos projekto nuostatos atitiktis Konstitucijos nuostatoms.

Trečia, jeigu nebūtų atsisakyta projekto nuostatos dėl vaiko teisių apsaugos institucijos teisės nuginčyti tėvystę (motinystę), keičiant CK 3.151 straipsnio 1 dalį, būtina pakeitime nurodyti pagrindą vaiko teisių apsaugos institucijai pareikšti ieškinį. Taip pat siūlytina nustatyti pasekmes vaiko teisių apsaugos institucijai tuo atveju, jeigu teismas pripažintų, kad tėvystės (motinystės) ginčijimas neatitiko vaiko interesų, o vaiko interesus atitinka esama tėvystė (motinystė), t.y. ar vaiko teisių apsaugos institucija būtų įpareigota atlyginti padarytą neturtinę žalą vaikui ir jo tėvui (motinai) ar vienam iš jų.

Ketvirta, atkreiptinas dėmesys, kad vaiko kilmė iš motinos nustatoma pagal vaiko gimimo faktą, kurį patvirtina medicinos įstaigos pažymėjimas apie vaiko gimimą. Šis faktas nėra ginčo objektu. Motinystė nuginčijama retai, pavyzdžiui vaikų sukeitimo ar surogatinės motinystės atveju. Taigi motinystė ir nustatoma retai, tik išimtinais atvejais, išvardintais CK 3.139 straipsnio 4 dalyje.

Penkta, CK 3.151 straipsnio 1 dalį siūloma papildyti nauja pastraipa. Vadovaujantis teisės technikos taisyklėmis teisės normos pastraipomis nedėstomos. Aptariama teisės norma arba turėtų būti atskira straipsnio dalimi, arba dėstoma keičiamoje straipsnio dalyje, neišskiriant jos į atskirą pastraipą.

Pritarti

Siūlytina pritarti Vyriausybės 3.1 pasiūlymui ir palikti šiuo metu galiojančią CK 3.151 straipsnio redakciją, t. y. tobulinti projektą, atsisakant 3.151 šio straipsnio pataisų.

Žr. komiteto 1 pasiūlymą.

2.                   

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2013-04-25

1

 

N

Pastabos Civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-472, kuris komiteto sprendimu sujungtas su projektu Nr. XIIIP-356(2):

 

Vertindami projektą dėl jo atitikties Konstitucijai, įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams ir juridinės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

            1. Projekto nuostatos diskutuotinos. Pastebėtina, kad neaiškus siūlomo įtvirtinti tėvystės ir motinystės tarpusavio papildomumo principo turinys, kuo šis principas skiriasi nuo siūlomame keisti Civilinio kodekso straipsnyje jau įtvirtintų šeimos principų, tokių kaip vaikų auklėjimo šeimoje, prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo; taip pat neaišku, kaip šis principas turi būti įgyvendinamas. Atkreiptinas dėmesys, kad kiti šeimos principai yra detalizuoti konkrečiose teisės normose, pavyzdžiui, prioritetinės vaikų teisių ir interesų gynybos principas, kuris reiškia, kad spręsdami visus šeimos klausimus, susijusius su vaikais, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis, įgyvendintas Civilinio kodekso 3.41, 3.45, 3.57, 3.65, 3.76, 3.142, 3.146-3.148, 3.150 ir kt. straipsniuose [1]. Vaikų auklėjimo šeimoje principas, kuris reiškia, kad labiausia vaiko interesus atitinka jo augimas, gyvenimas kartu su abiem tėvais, t.y. normalioje šeimoje (Konstitucijos 29 str.), įgyvendinamas Civilinio kodekso 3.252, 3.259-3.260 ir kt. straipsniuose.[2]Svarstytina, ar siūloma nuostata nėra perteklinė.

            2. Atsižvelgiant į juridinės technikos taisykles, po įstatymo priėmimo vietos nurodoma skliaustuose keičiamo įstatymo oficialaus paskelbimo šaltiniai.

            3. Projekto 1 straipsnyje vietoj skaičių „1.3.3” įrašyti skaičiai „3.3”.

            4. Projekto 2 straipsnyje išbrauktinas žodelis „nuo”.

Nepritarti.

Manytina, kad iniciatorių pateiktame įstatymo projekte siūlomas įteisinti tėvystės ir motinystės tarpusavio papildomumo principas nėra perteklinė nuostata. Tai šeimos teisinių santykių reglamentavimą papildantis principas, sudarantis galimybę sustiprinti vaiko teisių apsaugą, įgalinantis labiau paisyti geriausių vaiko interesų.

3.                   

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

3

 

 

11.   Projekto 11 straipsnyje dėstomo CK 3.212 straipsnio nuostatos tobulintinos.

Pirma, 2 dalyje, atsižvelgiant į to paties straipsnio 6 dalį, vietoj žodžių „bei tikslus“ įrašytini žodžiai „tikslus bei pasekmes“. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad nėra aiškios neveiksnių tėvų nuomonės dėl jų vaiko įvaikinimo pareiškimo pasekmės: ar, ir jei taip, tai kokiais atvejais, teismas turi atsižvelgti į neveiksnių tėvų, nesutinkančių, kad jų vaikas būtų įvaikintas, nuomonę.

Antra, 3 dalies nuostatos yra perteklinės, nes dalis jų atkartoja to paties straipsnio 2 dalies, kita dalis – 5 dalies nuostatas. Todėl siūlytume 3 dalies atsisakyti.

Trečia, atkreiptinas dėmesys, kad 4 dalyje minimas globėjų centras, tačiau nei iš projekto, nei iš galiojančio CK nuostatų neaišku, koks šio centro teisinis statusas.

Ketvirta, siūlytume atsisakyti 7 dalies, kaip perteklinės, analogiškos nuostatos įtvirtinamos projekto 14 straipsnyje dėstomoje CK 3.219 straipsnio 2 dalyje.

Pritarti.

Žr. komiteto 3 pasiūlymą.

4.                  .

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

3

 

 

2.     Projekto 3 straipsnyje dėstomoje CK 3.163 straipsnio 3 dalyje siūloma nustatyti, jog „galimų ad hoc globėjų sąrašą, taikomą visoje Lietuvos Respublikoje sprendžiant teisme ginčą dėl vaiko patvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“ Pasiūlymo turinys diskutuotinas.

Pirma, kelia abejonių, jog siūloma įtvirtinti nuostatą, kad ad hoc globėjų sąrašas turėtų būti tvirtinamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, nes tai reikštų, kad kiekvieną kartą, kai į šį sąrašą būtų įtraukiamas naujas ad hoc globėjas, ar kuris nors iš globėjų būtų iš jo išbraukiamas, šis sąrašas kiekvieną kartą iš naujo turėtų būti patvirtintas, o senasis sąrašas - pripažintas negaliojančiu. Tokio reikalavimo proporcingumas kelia abejonių, be to, galimai tai sukeltų nereikalingos sumaišties ir gaišimo teismo proceso metu, nes teismas privalėtų kiekvienu atveju reikalauti įrodymų, jog sąrašas yra patvirtintas ir galiojantis.

Antra, pastebėtina, jog nėra aišku, ką norėta pasakyti nuostatoje nustatant, jog globėjų sąrašas yra taikomas visoje Lietuvos Respublikoje sprendžiant teisme ginčą dėl vaiko. Nėra aišku kaip toks sąrašas turėtų ir galėtų būti taikomas bei kokia jo taikymo esmė. Galbūt, norėta nustatyti, jog nagrinėjantis bylą teismas gali skirti ad hoc globėju bet kurį įrašytą į šį sąrašą globėją. Tačiau ši prielaida yra tik viena iš galimų prielaidų apie nuostatos prasmę. Be to, neaišku, ar turima omenyje, kad sąrašas bus vienas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau pagal atskirus administracinius vienetus, ar kad bus galimybė skirti vaikui, kurio nuolatinė gyvenamoji viena pvz., Vilniuje, globėją iš pvz., Klaipėdos. Vadovaujantis teisinio aiškumo principu atskleistina normos prasmė, kad ją būtų įmanoma pritaikyti praktiškai.

Trečia, projekto 3 straipsnio vienintelė dalis nenumeruotina.

Pritarti

Žr. komiteto 2 pasiūlymą.

5.                   

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

3

 

 

23.   Atkreiptinas dėmesys, kad galiojančio CK 3.269 straipsnio 8 punkte nustatyta, kad vaiko globėju (rūpintoju) negali būti skiriamas asmuo, turintis psichikos sutrikimą ar sergantis kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija, o pagal galiojančio CK 3.217 straipsnio 1 dalį (keičiama projekto 12 straipsniu), Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tvirtina Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašą. Manytume, kad, siekiant teisinio aiškumo, ligos, kuriomis sergantys asmenys negali būti įvaikintojais ar globėjais (rūpintojais), galėtų būti įrašytos į tą patį sąrašą. Atsižvelgiant į tai, siūlytume suderinti nurodytas CK nuostatas.

Pritarti

Pastaba neaktuali, nes dėl siūlomo 3.217 straipsnio 1 dalies reguliavimo apsispręsta priėmus 2018-01-01 įsigaliosiančias CK pataisas (įstatymas Nr. XIII-241), nustatant, kad valstybinės įvaikinimo institucijos atestuoti asmenys išsiaiškina, ar būsimiems įtėviams nėra šio kodekso trečiojoje knygoje numatytų kliūčių įvaikinti, ištiria jų gyvenimo sąlygas, būdą, surenka informaciją apie sveikatos būklę ir pateikia išvadą dėl būsimųjų įvaikintojų pasirengimo įvaikinti. Todėl siūloma Projektą tobulinti atsisakant 12 straipsniu keičiamų CK 3.217 straipsnio 1 dalies pataisų.

Žr. komiteto 4 pasiūlymą.

6.                   

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

4

5

 

 

3.     Svarstytina ar projekto 4 ir 5 straipsniais pakeitus CK 3.172 ir 3.176 straipsnius ir šiuo pakeitimu išplėtus giminaičių, turinčių teisę bendrauti su vaiku, ratą bei atsižvelgiant į tėvų asmeninių teisių apibrėžtį, nederėtų panaikinti vaiko teisių apsaugos institucijos dalyvavimo priimant atitinkamus sprendimus, o galutinio sprendimo teisę suteikti išimtinai tik teismams.

        Pastebėtina ir tai, kad siūloma nustatyti, jog vaikams turi būti sudarytos sąlygos bendrauti su tiesiosios linijos giminaičiais „ir (ar)“ šoninės linijos giminaičiais. Atsižvelgiant į nuostatos esmę nėra aišku, kokiu tikslu šioje nuostatoje vartojamas jungtukas „ar“. Manytina, jog šis jungtukas yra perteklinis.

Pritarti iš dalies.

2018-01-01 įsigalios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.172, 3.176, 3.180, 3.183, 3.210, 3.212, 3.217, 3.219, 3.222, 3.223, 3.224, 3.243, 3.249, 3.250, 3.252, 3.253, 3.254, 3.256, 3.257, 3.262, 3.264, 3.265, 3.266, 3.267, 3.269, 3.271, 3.274 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 3.2761 straipsniu

įstatymas Nr. XIII-241, kuriuo CK 3.172 str. jau pakeistas, nustatant, kad tėvai turi sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su artimaisiais vaiko giminaičiais, taip pat kitais giminaičiais, su kuriais vaiką sieja emociniai ryšiai, jeigu tai atitinka vaiko interesus. Šiuo įstatymu atitinkamai pakeistas ir CK 3.176 straipsnis.

Todėl siūlytina pritarti Vyriausybės 3.2 siūlymui ir tobulinti projektą, atsisakant 3.172 ir 3.176 straipsnių pataisų.

Žr. komiteto 2 pasiūlymą.

7.                   

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

5

 

 

12.   Projekto 14 straipsnio 1 dalyje dėstomoje CK 3.219 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, jog valstybinės įvaikinimo institucijos nuostatus tvirtina Vyriausybė. Pažymėtina, jog tokia nuostata nei sistemiškai, nei logiškai nedera su keičiamo straipsnio turiniu, be to, CK nėra tas teisės aktas, kuriame turėtų ir galėtų būti reguliuojama tam tikrų institucijų nuostatų, kaip institucijos steigimo dokumento, tvirtinimo tvarka. Siūlytina teikiamo pakeitimo atsisakyti ir jį įtvirtinti kitame teisės akte, nustatančiame valstybinės įvaikinimo institucijos teisinį statusą.

Be to, vienintelė projekto 14 straipsnio dalis nenumeruotina.

Pritarti iš dalies.

Pritarta Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.3 pasiūlymui.

8.                   

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

5

 

 

24.   Projekto 30 ir 31 straipsniai turi tokį patį pavadinimą ir reguliuoja tos pačios srities klausimus, todėl šiuos straipsnius derėtų sujungti į vieną straipsnį.

Be to, projekto 30 straipsnio 3 dalis derintina su projekto 31 straipsnio 2 dalimi, nes šios dalys skirtingai reguliuoja tą patį klausimą. Derėtų apsispręsti per kokį terminą turėtų būti priimti įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai bei vienos iš paminėtų nuostatų atsisakyti.

Pritarti

Žr. komiteto 7 pasiūlymą.

9.                   

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

6

 

 

4.     Svarstytina, ar aiškinamajame rašte pateiktas projekto 6 straipsniu keičiamo CK 3.182 straipsnio 3 dalies keitimo pagrindimas yra pakankamas. Vaiko teisių apsaugos institucija ar prokuroras ir be CK pakeitimo gali priminti tėvams apie jų pareigas.

Pritarti

Siūlytina pritarti Vyriausybės 3.3 pasiūlymui ir tobulinti projektą, atsisakant CK 3.182 straipsnio pataisų (palikti šiuo metu galiojančią straipsnio redakciją).

Žr. komiteto 2 pasiūlymą.

10.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

6,

7

 

 

13.   Abejotinos projekto 15 ir 17 straipsniais siūlomų CK 3.220 ir 3.224 straipsnių pakeitimų, susijusių su Lietuvos Respublikos piliečių skirstymu į tuos, kurių nuolatinė (pagrindinė) gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ir tuos, kurių nuolatinė (pagrindinė) gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, praktinio įgyvendinimo galimybės, kadangi bus sudėtinga nustatyti kur yra kai kurių asmenų gyvenamoji vieta.

        CK 2.12 straipsnis numato, kad fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, reiškianti asmens teisinį santykį su valstybe ar jos teritorijos dalimi, yra toje valstybėje ar jos teritorijos dalyje, kurioje jis nuolat ar daugiausia gyvena, laikydamas tą valstybę ar jos teritorijos dalį savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta. Fizinis asmuo pripažįstamas turinčiu nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jeigu jis Lietuvos Respublikoje savo valia įkuria ir išlaiko savo vienintelę arba pagrindinę gyvenamąją vietą, ketindamas čia įkurti ir išlaikyti savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų centrą. Šis ketinimas gali būti išreikštas, be kita ko, asmeniui faktiškai būnant Lietuvos Respublikoje, taip pat nustačius asmeninius ar verslo ryšius tarp jo ir Lietuvos Respublikos asmenų arba remiantis kitais kriterijais

        Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas nevartoja nuolatinės gyvenamosios vietos sąvokos, bet įpareigoja deklaruoti gyvenamąją vietą. Šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalis įpareigoja taip pat deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus asmenis, išvykstančius iš Lietuvos Respublikos ilgiau kaip 6 mėnesiams. Tačiau pastebėtina, kad išvykimas ilgiau kaip 6 mėn. savaime nereiškia nuolatinės gyvenamosios vietos pasikeitimo.

        Pagal CK 2.16 straipsnio 2 dalį, pagrindinė gyvenamoji vieta yra vienas nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo kriterijų. Todėl siūlytume atsisakyti žodžio skliaustuose „(pagrindinė)“.

Pritarti iš dalies.

Siūlytina pritarti Vyriausybės 3.9 siūlymui tobulinti projekto 15 straipsnį ir juo pripažinti netekusiu galios CK 3.220 straipsnį.

Žr. komiteto 5 pasiūlymą.

Tuo tarpu dėl pastabose keliamų abejonių, kad bus sudėtinga nustatyti kur yra kai kurių asmenų gyvenamoji vieta, pažymėtina, kad šiuo metu galiojančio CPK 480 straipsnyje jau yra nustatyta, kad:

„1. Lietuvos Respublikos pilietis, kurio gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pareiškimą dėl įvaikinimo paduoda apylinkės teismui pagal savo arba įvaikinamo vaiko gyvenamąją vietą.

2. Lietuvos Respublikos pilietis, nuolat gyvenantis užsienyje, užsienio valstybės pilietis, asmuo be pilietybės arba asmuo, turintis ir Lietuvos Respublikos, ir užsienio valstybės pilietybę, pareiškimą dėl įvaikinimo paduoda Vilniaus apygardos teismui.“

11.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

7

 

 

5.     Projekto 7 straipsniu siūloma pakeisti CK 3.183 straipsnio 4 dalį ir imperatyviai nustatyti, jog priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią teismas tuo pačiu sprendimu priteisia išlaikymą vaikui iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo. Pasiūlymas diskutuotinas.

Pastebėtina, jog išlaikymo nustatymui reikalingi tam tikri finansiniai duomenys - įrodymai, kuriais remiantis teismas galėtų nustatyti išlaikymo dydį. Tokių duomenų surinkimas ir pateikimas teismui gali užtrukti ir nepagrįstai užtęsti proceso trukmę. Pažymėtina, jog esminis teismo sprendimo apriboti tėvų valdžią tikslas yra užtikrinti vaiko teises ir kaip įmanoma greičiau nustatyti vaiko gyvenamąją vietą, kad vaikui nebūtų daroma žala. Taigi, pritarus siūlomam reguliavimui, galimai bus atidedamas esminio sprendimo priėmimas dėl šiuo atveju antraeilių klausimų. Svarstytina galimybė nustatyti įpareigojimą teismui priteisti išlaikymą vaikui tuo pačiu sprendimu, kuriuo sprendžiama dėl tėvų valdžios apribojimo, tik tuo atveju, jei dėl to nereikia atidėti teismo sprendimo priėmimo ir jei tai netrukdo proceso operatyvumui.

Pritarti iš dalies.

Pažymėtina, kad Seimas dėl siūlomo reguliavimo apsisprendė priimdamas 2018-01-01 įsigaliosiančias CK pataisas (įstatymas Nr. XIII-241), t. y.: „4. Priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu nustato vaiko gyvenamąją vietą iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo ir priteisia išlaikymą vaikui.“ Atsižvelgiant į tai bei į Vyriausybės 3.2 pastabą, siūlome atsisakyti CK 3.183 straipsnio pakeitimo ir išbraukti pateikto įstatymo projekto 7 straipsnį.

Žr. komiteto 2 pasiūlymą.

12.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

7

 

 

14.   Projekto 17 straipsnyje dėstomo CK 3.224 straipsnio pavadinime ir turinyje vartojama asmens, kurio nuolatinė (pagrindinė) gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje sąvoka. Pastebėtina, jog ši sąvoka neatitinka projekto 15 straipsniu siūlomame CK 3.220 straipsnio pakeitime vartojamų sąvokų. Atsižvelgiant į tai, jog abu straipsniai reguliuoja tos pačios teisinės srities teisinius santykius ir į tai, jog siūlomas CK 3.224 straipsnio pakeitimas nustato, kokia tvarka turi būti įgyvendinamos CK3.220 straipsnio nuostatos, teigtina, jog aptariamos sąvokos turėtų būti atsisakyta kaip klaidinančios. CK 3.224 straipsnio pavadinime ir turinyje vartotinos su CK3.220 straipsniu suderintos sąvokos.

Pritarti

 

13.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

8

 

 

6.     Projekto 8 straipsniu siūloma nauja redakcija išdėstyti CK 3.209 straipsnį. Kai kurios straipsnio nuostatos diskutuotinos.

Pirma, neaišku, kodėl reikia papildyti straipsnio 2 ir 5 dalis, akcentuojant vaiko gyvenimą su tėvu ar motina (įtėviu ar įmote), kurio sutuoktinis nori vaiką įvaikinti, taip įtvirtinant būtiną įvaikinimo sąlygą. Projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad galiojančios nuostatos ne visiškai užtikrina vaiko interesus, kad jį galėtų įvaikinti tik biologinės motinos (tėvo) sutuoktinis. Kodėl siūloma pakeisti 5 dalį, nėra paaiškinama. Pastebėtina, kad galiojanti teisės norma netrukdo biologinės motinos sutuoktiniui įvaikinti vaiką, be to, sprendimą priima teismas, atsižvelgdamas į geriausius vaiko interesus. Pritarus projekte pateiktai nurodytų dalių redakcijai, įstatymas tampa neaiškus, todėl gali būti skirtingai interpretuojamas ir sukelti daug teisės normos taikymo sunkumų.

Antra, taisytinos formuluotės „įrašyti į įvaikinamų galimų įvaikinti vaikų apskaitą“, „Įvaikintą įvaikinti vaiką“.

Trečia, neaišku, kokie ginčai turimi omenyje straipsnio 6 dalyje: ginčai iki pareiškimo dėl įvaikinimo padavimo teismui, padavus pareiškimą dėl įvaikinimo teismui ar teismui priėmus sprendimą dėl įvaikinimo. Pastebėtina, kad įvaikinimo bylos nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka, o asmenys, pareiškę norą įvaikinti tą patį vaiką, gali įstoti į bylą su savarankiškais reikalavimais dėl įvaikinimo ir dalyvauti byloje kaip pareiškėjai (Civilinio proceso kodekso 484 straipsnio 3 dalis). Jeigu šia nuostata norima įtvirtinti kriterijus, į kuriuos teismas, nuspręsdamas, kurio iš pareiškėjų prašymas įvaikinti tenkinamas, ar įvaikinimo institucija, teikdama teismui išvadą, turi atsižvelgti, tai nuostata atitinkamai redaguotina.

Pritarti

Pritarta Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.1 pasiūlymui.

 

14.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

9

 

 

7.     Projekto 9 straipsnyje dėstomos CK 3.210 straipsnio 4 dalies nuostatos tobulintinos.

Pirma, atsižvelgiant į CK 3.246 straipsnio 3 dalies ir 3.269 straipsnio 5 punkto nuostatas, siūlytina vietoj formuluotės „jei globa (rūpyba) panaikinta dėl jų kaltės šio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais“ įrašyti formuluotę „jeigu jų, kaip vaiko globėjų (rūpintojų) įgaliojimai nutraukti šio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalyje numatytais pagrindais“.

Antra, vietoje formuluotės „asmenys nuo kurių buvo atskirtas vaikas“ siūlytume įrašyti formuluotę „asmenys nuo kurių yra atskirtas vaikas“, atsižvelgiant į tai, kad pagal CK 3.179 straipsnį vaikas atskiriamas nuo tėvų dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių, kai tėvai nevykdo ar negali vykdyti savo pareigų vaikams nesant jų kaltės (dėl ligos ir pan.). Tuo atveju, jeigu tėvai kalti, turi būti taikomas ne atskyrimas, bet tėvų valdžios apribojimas.

Trečia, atkreiptinas dėmesys, kad pagal CK 3.217 straipsnio 1 dalį, Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tvirtina Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašą. Taigi asmuo, sergantis kuria nors liga, kuri įrašyta į nurodytą sąrašą, taip pat negali būti įvaikintojas.

Pritarti iš dalies.

Pastaba neaktuali, nes dėl siūlomo 3.210 straipsnio reguliavimo apsispręsta priėmus 2018-01-01 įsigaliosiančias CK pataisas (įstatymas Nr. XIII-241). Todėl, atsižvelgiant į jau priimtas nuostatas, siūlytina atsisakyti 3.210 straipsnio pataisų ir išbraukti pateikto įstatymo projekto 9 straipsnį.

Žr. Komiteto 2 pasiūlymą.

15.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

9

 

 

8.     Projekto 9 straipsniu keičiamoje kodekso 3.210 straipsnio 4 dalyje įtvirtinamos sąlygos, kurioms esant, asmenys negali būti įvaikintojais. Pabrėžtina, kad šioje dalyje numatytos ribojančios sąlygos, susijusios su asmens teistumu už sąrašo principu nurodytas nusikalstamas veikas, turi būti patikslintos:

Pirma, projekto 9 straipsniu keičiamoje CK 3.210 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad įvaikintojais negali būti „<...> taip pat asmenys, teisti už nusikalstamas veikas <...>“. Atkreiptinas dėmesys, kad asmuo gali būti teisiamas dėl nusikalstamos veikos padarymo, bet, pavyzdžiui, neįrodžius jo kaltės, asmuo gali būti išteisintas. Atsižvelgiant į tai, cituojama formuluotė tikslintina, siejant ją ne su procesu (past. – faktu, kad buvo teisiamas), o su nuteisimo rezultatu – žodį „teisti“ keičiant žodžiu „nuteisti“. Atitinkamai pakoregavus terminą, būtų atsižvelgta ir į Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) bei Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) terminiją. Neatsižvelgus į šią pastabą, kiltų pagrįstų abejonių dėl asmens nekaltumo prezumpcijos pažeidimo.

Antra, nusikalstamų veikų sąrašui, pateiktam keičiamoje CK 3.210 straipsnio 4 dalyje („<...> nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXI ir XXIII skyriuose, nusikalstamas veikas, susijusias su vaiko seksualiniu išnaudojimu, vaikų pornografija, ar prostitucija, vaiko pirkimu ar pardavimu, disponavimu pornografinio turinio dalykais <...>“) trūksta pagrįstumo ir nuoseklumo. Sąrašo pradžioje nurodomi du BK specialiosios dalies skyriai, po jų vardinant atskirų nusikalstamų veikų požymius (past. – nėra nurodomi BK straipsniai, jų dalys, straipsnių pavadinimai ir pan.). Pažymėtina, kad dalis iš šiame sąraše vardinamų nusikalstamų veikų požymių patenka į minimus BK XXI ir XXIII skyrius (pavyzdžiui, „veikos, susijusios su vaiko seksualiniu išnaudojimu“), tačiau kita dalis nepatenka (pavyzdžiui, nusikaltimų žmogaus gyvybei sudėtys yra įtvirtintos BK XVII skyriuje; nusikaltimų žmogaus sveikatai sudėtys – BK XVIII skyriuje; kai kurios nusikalstamų veikų, „susijusių su vaikų pornografija, ar prostitucija“ sudėtys įtvirtintos BK XLIV skyriuje („Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei“ ir kt.).

Be to, atkreiptinas dėmesys, kad sąrašo principu vardinamos nusikalstamos veikos nėra apibrėžiamos, nurodant tikslius jų pavadinimus, ir atitinka tik dalį atskirų nusikalstamų veikų sudėčių požymių. Toks reguliavimas gali sukelti normos taikymo sunkumų, kai praktikoje nebus aišku, kuris BK straipsnis ar jo dalis patenka į CK 3.210 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą įvaikinimą ribojantį sąrašą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, rekomenduotina CK 3.210 straipsnio 4 dalyje pateiktą nusikalstamų veikų sąrašą tikslinti, nurodant konkrečius BK skyrių pavadinimus. Siekiant, kad įvaikintojais negalėtų būti asmenys, nuteisti ne už visas konkrečiame BK skyriuje įtvirtintas nusikalstamas veikas, rekomenduotina CK 3.210 straipsnio 4 dalyje nurodyti tikslius BK specialiosios dalies straipsnius, jų pavadinimus, ir, jeigu reikia, konkrečias šių straipsnių dalis.

Trečia, keičiamoje CK 3.210 straipsnio 4 dalyje vartojama formuluotė – „<...> neatsižvelgiant į teistumo išnykimo ar panaikinimo aplinkybes <...>“. „Teistumo išnykimo ar panaikinimo aplinkybių“ terminas yra naujadaras, nevartojamas nei BK, nei BPK, dėl to gali būti nevienareikšmiai suprantamas. Pavyzdžiui, nėra aišku, ar šia nuostata akcentuojamas teistumo išnykimo ar panaikinimo faktas, ar aplinkybės „kaip“ teistumas išnyko ar buvo panaikintas. Atsižvelgiant į tai, siūlytina formuluotę supaprastinti, atsisakant joje žodžio „aplinkybės“ – „neatsižvelgiant į tai, ar teistumas išnyko ar buvo panaikintas“.

Ketvirta, nėra aišku, ar formuluotė „<...> neatsižvelgiant į teistumo išnykimo ar panaikinimo aplinkybes <...>“ yra siejama tik su nusikalstamomis veikomis žmogaus gyvybei , ar ir su kitomis keičiamoje CK 3.210 straipsnio 4 dalyje išvardintomis nusikalstamomis veikomis.

Penkta, teisinio reguliavimo sistemiškumo prasme nėra pagrįsta, jog viena iš įvaikinimą ribojančių sąlygų yra absoliuti ir susieta su nuteisimo už nusikaltimą žmogaus gyvybei faktu (nesvarbu, ar teistumas išnykęs ar panaikintas), o nusikalstamų veikų žmogaus sveikatai  padarymo sąlyga nėra absoliuti ir siejama ne su nusikaltimo padarymo faktu, o su neišnykusiu už šį nusikaltimą teistumu. Atsižvelgiant į tai, nuteistas už tyčinį nusikaltimą gyvybei asmuo įvaikintoju būti negalės, o nuteistas už nusikaltimą sveikatai, jeigu teistumas už šį nusikaltimą yra išnykęs, šios teisės nepraras.

Atkreiptinas dėmesys, kad baudžiamosiose bylose, kuriose inkriminuotas smurto naudojimas, kaltinamasis paprastai veikia tiesiogine neapibrėžta tyčia, dėl to atsako pagal realiai kilusius padarinius. Šiuos padarinius – nukentėjusiojo mirtį ar sveikatos sutrikdymą – paprastai lemia ne tik smurtautojo naudoto smurto intensyvumas, bet ir nukentėjusiojo bendra fizinė būklė, suduotų smūgių lokalizacija ar kitos aplinkybės. Dėl tos priežasties, kad kilusių padarinių pobūdį gali lemti ne asmens pavojingumas, o atsitiktinės aplinkybės, diferencijuoti nuteistuosius dėl nužudymo ir nuteistuosius dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo pagal teisės tapti įvaikintoju kriterijų nėra pagrįsta.

Be to, atkreiptinas dėmesys, kad nusikalstamos veikos žmogaus gyvybei atveju yra akcentuojamas „teistumo išnykimas ar panaikinimas“, o nusikalstamos veikos žmogaus sveikatai atveju – tik „teistumo išnykimas“. Atsižvelgiant į tai, šios formuluotės turėtų būti suvienodintos, akcentuojant ne tik teistumo išnykimą, bet ir panaikinimą.

Šešta, svarstytina, ar pagrįstai keičiamoje CK 3.210 straipsnio 4 dalyje nurodomi visi tyčiniai nusikaltimai žmogaus gyvybei ir sveikatai, kaip įvaikinimą ribojančios sąlygos. Atkreiptinas dėmesys, kad BK XVII ir XVIII skyriuose taip pat yra įtvirtintos kelios tyčinės privilegijuotos nusikaltimų sudėtys – nužudymas labai susijaudinus (BK 130 straipsnis), sunkus sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus (BK 136 straipsnis), padėjimas nusižudyti (BK 134 straipsnis). Visų šių tyčinių nusikaltimų tikslai ir motyvai yra atsakomybę privilegijuojantys – siekis apsaugoti artimą asmenį nuo neteisėto ar itin įžeidžiančio kito asmens poelgio arba artimojo kančių. Šių nusikalstamų veikų padarymas nėra susijęs su padidintu asmens polinkiu smurtauti prieš artimąjį ar kitus asmenis, be to, nerodo padidinto tokio asmens pavojingumo visuomenei. Priešingai, šių nusikaltimų padarymas didžiąja dalimi yra susijęs su artimų žmonių gynimu, pasirenkant neteisėtą būdą ir priemones. Dėl tos priežasties abejotina, ar keičiamoje CK 3.210 straipsnio 4 dalyje pagrįstai pasirinkti visi tyčiniai nusikaltimai gyvybei ir sveikatai.

Septinta, svarstytina, ar projektu keičiamoje CK 3.210 straipsnio 4 dalyje pasirinktas nusikalstamų veikų sąrašas yra išsamus. Pavyzdžiui, nėra aišku, kodėl į jį nepatenka teistumas už pačius pavojingiausius BK nusikaltimus – nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus (BK XV skyrius) ir pan.

Pritarti

Pastabai pritartina, tačiau ji neaktuali.

Žr. Argumentus aukščiau.

16.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

9

 

 

9.     Projekto 9 straipsnyje dėstomoje CK 3.210 straipsnio 5 dalyje skliaustuose siūloma išbraukti žodžius „ir giminaičius“. Atkreiptinas dėmesys, kad CK 3.209 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta išimtis, kai vaiką įvaikinti leidžiama neįrašius jo į įvaikinamų vaikų sąrašą – kai įvaikinamas vaikas, gyvenantis įvaikintojo šeimoje. CK nėra nuostatų, paaiškinančių šią išimtį. Tuo tarpu CK 3.209 straipsnio 2 dalies komentare rašoma, kad tai gali būti atvejai, kai tėvams mirus vaikus augina giminaičiai. Nurodytų straipsnių nuostatos turėtų derėti tarpusavyje.

Be to, manytina, jog tokia situacija, kai vaikas būtų įvaikinamas giminaičių, atitiktų vaiko interesus, nes vaiką ir giminaičius sieja bendra kilmė, vaikas tikėtinai nepatirtų psichologinės žalos dėl to, jog jam tektų keisti galimai kokybišką ir vaiko interesus atitinkančią aplinką ir juo galimai besirūpinančius bei jam pažįstamus asmenis vien dėl formalaus reikalavimo, jog giminaičiai, siekiantys įvaikinti vaiką, neįrašyti į tam tikrą sąrašą.

Pritarti

 

17.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

9

10

 

 

N

15.   Projekto 20 straipsnyje dėstomame CK 3.254 straipsnio 3 punkte minimas leidimas vaiką paimti iš tėvų. Pastebėtina, kad tai yra naujas teisinis institutas. Manytume, kad tai yra dar vienas tėvų valdžios apribojimo būdas, todėl turėtų būti papildytas CK trečiosios knygos IV dalies penktasis skirsnis, kuriame būtų nustatyti šio instituto taikymo pagrindai ir taisyklės.

Be to, vienintelė projekto 20 straipsnio dalis nenumeruotina.

Pritarti iš dalies

Pritarta Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.6 ir 3.8 pasiūlymams.

18.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

9

 

 

17.   Projekto 20 straipsniu siūloma CK 3.254 straipsnio 3 punkte po žodžio “smurtą” įrašyti žodžius “prieš vaiką”. Toks papildymas abejotinas, kadangi žymiai susiaurintų normos taikymo galimybes. Priėmus šį pakeitimą, vaiko laikinoji globa (rūpyba) galėtų būti nustatoma tik jei tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų smurtautų prieš vaiką, tuo tarpu jeigu jie (vienas iš jų) smurtautų prieš kitus asmenis ir dėl to kiltų straipsnyje nurodytos neigiamos pasekmės vaikui, tokios galimybės nebūtų.

Pritarti

 

19.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

10

 

 

10.   Projekto 10 straipsnyje dėstomoje CK 3.211 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad amžiaus skirtumas tarp įvaikintojo ir įvaikinamo vaiko turi būti ne mažesnis kaip aštuoniolika metų ir ne didesnis kaip keturiasdešimt aštuoneri metai. Pastebėtina, kad pagal galiojantį CK 3.210 straipsnį, įvaikintojais gali būti asmenys iki penkiasdešimties metų. Taigi pagal galiojančius įstatymus įvaikintojo ir įvaikinamo vaiko amžiaus skirtumas gali būti ir didesnis nei 48 metai. Atsižvelgiant į tai, kad žmonių vidutinė gyvenimo trukmė didėja, siūlytina apsvarstyti galimybę nustatyti didesnį įstatymu leidžiamą įvaikintojo ir įvaikinamo vaiko amžiaus skirtumą.

Pritarti.

2018-01-01 įsigalios CK 3.210 str. 1 d., nustatanti, kad įvaikintojais gali būti pilnamečiai abiejų lyčių darbingo amžiaus asmenys, tinkamai pasirengę įvaikinti.

Siūlytina pritarti Vyriausybės siūlymui ir tobulinti projektą, atsisakant 3.211 straipsnio pataisų, išbraukiant pateikto įstatymo projekto 10 straipsnį.

Žr. komiteto 2 pasiūlymą.

 

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

11

 

 

16.   Projekto 22 straipsnyje dėstomos CK 3.259 straipsnio 5 dalies nuostatos dalis „įvertindami galimybę pasinaudoti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugomis. Nepavykus pasiekti sutarimo, ginčijamą klausimą sprendžia teismas įstatymų nustatyta tvarka.“ nenustato jokio naujo teisinio reguliavimo, kurio nebūtų kituose teisės aktuose, todėl laikytina pertekline ir neturinčia teisinio krūvio.

Be to, vienintelė projekto 22 straipsnio dalis nenumeruotina.

Pritarti

 

20.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

13

 

 

18.   Projekto 24 straipsnyje dėstomoje CK 3.261 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, jog vaiko iki trejų metų globa globos institucijose gali būti nustatyta Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Galiojančioje CK straipsnio redakcijoje numatyta, jog tokia globa gali būti nustatyta tik įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, jog šiuo atveju reguliuojami teisinai santykiai yra tiesiogiai susiję su asmenų teisėmis, manytina, jog derėtų vadovautis Konstitucinio Teismo doktrina, susijusia su asmenų teisių reguliavimu, kurioje teigiama, jog visas reguliavimas, susijęs su asmenų teisėmis ir pareigomis, gali būti įtvirtintas tik įstatymuose. Svarstytina galimybė teikiamo pakeitimo atsisakyti. Be to, nuostata, pagal kurią Vyriausybė neturėtų teisės pati nustatyti globos tvarkos, o tik galėtų įgalioti kitą instituciją ją nustatyti, ydinga teisės technikos požiūriu.

Pritarti

 

21.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

14

 

 

21.   Projekto 29 straipsnio 1 dalyje dėstomame CK 3.269 straipsnio 3 punkte išbrauktini žodžiai „ar buvo“, atsižvelgiant į tai, kad pagal CK 3.179 straipsnį vaikas atskiriamas nuo tėvų dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių, kai tėvai nevykdo ar negali vykdyti savo pareigų vaikams nesant jų kaltės (dėl ligos ir pan.). Manytume, kad asmuo, nuo kurio buvo atskirtas vaikas dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių, šioms aplinkybėms išnykus, galėtų būti globėju (rūpintoju).

Pritarti iš dalies

Žr. komiteto 6 pasiūlymą.

22.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

14

 

 

22.   Dėl projekto 29 straipsniu keičiamo CK 3.269 straipsnio 6 punkto teiktinos pastabos, jau išdėstytos šioje išvadoje dėl projekto 9 straipsniu keičiamos CK 3.210 straipsnio 4 dalies. Be to, papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, jog ne visi baudžiamieji nusižengimai turėtų ir galėtų būti vertinami kaip kliūtis asmeniui tapti globėju (rūpintoju). Pastebėtina, jog tarp baudžiamųjų nusižengimų patenka ir tokie nusižengimai kaip: trukdymas atlikti religines apeigas (BK 171 straipsnis) arba trukdymas profesinių sąjungų veiklai (BK 177 straipsnis) ir pan. Svarstytina, ar tokie baudžiamieji nusižengimai galėtų būti vertinami kaip kliūtis tapti globėju (rūpintoju).

Pritarti

Žr. komiteto 6 pasiūlymą.

23.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

25

 

 

19.   Projekto 25 straipsnyje dėstomame CK 3.262 straipsnyje siūloma sureguliuoti tvarką pagal kurią nustatoma laikinoji vaiko globa. Pažymėtina, jog šio straipsnio nuostatos turi būti suderintos su CK 3.254 straipsnio, nustatančio vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pagrindus, nuostatomis, nes laikinoji vaiko globa gali būti nustatoma tik esant CK 3.254 nustatytiems pagrindams. Tuo tarpu siūloma laikinosios vaiko globos tvarka neatitinka šių pagrindų ir net įtvirtina naujus tokios globos nustatymo atvejus, pavyzdžiui, kai vaiko atstovai pagal įstatymą nežinomi. Pasiūlymas vertintinas kritiškai teisės sistemiškumo ir teisės aiškumo požiūriu. Siūlytina koreguoti reguliavimą, kad CK nuostatos derėtų tarpusavyje.

        Be to, pastebėtina, kad CK 3.262 straipsnio 1 dalies 2 punkte siūlomi terminai yra neaiškūs ir nedera tarpusavyje, todėl lieka neaišku nuo kada nustatoma laikinoji globa (rūpyba).

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog siūlomas CK 3.262 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra perteklinis ir neturintis teisinio krūvio, kadangi tiek galiojančioje CK 3.183 straipsnio 4 dalyje, tiek ir projekto 7 straipsniu siūlomoje CK 3.183 straipsnio 4 dalies redakcijose yra įtvirtintas imperatyvas teismui, priėmus sprendimą apriboti tėvų valdžią, tuo pačiu sprendimu skirti vaikui globą (rūpybą) ir nustatyti jo gyvenamąją vietą.

Kartu pažymėtina, jog aptariamame CK straipsnyje ir kituose keičiamuose kodekso straipsniuose siūloma vartoti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo sąvoką. Pastebėtina, jog šios sąvokos vartojimas galimai yra nepagrįstas ir apsunkinantis sprendžiant globos (rūpybos) klausimus, tais atvejais, kai savivaldybės administracijos direktorius dėl kokių nors priežasčių negali eiti savo pareigų. Vietoje aptariamos sąvokos siūlytina vartoti savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimo sąvoką, kad tais atvejais, kai savivaldybės administracijos direktorius dėl vienokių ar kitokių priežasčių negali eiti savo pareigų, būtų operatyviai sprendžiami visi su globa (rūpyba) susiję klausimai.

Pritarti

Pritarta Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.11 pasiūlymui.

24.               

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 2017-02-13

28

 

 

20.   Projekto 28 straipsnyje dėstomos CK 3.267 straipsnio 3 dalies nuostatos diskutuotinos. Neaišku, kokius veiksmus turėtų apimti vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrėjimas, ir kokios būtų vaiko teisių apsaugos institucijos pareigos, atlikus peržiūrėjimą. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad vertinamos dalies nuostatos siūlomos įrašyti į straipsnį, kurio pavadinimas „Vaiko globos (rūpybos) priežiūra“. Manytume, kad vertinamos nuostatos nėra CK 3.267 straipsnio objektas, todėl perkeltinos į kitą, laikinąją globą (rūpybą) reguliuojantį straipsnį.

Pritarti

Žr. komiteto 2 pasiūlymą.

 

25.               

Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos,

2017-02-24

 

 

*

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.151, 3.153, 3.163, 3.172, 3.176, 3.182,  3.183,  3.209,  3.210,  3.211,  3.212, 3.217,  3.218,  3.219,  3.220,  3.223,  3.224,  3.226,  3.253, 3.254, 3.257,  3.259,  3.260,  3.262,  3.264,  3.266,  3.267  ir 3.269 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-356,  pažymime, kad pastabų ar pasiūlymų dėl projekto pagal kompetenciją neturime.

Atsižvelgti

 

26.               

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos,

2013-05-03

1

 

N

Pastabos Civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-472, kuris komiteto sprendimu sujungtas su projektu Nr. XIIIP-356(2):

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos Seimo pateiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-472 ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo projektą Nr. XIIP‑473, pažymime:

1. Projektais siūlomomis nuostatomis akcentuojama tėvų bei įtėvių skirtingos lyties svarba: „kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę į tėvą ir motiną, kylančią iš lyčių skirtingumo“, „prioritetas turi būti teikiamas vaiko poreikiui turėti abiejų lyčių tėvus (įtėvius)“, „valstybė neturi priimti tokių teisės aktų bei kitiems asmenims suteikti teisių, kurių pasekmėje vaikui būtų atimta galimybė turėti tėvą (įtėvį) ir motiną (įmotę) (pabraukta mūsų) ir t.t.

Atkreipiame dėmesį, kad siūlomas reguliavimas, ribodamas vienišų asmenų ir tos pačios lyties porų galimybę įsivaikinti, keltų klausimą dėl atitikimo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) nuostatoms. Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) Didžioji kolegija, svarstydama E.B. prieš Prancūziją bylą, vertino atsisakymo homoseksualios orientacijos pareiškėjai išduoti leidimą įsivaikinti pagrįstumą. Atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, atsisakydamos suteikti leidimą įsivaikinti, aiškiai neįvardijo pareiškėjos netinkamo „pasirinkto gyvenimo būdo“, apimančio ir seksualinę orientaciją, kaip lemiamo faktoriaus neigiamam sprendimui priimti, tačiau vienas iš pagrindinių išvados, kurios pagrindu neišduotas leidimas įsivaikinti, argumentų buvo tėviško vaidmens modelio trūkumas. EŽTT, analizuodamas nacionalinių institucijų ir teismų argumentą dėl tėviško vaidmens modelio trūkumo, pastebėjo, kad, reikalaujant pareiškėjos nurodyti priešingos lyties asmenį iš savo artimo giminaičių ar draugų rato, yra rizikuojama paversti neefektyvia vienišo asmens teisę prašyti leidimo įsivaikinti. Be to, netgi vienišo asmens teisinis statusas tapo pagrindu netenkinti prašymo leisti įsivaikinti, nors Prancūzijos nacionaliniai teisės aktai vienišam asmeniui tokią teisę suteikia[1]. Europos Žmogaus Teisių Teismas, įvertinęs visas aptartas aplinkybes, kuriomis sistemingai apeliuojama į tėviško modelio vaidmens trūkumą, nusprendė, jog tokie veiksmai turi būti vertintini, kaip pretekstas atmesti pareiškėjos prašymą dėl jos seksualinės orientacijos[2]. Vertindamas nacionalinių teismų motyvą dėl „pareiškėjos gyvenimo būdo“, EŽTT pastebėjo, kad tiesiogiai homoseksualumas, kaip lemiamas požymis, nacionalinių teismų sprendimuose nebuvo minimas, tačiau buvo remiamasi išvadomis, lėmusiomis sprendimą neleisti homoseksualiai moteriai įsivaikinti, kuriose analizuojamas jos gyvenimo būdas. Pavyzdžiui, psichologas iš vaikų gerovės centro rekomendavo atmesti prašymą leisti įsivaikinti ir, kaip vieną iš keleto tokios išvados priežasčių, paminėjo „neįprastą pareiškėjos požiūrį į vyrus, kuris lemia jų atstūmimą“. EŽTT nuomone, taip išreikšta nuomonė aiškiai parodė, kad pareiškėjos homoseksualumas buvo lemiamas požymis, sprendžiant dėl leidimo įsivaikinti ir nacionaliniams teismams atsisakant leisti pareiškėjai įsivaikinti vaiką. Taigi, nors motyvuojant atsisakymą leisti įsivaikinti, diskriminacinis pagrindas nebuvo išreikštas tiesiogiai, tačiau tai turėjo lemiamos reikšmės galutiniam sprendimui. Todėl išanalizavęs atsisakymo leisti įsivaikinti motyvus EŽTT padarė išvadą, kad pareiškėja buvo diskriminuojama seksualinės orientacijos pagrindu, nors aiškiai nacionalinės valdžios institucijos ir teismai tokio argumento ir nenurodė. Be to, Teismas nurodė, kad viešai pareikštas moters homoseksualumas buvo pagrindinis faktorius, lėmęs prašymo atmetimą. Taip Europos Žmogaus Teisių Teismas šioje byloje konstatavo diskriminaciją  seksualinės orientacijos pagrindu, o išnagrinėjęs Prancūzijos Vyriausybės pateiktus tokios diskriminacijos pateisimo pagrindus, visgi pripažino Konvencijos 8 straipsnio, įtvirtinančio asmens teisę į privatumą, imant kartu su 14 straipsniu, numatančiu diskriminacijos draudimą, pažeidimą.

Pabrėžtina, kad Europos Komisija lygybės ir nediskriminavimo principus laiko pagrindinėmis ES vertybėmis, kurias garantuoja ES pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnis ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 19 straipsnis.  Europos Parlamentas yra aiškiai patvirtinęs  ES institucijų ir valstybių narių pareigą užtikrinti, kad Europos Sąjungoje žmogaus teisės būtų gerbiamos, saugomos ir skatinamos, neatsižvelgiant į seksualinę orientaciją, kaip numatyta Europos žmogaus teisių konvencijoje, Europos pagrindinių teisių chartijoje ir Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje[3].

Remiantis tuo, kas išdėstyta, manome, kad Projektu siūlomas reguliavimas kelia abejonių dėl atitikimo minėtiems pagrindiniams ES teisės principams ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos nuostatoms.

 

Atsižvelgti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

27.               

Asociacija prieš tėvų atstūmimą,

2017-03-14

 

 

 

*

Lygiavertė tėvystė - vaikų psichologinio stabilumo pagrindas

Asociacija Prieš Tėvų Atstūmimą (APTA), kurios nariai yra mamos, tėvai, seneliai ir kiti artimi vaiko giminaičiai, po vaiko tėvų skyrybų patiriantys didžiulius sunkumus, siekiant jų vaikų teisės, yra pažeidžiamos dėl jų psichologinio žalojimo iš kito tėvo pusės, reiškia didžiulį susirūpinimą dėl vaiko teisių apsaugos padėties Lietuvoje ir tikisi, jog tėvų atstūmimas (TA) taip pat bus įtrauktas į psichologinio (emocinio) smurto prieš vaikus sąvoką.

Tėvų atstūmimas bei šio proceso pasekmė - Tėvų Atstūmimas Sindromas -nieko bendro neturi su vieno iš tėvų atskyrimo dėl svarbių ir faktais įrodomų aplinkybių (vaiko žalojimo, apleidimo ir nesirūpinimo, dėl alkoholio ar narkotikų priklausomybės ir kt.). Apie tokį pasireiškiantį psichologinį smurtą prieš vaikus Lietuvoje nekalbama arba jis menkinamas ir nepripažįstamas, arba net prilyginamas „pseudoteorijai“. Apmaudu, jog dabartinės LRS narės D.Šakalienės (buv. žmogaus teisių ekspertės) viešai žiniasklaidoje išsakytos ne tik įžeidžiančios, bet ir, mūsų nuomone, klaidingos nuostatos ir tvirtinimai savo vaikus praradusių ir tėvų atstūmimą patiriančių visų (kitų) tėvų atžvilgiu, nepaneigti iki šiol, nors ji APTA-i žadėjo tai padaryti dar iki 2016 metų Seimo rinkimų. Pateikdama galimai tendencingai atrinktą informaciją arba interpretavimą, įtakojo neigiamos nuomonės formavimą apie tėvų atstūmimą patiriančius tėvus, mamas bei kitus vaiko artimus giminaičius, išvedant paralelę tarp tėvų atstūmimo ir pedofilų, disproporcijas tarp vyrų (tėvų) ir moterų (motinų) smurto. Tokiomis įžvalgomis ir „ekspertinėmis“ išvadomis dabar paranku vadovautis motinoms/tėvams, kurie po skyrybų ir toliau manipuliuoja vaikais. Taip pat galimai ir VTAT, kurios žinomo asmens pasisakymus laiko savo darbo gairėmis. Tuo tarpu į tėvų atstūmimo „smagratį“ patekę tėvai toliau nepagrįstai yra eliminuojami iš vaikų gyvenimo. P.D. Šakalienė turėjo ir vis dar turi didelę įtaką LR vaikų teisių įstatymų formavime, tačiau mums kelia abejonių jos tendencingas požiūris į tėvų atstūmimą, kaip reiškinį, ir mes turime pagrindo abejoti jos kompetencija šioje srityje ( žiūrėti priedus). Jungtinių tautų vaiko teisių Konvencija numato, jog vaikas turi teisę žinoti savo tėvus ir būti jų globojamas. Lietuvos CK numato, jog vaikas turi teisę su jais netrukdomai bendrauti. Ši prigimtinė vaiko teisė yra pirmiausia pažeidžiama, jeigu vaikas sąmoningai nuteikinėjamas prieš kitą tėvą ir jam vystomas ar išsivysto Tėvų Atstūmimo Sindromas – elgesys, kai vaikas be jokio realaus pagrindo visiškai atmeta savo skyrium gyvenantį tėvą, jo bijo, vengia, niekina ir net nekenčia. Be realios priežasties, o vien todėl, kad, būdamas jį auginančio tėvo (dažniausiai Lietuvoje tai yra vaiko mama) įtakoje, perima jo/jos elgesio su skyrium gyvenančiu tėvu modelį ir jausmus (psichologijoje tai žinoma kaip folie à deux).

Tarptautiniai ir Lietuvos įstatymai, turintys užtikrinti nenutrūkstamą vaiko ir jo tėvų bendravimą, yra priimti ne šiaip sau, o remiantis moksliniais tyrimais įrodytais vaiko raidos ypatumais. Normaliam vaiko vystymuisi jam būtinas meilės, supratimo bei saugumo jausmas, kurį gali suteikti žinojimas, kad vaikas yra mylimas ir juo rūpinamasi abiejų jo tėvų, nežiūrint jų gyvenamos vietos. Vakarų valstybių psichologų supratimu, daugiau, nei trims mėnesiams nutraukus vaiko nuolatinį pastovų bendravimą su vienu iš tėvų, sutrinka sveiko prieraišumo vystymasis, o po dar ilgesnio laikotarpio jis gali tapti praktiškai neatstatomu.

Žinant, jog daugiau, kaip pusė Lietuvos vaikų yra išsiskyrusių šeimų vaikai ir gyvena su vienu iš tėvų, suprantama, jog skyrium gyvenantį vaiko tėvą/motiną pakeičia patėvis ar pamotė. Gerai, jei viskas klostosi sėkmingai, tačiau Vakarų valstybių atliktų tyrimų statistika

(Lietuvoje tokios rasti nepavyko) rodo, jog: be tėvo augantys vaikai 5 kartus dažniau tampa fizinio ir psichologinio smurto aukomis, tokie vaikai nuo patėvių smurto kenčia iki 70 kartų dažniau, nei nuo biologinių tėvų (Rebecca O`Neill„ Šeimų be tėvo poveikis suaugusiems, vaikams ir visuomenei“, CIVITAS (Institute for the study of civil society), 2002 m.). Visas tyrimas http://atstumimosindromas.info/seima-tevo-ir-pasekmes-vaikui/. Pastaruoju metu skaudūs vaikų žalojimo ir net nužudymo Lietuvoje atvejai, deja, tai patvirtina.

Po skyrybų be jokios oficialiai įrodomos priežasties nutraukus vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo bendravimą, vaikas nebetenka atramos. Jam nelieka galimybės pasisakyti skyrium gyvenančiam tėvui apie jo baimes, skausmą, nerimą ir pan. Taip pat ir apie tai, jei jis yra skriaudžiamas ir/ar kitaip žalojamas. Nuolatinis ir pastovus vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo bendravimas yra kliuvinys vaiko skriaudimui, nes sudaro realią galimybę smurto išaiškėjimui. Vaikas visada žinotų, jog yra dar ir kitas iš tėvų, kuris gali jį apginti ir juo pasirūpinti.

Lietuvos teismų praktika, kai skyrium gyvenantis tėvas gauna galimybę bendrauti su savo skyrium gyvenančiais vaikais vos du savaitgalius (t.y. 2-4 dienas) per mėnesį, yra netoleruotina, nes ji diskriminuoja vyrus-tėvus ir pažeidžia LR CK, kuris garantuoja maksimalų bendravimą su skyrium gyvenančiais vaikais. Taip pat pažeidžia vaiko teises. Beje, vaiko teisės į bendravimą su skyrium gyvenančiu savo tėvu labai dažnai pažeidžiamos, teisininkams priimant sprendimą, remiantis tuo, kas „geriausia vaiko interesams“. Dažniausiai pamirštant rekomendacijas, jog toks sprendimas privalo būti motyvuotas įrodymais, kas konkretaus vaiko interesams yra geriausia. Ko dažniausiai nepadaroma (plačiau apie tai: https://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/katedros/edukologijos/Vaiko_teisiu_konvencijos_igyvendinimo_vadovas.pdf).

Į konfliktiškų skyrybų verpetą pakliuvęs vaikas išgyvena didžiulį stresą, yra įtraukiamas į suaugusiųjų „varžytines“ būtent dėl jo ir dėl įtakos jam (kitais žodžiais tariant, patiria tėvų atstūmimą). Svarstant LR Civilinio Kodekso pataisas, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga atkreipė dėmesį, jog vaiko bendravimo su skyrium gyvenčiau tėvu/motina ir teisės į šeimos ryšius pažeidimas (kai trukdoma antrajam iš tėvų dalyvauti vaiko auklėjime ir bendrauti su juo) neretai nelaikomas vaiko teisių pažeidimu, už kurį turėtų būti taikoma teisinė atsakomybė

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/79445ad214e411e5a3b4e978a14c356f?positionInSearchResults=8&searchModelUUID=8c543628-485e-40b8-8190-15fc11e1977a

Kad apsaugoti vaiką nuo tokios situacijos, APTA narių nuomone, privalu pasiekti, jog toks vieno iš tėvų elgesys, pažeidžiant vaiko teises ir antrojo iš tėvų teises į šeimos ryšius po santuokos nutraukimo ( kitaip sakant, tėvų atstūmimas), būtų teisingai įvardijamas kaip psichologinis – emocinis vaiko žalojimas ne vien LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, bet ir valstybės mastu ir kad už tai piktnaudžiaujantys tėvo pareigomis susilauktų konkrečios atsakomybės. Kaip tai jau daroma daugelyje Vakarų valstybių.

Nors LT įstatymai numato administracinę atsakomybę už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams (ATKP 181 str. 1 dalys) ir baudžiamąją atsakomybę už piktnaudžiavimą tėvo, motinos, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis, arba kai prieš vaiką naudojamas fizinis ar psichologinis smurtas, tačiau iki šiol nei viena motina ar tėvas realiai nėra nubaustas už vaikų psichologinį žalojimą.

Tą patį galima pasakyti ir apie neteisėtą vaikų išvežimą į užsienį. Iki šiol galiojanti tvarka leido piktnaudžiauti savo teisėmis motinoms/tėvams (su kuriuo teismo sprendimu nustatyta vaikų gyvenamoji vieta), be kito tėvo sutikimo ne tik keisti vaikų gyvenamąją vietą, bet išvežti juos visam laikui į užsienį. Lietuvoje likę tėvai praktiškai praranda ne tik fizinį, bet ir emocinį ryšį su išvežtais vaikais. Antstoliams nesunku užtikrinti, kad užsienyje gyvenanti motina gautų alimentus iš Lietuvoje likusio tėvo, bet jie nepajėgūs užtikrinti tėvo bendravimo teisės su vaikais. Teismo sprendimas dėl bendravimo su vaikais, kurie gyvena užsienyje, tampa praktiškai neįgyvendinamas, nes antstoliai tokius teismo sprendimus atsisako vykdyti, motyvuodami tuo, kad tai ne jų sprendimų vykdymo teritorija.

2013.10.04 dieną APTA kartu su tuometine LR Seimo nare p. R. Šalaševičiūtė surengė tarptautinę konferenciją: „Lygiavertė tėvystė po skyrybų -vaikų psichologinio stabilumo pagrindas. Teisiniai ir psichologiniai aspektai.“ Deja, mūsų iniciatyvos ir rezoliucija taip ir liko tik popieriuje. Tikimės, kad dabar, svarstant naująjį LR Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymą, bus atsižvelgta į mūsų anksčiau pateiktus pasiūlymus dėl įstatymo pataisų, susijusių su vaikų ir tėvų teisėmis.

LR Civilinio Kodekso pataisos dėl bendravimo su vaikais po skyrybų, bei lygiavertės tėvystės, priimti 2016 m. birželio mėnesį, yra mažas žingsnelis apsaugoti vaikus nuo konfliktiškų skyrybų pasekmių, jiems sukeliant emocinį sąmyšį ir „amputuojant“ iš jų gyvenimo skyrium gyvenantį tėvą – dažniausiai vaiko tėtį. Tačiau tos pataisos – dar nepakankamas įrankis tėvų atstūmimui pažaboti. Tam reikalinga skirti reikiamų resursų VTAT darbuotojų, teisininkų supažindinimui su tėvų atstūmimo problematika ir jos geriausiais pasaulinio lygio sprendimo būdais. Būtina vaikų prieraišumo vystymosi svarbą, bei tėvų atstūmimo, kaip reiškinio, pagrindus dėstyti visose psichologijos, pedagogikos, teisės, socialinių mokslų specialistų rengimo įstaigose. Žinant skyrybų mastą Lietuvoje bei vaikų, kurių tėvai išsiskyrę skaičių, ilgiau delsti negalima. Raginame LR Seimą bei Vyriausybę, o taip pat VTAT, juristus bei psichologus nedelsiant imtis priemonių šios problemos pripažinimui ir sprendimui. „Rūpestis kiekvienu vaiku – tai valstybės prioritetas“ (prezidentė p. D. Grybauskaitė). Belieka tikėtis, jog taip pat bus valstybės pasirūpinta ir vaikais iš išsiskyrusių šeimų, kurie dėl tėvų atstūmimo padarinių negali bendrauti su jų skyrium gyvenančiu savo tėvu/motina.

APTA pasiūlymai dėl įstatymo pataisų:

1) keisti LR Civilinio Kodekso nuostatas ir, vadovaujantis pažangių Europos ir pasaulio šalių praktika, įtvirtinti bendros (kooperatinės, jungtinės) tėvystės po skyrybų institutą, t.y. prezumpciją, jog po skyrybų vaikas turi dvi gyvenamąsias vietas ir praleidžia lygiai tiek pat laiko tiek su tėvu, tiek su motina, ar šis laikas skiriasi nežymiai. Ši prezumpcija užtikrina vaiko teises į abu tėvus, o tėvams – lygiavertę tėvystę. Vakarų valstybių tyrimais nustatyta, jog tokia bendravimo forma po skyrybų yra pati geriausia vaikui, po gyvenimo šeimoje.

2) pripažinti vieno iš tėvų vaiko nuteikinėjimą priešiškai skyrium gyvenančiam tėvui/motinai bei jų giminei be jokios konkrečios ir faktais įrodomos priežasties (tėvų atstūmimas) kaip vieną iš psichologinio-emocinio vaiko žalojimo rūšių ir už tai taikyti realias nuobaudas pagal LT galiojančius įstatymus.

3) Reformuoti Vaiko teisių apsaugos tarnybas, nustatant jų darbo laiko grafikus 24 val. per parą. Įsteigti prie VTAT profesionalių psichologų etatus. Atsisakyti stereotipų vyrų (tėvų) atžvilgiu, išlaikant įstatymais garantuojamą abiejų vaiko tėvų lygybę ir lygiateisiškumą.

4) reglamentuoti mediaciją šeimos bylose, siekiant pirmiausia taikiai spręsti ginčus.

5) Tėvų atstūmimo atvejais įstatymiškai ir privalomai garantuoti vaiko tėvų psichologinį ištyrimą tikslu nustatyti jų psichologinę sveikatą, nustatant vaiko gyvenamą vietą bei bendravimo sąlygas su skyrium gyvenančiu tėvu/motina.

6) įsteigti specializuotus šeimos bylų teismus ar šeimos bylų skyrius ir/ar teismuose skirti specializuotus šeimos bylų teisėjus, turinčius bent jau teorinį supratimą apie konfliktiškų skyrybų pasekmes vaikams.

7) Organizuoti vaikų besilaukiančioms poroms ir/ar vienišoms moterims privalomus tėvystės kursus.

Atsižvelgti

 

Pažymėtina, kad šių metų sausio 2 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pataisos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.43, 3.48, 3.53, 3.59, 3.64, 3.65, 3.76, 3.156, 3.157, 3.163, 3.169, 3.170, 3.174, 3.175, 3.178, 3.184 ir  3.190 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-2552 ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 385 ir 541 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-2553). Įstatymais nustatyta, kad teismų sprendimuose visais atvejais turi būti išsprendžiami antrojo iš tėvų dalyvavimo vaiko auklėjime ir bendravimo su juo tvarkos klausimai. Be to, įtvirtinama, kad teisę nepilnametį vaiką, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, išvežti į užsienio valstybę nuolat gyventi turi tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, tik gavęs rašytinį antrojo iš tėvų sutikimą. Jeigu antrasis iš tėvų atsisakytų duoti šį sutikimą, ginčą spręstų teismas.

 

 

 

28.               

Lietuvos savivaldybių asociacija,

2013-06-25

g-2013-7739

 

 

 

Pastabos Civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-472, kuris komiteto sprendimu sujungtas su projektu Nr. XIIIP-356(2):

Lietuvos savivaldybių asociacija susipažino su įstatymo projektu Nr. XIIP-472, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu Nr. XIIP-473 ir, apibendrinusi iš savivaldybių gautą nuomonę, teikia šias išvadas:

Savivaldybės neprieštarauja minėtiems teisės aktų pakeitimams, tačiau abejoja dėl šių projektų būtinumo – šiuo metu veikiantys teisės aktai aiškiai įtvirtina šeimos principus.

Savivaldybėms kyla abejonių, kuo siūlomas įtvirtinti tėvystės ir motinystės tarpusavio papildomumo principo turinys skiriasi nuo norimo keisti Civilinio kodekso straipsnyje jau įtvirtintų šeimos principų, tokių kaip vaikų auklėjimo šeimoje, prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo; taip pat neaišku, kaip šis principas turi būti įgyvendinamas.

Atkreipiame dėmesį, kad kiti šeimos principai yra detalizuoti konkrečiose teisės normose, pavyzdžiui, prioritetinės vaikų teisių ir interesų gynybos principas, kuris reiškia, kad spręsdami visus šeimos klausimus, susijusius su vaikais, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis, įgyvendintas Civilinio kodekso 3.41, 3.45, 3.57, 3.65, 3.76, 3.142, 3.146-3.148, 3.150 ir kt. straipsniuose. Vaikų auklėjimo šeimoje principas, kuris reiškia, kad labiausiai vaiko interesus atitinka jo augimas, gyvenimas kartu su abiem tėvais, t.y. normalioje šeimoje (Konstitucijos 29 str.), įgyvendinamas Civilinio kodekso 3.252, 3.259-3.260 ir kt. straipsniuose.

Atsiželgti.

 

 

29.               

2013-07-17

g-2013-8602

1

 

N

Pastabos Civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-472, kuris komiteto sprendimu sujungtas su projektu Nr. XIIIP-356(2):

Pritariame LR CK 3.3 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymui. Vaikas turi augti ŠEIMOJE, o šeima – tai vyro ir moters sąjunga (tėvystė ir motinystė).

Pritarti.

 

 

30.               

Asociacija Lietuvos gėjų lyga

2014-10-24

g-2014-8807

1

 

N

Pastabos Civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-472, kuris komiteto sprendimu sujungtas su projektu Nr. XIIIP-356(2):

Nacionalinė LGBT* (lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių) teisių organizacija LGL prašo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės bei jos pavaduotojų atkreipti dėmesį Šiuos septynis Lietuvos Respublikos Seime įregistruotus įstatymų pataisų projektus:

3. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr, XIIP-473;

LGL išreiškia abejonę dėl aukščiau išvardintų projektų atitikties tarptautiniams žmogaus teisių standartams bei jų naudos šalyje gyvenantiems LGBT* žmonėms. Pabrėžiame, jog šie pasiūlymai sulaukia kontraversiško vertinimo ne tik Lietuvos bei tarptautinėje bendruomenėje, bet ir neigiamų Vyriausybės išvadų. Negana to, abejotinas visų šių pataisų suderinamumas su tarptautiniais žmogaus teises ginančiais dokumentais.

Primename, jog Lietuvoje beveik du trečdaliai (61%) lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT*) asmenų teigia patiriantys diskriminaciją ar priekabiavimą dėl savo seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros (FRA) tyrimo duomenimis, paskelbtais 2013 m. gegužės 17 d., tai didžiausia diskriminaciją jaučiančių LGBT* asmenų dalis visoje Europos Sąjungoje.

Tikime, kad dėl užimamų pareigų ir didelio darbo krūvio Jus gali pasiekti neišsami informacija apie faktinę LGBT* žmonių padėtį Lietuvoje, specifines problemas bei rūpesčius, susijusius su homofobija, transfobija bei neapykanta, atsirandančia dėl asmenų seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės.

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių LGL kviečia Jus susitikti ir aptarti, kaip išvardintos įstatymų pataisos paveiks LGBT* asmenų padėtį bei kokių pozityvesnių žingsnių gali būti imamasi siekiant maksimalios Šios bendruomenės narių socialinės įtraukties ir žmogaus teisių užtikrinimo.

Atsižvelgti

 

 

31.               

Asociacija Lietuvos gėjų lyga,

2014-10-24

2014-g-8807;

2014-12-04

g-2014-11617

1

 

N

Pastabos Civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-472, kuris komiteto sprendimu sujungtas su projektu Nr. XIIIP-356(2):

Esame nacionalinė žmogaus teisių organizacija, savo veikla siekianti panaikinti visų rūšių diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, atstovauti LGBT (lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių) asmenų interesus ir teises. Dirbdami šiais pagrindais, atkreipėme dėmesį į Lietuvos Respublikos Seime 2012 - 2014 m. įregistruotus įstatymų projektus, kuriuos patvirtinus būtų pažeistos atitinkamos LGBT asmenų teisės, pažeistas nediskriminavimo principas, įtvirtintas LR Lygių galimybių Įstatyme ir kituose įstatymuose, bei nukrypta nuo tarptautinių Lietuvos Respublikos įsipareigojimų įgyvendinimo (lentelė su informacija apie įstatymų projektus pridedama žemiau).

Pažymėtina, jog šių įstatymų- projektų įtraukimas į Seimo darbotvarkę taip pat prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 - 2016‘m. programai (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51) (toliau – Vyriausybės programa). Vyriausybės programos 6 straipsnyje nustatyta, jog: Lygios visų Lietuvos žmonių galimybės, lygių teisių užtikrinimas ir kova su bet kokios formos diskriminacija yra valstybės pareiga ir būtinu sąlyga kuriant gerovės valstybę. Kiekvienas asmuo yra vertingas, todėl jis turi jaustis visavertis mūsų visuomenės narys, kad ir kokios jis būtų lyties, amžiaus, neįgalumo, tautybės ir lytinės orientacijos“ Toliau Vyriausybės programos 133 straipsnyje nustatyta, jog <...> „Neskleisime „kultūrinio karo ideologijos, nukreiptos prieš vaikus ir tradicinės šeimos sampratos neatitinkančias šeimas“ o 149 straipsnyje – „Laikysime šeimos gyvenimą asmens privataus gyvenimo dalimi, todėl valstybės tikslas bus ne nurodyti, kokį bendro šeimos gyvenimo modelį asmenims pasirinkti, o sureguliuoti šeimos santykius taip, kad neatsižvelgiant į pasirinktą gyvenimo modelį būtų vienodai užtikrinta bendrai gyvenančių asmenų tarpusavio atsakomybė, tinkamas pareigų vykdymas, jų turtinių interesų apsauga ir, kai šie asmenys turi vaikų, jų vaikų gerovė ir teisių gynimas.“

Dar daugiau, dėl kai kurių iš čia aptariamų įstatymų projektų Lietuvos Respublikos Vyriausybė jau yra pareiškusi neigiamą nuomonę ir priėmusi nutarimą nepritarti įstatymų projektams arba priėmusi atitinkamą išvadą, konkrečiai.

Dėl dviejų iš čia aptariamų įstatymų projektų taip pat pateiktos Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išvados.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, prašome Seimo valdančiosios koalicijos politinės tarybos priimti nutarimą neįtraukti (išbraukti) iš Seimo sesijos darbų programos (darbotvarkės) minėtų ¡statymų projektus, kurie prieštarauja Vyriausybės programai, nediskriminavimo principui, įtvirtintam LR lygių galimybių įstatyme ir kituose įstatymuose, bei tarptautiniams Lietuvos Respublikos įsipareigojimams, Taip pat šių įstatymo projektų neįtraukti į Seimo darbotvarkes ateityje.

Atsižvelgti.

 

 

32.               

Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybų) vadovų asociacija,

2017-03-14

 

25

 

 

Dėl LR CK 3.262 straipsnio pakeitimo  - kritiškai vertintini straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai, nes civiliniame procese nėra numatytos procedūros dėl teismo leidimo paimti vaiką iš šeimos.  Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad norint skubiai pasirūpinti vaiku minėta nuostata bus neįgyvendinama, nes teismo leidimui gauti reikia pateikti motyvuotą prašymą jo nagrinėjimas gali užtrukti, todėl nėra aišku kokiu teisiniu pagrindu vaikas bus pamintas iš šeimos. Straipsnis koreguotinas sekančiai:  „  1. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma: 1) nuo prašymo įregistravimo dienos rajono (miesto) savivaldybėje administracijos direktoriaus įsakymu pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimą, kai vaiko atstovai pagal įstatymą nežinomi (rastas vaikas), vaiko atstovai pagal įstatymą yra dingę ir paskelbta jų paieška, vaiko atstovai pagal įstatymą laikinai negali rūpintis vaiku dėl ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 punktuose nurodytus atvejus; 2) per 3 darbo dienas nuo teismo leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą išdavimo rajono (miesto) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo vaiko paėmimo iš vaiko atstovų pagal įstatymą dienos pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimą; 3) nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimą, kai teismas priima sprendimą dėl laikino tėvų valdžios apribojimo, o vaiko laikinoji globa (rūpyba) nėra nustatyta.  2. Nustačius vaiko laikinąją globą (rūpybą) šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu atveju, vaiko globėjas (rūpintojas) savo teises ir pareigas vaiko atžvilgiu įgyvendina subsidiariai, t. y. tiek, kiek šių teisių ir pareigų neturi galimybės įgyvendinti vaiko tėvai, kurių valdžia nėra apribota.“

Atsižvelgti

 

 

33.               

Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybų) vadovų asociacija,

2017-03-14

6,

7

 

 

Dėl LR CK 3.220 ir 3.224 straipsnių pakeitimo – straipsnyje vartojama nuolatinės asmens gyvenamosios vietos sąvoka turėtų būti derinama su kitais teisės aktais: pvz. su LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu, nes taip būtų paprasčiau išsiaiškinti, kuri konkreti asmens gyvenamoji vieta laikytina jo nuolatine gyvenamąja vieta Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Atsižvelgti

 

34.               

Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybų) vadovų asociacija,

2017-03-14

9

 

 

Dėl LR CK 3.210 straipsnio pakeitimo – manytina, kad siūlomi pakeitimai nesuderinti su galiojančių LR BK ir LR BPK nuostatomis, todėl turėtų būti tikslinami nurodant konkrečias nusikalstamas veikas nurodančius straipsnius. 

Pritarti

 

35.               

Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybų) vadovų asociacija,

2017-03-14

 

9

 

 

Dėl LR CK 3.254 straipsnio pakeitimo – atsižvelgiant į vaiko teises bei teisėtus interesus būti apsaugotam nuo įvairaus formų smurto būtų tikslinga atsisakyti papildomų žodžių „prieš vaiką“, nes tai susiaurina galimybes taikyti tėvams atsakomybę, kai vienas iš tėvų naudoja smurtą kito iš tėvų ar kartu gyvenančių asmenų atžvilgiu. Taip pat tikslintina ir straipsnio baigiamoji dalis, nes nėra numatytas teisinis reglamentavimas kreipiantis į teismą dėl teismo leidimo paimant vaiką iš šeimos:  „3) tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nesirūpina, nesidomi vaiku, jo neprižiūri, netinkamai auklėja, naudoja smurtą prieš vaiką, ir dėl to kyla pavojus vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi ir saugumui. ir dėl to teismas yra davęs leidimą vaiką paimti iš tėvų arba turimo vienintelio iš tėvų ar kitos vaikui nesaugios aplinkos.“ 

Atsižvelgti

 

 

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

 

str.

str. d.

p.

 

36.               

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

2017-03-14

 

 

 

*

1. Svarstant Įstatymo projektą siūlytina įvertinti aplinkybę, jog projekto 4, 5, 6, 7, 9, 10 straipsniai, 11 straipsnio 4 dalis, 12 straipsnio, 14 straipsnio 3 dalis, 16, 20 straipsniai, 21 straipsnio 2 dalis, 25, 26, 27, 29 straipsniai atkartoja Lietuvos Respublikos Prezidentės pateiktas teisėkūros iniciatyvas dėl minėtų straipsnių normų tobulinimo (įstatymo projektas XIIIP-288). Įstatymo projektas Nr. XIIIP-288(2) apsvarstytas ir jam pritarta papildomuose Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, pagrindinio komiteto – Teisės ir teisėtvarkos komiteto – surengtų klausymų metu suderinta suinteresuotų institucijų pozicija dėl keičiamų nuostatų. Dėl nurodytų priežasčių siūlytina svarstyti tik tuos Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 straipsnius (ar jų dalis), kurie neatkartoja įstatymo projekto Nr. XIIIP-288(2) nuostatų.

Pritarti

 

 

37.               

Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybų) vadovų asociacija,

2017-03-14

 

 

*

Dėl LR CK 3.172,3.176, 3.182, 3.183, 3.209, 3.211, 3.217, 3.218, 3.219, 3.223, 3.226, 3.253, 3.257, 3.259, 3.260, 3.266, 3.267, 3.269  straipsnių pakeitimų – Asociacija iš esmės pritaria pateiktiems pakeitimams.

Atsižvelgti.

 

 

38.               

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

2017-03-14

1

 

 

2. Patikslinti Įstatymo projekto 1 straipsnio formuluotę, nurodant išimtinius atvejus ir aplinkybes, kurioms esant valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija įgyja teisę teikti ieškinį dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo ir tėvystės (motinystės) nustatymo.

Atsižvelgti.

Atsižvelgiant į išsakytas pastabas, siūloma atsisakyti šio straipsnio. Žr. komiteto 1 pasiūlymą.

 

39.               

Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybų) vadovų asociacija,

2017-03-14

 

1

 

 

1.      Dėl LR Civilinio kodekso 3.151, 3.153, 3.163, 3.172, 3.176, 3.182 , 3.183, 3.209, 3.210, 3.211, 3.212, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.223, 3.224, 3.226, 3.253, 3.254, 3.257, 3.259, 3.260, 3.262,  3.264, 3.266, 3.267, 3.269 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-356:

Dėl LRCK 3.151 straipsnio pakeitimo – Atkreiptinas dėmesys į tai, kad juridinio asmens  t. y. Valstybinės vaiko teisių apsaugos tarnybos įtraukimas į asmenų galinčių pateikti ieškinį dėl vaiko tėvystės (motinystės) nuginčijimo sąrašą neatitinka šeimos teisinių santykių sampratos, nes joks juridinis asmuo neturi teisinio pagrindo intervuoti į asmeninius vaiko tėvo ir motinos santykius, bei teikti teismui aukščiau minėtą ieškinį be objektyvių įrodymų, vadovaujantis tik savo subjektyvia nuomone. Intervencija į šeimą įmanoma tik esant ypatingoms sąlygoms t. y. būtinybei užtikrinti vaiko gyvybę, sveikatą. Pažymėtina ir tai, kad toks teisinis reguliavimas neatitinka LR Konstitucijai bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijai. Nenumatyta ir tai, kas būtų jei teismas pripažintų, jog vaiko tėvystės (motinystės) nuginčijimas prieštarauja vaiko teisėtam interesui, pvz, jei tarp vaiko ir tariamo tėvo susiklostė tėvystės santykiai ir juos sėja stiprus emocinis ryšis? Todėl manytina, kad nereikėtų praplėsti subjektų, galinčių pateikti ieškinį dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo rato.

Pritarti

 

 

40.               

Lietuvos Aukščiausias Teismas, 2017-03-10

 

1

 

 

7. Projekto Nr. 2 1 straipsniu siūlomas CK 3.151 straipsnio papildymas kelia abejonių dėl savo tikslingumo ir proporcingumo. Aiškinamajame rašte šis papildymas grindžiamas siekiu užtikrinti vaiko teisę žinoti savo tėvus. Sutinkame, kad ši vaiko teisė yra svarbi ir gintina, tačiau šeimos santykių aplinkybės turėtų būti vertinamos kompleksiškai, ypač atsižvelgiant į tai, kad galiojančioje CK 3.151 straipsnio redakcijoje numatyta galimybė visiems suinteresuotiems asmenims pareikšti ieškinį dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo. Be to, CK numatyti ieškinio senaties terminai tokiam ieškiniui pareikšti, taigi teisė ginčyti tėvystę (motinystę) nėra ginama neapibrėžtą laiką; taip siekiama išsaugoti šeimos santykių stabilumą. Abejojame, ar teisės ginčyti tėvystę (motinystę) suteikimas valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai būtų tikslingas ir nesukeltų rizikingos situacijos, susijusios su pernelyg dideliu įsikišimu į šeimos gyvenimą, priešingai suinteresuotų asmenų valiai. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju galimai prarastų prasmę ieškinio senaties termino nustatymas, nes vaiko teisių apsaugos institucijai ieškinio senaties terminas tokiam ieškiniui reikšti būtų skaičiuojamas nuo šios institucijos sužinojimo apie tam tikras reikšmingas aplinkybes momento, taigi galimybė ginčyti tėvystę (motinystę) teisme laiko atžvilgiu taptų neapibrėžta.

Pritarti

 

 

41.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

1

 

 

1.              Įvertinę Projekto 1 straipsniu teikiamą siūlymą, pritariame Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2017 m. vasario 13 d. išvados Nr. XIIIP-356 (toliau – Išvada) 1 punkte pirmuoju ir antruoju aspektais aptartiems argumentams dėl šio siūlymo. Papildomai pastebime, kad Projekto aiškinamajame rašte nėra visapusiškai atskleistos tokio siūlymo priežastys, aplinkybės, tikslingumas. Kartu manome, kad Projekto aiškinamajame rašte nurodyta problema – „kai vaiko tėvystė de jure pripažinta ne vaiko biologiniam tėvui, o vaiko motinos buvusiam sutuoktiniui, sugyventiniui ar kitam asmeniui, su kuriuo vaiko nesieja jokie emociniai ar faktiniai ryšiai“ – gali būti sprendžiama vadovaujantis galiojančiu teisiniu reguliavimu, t. y. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.151 straipsnio 1 dalimi teisė pareikšti ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo suteikta tiek asmeniui, vaiko gimimo akto įraše įrašytam kaip vaiko tėvas, tiek asmeniui, vaiko gimimo įraše neįrašytam kaip tėvas, bet laikančiam save vaiko tėvu.

Pritarti

 

 

42.               

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius

2013-06-27

g-2013-7964

1

 

N

Pastabos Civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-472, kuris komiteto sprendimu sujungtas su projektu Nr. XIIIP-356(2):

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė, susipažinusi su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIP-472 bei Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu Nr. XIIP-473, teikia šias pastabas ir pasiūlymus:

Dėl įstatymo projekto XIIP-472

1. Siūlomu Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo projektu siekiama įtvirtinti papildomą šeimos santykių teisinio reglamentavimo principą – tėvystės ir motinystės tarpusavio papildomumo principą, kurio turinys ir samprata tam tikra prasme jau atsispindi įtvirtintuose šeimos teisės principuose bei kitose teisės aktų nuostatose, skirtose reglamentuoti šeimos teisinius santykius, vaiko teisių ir jo interesų įgyvendinimą ir gynimą.

Šiuo metu galiojantys teisės aktai nepaneigia vaikų auklėjimo šeimoje principo, aiškiai įtvirtina tėvo ir motinos tėvų teisių ir pareigų lygybės principą, akcentuoja tėvo ir motinos, kaip tėvų teisių ir pareigų turėtojų teises ir pareigas bei atsakomybę ir vaidmenį, išskirtinai abiejų lyčių asmenų tam tikras teises (pavyzdžiui, vaiko kilmės nustatymas, skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisės bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant gyvendinimas, vaikų ir tėvų (tėvo ar motinos) atskyrimas, tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimas, įvaikinimo sąlygos ir pan.). Šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas nepaneigia nei vienodai reikšmingo tiek tėvo, tiek motinos vaidmens šeimoje augančiam vaikui, nei sąlygos, kad tėvas ir motina negali vienas kito visiškai pakeisti.

2. Pažymėtina, kad galiojančiame Civilinio kodekso 3.3 straipsnyje įtvirtinto principo – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo – turinys apima daugelį aspektų, kurie susiję ir naujai siūlomu įtvirtinti principu. Pastarasis principas įtvirtintas ir Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnyje, kuris skelbia, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia – vaiko interesai. Pastarasis principas reiškia, kad siekiant visais atvejais užtikrinti, kad pirmiausia bus atsižvelgiama į tai, kas geriausia vaiku, privalo būti įsitikinama, kokį poveikį jų veiksmai gali turėti vaikams, teikiant pirmenybę jiems. Paminėtina, kad pastaroji sąvoka tiek tarptautiniuose, tiek nacionaliniuose teisės aktuose įpareigoja atskirus subjektus atsižvelgti į tai, kas geriausia kiekvienam vaikui konkrečiais atvejais, pavyzdžiui, susijusiais su atskyrimu nuo tėvų, tėvų pareigų įgyvendinimu, sprendžiant tėvų globos netekusio vaiko teisių užtikrinimo klausimus, įvaikinimo klausimus ir pan. Prioritetinė vaiko teisių apsauga reiškia ir tai, kad visais atvejais sprendžiant bet kokį klausimą pagrindinis veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti – vaiko interesai. Nepaneigtina, kad vaiko interesai ne visada yra vienintelis ir pagrindinis veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti; kartu gali būti ir kitų panašių arba priešingų interesų, susijusių su žmogaus teisėmis, pavyzdžiui, tarp atskirų vaikų, tarp įvairių vaikų grupių ir tarp vaikų ir suaugusiųjų, tačiau į vaiko interesus būtina atsižvelgti nuolat ir visais atvejais užtikrinti, kad vaiko interesai buvo išnagrinėti ir kad į juos buvo atsižvelgta pirmiausia.

Atsižvelgiant į tai, manytina, kad šiuo metu esamas teisinis reglamentavimas nesudaro absoliučių prielaidų paneigti ar sumažinti vaiko teisių apsaugos garantijas, nepaisyti tikrųjų prigimtinių vaiko poreikių bei interesų, ar sudaromos prielaidos suaugusiųjų asmenų teisėms bei interesams teikti prioritetą, dirbtinai ribojama vaiko teisė į identiškumą, šeimą, tėvų (tėvo ir motinos) globą ir rūpestį ar pan.

Šio pastabos taikytinos ir įstatymo projektui XIIP-473.

Atsižvelgiant į tai, manytina, kad tokios formuluotės ir tokio turinio principo įvedimas negalėtų iš esmės pasiekti aiškinamajame rašte nurodytų projektu siekiamų tikslų, o tam tikrais atvejais galėtų sudaryti atskirų principų taikymo konkurencijos prielaidas ir teisinio reglamentavimo nuostatų taikymo ir įgyvendinimo vaiko teisių apsaugos srityje neaiškumą.

Atsižvelgti

 

 

43.               

Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybų) vadovų asociacija,

2017-03-14

 

3

 

 

Dėl LR CK 3.163 straipsnio pakeitimo - „3. Jeigu priimant su nepilnamečiu vaiku susijusius sprendimus kyla vaiko ir jo tėvų (globėjo, rūpintojo) interesų konfliktas arba vaiko tėvų tarpusavio interesų konfliktas, teismas ex officio arba bet kurio iš vaiko tėvų (globėjo, rūpintojo) ar valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos prašymu gali skirti ad hoc globėją, kuris atstovautų vaikui sprendžiant konkretų ginčą. Ad hoc globėjo parinkimo tvarką nustato ir Galimų ad hoc globėjų sąrašą, taikomą visoje Lietuvos Respublikoje sprendžiant teisme ginčą dėl vaiko, patvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Ad hoc globėjo veiklai mutatis mutandis taikomos šios knygos XVII ir XVIII skyrių normos.“. Manytume, kad ad hoc globėjui negali būti nustatytos pareigos atsakyti už vaiko saugumą, ar pavesta vykdyti kitas su vaiku, netekusiu tėvų globos, būdingų pareigų globėjui. Ad hoc globėjas skirtinas esant konkrečiam ginčui tarp vaiko ir jo tėvų. Ad hoc globėjas turėtų turėti teisinį išsilavinimą, gebantis tinkamai vertinti ir suprasti, kaip užtikrinti nepilnamečio procesines teises esant ginčui, nepaimant jo iš šeimos, suprasti savo procesines teises ir pareigas konkrečiu laikotarpiu, konkrečioje situacijoje.

Pritarti

 

 

44.               

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

2017-03-14

3

 

 

3. Siūlytina atsisakyti Įstatymo projekto 3 straipsniu siūlomo Civilinio kodekso 3.162 straipsnio pakeitimo, įtvirtinant įstatyminiame lygmenyje galimų ad hoc globėjų sąrašą, kurį tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Pažymėtina, kad diskusijos dėl tokio sąrašo tikslingumo vyko vykdomosios valdžios lygmenyje ir, atsižvelgiant į ad hoc globėjo teisinio instituto paskirtį ir specifiką, buvo nuspręsta atsisakyti siūlomo reguliavimo, nes jis sukeltų daug praktinio įgyvendinimo problemų, ir, kas ne mažiau svarbu, kelia abejonių dėl atitikimo vaiko interesams, kadangi esant iš anksto patvirtintam ad hoc globėjų sąrašui eliminuojama galimybė paskirti vaiko ad hoc globėju vaikui artimą ir (ar) geriausiai vaiko interesus galintį atstovauti asmenį.

Pritarti

 

 

45.               

Nacionalinė teismų administracija,

 2017-04-18

3

 

 

1. CK pakeitimų projekto 3 straipsniu (3.163 straipsnio 3 dalyje) siūloma nustatyti, jog ad hoc globėjų veiklai mutatis mutandis taikomos CK trečiosios knygos XVII ir XVIII skyrių normos, tačiau pažymėtina, kad ad hoc globėjas netampa nepilnamečio vaiko globėju (rūpintoju) visose gyvenimo srityse – kitose gyvenimo srityse, nesusijusiose su teisme nagrinėjamu ginču, vaiką ir toliau atstovauja jo įstatyminiai atstovai, vaikas ir toliau gyvena su savo įstatyminiais atstovais, jiems ir toliau išlieka pareiga vaiką išlaikyti, todėl teisės norma turi būti tobulinama.

Pritarti

 

 

46.               

Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybų) vadovų asociacija,

2017-03-14

3

 

 

Dėl LR CK 3.212 straipsnio pakeitimo -   Naikintina 3 dalis, nes ji iš esmės atkartoja 2 ir 5 dalį. 7 dalis taip pat yra perteklinė, nes ji atkartoja 3.219 straipsnio antrąją dalį.

Pritarti

 

 

47.               

Lietuvos Aukščiausias Teismas,

2017-03-10

 

3,

7

 

 

12. Svarstytinas Projekto Nr. 2 11 ir 17 straipsniais teikiamų atitinkamai CK 3.212 straipsnio 4 dalies ir 3.224 straipsnio 2 dalies nuostatų tarpusavio suderinamumas. CK 3.212 straipsnio 4 dalyje siūloma nustatyti, kad tais atvejais, kai įvaikinamas vaikas turi įstatymų nustatyta tvarka paskirtą globėją (rūpintoją), įvaikinant būtinas jo rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo, tačiau šio reikalavimo siūloma netaikyti vaiko globos institucijoms, šeimynoms, globėjų centrams, t. y. įvaikinti galima be pastarųjų sutikimo. CK 3.224 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta, kad vaiko globėjas (rūpintojas) duoda teismui rašytinį sutikimą įvaikinti; išimčių iš šios taisyklės nenurodyta, taigi spręstina, kad reikalingas ir vaikų globos institucijos, šeimynos, globėjų centro, globojančių vaiką, sutikimas. Taip pat pažymėtina, kad Projekto Nr. 3 6 straipsniu teikiamoje CPK 482 straipsnio 1 dalies 3 punkto redakcijoje numatyta, kad įvaikinant vaiką nereikalaujama tik vaikų globos institucijos ar šeimynos sutikimo, bet nenurodytas globėjų centras. Taigi siūlytume šį reglamentavimą suvienodinti.

Pritarti

 

 

48.               

Nacionalinė teismų administracija,

 2017-04-18

3

 

 

2. CK pakeitimų projekto 11 straipsnio (3.212 straipsnio 2 dalies) nuostatą siūloma papildyti, įtvirtinant reikalavimą teismui išklausyti įvaikinamo vaiko neveiksnių tėvų nuomonę, jei šie tam tikra apimtimi gali išreikšti ir suvokti įvaikinimo procesą bei tikslus, taip, manytina, siekiant užkirsti kelią neveiksnių tėvų globėjų (rūpintojų) galimiems piktnaudžiavimo atvejams.

Atsižvelgiant į tai, kad vienas iš siūlomais pakeitimais siekiamų tikslų yra paspartinti įvaikinimo procedūras, kad vaikas kuo greičiau atsidurtų saugioje šeimos aplinkoje, abejonių kelia teismo įpareigojimas išklausyti įvaikinamo vaiko neveiksnų šioje srityje tėvą nepriklausomai nuo kitų, nei jo gebėjimas išreikšti ir suvokti įvaikinimo procesą bei tikslus, aplinkybių. Manytina, kad siūlomas įtvirtinti reikalavimas tam tikrais atvejais gali būti akivaizdžiai perteklinis ir nepagrįstai stabdyti procesą (pavyzdžiui, kai asmuo, kuris nors ir gali išreikšti savo nuomonę, ją išdėsto rašytine forma ir dėl objektyvių aplinkybių nesutinka atvykti į teismą), todėl teismui turėtų būti palikta diskrecijos teisė spręsti dėl būtinumo išklausyti tokį asmenį tiesiogiai įvertinus bylos aplinkybių visumą.

Taip pat svarstytina, ar tikslingumas tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, teismui turint abejonių dėl tikrosios tėvų valios) išklausyti tėvus, kai dėl teisės sutikti ar nesutikti, kad jų vaikas būtų įvaikintas, įgyvendinimo sprendžia globėjas (rūpintojas), pagrįstai siejamas tik su neveiksniais asmenimis, preziumuojant, kad nepilnametis asmuo gali tinkamai pasirūpinti savo teisių gynimu visose situacijose.

Pritarti

 

 

49.               

Nacionalinė teismų administracija,

 2017-04-18

3

 

 

3. CK pakeitimų projekto 11 straipsniu (3.212 straipsnio siūlomos redakcijos 4 dalyje) yra įtvirtintas būtinumas gauti ketinamo įvaikinti vaiko globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą, išskiriant atvejus, kai globėjas (rūpintojas) yra vaikų globos institucija, šeimyna ar globėjų centras. Piktnaudžiavimo teise neduoti sutikimo įvaikinti vaiką atvejus, tikėtina, sumažintų aptariamo straipsnio apimtyje įtvirtintas įpareigojimas subjektui, kurio sutikimą būtina gauti, pareiga motyvuoti atsisakymą duoti sutikimą dėl vaiko įvaikinimo. Pastebėtina, kad vaiko interesai turėtų būti vertinami sprendžiant kiekvieną su vaiku susijusį klausimą, tačiau įvaikinant derėtų vertinti ir atsižvelgti ne į tiesiog vaiko interesus, kaip kad siūloma projekte, bet į geriausius vaiko interesus. Taip pat svarstytina, ar teismo teisė atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus priimti sprendimą dėl įvaikinimo galėtų būti įgyvendinama nesant ne tik globėjo (rūpintojo), bet ir šeimos, šeimynos tėvų sutikimo, kaip tai numatyta įvaikinimo užsienio valstybės piliečiui atveju (CK 3.224 straipsnio 3 dalies aktuali redakcija, projekto CK 3.224 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

Pastebėtina, kad siūlomoje CK 3.212 straipsnio redakcijoje nuostata dėl tėvų sutikimo įvaikinti vaiką konkrečiam įvaikintojui kartojama 3 ir 5 dalyse. Įvertinus straipsnio struktūrą, manytina, kad ši nuostata turi būti pašalinta iš 3 dalies.

Pritarti

 

 

50.               

Lietuvos Aukščiausias Teismas,

2017-03-10

3

 

 

8. Abejonių kelia Projekto Nr. 2 3 straipsnyje teikiamo CK 3.163 straipsnio 3 dalyje esanti nuostata, kad ad hoc globėjo veiklai mutatis mutandis taikomos trečiosios knygos XVII ir XVIII skyrių normos. Ad hoc globėjas nėra nepilnamečio globėjas, vaikas ir toliau gyvena su savo atstovais pagal įstatymą, o ad hoc globėjas tik atstovauja vaikui teismo procese sprendžiant konkretų ginčą.

Pritarti

 

 

51.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

3

 

 

2. Projekto 3 straipsniu teikiamo siūlymo visapusiškai įvertinti neturime galimybės, nes Projekto aiškinamajame rašte nėra atskleistos priežastys, aplinkybės, lėmusios tokio siūlymo formulavimą. Remdamiesi loginiu ir kalbiniu siūlomos normos aiškinimo metodu, manytume, kad teikiamas siūlymas neatitinka CK 3.163 straipsnio 3 dalies (kurią siūloma pildyti Projekto 3 straipsniu) paskirties ir teisinio turinio. Pastebime, kad CK 3.163 straipsnio 3 dalyje nustatyta taisyklė suteikia galimybę operatyviai reaguoti į susiklosčiusią situaciją ir spręsti problemas, susijusias su tam tikrų vaiko teisių užtikrinimu ir įgyvendinimu. Taip pat manytume, kad apribojimas ad hoc globėją rinktis tik iš jų sąrašo kaip tik apsunkintų teismo procesą, trukdytų jo operatyvumui ir užkirstų kelią skirti ad hoc globėją, jei jis nebūtų įrašytas į jų sąrašą, nors ir galėtų tinkamai atstovauti vaikui sprendžiant konkretų ginčą. Kartu atkreipiame dėmesį, kad jei Projekto 3 straipsniu siekiama spręsti globėjų (rūpintojų) apskaitos centralizavimo klausimą, informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seime registruoto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.172, 3.176, 3.180, 3.183, 3.210, 3.212, 3.217, 3.219, 3.222, 3.223, 3.224, 3.243, 3.249, 3.250, 3.252, 3.253, 3.254, 3.256, 3.257, 3.262, 3.264 , 3.265, 3.266, 3.267, 3.269, 3.271, 3.274 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 3.2761 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-288(2) (toliau – Projektas Nr. XIIIP-288(2)) 23 straipsnio 1 dalimi šiai problemai spręsti yra pateiktas siūlymas, kuriam Teisingumo ministerija pritaria.

Pritarti

 

 

52.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

3

 

 

9. Su asmens gebėjimu suvokti tam tikras (įvaikinimo) aplinkybes susiję klausimai turi būti sprendžiami byloje dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje. Jei asmuo tam tikra apimtimi gali suvokti įvaikinimo procesą, manytume, šis asmuo turėtų būti pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje. Atsižvelgiant į tai, siūlytume apsvarstyti galimybę atsisakyti nuostatos, dėstomos Projekto 11 straipsnyje, kuriame keičiama CK 3.212 straipsnio 2 dalis, kaip nederančios su esminėmis minėtų institutų sąlygomis (turiniu). Šiuo atveju, esant poreikiui, siūlytume atitinkamą nuostatą perkelti iš Projekto Nr. XIIIP-288(2) 6 straipsnio. Taip pat pritartina Išvados 11 punkte pateiktoms teisės technikos pastaboms Projekto 11 straipsniui.

Pritarti

 

 

53.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

3

1

 

11. Atkreipiame dėmesį, kad Projekto 12 straipsnio 1 dalyje vartojama nuostata „medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašą patvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija“, o galiojančiame CK 3.269 straipsnio 8 punkte – „turintis psichikos sutrikimą ar sergantis kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija“. Manytume, šios nuostatos turėtų būti suvienodintos ir vartojamos ta pačia reikšme. Siūlytume apsvarstyti galimybę vietoj jų vartoti vieną apibendrintą nuostatą „turintys psichikos sutrikimų ar sergantys kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija“ (žr. Projekto Nr. XIIIP-288(2) 5 straipsnio 2 dalį).

Pritarti

Pastabai pritartina, tačiau ji neaktuali. Žr. argumentus dėl Teisės departamento 23 pastabos.

 

54.               

Nacionalinė teismų administracija,

 2017-04-18

4

1

 

4. CK pakeitimų projekto 12 straipsnio siūlomas (CK 3.217 straipsnio 1 dalies) išdėstymas, pašalinant esminius kriterijus, į kuriuos atsižvelgtina vertinant būsimų įtėvių pasirengimą įvaikinti, ir paliekant abstraktaus pobūdžio sąvokas „pasirengimas įvaikinti“, „teisės aktų nustatyta tvarka“, gali sudaryti prielaidas plačiam ir nevienareikšmiam nuostatos interpretavimui ir įgyvendinimui praktikoje. Svarstytina ir dėl reikalingumo apriboti asmens teisę įvaikinti pagal nustatytą medicininių kontraindikacijų sąrašą, atsižvelgiant į tai, kad praktikoje pasitaiko formalių medicininių kontraindikacijų nustatymo atvejų (kai asmenys, kuriems nustatytos tam tikros diagnozės, geba tinkamai pasirūpinti ne tik savimi, bet ir kitais), taip pat įvertinus tai, kad naujų ligų, sutrikimų ratas nuolat plečiasi. Įvertinus tai, siūlytina civilinius teisinius santykius kodifikuojančiame įstatyme palikti (įtvirtinti) principines nuostatas, kuriomis turėtų būti vadovaujamasi tiek rengiant įstatymą įgyvendinančius teisės aktus, tiek vertinant būsimų įtėvių pasirengimą įvaikinti kituose teisės aktuose nenumatytais atvejais.

Pritarti.

Pastabai pritartina, tačiau ji neaktuali. Žr. argumentus dėl Teisės departamento 23 pastabos.

 

55.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

4

5

 

 

3. Projekto 4 ir 5 straipsnio siūlymus – išplėsti ratą giminaičių, turinčių teisę bendrauti su vaiku – siūlytume įvertinti šiais aspektais. Viena vertus, Projekte siūloma formuluotė „tiesiosios linijos vaiko giminaičiai ir (ar) šoninės linijos giminaičiai iki ketvirtojo laipsnio“ apriboja kitų giminaičių galimybę įgyvendinti savo teisę bendrauti su vaiku. Kita vertus, svarstytina, ar turinčių teisę bendrauti su vaiku giminaičių sąrašo išplėtimas, lyginant su galiojančiu, atitinka CK 3.236 ir 3.237 straipsniuose nustatytas pareigas artimųjų giminaičių vaikų atžvilgiu ir atvirkščiai. Atsižvelgiant į tai, siūlytume apsvarstyti galimybę Projekto 4 straipsnyje (taip pat ir Projekto 5 straipsnyje) palikti „artimųjų giminaičių“ nuostatą, netikslinant jos giminystės linijos ir giminystės laipsnio nuostatomis. Kartu, įvertinę Projekto aiškinamojo rašto informaciją, susijusią su šiuo siūlymu, manytume, kad egzistuojančias problemas galėtų padėti išspręsti Projekto Nr. XIIIP-288(2) 1 straipsniu (žr. kartu su 2 straipsniu) teikiamas siūlymas, kuriuo teisė bendrauti su vaiku būtų suteikta, be kita ko, „kitiems vaiko giminaičiams, su kuriais vaiką sieja emociniai ryšiai, jeigu tai atitinka vaiko interesus“.

Pritarti

 

 

56.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

4

 

 

10. Manytume, Projekto 12 straipsnio 1 dalimi teikiami siūlymai dėl savo neapibrėžtumo ir galimo plečiamo aiškinimo kaip tik sukeltų papildomų neaiškumų, lyginant su galiojančiomis CK 3.217 straipsnio 1 dalies normomis. Pastarosiomis yra aiškiai nustatomi pagrindiniai aspektai, konkrečių teisių realizavimo būdai. Tuo atveju, jei kyla poreikis papildomai reguliuoti tam tikrus klausimus, kurių nenustato CK 3.217 straipsnio 1 dalis, manytume, pačiu Projektu atitinkamos nuostatos ir turėtų būti siūlomos reguliuoti, o ne pavedama tai daryti kitais teisės aktais. Taip pat pastebime, kad priėmus Projekto 12 straipsnio 1 dalimi teikiamą siūlymą, liktų neaišku, apie kokią „išvadą dėl pasirengimo įvaikinti“ kalbama šio straipsnio 2 dalyje (galiojantis teisinis reguliavimas sistemiškai reiškia, kad CK 3.217 straipsnio 2 dalyje omenyje turima išvada, nurodyta to paties straipsnio 1 dalyje).

Pritarti

Pastabai pritartina, tačiau ji neaktuali. Žr. argumentus dėl Teisės departamento 23 pastabos.

 

57.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

5

 

 

13. Įvertinę Projekto 14 straipsniu teikiamus siūlymus, pastebime, kad CK nelieka nuostatos, tiesiogiai nustatančios subjektą, kuris tvarkytų asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitą (galiojanti CK 3.219 straipsnio 1 dalis numato, kad toks subjektas yra valstybinė įvaikinimo institucija). Taip pat pažymime, kad net ir pakeitus CK 3.219 straipsnio 2 dalį taip, kaip siūloma Projekto 14 straipsniu, esama situacija, susijusi su valstybinės įvaikinimo institucijos nuostatus tvirtinančio subjekto įvardijimu CK, nesikeis (tiek galiojančioje normoje, tiek Projektu toks subjektas – Vyriausybė). Atsižvelgiant į tai, siūlytume apsvarstyti galimybę atsisakyti Projekto 14 straipsniu teikiamų siūlymų, kiek jie susiję su CK 3.219 straipsnio 1 ir 2 dalių keitimu.

Pritarti iš dalies

Pritarta Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.3 pasiūlymui.

 

58.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

6

 

 

4. Siūlytume atsisakyti Projekto 6 straipsnio dėl šių priežasčių. Projekto rengėjai aiškinamajame rašte nurodo, kad „vaiko teisių apsaugos specialistai ir socialiniai darbuotojai pažymi, kad pasitaiko atvejų, kai tėvai, kuriems teismo tvarka buvo apribota tėvų valdžia, nesistengia vaiko susigrąžinti į šeimą, nes jų vaiku rūpinasi paskirtasis globėjas (rūpintojas), o vaiko išlaikymą užtikrina valstybės skiriama globos (rūpybos) išmoka“. Pastebime, kad nurodytu atveju net ir suteikus galimybę pareikšti ieškinį dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai arba prokurorui, vis tiek turės egzistuoti tėvų (tėvo ar motinos) valia vaiką susigrąžinti, t. y. turi būti tėvų noras ir siekis. Kita vertus, Projektu numačius aplinkybę – rašytinis tėvų (tėvo ar motinos) prašymas – manytume, prasmės netenka teisės kreiptis į teismą suteikimas valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai arba prokurorui, t. y. jei tėvai (tėvas ar motina) siekia savo vaiko susigrąžinimo, kokiu tikslu jų norus turėtų įgyvendinti valstybinės institucijos. Manytume, kad Projekto aiškinamajame rašte nurodytos problemos – „tėvų nežinojimas, kaip pasinaudoti įstatymo jiems suteikta teise kreiptis į teismą“ praktikoje galėtų būti sprendžiamos valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai aktyviai dirbant su šeima, papildomai (intensyviau) informuojant tėvus (tėvą ar motiną) apie jų teises, gynimo būdus.

Pritarti

 

59.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

6

 

 

14. Projekto 15 straipsniui (ir atitinkamoms nuostatoms, numatytoms ir Projekto 17 straipsnyje) teiktini tie patys pastebėjimai, kurie išdėstyti šių pasiūlymų skyriaus Dėl CPK projekto 1 ir 7 punktuose.

Atsižvelgti

 

60.               

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas,

2017-03-10

7

 

 

13. Projekto Nr. 2 17 straipsniu siūlomoje CK 3.224 straipsnio 2 dalyje, mūsų nuomone, egzistuoja tam tikras prieštaringumas nustatant vaiko globėjo ir įvaikintojo teisių santykį. CK 3.224 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad įvaikinimas galimas, jeigu per šešis mėnesius nuo vaiko įrašymo į galimų įvaikinti vaikų sąrašą nėra Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė (pagrindinė) gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, prašymų įvaikinti ar globoti vaiką (rūpintis vaiku). Tokia nuostata turėtų reikšti, kad Lietuvos Respublikos pilietis, ketinantis globoti vaiką, turi pirmenybę prieš kitus asmenis, siekiančius tą patį vaiką įvaikinti. Tačiau to paties straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta, kad teismas, atsižvelgdamas į vaiko interesus, turi teisę priimti sprendimą įvaikinti be vaiko globėjo (rūpintojo) sutikimo. Taigi pirmenybė suteikiama būsimiems įtėviams, o ne globėjams. Siūlytume šį neaiškumą pašalinti.

Nepritarti

Dėl siūlomo reguliavimo apsispręsta 2018-01-01 įsigaliosiančiomis 3.224 straipsnio 2 dalies pataisomis.

61.               

Nacionalinė teismų administracija,

 2017-04-18

7

 

 

5. CK pakeitimų projekto 17 straipsniu (3.224 straipsnio 2 dalies 2 punkto) siūlomoje redakcijoje atsisakoma nuostatos, kuria vadovaujantis teismas turi teisę vaiko interesais priimti sprendimą įvaikinti be šeimos, šeimynos sutikimo, ir paliekama galimybė spręsti dėl vaiko įvaikinimo nesant tik globėjo (rūpintojo) sutikimo.

Iš projekto aiškinamojo rašto matyti, kad siūlomais pakeitimais siekiama nustatyti teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų geriausius vaiko interesus, įskaitant teisę įvaikinamam vaikui augti visavertėje įtėvių šeimoje, ir eliminuotų galimybę vaikui atstovaujantiems subjektams piktnaudžiauti savo teisėmis ir trukdyti, kai vaiko interesus geriausiai atitinka jo įvaikinimas. Pažymėtina, kad siūlomu teisiniu reglamentavimu sudaromos prielaidos šeimos, šeimynos dalyviams, taip pat ir kitiems globėjams (rūpintojams) dėl materialinių ar savanaudiškų paskatų piktnaudžiauti savo teise atsisakyti duoti sutikimą įvaikinti. Taip pat lieka neaišku, kaip tokiais atvejais turėtų būti užtikrinama vaikų gerovė ir jų teisė būti įvaikintiems, nes teismo teisės šiuo teisiniu reglamentavimu yra susiaurinamos.

Kartu pastebėtina, jog CK 3.224 straipsnio 2 dalies 1 punkte siūloma numatyti, kad įvaikinimas yra galimas, jeigu per šešis mėnesius nuo vaiko įrašymo į galimų įvaikinti vaikų sąrašą nėra Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, prašymų įvaikinti ar globoti (rūpintis) vaiką (-u). Iš šios nuostatos galima daryti išvadą, kad jei prašymą vaiką globoti (rūpintis) vaiką būtų pateikę Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, tokiems globėjams (rūpintojams) būtų teikiama pirmenybė užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių, norinčių vaiką įvaikinti, atžvilgiu. Taip pat pastebėtina, kad CK 3.224 straipsnio 2 dalies 2 punkte siūloma numatyti, kad teismas, atsižvelgdamas į vaiko interesus, turi teisę priimti sprendimą įvaikinti be vaiko globėjo (rūpintojo) sutikimo, taigi, darytina išvada, kad vis dėlto pirmenybė teikiama įvaikintojams, o ne globėjams (rūpintojams), todėl siūlytina teisės normas koreguoti, suvienodinant teisinį reglamentavimą.

Pritarti iš dalies

 

62.               

Lietuvos Aukščiausias Teismas, 2017-03-10

 

7

 

 

9. Taip pat abejojame ir dėl Projekto Nr. 2 7 straipsniu siūlomo CK 3.183 straipsnio 4 dalies reglamentavimo. Projekte siūloma, kad teismas, priėmęs sprendimą̨ apriboti tėvų̨ valdžią, tuo pačiu sprendimu ne tik nustatytų vaiko gyvenamąją vietą ir skirtų globą (rūpybą̨), bet ir priteistų išlaikymą̨ vaikui iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo. Neaišku, kodėl siūloma išlaikymą̨ priteisti tik iki vaiko globos (rūpybos) nustatymo. Tėvų̨ pareiga išlaikyti vaikus išlieka nepaisant teismo sprendimo apriboti tėvų valdžią ir globos (rūpybos) nustatymo ir pasibaigia tik vaiką̨ įvaikinus (CK 3.195 straipsnis), todėl globos nustatymas nėra pagrindas nemokėti išlaikymo. Atsižvelgiant į tai, siūlytina atitinkamai koreguoti 3.183 straipsnio 4 dalies normą.

Atsižvelgti

Žr. argumentus aukščiau.

Be to, atkreiptinas dėmesys, kad jau priimtose CK pataisose 3.183 straipsnio 4 dalis dėstoma, nurodant, kad priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu nustato vaiko gyvenamąją vietą iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo ir priteisia išlaikymą vaikui, t. y. išlaikymo priteisimo nesieja tik su momentu iki teismo sprendimo dėl globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimu.

63.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

7

 

 

5. Manytume, kad Projekto 7 straipsniu teikiamas siūlymas „priteisia išlaikymą vaikui iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo“ turėtų būti įvertintas galimų teisinių pasekmių kontekste. Svarstytina, kodėl siūloma riboti išlaikymo priteisimą tik „iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo“ ir kokie veiksmai būtų atliekami po šio momento. Pavyzdžiui, jei po šio momento būtų vėl kreipiamasi į teismą dėl išlaikymo priteisimo, svarstytina, ar tai būtų protinga ir racionalu. Kartu pastebime, kad pagal CK 3.195 straipsnį tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas. Taip pat vertinamai nuostatai teiktinas siūlymas, išdėstytas šių pasiūlymų skyriaus Dėl CPK projekto 3 punkte.

Atsižvelgti

Žr. argumentus aukščiau

64.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

7

 

 

15. Įvertinę Projekto 17 straipsniu teikiamus siūlymus, pastebime, kad nėra aiškūs konkrečių CK straipsnių pasirinkimo motyvai keičiamose CK 3.224 straipsnio 1 ir 2 dalyse: svarstytina, kodėl papildomai nurodytas CK 3.223 straipsnis, o, pavyzdžiui, CK 3.222 straipsnis – ne. Siūlytume tai įvertinti ir prireikus pildyti minėtas normas nuorodomis į CK 3.222 straipsnį. Kartu pastebime, kad vertinamame straipsnyje numatytas reikalavimas „vaiko globėjas (rūpintojas) duoda teismui rašytinį sutikimą įvaikinti“ nedera su Projekto 11 straipsnyje siūloma taisykle, pagal kurią „jei įvaikinamas vaikas turi įstatymų nustatyta tvarka paskirtą globėją (rūpintoją), išskyrus vaikų globos institucijas ar šeimynas, globėjų centrą, būtinas globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo“. Pastaruoju atveju svarbu ir tai, kad Projekto 17 straipsnyje duodama nuoroda į CK 3.212 straipsnį, kuris ir keičiamas Projekto 11 straipsniu.

Pritarti

Pažymėtina, kad dėl CK 3.222 straipsnio taikymo tarptautinių įvaikinimų atveju jau apsispręsta CK pataisomis, įsigaliosiančiomis 2018-01-01.

65.               

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

2017-03-14

8

 

 

4. Svarstytinas Įstatymo projekto 8 straipsniu keičiamo Civilinio kodekso 3.209 straipsnio 2 dalies pakeitimo tikslingumas, kadangi ir šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas netrukdo motinos (tėvo) sutuoktiniui (esant įstatyme nustatytoms sąlygoms) įsivaikinti kito sutuoktinio vaiką. Priėmus sprendimą dėl tikslingumo papildyti minėtą nuostatą, turėtų būti tobulinama šios normos formuluotė, ją sukonkretinant ir išvengiant praktinio jos taikymo problemų ateityje. Ta pati pastaba taikytina ir Įstatymo projekto Nr. XIIIP-357 6 straipsnio 2 dalies nuostatoms.

Pritarti

 

66.               

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

2017-03-14

8

 

 

5. Neaiškūs projekto rengėjų argumentai, kuriais siūloma atsisakyti Civilinio kodekso 3.253 straipsnio 2 dalies nuostatų (Įstatymo projekto 19 straipsnis). Siekiant efektyvaus vaiko teisių apsaugos užtikrinimo (kontroliuojant teikiamų socialinių paslaugų kokybę, savalaikes laikinosios globos peržiūras ir kt.), siūlytina Įstatymo projekto 19 straipsniu ne pripažinti netekusiu galios Civilinio kodekso 3.253 straipsnio 2 dalį, o ją suderinti su kitomis šio Įstatymo projekto bei Įstatymo projekto Nr. XIIIP-354 nuostatomis.

Pritarti

 

67.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

8

 

 

6. Manytume, Projekto 8 straipsniu siūlomus pakeitimus būtų tikslinga įvertinti Išvados 6 punkte teikiamų pastebėjimų kontekste. Papildomai pastebime, kad galiojančiu teisiniu reguliavimu, nustatytu CK 3.209 straipsnio 2 dalyje, yra užtikrinama, kad kai įvaikinamas sutuoktinio vaikas arba įvaikinamas vaikas gyvena įvaikintojo šeimoje, tai nereikalaujama jo įtraukti į įvaikinamų vaikų apskaitą (sąrašą), o šios taisyklės, remiantis Projekto 8 straipsnio formuluotėmis, taip pat nekeičiamos (nuostata „išskyrus“ taikytina ir nuostatai „arba kai įvaikinamas vaikas, gyvenantis įvaikintojo šeimoje“).

Pritarti

 

68.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

8

 

 

17. Sistemiškai įvertinę Projekto 25, 26 straipsnius kartu su galiojančia CK 3.253 straipsnio 2 dalimi, manytume, kad Projekto 19 straipsniu teikiamas siūlymas – atsisakyti CK 3.253 straipsnio 2 dalies – nėra būtinas. Siūlytume atsisakyti Projekto 19 straipsniu teikiamo siūlymo.

Pritarti

 

69.               

Nacionalinė teismų administracija,

 2017-04-18

9

 

 

6. CK pakeitimų projekto 20 straipsniu (3.254 straipsnio 3 punkto) siūlomas nuostatos tikslinimas, įtvirtinant pagrindą nustatyti laikinąją globą (rūpybą), kai tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų „naudoja smurtą prieš vaiką“, manytina, susiaurina šio pagrindo taikymo ribas ir suponuoja, kad nuolatinis smurtavimas prieš kitus asmenis šeimoje ir vaikui esant šalia ir (ar) tai matant nesudaro pagrindo spręsti dėl saugesnės aplinkos vaikui nustatymo ir tinkamo tėvų ar kitų įstatyminių vaiko atstovų pareigų vaiko atžvilgiu įgyvendinimo.

Atsižvelgti

 

70.               

Lietuvos Aukščiausias Teismas,

2017-03-10

9

 

 

10. Projekto Nr. 2 9 straipsniu siūloma CK 3.210 straipsnio 4 dalies redakcija, mūsų nuomone, galėtų būti išdėstyta nuosekliau ir aiškiau, kad nekeltų praktinio taikymo problemų. Siūlytina įtvirtinti aiškų konkrečiai apibrėžtų nusikalstamų veikų sąrašą. Be to, tikslintinas žodžių junginys „neatsižvelgiant į teistumo išnykimo ar panaikinimo aplinkybes“, nes šios sakinio dalies turinys neaiškus.

Pritarti

 

71.               

Lietuvos Aukščiausias Teismas,

2017-03-10

 

9

 

 

11. Nėra aiškus tikslas, kodėl CK 3.210 straipsnio 5 dalyje iš asmenų, kuriems netaikomas reikalavimas būti įtrauktais į asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, apskaitą, sąrašo išbraukti giminaičiai. Mūsų nuomone, galiojančioje normos redakcijoje giminaičiams pagrįstai nekeliamas reikalavimas būti įrašytiems į apskaitą, nes giminaičiai, skirtingai nuo kitų asmenų, tikslingai siekiančių įsivaikinti vaiką ir atliekančių reikiamus pasirengimo veiksmus, iš anksto nesiekia įsivaikinti vaiko, bet priima sprendimą įsivaikinti būtent savo giminaitį, netekusį tėvų globos, t. y. jų sprendimą nulemia susidariusi situacija, kuri paprastai nebūna numatoma iš anksto ir jai nesirengiama. Siūlytume esamo reglamentavimo nekeisti.

Atitinkamai siūlytume papildyti Projekto Nr. 3 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą CPK 482 straipsnio 1 dalies 5 punktą, įtraukiant giminaičius prie asmenų, kuriems netaikomas reikalavimas būti įrašytais į norinčiųjų įvaikinti sąrašą.

Pritarti

 

72.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

9

 

 

7. Pritariame Išvados 7, 8, 9 punktuose pateiktiems pastebėjimams ir išsakytoms pastaboms dėl Projekto 9 straipsnio. Taip pat siūlytume apsvarstyti galimybę Projekto 9 straipsnio nuostatas suderinti (tikslinti) su Projekto Nr. XIIIP-288(2) 5 straipsniu teikiamų siūlymų formuluotėmis.

Pritarti

Pastaba neaktuali, nes dėl siūlomo reguliavimo apsispręsta CK pataisomis, įsigaliosiančiomis 2018-01-01 (įstatymas Nr. XIII-241).

73.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

9

 

 

18. Pritariame Išvados 15 punkte dėstomiems pastebėjimams dėl Projekto 20 straipsniu teikiamo siūlymo.

Atsižvelgti

 

74.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

10

 

 

8. Atsižvelgdami į esminę CK 3.209 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą taisyklę – įvaikinimas galimas tik vaiko interesais – bei įvertinę aplinkybę, kad įvaikinti leidžiama tik ne jaunesnius kaip trijų mėnesių nepilnamečius vaikus (CK 3.209 straipsnio 3 dalis), prašytume pakartotinai įvertinti Projekto 10 straipsniu teikiamą siūlymą, kuriuo siūloma riboti asmenų teisę įvaikinti, nustatant maksimalų amžiaus skirtumą tarp įvaikintojo ir įvaikinamo vaiko.

Atsižvelgti.

Siūlytina pritarti Vyriausybės 3.2 siūlymui ir tobulinti projektą, atsisakant 3.211 straipsnio pataisų.

75.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

11

 

 

19. Atsižvelgiant į šeimos formų raidą, siūlytume apsvarstyti galimybę Projekto 22 straipsnyje dėstomoje CK 3.259 straipsnio 4 dalyje neapsiriboti tik sutuoktiniais (žr., pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą „bendrai gyvenančių asmenų“ sąvoką ir jos turinį). Taip pat pastebime, kad tais atvejais, kai globėjais (rūpintojais) būtų paskirti abu sutuoktiniai, jiems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, kiekvienam būtų mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Atsižvelgti

 

76.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

11

 

 

20. Projekto 22 straipsnyje dėstomą CK 3.259 straipsnio 5 dalį siūlytume įvertinti Išvados 16 punkte pateikto pastebėjimo kontekste.

Pritarti

 

77.               

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

2017-03-14

13

 

 

6. Tikslinti Įstatymo projekto 24 straipsnio nuostatas, keičiančias Civilinio kodekso 3.261 straipsnio 2 dalį, atsisakant siūlomo pakeitimo, pagal kurį vaiko globa nustatoma vadovaujantis Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, nes globos teisiniai santykiai šiuo metu reglamentuoti Civilinio kodekso 3 knygoje, Įstatymo projekto rengėjai siūlymų atsisakyti tokio teisinio reguliavimo nepateikė.

Pritarti

 

78.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

13

 

 

21. Nepritariame Projekto 24 straipsnyje keičiamai CK 3.261 straipsnio 2 daliai iš esmės dėl Išvados 18 punkte nurodytų priežasčių. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad rūpyba nustatoma vaikams, sulaukusiems keturiolikos metų (žr. CK 3.251 straipsnio 2 dalį), todėl Projekto 24 straipsnyje, kuriame keičiama CK 3.261 straipsnio 2 dalis, nevartotina sąvoka „rūpyba“ – šioje dalyje reguliuojami santykiai, susiję tik su globa (žr. nuostatą „vaiko iki trejų metų“).

Pritarti

 

79.               

Nacionalinė teismų administracija,

 2017-04-18

14

 

 

11. Siūlymas dėl CK 3.269 straipsnio 6 punkto patikslinimo (CK pakeitimų projekto 28 straipsnis), apribojant galimybę paskirti globėjais (rūpintojais) asmenis, teistus ne tik už tyčinius nusikaltimus, bet ir baudžiamuosius nusižengimus (pažymėtina, kad nėra aiškus, ar turima mintyje asmuo, teistas tik už tyčinius baudžiamuosius nusižengimus, ar už bet kokius baudžiamuosius nusižengimus, t. y. ir neatsargius[4]), tam tikrais atvejais galėtų būti pateisinamas, pvz., kai asmenys nubausti už veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis medžiagomis, seksualine prievarta, kitais prieš patį vaiką ar šeimos narius nukreiptais veiksmais ir pan. Tačiau įtvirtinus apibendrintą reikalavimą nebūti teistam už baudžiamuosius nusižengimus, į asmenų, galinčių netekti teisės globoti vaiką (juo rūpintis), ratą patektų ir asmenys, nubausti už veiksmus (neveikimą) srityse, kurios nėra susijusios su vaiko, šeimos interesų gynimu, pvz., asmens socialinių teisių (pvz., trukdymas profesinių sąjungų veiklai), elektroninių duomenų ir informacinių sistemų apsaugos, mokestinių prievolių, transporto eismo saugumo (pvz., transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkama priežiūra ar remontas), krašto apsaugos tarnybos (pvz., šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimas). Toks apribojimas vertintinas kaip nepagrįstas ir, atsižvelgus į tai, kad aptariamoje normoje nenustatoma jokių išimčių, susijusių su teistumo išnykimo ar panaikinimo aplinkybėmis, svarstytina, ar negalėtų būti vertinamas kaip neatitinkantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio penktojoje dalyje įtvirtinto draudimo bausti už tą patį nusikaltimą antrą kartą. Šių argumentų pagrindu siūlytina svarstyti dėl tikslingumo diversifikuoti tyčines nusikalstamas veikas (nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus), įvertinant tai, kokios saugomos vertybės jomis pažeidžiamos, taip pat atsižvelgiant į teistumo instituto taikymo ypatumus, ir apriboti asmeniui galimybę įgyti globėjo (rūpintojo) statusą tik tais atvejais, kai tai tikrai būtina, siekiant užtikrinti vaiko interesą augti socialiai saugioje aplinkoje.

Atsižvelgti

 

80.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

14

 

 

12. Manytume, kad įvaikinimo procedūrų tikslas turėtų būti siekis rasti vaikui įtėvius, o ne atvirkščiai. Atsižvelgdami į tai, siūlytume apsvarstyti galimybę atsisakyti Projekto 13 straipsniu teikiamo siūlymo. Priešingu atveju, mūsų nuomone, siekiant apsaugoti geriausius vaiko interesus, pačiame CK turėtų būti aiškiai nustatytas duomenų teikimo eiliškumas asmenims (pagrindinės taisyklės).

Pritarti

 

81.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

14

 

 

29. Siekiant išvengti Projektu siūlomų nuostatų taikymo problemų (neaiškumų), siūlytume apsvarstyti papildomų pereinamųjų nuostatų įtvirtinimą Projekte, kiek tai susiję su Projekto 29 straipsniu teikiamais siūlymais (pastebime, kad nustatomi nauji, lyginant su galiojančiais, reikalavimai, apribojimai asmenims, siekiantiems tapti globėju (rūpintoju)).

Pritarti

 

82.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

14

 

 

26. Projekto 29 straipsnio 1 dalyje brauktini žodžiai „ar buvo“ dėl Išvados 21 punkte nurodytų priežasčių.

Atsižvelgti

 

83.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

14

 

 

27. Projekto 29 straipsnio 4 dalies siūlymas „ar baudžiamuosius nusižengimus“ turėtų būti įvertintas proporcingumo kontekste kartu su Išvados 22 punkte pateiktais pastebėjimais bei suvienodintas su Projekto 9 straipsnio, kuriuo keičiama CK 3.210 straipsnio 4 dalis, atitinkama formuluote.

Atsižvelgti

 

84.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

15

 

 

28. Įvertinę Projekto 30 ir 31 straipsnius, siūlome: juos sujungti į vieną straipsnį (pavadinimai vienodi); tarpusavyje suderinti Projekto 30 straipsnio 3 dalies ir Projekto 31 straipsnio 2 dalies nuostatas; tikslinti Projekto 30 straipsnio 1 dalies nuostatą „įvaikinimo procedūros, pradėtos“, nes CK tokia nuostata nevartojama ir nėra apibrėžta, koks momentas laikytinas jų pradžia; apsvarstyti galimybę pildyti Projekto 30 straipsnio 2 dalį nuostata „santuokos“, nes tiek laikinoji, tiek nuolatinė vaiko globa (rūpyba) pasibaigia, kai vaikas susituokia (CK 3.255 straipsnio 5 punktas, CK 3.258 straipsnio 4 punktas).

Pritarti

 

85.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

18

 

 

16. Sistemiškai aiškindami CK 3.226 straipsnio pavadinimą, šio straipsnio 1 dalyje dėstomas normas, manytume, kad galiojančioje CK 3.226 straipsnio 2 dalyje kalbama apie šio straipsnio 1 dalyje minimus subjektus. Atsižvelgdami į tai, nepritariame Projekto 18 straipsniui. Nusprendus priešingai, pastebime, kad būtų sukurta teisės spraga – nebūtų nustatyta, koks teismas nagrinėja vaikų – užsienio valstybės piliečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje – įvaikinimo bylas.

Pritarti

 

86.               

Nacionalinė teismų administracija,

 2017-04-18

21

 

 

7. CK pakeitimų projekto 21 straipsniu (3.257 straipsnio 3 punktas) siūloma tikslinanti formuluotė svarstytina dėl poreikio aiškiau apibrėžti jos turinį. Pagal siūlomą išdėstymą „nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti“, lieka neaišku, ar kompetentingoms institucijoms pakanka konstatuoti, kad tokių duomenų negauta, ar turi būti imamasi pastangų patikrinti ir įsitikinti, kad padėtis nepasikeis. Taip pat, siekiant išvengti skirtingo aiškinimo ir taikymo, svarstytina, ar nereikėtų konkretizuoti, apie kokią (kieno) padėtį kalbama. Be to, siūlomas įtvirtinti kriterijus yra pernelyg vertinamojo pobūdžio laiko perspektyvoje, todėl siūlytina teisės normą tobulinti.

Pritarti

 

87.               

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

2017-03-14

25

 

 

7. Tobulinti iš esmės Įstatymo projekto 25 straipsnio nuostatas, keičiamas Civilinio kodekso 3.262 straipsnio 1 punkto nuostatas suderinant su Civilinio kodekso 3.254 įtvirtintais vaiko globos nustatymo pagrindais, sukonkretinant 2 punkto nuostatas taip, kad būtų aiškus globos nustatymo momentas, 3 punkto nuostatas suderinti su Civilinio kodekso 3.183 straipsnio nuostatomis.

Atsižvelgti

 

88.               

Nacionalinė teismų administracija,

 2017-04-18

25

 

 

8. Pažymėtina, kad vaiko laikinosios globos (rūpybos) pagrindai nustatyti CK 3.254 straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, CK pakeitimų projekto 25 straipsniu siūlomos CK 3.262 straipsnio „Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas“ redakcijos 1 dalies 1 punkto formuluotės dalis „kai vaiko atstovai pagal įstatymą nežinomi (rastas vaikas), vaiko atstovai pagal įstatymą yra dingę ir paskelbta jų paieška, vaiko atstovai pagal įstatymą laikinai negali rūpintis vaiku dėl ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių, kurioje išvardijamos laikinosios globos (rūpybos) nustatymo sąlygos“ vertintina kaip perteklinė, be to, plečiamoji nuostata. Tuo pačiu aspektu svarstytini ir siūlomi nauji CK 3.262 straipsnio 1 dalies 2–3 punktai, t. y. ar jų nuostatos turinio prasme neturėtų būti vertinamos kaip vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pagrindai, numatomi CK 3.254 straipsnyje.     

To paties straipsnio 2 dalyje siūloma įtvirtinti laikinojo globėjo (rūpintojo) teisių subsidiarumo principą, nustatant, kad vaiko globėjas (rūpintojas) savo teises ir pareigas vaiko atžvilgiu įgyvendina tiek, kiek šių teisių ir pareigų neturi galimybės įgyvendinti vaiko tėvai, kurių valdžia nėra apribota. Pirma, siūlomu reguliavimu teisėtų vaiko atstovų teisių ir pareigų apimtis siejama su tėvų galimybių, o ne vaiko geriausių interesų vertinimu, ir svarstytina, ar nelieka neapibrėžta globėjų (rūpintojų) teisinė padėtis, kas gali neatitikti teisėtų lūkesčių principo. Antra, turėtų būti įvertintas duomenų apie vaiko laikinąjį globėją (rūpintoją) konfidencialumo užtikrinimo tikslingumas, sprendžiant klausimą, kokioms sąlygoms esant ir kokia apimtimi duomenys apie globėją (rūpintoją), taigi ir vaiko buvimo vietą ar pan., galėtų būti neatskleidžiami ir kaip tokiais atvejais turėtų būti užtikrintas vaiko bendravimas su tėvais. Kita vertus, įtvirtinant siūlomą nuostatą spręstini klausimai pagal savo pobūdį ir apimtis, manytina, priskirtini nustatytos laikinosios globos (rūpybos) įgyvendinimo sričiai ir galėtų būti organizuojami vadovaujantis įgyvendinamaisiais teisės aktais (pavyzdžiui, pagal Vaiko globos organizavimo nuostatus, numatytus CK 3.266 straipsnio 3 dalyje), todėl svarstytina dėl galimybių palikti galiojančią CK 3.262 straipsnio 2 dalies redakciją.

Atsižvelgti

 

89.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

25

 

 

22. Projekto 25 straipsnyje keičiama CK 3.262 straipsnio 1 dalis (ypač jos 1-3 punktai) iš esmės peržiūrėtina Išvados 19 punkto pirmojoje-trečiojoje pastraipose teiktų pastabų kontekste.  Kartu kritiškai vertintina ir šiame straipsnyje keičiama CK 3.262 straipsnio 2 dalis, kuria siekiama numatyti, kad tam tikrais atvejais „vaiko globėjas (rūpintojas) savo teises ir pareigas vaiko atžvilgiu įgyvendina subsidiariai, t. y. tiek, kiek šių teisių ir pareigų neturi galimybės įgyvendinti vaiko tėvai, kurių valdžia nėra apribota“. Atkreipiame dėmesį, kad vaiko globėjas (rūpintojas), vadovaujantis CK 3.272 straipsnio 1 dalimi, yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Pažymėtina, kad, vadovaujantis CK 3.254 straipsnio 1 ir 2 punktuose nustatytais vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pagrindais, vaikų ir tėvų buvimas kartu laikinosios globos (rūpybos) atveju apskritai yra beveik neįmanomas, o, jei laikinoji globa (rūpyba) yra nustatyta vadovaujantis CK 3.254 straipsnio 3 punkte nurodytu pagrindu, turėtų būti kuo skubiau išsprendžiamas klausimas dėl tėvų valdžios apribojimo, o tokio apribojimo apimtis turėtų būti grindžiama vaiko interesų apsaugos prioriteto principu. Kartu svarstytina, kaip praktikoje turėtų būti taikoma ši taisyklė ir ar jos nustatymas kaip tik neįneštų dar daugiau painiavos ir neaiškumo. Pavyzdžiui, kokia procedūra būtų vadovaujamasi, nustatant, kiek teisių ir pareigų turi vaiko tėvai, o kiek jų gali įgyvendinti vaiko globėjas (rūpintojas). Pagaliau pastebime ir tai, kad tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, tik apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai (CK 3.180 straipsnio 3 dalis).

Atsižvelgti

 

90.               

Nacionalinė teismų administracija,

 2017-04-18

26

 

 

9. CK pakeitimų projekto 26 straipsniu (siūlomose 3.264 straipsnio 1 ir 2 dalyse) apibūdinant individualų teisės aktą, kuriuo nustatoma laikinoji globa (rūpyba), įvertinus keičiamo įstatymo pobūdį (kodeksas), manytina, tikslingiau vartoti bendrąją sąvoką „sprendimas“, konkrečią individualaus teisės akto formą (įsakymas, potvarkis ar kt.) nustatant šį aktą priimančio subjekto veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Pritarti

 

91.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

 

26

2

 

23. Siekiant maksimalios vaiko teisių ir interesų apsaugos, siūlytume apsvarstyti galimybę Projekto 26 straipsnio 2 dalį papildyti nuostata, išdėstyta Projekto Nr. XIIIP-288(2) 21 straipsnyje, kuriame keičiama CK 3.264 straipsnio 2 dalis.

Atsižvelgti

Pastaba neaktuali, nes siūloma atsisakyti Projekto 26 straipsnio, keičiančio CK 3.264 straipsnį, nes šios normos jau pakeistos įstatymu įsigaliosiančiu 2018-01-01.

92.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

26

1

 

24. Pastebime, kad Projekto 26 straipsnio 1 dalyje išbraukus nuostatą „to rajono (miesto)“ lieka neaišku, kurios valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimas turimas omenyje.

Pritarti

 

93.               

Nacionalinė teismų administracija,

 2017-04-18

27

 

 

10. Pastebėtina, kad CK pakeitimų projekto 27 straipsniu siūlomu CK 3.266 straipsnio 3 dalies pakeitimu Vyriausybės tvirtinamų Vaiko globos organizavimo nuostatų taikymo apimtis yra patikslinta, t. y. nustatant, kad vadovaujantis šiais nuostatais organizuojama laikinoji ir nuolatinė globa (rūpyba). Tuo tarpu CK 3.267 straipsnį, reglamentuojantį vaiko globos (rūpybos) priežiūrą, CK pakeitimų projekto 28 straipsniu siūloma papildyti nuostata, kuri apima tik laikinosios globos (rūpybos), be to, nustatytos tik tam tikrais atvejais, priežiūrą. Taigi kyla klausimas, kokia tvarka vadovaujantis turi būti atliekama laikinosios globos (rūpybos) priežiūra likusiais atvejais bei nuolatinė vaiko globa (rūpyba) ir kas yra tokią tvarką nustatantis subjektas.

Atsižvelgti

Pastaba neaktuali, nes siūloma atsisakyti Projekto 27 straipsnio, keičiančio CK 3.264 straipsnį. Teikiama pataisa nesukuria jokios naujos taisyklės ir vertintina kaip perteklinė. Be to, šios normos jau pakeistos įstatymu įsigaliosiančiu 2018-01-01.

94.               

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2017-03-17

28

 

 

25. Pritariame Išvados 20 punkte dėstomiems pastebėjimams dėl Projekto 28 straipsnio ir papildomai pastebime, kad nėra apibrėžta, kodėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūros institutas būtų taikomas tik tam tikrais atvejais.

Pritarti

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.       

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas,

2017-06-21 Nr. 487

 

 

*

 

3. Iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.151, 3.153, 3.163, 3.172, 3.176, 3.182, 3.183, 3.209, 3.210, 3.211, 3.212, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.223, 3.224, 3.226, 3.253, 3.254, 3.257, 3.259, 3.260, 3.262, 3.264, 3.266, 3.267 ir 3.269 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-356 (toliau – Įstatymo projektas Nr. XIIIP-356), tačiau pasiūlyti Seimui jį tobulinti pagal šias pastabas:

Pritarti

 

2.       

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

1

 

 

 

Siūloma atsisakyti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  1 straipsniu teikiamo siūlymo, nes Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 aiškinamajame rašte nurodyta problema, susijusi su asmens galimybe pareikšti ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo, „kai vaiko tėvystė de jure pripažinta ne vaiko biologiniam tėvui, o vaiko motinos buvusiam sutuoktiniui, sugyventiniui ar kitam asmeniui, su kuriuo vaiko nesieja jokie emociniai ar faktiniai ryšiai“, gali būti sprendžiama vadovaujantis galiojančiu teisiniu reguliavimu. Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 3.151 straipsnio 1 dalimi teisė pareikšti ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo suteikta tiek asmeniui, vaiko gimimo akto įraše įrašytam kaip vaiko tėvui, tiek asmeniui, vaiko gimimo akto įraše neįrašytam kaip tėvui, bet laikančiam save vaiko tėvu.

Pritarti

Pritarti siūlymui ir palikti šiuo metu galiojančią CK 3.151 straipsnio redakciją, t. y. tobulinti projektą, atsisakant 3.151 straipsnio pataisų.

Žr. komiteto 2 pasiūlymą.

3.       

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, nutarimas

Nr. 1167,

2013-12-11

1

 

 

N

Pastabos Civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-472, kuris komiteto sprendimu sujungtas su projektu Nr. XIIIP-356(2):

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto (Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5-97; 2000, Nr. 86-2617; 2004, Nr. 165-6025) 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2013 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. SV-S-261 6 ir 7 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nepritarti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-472 ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. XIIP-473 dėl to, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 3.3 straipsnyje jau yra įtvirtinti tokie šeimos santykių teisinio reglamentavimo principai kaip vaikų auklėjimas šeimoje, prioritetinė vaiko teisių ir interesų apsauga bei gynimas. Taip pat nepritarti ir dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2013 m. balandžio 25 d. išvados Nr. XIIP-472 1 punkte, 2013 m. balandžio 25 d. išvados Nr. XIIP-473 1 punkte ir Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013 m. balandžio 29 d. išvadoje Nr. NR-378 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-472 ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-473“ 1 ir 2 punktuose nurodytų priežasčių.

Nepritarti.

Iniciatorių pateiktame įstatymo projekte siūlomas įteisinti tėvystės ir motinystės tarpusavio papildomumo principas nėra perteklinė nuostata. Tai šeimos teisinių santykių reglamentavimą papildantis principas, sudarantis galimybę sustiprinti vaiko teisių apsaugą, įgalinantis labiau paisyti geriausių vaiko interesų.

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

6

 

 

 

3.3. Siūloma atsisakyti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  6 straipsnio, nes Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 aiškinamajame rašte nurodyta, kad „vaiko teisių apsaugos specialistai ir socialiniai darbuotojai pažymi, kad pasitaiko atvejų, kai tėvai, kuriems teismo tvarka buvo apribota tėvų valdžia, nesistengia vaiko susigrąžinti į šeimą, nes jų vaiku rūpinasi paskirtasis globėjas (rūpintojas), o vaiko išlaikymą užtikrina valstybės skiriama globos (rūpybos) išmoka.“ Nurodytu atveju, net ir suteikus galimybę pareikšti ieškinį dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai arba prokurorui, vis tiek turės būti išreikšta tėvų (tėvo ar motinos) valia vaiką susigrąžinti, t. y. turi būti tėvų noras ir siekis. Kita vertus, Įstatymo projektu Nr. XIIIP-356 numačius aplinkybę – rašytinį tėvų (tėvo ar motinos) prašymą – prasmės netenka teisės kreiptis į teismą suteikimas valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai arba prokurorui, t. y. jeigu tėvai (tėvas ar motina) siekia susigrąžinti savo vaiką, neaišku, kokiu tikslu jų norus turėtų įgyvendinti valstybės institucijos. Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 aiškinamajame rašte nurodyta problema – „tėvų nežinojimas, kaip pasinaudoti įstatymo jiems suteikta teise kreiptis į teismą“ – praktikoje gali būti sprendžiama valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai aktyviai dirbant su šeima, papildomai (intensyviau) informuojant tėvus (tėvą ar motiną) apie jų teises, gynimo būdus.

Pritarti

Siūlytina pritarti siūlymui ir tobulinti projektą, atsisakant 3.182 straipsnio pataisų.

Žr. komiteto 3 pasiūlymą.

4.       

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

3,

4,

5,

7,

9,

10,

16

 

 

 

3.2. Seimas 2017 m. kovo 30 d. priėmė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.172, 3.176, 3.180, 3.183, 3.210, 3.212, 3.217, 3.219, 3.222, 3.223, 3.224, 3.243, 3.249, 3.250, 3.252, 3.253, 3.254, 3.256, 3.257, 3.262, 3.264, 3.265, 3.266, 3.267, 3.269, 3.271, 3.274 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 3.2761 straipsniu įstatymą Nr. XIII-241 (toliau – Įstatymas). 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Įstatymui, bus pasiekti tie Įstatymo projekto rengėjų tikslai, kuriuos siekiama įgyvendinti ir Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  3, 4, 5, 7, 9, 10 ir 16 straipsniais, todėl siūloma atsisakyti nurodytų Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 nuostatų.

Pritarti

Žr. komiteto 3 pasiūlymą.

5.       

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

8

 

 

 

3.4. Siūloma atsisakyti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  8 straipsnio 2 dalies, nes Civilinio kodekso 3.209 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai įvaikinamas sutuoktinio vaikas arba įvaikinamas vaikas gyvena įvaikintojo šeimoje, nereikalaujama jo įtraukti į įvaikinamų vaikų apskaitą (sąrašą).

Pritarti iš dalies

Pritarta Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.1 pasiūlymui tobulinti Projektą, atsisakant 8 straipsniu dėstomų CK 3.209 straipsnio pataisų.

 

6.       

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

3

 

 

 

3.5. Siekiant spartinti įvaikinimo procedūras (kad vaikas kuo greičiau atsidurtų saugioje šeimos aplinkoje), siūloma atsisakyti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  11 straipsniu siūlomų keitimų tačiau tikslinti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  11 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Tėvai sutikimą įvaikinti vaiką konkrečiam įvaikintojui gali duoti tik tuo atveju, jei jis yra giminaitis. Teismas turi teisę atsižvelgdamas į vaiko interesus priimti sprendimą įvaikinti be globėjo (rūpintojo) sutikimo.

Pritarti iš dalies

Siūlomas 3.212 straipsnio 3 dalies papildymas yra neaiškus. Galiojančioje 3 dalies nuostatoje reglamentuojama tėvų teisė duoti sutikimą įvaikinti vaiką konkrečiam įvaikintojui, tuo tarpu šios nuostatos papildymas teismui priimti sprendimą įvaikinti be globėjo (rūpintojo) sutikimo sistemiškai nedera su nuostatos tikslais.

Tačiau atsižvelgiant į siūlomos nuostatos tikslus, taip pat į 2018-01-01 įsigaliosiančias 3.212 straipsnio pataisas, siūlytina, tobulinti 3.212 straipsnio 2dalį.

Žr. komiteto 4 pasiūlymą.

 

7.       

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

4

 

 

 

3.6. Siūloma Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 12 straipsnio 1 dalyje teikiamų siūlymų atsisakyti kaip neaktualių, nes Įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje jau nustatyta, kokie asmenys negali būti įvaikintojais. Kartu siekiant Įstatymo projektu Nr. XIIIP-356 teikiamus siūlymus suderinti su Įstatymo nuostatomis, siūloma Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  12 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

„2. Jei būsimieji įtėviai nesutinka su atestuotų asmenų išvada dėl jų pasirengimo įvaikinti, jie gali šią išvadą apskųsti teismui.“

Pritarti

Pritariant siūlymui ir tobulinti projektą, atsisakant 3.217 straipsnio 1 dalies pataisų.

Tuo tarpu teikiamas siūlymas 3.217 straipsnio 2 dalies yra identiškas kaip pateikta projekte.

Žr. komiteto 5 pasiūlymą.

 

8.       

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

13

 

 

 

3.7. Siekiant, kad galimam įvaikinti vaikui kuo greičiau būtų surasti įtėviai, o įvaikinimo procedūros vyktų greičiau, siūloma atsisakyti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 13 straipsniu teikiamo siūlymo.

Pritarti

Pritarti siūlymui ir tobulinti projektą, atsisakant 3.218 straipsnio pataisų.

Žr. komiteto 3 pasiūlymą.

 

9.       

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

5

 

 

 

3.8. Siūloma atsisakyti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  14 straipsniu teikiamų siūlymų, kiek jie susiję su Civilinio kodekso 3.219 straipsnio 1 ir 2 dalių keitimu, nes, pritarus pateiktiems siūlymams, Civiliniame kodekse neliktų nuostatos, tiesiogiai nustatančios subjektą, kuris tvarkytų asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitą (galiojanti Civilinio kodekso 3.219 straipsnio 1 dalis nustato, kad toks subjektas yra valstybinė įvaikinimo institucija).

Pritarti iš dalies

Pritarta Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.3 pasiūlymui, atitinkamai patikslintas komiteto patobulinto įstatymo projekto 4 straipsnis.

 

10.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

6

 

 

 

3.9 Kadangi Civilinio kodekso 3.220 straipsnyje reglamentuojamas bylų dėl įvaikinimo teismingumas ir nustatytos kitos procesinės normos, kurios reguliuojamos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, siūloma Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 15 straipsniu pripažinti Civilinio kodekso 3.220 straipsnį netekusiu galios.

Pritarti

Žr. komiteto 6 pasiūlymą.

 

11.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

7

 

 

 

3.10. Siekiant teisinio aiškumo, siūloma tikslinti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 17 straipsnio 1 ir 2 dalis, kuriomis keičiamas Civilinio kodekso 3.224 straipsnis, – nurodyti, kad, taikant nurodytas Civilinio kodekso 3.224 straipsnio nuostatas, taip pat yra taikomos ir Civilinio kodekso 3.222 straipsnyje nustatytos su įvaikinimu susijusios taisyklės.

Pritarti

 

 

12.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

7

 

 

 

Kartu siūloma papildyti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  17 straipsniu keičiamo Civilinio kodekso 3.224 straipsnio 2 dalies 2 punktą, atsižvelgiant į Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 11 straipsniu keičiamo Civilinio kodekso 3.212 straipsnio 4 dalies pakeitimus, nustatančius teismo teisę, atsižvelgiant į vaiko interesus, priimti sprendimą įvaikinti be globėjo (rūpintojo) sutikimo.

Nepritarti

Siūlytina nepritarti, nes dėl CK 3.222 straipsnio taikymo tarptautinių įvaikinimų atveju jau apsispręsta CK pataisomis, įsigaliosiančiomis 2018-01-01.

 

13.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

7

 

 

 

3.11. Siekiant teisinio aiškumo dėl pirmenybės įvaikinant vaiką, siūloma tikslinti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  17 straipsniu keičiamo Civilinio kodekso 3.224 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) per šešis mėnesius nuo vaiko įrašymo į galimų įvaikinti vaikų sąrašą dienos nėra Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, prašymų įvaikinti ar globoti vaiką (rūpintis vaiku), išskyrus šios dalies 2 punkte nustatytą atvejį, kai teismas priima sprendimą įvaikinti be globėjo (rūpintojo) sutikimo;“.

Pritarti iš dalies

Pritarta Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.4 pasiūlymui.

 

14.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

18

 

 

 

3.12. Siekiant nesukurti teisės spragos, kuri susidarytų nenustačius, koks teismas nagrinėja vaikų – užsienio valstybės piliečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, – įvaikinimo bylas, siūloma Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  18 straipsniu siūlomo teisinio reguliavimo atsisakyti.

Pritarti

Žr. komiteto 3 pasiūlymą.

 

15.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

8

 

 

 

3.13. Sistemiškai įvertinus Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  25, 26 straipsniuose siūlomą nustatyti teisinį reguliavimą kartu su galiojančia Civilinio kodekso 3.253 straipsnio 2 dalimi, siūloma atsisakyti Civilinio kodekso 3.262 straipsnio 2 dalies keitimo ir ją pripažinti netekusia galios, nes Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  27 straipsniu siūloma keisti Civilinio kodekso 3.266 straipsnio 3 dalį – nustatyti, kad vaiko laikinosios ir nuolatinės globos organizavimo tvarką nustato Vyriausybės patvirtinti Vaiko globos organizavimo nuostatai. Siekiant suderinti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-354 nuostatas dėl savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos centralizavimo, kartu siūloma pakeisti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) trunka ne ilgiau kaip dvylika mėnesių. Kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) trunka ilgiau kaip dvylika mėnesių, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija privalo įvertinti šeimai teiktų paslaugų kokybę ir galimybę grąžinti vaiką į šeimą ir priima sprendimą grąžinti vaiką į šeimą arba tęsti vaiko laikinąją globą ir paslaugų teikimą šeimai, arba kreiptis į teismą dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.“

Pritarti iš dalies

Pritarta Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.5 pasiūlymui.

 

16.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

9

 

 

 

3.14. Siūloma tikslinti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  20 straipsniu keičiamo Civilinio kodekso 3.254 straipsnio 3 punktą: po žodžio „naudoja“ išbraukti žodžius „fizinį ar psichinį“, po žodžių „smurtą prieš vaiką“ įrašyti žodžius „ar vaiko akivaizdoje“, nes neįtvirtinus pagrindo nustatyti vaiko laikinąją globą (rūpybą), kai tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų naudoja smurtą prieš vaiką jo akivaizdoje, susiaurėtų šio pagrindo taikymo ribas ir tai suponuotų, kad nuolatinis smurtavimas prieš kitus asmenis šeimoje, vaikui esant šalia ir (ar) jam tai matant, nesudaro pagrindo spręsti dėl saugesnės aplinkos vaikui nustatymo ir tinkamo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą pareigų vaiko atžvilgiu įgyvendinimo; po žodžių „saugumui ir“ įrašyti žodžius „teismas yra priėmęs nutartį paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą“; likusią punkto dalį išbraukti ir išdėstyti taip:

 „3) tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nesirūpina, nesidomi vaiku, jo neprižiūri, netinkamai auklėja, naudoja fizinį ar psichinį smurtą prieš vaiką ar vaiko akivaizdoje arba kitaip piktnaudžiauja tėvų valdžia ir dėl to kyla pavojus vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi ir bei  saugumui ir tuo pagrindu dėl to teismas yra davęs priėmęs nutartį dėl leidimo paimti leidimą vaiką paimtijo atstovų pagal įstatymą tėvų arba turimo vienintelio iš tėvų ar kitos vaikui nesaugios aplinkos (kol teismo tvarka vaikas bus atskirtas nuo tėvų).“

Pritarti iš dalies

Pritarta Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.6 pasiūlymui.

 

17.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

21

 

 

 

3.15. Kadangi Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 21 straipsnio 2 dalimi siūloma nuostata, susijusi su laikinu ar neterminuotu tėvų valdžios apribojimu, yra pakeista Įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi, siūloma atsisakyti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  21 straipsnio 2 dalies.

Kartu siūloma tobulinti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  21 straipsnio 1 dalį ir aiškiau apibrėžti siūlomos nuostatos „nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti“ turinį, nes siūlomas įtvirtinti kriterijus yra pernelyg vertinamojo pobūdžio laiko perspektyvoje, t. y. neaišku, ar kompetentingoms institucijoms pakanka konstatuoti, kad tokių duomenų negauta, ar turi būti imamasi pastangų patikrinti ir įsitikinti, kad padėtis nepasikeis.

Pritarti iš dalies

Pritarta Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.7 pasiūlymui.

 

18.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

11

 

 

 

3.16. Siūloma atsisakyti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  22 straipsniu siūlomo Civilinio kodekso 3.259 straipsnio 5 dalies keitimo, nes siūlymas „įvertinant galimybę pasinaudoti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugomis, nepavykus pasiekti sutarimo, ginčijamą klausimą sprendžia teismas įstatymų nustatyta tvarka“ yra perteklinis – jis įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatyme.

Pritarti iš dalies

Pritarta Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.9 pasiūlymui.

 

19.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

13

 

 

 

3.17. Siūloma tikslinti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  24 straipsniu keičiamo Civilinio kodekso 3.261 straipsnio 2 dalį, atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį Civilinio kodekso 3.253 straipsnį ir Vyriausybės 2017 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. 385 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.253 ir 3.261 straipsnius“, kuriuo Vyriausybė įgaliojo valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą – atlikti funkcijas, nustatytas Civilinio kodekso 3.253 straipsnio 2 dalyje ir 3.261 straipsnio 2 dalyje. Be to, vadovaujantis Civilinio kodekso 3.251 straipsnio 2 dalimi, rūpyba nustatoma vaikams, sukakusiems 14 metų, todėl keičiamoje Civilinio kodekso nuostatoje nevartotina sąvoka „rūpyba“. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  24 straipsniu keičiamo Civilinio kodekso 3.261 straipsnio 2 dalį siūloma išdėstyti taip:

„2. Vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje įstatymų nustatyta tvarka gali būti nustatyta tik išimtinais atvejais ir gali trukti ne ilgiau kaip tris mėnesius, išskyrus atvejus, kai Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija nustato, kad vaiko globa vaikų globos institucijoje turi tęstis ilgiau dėl šių objektyvių priežasčių:

1) vaikui reikalingos specializuotos sveikatos priežiūros ir (ar) slaugos paslaugos, kurių teikimas negali būti užtikrinamas vaikui nustatant globą šeimoje ar šeimynoje arba;

2) vaiko išskyrimas su broliais, seserimis pažeistų jo geriausius interesus, arba;

3) kai globa nustatyta dėl skubaus vaiko paėmimo iš šeimos ir nėra galimybių vaikui nustatyti globą šeimoje arba šeimynoje.“

Pritarti iš dalies

Pritarta Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.10 pasiūlymui.

 

20.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

25

 

 

 

3.18. Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  25 straipsnyje dėstomame Civilinio kodekso 3.262 straipsnyje siūloma tvarka, pagal kurią būtų nustatoma vaiko laikinoji globa, nedera su Civilinio kodekso 3.254 straipsnio, įtvirtinančio vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pagrindus, nuostatomis. Vaiko laikinoji globa gali būti nustatoma tik esant Civilinio kodekso 3.254 nustatytiems pagrindams, todėl darytina išvada, kad Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 25 straipsnyje siūlomas Civilinio kodekso 3.262 straipsnio 1 dalies 3 punkto keitimas yra perteklinis, nes tiek galiojančioje Civilinio kodekso 3.183 straipsnio 4 dalyje, tiek ir Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  7 straipsniu siūlomoje keisti Civilinio kodekso 3.183 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta prievolė teismui, priėmus sprendimą apriboti tėvų valdžią, tuo pačiu sprendimu nustatyti vaikui globą (rūpybą) ir gyvenamąją vietą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūloma atsisakyti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  25 straipsnio 1 dalies 3 punkto, kuriuo keičiamas Civilinio kodekso 3.262 straipsnis, siūlomo teisinio reguliavimo.

Siūloma neatsisakyti nuostatos dėl vaiko, kuriam nustatyta vaiko laikinoji globa (rūpyba), globėjo (rūpintojo) ir jo tėvų teisių ir pareigų įgyvendinimo subsidiarumo, kadangi tokiu atveju, kol nebus apribota tėvų valdžia, išliks teisės spraga dėl tėvų, kurių vaikui nustatyta laikinoji globa (rūpyba), teisių ir pareigų turinio. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūloma papildyti Civilinio kodekso 3.262 straipsnį 3 dalimi ir ją išdėstyti taip:

„3. Nustačius vaiko laikinąją globą (rūpybą) šio kodekso 3.254 straipsnio 3 punkte nurodytu atveju, vaiko globėjas (rūpintojas) savo teises ir pareigas vaiko atžvilgiu įgyvendina subsidiariai, t. y. tiek, kiek šių teisių ir pareigų neturi galimybės įgyvendinti vaiko tėvai, kurių valdžia nėra apribota, atsižvelgiant į vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo tikslus.“

Pritarti iš dalies

Pritarta Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.11 pasiūlymui.

 

21.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

26

 

 

 

3.19. Siūloma atsisakyti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 26 straipsnyje pateiktų siūlymų keisti Civilinio kodekso 3.264 straipsnio 1 ir 2 dalis, nes šios nuostatos pakeistos Įstatymo 21 straipsniu. Be to, Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  26 straipsnio 1 dalyje išbraukus nuostatą „to rajono (miesto)“ lieka neaišku, kurios valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimas turimas omenyje.

Pritarti

Žr. komiteto 3 pasiūlymą.

 

22.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

28

 

 

 

3.20. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  28 straipsniu keičiamo Civilinio kodekso 3.267 straipsnyje nėra apibrėžta, kodėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūros institutas būtų taikomas tik tam tikrais atvejais, siūloma atsisakyti Civilinio kodekso 3.267 straipsnio keitimo.

Pritarti

Žr. komiteto 3 pasiūlymą.

 

23.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

14

 

 

 

3.21. Siūloma atsisakyti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 29 straipsnio 1 ir 2 dalių, nes teikiami siūlymai priimti Įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalimis, tačiau pakeisti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  29 straipsnio 3 dalimi keičiamą Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti šio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalyje numatytais pagrindais;“.

Kartu siūloma atsisakyti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 29 straipsnio 4 dalimi keičiamo Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 6 punkto, nes įtvirtinus apibendrintą reikalavimą nebūti teistam už baudžiamuosius nusižengimus, į asmenų, galinčių netekti teisės globoti vaiką (juo rūpintis), grupę patektų ir asmenys, nubausti už veiksmus (neveikimą) srityse, kurios nėra susijusios su vaiko, šeimos interesų gynimu (pvz., trukdymas profesinių sąjungų veiklai ir kiti panašūs nusižengimai). Toks apribojimas vertintinas kaip nepagrįstas ir, atsižvelgus į tai, kad aptariamoje normoje nenustatoma jokių išimčių, susijusių su teistumo išnykimo ar panaikinimo aplinkybėmis, jis būtų vertinamas kaip neatitinkantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio penktojoje dalyje įtvirtinto draudimo bausti už tą patį nusikaltimą antrą kartą.

Pritarti

Žr. komiteto 8 pasiūlymą.

 

24.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2017-06-21

15

 

 

 

3.22. Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  30 ir 31 straipsnių pavadinimai vienodi, todėl siūloma juos sujungti į vieną straipsnį, suderinti tarpusavyje ir atsisakyti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  31 straipsnio, o Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 30 straipsnį išdėstyti taip:

30 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki įsigaliojant šiam įstatymui pradėti teismo procesai dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ar įvaikinimo baigiami pagal iki įsigaliojant šiam įstatymui galiojusias nuostatas.

4. Šio įstatymo 22 ir 23 straipsnių nuostatos dėl maksimalaus vaikų skaičiaus netaikomos iki įsigaliojant šiam įstatymui įsteigtoms šeimynoms ir šeimoms, kuriose globojami (rūpinami) vaikai, kol globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius dėl jų pilnametystės, grąžinimo tėvams, emancipacijos, santuokos, įvaikinimo ar mirties sumažės iki šiuo įstatymu nustatytos ribos.

3.23. Siekiant išvengti Įstatymo projektu Nr. XIIIP-356 siūlomų nuostatų taikymo problemų (neaiškumų), siūloma įtvirtinti pereinamąsias Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 nuostatas, kiek tai susiję su Įstatymo projekto Nr. XIIIP-356  29 straipsniu teikiamais siūlymais, kuriais nustatomi nauji, palyginti su galiojančiais, reikalavimai ir apribojimai asmenims, siekiantiems tapti vaiko globėjais (rūpintojais).

Pritarti iš dalies

Žr. komiteto 9 pasiūlymą.

 

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-07-03

 

 

 

*

Daryti pertrauką Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-354 ir lydimųjų projektų Nr. XIIIP-355 - XIIIP-358 svarstyme ir siūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui kreiptis į Seimo valdybą su prašymu sudaryti darbo grupę šiems Įstatymų projektams tobulinti

Nepritarti

Komiteto 2017-07-05 posėdyje nutarta nepritarti šiam sprendimui ir kreiptasi į Teisės ir teisėtvarkos komitetą su prašymu pateikti papildomo komiteto išvadas minėtiems įstatymų projektams.

2.

Žmogaus teisių komitetas,

2017-07-05

 

 

 

*

Iš esmės pritarti įstatymo projektui.

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Žmogaus teisių komiteto išvadas.

Pritarti

 

3.

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-09-04

 

 

 

*

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.151, 3.153, 3.163, 3.172, 3.176, 3.182, 3.183, 3.209, 3.210, 3.211, 3.212, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.223, 3.224, 3.226, 3.253, 3.254, 3.257, 3.259, 3.260, 3.262, 3.264, 3.266, 3.267 ir 3.269 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-356 pagal pastabas ir pasiūlymus, kuriems komitetas pritarė.

Pritarti

 

3.1

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-09-04

8

 

 

 

1. Argumentai: Projekto 8 straipsnių siūlomi 3.209 straipsnio pakeitimo tikslai bei siūlomas reguliavimas nėra aiškūs. Pritarus siūlomoms pataisoms gali kilti taikymo problemų. Be to, galiojančios nuostatos ir taip nedraudžia biologinės motinos (ar tėvo) sutuoktiniui įvaikinti vaiką, o sprendimą priima teismas, atsižvelgdamas į geriausius vaiko interesus.

Siūlytina tobulinti Projektą, atsisakant 8 straipsniu dėstomų CK 3.209 straipsnio pataisų.

Pasiūlymas:

8 straipsnis. 3.209 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.209 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3.209 straipsnis. Vaikai, kuriuos leidžiama įvaikinti

     1. Įvaikinimas galimas tik vaiko interesais.

     2. Įvaikinti leidžiama tik tuos vaikus, kurie yra įrašyti į įvaikinamų galimų įvaikinti vaikų apskaitą (sąrašą), išskyrus atvejus, kai įvaikinamas sutuoktinio vaikas gyvena su vienu iš tėvų ir vaiką nori įvaikinti jo tėvo (motinos) sutuoktinis arba kai įvaikinamas vaikas, gyvenantis įvaikintojo šeimoje.“

     3. Įvaikinti leidžiama tik ne jaunesnius kaip trijų mėnesių nepilnamečius vaikus.

     4. Neleidžiama įvaikinti savo vaikų, seserų ir brolių.

     5. Įvaikintą įvaikinti vaiką, gyvenantį su vienu iš tėvų (įtėvių), leidžiama įvaikinti tik įtėvio (įmotės) vaiko tėvo (įtėvio) ar motinos (įmotės) sutuoktiniui.

     6. Ginčus dėl įvaikinimo, kai įvaikinti vaiką ketina vaiko tėvų (motinos) (įtėvio, įmotės) sutuoktinis, sprendžia teismas atsižvelgdamas į vaiko interesus ir jo kilmę.

     6 7. Įvaikinti išskiriant seseris ir brolius leidžiama tik išimtiniais atvejais, kai negalima užtikrinti seserų ir brolių gyvenimo kartu dėl jų sveikatos arba kai dėl įvairių aplinkybių seserys ir broliai jau buvo išskirti ir nėra galimybių užtikrinti jų gyvenimo kartu.

Pritarti

Atsižvelgiant į pasiūlymą, išbraukti pateikto įstatymo projekto 8 straipsnį.

3.2

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-09-04

3

 

 

 

Argumentai: Pritariant Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymui atsisakyti Projekto 11 straipsniu siūlomų CK 3.212 straipsnio pataisų, taip pat atsižvelgiant į Vyriausybės siūlymo tobulinti šio straipsnio 3 dalį tikslus bei į 2018 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias 3.212 straipsnio pataisas, siūlytina, tobulinti Projektą.

Pasiūlymas:

11 straipsnis. 3.212 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.212 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„3.212 straipsnis. Tėvų sutikimas įvaikinti

1. Įvaikinimui būtinas vaiko tėvų rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo.

2. Jei įvaikinamo vaiko tėvai yra nepilnamečiai ar neveiksnūs šioje srityje, būtinas jų tėvų arba globėjų (rūpintojų) rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Jei įvaikinamo vaiko neveiksnūs šioje srityje tėvai tam tikra apimtimi gali išreikšti ir suvokti įvaikinimo procesą bei tikslus, teismas turi išklausyti jų nuomonę. Šiuo atveju papildomo teismo patvirtinimo nereikalaujama.

3. Tėvai sutikimą įvaikinti vaiką konkrečiam įvaikintojui gali duoti tik tuo atveju, jei jis yra giminaitis. Jei įvaikinamo vaiko tėvai yra ribotai veiksnūs šioje srityje, būtinas jų ir jų rūpintojų rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Jeigu rūpintojas sutikimo neduoda, ribotai veiksnaus šioje srityje asmens prašymu jo rašytinį sutikimą įvaikinti gali patvirtinti teismas. Šiuo atveju papildomo teismo patvirtinimo nereikalaujama.

4. Jei įvaikinamas vaikas turi įstatymų nustatyta tvarka paskirtą globėją (rūpintoją) (išskyrus valstybinę globos instituciją), išskyrus vaikų globos institucijas ar šeimynas, globėjų centrą, būtinas globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Teismas turi teisę, atsižvelgdamas į vaiko interesus, priimti sprendimą įvaikinti be globėjo (rūpintojo) sutikimo

3 5. Tėvai sutikimą įvaikinti vaiką konkrečiam įvaikintojui gali duoti tik tuo atveju, jei jis yra giminaitis.

4 6. Patvirtinęs tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą, teismas nutartimi tėvams (globėjams, rūpintojams) išaiškina  šio kodekso 3.227 straipsnyje nustatytas įvaikinimo pasekmes ir  tėvų teisę atšaukti savo duotą sutikimą.

5 7. Nutarties, patvirtinančios sutikimą įvaikinti, įsiteisėjusį nuorašą teismas per tris darbo dienas išsiunčia valstybinei įvaikinimo institucijai.“

 Pakeisti 3.212 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Jei įvaikinamo vaiko tėvai yra nepilnamečiai ar neveiksnūs šioje srityje, būtinas jų tėvų arba globėjų (rūpintojų) rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Jei įvaikinamo vaiko tėvai yra ribotai veiksnūs šioje srityje, būtinas jų ir jų rūpintojų rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Jeigu rūpintojas sutikimo neduoda, ribotai veiksnaus šioje srityje asmens prašymu jo rašytinį sutikimą įvaikinti gali patvirtinti teismas. Šiuo atveju papildomo teismo patvirtinimo nereikalaujama. Visais šioje dalyje nurodytais atvejais teismas, nagrinėdamas bylą, privalo išklausyti įvaikinamo vaiko tėvų nuomonę, jei asmuo gali ją išreikšti ir suvokti įvaikinimo procesą, tikslus ir pasekmes. Jei įvaikinamas vaikas turi įstatymų nustatyta tvarka paskirtą nuolatinį globėją (rūpintoją) (išskyrus valstybinę globos instituciją) ir šiam vaikui nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, būtinas globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Atsisakymas duoti sutikimą įvaikinti turi būti motyvuotas. Teismas, nustatęs, kad atsisakymas yra nemotyvuotas, gali priimti sprendimą įvaikinti be globėjo (rūpintojo) sutikimo.

Pritarti

Žr. komiteto 4 pasiūlymą.

3.3

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-09-04

5

 

 

 

Atsižvelgiant į Komiteto teikiamą siūlymą dėl 3.219 straipsnio 1 dalies pataisų, šio straipsnio 2 dalies pataisų atsisakytina kaip perteklinių. Taip pat atsisakytina šio straipsnio 3 dalies pataisų, nes ši dalis ir taip neteks galios 2018 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiomis Civilinio kodekso pataisomis (įstatymas Nr. XIII-241)

Pasiūlymas:

14 straipsnis. 3.219 straipsnio pakeitimas

1.      Pakeisti 3.219 straipsnį straipsnio 1 dalį ir ją ir jį išdėstyti taip:

„1. Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir vaikų, galimų įvaikinti vaikų apskaitą Vyriausybės nustatyta tvarka tvarko valstybinė įvaikinimo institucija, kurios nuostatus tvirtina Vyriausybė apskaita tvarkoma Vyriausybės nustatyta tvarka.“

2. Teismas, priėmęs sprendimą neterminuotai apriboti tėvų valdžią ar nutartimi patvirtinęs tėvų rašytinį sutikimą įvaikinti tų tėvų vaiką, įsiteisėjusį teismo sprendimą ar nutartį per tris darbo dienas išsiunčia valstybinei įvaikinimo institucijai, kurios nuostatus tvirtina Vyriausybė.

3. Pripažinti netekusia galios 3.219 straipsnio 3 dalį:

„3. Suėjus vieneriems metams nuo laikino tėvų valdžios apribojimo, valstybinė įvaikinimo institucija išsiaiškina, ar tėvams nepanaikintas tėvų valdžios apribojimas. Jei tėvų valdžios apribojimas nepanaikintas, jų vaikas įtraukiamas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą.

Pritarti

Atitinkamai pakeisti komiteto patobulinto įstatymo projekto 5 (buvusį 14) straipsnį ir išdėstyti taip, kaip išdėstyta šiame pasiūlyme.

3.4

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-09-04

7

 

 

 

Argumentai: Iš dalies pritariant Vyriausybės siūlymams, taip pat atsižvelgiant į gautas pastabas ir pasiūlymus bei CK 3.224 straipsnio pataisas įsigaliosiančias 2018 m. sausio 1 d., siūloma Projekto 17 straipsniu keičiamą 3.224 straipsnį tobulinti.

Pasiūlymas:

17 straipsnis. 3.224 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.224 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

            „3.224 straipsnis. Įvaikinimas užsienio valstybės piliečiui asmenims, kurių nuolatinė (pagrindinė)   gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje ir, užsienio valstybės piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje 

1. Užsienio valstybės piliečiui Asmenims, kurių nuolatinė (pagrindinė)  gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje ir, užsienio valstybės piliečiams bei asmenims be pilietybės, kurių nuolatinė (pagrindinė) gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, įvaikinantiems vaiką, taikomos šio kodekso 3.209–3.221, 3.223 straipsniuose nustatytos taisyklės.

2. Be šio kodekso 3.209–3.221, 3.223 straipsniuose nustatytų taisyklių, įvaikinimas užsienio valstybės piliečiamsšio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, galimas, jeigu:

1) per šešis mėnesius nuo vaiko įrašymo į galimų įvaikinti vaikų sąrašą, nėra Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė (pagrindinė) gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, prašymų įvaikinti ar globoti vaiką (rūpintis vaiku);

            2) vaiko, auklėjamo ir išlaikomo šeimoje ar šeimynoje, šeimos ar šeimynos tėvai duoda teismui rašytinį sutikimą įvaikinti;

3) vaiko, kuriam paskirtas nuolatinis globėjas (rūpintojas) ir nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, globėjas (rūpintojas) duoda teismui rašytinį sutikimą įvaikinti. Atsisakymas duoti sutikimą įvaikinti turi būti motyvuotas.

3. Teismas turi teisę vaiko interesais priimti sprendimą įvaikinti be šeimos, šeimynos tėvų, globėjo (rūpintojo) sutikimo.

4 Kai vaikas įvaikinamas kitoje valstybėje, turi būti imamasi visų reikiamų priemonių, kad vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje neleistų su tuo susijusiems asmenims gauti nepateisinamos materialinės naudos.

5. Sprendžiant klausimą dėl vaiko įvaikinimo šio straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui, , užsienio valstybės piliečiui, privalo būti atsižvelgta į vaiko auklėjimo paveldimumą, etninę kilmę, religinę ir kultūrinę priklausomybę ir gimtąją kalbą, taip pat ar valstybės, į kurią vaikas įvaikinamas, teisė atitinka 1993 m. gegužės 29 d. Hagos konvencijos dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje reikalavimus.“

Pritarti

Atitinkamai pakeisti komiteto patobulinto įstatymo projekto 7 (buvusį 17) straipsnį ir išdėstyti taip, kaip išdėstyta šiame pasiūlyme.

3.5

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-09-04

8

 

 

 

Argumentai: Neaiškūs projekto rengėjų argumentai, kuriais siūloma atsisakyti Civilinio kodekso 3.253 straipsnio 2 dalies nuostatų (Įstatymo projekto 19 straipsnis). Siekiant efektyvaus vaiko teisių apsaugos užtikrinimo (kontroliuojant teikiamų socialinių paslaugų kokybę, savalaikes laikinosios globos peržiūras ir kt.), siūlytina Įstatymo projekto 19 straipsniu ne pripažinti netekusiu galios Civilinio kodekso 3.253 straipsnio 2 dalį, o ją suderinti su kitomis Projekto ir kodekso nuostatomis.

Tuo pačiu pritariant Vyriausybės siūlymui tobulinti 3.253 straipsnio 2 dalį, ji koreguotina valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos pareigą įvertinti šeimai teiktų paslaugų kokybę keičiant į pareigą įvertinti šeimai teiktų paslaugų efektyvumą (pagal dabar galiojantį teisinį reguliavimą). Nes būtent efektyvumas yra rodiklis rodantis paslaugų teikimo tikslų pasiekimą.

19 straipsnis. 3.253 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 3.253 straipsnio 2 dalį:

2. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) trunka ne ilgiau kaip dvylika mėnesių. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais informuoja Vyriausybės įgaliotą instituciją apie atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba)trunka ilgiau kaip dvylika mėnesių.  Vyriausybės įgaliota institucija per mėnesį nuo šios informacijos gavimo dienos Vyriausybės  nustatyta tvarka įvertina šeimai teiktų socialinių paslaugų efektyvumą ir galimybes grąžinti vaiką į  šeimą ir įpareigoja valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją priimti sprendimą grąžinti vaiką į  šeimą arba sprendimą tęsti vaiko laikinąją globą ir paslaugų teikimą šeimai, arba kreiptis į teismą dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.            
Pakeisti 3.253 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) trunka ne ilgiau kaip dvylika mėnesių. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais informuoja Vyriausybės įgaliotą instituciją apie atvejus kKai vaiko laikinoji globa (rūpyba) trunka ilgiau kaip dvylika mėnesių Vyriausybės įgaliota institucija, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija per mėnesį nuo šios informacijos gavimo dienos Vyriausybės nustatyta tvarka įvertina privalo įvertinti šeimai teiktų paslaugų efektyvumą ir galimybę grąžinti vaiką į  šeimą ir įpareigoja valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją priimti priima sprendimą grąžinti vaiką į  šeimą arba tęsti vaiko laikinąją globą ir paslaugų teikimą šeimai, arba kreiptis į teismą dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.“

Pritarti

Atitinkamai pakeisti komiteto patobulinto įstatymo projekto 8 (buvusį 19) straipsnį ir išdėstyti taip, kaip išdėstyta šiame pasiūlyme.

3.6

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-09-04

9

 

 

 

Argumentai:

Iš dalies pritariant Vyriausybės siūlymui bei atsižvelgiant į 2018 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias CK 3.254 str. pataisas, siūlytina nuostatą tobulinti.

Pasiūlymas:

„3) tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nesirūpina, nesidomi vaiku, netinkamai auklėja, naudoja smurtą prieš vaiką arba kitaip piktnaudžiauja tėvų valdžia ir dėl to kyla pavojus vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi ir saugumui (kol teismo tvarka vaikas bus atskirtas nuo tėvų).“ .

Pritarti

Atitinkamai pakeisti komiteto patobulinto įstatymo projekto 9 (buvusį 20) straipsnį ir išdėstyti taip, kaip išdėstyta šiame pasiūlyme.

3.7

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-09-04

21

 

 

 

Argumentai: Iš dalies pritariant Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymui (nepritarta dėl siūlymo tobulinti 3.257 straipsnio 3 punktą, nes esant nustatytiems pagrindams ir kreipusis į teismą, jis gali nustatyti tik nuolatinę globą) bei atsižvelgiant į 2018 m. sausio 1 d. įsigaliosiančią CK 3.257 str. 2 d. redakciją siūloma Projektą tobulinti atsisakant 21 straipsniu siūlomų CK 3.257 straipsnio pataisų.

Pasiūlymas:

21 straipsnis. 3.257 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3.257 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) vaikas įstatymų nustatyta tvarka atskirtas nuo tėvų ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti;“.

2. Papildyti 3.257 straipsnį 6 punktu:

6) tėvams arba turimam vieninteliam iš tėvų yra laikinai ar neterminuotai apribota tėvų valdžia.

Pritarti

Išbraukti pateikto įstatymo projekto 21 straipsnį.

3.8

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-09-04

10

 

 

N

Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Nacionalinės teismų administracijos bei Teisės departamento pastabas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr.1234 pakeitimo įstatymo paketo projekto 42 straipsnio „Kreipimasis į teismą dėl leidimo vaiką paimti“ nuostatom, kad prašymas paimti vaiką nagrinėjamas Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) XXXIX skyriuje, nustatančio supaprastinto proceso taisykles, nustatyta tvarka, turi būti tobulinamos tiek Civilinio kodekso, tiek Civilinio proceso kodekso nuostatos.

Pasiūlymas:

Papildyti Kodeksą 3.2541 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

“3.2541 straipsnis. Vaiko paėmimas iš jo atstovų pagal įstatymą

1. Esant šio kodekso 3.254 straipsnyje nurodytiems pagrindams, Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija gali paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą.

2. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija paėmusi vaiką šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju, privalo per 3 darbo dienas kreiptis į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą. Leidimas paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą nagrinėjamas Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka.”

Pritarti

Įstatymo projektą papildyti nauju 10 straipsniu ir jį išdėstyti taip, kaip pateikta Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlyme.

3.9

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-09-04

11

 

 

 

Argumentai: Siūloma tobulinti Projekto 22 straipsniu siūlomą Civilinio kodekso 3.259 straipsnio 5 dalies pakeitimą, nes siūlymas „įvertinant galimybę pasinaudoti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugomis, nepavykus pasiekti sutarimo, ginčijamą klausimą sprendžia teismas įstatymų nustatyta tvarka“ yra perteklinis – jis įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatyme.

Pasiūlymas:

Tobulinti projekto 22 straipsniu siūlomą CK 3.259 straipsnio 5 d.:

„5. Kai vaiko globėjais (rūpintojais) paskiriami sutuoktiniai, visus klausimus dėl globojamo (rūpinamo) vaiko jie turi siekti spręsti bendru sutarimu. , įvertindami galimybę pasinaudoti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugomis. Nepavykus pasiekti sutarimo, ginčijamą klausimą sprendžia teismas įstatymų nustatyta tvarka.

Pritarti

Atitinkamai pakeisti komiteto patobulintame įstatymo projekte 11 (buvusio 22) straipsniu keičiamo CK 3.259 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip, kaip išdėstyta šiame pasiūlyme.

3.10

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-09-04

13

 

 

 

Argumentai: Pritariant Vyriausybės siūlymui bei atsižvelgiant į „vaikų globos (rūpybos) institucijos“ sąvokos vartojimą galiojančiose CK nuostatose bei 2018 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias CK pataisas (įstatymas Nr. XIII-241), siūlytina tobulinti Projekto 24 straipsniu teikiamą CK 3.261 straipsnį.

Pasiūlymas:

24    straipsnis. 3.261 straipsnio pakeitimas

            Pakeisti 3.261 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

            „3.261 straipsnis. Vaiko globa (rūpyba) vaikų globos (rūpybos) valstybinėse ir nevyriausybinėse globos institucijose institucijoje

1. Likęs be tėvų globos vaikas apgyvendinamas valstybinėje arba nevyriausybinėje vaikų globos (rūpybos) institucijoje tik išimtinais atvejais, kai nėra galimybės jo globoti (juo rūpintis) šeimoje arba šeimynoje.

2. Vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje įstatymų nustatyta tvarka gali būti nustatyta tik išimtinais atvejais ir gali trukti ne ilgiau kaip tris mėnesius, išskyrus atvejus, kai Vyriausybės įgaliota institucija pritaria Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija nustato, kad vaiko globa vaikų globos institucijoje turi tęstis tęstųsi ilgiau dėl šių objektyvių priežasčių:

1) vaikui reikalingos specializuotos sveikatos priežiūros ir (ar) slaugos paslaugos, kurių teikimas negali būti užtikrinamas vaikui nustatant globą (rūpybą) šeimoje ar šeimynoje arba

2) vaiko išskyrimas su broliais, seserimis pažeistų jo geriausius interesus, arba

3) kai globa nustatoma dėl skubaus vaiko paėmimo iš šeimos ir nėra galimybių vaikui nustatyti globą (rūpybą)  šeimoje arba šeimynoje.

3. Vaiko globą (rūpybą) institucijose vaikų globos (rūpybos) institucijoje nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.“

Pritarti

Atitinkamai pakeisti komiteto patobulinto įstatymo projekto 13 (buvusį 24) straipsnį ir išdėstyti taip, kaip išdėstyta šiame pasiūlyme.

3.11

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-09-04

25

 

 

 

Argumentai: Teisės ir teisėtvarkos komiteto organizuotuose klausymuose dėl svarstomo projekto, atsižvelgiant į gautas pastabas ir siūlymus, bei į tai, kad priėmus projektą, nesikeis galiojantis reguliavimas, kad vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimą, pasiūlyta atsisakyti 3.262 straipsnio pakeitimų.

Pasiūlymas:

25 straipsnis. 3.262 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.262 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„3.262 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas

1. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma nuo prašymo įregistravimo dienos rajono (miesto) savivaldybėje jos valdybos (mero) sprendimu (potvarkiu) pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimą.

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma:

1) nuo prašymo įregistravimo dienos rajono (miesto) savivaldybėje administracijos direktoriaus įsakymu pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimą, kai vaiko atstovai pagal įstatymą nežinomi (rastas vaikas), vaiko atstovai pagal įstatymą yra dingę ir paskelbta jų paieška, vaiko atstovai pagal įstatymą laikinai negali rūpintis vaiku dėl ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 punktuose nurodytus atvejus;

2) per 3 darbo dienas nuo teismo leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą išdavimo rajono (miesto) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo vaiko paėmimo iš vaiko atstovų pagal įstatymą dienos pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimą;

3) nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimą, kai teismas priima sprendimą dėl laikino tėvų valdžios apribojimo, o vaiko laikinoji globa (rūpyba) nėra nustatyta.

            2. Vaikų laikinoji globa (rūpyba) organizuojama pagal vaikų laikinosios globos (rūpybos) nuostatus, kuriuos tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota valstybės institucija.

            Nustačius vaiko laikinąją globą (rūpybą) šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu atveju, vaiko globėjas (rūpintojas) savo teises ir pareigas vaiko atžvilgiu įgyvendina subsidiariai, t. y. tiek, kiek šių teisių ir pareigų neturi galimybės įgyvendinti vaiko tėvai, kurių valdžia nėra apribota.

Pritarti

Išbraukti pateikto įstatymo projekto 25 straipsnį.

3.12

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-09-04

27

 

 

 

Argumentai: Siūloma atsisakyti Projekto 27 straipsnio, keičiančio CK 3.264 straipsnį, nes siūloma pataisa nesukuria jokios naujos taisyklės ir vertintina kaip perteklinė. Be to, šios normos keičiamos įstatymu įsigaliosiančiu 2018 m. sausio 1 d. (įstatymas Nr. XIII-241).

Pasiūlymas:

27 straipsnis. 3.266 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.266 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) organizavimo tvarką šios knygos pagrindu nustato Vyriausybės patvirtinti Vaiko globos organizavimo nuostatai.“

Pritarti

Išbraukti pateikto įstatymo projekto 27 straipsnį.

3.13

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2017-09-04

15

 

 

 

Argumentai:

Komitetas, atsižvelgdamas į Civilinio kodekso pataisas (įstatymas Nr. XIII-241) ir Civilinio proceso kodekso pataisas (įstatymas Nr. XIII-242), įsigaliosiančias 2018 m. sausio d. atkreipia dėmesį į tai, kad tiek šis, tiek su juo susiję kiti paketo projektai, negali įsigalioti anksčiau nei 2018 m. sausio 2 d., nes Projektu XIIIP-356 teikiamos nuostatos taip pat keičia kai kuriuos straipsnius, kurių pataisos įsigalios 2018 m. sausio 1 d.

Tačiau atsižvelgiant į tai, kad projektų paketu siūloma iš esmės pertvarkyti vaiko teisių apsaugos institucijų sistemą bei atkreipiant dėmesį į šiai pertvarkai po įstatymų priėmimo reikalingą pasirengimo laikotarpį, turi būti imtasi visų priemonių, kad dėl per trumpo laiko pertvarkai iš esmės nenukentėtų vaikai. Todėl siūlytina Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr.1234 pakeitimo įstatymo bei lydimųjų projektų įsigaliojimo data – 2018 m. liepos 1 d.

Atsižvelgtina ir į tai, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 186, 188, 272, 280 ir 283 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-217, kuriuo siekiama sumažinti neigiamą baudžiamojo proceso poveikį vaikui, apginti jo interesus, užtikrinti sudėtingų, specialių žinių reikalaujančių ikiteisminių tyrimų kokybę, nepilnamečių apklausos profesionalumą, galintį turėti lemiamą įtaką smurtautojo nuteisimui, įsigalios 2018 m. liepos 1 d.

Pasiūlymas:

31 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 2018 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įgyvendinimo 2018 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Pritarti

Atitinkamai pakeisti komiteto patobulinto įstatymo projekto 15 (buvusį 31) straipsnį ir išdėstyti taip, kaip išdėstyta šiame pasiūlyme.

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

            7.1. Sprendimas: Pritarti komiteto patobulintam Civilinio kodekso 3.3, 3.153, 3.212, 3.217, 3.219, 3.220, 3.224, 3.253, 3.254, 3.259, 3.260, 3.261 ir 3.269 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 3.2541 straipsniu įstatymo projektui Nr. XIIIP-356(2) (projektas XIIIP-356 sujungtas su Civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIP-472) ir komiteto išvadoms.

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

1

 

 

N

Argumentai: Atsižvelgiant į Seimo narių grupės pateiktą Civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-472, kuris komiteto sprendimu sujungtas su projektu Nr. XIIIP-356(2), siūlome įstatymo projektą papildyti nauju 1 straipsniu ir projekto XIIP-472 nuostatas išdėstyti jame.

Pasiūlymas: Papildyti įstatymo projektą 1 straipsniu ir išdėstyti taip:

1 straipsnis. 3.3 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 3.3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas monogamijos, santuokos savanoriškumo, sutuoktinių lygiateisiškumo, prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo, vaikų auklėjimo šeimoje, tėvystės ir motinystės tarpusavio papildomumo, motinystės visokeriopos apsaugos principais bei kitais civilinių santykių teisinio reglamentavimo principais.

Pritarti

 

2.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

1

 

 

 

Argumentai. Pritariant Vyriausybės 3.1 siūlymui bei Teisės departamento 1 pastabai, siūlome palikti šiuo metu galiojančią Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.151 straipsnio redakciją, t. y. tobulinti projektą, atsisakant 3.151 straipsnio pataisų.

Pasiūlymas: Išbraukti įstatymo projekto 1 straipsnį (kuriuo siūloma keisti CK 3.151 straipsnį), buvusį projekto 2 straipsnį laikyti 1 straipsniu:

1 straipsnis. 3.151 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.151 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Pareikšti ieškinį dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo gali asmuo, vaiko gimimo akto įraše įrašytas kaip vaiko motina ar tėvas, asmuo, vaiko gimimo įraše neįrašytas kaip motina ar tėvas, bet laikantis save vaiko motina ar tėvu, nepilnamečio vyro, vaiko gimimo įraše įrašyto kaip tėvas, tėvai ar globėjai (rūpintojai), vaikas, sulaukęs pilnametystės, ar nepilnametis, įgijęs visišką veiksnumą.

Pareikšti ieškinį dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo taip pat gali valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, kartu pareiškiant ieškinį dėl tėvystės (motinystės) nustatymo, jeigu tai atitinka vaiko interesus.

Pritarti

 

3.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

3,

4,

5,

6,

7,

9,

10,

13,

16,

18,

26,

28

 

 

 

Argumentai. Atsižvelgiant į Vyriausybės 3.2, 3.3, 3.7, 3.12, 3.19 ir 3.20 pasiūlymus, Teisės departamento pastabas, Teisės ir teisėtvarkos komiteto nuomonę, siūlome atsisakyti pateikto įstatymo projekto Nr. XIIIP-356 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 26 ir 28 straipsniais reguliuojamų nuostatų.

Pasiūlymas. Išbraukti pateikto įstatymo projekto 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 26 ir 28 straipsnius, atitinkamai pakeičiant likusių straipsnių numeraciją:

3 straipsnis. 3.163 straipsnio pakeitimas

   1.Pakeisti 3.163 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Jeigu priimant su nepilnamečiu vaiku susijusius sprendimus kyla vaiko ir jo tėvų (globėjo, rūpintojo) interesų konfliktas arba vaiko tėvų tarpusavio interesų konfliktas, teismas ex officio arba bet kurio iš vaiko tėvų (globėjo, rūpintojo) ar valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos prašymu gali skirti ad hoc globėją, kuris atstovautų vaikui sprendžiant konkretų ginčą. Ad hoc globėjo parinkimo tvarką nustato ir Galimų ad hoc globėjų sąrašą, taikomą visoje Lietuvos Respublikoje sprendžiant teisme ginčą dėl vaiko, patvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Ad hoc globėjo veiklai mutatis mutandis taikomos šios knygos XVII ir XVIII skyrių normos.

 

4 straipsnis. 3.172 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.172 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„3.172 straipsnis. Kitų giminaičių bendravimas su vaiku

Tėvai (jei jų nėra – globėjai (rūpintojai) turi sudaryti sąlygas vaikams bendrauti su artimaisiais tiesiosios linijos vaiko giminaičiais ir (ar) šoninės linijos giminaičiais iki ketvirtojo laipsnio, jeigu tai atitinka vaiko interesus.“

 

5 straipsnis. 3.176 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.176 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

,,3.176 straipsnis. Ginčai dėl vaiko bendravimo su artimaisiais giminaičiais

1. Jeigu tėvai atsisako sudaryti sąlygas bendrauti vaikams su tiesiosios linijos artimaisiais giminaičiais ir (ar) šoninės linijos giminaičiais iki ketvirtojo laipsnio, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, atsižvelgdama į vaiko interesus, gali įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas artimiesiems tiesiosios linijos giminaičiams ir (ar) šoninės linijos giminaičiams iki  ketvirtojo laipsnio bendrauti su vaikais.

2. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija gali atsisakyti įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su artimaisiais tiesiosios linijos giminaičiais ir (ar) šoninės linijos giminaičiais iki ketvirtojo laipsnio, jei toks bendravimas prieštarauja vaiko interesams.

3. Jei tėvai nevykdo valstybinės vaikų vaiko teisių apsaugos institucijos įpareigojimo ar artimieji tiesiosios linijos giminaičiai ir (ar) šoninės linijos giminaičiai iki ketvirtojo laipsnio nesutinka su valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos sprendimu, kuriuo atsisakoma įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas bendrauti su jų vaiku, artimieji tiesiosios linijos giminaičiai ir (ar) šoninės linijos giminaičiai iki ketvirtojo laipsnio gali kreiptis į teismą.

4. Teismas, atsižvelgdamas į vaiko interesus, gali įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su artimaisiais tiesiosios linijos giminaičiais ir (ar) šoninės linijos giminaičiais iki ketvirtojo laipsnio, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.“

 

6 straipsnis. 3.182 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.182 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ieškinį dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo gali pareikšti tėvai (tėvas ar motina), kuriems yra taikytas tėvų valdžios apribojimas.

Ieškinį dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo gali pareikšti tėvai (tėvas ar motina), kuriems yra taikytas tėvų valdžios apribojimas, taip pat valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija arba prokuroras, esant tėvų (tėvo ar motinos), kuriems yra taikytas tėvų valdžios apribojimas, rašytiniam prašymui.

 

7 straipsnis. 3.183 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.183 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą), ir nustato jo gyvenamąją vietą.

Priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu nustato vaiko gyvenamąją vietą ir priteisia išlaikymą vaikui iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo.

 

9 straipsnis. 3.210 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.210 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„3.210 straipsnis. Asmenys, turintys teisę įvaikinti

1. Įvaikintojais gali būti pilnamečiai abiejų lyčių asmenys iki penkiasdešimt metų, tinkamai pasirengę įvaikinti. Išimtinais atvejais teismas gali leisti įvaikinti ir vyresnio amžiaus asmenims.

2. Teisę įvaikinti turi sutuoktiniai. Išimtinais atvejais leidžiama įvaikinti nesusituokusiam asmeniui ar vienam iš sutuoktinių.

3. Nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali.

4. Įvaikintojai negali būti asmenys, teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, asmenys, kuriems yra ar buvo apribota tėvų valdžia, buvę vaiko globėjai (rūpintojai), jei globa (rūpyba) panaikinta dėl jų kaltės

Įvaikintojai negali būti asmenys, teismo pripažinti neveiksniais šioje srityje arba ribotai veiksniais šioje srityje, kuriems yra ar buvo apribota tėvų valdžia, buvę vaiko globėjai (rūpintojai), jei globa (rūpyba) panaikinta dėl jų kaltės šio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais, asmenys nuo kurių buvo atskirtas vaikas, taip pat asmenys, teisti už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXI ir XXIII skyriuose, nusikalstamas veikas, susijusias su vaiko seksualiniu išnaudojimu, vaikų pornografija, ar prostitucija, vaiko pirkimu ar pardavimu, disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, ar už tyčines nusikalstamas veikas žmogaus gyvybei, neatsižvelgiant į teistumo išnykimo ar panaikinimo aplinkybes, taip pat už tyčines nusikalstamas veikas žmogaus sveikatai, jeigu teistumas nėra išnykęs.

5. Asmenys, norintys įsivaikinti įvaikinti vaiką (išskyrus vaiko motinos (tėvo) ar įmotės (įtėvio) sutuoktinį ir giminaičius), turi būti įtraukti į asmenų, norinčių įsivaikinti vaiką įvaikinti vaikus, apskaitą, kurią tvarko valstybinė įvaikinimo institucija.

6. Jeigu tą patį vaiką nori įvaikinti keli įvaikintojai, pirmenybė, atsižvelgiant į vaiko interesus, teikiama:

1) giminaičiams;

2) sutuoktiniams;

3) asmenims, įvaikinantiems seseris ir brolius kartu;

4) Lietuvos Respublikos piliečiams;

5) asmenims, įvaikinantiems savo sutuoktinio vaikus ir įvaikius;

6) asmenims, kurių šeimoje auklėjamas ir išlaikomas vaikas, kurį norima įvaikinti.“

 

10 straipsnis. 3.211 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.211 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

            „1. Amžiaus skirtumas tarp įvaikintojo ir įvaikinamo vaiko turi būti ne mažesnis kaip aštuoniolika metų.

            Amžiaus skirtumas tarp įvaikintojo ir įvaikinamo vaiko turi būti ne mažesnis kaip aštuoniolika metų ir ne didesnis kaip keturiasdešimt aštuoneri metai. Išimtinai teismas gali leisti įvaikinti ir esant didesniam amžiaus skirtumui tarp įvaikintojo ir įvaikinamo vaiko.

 

13 straipsnis. 3.218 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.218 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Duomenis apie galimus įvaikinti vaikus iki prašymo įvaikinti padavimo teismui valstybinė įvaikinimo institucija privalo pateikti visiems asmenims, įrašytiems į norinčių įvaikinti eilę teikia asmenims, įrašytiems į norinčiųjų įvaikinti eilę, Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

16 straipsnis. 3.223 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.223 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3.223 straipsnis. Pirmenybė įvaikinti

1. Jeigu įvaikinti tą patį vaiką nori keli asmenys, pirmenybė suteikiama tokia eile:

1) asmenims, įvaikinantiems savo sutuoktinio vaikus ir įvaikius;

2) giminaičiams;

3) asmenims, įvaikinantiems seseris ir brolius kartu;

4) sutuoktiniams.

2. Jei įvaikinti vaiką pareiškia norą keli tos pačios eilės asmenys, įsivaikina tas, kuris pirmas įtrauktas į apskaitą įvaikinti.

Jeigu įvaikinti tą patį vaiką nori keli asmenys, pirmenybė, atsižvelgiant į vaiko interesus, suteikiama tokia eile:

1) asmenims, įvaikinantiems savo sutuoktinio vaikus ir įvaikius;

2) giminaičiams;

3) asmenims, įvaikinantiems seseris ir brolius kartu;

4) asmenims, kurių šeimoje nuolat globojamas (rūpinamas) vaikas, kurį norima įvaikinti;

5) Lietuvos Respublikos piliečiams;

6) asmenims, kurių nuolatinė (pagrindinė) gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;

7) sutuoktiniams.“

 

18 straipsnis. 3.226 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 3.226 straipsnio 2 dalį

„2. Užsienio valstybių piliečių prašymus įvaikinti vaikus nagrinėja Vilniaus apygardos teismas.“

 

26 straipsnis. 3.264 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.264 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Jeigu nustatoma vaiko laikinoji globa (rūpyba), vaiko globėjas (rūpintojas) skiriamas rajono (miesto) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimą. Rekomendacijas dėl globėjo (rūpintojo) skyrimo valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai gali pateikti valstybinės ir nevyriausybinės organizacijos, kurių veikla susijusi su vaiko teisių apsauga.“

2. Pakeisti 3.264 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Rajono (miesto) savivaldybė administracijos direktoriaus įsakyme dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo nurodoma: institucijos, priėmusios sprendimą, pavadinimas, sprendimo priėmimo data, vaiko globos (rūpybos) rūšis, vaiko globėjas (rūpintojas), globojamas (rūpinamas) vaikas, vaiko globos (rūpybos) vieta, institucija, atsakinga už globojamam (rūpinamam) vaikui nuosavybės teise priklausančio turto apsaugą, kitos svarbios aplinkybės, turinčios reikšmės vaiko globai (rūpybai) ir jos nustatymui.“

 

28 straipsnis. 3.267 straipsnio pakeitimas

Papildyti 3.267 straipsnį 3 dalimi:

„3. Vaiko laikinoji globa (rūpyba), nustatyta 3.262 straipsnio 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais, peržiūrima Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatyta tvarka.

Pritarti

 

4.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

3

 

 

 

Pasiūlymas: Atsižvelgiant į Teisės ir teisėtvarkos komiteto 3.2 pasiūlymą ir Teisės departamento 11 pastabą, siūlome pakeisti pateikto įstatymo projekto 11 straipsnį, jį laikyti 3 straipsniu ir išdėstyti taip:

11 3 straipsnis. 3.212 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.212 straipsnį ir jį straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

3.212 straipsnis. Tėvų sutikimas įvaikinti

1. Įvaikinimui būtinas vaiko tėvų rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo.

2. Jei įvaikinamo vaiko tėvai yra nepilnamečiai ar neveiksnūs šioje srityje, būtinas jų tėvų arba globėjų (rūpintojų) rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Jei įvaikinamo vaiko neveiksnūs šioje srityje tėvai tam tikra apimtimi gali išreikšti ir suvokti įvaikinimo procesą bei tikslus, teismas turi išklausyti jų nuomonę. Šiuo atveju papildomo teismo patvirtinimo nereikalaujama. Jei įvaikinamo vaiko tėvai yra ribotai veiksnūs šioje srityje, būtinas jų ir jų rūpintojų rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Jeigu rūpintojas sutikimo neduoda, ribotai veiksnaus šioje srityje asmens prašymu jo rašytinį sutikimą įvaikinti gali patvirtinti teismas. Šiuo atveju papildomo teismo patvirtinimo nereikalaujama. Visais šioje dalyje nurodytais atvejais teismas, nagrinėdamas bylą, privalo išklausyti įvaikinamo vaiko tėvų nuomonę, jei asmuo gali ją išreikšti ir suvokti įvaikinimo procesą, tikslus ir pasekmes. Jei įvaikinamas vaikas turi įstatymų nustatyta tvarka paskirtą nuolatinį globėją (rūpintoją) ir šiam vaikui nustatyta globa (rūpyba) šeimoje (išskyrus valstybinę globos instituciją), būtinas globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Atsisakymas duoti sutikimą įvaikinti turi būti motyvuotas. Teismas, nustatęs, kad atsisakymas yra nemotyvuotas, gali priimti sprendimą įvaikinti be globėjo (rūpintojo) sutikimo.

3. Tėvai sutikimą įvaikinti vaiką konkrečiam įvaikintojui gali duoti tik tuo atveju, jei jis yra giminaitis. Jei įvaikinamo vaiko tėvai yra ribotai veiksnūs šioje srityje, būtinas jų ir jų rūpintojų rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Jeigu rūpintojas sutikimo neduoda, ribotai veiksnaus šioje srityje asmens prašymu jo rašytinį sutikimą įvaikinti gali patvirtinti teismas. Šiuo atveju papildomo teismo patvirtinimo nereikalaujama.

4. Jei įvaikinamas vaikas turi įstatymų nustatyta tvarka paskirtą globėją (rūpintoją), išskyrus vaikų globos institucijas ar šeimynas, globėjų centrą, būtinas globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Teismas turi teisę, atsižvelgdamas į vaiko interesus, priimti sprendimą įvaikinti be globėjo (rūpintojo) sutikimo

5. Tėvai sutikimą įvaikinti vaiką konkrečiam įvaikintojui gali duoti tik tuo atveju, jei jis yra giminaitis.

6. Patvirtinęs tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą, teismas nutartimi tėvams (globėjams, rūpintojams) išaiškina  šio kodekso 3.227 straipsnyje nustatytas įvaikinimo pasekmes ir  tėvų teisę atšaukti savo duotą sutikimą.

7. Nutarties, patvirtinančios sutikimą įvaikinti, įsiteisėjusį nuorašą teismas per tris darbo dienas išsiunčia valstybinei įvaikinimo institucijai.

Pritarti

 

5.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

4

 

 

 

Pasiūlymas: Atsižvelgiant į Vyriausybės 3.6 pasiūlymą, Teisės ir teisėtvarkos komiteto bei Teisės departamento pastabas, siūlome pakeisti pateikto įstatymo projekto 12 straipsnį, jį laikyti 4 straipsniu ir išdėstyti taip:

12 4 straipsnis. 3.217 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.217 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Asmenų pasirengimo įvaikinti patikrinimą atlieka valstybinės įvaikinimo institucijos atestuoti asmenys teisės aktų nustatyta tvarka. Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašą patvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

2. Pakeisti 3.217 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Jei būsimieji įtėviai nesutinka su atestuotų asmenų išvada dėl jų pasirengimo įvaikinti, jie gali šią išvadą apskųsti teismui.“

Pritarti

 

6.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

6

 

 

 

Pasiūlymas: Atsižvelgiant į Vyriausybės 3.9 pasiūlymą, siūlome pakeisti įstatymo projekto 6 (buvusį 15) straipsnį ir išdėstyti taip:

15 6 straipsnis. 3.220 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 3.220 straipsnį.

3.220 straipsnis. Prašymų įvaikinti nagrinėjimas

1. Lietuvos Respublikos piliečių, , prašymus įvaikinti nagrinėja apylinkės teismai pagal pareiškėjo arba įvaikinamo vaiko gyvenamąją vietą, dalyvaujant pareiškėjams ir valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo institucijos atstovui.

2., užsienio valstybių piliečių prašymus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje, nagrinėja Vilniaus apygardos teismas.

3. Prašymas įvaikinti nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka. Įsiteisėjusį teismo sprendimą teismas per tris darbo dienas išsiunčia civilinės metrikacijos įstaigai, įregistravusiai vaiko gimimą.

Pritarti

 

7.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

14

 

 

 

Pasiūlymas. Atsižvelgiant į Vyriausybės 3.21 pasiūlymą, siūlome 14 (buvusį 29) straipsnį išdėstyti taip:

29 14 straipsnis. 3.269 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3.269 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) nuo kurio yra ar buvo atskirtas vaikas;

2. Pakeisti 3.269 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) kuriam yra ar buvo apribota tėvų valdžia;“

3. Pakeisti 3.269 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti šio kodekso 3.246 straipsnyje straipsnio 3 dalyje numatytais pagrindais;“.

4. Pakeisti 3.269 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6) teistas už tyčinius nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus;“.

Pritarti

 

8.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

15

 

 

 

Pasiūlymas. Atsižvelgiant į Teisės departamento 24 pastabą, Vyriausybės 3.22 pasiūlymą, Teisės ir teisėtvarkose komiteto 3.13 pasiūlymą, siūlome pateikto įstatymo projekto 30 ir 31 straipsnius apjungti ir nuostatas išdėstyti patobulinto įstatymo projekto 15 straipsnyje taip:

30 15 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2018 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo pradėti teismo procesai dėl įvaikinimo baigiami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas.

1. Įvaikinimo procedūros, pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatytą tvarką.

2. 4. Šio įstatymo 10 ir 11 straipsnių nuostatos dėl maksimalaus vaikų skaičiaus netaikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtoms šeimynoms ir šeimoms, kuriose globojami (rūpinami) vaikai, kol globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius dėl jų pilnametystės, grąžinimo tėvams, emancipacijos, santuokos, įvaikinimo ar mirties sumažės iki šiuo įstatymu nustatytos ribos.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir (ar) jos įgaliotos institucijos per 3 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

31 straipsnis. Įstatymo įsigaliojamas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įgyvendinimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Pritarti

 

9.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

 

 

 

I

Argumentai: Kadangi siūloma dalį įstatymo projekto straipsnių išbraukti bei papildyti naujais straipsniais, siūlome tikslinti įstatymo projekto pavadinimą.

Pasiūlymas: Siūlome pakeisti įstatymo projekto pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 3.3, 3.151, 3.153, 3.163, 3.172, 3.176, 3.182, 3.183, 3.209, 3.210, 3.211, 3.212, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.223, 3.224, 3.226, 3.253, 3.254, 3.257, 3.259, 3.260, 3.261, 3.262, 3.264, 3.266, 3.267 IR 3.269 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 3.2541 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

Pritarti

 

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Algirdas Sysas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                                  Algirdas Sysas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja A. Dolmantienė[1] 2008 m. sausio 22 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžiosios kolegijos sprendimo byloje E.B. prieš Prancūziją (pareiškimo Nr. 43546/02) 86 punktas.

[2] Ibid, 73 punktas.

[3] 2011 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl saviraiškos laisvės pažeidimo ir diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje 2 paragrafas. 2012/C 136 E/10.

[4] Pagal BK 11 straipsnį, į tyčinius ir neatsargius skirstomi tik nusikaltimai (BK 12 straipsnis nieko nekalba apie neatsargius baudžiamuosius nusižengimus), tačiau, sprendžianti iš BK 16 straipsnio 4 dalies formuluotės, baudžiamieji nusižengimai taip pat gali būti neatsargūs. Tai liudija ir BK specialiosios dalies straipsniai, numatantys, kad kai kurie baudžiamieji nusižengimai gali būti padaryti tik arba ir dėl neatsargumo.